Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0209/2008

Debatter :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Omröstningar :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 148kWORD 73k
Torsdagen den 8 maj 2008 - Bryssel
Transatlantiska ekonomiska rådet
P6_TA(2008)0192RC-B6-0209/2008

Europaparlamentets resolution av den 8 maj 2008 om det transatlantiska ekonomiska rådet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med särskilt beaktande av sin resolution av den 25 april 2007 om de transatlantiska förbindelserna(1) och sina två resolutioner av den 1 juni 2006 om att förbättra förbindelserna mellan EU och Förenta staterna inom ramen för ett transatlantiskt partnerskap(2) och om transatlantiska ekonomiska förbindelser mellan EU och Förenta staterna(3),

–   med beaktande av sin resolution av den 26 september 2007 om produktsäkerhet, särskilt avseende leksaker(4),

–   med beaktande av sina resolutioner om klimatförändringar, särskilt de av den 16 november 2005(5), av den 26 oktober 2006(6) och av den 14 februari 2007(7),

–   med beaktande av resultatet av toppmötet mellan EU och Förenta staterna den 30 april 2007 i Washington DC, särskilt den ram som där antogs för främjande av transatlantisk ekonomisk integration mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater,

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet och framstegsrapporten som antogs vid det transatlantiska ekonomiska rådets första möte den 9 november 2007,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Såväl parlamentet som Förenta staternas kongress har vid upprepade tillfällen pekat på behovet att se till att den transatlantiska marknaden är fullt utvecklad senast år 2015.

B.  Fred, demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, internationell rätt, hållbar ekonomi och hållbar utveckling är gemensamma värden som utgör grunden för det transatlantiska partnerskapet, som är en av grundvalarna för EU:s externa politik och dess globala ekonomiska politik.

C.  Mot bakgrund av sin dominerade ekonomiska ställning i världen har de transatlantiska parterna ett delat ansvar för situationen när det gäller globala ekonomiska styrelseformer och för att finna lösningar på globala ekonomiska utmaningar.

D.  Ett starkt och välfungerande partnerskap mellan EU och Förenta staterna är av avgörande betydelse för att man ska kunna forma utvecklingen i världen på grundval av de gemensamma värderingarna, en effektiv multilateralism och internationell rätt. Det behövs ett starkt och konsekvent politiskt ledarskap för att parterna ska kunna nå detta mål.

1.  Europaparlamentet understryker att ett nära transatlantiskt partnerskap är ett avgörande redskap för att forma globaliseringen på ett sätt som tjänar de gemensamma värderingarna och en rättvis internationell politisk och ekonomisk ordning. Parlamentet upprepar sin åsikt att för att EU och Förenta staterna tillsammans ska kunna möta globala politiska och ekonomiska utmaningar måste det transatlantiska partnerskapet förankras i en fungerande och konkurrenskraftig transatlantisk marknad.

2.  Europaparlamentet stöder med kraft den process för att stärka den transatlantiska ekonomiska integrationen som inleddes under toppmötet mellan EU och Förenta staterna 2007 genom antagandet av ramen för främjande av transatlantisk ekonomisk integration mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och inrättandet av det transatlantiska ekonomiska rådet, som ska övervaka och påskynda de insatser som anges i ramdokumentet.

3.  Europaparlamentet gläder sig över att kommissionen på parlamentets rekommendation har beslutat att låta genomföra en undersökning, vars resultat ska presenteras under 2008, om vilka hinder som måste undanröjas för att den transatlantiska marknaden ska kunna fullbordas. Parlamentet anser att denna undersökning i stor utsträckning bör spridas på båda sidor av Atlanten. Kommissionen uppmanas också att se till att resultatet av undersökningarna om förverkligandet av den transatlantiska marknaden diskuteras med behöriga utskott i parlamentet innan några konkreta slutsatser dras om framtida rekommendationer till det transatlantiska ekonomiska rådet.

4.  Europaparlamentet anser att de båda administrationerna inför toppmötet mellan EU och Förenta staterna 2009 bör utarbeta en färdplan för hur det långsiktiga åtagandet att fullborda den transatlantiska marknaden ska kunna uppfyllas, i vilken tidsgränser bör anges för varje sektor.

5.  Europaparlamentet värdesätter de framsteg som det transatlantiska ekonomiska rådet hittills har gjort genom att ta det politiska ansvaret för att ange prioriteringar och bana väg för avtal om att undanröja hindren för handel och investeringar och främja konkurrensen på den transatlantiska marknaden.

6.  Europaparlamentet anser att de resultat som det transatlantiska ekonomiska rådet har uppnått sedan det inrättades visar att den transatlantiska marknaden inte kan skapas enbart genom administrativa åtgärder, utan kräver ett starkt och kontinuerligt politiskt ledarskap. Parlamentet uppmuntrar det transatlantiska ekonomiska rådet att beslutsamt fortsätta sitt arbete.

7.  Europaparlamentet understryker att det är mycket angeläget att se till att takten på denna process upprätthålls under valåren 2008 och 2009, så att båda parter fortsätter arbetet för att snabbt uppnå de gemensamma målen och så att de verkställande organen på båda sidor håller fast vid det slutliga målet.

8.  Europaparlamentet understryker att de viktigaste prioriteringarna inför det transatlantiska ekonomiska rådets möte i Bryssel den 14 maj 2008 är att uppnå konkreta framsteg framför allt på områden som rör redovisningsstandarder, värdepappershandel, återförsäkring, importsäkerhet, leverantörsintyg om överensstämmelse samt import av fjäderfäprodukter som behandlats för att minska mängden smittämnen. Parlamentet anser dock att det är viktigt att peka på flera andra viktiga frågor som det transatlantiska ekonomiska rådet bör behandla framöver.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att informera parlamentet om resultaten av den ovannämnda undersökningen.

Finansiella tjänster

10.  Europaparlamentet ställer sig bakom den metod som beskrivs i förordning (EG) nr 1569/2007(8) och i kommissionens skrivelse av den 26 september 2007 till den amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange Commission angående förslaget till bestämmelser om att låta utländska privata emittenter lägga fram finansiella rapporter enligt internationella redovisningsstandarder utan anpassning till Förenta staternas allmänna redovisningsprinciper. Parlamentet upprepar också att det i sin resolution av den 14 november 2007 om tillämpningen av internationellt godkända redovisningsstandarder(9) framför allt understrukit att "kommissionens beslut måste i samtliga fall innebära en rätt för EU-emittenter att i varje tredjeland utnyttja IFRS [International Financial Reporting Standards] som antagits av EU."

11.  Europaparlamentet anser att det skulle vara ett viktigt steg framåt om Förenta staterna och EU ömsesidigt kunde erkänna varandras värdepappersmarknader. Detta skulle göra den transatlantiska marknaden mer effektiv genom att underlätta EU:s och Förenta staternas tillgång till en bredare och djupare marknad. Parlamentet understryker dock att ett sådant projekt måste vara resultatet av ett bilateralt avtal och att ett ramavtal mellan Förenta staterna och EU som fullt ut beaktar EU:s lagstiftning om tillsyn på finansmarknaderna bör ingås. Kommissionen bör verka för att inga bilaterala avtal ingås mellan medlemsstaterna och Förenta staterna, eftersom sådana avtal kan undergräva EU:s mål om konkurrens på lika villkor.

12.  Europaparlamentet understryker att det är av yttersta vikt att säkra den finansiella stabiliteten och anser att Internationella valutafonden (IMF) fyller en viktig funktion i detta sammanhang. Parlamentet pekar på de brister som blivit tydliga genom den aktuella turbulensen på finansmarknaderna, framför allt den pågående krisen på viktiga finansmarknader, de växande obalanserna avseende växelkurser och handelsrelationer, den pågående eller återkommande skuldkrisen i vissa av de fattigaste länderna och de ökande skillnaderna i välstånd mellan och inom länderna. Parlamentet anser att det är nödvändigt att stärka samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i Förenta staterna och EU.

13.  Europaparlamentet välkomnar att forumet för finansiell stabilitet och IMF har beslutat att göra en gemensam analys av den finansiella oron och ser fram emot båda parternas genomförande av slutsatserna och rekommendationerna från forumets arbetsgrupp om marknadernas och institutionernas motståndskraft ("FSF Working group on Market and Institutional Resilience"). Parlamentet anser dock att detta arbete inte kan ersätta övervägningar och lämpliga politiska åtgärder från EU:s och Förenta staternas sida utan bara bör utgöra ett komplement till dessa.

14.  Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna att hålla EU underrättat om framstegen med genomförandet av rambestämmelserna i Basel II. Parlamentet erinrar om vikten av att använda en samordnad strategi när man utarbetar eller ändrar globala regler för internationellt verksamma aktörer på finansmarknaderna. Parlamentet anser därför att Basel II måste genomföras i Förenta staterna så att lika villkor fortsätter att gälla världen över.

15.  Europaparlamentet välkomnar den amerikanska kongressens åtgärder för att genom ny lagstiftning skapa en federal byrå för försäkringsinformation inom det amerikanska finansministeriet. Tillsammans med det amerikanska finansministeriets planer för finansmarknaderna ("Blue Print") är detta ett viktigt steg mot ett ömsesidigt erkännande av regleringen av finansiella tjänster. Fortfarande kvarstår dock många områden där man måste komma överens, inte minst i den viktiga frågan om kraven på återförsäkringsbolag att ställa säkerhet. Parlamentet anser också att uppnåendet för målen för Solvens II skulle kunna förbättras kraftigt genom närmare parlamentariskt samarbete.

Handel och lagstiftningssamarbete mellan EU och Förenta staterna

16.  Europaparlamentet betonar att upprätthållandet av höga sociala standarder och höga miljö- och hälsostandarder måste garanteras i samband med förverkligandet av målet att skapa enhetliga standarder för handel och investeringar, som diskuterades vid det transatlantiska ekonomiska rådets möte i november 2007 tillsammans med en färdplan för att förverkliga ömsesidigt erkännande av partnerskapsavtal om handel mellan EU och Förenta staterna under 2009.

17.  Europaparlamentet upprepar att många av de så kallade icke-tarrifära hindren för handel och investeringar är ett resultat av de lagstiftande myndigheternas åtgärder för att uppnå sociala, hälsorelaterade, kulturella och miljöanknutna mål, och att de därför inte får undanröjas utan att en rättsakt antas. Parlamentet lyfter i detta sammanhang fram den viktiga roll som parlamentet och Förenta staternas kongress har när det gäller att övervaka harmoniseringen av standarder och undanröjandet av hinder för handel och investeringar.

18.  Europaparlamentet betonar att säkerheten när det gäller importerade produkter också bör prioriteras inom det transatlantiska ekonomiska rådet. För att säkra allmänhetens förtroende i ett öppet handelssystem måste hälsa och säkerhet skyddas. Parlamentet uppmanar Förenta staternas konsumentproduktssäkerhetskommission (Consumer Product Safety Commission) att utnyttja sina större möjligheter till att informera om enskilda fall, men föreslår att man inom ramen för det transatlantiska ekonomiska rådet verkar för ett bindande samarbetsinstrument som skulle strukturera och underlätta informationsutbyten om produktsäkerhet och utvecklingen av ett gemensamt handlingsprogram för samarbetet. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att stärka samarbetet mellan EU:s och Förenta staternas tull- och marknadsövervakningsmyndigheter, för att se till att kontrollerna vid de yttre gränserna är tillräckliga och för att – utan onödig byråkrati – undvika att farliga produkter, särskilt farliga leksaker, når kunderna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och Förenta staterna att se till att produktsäkerhetslagar, särskilt avseende leksaker, tillämpas strikt och att införa strängare nationella kontroller. Parlamentet understryker samtidigt behovet av ett nära samarbete mellan EU och Förenta staterna i syfte att se till att Kina och andra tredjeländer förbättrar sina produktionsstandarder så att de möter EU:s och Förenta staternas säkerhetskrav, särskilt för leksaker, samt att övertyga dessa länder om att produktsäkerhet måste vara en integrerad del av tillverkning och distribution.

19.  Europaparlamentet efterlyser mer information om den senaste versionen av den amerikanska lagen om konsumentproduktsäkerhet och är bekymrat över att denna kommer att medföra administrativa bördor för europeiska företag genom införande av obligatoriska säkerhetskontroller, inbegripet tester av utomstående. Parlamentet kräver en fortsatt diskussion om ömsesidigt erkännande för att undvika dubbelarbete.

20.  Europaparlamentet konstaterar att i en allt mer integrerad global ekonomi är det särskilt viktigt att handeln är säker, men anser att förslaget om att inspektera samtliga containrar från utlandet för att undvika terrorhot är en onödig och orealistisk åtgärd. Parlamentet ber därför Förenta staternas kongress att dra tillbaka detta förslag, eftersom parlamentet är övertygat om att det, för att garantera säkra internationella sjöfartstransporter, är fullt tillräckligt att inspektera "högrisklastcontainrar" i enlighet med Förenta staternas initiativ för säkra lastcontainrar.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, där det är möjligt, inom ramen för det transatlantiska ekonomiska rådet inleda förhandlingar om gemensamma globala normer. Parlamentet anser att åtgärder för att stärka de gemensamma säkerhetsnormerna för bilar (Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) enhetliga tekniska föreskrifter) skulle minska kostnaderna avsevärt för bilindustrin, som är en viktig arbetsgivare i såväl EU som Förenta staterna.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullfölja arbetet med att formellt anta förfaranden för ömsesidigt erkännande av intyg om överensstämmelse för produkter som ska testas av utomstående, särskilt informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt elektrisk utrusning.

23.  Europaparlamentet fortsätter att stödja kommissionen i dess arbete för att nå en gemensam överenskommelse om märkning av importerade produkter med mått av såväl brittisk ("imperial") som metrisk standard, och understryker behovet av att måttenheter av erkänd internationell standard accepteras, särskilt att Förenta staterna accepterar märkning med endast metriska mått. Parlamentet anser att detta skulle ge mer stordriftsfördelar för företag – inte minst små och medelstora företag – i EU, Förenta staterna och tredjeländer.

24.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att stärka samarbetet mellan EU och Förenta staterna om FN:s globala harmoniserade system för klassificering och märkning av farliga kemikalier (GHS), särskilt vad gäller tillämpningen av de internationella kriterier som FN:s sociala och ekonomiska råd har enats om. Parlamentet anser att ett viktigt syfte med detta system är att främja handeln, och kräver därför att EU och Förenta staterna genomför GHS samtidigt och på ett kompatibelt sätt.

25.  Europaparlamentet påpekar att personuppgifter har fått en viktig plats i många kommersiella verksamheter, särskilt inom elektronisk telekommunikation. Det ekonomiska värdet av personuppgifter och mervärdesverksamhet som bygger på dessa ökar snabbt. Parlamentet uppmanar kommissionen att, i nära samarbete med parlamentet, ta initiativet till att utarbeta transatlantiska principer för uppgiftsskydd tillsammans med den federala handelskommissionen i Förenta staterna. Parlamentet vill också att globala standarder för uppgiftsskydd så snart som möjligt utarbetas inom ramen för det transatlantiska ekonomiska rådet, så att både en hög nivå av personuppgiftsskydd och rättslig säkerhet för företagen kan garanteras.

Jordbruksfrågor

26.  Europaparlamentet uppmanar parterna att omgående finna en lösning i de pågående diskussionerna om förbudet mot EU-import av amerikanska fjäderfäprodukter som behandlats för att minska mängden smittämnen. Parlamentet noterar behovet av vederbörlig vetenskaplig rådgivning, bl.a. för att utarbeta konsumentskydd och konsumentupplysning. Parlamentet noterar också de stora investeringar som den europeiska sektorn för fjäderfäprodukter har gjort för att i enlighet med EU-lagstiftning bekämpa salmonella genom insatser längs hela produktionskedjan. Parlamentet anser att en eventuell lösning inte får leda till att konkurrensen snedvrids.

27.  Europaparlamentet anser att gemenskapens beslut att förbjuda importen av hormonbehandlat nötkött till fullo gavs stöd av de vetenskapliga studier som genomförts, och uppmanar Förenta staterna att utan dröjsmål avskaffa de sanktioner som införts mot europeiska varor.

28.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av att, i enlighet med försiktighetsprincipen, införa ett enda tillståndsförfarande för alla livsmedels- och foderprodukter som innehåller genmodifierade organismer, liksom av att säkerställa märkning och spårbarhet av genmodifierade organismer i syfte att ge konsumenterna möjlighet att göra ett väl underbyggt produktval.

29.  Europaparlamentet efterlyser en dialog om den senaste tidens förändringar av jordbruksmarknadernas villkor, med tonvikt på prisfluktuationerna på råvaror, halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EU:s hälsokontroll), Förenta staternas "Farm Bill", stöd för att möta cykliska svängningar, den växande betydelsen av landsbygdens utveckling och instrumentet för tvärvillkor.

Samarbete inom områdena energi, industri och vetenskap

30.  Europaparlamentet anser att det strategiska transatlantiska samarbetet inom områdena för energi-, industri- och vetenskapspolitik bör stärkas. Parlamentet understryker energifrågans betydelse och stöder åtgärder för att diversifiera energikällor och distributionsvägar för att trygga energiförsörjningen och infrastrukturen och främja en marknadsbaserad politik för att trygga energiförsörjningen. Parlamentet noterar att diskussionerna om system för handel med utsläppsrätter intensifieras på båda sidor om Atlanten.

31.  Europaparlamentet understryker behovet av ett närmare samarbete mellan EU och Förenta staterna när det gäller samarbete om lagstiftning och forskning om biobränslen och biomassa, i syfte att gemensamt främja alternativa och hållbara bränslekällor för transportsektorn. Parlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att fortsätta arbetet för att utarbeta gemensamma biobränslestandarder tillsammans med Brasilien i syfte att säkra en så god miljömässig hållbarhet som möjligt och trygga livsmedelsförsörjningen.

Världshandelsorganisationen (WTO) och Doha-utvecklingsagendan

32.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det transatlantiska ekonomiska rådet bidrar till ett positivt slutförande av Doha-utvecklingsagendan. Parlamentet anser att EU:s och Förenta staternas dominerande ställning i världshandeln (för närvarande 60 procent av den totala handeln) är en tillgång för det globala handelssystemet och dess gemensamma ram.

33.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att utvärdera huruvida ett bilateralt förfarande för att lösa handelstvister kunde vara en intressant fråga för det transatlantiska ekonomiska rådet. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att trots att handelstvisterna endast rör cirka två procent av handeln mellan Förenta staterna och EU, har vissa orsakat allvarliga störningar och höga kostnader.

34.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att i det transatlantiska ekonomiska rådet diskutera hur man kan nå större konsekvens mellan bilaterala handelsavtal och WTO:s multilaterala bestämmelser för att garantera ett mer harmoniskt och enklare internationellt handelssystem för alla. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att diskutera hur man kan nå bättre samstämdhet mellan EU och Förenta staterna i samband med undertecknandet av bilaterala avtal med tredjeländer där villkor sätts upp för handel, såsom bestämmelser om handel och miljö, handel och sociala normer samt handel och arbetsrätt.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att brådskande utforma en övergripande strategi för europeiska icke-handelsrelaterade frågor som ska följas i de internationella handelsförhandlingarna, särskilt när det gäller frågor om sociala bestämmelser och miljöregler, erkännande och skydd av geografiska beteckningar, djurens välfärd och hälsotillståndet för importerade djur och växtprodukter, för att förhindra illojal konkurrens till de europeiska producenternas nackdel.

36.  Europaparlamentet ber kommissionen att uppmana det transatlantiska ekonomiska rådet att utarbeta en framstegsrapport om samarbetsverksamheten när det gäller tillämpningen av immaterialrätt, vilken också bör ange de framtida åtgärder som ska vidtas för att stärka samarbetet i kampen mot förfalskningar och piratkopiering. Parlamentet efterlyser en tydlig färdplan för att underlätta ett ömsesidigt erkännande av patentlagstiftning internationellt.

37.  Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att aktivt stödja Doha-deklarationen om TRIPS-avtalet, som underlättar tillgången till livräddande läkemedel för de länder som inte har någon kapacitet att producera läkemedelsprodukter. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta upp frågan om att Förenta staterna i alla bilaterala avtal som förhandlas fram med utvecklingsländer tar med klausuler som innebär att dessa länder avsäger sig rätten att åberopa bestämmelsen i Doha-överenskommelsen om TRIPS-avtalet som ger dem rätt att tillverka och importera de generiska läkemedel som behövs för att komma till rätta med allvarliga folkhälsoproblem (aids, tuberkulos osv.).

38.  Europaparlamentet anser att den transatlantiska marknaden, som en modell för lagstiftningssamarbete i syfte att successivt avskaffa icke-tariffära hinder, kan spela en avgörande roll för att säkra fortsatta framsteg mot en globalt integrerad handel, oberoende av resultatet av Doha-utvecklingsagendan.

39.  Europaparlamentet anser att den europeiska parten i det transatlantiska ekonomiska rådet har en viktig uppgift i att övertyga EU:s transatlantiska partner om behovet att enas om en långtgående, ambitiös och rättsligt bindande lagstiftning som kan efterträda Kyotoprotokollet om utsläpp av växthusgaser fram till 2012 och att utforma ett stort transatlantiskt projekt för investeringar och teknikutbyte på området för säkra och icke-förorenande former av energiproduktion.

Regional utveckling

40.  Europaparlamentet betonar de positiva effekter som nya framsteg i den transatlantiska ekonomiska integrationen kan få för en hållbar regional utveckling, och anser att dessa framsteg bidrar till EU:s insatser för att genomföra Lissabonstrategin och till utvecklingen mot en social, ekonomisk och regional sammanhållning. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang de behöriga EU-organen att se till att dessa framsteg bidrar till en harmonisk och balanserad utveckling i alla EU:s regioner och att ta hänsyn till den europeiska principen om allmän tillgång till tjänster i allmänhetens intresse.

41.  Europaparlamentet uppmanar båda parterna att undersöka möjligheten att inleda en strukturerad dialog om regionalpolitiken. En sådan dialog skulle vara ett sätt att utforska nya vägar för regionalpolitiken, utbyta bästa praxis bland annat inom forskning och utveckling samt att undersöka sätt att ta itu med gemensamma utmaningar såsom klimatförändringarna och energipriserna.

Framtida agenda för den transatlantiska lagstiftningsdialogen och strukturella förbättringar

42.  Europaparlamentet uppmanar den transatlantiska lagtstiftningsdialogen att på dagordningen för sina kommande möten inbegripa diskussioner om Förenta staternas lag om granskning av lastcontainrar för att främja ökad ömsesidig förståelse mellan parlamentet och Förenta staternas kongress i denna fråga. Parlamentet understryker även att man inom ramen för den transatlantiska lagtstiftningsdialogen måste fundera på ett program för WTO för perioden efter Doha-agendan, inbegripet en eventuell reform av WTO, och diskutera klausuler om mänskliga rättigheter, miljö och sociala rättigheter i bilaterala handelsavtal, på grundval av bland annat erfarenheterna från det senaste bilaterala avtal som ingicks mellan Förenta staterna och Peru och som innehåller detaljerade och tvingande bestämmelser om arbetsrätt.

43.  Europaparlamentet påpekar att parlamentet och den amerikanska kongressen spelar en avgörande roll för att se till att framstegen fortsätter, och att icke-tariffära hinder bara kan undanröjas av lagstiftarna. Parlamentet föreslår att en väl förberedd årlig debatt bör hållas om de framsteg som har gjorts i frågor som diskuterats inom det transatlantiska ekonomiska rådet liksom om dess struktur.

44.  Europaparlamentet uppmanar därför de styrande i EU och Förenta staterna samt medordförandena för det transatlantiska ekonomiska rådet att beakta den avgörande roll som lagstiftarna spelar för att processen ska lyckas på lång sikt, och uppmanar dem med kraft att se till att företrädarna för den transatlantiska lagstiftardialogen fullt ut blir direkt involverade i det transatlantiska rådets arbete. Parlamentet noterar samtidigt att berörda företag och konsumenter fyller en viktig funktion genom att de kommer med synpunkter och sakkunnigutlåtanden om det transatlantiska ekonomiska rådets arbete. Deras roll som rådgivare måste dock tydligt hållas isär från den amerikanska kongressens och parlamentets roll som lagstiftare.

45.  Europaparlamentet noterar att en rådgivande grupp har inrättats med företrädare för den transatlantiska lagstiftardialogen, den transatlantiska företagsdialogen och den transatlantiska konsumentdialogen. Parlamentet ger lagstiftarna och de berörda parterna en eloge för att de bidrog till att det transatlantiska ekonomiska rådets första möte i november 2007 blev så framgångsrikt. Parlamentet hoppas att den transatlantiska arbetsmarknadsdialogen (TALD) och den transatlantiska miljödialogen (TAED) kommer att få en tyngre roll i en snar framtid och begär att ledarna för TALD och TAED ingår i den rådgivande gruppen.

46.  Europaparlamentet upprepar sin önskan om att stärka dialogen mellan de båda parlamenten och vill att dessa ska göras delaktiga i ett tidigt skede, särskilt när det gäller föreskrifter som utarbetas av globala självreglerande organ, för att man i ett tidigt skede ska kunna ta itu med frågor som rör det politiska ansvaret.

47.  Europaparlamentet anser att dessa frågor nu har stor tyngd och att de nationella parlamentsledamöterna regelbundet bör informeras om utvecklingen. Parlamentet uppmanar därför sin talman att se till att en mekanism inrättas för detta ändamål.

o
o   o

48.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, det transatlantiska ekonomiska rådets sekretariat samt till Förenta staternas kongress.

(1) EUT C 74 E, 20.3.2008, s. 670.
(2) EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 226.
(3) EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
(4) Antagna texter, P6_TA(2007)0412.
(5) EUT C 280 E, 18.11.2006, s. 120.
(6) EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 439.
(7) EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 344.
(8) Kommissionens förordning (EG) nr 1569/2007 av den 21 december 2007 om införande av en mekanism för fastställande av likvärdighet för redovisningsstandarder som tillämpas av tredjelandsemittenter av värdepapper enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG (EUT L 340, 22.12.2007, s. 66).
(9) Antagna texter, P6_TA(2007)0527.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy