Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0242(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0166/2008

Ingivna texter :

A6-0166/2008

Debatter :

PV 07/05/2008 - 18
CRE 07/05/2008 - 18

Omröstningar :

PV 08/05/2008 - 5.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0191

Antagna texter
PDF 360kWORD 153k
Torsdagen den 8 maj 2008 - Bryssel
Stödsystem för jordbrukare (bomullsstöd) *
P6_TA(2008)0191A6-0166/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 maj 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare när det gäller bomullsstödet (KOM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0701),

–   med beaktande av artikel 37.2 tredje stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0447/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0166/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2
(2)  Genom EG-domstolens dom av den 7 september 2006 i mål C-310/04 upphävdes kapitel 10a i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 på grund av brott mot proportionalitetsprincipen, särskild med tanke på att "rådet, som antagit förordning (EG) nr 864/2004, inte har visat inför domstolen att det nya stödsystem för bomull som inrättas genom denna förordning har antagits genom ett faktiskt utövande av dess utrymme för skönsmässig bedömning, vilket omfattade beaktande av alla relevanta uppgifter och omständigheter i det aktuella fallet, däribland samtliga lönekostnader som har ett samband med bomullsodlingen och rensningsföretagens lönsamhet, vilka är nödvändiga att ta hänsyn till vid bedömningen av bomullsodlingens lönsamhet", och att domstolen inte kunnat "kontrollera huruvida gemenskapslagstiftaren, utan att överskrida gränserna för det stora utrymme för skönsmässig bedömning som den har på området, har kunnat komma fram till slutsatsen att fastställandet av beloppet för det särskilda stödet för bomull till 35 procent av det totala stödet enligt det tidigare stödsystemet är tillräckligt för att uppnå det mål som anges i skäl 5 i förordning (EG) nr 864/2004", nämligen att säkerställa bomullsodlingens lönsamhet och därmed dess fortsatta existens. Detta mål återspeglar det som anges i punkt 2 i protokoll nr 4. Domstolen föreskrev också att följderna av detta upphävande skulle skjutas upp fram till dess att en ny förordning antas, förutsatt att detta sker inom en rimlig tidsfrist.
Genom EG-domstolens dom av den 7 september 2006 i mål C-310/04 upphävdes kapitel 10a i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 på grund av brott mot proportionalitetsprincipen, särskild med tanke på att "rådet, som antagit förordning (EG) nr 864/2004, inte har visat inför domstolen att det nya stödsystem för bomull som inrättas genom denna förordning har antagits genom ett faktiskt utövande av dess utrymme för skönsmässig bedömning, vilket omfattade beaktande av alla relevanta uppgifter och omständigheter i det aktuella fallet, däribland samtliga lönekostnader som har ett samband med bomullsodlingen och rensningsföretagens lönsamhet, vilka är nödvändiga att ta hänsyn till vid bedömningen av bomullsodlingens lönsamhet", och att domstolen inte kunnat "kontrollera huruvida gemenskapslagstiftaren, utan att överskrida gränserna för det stora utrymme för skönsmässig bedömning som den har på området, har kunnat komma fram till slutsatsen att fastställandet av beloppet för det särskilda stödet för bomull till 35 procent av det totala stödet enligt det tidigare stödsystemet är tillräckligt för att uppnå det mål som anges i skäl 5 i förordning (EG) nr 864/2004", nämligen att beloppet för det särskilda stödet för bomull ska beräknas på ett sätt som gör det möjligt att säkerställa sådana ekonomiska villkor som garanterar bomullsodlingens överlevnad i de bomullsodlande regionerna och att undvika att bomullsodlingen ersätts med andra odlingar.
Ändring 2
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3
(3)  Ett nytt system för särskilt bomullsstöd måste antas i enlighet med domstolens dom i målet C-310/04.
(3)  Ett nytt system för särskilt bomullsstöd måste antas i enlighet med domstolens dom i målet C-310/04, vilket i enlighet med vad som anges i denna dom och i det mål som anges i skäl 5 i förordning (EG) nr 864/2004 säkerställer en lönsamhet som möjliggör fortsatt bomullsodling med hållbara metoder.
Ändring 3
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Bomullsodlingen sker i första hand i regioner som uppvisar några av Europeiska unionens lägsta BNP-siffror och som har en ekonomi som är nära knuten till jordbruket. I dessa regioner utgör bomullsodlingen och tillhörande rensningsföretag de främsta inkomst- och sysselsättningskällorna, och i vissa fall står de för över 80 % av verksamheten i området. I vissa regioner gör markförhållandena dessutom att det ur agronomisk synvinkel är omöjligt att bedriva någon annan odling på kort sikt.
Ändring 4
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3b (nytt)
(3b)  Det nuvarande systemet för bomullsstöd kännetecknas av dess specifika inriktning. Det grundar sig på anslutningsfördragen för Grekland, Spanien och Portugal och några av dess mål är att stödja bomullsodlingen i vissa regioner i gemenskapen som i dag är beroende av denna odling, se till att berörda producenter får en rimlig inkomst och stabilisera marknaden.
Ändring 5
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4
(4)  Det nya systemet bör uppfylla de mål som anges i punkt 2 i protokoll nr 4 om bomull i bilagan till Greklands anslutningsakt ("protokoll nr 4"), att främja bomullsproduktion i de regioner i gemenskapen där detta är av vikt för jordbruksekonomin, att ge de berörda producenterna möjlighet till en rättvis inkomst och att stabilisera marknaden genom strukturförbättringar på tillgångs- och marknadsföringsnivå.
(4)  Det nya systemet bör uppfylla de mål som anges i punkt 2 i protokoll nr 4 om bomull i bilagan till Greklands anslutningsakt ("protokoll nr 4"), att stödja bomullsproduktion i de regioner i gemenskapen där detta är av vikt för jordbruksekonomin och den sociala strukturen, att se till att de berörda producenterna får en skälig inkomst och att stabilisera marknaden genom strukturförbättringar på tillgångs- och marknadsföringsnivå.
Ändring 6
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5
(5)  Alla relevanta faktorer och omständigheter i bomullssektorns särskilda situation bör beaktas, inbegripet alla faktorer som krävs för att denna grödas lönsamhet ska kunna bedömas. I detta syfte har ett utvärderings- och samrådsförfarande inletts: två undersökningar har genomförts avseende den framtida bomullsordningens socioekonomiska och miljömässiga inverkan på gemenskapens bomullssektor, och det har organiserats särskilda seminarier och ett Internet-samråd med berörda parter.
(5)  Alla relevanta faktorer och omständigheter i bomullssektorns särskilda situation bör beaktas, inbegripet alla faktorer som krävs för att denna grödas lönsamhet ska kunna bedömas. Bomullsodlingen sker i regioner som fortfarande omfattas av konvergensmålet för perioden 2007–2013 och som har en ekonomi med mycket stark koppling till jordbruket och få odlingsalternativ. I dessa områden utgör odlingen och tillhörande jordbruksindustri dessutom en viktig sysselsättnings- och inkomstkälla. Ett utvärderings- och samrådsförfarande har således inletts: två undersökningar har genomförts avseende den framtida bomullsordningens socioekonomiska och miljömässiga inverkan på gemenskapens bomullssektor, och det har organiserats särskilda seminarier och ett Internet-samråd med berörda parter.
Ändring 7
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6
(6)  En frikoppling av de direkta producentstöden och det nya samlade gårdsstödet är två centrala inslag i reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken, vars syfte är att lägga om politiken, från pris- och produktionsstöd till inkomststöd för jordbrukarna. Genom rådets förordning (EG) nr 1782/2003 införs detta för många jordbruksprodukter.
(6)  Genom förordning (EG) nr 1782/2003 införs en frikoppling av det direkta producentstödet och ett samlat gårdsstöd för många jordbruksprodukter.
Ändring 8
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8
(8)  Om bomullsstödet integreras helt och hållet i det samlade gårdsstödet kommer detta troligtvis att innebära en avsevärd risk för ett avbrott i produktionen i de producerande områdena. En del av stödet bör därför även i fortsättningen vara kopplat till själva odlingen av bomull, genom ett grödspecifikt stöd per stödberättigande hektar. Stödbeloppet bör beräknas så att det uppfyller de krav som fastställs i punkt 2 i protokoll 4 och samtidigt anpassar bomullsordningen till den allmänna riktningen för den pågående reformen och förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken. För att detta mål skall kunna uppnås, och mot bakgrund av den undersökning som genomförts, bör det sammanlagda stödet per hektar och per medlemsstat uppgå till 35 % av den nationella andelen av det stöd som indirekt gick till producenterna. Denna andel innebär att bomullssektorn kan utvecklas mot långsiktig hållbarhet, samtidigt som en hållbar utveckling av bomullsregionerna främjas och jordbrukarna garanteras en rättvis inkomst.
(8)  Om bomullsstödet integreras helt och hållet i det samlade gårdsstödet kommer detta troligtvis att innebära en avsevärd risk för ett avbrott i produktionen i de producerande områdena. En del av stödet bör därför även i fortsättningen vara kopplat till själva odlingen av bomull, genom ett grödspecifikt stöd per stödberättigande hektar. Stödbeloppet bör beräknas så att det uppfyller de krav som fastställs i punkt 2 i protokoll 4 och samtidigt anpassar bomullsordningen till den allmänna riktningen för den pågående reformen och förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken. För att detta mål skall kunna uppnås, och mot bakgrund av den undersökning som genomförts, bör det sammanlagda stödet per hektar och per medlemsstat fastställas i enlighet med de önskemål som berörd medlemsstat uttryckt och inte vara lägre än 35 % av den nationella andelen av det stöd som indirekt gick till producenterna, inom ramen för subsidiaritetsprincipen. Denna andel innebär att bomullssektorn kan utvecklas mot långsiktig hållbarhet, samtidigt som en hållbar utveckling av bomullsregionerna främjas och jordbrukarna garanteras en rättvis inkomst.
Ändring 9
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9
(9)  Resterande 65 % bör gå till det samlade gårdsstödet.
(9)  Resterande belopp, mellan 20 och 65 %, bör gå till det samlade gårdsstödet.
Ändring 10
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10
(10)  Av miljöskäl bör det fastställas en basareal per medlemsstat för att därigenom begränsa de arealer där man sår bomull. De stödberättigande arealerna bör begränsas till vad medlemsstaterna ger tillstånd för.
(10)  Det bör fastställas en basodlingsareal per medlemsstat, med företräde för traditionella odlingsområden, som kan säkerställa bomullsodlingens överlevnad i områden där denna produktion har en särskild betydelse för den lokala jordbruksekonomin. De stödberättigande arealerna bör begränsas till vad medlemsstaterna ger tillstånd för.
Ändring 11
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)
(10a)  Omfattningen av och, i vidare bemärkelse, storleken på det kopplade stöd som beviljas producenterna bör anpassas till rådande situation, samtidigt som den finansiella neutraliteten i sektorn måste upprätthållas.
Ändring 12
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10b (nytt)
(10b)  Då möjligheterna att ersätta bomullsodlingen är få är det nödvändigt att förutse stödmekanismer som säkerställer denna odlings lönsamhet och dess fortsatta existens i unionens produktionsområden. Det vore därför lämpligt att ge medlemsstaterna möjlighet att justera det kopplade stödet uppåt när odlingsarealen är mindre än basodlingsarealen, samtidigt som budgetneutraliteten alltid måste respekteras och ett tak för det stöd som betalas ut till jordbrukare fastställas.
Ändring 13
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11
(11)  I syfte att tillfredsställa rensningsindustrins behov bör behörigheten för stödet kopplas till en minimimängd faktiskt skördad bomull.
(11)  Inom ramen för subsidiaritetsprincipen bör medlemsstaterna samtidigt som de fastställer storleken på det kopplade stödet inom tidigare angivna ramar även fastställa en minimikvalitet för den faktiskt skördade bomullen för att jordbrukarna ska få tillgång till detta stöd.
Ändring 14
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)
(11a)  Med tanke på att bomullsproduktionen i medlemsstaterna tenderar att minska har rensningsindustrin redan börjat känna av sviterna av en omstruktureringsprocess som bör åtföljas av lämpliga stödåtgärder för att möjliggöra en mjuk övergång för de anläggningar som tvingas lägga om sin produktionsverksamhet. I detta syfte skulle det kunna skapas en omstruktureringsfond som finansieras via budgeten för stödsystemet för bomull.
Ändring 15
Förslag till förordning – ändringsakt
(12a)  Det är viktigt att kunna anta stödåtgärder som gör det möjligt att stärka konkurrenskraften. Sådana åtgärder bör fastställas och finansieras av gemenskapen. Det är upp till medlemsstaterna att välja de åtgärder de anser vara effektiva och anpassade till särdragen i deras respektive regioner, och att införliva dem i sina nationella stödprogram.
Ändring 16
Förslag till förordning – ändringsakt
(12b)  Finansieringen av de nationella stödprogrammen bör i första hand ske via de medel som kvarhållits i enlighet med artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 och via den outnyttjade delen av det kopplade stödet.
Ändring 17
Förslag till förordning – ändringsakt
(12c)  Finansieringen av de nationella stödprogrammen bör säkerställas genom en procentandel av det kopplade stödet samt genom anslag som inte kommer att utnyttjas inom ramen för det kopplade stödet till följd av att den odlade arealen sjunkit under taket för basarealen, för att på så sätt upprätthålla den finansiella neutraliteten i sektorn.
Ändring 18
Förslag till förordning – ändringsakt
(12d)  Bland de åtgärder som kan omfattas av de nationella stödprogrammen återfinns åtgärder som syftar till att omstrukturera sorterna, modernisera odlingarna i syfte att stärka konkurrenskraften inom bomullssektorn, stödja miljövänliga odlingsmetoder, främja forskning som är inriktad på att utveckla sorter av bättre kvalitet samt säljfrämjande åtgärder och åtgärder för att modernisera rensningsanläggningarna.
Ändring 19
Förslag till förordning – ändringsakt
(12e)  I syfte att främja en bomullsproduktion av hög kvalitet är det lämpligt att införa ett kvalitetsbidrag inom ramen för de nationella stödprogrammen. Detta bidrag bör finansiera en åtgärd för att förbättra bomullens kvalitet och beviljas producenter som producerar en produkt av exceptionellt hög kvalitet, i enlighet med de kriterier som fastställts av berörd medlemsstat, i syfte att höja produktionens kvalitet och stärka konkurrenskraften i gemenskapens bomullssektor.
Ändring 20
Förslag till förordning – ändringsakt
(12f)  På grundval av förordning (EG) nr 864/2004, som är på väg att upphävas, har det föreslagits att beloppet på 22 000 000 EUR (vilket motsvarar 2,74 % av stödet) hädanefter ska omfattas av den andra pelaren och vara inriktat på omstrukturering i de bomullsproducerande regionerna. För att på bästa sätt utnyttja anslagen i sektorn vore det lämpligt att återföra detta belopp till den första pelaren och att införliva det i finansieringen av de nationella stödprogrammen.
Ändring 21
Förslag till förordning – ändringsakt
(13a)  De bestämmelser som avser bomull bör gälla fram till 2013.
Ändring 22
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 13b (nytt)
(13b)  Sedan reformen av bomullssektorn, godkänd 2004 och ogiltigförklarad av domstolen i mål C-310/04, började tillämpas har produktionen minskat avsevärt, vilket har orsakat ekonomisk skada för samtliga berörda parter, en skada som vederbörligen borde utvärderas i syfte att kompensera för orsakade förluster.
Ändring 23
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 13c (nytt)
(13c)  För att underlätta övergången från det tidigare systemet för bomullsstöd till det system som inrättas genom denna förordning måste det vidtas åtgärder för att omstrukturera rensningsindustrin.
Ändring 24
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1782/2003
Artikel 110a – stycke 1a (nytt)
En del av stödet får användas för åtgärder som främjar sektorns livskraft, baserade på specialiserade program som utformats enligt nationella system som föreslagits av de producerande medlemsstaterna och godkänts genom förvaltningskommittéförfarandet. Sådana program kan omfatta krisförebyggande och förvaltningspolitiska åtgärder samt åtgärder för att stärka sektorns livskraft som inte omfattas av landsbygdsutvecklingen.
Ändring 25
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1782/2003
Artikel 110b – punkt 2a (ny)
2a.  De producerande medlemsstaterna får fastställa tilläggsvillkor avseende sådd, odling, skörd och leverans till rensningsföretagen i syfte att trygga bomullsodlingen i produktionsområdena och förhindra att den ersätts med andra odlingar.
Ändring 26
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1782/2003
Artikel 110c – punkt 1 – strecksats 2
–  Grekland: 370 000 ha,
–  Grekland: 270 000 ha,
Ändring 38
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1782/2003
Artikel 110c – punkt 2 – inledningen
2.  Stödet per stödberättigande hektar skall uppgå till följande belopp i respektive länder:
2.  Stödet per stödberättigande hektar, som motsvarar minst 35 % av det totala stödet till jordbrukaren, skall uppgå till följande belopp i respektive länder:
Ändring 27
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1782/2003
Artikel 110c – punkt 2 – strecksats 2
–  Grekland: 594 euro för 300000 ha och 342,85 euro för resterande 70000 ha.
–  Grekland: från 750 EUR.
Ändring 28
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1782/2003
Artikel 110c – punkt 3, stycke 2
För Grekland skall dock den proportionella minskningen tillämpas på det stödbelopp som fastställts för den del av den nationella basarealen som består av 70.000 hektar för att respektera det totala beloppet på 202,2 miljoner euro.
utgår
Ändring 29
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1782/2003
Artikel 110c – punkt 3a (ny)
3a.  När den stödberättigande bomullsarealen i en viss medlemsstat understiger den basareal som fastställs i punkt 1 ska det stöd som avses i punkt 2 för denna medlemsstat höjas i proportion till den basareal som inte har täckts, upp till ett tak som ska fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 144. Eventuella besparingar till följd av en produktionsminskning ska avsättas för de nationella stödprogrammen.
Ändring 30
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1782/2003
Artikel 110d – punkt 1 – strecksats 5a (ny)
– vidta åtgärder för hantering av marknadskriser.
Ändring 31
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1782/2003
Artikel 110ea (ny) – punkt 1 (ny)
Artikel 110ea
Nationella stödprogram
1.  Det ska inrättas nationella stödprogram i syfte att stärka konkurrenskraften. De bidragsberättigade åtgärderna ska fastställas och finansieras av gemenskapen. Medlemsstaterna ska välja den uppsättning åtgärder som de bedömer vara effektiva med utgångspunkt i särdragen i sina respektive regioner. I denna uppsättning kan det ingå en omstruktureringsfond för rensningsindustrin.
Ändring 32
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1782/2003
Artikel 110ea (ny) – punkt 2 (ny)
2.  De nationella stödprogrammen ska finansieras genom ett lägsta grundbelopp på motsvarande 1 procent av det kopplade stödet. Utöver detta belopp tillkommer de anslag som inte utnyttjats via det kopplade stödet till följd av att den odlade arealen sjunkit under taket för basarealen i varje medlemsstat.
Ändring 33
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1782/2003
Artikel 110ea (ny) – punkt 3 (ny)
3.  De nationella stödprogrammen ska omfatta det belopp som var avsatt för omstrukturering i de bomullsproducerande regionerna, vilket uppgår till 22 000 000 EUR (dvs. 2,74 % av stödet) och vilket hade överförts till den andra pelaren.
Ändring 34
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1782/2003
Artikel 110ea (ny) – punkt 4 (ny)
4.  Om en medlemsstat så önskar ska det vara möjligt att via de nationella stödprogrammen finansiera åtgärder som syftar till att mildra effekterna av en eventuell produktionsnedgång och omstrukturera sorterna samt åtgärder för att modernisera odlingen i syfte att förbättra produktens konkurrenskraft. Stöd ska beviljas för miljövänliga odlingsmetoder, i syfte att möjliggöra en mer rationell förvaltning av vattenresurserna och minimera användningen av bekämpningsmedel. Forskning som är inriktad på att utveckla sorter av bättre kvalitet ska uppmuntras och en omstrukturering och modernisering av rensningsanläggningarna privilegieras. Medlemsstaterna får bevilja ett kvalitetsbidrag till producenter som producerar en produkt av exceptionellt hög kvalitet, på grundval av särskilda kriterier som fastställts av medlemsstaterna.
Ändring 35
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1782/2003
Artikel 110ea (ny) – punkt 5 (ny)
5.  De nationella stödprogrammen kan finansiera åtgärder för att förutse, lindra och bekämpa effekterna av klimatförändringarna i de bomullsproducerande regionerna.
Ändring 36
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1782/2003
Artikel 143d
(1a)  Artikel 143d ska strykas.
Ändring 37
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Förordning (EG) nr 1782/2003
Artikel 155a
(1b)  Artikel 155a ska ersättas med följande:
"Senast den 31 december 2009 skall kommissionen överlämna en rapport till rådet om tillämpningen av den här förordningen när det gäller […] olivolja, bordsoliver, olivodlingar, tobak och humle, åtföljd av lämpliga förslag till ny lagstiftning om detta anses nödvändigt.
De bestämmelser i denna förordning som avser bomull ska gälla fram till 2013."
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy