Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0209/2008

Forhandlinger :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Afstemninger :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 53kWORD 75k
Torsdag den 8. maj 2008 - Bruxelles
Det Transatlantiske Økonomiske Råd
P6_TA(2008)0192RC-B6-0209/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 8. maj 2008 om Det Transatlantiske Økonomiske Råd

Europa-Parlamentet,

-   der især henviser til sin beslutning af 25. april 2007 om de transatlantiske forbindelser(1) og sine to beslutninger af 1. juni 2006 om forbedring af forbindelserne mellem EU og USA inden for rammerne af en transatlantisk partnerskabsaftale(2) og om de transatlantiske økonomiske forbindelser mellem EU og USA(3),

-   der henviser til sin beslutning af 26. september 2007 om produktsikkerhed, især sikkerhedskrav til legetøj(4),

-   der henviser til sine beslutninger om klimaændringer, særlig beslutningerne af 16. november 2005(5), 26. oktober 2006(6) og 14. februar 2007(7),

-   der henviser til resultatet af topmødet mellem EU og USA den 30. april 2007 i Washington DC og især til aftalen om rammerne for yderligere transatlantisk økonomisk integration mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater,

-   der henviser til fælleserklæringen og den statusrapport, der blev vedtaget under det første møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd den 9. november 2007,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at Europa-Parlamentet og De Forenede Staters Kongres begge hele tiden har været fortalere for fuldendelsen af det transatlantiske marked inden 2015,

B.   der henviser til, at fred, demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincippet, folkeret, bæredygtige økonomier og bæredygtig udvikling er fælles værdier, der danner grundlaget for det transatlantiske partnerskab, der er en hjørnesten i EU's eksterne politik og dets globale økonomiske politik,

C.   der henviser til, at de transatlantiske partnere i betragtning af deres dominerende økonomiske rolle i verden deler ansvaret for den globale økonomiske styring og for at finde løsninger på globale økonomiske udfordringer,

D.   der henviser til, at et stærkt og velfungerende partnerskab mellem EU og USA er afgørende for udformningen af den globale udvikling på grundlag af fælles værdier, effektiv multilateralisme og folkeretten; der henviser til, at det kræver et stærkt og konsekvent politisk lederskab at sætte parterne i stand til at nå dette mål,

1.   understreger, at et tæt transatlantisk partnerskab er et vigtigt instrument i forbindelse med udformningen af globaliseringen under hensyntagen til de fælles værdier og en afbalanceret politisk og økonomisk global orden; bekræfter sit synspunkt om, at et fungerende og konkurrencedygtigt transatlantisk marked er grundlaget for en fast forankring af det transatlantiske partnerskab, hvorved EU og USA får mulighed for i fællesskab at tage de globale politiske og økonomiske udfordringer op;

2.   går stærkt ind for den proces vedrørende en styrkelse af den transatlantiske økonomiske integration, som indledtes på topmødet i 2007 med vedtagelsen af aftalen om rammerne for yderligere transatlantisk økonomisk integration mellem EU og USA og oprettelsen af Det Transatlantiske Økonomiske Råd, som skal overvåge og fremme de bestræbelser, der er redegjort for i aftalen;

3.   glæder sig over, at Kommissionen efter Parlamentets henstilling har besluttet at få foretaget en undersøgelse, hvis resultater vil foreligge i 2008, af, hvilke forhindringer, der skal fjernes for at fuldende det transatlantiske marked; mener, at denne undersøgelse bør sendes til så mange som muligt på begge sider af Atlanten; opfordrer Kommissionen til at sikre, at resultatet af undersøgelserne af virkeliggørelsen af det transatlantiske marked drøftes med de relevante parlamentsudvalg, inden der drages særlige konklusioner med hensyn til fremtidige henstillinger til Det Transatlantiske Økonomiske Råd;

4.   mener, at begge parter i tide inden topmødet mellem EU og USA i 2009 sammen bør udfærdige en køreplan, der viser, hvorledes den langfristede forpligtelse om det transatlantiske marked kan opfyldes ved at etablere særlige tidsrammer for de enkelte sektorer;

5.   værdsætter de fremskridt, der hidtil er opnået af Det Transatlantiske Økonomiske Råd, med hensyn til at påtage sig det politiske ansvar for at fastlægge prioriteter og bane vejen for aftaler om fjernelse af handelshindringer og hindringer for investeringer og om fremme af det transatlantiske markeds konkurrenceevne;

6.   mener, at de resultater, som Det Transatlantiske Økonomiske Råd har opnået, siden det blev oprettet, viser, at det transatlantiske marked ikke kan bygges op på administrativt arbejde alene, men at opnåelsen af dette mål kræver en stærk og fortsat politisk styring; tilskynder Det Transatlantiske Økonomiske Råd til målbevidst at fortsætte sine bestræbelser;

7.   understreger det uopsættelige behov for at udnytte de positive impulser i denne proces i valgårene 2008 og 2009, idet det sikres, at begge parter fortsat arbejder hurtigt hen imod opfyldelse af de fælles målsætninger, og at beslutningstagerne på begge sider fortsat forpligter sig til at nå det endelige mål;

8.   understreger, at opnåelsen af konkrete fremskridt især inden for revisionsstandarder, handel med værdipapirer, genforsikring, importsikkerhed, leverandørers overensstemmelseserklæringer og import af fjerkræ behandlet med henblik på reduktion af patogener skal prioriteres på Det Transatlantiske Økonomiske Råds møde som skal holdes i Bruxelles den 14. maj 2008; mener, at det imidlertid er vigtigt at pege på adskillige andre relevante spørgsmål, som det er nødvendigt, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd tager op i fremtiden;

9.   anmoder Kommissionen om at informere Parlamentet om resultaterne af den ovennævnte undersøgelse;

Finansielle tjenesteydelser

10.   støtter den strategi, der redegøres for i forordning (EF) nr. 1569/2007(8), og som fremgår af skrivelsen af 26. september 2007 fra Kommissionen til den amerikanske værdipapir- og valutakommission om de foreslåede bestemmelser om godkendelse af udenlandske private udstederes regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med IFRS-standarder uden afstemning med de amerikanske almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) og af sin beslutning af 14. november 2007(9), hvori det især understreges, at "Kommissionens beslutning under alle omstændigheder vil indebære, at EU-udstedere har ret til i ethvert tredjeland at anvende IFRS som godkendt af Den Europæiske Union";

11.   mener, at den gensidige anerkendelse af værdipapirmarkeder mellem USA og EU kan være et vigtigt skridt fremad og kan forbedre det markeds effektivitet ved at fremme EU's og USA's adgang til et mere vidtgående transatlantisk marked; understreger imidlertid, at et sådant projekt må være resultatet af en bilateral aftale, og at der bør indgås en rammeaftale mellem USA og EU, som i fuld udstrækning tager hensyn til EU's lovgivning om overvågning af finansmarkeder, og at Kommissionen ikke bør tilskynde til indgåelsen af bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og USA, eftersom dette kunne bringe de lige udgangsbetingelser i EU i fare;

12.   understreger, at det er af allerstørste betydning at sikre den finansielle stabilitet; minder om Den Internationale Valutafonds (IMF) rolle på dette punkt; understreger de mangler, der understreges af den nuværende uro på finansmarkederne, navnlig i forbindelse med den igangværende krise på vigtige finansmarkeder, den stigende ubalance i valutaforhold og handelsforbindelser, den igangværende eller tilbagevendende gældskrise i nogle af verdens fattigste lande og de stadig stigende velstandsforskelle i landene og landene imellem, mener, at det er af altafgørende betydning at styrke samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne i USA og i EU;

13.   glæder sig over tiltaget fra Forum for Finansiel Stabilitet (FSF) og fra IMF om at fastlægge en fælles diagnose for uroen på finansmarkederne og ser frem til begge parters gennemførelse af konklusionerne og de politiske henstillinger fra FSF's arbejdsgruppe om markedselasticitet og institutionel elasticitet (Working Group on Market and Institutional Resilience); er imidlertid af den opfattelse, at et sådant arbejde kun bør tjene som et supplement og ikke bør erstatte EU's og USA's overvejelser og afgørelser om hensigtsmæssige politiske reaktioner;

14.   opfordrer USA til at holde EU underrettet om status i gennemførelsen af Basel II-aftalen; minder om, at en samordnet strategi er vigtig, når der udarbejdes eller foretages ændringer i de globale bestemmelser for internationalt aktive aktører på finansmarkederne; mener i denne forbindelse, at gennemførelsen af Basel II-aftalen i USA er af afgørende betydning for lige vilkår på globalt plan;

15.   glæder sig over den amerikanske Kongres' indsats for at indføre lovgivning med henblik på at etablere et forbundskontor for forsikringsinformation under det amerikanske finansministerium; mener, at dette sammen med det amerikanske finansministeriums perspektivplan er et vigtigt skridt i retning af gensidig anerkendelse af lovgivningsmæssige tiltag på området finansielle tjenesteydelser; anerkender, at der stadig er meget at blive enige om, og at sikkerhedsstillelse i forbindelse med genforsikring stadig er et af de vigtige områder, der skal findes en løsning for; mener, at gennemførelsen af målene i Solvency II vil blive forbedret betydeligt ved et tættere parlamentarisk samarbejde;

Handel mellem EU og USA, reguleringssamarbejde

16.   understreger, at der i forbindelse med opnåelsen af målet om skabe ensartede standarder for handel og investeringer, som det blev drøftet under mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd i november 2007 i forbindelse med køreplanen for at opnå gensidig anerkendelse af handelspartnerskabsaftaler mellem EU og USA i 2009, skal sikres et højt niveau af sociale, miljø- og sundhedsmæssige standarder;

17.   understreger, at flere af de såkaldte ikke-toldmæssige handels- og investeringshindringer udspringer af aktiviteter fra lovgivningsorganers side, som har til formål at fremme sociale, sundhedsrelaterede, kulturelle eller miljømæssige mål og derfor ikke må fjernes, uden at der vedtages en retsakt; fremhæver i denne forbindelse den altafgørende rolle, som Parlamentet og den amerikanske Kongres spiller med hensyn til kontrol af processen med at harmonisere standarder og fjerne hindringer for handel og investeringer:

18.   understreger, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd også bør prioritere sikkerheden af importerede produkter; er af den opfattelse, at befolkningen kun vil støtte en åben handelsordning, hvis deres sundhed og sikkerhed beskyttes; opfordrer USA's kommission for forbrugerproduktsikkerhed til at gøre brug af dens større frihed til at udveksle oplysninger om konkrete sager, men foreslår, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd arbejder på et bindende samarbejdsinstrument, som ville strukturere og lette udvekslingen af oplysninger om produktsikkerhed og udviklingen af et fælles program for samarbejdstiltag; opfordrer Kommissionen og Rådet til at styrke samarbejdet mellem told- og markedstilsynsmyndighederne i EU og USA for at sikre en kontrol ved de ydre grænser, der er tilstrækkelig til at forhindre farlige produkter, navnlig farligt legetøj, i at nå frem til forbrugerne; men uden unødvendigt bureaukrati opfordrer medlemsstaterne og USA til at sikre streng håndhævelse af lovgivningen om produktsikkerhed, især sikkerhedskrav til legetøj, og forbedre de nationale kontroller; understreger behovet for et tæt samarbejde mellem EU og USA for at sikre, at Kina og andre tredjelande forbedrer deres produktionsstandarder, således at de opfylder sikkerhedskravene i EU og USA, især sikkerhedskravene til legetøj, og for at overbevise disse lande om, at produktsikkerhed skal integreres i produktions- og markedsføringsprocessen;

19.   kræver flere oplysninger om den ajourførte amerikanske lov om produktsikkerhed for forbrugere og er bange for, at dette nye instrument vil pålægge europæiske virksomheder unødvendige administrative byrder, idet der indføres obligatoriske sikkerhedskrav, herunder; opfordrer indtrængende til at fortsætte drøftelser om gensidig anerkendelse med henblik på at undgå overlapning;

20.   bemærker, at sikker handel er særlig vigtig i en stadig mere integreret global økonomi; , men er af den opfattelse, at forslaget om at kontrollere alle containere, der kommer fra oversøiske lande, er unødvendigt og urealistisk som foranstaltning til at afværge terrortrusler betragtet; opfordrer derfor Kongressen til at trække forslaget tilbage, eftersom det er overbevist om, at containersikkerhedsinitiativet, der omfatter kontrol af såkaldte højrisikocontainere, er tilstrækkeligt som foranstaltning til at sikre sikkerheden inden for international søtransport;

21.   opfordrer Kommissionen til, hvor det er muligt, at forhandle om fælles globale standarder inden for rammerne af Det Transatlantiske Økonomiske Råd; er af den opfattelse, at håndhævelsen af fælles sikkerhedsnormer for biler (De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa) (UNECE) Den globale tekniske forskrift) vil indebære en væsentlig reduktion af omkostningerne for bilindustrien, som er den største arbejdsgiver i såvel EU som i USA;

22.   opfordrer Kommissionen til at stræbe efter en formel vedtagelse af procedurer for gensidig anerkendelse af overensstemmelseserklæringer for produkter, der underlægges obligatorisk tredjepartskontrol, navnlig for så vidt angår informations- og kommunikationsteknologi (ikt) og elektrisk udstyr;

23.   støtter fortsat Kommissionen i dens bestræbelser på at opnå en gensidig aftale om, at importerede produkter skal mærkes med såvel britiske mål som metriske mål, og insisterer på, at det er nødvendigt, at USA accepterer de måleenheder, der er vedtaget som internationale standarder, og navnlig de produkter, der udelukkende er mærket med metriske mål; mener, at disse bestræbelser vil øge stordriftsfordelene for virksomheder i Europa, USA og tredjelande og være til fordel for især små og mellemstore virksomheder (SMV'er);

24.   opfordrer Kommissionen og Rådet til at styrke samarbejdet mellem EU og USA om et globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) særligt i forbindelse med implementeringen af de internationale kriterier, der er vedtaget af De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale Råd; mener, at en vigtig målsætning for systemet er at lette handelen og øge forbrugerbeskyttelsen, og kræver derfor, at GHS implementeres på samme tid i EU og i USA, og at det sker på en måde, der er indbyrdes forenelig;

25.   påpeger, at personoplysninger er blevet en vigtig bestanddel af mange virksomhedsaktiviteter, især elektronisk telekommunikation; understreger, at den økonomiske værdi af personoplysninger og merværdien i forbindelse med operationer baseret på personoplysninger vokser i hastigt tempo; anmoder Kommissionen om i nært samarbejde med Europa-Parlamentet at tage initiativ til udarbejdelse af transatlantiske databeskyttelsesprincipper sammen med den amerikanske handelskommission; opfordrer endvidere til, at der hurtigst muligt udarbejdes globale databeskyttelsesnormer inden for rammerne af Det Transatlantiske Økonomiske Råd for at garantere en høj grad af beskyttelse af personoplysninger og retssikkerhed for virksomheder;

Landbrugsområdet

26.   opfordrer til, at der hurtigt findes en løsning på de igangværende drøftelser om forbuddet mod import til EU af fjerkræ fra USA, der er blevet behandlet med henblik på reduktion af patogener; anerkender behovet for en egentlig videnskabelig rådgivning med hensyntagen til forbrugerbeskyttelse og -oplysning; anerkender også de betragtelige investeringer, som den europæiske fjerkræbranche i overensstemmelse med EU-lovgivningen har foretaget for at nedbringe salmonellasmitte gennem en tilgang, der omfatter hele produktionskæden; er af den opfattelse, at enhver mulig løsning ikke bør føre til konkurrenceforvridning;

27.   mener, at Fællesskabets beslutning om at forbyde importen af hormonbehandlet oksekød var fuldt ud berettiget og bygget på videnskabelig dokumentation, og opfordrer USA til ufortøvet at ophæve sanktionerne for europæiske varer;

28.   understreger betydningen af en enkelt godkendelsesprocedure, som er i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, og som skal omfatte alle fødevarer og alt foder, der indeholder genetisk modificerede organismer (GMO), samt betydningen af mærkning om og sporbarhed af GMO, som gør det muligt for forbrugerne at foretage informerede valg;

29.   opfordrer til en dialog om de seneste ændringer på landbrugsmarkederne, navnlig udsving i råvarepriserne, midtvejsrevisionen af den fælles landbrugspolitik (EU-sundhedstjek) og USA's landbrugslov, konjunkturudjævnende betalinger, den voksende betydning af udviklingen af landdistrikter og krydsoverensstemmelsesinstrumentet;

Samarbejde vedrørende energi, industri og forskning

30.   opfordrer til, at det strategiske transatlantiske samarbejde vedrørende energi-, industri- og forskningspolitik styrkes; understreger vigtigheden af energiområdet og støtter en diversificering af energikilder og forsyningsveje, med henblik på at sikre sikker energiforsyning og infrastrukturer og fremme markedsbaserede energiforsyningssikkerhedspolitikker; noterer sig, at der på begge sider af Atlanten er en øget debat om handelen med CO2;

31.   understreger behovet for et forstærket samarbejde mellem EU og USA i relation til lovgivning om og forskning i biobrændstoffer og biomasse ved at fremme alternative og vedvarende brændstofkilder til transportsektoren på et fælles grundlag; opmuntrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fortsætte arbejdet med at identificere fælles standarder for biobrændstoffer med Brasilien, der kan sikre det højest mulige niveau for miljømæssige bæredygtighed og imødegå bekymringer om global fødevaresikkerhed;

Verdenshandelsorganisationen (WTO) og Doha-udviklingsdagsordenen

32.   opfordrer Kommissionen til at sikre, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd bidrager til at opnå en positiv afslutning på Doha-udviklingsdagsordenen; anser det for at være en potentiel fordel for det globale handelssystem og dets fælles rammer, at verdenshandelen domineres af EU og USA (for øjeblikket 60 % af den samlede handel);

33.   opfordrer Kommissionen til at vurdere, hvorvidt en bilateral tvistbilæggelsesprocedure på handelsområdet kunne være af interesse for Det Transatlantiske Økonomiske Råd; bemærker i denne forbindelse, at det ganske vist kun er omkring 2 % af handelen mellem EU og USA, der er berørt af handelstvister, men at nogle af disse tvister er stærkt ødelæggende og omkostningskrævende;

34.   opfordrer Kommissionen til i Det Transatlantiske Økonomiske Råd at drøfte, hvordan der kan skabes større sammenhæng mellem bilaterale handelsaftaler og de multilaterale WTO-regler for at sikre et mere harmonisk og enklere internationalt handelssystem; opfordrer indtrængende Kommissionen til at drøfte, hvordan der kan sikres en større overensstemmelse mellem EU og USA ved undertegnelsen af bilaterale aftaler med tredjelande om foranstaltninger, der opstiller krav til handelen, såsom handel og miljøforanstaltninger, handel og sociale standarder samt handel og arbejdsret;

35.   opfordrer Kommissionen til som et hasteanliggende at udvikle en omfattende strategi for europæiske ikke-handelsmæssige hensyn i forbindelse med drøftelser om verdenshandelen, herunder navnlig spørgsmålene om sociale og miljømæssige klausuler, anerkendelse og beskyttelse af geografiske betegnelser, dyrevelfærd og importerede animalske og vegetabilske produkters sundhedsmæssige tilstand, således at illoyal konkurrence mod europæiske producenter undgås;

36.   opfordrer Kommissionen til at anmode om, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd udarbejder en statusrapport om samarbejdsforanstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder en meddelelse om, hvilke tiltag der fremover vil blive truffet for at styrke samarbejdet om bekæmpelse af forfalskning og piratkopiering; anmoder om en klar køreplan for at lette den gensidige internationale anerkendelse af patentlovgivning;

37.   opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til aktivt at støtte Doha-erklæringen om TRIPS-aftalen, der letter adgangen til livsvigtige lægemidler for de lande, som ikke har kapacitet til at fremstille medicinalvarer; opfordrer Kommissionen til at rejse spørgsmålet om USA's politik om indføjelse af klausuler i bilaterale aftaler med udviklingslande, hvorved disse lande giver afkald på at anvende den bestemmelse i Doha-erklæringen om TRIPS-aftalen, som giver dem mulighed for at producere og importere generiske lægemidler, der er nødvendige for at bekæmpe alvorlige problemer med folkesundheden (aids, tuberkulose, m.m.);

38.   mener, at, uanset hvad resultatet bliver af Doha-udviklingsdagsordenen, kan begrebet om et transatlantisk marked til håndtering af reguleringssamarbejde med henblik på gradvis fjernelse af ikke-toldmæssige hindringer være af afgørende betydning for at sikre stadig fremdrift, så der kan skabes global handelsintegration;

39.   mener, at en vigtig opgave for EU inden for Det Transatlantiske Økonomiske Råd er at overbevise vores transatlantiske partnere om, at der er behov for en vidtrækkende, ambitiøs og retligt bindende aftale efter Kyoto om udledning af drivhusgasser inden 2012 og for, at der udvikles et omfattende transatlantisk projekt for investering og teknologiudveksling inden for sikker og ikke-forurenende energiproduktion;

Regionaludvikling

40.   understreger den positive indvirkning, yderligere fremskridt i den transatlantiske økonomiske integration sandsynligvis vil få på bæredygtig regional udvikling, og er af den opfattelse, at disse fremskridt understøtter EU's indsats for at gennemføre Lissabonstrategien og sikre en udvikling i retning af social, økonomisk og territorial samhørighed; opfordrer i denne forbindelse de kompetente EU-organer til at sikre, at disse fremskridt bidrager til en harmonisk og velafbalanceret udvikling inden for alle områder i EU, og til at tage hensyn til det europæiske princip om adgang til forsyningspligtydelser for alle;

41.   opfordrer begge parter til at undersøge muligheden for at etablere en struktureret regionalpolitisk dialog, som ville være en god metode til at søge nye veje inden for regionalpolitik, til udveksling af god praksis, bl.a. inden for forskning og udvikling, og til at undersøge, hvorledes de fælles udfordringer kan tages op, såsom klimaændringer og energipriser;

Den fremtidige dagsorden for den transatlantiske dialog mellem lovgivere og strukturelle forbedringer

42.   opfordrer den transatlantiske dialog mellem lovgivere til at sætte drøftelser af de amerikanske lov vedrørende scanning af fragt på dagsordnerne for deres kommende møder for dermed at sikre større gensidig forståelse mellem Parlamentet og den amerikanske Kongres på dette område; understreger også behovet for inden for rammerne af den transatlantiske dialog mellem lovgivere at overveje en post-Doha-dagsorden for WTO, herunder en reform af WTO, og for at drøfte klausuler om menneskerettigheder og miljømæssige og sociale rettigheder i bilaterale handelsaftaler og i den forbindelse at drage nytte af blandt andet den allerseneste amerikanske bilaterale aftale med Peru, der indeholder detaljerede og gennemførlige bestemmelser om arbejdstagernormer;

43.   fremhæver den altafgørende rolle, som Parlamentet og den amerikanske Kongres spiller ved at støtte disse positive impulser, og understreger, at kun lovgiverne kan fjerne ikke-toldmæssige hindringer; foreslår, at der afholdes en velforberedt årlig drøftelse om status for emner, der diskuteres i Det Transatlantiske Økonomiske Råd, samt om dets struktur;

44.   opfordrer derfor EU's og USA's ledere og Det Transatlantiske Økonomiske Råds medformænd til at tage hensyn til den altafgørende rolle, som lovgiverne spiller med hensyn til opnåelse af et langsigtet positivt udfald af processen, og opfordrer dem indtrængende til i fuld udstrækning og direkte at inddrage repræsentanter for den transatlantiske dialog mellem lovgivere i Det Transatlantiske Økonomiske Råds arbejde; anerkender samtidig den betydning, som virksomheder og forbrugersammenslutninger har, når de stiller deres overvejelser og ekspertise til rådighed for Det Transatlantiske Økonomiske Råds arbejde; mener imidlertid, at deres rådgivende rolle skal adskilles fra den amerikanske Kongres og Parlamentets lovgivende rolle;

45.   tager til efterretning, at der er blevet nedsat en gruppe rådgivere, der består af repræsentanter for den transatlantiske dialog mellem lovgivere, den transatlantiske forretningsdialog og den transatlantiske forbrugerdialog; roser lovgivernes og aktørernes bidrag til det positive udfald af det første møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd i november 2007; håber, at den transatlantiske arbejdsmarkedsdialog (TALD) og miljødialog kommer til at spille en større rolle i nær fremtid; opfordrer til, at formanden for TALD og formanden for miljødialogen kommer med i gruppen af rådgivere;

46.   bekræfter sit ønske om at styrke dialogen mellem begge parlamenter og opfordrer til, at de inddrages på et tidligt tidspunkt især med hensyn til de fremtidige bestemmelser, som udarbejdes af globale selvstyrende organer, således at der kan tages fat på spørgsmålet om det politiske ansvar på et tidligt tidspunkt;

47.   mener, at disse spørgsmål nu er blevet væsentlige, og at medlemmer af de nationale parlamenter bør holdes regelmæssigt underrettet om udviklingen; opfordrer sin formand til at sikre, at der etableres mekanismer med det formål;

o
o   o

48.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, sekretariatet for Det Transatlantiske Økonomiske Råd og De Forenede Staters Kongres.

(1) EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 670.
(2) EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 226.
(3) EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 235.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0412.
(5) EUT C 280 E af 18.11.2006, s. 120.
(6) EUT C 313 E af 20.12.2006, s. 439.
(7) EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 344.
(8) Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF (EUT L 340 af 22.12.2007, s. 66).
(9) Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2007)0527.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik