Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2217(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0138/2008

Indgivne tekster :

A6-0138/2008

Forhandlinger :

PV 07/05/2008 - 15
CRE 07/05/2008 - 15

Afstemninger :

PV 08/05/2008 - 5.8
CRE 08/05/2008 - 5.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0194

Vedtagne tekster
PDF 220kWORD 80k
Torsdag den 8. maj 2008 - Bruxelles
Valgobservationsmissioner
P6_TA(2008)0194A6-0138/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 8. maj 2008 om EU-valgobservationsmissioner: mål, praksis og fremtidige udfordringer (2007/2217(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, særlig artikel 25,

-   der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og til de OSCE-forpligtelser, der vedtoges i København i 1990 og under topmødet i Istanbul i 1999, hvor alle OSCE-stater forpligtede sig til at indbyde internationale observatører, og især OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR), til deres valg,

-   der henviser til det afrikanske charter om menneskerettigheder og folkets rettigheder og til den amerikanske menneskerettighedskonvention,

-   der henviser til erklæringen om principperne for international valgobservation og adfærdskodeksen for internationale valgobservatører, som blev vedtaget i FN i New York den 27. oktober 2005,

-   der henviser til alle aftaler mellem EU og tredjelande og til de klausuler om menneskerettigheder og demokrati, der er indskrevet i disse aftaler,

-   der henviser til EU-traktatens artikel 3, 6 og 11 og EF-traktatens artikel 3, 177, 179 og 181a,

-   der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som blev proklameret i Strasbourg den 12. december 2007(1),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan(2) (Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder, EIDHR),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. april 2000 om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning (KOM(2000)0191),

-   der henviser til sin beslutning af 15. marts 2001 om meddelelse fra Kommissionen om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning(3),

-   der henviser til EU's retningslinjer for valgobservation(4) og EU's retningslinjer for fælles kriterier for udvælgelse af valgobservatører(5),

-   der henviser til Rådets dokument om bistand til valghandlinger og valgovervågning(6),

-   der henviser til sin beslutning af 25. april 2002 om Kommissionens meddelelse om, hvordan Den Europæiske Union kan medvirke til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande(7),

-   der henviser til EU's årsberetninger om menneskerettighederne,

-   der henviser til sine årlige betænkninger om menneskerettighederne i verden,

-   der henviser til beslutningen af 21. november 2007 fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om valg og valgprocedurer i AVS- og EU-lande(8),

-   der henviser til Formandskonferencens afgørelser af 8. november 2001 om nedsættelse af valgkoordineringsgruppen(9), af 12. maj 2005 om gennemførelsesbestemmelser for valgovervågningsmissioner(10), af 21. september 2006 om gennemførelsesbestemmelser for delegationernes virksomhed(11) og af 8. juni 2006 om retningslinjer for Europa-Parlamentets valgovervågningsdelegationer(12),

-   der henviser til de foreløbige erklæringer og endelige rapporter fra EU-valgobservationsmissioner og til rapporter fra dets valgobservationsdelegationer,

-   der henviser til årsberetningerne fra valgkoordineringsgruppen,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A6-0138/2008),

A.   der henviser til, at valg skal organiseres i overensstemmelse med internationalt anerkendte normer,

B.   der henviser til, at enhver borger ifølge verdenserklæringen om menneskerettighederne har ret til frit at vælge repræsentanter ved hemmelige, periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret, en ret, der også er forankret i alle andre vigtige internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, og som desuden er en væsentligt del af ægte demokrati, som EU i sine traktater har forpligtet sig til at respektere,

C.   der henviser til, at valgobservation bidrager til overordnet at fremme og beskytte grundlæggende menneskerettigheder og mere konkret borgerlige og politiske rettigheder, og at en ægte demokratisk valgproces forudsætter respekt for ytringsfriheden og frie medier, tilslutning til retsstatsprincippet, retten til at oprette politiske partier og konkurrere om offentlige embeder, ikke-diskrimination og lige rettigheder for alle borgere og andre grundlæggende menneskerettigheder og friheder, som alle OSCE-stater har forpligtet sig til at beskytte og fremme,

D.   der henviser til, at formålet med international valgobservation er at styrke valgprocedurens legitimitet, øge offentlighedens tillid til valghandlinger, forhindre valgsvindel og afsløre den, hvis den finder sted, samt foretage analyser, aflægge rapporter og fremsætte anbefalinger med henblik på forbedring af alle aspekter af valgprocessen i fuldt samarbejde med værtslandet, bilæggelse af eventuelle tvister og beskyttelsen af menneskerettighederne og demokrati i almindelighed,

E.   der henviser til, at valgobservation i nye og spirende demokratier har højeste prioritet for EU, der viser sit engagement ved at bistå nye demokratier og lande, der er inde i en demokratisk udvikling, med at opbygge solide demokratiske strukturer,

F.   der henviser til, at bekæmpelse af fattigdom, som er hovedmålsætningen for EU's udviklingspolitik, forudsætter participatorisk demokrati og ansvarlige, korruptionsfrie regeringer, således som det anførtes i den beslutning om AVS-EU-samarbejde omkring og deltagelse i valgprocedurerne i AVS-landene samt Den Paritetiske Forsamlings rolle(13), der blev vedtaget af Den Paritetiske Forsamling AVS-EU den 1. april 1999 i Strasbourg,

G.   der henviser til, at det understreges i partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000(14) (Cotonou-aftalen), at partnerskabet mellem AVS-staterne og EU aktivt skal bidrage til fremme af menneskerettighederne, demokratiseringsprocesser, konsolidering af retsstaten og god regeringsførelse,

H.   der henviser til, at der i 2005 i FN-regi blev vedtaget en erklæring om principperne for international valgobservation og en adfærdskodeks for internationale valgobservatører, og at disse er blevet godkendt af både Kommissionen og Europa-Parlamentet samt af 32 andre internationale statslige og ikke-statslige organisationer,

I.   der henviser til, at de principper, der lægges vægt på i den pågældende erklæring, omfatter fuld dækning, uafhængighed og upartiskhed, gennemsigtighed og offentlighed, professionalisme, analyse og rådgivning, respekt for værtslandets suverænitet, herunder nødvendigheden af at modtage en indbydelse til at observere, samarbejde mellem forskellige observatørorganisationer og ikke-legitimering af klart udemokratiske valgprocesser,

J.   der henviser til, at der siden vedtagelsen af Kommissionens ovennævnte meddelelse af 11. april 2000 er indsat mere end 50 EU-valgobservationsmissioner i 32 lande i Afrika, Asien og Latinamerika; der henviser til, at det imidlertid er bemærkelsesværdigt, at der er indsat langt færre EU-valgobservationsmissioner i de sydlige Middelhavslande,

K.   der henviser til, at der under EDIHR hvert år stilles mere end 30 millioner EUR til rådighed for EU-valgobservationsmissioner,

L.   der henviser til, at et demokratisk valgt parlament i et givent land, hvor der er blevet afholdt valg, er af begrænset værdi, hvis den pågældende institution ikke har nogen egentlige beføjelser, men domineres af den udøvende magt,

M.   der henviser til, at visse fremtidige nøgleudfordringer endnu ikke er taget op i forbindelse med EU-valgobservation, eksempelvis den øgede betydning af elektronisk stemmeafgivelse,

N.   der henviser til, at Kommissionens meddelelse af 11. april 2000 var et vendepunkt for EU's tilgang til valgobservation, idet den fastlagde en udførlig metode, der omfatter hele valgprocessen, fra optakten til valget til fasen efter valget, og som har vist sig at være en stor succes og har betydet, at EU er blevet en førende organisation inden for international valgobservation,

O.   der henviser til, at anvendelsen af EU-valgobservationsmissioner er et vigtigt element i EU's udenrigspolitik og navnlig sammen med støtte til valghandlinger udgør et væsentligt redskab til at yde valgbistand i forbindelse med EU's forpligtelse til at fremme værdierne demokrati, udvikling og fred,

P.   der henviser til, at vellykkede valg kun kan finde sted i sammenhæng med langsigtet rodfæstelse af demokratiske værdier, under hensyntagen til nødvendigheden af at opbygge en europæisk konsensus om fremme af demokrati, i et samfund med oplyste vælgere og undervisning i medborgerskab, stærke mekanismer til opretholdelse af menneskerettigheder, eksistensen af et uafhængigt og pluralistisk civilsamfund og respekt for adskillelsen af den lovgivende og den udøvende magt

Q.   der henviser til, at valgobservation er en længerevarende proces, der omfatter tre perioder, nemlig optakten til valget, valgdagen og fasen efter valget, og at hver af disse perioder bør analyseres nøje og objektivt på grundlag af førstehåndsdata,

R.   der henviser til, at observationen af disse tre perioder kan udføres af forskellige observatører, men at deres indsats skal være indbyrdes kompatibel og velkoordineret,

S.   der henviser til, at den ekstra gevinst ved, at nuværende og tidligere parlamentsmedlemmer deltager i valgobservation, er ubestridelig og supplerer det, der tilbydes af EU-valgobservationsmissioner, men at deres deltagelse alene ikke kan sikre en nøje vurdering af en valgproces,

T.   der henviser til, at Europa-Parlamentet selv spiller en vigtig rolle i EU-valgobservationsmissioner, eftersom et medlem af Europa-Parlamentet udpeges som chefobservatør, og en valgobservationsdelegation bestående af medlemmer af Europa-Parlamentet i de fleste tilfælde integreres fuldt ud i EU-valgobservationsmissionens struktur,

U.   der henviser til, at EU-valgobservationsmissionerne er nødt til at have en mere sammenhængende og udførlig opfølgning på såvel det tekniske som det politiske plan,

V.   der henviser til, at det ganske vist er vigtigt at opretholde politikken med anvendelse af EU-valgobservationsmissioner under forhold, hvor det er muligt at løse opgaverne på en upartisk, omfattende måde, der er sikkerhedsmæssigt forsvarlig for det involverede personale, men at EU ikke må forholde sig tavs i forbindelse med afholdelsen af valg under omstændigheder, hvor sådanne forhold ikke eksisterer,

1.   er stadig fast besluttet på at bidrage til styrkelsen af demokratiske processer gennem et øget engagement i valgobservation, opfølgning af EU-valgobservationsmissioner og parlamentarisk kapacitetsopbygning;

2.   er af den opfattelse, at afholdelse af valg ikke ubetinget kan betragtes som eneste indikator for demokrati, men at valghandlinger ikke desto mindre har en positiv virkning på demokratiseringsprocessen gennem forbedringer i de borgerlige rettigheder, forudsat at der sikres politisk pluralisme, forsamlings- og foreningsfrihed, ytringsfrihed, lige adgang til medierne, hemmelig afstemning og respekt for menneskerettighederne;

3.   understreger, at observation af valgene i nye og spirende demokratier fortsat skal prioriteres, eftersom disse stater generelt har størst fordel af international valgobservation og de deraf følgende anbefalinger;

4.   finder det beklageligt, at EU stadig mangler en samlet fælles strategi til fremme af demokrati, og tilskynder alle EU-institutioner og medlemsstaterne til at blive ved med at arbejde for at gøre det muligt at vedtage en sådan strategi; retter i denne henseende henstilling til alle EU-institutioner og medlemsstaterne om at nå til enighed om at etablere europæisk konsensus om demokrati;

5.   mener i lyset heraf, at valgobservation kun er et første skridt hen imod demokrati, og at denne indsats skal suppleres af andre tilstrækkeligt finansierede aktiviteter samt aktiviteter efter valget til fremme af demokrati, navnlig ved kapacitetsopbygning til gavn for de nationale parlamenter, politiske partier, den offentlige forvaltning, ikke-statslige aktører og civilsamfundet og ved fremme af menneskerettighederne og god regeringsførelse; anmoder derfor om, at Kommissionens budgetloft på ca. 25 % af EIDHR til EU-valgobservationsmissioner fastholdes over den syvårsperiode, der er dækket af den finansielle ramme 2007-2013; anmoder Kommissionen om inden for denne budgetramme at afsætte bevillinger til forberedende aktiviteter i forventningen om valg, herunder oplæring af lokale valgkontrollører, uddannelse af vælgerne og andre aktiviteter, der er vigtige for etableringen af frie og retfærdige valg på længere sigt;

6.   roser ODIHR, hvis pionerarbejde i høj grad har været en inspiration for EU's valgobservationsmetode;

7.   påskønner deltagelsen af observatører fra tredjelande, såsom Schweiz, Norge og Canada, i EU-valgobservationsmissioner;

8.   bekræfter, at ODIHR's valgobservatørmissioner spiller en vigtig rolle i OSCE-området, hvor EU som regel ikke udsender valgobservatører; roser ODIHR for kvaliteten af organisationens arbejde og dens overholdelse af høje normer for gennemsigtighed og uafhængighed; udtrykker sin bekymring over udtalelser og reaktioner fra nogle af OSCE-staterne, som sætter spørgsmålstegn ved ODIHR's mandat og underminerer effektiviteten, finansieringen og uafhængigheden af ODIHR's missioner; opfordrer OSCE-staterne og Det Europæiske Råd, til at fastholde ODIHR's position som det øverste valgovervågningsorgan i OSCE-området; beklager især, at nogle OSCE-stater for nylig har indført restriktioner for varigheden af valgobservationsmissionerne og nægter at udstede eller forsinker udstedelsen af visa til observatører, hvilket har gjort det umuligt for ODIHR at varetage sit mandat;

9.   henleder opmærksomheden på den merværdi, der er forbundet med deltagelse i internationale valgobservationsmissioner i OSCE-området sammen med OSCE/ODIHR, OSCE's Parlamentariske Forsamling, Europarådets Parlamentariske Forsamling og, i påkommende fald, NATO's Parlamentariske Forsamling; mener, at det bør fortsætte og endog øge sin deltagelse i disse missioner; understreger, at en nøje politisk samordning mellem de implicerede organer er af afgørende betydning, særlig hvad angår grundigheden af evalueringerne, overholdelsen af uafhængighedsstandarder, langtidsobservatørernes konklusioner og offentlige udtalelsers kohærens;

10.   glæder sig over EU-valgobservationsmissionernes positive resultater med hensyn til styrkelse af de demokratiske processer, større respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder, god regeringsførelse og retsstaten og navnlig styrkelse af valgprocesserne rundt om i verden;

11.   minder om konklusionerne fra seminaret mellem Kommissionen og Parlamentet den 11. september 2007 om, at EU's valgobservationsmissioner på grund af metode, identitet og synlighed fortsat skal arbejde uafhængigt af andre internationale og nationale observatører; mener dog ikke, at dette udelukker et regelmæssigt og tæt samarbejde med andre observatørorganisationer på stedet eller yderligere EU-støtte til kapacitetsopbygning i nationale og regionale observationsorganisationer;

12.   fremhæver EU's succesfulde metode, men opfordrer Kommissionen til at forbedre den yderligere og ajourføre den gennem inddragelse af etableret praksis og håndtering af nye udfordringer;

13.   understreger, at succesen har gjort EU til en førende organisation inden for international valgobservation, og at EU-valgobservationsmissionernes fokus på professionalisme i høj grad bidrager til udviklingen af et stort antal højt kvalificerede og erfarne valgeksperter; understreger betydningen af aktivt at rekruttere og oplære nye observatører for at sikre kontinuitet i EU's valgobservationsekspertise; understreger desuden, at professionalismen hos EU-valgobservationsmissionerne øger EU's bidrag til at befæste en vedvarende bevidsthed om de forskellige elementer, der udgør en demokratisk valgproces; mener i denne forbindelse, at det kunne overvejes at udnytte den erfaring, tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet har gjort som korttids- og langtidsobservatører;;

14.   opfordrer Kommissionen til at træffe passende foranstaltninger til yderligere at styrke hensigtsmæssig deltagelse af civilsamfundets organisationer og de lokale observatører i valgprocesser;

15.   understreger vigtigheden af, at EU's korttids- og langtidsobservatører ikke udviser en adfærd, som lokalbefolkningen kunne opfatte som nedladende, overlegen eller respektløs over for den lokale kultur; mener, at EU's observatører i den forbindelse, og hvor det er hensigtsmæssigt, bør slutte sig til de lokale observatører;

16.   glæder sig over den veletablerede praksis med at udpege medlemmer af Europa-Parlamentet til chefobservatører for EU-valgobservationsmissioner; opfordrer til, at udnævnelsesprocessen gøres klar og gennemsigtig for at sikre chefobservatørens troværdighed, og understreger, at de, selv om de under deres mandats varighed arbejder tæt sammen med Kommissionen og andre EU-institutioner, altid bør opretholde en klar og veldefineret uafhængighed uden indblanding fra nogen side;

17.   glæder sig over den ligestillingspolitik, der som led i denne metode føres i forbindelse med udvælgelsen af observatører, herunder chefobservatøren, uanset missionens vanskelighed;

18.   har den holdning, at kendskab til sproget i det land, hvor valgene holdes (f.eks. spansk i Bolivia), bør være et vejledende kriterium ved udnævnelsen af observatører, eftersom evnen til at kommunikere direkte med lokalbefolkningen gør det nemmere for observatørerne at blive fuldt fortrolig med den samfundsmæssige og politiske situation i landet;

19.   har den holdning, at observatørerne i perioden op til valget, efter møder med kandidaterne og valgkommissionens embedsmænd, bør kunne møde andre grupper i det land, hvor valgene afholdes;

20.   glæder sig over sine valgobservationsdelegationers positive erfaringer i forbindelse med EU-valgobservationsmissionerne, som de yder et vigtigt bidrag til, idet de giver konklusionerne legitimitet og gør dem mere synlige og mere acceptable, men understreger, at disse konklusioners troværdighed afhænger af en nøje anvendelse af metoden under hele observationsprocessen;

21.   hilser den indsats velkommen, som sammenslutningen af tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet har gjort ved sammen med tidligere medlemmer af det canadiske parlament og den amerikanske sammenslutning af tidligere kongresmedlemmer at grundlægge det internationale institut for valgobservatører; bemærker, at medlemmer af det internationale institut for valgobservatører har overvåget en række valg, og påpeger desuden, at alle nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet en dag vil blive tidligere medlemmer, og at deres ekspertise vil være uvurderlig for den videre udvikling af den demokratiske proces;

22.   opfordrer alle medlemmer af Europa-Parlamentet, som deltager i valgobservationsdelegationer, til at blive ved med at følge de retningslinjer, der er fastsat for sådanne delegationer; understreger vigtigheden af "adfærdskodeksen" for internationale valgobservatører, der også gælder for Europa-Parlamentets medlemmer;

23.   anerkender, at der ved en række lejligheder har manglet medlemmer i Europa-Parlamentets observationsdelegation, og konkluderer, at det i sådanne tilfælde kan anses for nyttigt at supplere med tidligere medlemmer for at gøre delegationen fuldtallig; henstiller indtrængende til de ansvarlige politiske myndigheder i Europa-Parlamentet at følge dette forslag op;

24.   understreger, at observationsdelegationer fra de politiske grupper ikke repræsenterer Parlamentet, og opfordrer disse delegationer til at afholde sig fra at foretage handlinger, der kunne underminere Europa-Parlamentets valgobservationsdelegationers og EU-valgobservationsmissionernes troværdighed og synlighed;

25.   bemærker, at koordinationen mellem EU-institutionerne og inden for Kommissionen generelt har været god; finder det imidlertid beklageligt, at den i nogle tilfælde har lidt under en alvorlig mangel på sammenhæng, der kalder på forbedring;

26.   understreger navnlig vigtigheden af at koordinere alle offentlige udtalelser vedrørende EU-valgobservationsmissionernes resultater og undgå, at der udsendes udtalelser, inden EU-valgobservationsmissionen fremsætter sin foreløbige udtalelse, og understreger pressekonferencers vigtige rolle i forhold til synlighed og troværdighed, eftersom det er her, de foreløbige udtalelser første gang fremsættes; opfordrer til, at både presseudtalelser og rapporter om resultater frigives efter et tidsskema, der tager hensyn til de lokale forhold på valgstedet;

27.   foreslår med henblik på at forbedre forholdet mellem Parlamentet og Rådet, at Rådet deltager i valgkoordinationsgruppens møder, og at Parlamentet får observatørstatus ved møder i Rådets arbejdsgruppe om menneskerettigheder (COHOM);

28.   opfordrer Kommissionen til under forhandlingen af associeringsaftaler eller strategiske partnerskaber at overveje, hvordan der kan tages højde for muligheden for at observere valgprocesser i de sydlige Middelhavslande og lande i Mellemøsten;

29.   mener, at den største udfordring stadig er en effektiv og resultatorienteret opfølgning af EU-valgobservationsmissioner, og at der bør sondres mellem teknisk og politisk opfølgning, og at alle EU-institutioner og medlemsstaterne bør inddrages på alle niveauer i opfølgningen;

30.   foreslår, at gennemførelsen af anbefalingerne fra EU-valgobservationsmissionerne følges tæt op, især hvor der ikke ydes valgbistand;

31.   anmoder alle EU-institutioner, især Rådet, og medlemsstaternes regeringer, om at inddrage resultaterne og anbefalingerne fra EU-valgobservationsmissionerne i deres politiske dialog med de berørte lande og i deres henvendelser, erklæringer, resolutioner, udtalelser og yderligere tiltag;

32.   opfordrer især Kommissionen til at inkludere EU-valgobservationsmissionernes anbefalinger i alle handlingsplaner i forbindelse med lande omfattet af den europæiske naboskabspolitik, hvor der indsættes valgobservationsmissioner;

33.   opfordrer Kommissionen til at anvende disse henstillinger fuldt ud og i et langsigtet perspektiv, når den udarbejder landestrategidokumenterne/de årlige handlingsprogrammer under Den Europæiske Udviklingsfond og under EU's eksterne finansieringsinstrumenter, særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde(15) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument(16);

34.   fordømmer tidligere eksempler på, at der ikke er blevet givet udtryk for nogen holdningsændring over for lande, hvis valgproces er blevet stærkt kritiseret af EU-valgobservationsmissioner; finder det på den anden side beklageligt, at demokratiske valg ikke altid legitimeres af EU, og mener, at denne manglende konsekvens undergraver den spæde idé om demokrati i disse lande og EU's image;

35.   opfordrer Kommissionen til nøje at vurdere resultaterne af enhver EU-valgobservationsmission, tage ved lære af erfaringerne herfra og tydeligt tilkendegive hver enkelt missions metodiske begrænsninger i sine endelige rapporter; opfordrer desuden Kommissionen til at gøre alt, hvad den kan for at sikre, at der ikke sættes spørgsmålstegn ved EU-valgobservationsmissionernes demokratiske resultater (metodologi, teknisk praksis, budgetmidler, valgstruktur m.v.) og at de ikke går i glemmebogen, når først valgprocessen er afsluttet;

36.   anmoder Kommissionen om at undersøge muligheden for at anvende specialiserede missioner til at følge visse nøgleaspekter af valgprocessen såsom udarbejdelse af udkast til de lovgivningsmæssige rammer for valget, vælgerregistrering og håndtering af klager og appeller efter valget, hvilket i nogle tilfælde kun delvist er omfattet af EU-valgobservationsmissionernes opgaver;

37.   anbefaler etableringen af en politisk dialog i tilfælde, hvor anbefalingerne fra EU-valgobservationsmissionerne ikke følges;

38.   foreslår på linje med ovenstående, at Europa-Parlamentet bør være til stede ved åbningen af et nyt parlament, hvis valg er blevet overvåget, og at samarbejdet med et sådant nyvalgt parlament bør styrkes;

39.   anbefaler, at der iværksættes en specifik strategi til støtte af nye parlamenter valgt på demokratisk vis med henblik på en varig styrkelse af demokratiet, retsstaten og god regeringsførelse;

40.   foreslår, at Parlamentet med henblik herpå undersøger, hvordan man kan hjælpe nyvalgte parlamenter med at udføre deres arbejde, med særligt fokus på udviklingslandene;

41.   foreslår Kommissionen at udvikle andre mekanismer til overvågning af valgprocesser i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at indsætte en komplet EU-valgobservationsmission; opfordrer Rådet og Kommissionen til at være parat til i rette tid at fremsætte stærke offentlige udtalelser i forbindelse med valgene under sådanne omstændigheder;

42.   er af den opfattelse, at bistand til valghandlinger med hensyn til teknisk opfølgning er den nødvendige langsigtede strategiske indsats, der gennem hele valgproceduren fungerer bedst sammen med EU-valgobservationsmissionerne, og mener, at der bør lægges særlig vægt på at styrke valgforvaltningsorganers uafhængighed og legitimitet samt understøtte etableringen af en permanent valgkommission frem for en ad hoc-valgkommission;

43.   understreger, at Parlamentet som den demokratisk valgte EU-institution vil spille en særlig rolle i den politiske opfølgning af EU-valgobservationsmissionerne og navnlig i forbindelse med parlamentarisk kapacitetsopbygning;

44.   slår til lyd for, at der – når det er praktisk muligt – tages størst mulige hensyn til den merværdi, der er forbundet med høring, samarbejde og videndeling mellem Parlamentet og parlamentariske AVS-delegationer og -missioner, i den bredere kontekst af EU's foranstaltninger udadtil og i forbindelse med andre nationale og internationale observationsmissioner; foreslår, at der nedsættes arbejdsgrupper med henblik på som led i den nye EU-Afrikastrategi at gøre det muligt for partnerne i Den Afrikanske Union at drage fordel af EU's valgobservationsekspertise og -erfaring, på samme måde som EU har draget fordel af ODIHR/OSCE's arbejdsmetoder og erfaring;

45.   opfordrer til en analyse af de betingelser, hvorunder fælles valgobservationsdelegationer udpeget for en kort periode kunne organiseres med deltagelse af medlemmer fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet og Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling;

46.   anbefaler regelmæssig indsættelse af fælles AVS-EU-observationsmissioner i forbindelse med valg inden for EU;

47.   mener, at elektronisk stemmeafgivelse allerede spiller og i stigende grad vil komme til at spille en afgørende rolle i valgprocesserne, og vil kunne give anledning til en ny slags valgsvindel; henstiller indtrængende til Kommissionen, at der træffes behørige foranstaltninger for at gøre sådanne afstemninger pålidelige, og at observatørerne uddannes til dette formål;

48.   opfordrer til, at Parlamentet vedtager en årlig betænkning om EU's valgobservationsmissioner;

49.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, formanden for Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet, formændene for Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, formanden for Europarådets parlamentariske forsamling, formanden for OSCE's parlamentariske forsamling og direktøren for Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder.

(1) EUT C 303 af 14.12.2007, s. 1.
(2) EUT L 386 af 29.12.2006, s. 1.
(3) EFT C 343 af 5.12.2001, s. 270.
(4) Rådets afgørelse 9262/98 - PESC 157 - COHOM 6, 3.6.1998.
(5) Rådets afgørelse 8728/99 - PESC 165 - COHOM 4, 28.5.1999.
(6) Rådsdokument 9990/01 - PESC 236 - DEVGEN 103 - COHOM 17, 26.6.2001.
(7) EUT C 131 E af 5.6.2003, s. 147.
(8) EUT C 58 af 1.3.2008, s. 18.
(9) PE 309/025/BUR.
(10) PE 349/329/CPG/DEF.
(11) PE 375/270/CPG/Rev1.
(12) PE 375/117/CPG.
(13) EFT C 271 af 24.9.1999, s. 57.
(14) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
(15) EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41.
(16) EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik