Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0209/2008

Keskustelut :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Äänestykset :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 146kWORD 75k
Torstai 8. toukokuuta 2008 - Bryssel
Transatlanttinen talousneuvosto
P6_TA(2008)0192RC-B6-0209/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. toukokuuta 2008 transatlanttisesta talousneuvostosta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon erityisesti 25. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman transatlanttisista suhteista(1) sekä 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselmat EU:n ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden parantamisesta transatlanttisen kumppanuussopimuksen yhteydessä(2) sekä transatlanttisista taloussuhteista EU:n ja USA:n välillä(3),

–   ottaa huomioon 26. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman tuotteiden ja erityisesti lelujen turvallisuudesta(4),

–   ottaa huomioon ilmastonmuutoksesta antamansa päätöslauselmat ja erityisesti 16. marraskuuta 2005(5), 26. lokakuuta 2006(6) ja 14. helmikuuta 2007(7) antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2007 Washington DC:ssä pidetyn EU:n ja Yhdysvaltojen välisen huippukokouksen tuloksen ja erityisesti kehyksen, jolla edistetään transatlanttista taloudellista yhdentymistä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä,

–   ottaa huomioon yhteisen julkilausuman sekä edistymiskertomuksen, jotka hyväksyttiin transatlanttisen talousneuvoston ensimmäisessä kokouksessa 9. marraskuuta 2007,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   toteaa, että parlamentti ja Yhdysvaltojen kongressi ovat molemmat jatkuvasti todenneet, että transatlanttiset markkinat on toteutettava täysimääräisesti vuoteen 2015 mennessä,

B.   katsoo, että rauha, demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, kansainvälinen oikeus, vakaa talous ja kestävä kehitys ovat yhteisiä arvoja, ja ne muodostavat perustan transatlanttiselle kumppanuudelle, joka on EU:n ulkopolitiikan ja sen maailmanlaajuisen talouspolitiikan kulmakivi,

C.   katsoo, että kun otetaan huomioon transatlanttisten kumppaneiden johtava taloudellinen rooli maailmassa, ne jakavat vastuun maailmantalouden johtamisesta ja ratkaisujen löytämisestä maailmanlaajuisiin taloudellisiin haasteisiin,

D.   katsoo, että EU:n ja Yhdysvaltojen vahva ja hyvin toimiva kumppanuus on ratkaisevan tärkeä pyrittäessä kehittämään maailmaa yhteisten arvojen, todellisen monenvälisyyden ja kansainvälisen oikeuden pohjalta; katsoo, että vaaditaan lujaa ja johdonmukaista poliittista johtajuutta, jotta kumppanit voisivat saavuttaa tämän tavoitteen,

1.   korostaa, että tiivis transatlanttinen kumppanuus on keskeinen väline globalisoitumisen ohjaamiseksi niin, että edistetään yhteisiä arvoja ja pyritään poliittisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaiseen maailmaan; toistaa kantansa, jonka mukaan toimivat ja kilpailukykyiset transatlanttiset markkinat muodostavat vakaan perustan transatlanttiselle kumppanuudelle ja auttavat EU:ta ja Yhdysvaltoja vastaamaan yhdessä maailmanlaajuisiin poliittisiin ja taloudellisiin haasteisiin;

2.   tukee voimakkaasti transatlanttisen taloudellisen yhdentymisen vahvistamista, joka aloitettiin vuonna 2007 pidetyssä huippukokouksessa hyväksymällä "EU:n ja Yhdysvaltojen transatlanttisen taloudellisen yhdentymisen edistämisen kehys" ja perustamalla transatlanttinen talousneuvosto valvomaan ja tehostamaan kehyksessä määritettyjä toimia;

3.   suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio on parlamentin suosituksesta päättänyt toteuttaa tutkimuksen, jonka tulokset on määrä saada vuonna 2008, sen selvittämiseksi, mitä esteitä on tarpeen purkaa transatlanttisten markkinoiden aikaansaamiseksi; katsoo, että tätä tutkimusta olisi levitettävä laajalti kummallakin puolella Atlanttia; pyytää komissiota takaamaan, että transatlanttisten markkinoiden toteuttamista koskevia tutkimustuloksia käsitellään parlamentin asianomaisten valiokuntien kanssa, ennen kuin tehdään mitään erityisiä johtopäätöksiä tulevia transatlanttiselle talousneuvostolle esitettäviä suosituksia varten;

4.   katsoo, että molempien osapuolten hallintojen olisi laadittava hyvissä ajoin vuoden 2009 EU:n ja USA:n huippukokousta varten etenemissuunnitelma, jossa osoitetaan, miten pitkän aikavälin sitoutuminen transatlanttisiin markkinoihin saavutetaan ja jossa asetetaan alakohtaiset aikataulut;

5.   arvostaa transatlanttisen talousneuvoston tähän mennessä saavuttamaa edistystä sen otettua poliittisen vastuun prioriteettien määrittämisestä ja rakentaessa tietä sopimuksille, joiden avulla poistetaan kaupan ja investointien esteitä ja edistetään kilpailua transatlanttisilla markkinoilla;

6.   katsoo, että transatlanttisen talousneuvoston perustamisensa jälkeen saavuttamat tulokset osoittavat, ettei transatlanttisia markkinoita voida perustaa vain hallinnolliseen työhön, vaan tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää vahvaa ja jatkuvaa poliittista ohjausta; kehottaa transatlanttista talousneuvostoa jatkamaan toimiaan päättäväisesti;

7.   korostaa, että jo aloitettuja tähän prosessiin liittyviä toimia on jatkettava pikaisesti vaalivuosien 2008 ja 2009 aikana sen takaamiseksi, että molemmat kumppanit etenevät edelleen nopeasti kohti yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja että kummankin osapuolen toimeenpanevat tahot pysyvät sitoutuneina lopullisen tavoitteen saavuttamiseen;

8.   korostaa, että transatlanttisen talousneuvoston kokouksen, joka on tarkoitus pitää Brysselissä 14. toukokuuta 2008, tärkeimpiä kysymyksiä ovat konkreettisen edistyksen saavuttaminen erityisesti tilinpäätösnormeihin, arvopaperikauppaan, jälleenvakuutukseen, tuonnin turvallisuuteen, toimittajien vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin sekä taudinaiheuttajia vähentävällä tavalla käsitellyn siipikarjan tuontiin liittyvissä kysymyksissä; pitää kuitenkin tärkeänä viitata moniin muihin keskeisiin kysymyksiin, joita transatlanttisen talousneuvoston on käsiteltävä tulevaisuudessa;

9.   kehottaa komissiota tiedottamaan edellä mainitun tutkimuksen tuloksista;

Rahoituspalvelut

10.   tukee asetuksessa (EY) N:o 1569/2007(8), ja komission 26. syyskuuta 2007 Yhdysvaltojen arvopaperikomissiolle (SEC) osoittamassa kirjeessä esitettyä lähestymistapaa ehdotetuista säännöistä, jotka koskevat ulkomaisten yksityisten liikkeellelaskijoiden kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti tehtyjen tilinpäätösten hyväksymistä, kun ne on tehty ilman sovittamista Yhdysvaltojen yleisesti hyväksyttyihin kirjanpitoperiaatteisiin, ja muistuttaa kansainvälisesti hyväksyttyjen tilinpäätösnormien käytöstä 14. marraskuuta 2007(9) antamastaan päätöslauselmasta, jossa korostettiin erityisesti, että "komission päätöksellä varmistetaan kaikissa tapauksissa, että Euroopan unionissa toimivilla liikkeeseenlaskijoilla on oikeus käyttää kaikissa kolmansissa maissa Euroopan unionin hyväksymiä IFRS-standardeja" (kansainväliset tilinpäätösstandardit);

11.   katsoo, että arvopaperimarkkinoiden vastavuoroinen tunnustaminen Yhdysvaltojen ja EU:n välillä olisi tärkeä edistysaskel ja se parantaisi transatlanttisten markkinoiden tehokkuutta, koska EU ja Yhdysvallat voisivat päästä helpommin entistä laajemmille ja syvemmille markkinoille; korostaa kuitenkin, että tällaisen hankkeen on oltava tulosta kahdenvälisestä sopimuksesta ja että on tehtävä Yhdysvaltojen ja EU:n välinen puitesopimus, jossa otetaan täysin huomioon rahoitusmarkkinoiden valvontaa koskeva EU:n lainsäädäntö, ja että komission ei pitäisi rohkaista kahdenvälisten sopimusten tekemiseen jäsenvaltioiden ja USA:n välillä, koska se voisi vaarantaa yhdenvertaiset toimintaedellytykset EU:ssa;

12.   korostaa, että rahoitusvakauden turvaaminen on erittäin tärkeää; muistuttaa tässä yhteydessä Kansainvälisen valuuttarahaston roolista; korostaa rahoitusmarkkinoiden tämänhetkisten häiriöiden esiin tuomia puutteita etenkin liittyen keskeisten rahoitusmarkkinoiden tämänhetkisiin kriiseihin, valuuttakytkentöjen ja kauppasuhteiden kasvavaan epätasapainoon, maailman köyhimmissä maissa jatkuviin tai uudelleen syntyviin velkakriiseihin sekä yhä räikeämpiin eroihin hyvinvoinnissa valtioiden välillä ja sisällä; katsoo, että Yhdysvaltojen ja EU:n valvontaviranomaisten välisen yhteistyön vahvistaminen on olennaisen tärkeää;

13.   pitää myönteisenä rahoitusjärjestelmien vakautta käsittelevän foorumin (FSF) ja Kansainvälisen valuuttarahaston menettelyä, jossa rahoitusalan häiriöistä tehdään yhteinen diagnoosi, ja odottaa molempien osapuolten panevan täytäntöön markkinoiden ja laitosten joustavuutta käsittelevän FSF:n työryhmän johtopäätökset ja politiikkaa koskevat suositukset; katsoo kuitenkin, että tällaisen työn pitäisi vain täydentää muttei korvata EU:n ja Yhdysvaltojen asianmukaista poliittista reaktiota koskevia pohdintoja;

14.   kehottaa Yhdysvaltoja pitämään EU:n ajan tasalla Basel II -kehyksen toteutuksen edistymisestä; muistuttaa koordinoitujen toimien tärkeydestä kehitettäessä tai muutettaessa kansainvälisesti aktiivisia rahoitusmarkkinoiden toimijoita koskevia globaaleja sääntöjä; uskoo tässä suhteessa, että Basel II:n toteutus Yhdysvalloissa on keskeistä maailmanlaajuisesti yhtäläisten toimintaedellytysten säilyttämiseksi;

15.   panee tyytyväisenä merkille Yhdysvaltojen kongressin toiminnan vakuutustietoviraston perustamista Yhdysvaltojen valtiovarainministeriöön koskevan lainsäädännön käyttöön ottamiseksi; katsoo, että Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön alustavan suunnitelman ohella tämä on merkittävä askel kohti rahoituspalvelualan sääntelymenettelyjen vastavuoroista tunnustamista myöntää, että on vielä paljon asioita, joista on päästävä sopimukseen, ja että jälleenvakuutusten vakuudet muodostavat edelleen keskeisen ratkaistavan kysymyksen; katsoo myös, että Solvenssi II -hankkeen tavoitteiden saavuttamista voidaan huomattavasti tehostaa läheisemmällä parlamentaarisella yhteistyöllä;

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kauppa ja sääntely-yhteistyö

16.   korostaa, että pyrkimyksen luoda kauppaa ja investointeja varten yhteiset normit, mistä keskusteltiin transatlanttisen talousneuvoston marraskuussa 2007 pidetyssä kokouksessa, jonka aiheena oli EU:n ja Yhdysvaltojen kauppakumppanuusopimusten vastavuoroiseen tunnustamiseen vuoteen 2009 mennessä tähtäävä etenemissuunnitelma, on taattava sosiaalisten, ekologisten ja terveyttä koskevien normien korkea taso;

17.   toistaa, että kauppaan ja investointeihin liittyvien lukuisten niin kutsuttujen 'tullien ulkopuolisten esteiden' juuret ovat lainsäädäntöelinten toiminnassa, jolla pyritään edistämään sosiaalisia, terveyteen liittyviä, kulttuurisia tai ekologisia tavoitteita, ja siksi niitä ei saa poistaa ilman lainsäädäntötointa; mainitsee tässä yhteydessä parlamentin ja Yhdysvaltojen kongressin keskeisen roolin normien lähentämistä ja kaupan ja investointien esteiden poistamista koskevan prosessin valvonnassa;

18.   korostaa, että tuontituotteiden turvallisuuden olisi myös oltava keskeinen kysymys transatlanttisessa talousneuvostossa; katsoo, että väestö luottaa avoimeen kaupankäyntiympäristöön vain, jos väestön terveyttä ja turvallisuutta suojellaan; kehottaa tuoteturvallisuutta käsittelevää Yhdysvaltojen komiteaa käyttämään suurempaa vapauttaan tapauskohtaisten tietojen jakamiseen, mutta ehdottaa, että transatlanttinen talousneuvosto pyrkisi saamaan aikaan sitovan yhteistyövälineen, jonka avulla voitaisiin helpommin jäsennellä ja jakaa tietoja tuoteturvallisuudesta sekä kehittää yhteistyötoimia koskevaa yhteistä ohjelmaa; kehottaa komissiota ja neuvostoa vahvistamaan EU:n ja Yhdysvaltojen tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä riittävien tarkastusten takaamiseksi ulkorajoilla ilman tarpeetonta byrokraattista taakkaa, jotta voidaan estää vaarallisten tuotteiden ja etenkin vaarallisten lelujen päätyminen kuluttajille; kehottaa jäsenvaltioita ja Yhdysvaltoja takaamaan tuotteiden ja erityisesti lelujen turvallisuutta koskevan lainsäädännön tiukan täytäntöönpanon ja huolehtimaan kansallisten tarkastusten tehostamisesta; korostaa EU:n ja Yhdysvaltojen tiiviin yhteistyön tarvetta sen takaamiseksi, että Kiina ja muut kolmannet maat parantavat tuotantonormejaan EU:n ja Yhdysvaltojen turvallisuusvaatimusten tasoa vastaaviksi erityisesti lelujen suhteen, ja näiden maiden saamiseksi vakuuttumaan siitä, että tuoteturvallisuuden on oltava osa valmistus- ja jakeluprosessia;

19.   pyytää lisätietoja Yhdysvaltojen kuluttajatuotteiden turvallisuutta koskevasta päivitetystä laista ja on huolissaan siitä, että tämä uusi laki aiheuttaa tarpeettoman sääntelyllisen taakan eurooppalaisille yhtiöille, koska sillä otetaan käyttöön pakollisia turvavaatimuksia, muun muassa kolmannen osapuolen suorittamia testejä; kehottaa jatkamaan vastavuoroista tunnustamista koskevia neuvotteluja päällekkäisyyksien välttämiseksi;

20.   korostaa, että turvallinen kauppa on erityisen tärkeää yhä tiiviimmin integroituneessa maailmantaloudessa, mutta katsoo, että ehdotus tutkia 100 prosenttia kaikista ulkomailta tulevien rahtilaivojen konteista on tarpeeton ja epärealistinen keino terrorismin torjumiseksi; kehottaa siksi kongressia vetämään pois tämän ehdotuksen, sillä konttien turvallisuutta koskeva lakialoite, johon sisältyy tiettyjen "riskejä sisältävien" konttien tarkastus, on Euroopan parlamentin mielestä riittävä toimi takaamaan kansainvälisten merikuljetusten turvallisuuden;

21.   kehottaa komissiota neuvottelemaan mahdollisuuksien mukaan transatlanttisen talousneuvoston puitteissa yhteisistä maailmanlaajuisista normeista; uskoo, että autoja koskevien yhteisten turvanormien (YK:n Euroopan talouskomission maailmanlaajuiset tekniset säännöt) täytäntöönpano vähentäisi merkittävästi kustannuksia autoteollisuudessa, joka on merkittävä työnantaja sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa;

22.   kehottaa komissiota jatkamaan menettelyjen virallista hyväksymistä sellaisten tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutusten vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyen, joille kolmansien osapuolten suorittama testaus on pakollinen, mikä koskee erityisesti tieto- ja viestintätekniikkalaitteita ja sähkölaitteita;

23.   tukee edelleen komissiota sen pyrkimyksissä saada aikaan keskinäinen sopimus, jonka mukaan tuontituotteiden pakkausmerkinnöissä käytetään sekä metrijärjestelmää että brittiläistä mittajärjestelmää, ja pitää tärkeänä, että hyväksytään kansainvälisten normien mukaisesti sovitut mittayksiköt, mikä koskee erityisesti sitä, että Yhdysvallat hyväksyy pelkän metrijärjestelmän käytön tuotteiden pakkausmerkinnöissä; katsoo, että tämä lisäisi eurooppalaisten, yhdysvaltalaisten sekä kolmansien maiden yritysten saamia mittakaavaetuja ja hyödyttäisi erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset);

24.   kehottaa komissiota ja neuvostoa vahvistamaan EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyötä kemikaalien luokittelua ja merkitsemistä koskevan maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn järjestelmän (GHS-järjestelmä) alalla, erityisesti YK:n talous- ja sosiaalineuvoston hyväksymien kansainvälisten normien täytäntöönpanon yhteydessä; katsoo, että tämän järjestelmän tärkeänä päämääränä on kaupan helpottaminen ja kuluttajansuojan vahvistaminen, ja vaatii vastaavasti GHS-järjestelmän toteuttamista samanaikaisesti ja yhteensopivalla tavalla EU:ssa ja Yhdysvalloissa;

25.   toteaa, että henkilötiedoista on tullut olennainen osa monilla liiketoiminnan aloilla ja erityisesti sähköisessä televiestinnässä; toteaa, että henkilötietojen taloudellinen arvo ja henkilötietoihin perustuvat lisäarvoa tuottavat toiminnot kasvavat nopeasti; pyytää komissiota tekemään aloitteen tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa transatlanttisten tietosuojaperiaatteiden laatimiseksi yhdessä Yhdysvaltojen liittovaltion kilpailuviranomaisen kanssa; kehottaa lisäksi laatimaan nopeasti maailmanlaajuisia tietosuojanormeja transatlanttisen talousneuvoston yhteydessä, jotta voidaan taata henkilötietojen suojan korkea taso sekä oikeusvarmuus yrityksille;

Maatalouteen liittyvät kysymykset

26.   kehottaa pikaiseen ratkaisuun käynnissä olevissa neuvotteluissa, jotka koskevat taudinaiheuttajia vähentävän käsittelyn saaneen yhdysvaltalaisen siipikarjan tuontikieltoa EU:hun; panee merkille asianmukaisten tieteellisten lausuntojen tarpeen liittyen kuluttajansuojaan ja tiedonsaantiin; antaa tunnustusta myös Euroopan siipikarja-alalla tehdyille huomattaville Euroopan unionin lainsäädännön mukaisille investoinneille, joilla lähtökohtaisesti vähennetään salmonellan aiheuttamaa pilaantumista tuotantoketjun kaikissa vaiheissa; katsoo, ettei yksikään mahdollinen ratkaisu saa johtaa kilpailun vääristymiseen;

27.   katsoo, että yhteisön päätös kieltää hormonikäsitellyn naudanlihan tuonti oli tieteellisten todisteiden nojalla täysin perusteltu, ja kehottaa Yhdysvaltoja viipymättä poistamaan eurooppalaisia tuotteita koskevat pakotteensa;

28.   pitää hyvin tärkeänä yhtä lupamenettelyä kaikille geneettisesti muunnettuja organismeja sisältäville elintarvikkeille ja rehuille ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti, ja pitää tärkeänä geneettisesti muunnettujen organismien merkintää ja jäljitettävyyttä, sillä se antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia valintoja;

29.   kehottaa käymään vuoropuhelua maatalousmarkkinoiden viimeaikaisista muutoksista ja erityisesti hyödykkeiden hintavaihtelusta, yhteisen maatalouspolitiikan väliarviosta ("EU:n terveystarkastus"), Yhdysvaltojen maatalousalaa koskevasta laista, suhdannevaihteluja tasaavista maksuista, maaseudun kehityksen yhä suuremmasta merkityksestä ja täydentäviä ehtoja koskevasta välineestä;

Energia-, teollisuus- ja tiedeyhteistyö

30.   kehottaa lisäämään strategista transatlanttista yhteistyötä energia-, teollisuus- ja tiedepolitiikan alalla; korostaa energiakysymysten merkitystä ja tukee energialähteiden ja toimitusreittien monipuolistamista, jotta taattaisiin energian toimitusvarmuus ja infrastruktuuri sekä edistettäisiin markkinaperusteista energiaturvapolitiikkaa; panee merkille päästökauppajärjestelmää koskevan keskustelun vilkastumisen Atlantin molemmin puolin;

31.   korostaa tarvetta lisätä EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyyn ja tieteeseen liittyvää yhteistyötä biopolttoaineiden ja biomassan alalla edistämällä yhteisesti liikenteen vaihtoehtoisia ja kestäviä polttoainelähteitä; rohkaisee transatlanttista talousneuvostoa jatkamaan työtään, jolla pyritään määrittämään Brasilian kanssa yhteiset biopolttoainetta koskevat normit, joiden avulla taataan suurin mahdollinen kestävyys ympäristön kannalta ja vastataan maailmanlaajuiseen elintarvikkeiden saatavuutta koskevaan huoleen;

Maailman kauppajärjestö (WTO) ja Dohan kehitysohjelma

32.   kehottaa komissiota varmistamaan, että transatlanttinen talousneuvosto auttaa Dohan kehitysohjelman saattamisessa päätökseen onnistuneesti; pitää EU:n ja Yhdysvaltojen hallitsevaa asemaa maailmankaupassa (tällä hetkellä 60 prosenttia koko kaupasta) etuna maailmanlaajuiselle kaupankäyntijärjestelmälle ja sen yhteiselle kehykselle;

33.   kehottaa komissiota arvioimaan, olisiko kauppariitojen kahdenvälinen ratkaisumenettely syytä tuoda transatlanttisen talousneuvoston asialistalle; huomauttaa tässä suhteessa, että vaikka kauppariitojen kohteena on ollut vain noin 2 prosenttia EU:n ja USA:n välisestä kaupasta, jotkut näistä kiistoista ovat olleet hyvin haitallisia ja kalliita;

34.   kehottaa komissiota keskustelemaan transatlanttisessa talousneuvostossa siitä, miten voidaan saavuttaa entistä suurempi vastaavuus kahdenvälisten kauppasopimusten ja WTO:n monenvälisten sääntöjen välillä, jotta varmistetaan entistä yhdenmukaisempi ja yksinkertaisempi kansainvälinen kauppajärjestelmä kaikille; kehottaa komissiota keskustelemaan siitä, miten EU ja USA voisivat entistä enemmän lähentää toimintatapojaan tehtäessä kolmansien maiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia toimista, joilla asetetaan ehtoja kaupalle, kuten kaupasta ja ympäristöstä, kaupasta ja sosiaalisista normeista sekä kaupasta ja työlainsäädännöstä;

35.   kehottaa komissiota kiireellisesti kehittämään maailmankauppaneuvotteluissa kattavan lähestymistavan eurooppalaisiin huolenaiheisiin kaupan ulkopuolisissa kysymyksissä, etenkin asioissa, jotka liittyvät sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin lausekkeisiin, maantieteellisten nimitysten tunnistamiseen ja suojeluun, eläinten hyvinvointiin sekä tuotujen eläin- ja kasvituotteiden terveysnäkökohtiin, jotta voidaan estää eurooppalaisiin tuottajiin kohdistuva epäreilu kilpailu;

36.   kehottaa komissiota pyytämään, että transatlanttinen talousneuvosto esittää kehityskertomuksen yhteistyöstä teollis- ja tekijänoikeuksien toteuttamisessa ja että se ilmoittaa tulevista toimista, joilla vahvistetaan yhteistyötä väärentämisen ja piratismin torjumisessa; vaatii selkeää etenemissuunnitelmaa patenttilainsäädännön vastavuoroisen tunnustamisen helpottamiseksi kansainvälisesti;

37.   kehottaa transatlanttista talousneuvostoa tukemaan TRIPS-sopimusta koskevaa Dohan julistusta, jolla helpotetaan sellaisten maiden mahdollisuuksia saada elintärkeitä lääkkeitä, joilla ei ole lääkkeiden valmistuskapasiteettia; kehottaa komissiota ottamaan esiin Yhdysvaltojen politiikan, jonka mukaan kehittyvien maiden kanssa tehtäviin kahdenvälisiin sopimuksiin sisällytetään määräyksiä, joiden mukaan kyseiset maat luopuvat soveltamasta TRIPS-sopimusta koskevan Dohan julistuksen määräystä, joka antaisi niille mahdollisuuden tuottaa ja tuoda maahan geneerisiä lääkkeitä, joita tarvitaan keskeisten kansanterveyden ongelmien (kuten aids, tuberkuloosi jne.) hoitamiseksi;

38.   katsoo, että Dohan kehitysohjelman lopputuloksesta riippumatta transatlanttisten markkinoiden käsite, jossa tullien ulkopuolisten esteiden asteittaiseen poistamiseen pyritään yhteisellä sääntelyllä, saattaisi olla keskeinen tekijä pyrittäessä varmistamaan maailmanlaajuisen kaupan alan integroinnin jatkuminen voimakkaana;

39.   katsoo, että transatlanttisen talousneuvoston eurooppalaisen osapuolen tärkeä tehtävä on saada EU:n transatlanttiset kumppanit vakuuttumaan tarpeesta luoda kauaskantoinen, kunnianhimoinen ja oikeudellisesti sitova Kioton jälkeinen kasvihuonekaasupäästöjä koskeva järjestelmä vuoteen 2012 mennessä sekä suunnitella laaja transatlanttinen investointeja ja teknologian vaihtoa koskeva hanke turvallisen ja saastuttamattoman energiantuotannon alalla;

Aluekehitys

40.   korostaa myönteistä vaikutusta, joka transatlanttisen taloudellisen integroitumisen etenemisellä todennäköisesti on kestävään alueelliseen kehitykseen, ja on sitä mieltä, että tällainen edistys auttaa EU:n pyrkimyksissä Lissabonin strategian toteuttamiseen ja siirtymiseen kohti sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta; kehottaa tässä yhteydessä asiasta vastaavia EU:n elimiä takaamaan, että tämä kehitys edistää EU:n kaikkien alueiden sopusointuista ja tasapainoista kehitystä, ja ottamaan huomioon yleishyödyllisten palveluiden yleisen saatavuuden eurooppalaisen periaatteen;

41.   kehottaa molempia osapuolia tutkimaan mahdollisuutta aloittaa jäsennelty aluepoliittinen vuoropuhelu, mikä voisi olla hyvä keino tutkia aluepolitiikan uusia mahdollisuuksia, vaihtaa hyviä käytäntöjä esimerkiksi tutkimuksen ja kehittämisen aloilla ja nähdä tapoja vastata yhteisiin haasteisiin, jollaisia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos ja energian hinta;

Lainsäätäjien transatlanttisen vuoropuhelun tuleva ohjelma ja rakenteellinen kehittäminen

42.   kehottaa lainsäätäjien transatlanttista vuoropuhelua ottamaan tulevissa kokouksissaan esityslistalle keskustelun rahtitavaran läpivalaisua koskevasta Yhdysvaltojen laista varmistamalla, että parlamentin ja Yhdysvaltojen kongressin välillä voidaan saada aikaan entistä suurempi molemminpuolinen asiaa koskeva yhteisymmärrys; korostaa myös, että lainsäätäjien transatlanttisen vuoropuhelun yhteydessä on käsiteltävä Dohan jälkeistä WTO:n esityslistaa ja WTO:n uudistusta samoin kuin ihmisoikeuksia, ympäristöön liittyviä oikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia koskevia lausekkeita kahdenvälisissä kauppasopimuksissa; kehottaa ottamaan mallia muun muassa Yhdysvaltojen Perun kanssa tekemästä uusimmasta kahdenvälisestä sopimuksesta, joka sisältää yksityiskohtaisia ja täytäntöönpanokelpoisia määräyksiä työnormeista.

43.   viittaa parlamentin ja Yhdysvaltojen kongressin keskeiseen rooliin toimien jatkamisessa sekä siihen, että vain lainsäätäjät voivat poistaa tullien ulkopuoliset kaupan esteet; ehdottaa, että järjestetään hyvin valmisteltu vuosittainen keskustelu transatlanttisessa talousneuvostossa käsiteltyjen kysymysten edistymisestä sekä sen rakenteesta;

44.   kehottaa siksi EU:n ja Yhdysvaltojen johtajia ja transatlanttisen talousneuvoston yhteispuheenjohtajia ottamaan huomioon lainsäätäjien keskeisen vaikutuksen prosessin menestymiseen pitkällä aikavälillä ja kehottaa niitä ottamaan lainsäätäjien transatlanttisen vuoropuhelun edustajat täysin ja suoraan mukaan transatlanttisen talousneuvoston toimintaan; tunnustaa samalla yritysten ja kuluttajien edustajien merkityksen ajatusten ja asiantuntemuksen tarjoamisessa transatlanttiselle talousneuvostolle; katsoo kuitenkin, että näiden neuvoa-antava rooli on erotettava Yhdysvaltojen kongressin ja parlamentin lakia säätävästä roolista;

45.   panee merkille perustetun neuvonantajien ryhmän, joka koostuu lainsäätäjien transatlanttisen vuoropuhelun, liike-elämän transatlanttisen vuoropuhelun ja kuluttajien transatlanttisen vuoropuhelun edustajista; kiittää lainsäätäjien ja sidosryhmien panosta transatlanttisen talousneuvoston marraskuussa 2007 pidetyn ensimmäisen kokouksen onnistumiselle; toivoo, että työntekijöiden transatlanttinen vuoropuhelu ja ympäristöä koskeva transatlanttinen vuoropuhelu voivat olla tärkeämmässä asemassa lähitulevaisuudessa; kehottaa ottamaan työntekijöiden transatlanttisen vuoropuhelun ja ympäristöä koskevan transatlanttisen vuoropuhelun puheenjohtajat mukaan neuvonantajien ryhmään;

46.   toistaa halunsa vahvistaa molempien parlamenttien välistä vuoropuhelua ja kehottaa niitä osallistumaan aikaisessa vaiheessa erityisesti globaalien itsesääntelyelinten kehittämien tulevien sääntöjen laatimiseen, jotta poliittiseen vastuuseen liittyviä kysymyksiä voidaan käsitellä aikaisessa vaiheessa;

47.   katsoo, että nämä ovat nyt keskeisiä kysymyksiä ja että kansallisten parlamenttien jäsenille olisi annettava säännöllisin määräajoin tietoa siihen liittyvästä kehityksestä; kehottaa puhemiestä takaamaan, että tällainen mekanismi perustetaan;

o
o   o

48.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, transatlanttisen talousneuvoston sihteeristölle sekä Yhdysvaltojen kongressille.

(1) EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 670.
(2) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 226.
(3) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0412.
(5) EUVL C 280 E, 18.11.2006, s. 120.
(6) EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 439.
(7) EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 344.
(8) Komission asetus (EY) N:o 1569/2007, annettu 21. joulukuuta 2007, menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 66).
(9) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0527.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö