Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0242(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0166/2008

Predložena besedila :

A6-0166/2008

Razprave :

PV 07/05/2008 - 18
CRE 07/05/2008 - 18

Glasovanja :

PV 08/05/2008 - 5.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0191

Sprejeta besedila
PDF 432kWORD 173k
Četrtek, 8. maj 2008 - Bruselj
Sheme podpor za kmete (podpora za bombaž) *
P6_TA(2008)0191A6-0166/2008

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. maja 2008 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, glede sheme podpore za bombaž (KOM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0701),

–   ob upoštevanju tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0447/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0166/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2
(2)  S sodbo Sodišča evropskih skupnosti z dne 7. septembra 2006 v primeru C-310/04 je bilo poglavje 10a naslova IV Uredbe (ES) št. 1782/2003 razveljavljeno zaradi kršenja načela sorazmernosti, zlasti glede na okoliščino, da "Svet, avtor Uredbe (ES) št. 864/2004, ni dokazal pred sodiščem, da je pri sprejemanju nove sheme podpore za bombaž, uvedene z navedeno uredbo, dejansko uporabil svojo diskrecijsko pravico, kar bi vključevalo upoštevanje vseh zadevnih dejavnikov in okoliščin primera, tudi vseh stroškov dela, povezanih z gojenjem bombaža, in sposobnosti preživetja odzrnjevalnih podjetij, kar bi bilo treba upoštevati, da bi se ocenila donosnost te poljščine", in da Sodišče ni imelo možnosti "preveriti, ali je zakonodajalec Skupnosti lahko, ne da bi presegel okvir široke diskrecijske pravice, ki jo ima v tej zadevi, prišel do ugotovitve, da določitev zneska specifične podpore za bombaž kot 35 % celotne obstoječe pomoči, določene v okviru prejšnje sheme pomoči, zadošča za zagotovitev dosege cilja, določenega v uvodni izjavi 5 v preambuli Uredbe (ES) št. 864/2004", namreč zagotoviti donosnost in s tem ohranitev poljščine, torej cilj, ki je povezan s ciljem, določenim v odstavku 2 Protokola št. 4. Sodišče je tudi zadržalo učinke razveljavitve, dokler se ne sprejme nova uredba, če se ta sprejme v razumnem času.
(2)  S sodbo Sodišča evropskih skupnosti z dne 7. septembra 2006 v primeru C-310/04 je bilo poglavje 10a naslova IV Uredbe (ES) št. 1782/2003 razveljavljeno zaradi kršenja načela sorazmernosti, zlasti glede na okoliščino, da "Svet, avtor Uredbe (ES) št. 864/2004, ni dokazal pred sodiščem, da je pri sprejemanju nove sheme podpore za bombaž, uvedene z navedeno uredbo, dejansko uporabil svojo diskrecijsko pravico, kar bi vključevalo upoštevanje vseh zadevnih dejavnikov in okoliščin primera, tudi vseh stroškov dela, povezanih z gojenjem bombaža, in sposobnosti preživetja odzrnjevalnih podjetij, kar bi bilo treba upoštevati, da bi se ocenila donosnost te poljščine", in da Sodišče ni imelo možnosti "preveriti, ali je zakonodajalec Skupnosti lahko, ne da bi presegel okvir široke diskrecijske pravice, ki jo ima v tej zadevi, prišel do ugotovitve, da določitev zneska specifične podpore za bombaž kot 35 % celotne obstoječe pomoči, določene v okviru prejšnje sheme pomoči, zadošča za zagotovitev dosege cilja, določenega v uvodni izjavi 5 v preambuli Uredbe (ES) št. 864/2004", da se znesek specifične podpore za bombaž izračuna tako, da se ustvarijo gospodarske razmere, ki bodo omogočile nadaljevanje pridelovanja bombaža v regijah, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, in preprečevale nadomeščanje bombaža z drugimi poljščinami.
Sprememba 2
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3
(3)  V skladu s sodbo Sodišča v primeru C- 310/04 je treba sprejeti novo shemo posebne pomoči za bombaž.
(3)  V skladu s sodbo Sodišča v primeru C-310/04 je treba sprejeti novo shemo posebne pomoči za bombaž, ki mora glede na sodbo Sodišča in cilj, naveden v uvodni izjavi 5 Uredbe (ES) št. 864/2004, zagotoviti tako donosnost, ki bo omogočila nadaljevanje trajnostne proizvodnje bombaža.
Sprememba 3
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)  Bombaž se goji zlasti v regijah, katerih BDP je med najnižjimi v Evropski uniji in kjer je gospodarstvo tesno povezano s kmetijstvom. V teh regijah sta gojenje bombaža in odzrnjevalna panoga, ki gojenje podpira, osnovna vira zaslužka in zaposlitve in v nekaterih primerih predstavljata več kot 80 % dejavnosti v območju, v katerem ima njihova dejavnost sedež. Poleg tega je stanje tal v nekaterih območjih z agronomskega vidika tako, da v kratkem roku ni mogoče uvesti nobene alternativne poljščine.
Sprememba 4
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 b (novo)
(3b)  Sedanja shema pomoči za bombaž je zelo specifična. Nastala je v času pristopnih aktov Grčije, Španije in Portugalske in med njenimi cilji je podpiranje proizvodnje bombaža v nekaterih regijah Skupnosti, ki so sedaj odvisne od te poljščine, zagotavljanje primernega dohodka zadevnim proizvajalcem in vzpostavljanje ravnovesja na trgu.
Sprememba 5
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4
(4)  Nova shema bi morala izpolnjevati cilje, določene v odstavku 2 Protokola št. 4 o bombažu, ki je v prilogi Akta o pristopu Grčije ("Protokol 4"), in tako podpirati proizvodnjo bombaža v regijah Skupnosti, kjer je pomembna za kmetijsko gospodarstvo, in omogočati zadevnim proizvajalcem primeren zaslužek ter stabilizirati trg s strukturnimi izboljšavami na ravni ponudbe in trženja.
(4)  Nova shema bi morala izpolnjevati cilje, določene v odstavku 2 Protokola št. 4 o bombažu, ki je v prilogi Akta o pristopu Grčije ("Protokol 4"), in tako podpirati proizvodnjo bombaža v regijah Skupnosti, kjer je pomembna za kmetijsko gospodarstvo in socialno strukturo, zagotavljati zadevnim proizvajalcem primeren zaslužek ter stabilizirati trg s strukturnimi izboljšavami na ravni ponudbe in trženja.
Sprememba 6
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5
(5)  Upoštevati je treba vse zadevne dejavnike in okoliščine, povezane s specifičnimi razmerami v bombažnem sektorju, vključno z vsemi elementi, potrebnimi za oceno donosnosti te poljščine. V ta namen je bil sprožen proces ocenjevanja in posvetovanja: izvedeni sta bili dve študiji o socialno-ekonomskem in okoljskem učinku prihodnje sheme podpore za bombaž na sektor bombaža v Skupnosti, organizirani pa so bili tudi posebni seminarji in internetna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi.
(5)  Upoštevati je treba vse zadevne dejavnike in okoliščine, povezane s specifičnimi razmerami v bombažnem sektorju, vključno z vsemi elementi, potrebnimi za oceno donosnosti te poljščine. Bombaž se goji v regijah, ki se še vedno uvrščajo med regije konvergenčnega cilja za obdobje 2007–2013 in imajo pretežno kmetijsko gospodarstvo z malo alternativnimi poljščinami. Poleg tega sta na teh področjih gojenje bombaža in z njim povezana kmetijsko predelovalna industrija poglavitni vir zaposlovanja in premoženja. Sprožen je bil torej proces ocenjevanja in posvetovanja: izvedeni sta bili dve študiji o socialno-ekonomskem in okoljskem učinku prihodnje sheme podpore za bombaž na sektor bombaža v Skupnosti, organizirani pa so bili tudi posebni seminarji in internetna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi.
Sprememba 7
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6
(6)   Prenehanje vezave neposredne podpore proizvajalcem in uvedba sheme enotnega plačila sta bistvena elementa v postopku reforme skupne kmetijske politike, katerega cilj je prehod od politike podpore za cene in proizvodnjo k politiki podpore za prihodke kmetov. Uredba (ES) št. 1782/2003 je uvedla navedene elemente za več kmetijskih proizvodov.
(6)  Uredba (ES) št. 1782/2003 je uvedla prenehanje vezave neposredne podpore proizvajalcem in shemo enotnega plačila za več kmetijskih proizvodov.
Sprememba 8
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8
(8)  Popolna vključitev sheme podpore v sektorju bombaža v shemo enotnega plačila bo verjetno povzročila veliko tveganje za motnje proizvodnje v regijah proizvajalkah bombaža v Skupnosti. Del podpore bi zato moral ostati vezan na gojenje bombaža, kot za poljščino specifično plačilo na upravičeni hektar. Njegov znesek bi morali izračunati na tak način, da bi dosegli cilje, določene v odstavku 2 Protokola 4, hkrati pa režim za bombaž vključili v proces reforme in poenostavitve skupne kmetijske politike. V ta namen je v luči ocenjevanja. ki se izvaja, upravičeno, da se kot celotna razpoložljiva pomoč na hektar za vsako državo članico določi 35 % nacionalnega dela pomoči, ki se je izplačala posredno proizvajalcem. Taka stopnja omogoča sektorju bombaža premik k dolgoročni rentabilnosti, krepi trajnostni razvoj regij, v katerih se proizvaja bombaž, in zagotavlja pošten zaslužek kmetom.
(8)  Popolna vključitev sheme podpore v sektorju bombaža v shemo enotnega plačila bo verjetno povzročila veliko tveganje za motnje proizvodnje v regijah proizvajalkah bombaža v Skupnosti. Del podpore bi zato moral ostati vezan na gojenje bombaža, kot za poljščino specifično plačilo na upravičeni hektar. Njegov znesek bi morali izračunati na tak način, da bi dosegli cilje, določene v odstavku 2 Protokola 4, hkrati pa režim za bombaž vključili v proces reforme in poenostavitve skupne kmetijske politike. V ta namen je v luči ocenjevanja, ki se izvaja, upravičeno, da se celotna razpoložljiva pomoč na hektar za vsako državo članico določi v skladu z željami držav članic in da ni nižja od 35 % nacionalnega dela pomoči, ki se je izplačala posredno proizvajalcem na podlagi subsidiarnosti. Taka stopnja omogoča sektorju bombaža premik k dolgoročni rentabilnosti, krepi trajnostni razvoj regij, v katerih se proizvaja bombaž, in zagotavlja pošten zaslužek kmetom.
Sprememba 9
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9
(9)  Preostalih 65 % nacionalnega dela pomoči, izplačane posredno proizvajalcem, mora biti na voljo za shemo enotnega plačila.
(9)  Preostali delež nacionalnega dela pomoči, izplačane posredno proizvajalcem (kar pomeni od 20 do 65 %) mora biti na voljo za shemo enotnega plačila.
Sprememba 10
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10
(10)  Zaradi varovanja okolja je treba za vsako državo članico določiti osnovno površino, da se omeji površina, posejana z bombažem. Poleg tega morajo biti upravičene površine omejene na površine, ki jih odobrijo države članice.
(10)  Za vsako državo članico je treba določiti osnovno obdelovalno površino, pri tem pa dati prednost tradicionalnim obdelovalnim površinam, da se zagotovi nadaljevanje gojenja bombaža na območjih, kjer je proizvodnja bombaža posebej pomembna za kmetijsko gospodarstvo. Poleg tega morajo biti upravičene površine omejene na površine, ki jih odobrijo države članice.
Sprememba 11
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)
(10a)  Obseg in s tem povezan znesek vezane pomoči, dodeljene proizvajalcem, bi moral biti prilagojen podatkom o sedanjih razmerah, pri čemer se upošteva finančna neodvisnost tega sektorja.
Sprememba 12
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 b (novo)
(10b)  Ker nadomestnih možnosti za gojenje bombaža ni veliko, je treba uvesti sheme pomoči, ki bodo zagotovile, da bo gojenje bombaža donosno in da se bo v regijah proizvajalkah Unije nadaljevalo. Zato morajo imeti države članice možnost, da povečajo vezano pomoč v primerih, ko je proizvodna površina manjša od osnovnih obdelovalnih površin, ob upoštevanju, da mora biti tak ukrep finančno nevtralen in je treba določiti zgornjo mejo zneska pomoči, ki se izplača kmetom.
Sprememba 13
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11
(11)  Da se zadovoljijo potrebe odzrnjevalne panoge po pomoči, bi bilo treba upravičenost do pomoči povezati z minimalno količino bombaža, ki se dejansko požanje.
(11)  V skladu z načelom subsidiarnosti bi države članice morale določiti raven vezane pomoči v okviru prej navedenih mej in minimalno kakovost bombaža, ki se dejansko požanje, da lahko kmetje pridobijo to pomoč.
Sprememba 14
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)  Glede na nagnjenje k zmanjšanju proizvodnje bombaža v državah članicah se je v odzrnjevalni panogi začel postopek prestrukturiranja, ki bi ga morali spremljati ustrezni podporni ukrepi, namenjeni zagotavljanju, da enote, ki morajo preusmeriti proizvodno dejavnost, to storijo brez pretresov. Zato bi se lahko ustanovil sklad za prestrukturiranje, financiran iz proračuna za shemo podpore za bombaž.
Sprememba 15
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 a (novo)
(12a)  Pomembno je, da se prilagodijo ukrepi podpore, ki bodo omogočali povečanje konkurence. Te ukrepe bi bilo treba opredeliti in financirati na ravni Skupnosti. Države članice izberejo ukrepe, za katere menijo, da so učinkoviti in prilagojeni značilnostim njihovih regij, ter jih vključijo v svoje nacionalne programe podpore.
Sprememba 16
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 b (novo)
(12b)  Nacionalne programe podpore bi bilo treba financirati predvsem iz sredstev, ki so bila prenesena v skladu s členom 69 Uredbe (ES) št. 1782/2003 in iz neporabljenih sredstev, ki so bila namenjena za vezano pomoč.
Sprememba 17
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 c (novo)
(12c)  Nacionalni programi podpore bi se morali financirati iz vezane pomoči in iz odobrenih proračunskih sredstev, ki zaradi zmanjšanja obdelovalnih površin pod spodnjo mejo za osnovne površine ne bodo porabljena za vezano pomoč, da se tako ohrani finančna neodvisnost sektorja.
Sprememba 18
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 d (novo)
(12d)  Med ukrepi, ki bi lahko bili del nacionalnih programov podpore, so tudi ukrepi, katerih cilj je preoblikovanje sort, posodobitev kultur, da bi se povečala konkurenčnost sektorja bombaža, podpora okolju prijaznim metodam gojenja, pospeševanje raziskav, usmerjenih k uvajanju kakovostnejših sort, ter promocijski in drugi ukrepi za posodobitev obratov za odzrnjevanje bombaža.
Sprememba 19
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 e (novo)
(12e)  Za spodbujanje proizvodnje bombaža visoke kakovosti je treba uvesti premijo za kakovost v okviru nacionalnih programov podpore. Ta premija bi morala biti povezana s financiranjem ukrepa za povečanje kakovosti bombaža in biti dodeljena proizvajalcem proizvodov izredne kakovosti v skladu z merili, ki jih določi zadevna država članica, da bi se izboljšala kakovost proizvodnje in povečala konkurenčnost bombaža Skupnosti.
Sprememba 20
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 f (novo)
(12f)  Na podlagi Uredbe (ES) št. 864/2004, v zvezi s katero je že uveden postopek za razveljavitev, je bilo predlagano, da 22 milijonov EUR (kar znaša 2,74 % pomoči) izhaja iz drugega stebra in je usmerjeno v prestrukturiranje regij, v katerih se proizvaja bombaž. Za čim boljši izkoristek odobrenih proračunskih sredstev iz tega sektorju bi bilo primerno ta znesek prenesti v prvi steber in ga vključiti v financiranje nacionalnih programov podpore.
Sprememba 21
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)  Določbe v zvezi z bombažem bi morale ostati v veljavi do leta 2013.
Sprememba 22
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 13 b (novo)
(13b)  Od začetka reforme sektorja bombaža, ki je bila sprejeta leta 2004 in jo je Sodišče razveljavilo leta 2004 v zadevi C-310/04, je proizvodnja znatno upadla, zadevne strani pa so utrpele gospodarsko škodo, ki bi jo bilo treba ustrezno oceniti, da bi omogočili dodeljevanje odškodnin za nastalo izgubo.
Sprememba 23
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 13 c (novo)
(13c)  Za poenostavitev prehoda s prej uvedene sheme pomoči za bombaž na shemo, ki se uvaja s to uredbo, je treba sprejeti ukrepe za prestrukturiranje odzrnjevalnega sektorja.
Sprememba 24
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1, točka 1
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 a – pododstavek 1 a (novo)
Delež pomoči je mogoče uporabiti za ukrepe, namenjene spodbujanju trajnosti sektorja na podlagi specializiranih programov v nacionalnih shemah, ki jih predstavijo države članice proizvajalke in se odobrijo s postopkom upravljalnega odbora. V te programe so lahko vključeni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje kriz ter ukrepi za zagotavljanje preživetja sektorja, ki niso zajeti v programu za razvoj podeželja.
Sprememba 25
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1, točka 1
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 b – odstavek 2 a (novo)
2a.  Države članice proizvajalke lahko določijo dodatne pogoje v zvezi s sajenjem, gojenjem, žetvijo in dobavo bombaža odzrnjevalnim podjetjem, da bi omogočile nadaljevanje gojenja bombaža na proizvodnih površinah in preprečile nadomestitev z drugimi poljščinami.
Sprememba 26
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1, točka 1
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 c – odstavek 1 – alinea 2
–  Grčija: 370.000 ha,
–  Grčija: 270.000 ha,
Sprememba 38
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1, točka 1
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 c – odstavek 2 – uvodno besedilo
2.  Znesek pomoči na hektar, ki izpolnjuje pogoje za pomoč, je naslednji:
2.  Znesek pomoči na hektar, ki ustreza najmanj 35 % celotnega plačila kmetu, je naslednji:
Sprememba 27
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1, točka 1
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 c – odstavek 2 – alinea 2
–  Grčija: 594 EUR za 300 000 hektarov in 342,85 EUR za preostalih 70 000 hektarov,
–  Grčija: od 750 EUR,
Sprememba 28
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1, točka 1
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 c – odstavek 3 – pododstavek 2
Vendar se za Grčijo uporablja sorazmerno zmanjšanje v zvezi z zneskom pomoči, ki je določen za delež nacionalne osnovne površine v velikosti 70 000 hektarjev, da bi upoštevali celotni znesek v višini 202,2 milijona EUR.
črtano
Sprememba 29
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1, točka 1
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 c – odstavek 3 a (novo)
(3a)  Če je dopustna površina za bombaž v državi članici manjša od osnovne površine, ki je določena v odstavku 1, se pomoč iz odstavka 2 za to državo članico poveča v sorazmerju z osnovno površino, ki ni bila zajeta, do zgornje meje, ki je določena v skladu s postopkom iz člena 144. Ves morebiten prihranek zaradi padca proizvodnje se dodeli nacionalnim programom podpore.
Sprememba 30
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1, točka 1
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 d – odstavek 1 – alinea 5 a (novo)
sprejemanje ukrepov za obvladovanje kriz na trgu.
Sprememba 31
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1, točka 1
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 e a (novo) – odstavek 1 (novo)
Člen 110(ea)
Nacionalni programi podpore
1.  Nacionalni programi podpore se uvedejo za izboljšanje konkurenčnosti. Skupnost določi in financira upravičene ukrepe. Države članice izberejo sveženj ukrepov, ki se jim zdijo učinkoviti in najprikladnejši za njihove regionalne posebnosti. Ta sveženj ukrepov naj predvideva tudi sklad za prestrukturiranje odzrnjevalne panoge.
Sprememba 32
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1, točka 1
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 e a (novo) – odstavek 2 (novo)
2.  Nacionalni programi podpore se financirajo z uporabo minimalne osnovne stopnje 1 % skupnega zneska vezane pomoči. Temu znesku se dodajo sredstva iz naslova vezane pomoči, ki niso bila porabljena zaradi zmanjšanja obsega obdelovalnih površin pod spodnjo mejo za osnovne površine v posamezni državi članici.
Sprememba 33
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1, točka 1
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 e a (novo) – odstavek 3 (novo)
3.  Nacionalni programi podpore vključujejo znesek za prestrukturiranje regij, v katerih se proizvaja bombaž, ki znaša 22 milijonov EUR (to je 2,74 % pomoči) in se je prenesel v okvir drugega stebra.
Sprememba 34
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1, točka 1
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 e a (novo) – odstavek 4 (novo)
4.  Na željo države članice se lahko iz nacionalnih programov podpore financirajo ukrepi, katerih cilj je odpraviti posledice morebitnega zmanjšanja proizvodnje in preoblikovanja sort, ter ukrepi, katerih cilj je posodobitev gojenja, da bi se izboljšala konkurenčnost tega proizvoda. Pomoč se dodeli okolju prijaznim načinom gojenja, da se omogoči racionalnejše upravljanje z vodnimi viri in zmanjšanje fitosanitarnih sredstev; spodbujajo se raziskave na področju odkrivanja bolj kakovostnih sort ter prednostno obravnavata prestrukturiranje in posodobitev obratov za odzrnjevanje bombaža. Države članice lahko dodelijo premijo za kakovost proizvajalcem, ki uvedejo proizvod izredne kakovosti, in sicer na podlagi posebnih meril, ki jih določijo države članice.
Sprememba 35
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1, točka 1
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 e a (novo) – odstavek 5 (novo)
5.  V okviru nacionalnih programov podpor se lahko financira politika za napovedovanje, blažitev in boj proti posledicam podnebnih sprememb v regijah, ki proizvajajo bombaž.
Sprememba 36
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 143 d
(1a)  Črta se člen 143(d).
Sprememba 37
Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 b (novo)
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 155 a
(1b)  Člen 155(a) se nadomesti z naslednjim besedilo:
"Komisija do 31. decembra 2009 predloži Svetu poročilo o izvajanju te uredbe v zvezi z [...] olivnim oljem, namiznimi olivami ter oljčnimi nasadi, tobakom in hmeljem, po potrebi skupaj z ustreznimi predlogi.
Določbe te uredbe v zvezi z bombažem veljajo do leta 2013."
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov