Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2217(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0138/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0138/2008

Συζήτηση :

PV 07/05/2008 - 15
CRE 07/05/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.8
CRE 08/05/2008 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0194

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 352kWORD 105k
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες
Aποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις
P6_TA(2008)0194A6-0138/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με τις αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις (2007/2217(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ιδίως το άρθρο 25 αυτού,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ που συμφωνήθηκαν στην Κοπεγχάγη το 1990 και στη Σύνοδο Kορυφής στην Κωνσταντινούπολη το 1999, στην οποία όλα τα κράτη που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ δεσμεύτηκαν να καλέσουν διεθνείς παρατηρητές, και ειδικότερα το Γραφείο των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του OAΣΕ, στις εκλογές τους,

–   έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών και την Αμερικανική Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των αρχών της διεθνούς παρατήρησης των εκλογών και τον κώδικα δεοντολογίας των διεθνών εκλογικών παρατηρητών που εγκρίθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη στις 27 Οκτωβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη όλες τις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και τις ρήτρες περί δικαιωμάτων του ανθρώπου και δημοκρατίας που περιέχονται σε αυτές,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 6 και 11 της Συνθήκης ΕΕ, καθώς και τα άρθρα 3, 177, 179 και 181 Α της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίσθηκε στο Στρασβούργο στις 12 Δεκεμβρίου 2007(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως(2) - Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 2000 για την εκλογική βοήθεια και παρατήρηση από την ΕΕ (COM(2000)0191),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2001 επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την εκλογική βοήθεια και παρατήρηση από την ΕΕ(3),

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την εκλογική παρατήρηση(4) και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα κοινά κριτήρια επιλογής εκλογικών παρατηρητών(5),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο του Συμβουλίου σχετικά με την εκλογική βοήθεια και παρατήρηση(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες(7),

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου,

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 21ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις εκλογές και τις εκλογικές διαδικασίες στις χώρες ΑΚΕ και στις χώρες της ΕΕ(8),

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων του της 8ης Νοεμβρίου 2001 για τη σύσταση της ομάδας συντονισμού εκλογών (ΟΣΕ)(9), της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί των αποστολών εκλογικών παρατηρητών(10), της 21ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το έργο των αντιπροσωπειών(11) και της 8ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις αντιπροσωπείες εκλογικών παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(12),

–   έχοντας υπόψη τις προκαταρκτικές δηλώσεις και τις τελικές εκθέσεις των αποστολών εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ (ΑΕΠ της ΕΕ) και τις εκθέσεις των αντιπροσωπειών εκλογικών παρατηρητών,

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της ΟΣΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0138/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές πρέπει να οργανώνονται σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζει ότι το δικαίωμα εκλογής ελεύθερα εκλεγμένων αντιπροσώπων μυστικά, σε αδιάβλητες εκλογές που διεξάγονται περιοδικά, με καθολική ψηφοφορία και ισότιμη ψήφο, αποτελεί δικαίωμα όλων των πολιτών, το οποίο επίσης περιέχεται σε όλες τις άλλες βασικές διεθνείς και περιφερειακές πράξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνιστώντας παράλληλα ουσιαστικό στοιχείο πραγματικής δημοκρατίας, στην οποία η ΕΕ έχει δεσμευθεί στις Συνθήκες της,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογική παρατήρηση συμβάλλει στη συνολική προώθηση και προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ειδικότερα, των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πραγματική δημοκρατική εκλογική διαδικασία προϋποθέτει τον σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης και των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, την τήρηση του κράτους δικαίου, το δικαίωμα ίδρυσης πολιτικών κομμάτων και διεκδίκησης δημόσιου αξιώματος, την κατάργηση των διακρίσεων και ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες, και άλλα θεμελιώδη άνθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες που όλα τα κράτη που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ έχουν δεσμευτεί να προστατεύουν και να προωθούν,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της διεθνούς εκλογικής παρατήρησης είναι η ενίσχυση της νομιμοποίησης της εκλογικής διαδικασίας, η αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στις εκλογές, η αποτροπή της εκλογικής απάτης και η αποκάλυψή της όταν συμβαίνει και η ανάλυση, η υποβολή εκθέσεων και διατύπωση συστάσεων για τη βελτίωση όλων των πτυχών της εκλογικής διαδικασίας σε πλήρη συνεργασία με τη χώρα υποδοχής, η επίλυση των διαφορών και η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας εν γένει,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογική παρατήρηση σε νέες και αναπτυσσόμενες δημοκρατίες αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ, η οποία καταδεικνύει τη δέσμευσή της στην παροχή βοήθειας σε νέες δημοκρατίες και χώρες που οδεύουν προς τη δημοκρατία προκειμένου να οικοδομήσουν στέρεες δημοκρατικές δομές,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ που εγκρίθηκε την 1η Απριλίου 1999 στο Στρασβούργο, για τη συνεργασία και τη συμμετοχή ΑΚΕ-ΕΕ στις εκλογικές διαδικασίες στις χώρες ΑΚΕ, καθώς και για τον ρόλο της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης(13), η μείωση της φτώχειας, που είναι ο κεντρικός στόχος της πολιτικής ανάπτυξης της ΕΕ, απαιτεί την ύπαρξη συμμετοχικής δημοκρατίας και υπεύθυνων, αδιάφθορων κυβερνήσεων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως υπογραμμίζεται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(14) (Συμφωνία του Κοτονού), η εταιρική σχέση μεταξύ των κρατών ΑΚΕ και της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει ενεργά την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού, την εδραίωση του κράτους δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005 εγκρίθηκε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ διακήρυξη των αρχών της διεθνούς παρατήρησης των εκλογών και κώδικας δεοντολογίας των διεθνών εκλογικών παρατηρητών, οι οποίοι εγκρίθηκαν τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Κοινοβούλιο, καθώς και από 32 ακόμη διεθνείς κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές που υπογραμμίζονται στην εν λόγω διακήρυξη περιλαμβάνουν πλήρη κάλυψη, ανεξαρτησία και αμεροληψία, διαφάνεια και δημοσιότητα, επαγγελματισμό, ανάλυση και παροχή συμβουλών, σεβασμό της κυριαρχίας της χώρας υποδοχής συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης να υπάρξει πρόσκληση για παρατήρηση, συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων παρατηρητών, και της μη νομιμοποίησης σαφώς μη δημοκρατικών εκλογικών διαδικασιών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση της προαναφερθείσας ανακοίνωσης της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 2000, περισσότερες από 50 ΑΕΠ της ΕΕ έχουν αναπτυχθεί σε 32 χώρες στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, ότι πολύ λιγότερες ΑΕΠ της ΕΕ έχουν αναπτυχθεί σε χώρες της νότιας Μεσογείου,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του EIDHR περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται κάθε χρόνο στις ΑΕΠ της ΕΕ,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια δεδομένη χώρα όπου έχουν διεξαχθεί εκλογές, ένα δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο είναι περιορισμένης αξίας εάν το εν λόγω θεσμικό όργανο δεν απολαμβάνει σημαντική εξουσία και υπόκειται στην κυριαρχία της εκτελεστικής εξουσίας,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες βασικές μελλοντικές προκλήσεις δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμη στον τομέα εκλογικής παρατήρησης της ΕΕ, όπως η αυξανόμενη σημασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 2000 απετέλεσε σημείο καμπής στην προσέγγιση της ΕΕ σε θέματα εκλογικής παρατήρησης, θεμελιώνοντας συνολική μεθοδολογία που καλύπτει ολόκληρη την εκλογική διαδικασία, από το προεκλογικό έως το μετεκλογικό στάδιο, που απεδείχθη ιδιαίτερα επιτυχής, και που κατέστησε την ΕΕ ηγέτιδα οργάνωση στον τομέα της διεθνούς εκλογικής παρατήρησης,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη ΑΕΠ της ΕΕ συνιστά βασικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, αποτελώντας ειδικότερα, από κοινού με την εκλογική βοήθεια, ουσιαστικό εργαλείο για την υποστήριξη των εκλογών στο πλαίσιο της δέσμευσης της ΕΕ για την προαγωγή των αρχών της δημοκρατίας, της ανάπτυξης και της ειρήνης,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επιτυχείς εκλογές μπορούν να διεξαχθούν μόνο στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης εδραίωσης των δημοκρατικών αξιών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να οικοδομηθεί ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την προαγωγή της δημοκρατίας, σε μια κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των ψηφοφόρων και της αγωγής του πολίτη, ισχυρών μηχανισμών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ύπαρξης ανεξάρτητης και πλουραλιστικής κοινωνίας των πολιτών, και του σεβασμού της διάκρισης μεταξύ της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας·

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογική παρατήρηση αποτελεί μακροπρόθεσμη διαδικασία που αποτελείται από τρεις περιόδους: την προεκλογική περίοδο, την ημέρα των εκλογών και τη μετεκλογική περίοδο, και ότι κάθε μία από αυτές θα πρέπει να τυγχάνει διεξοδικής και αμερόληπτης ανάλυσης βάσει άμεσων δεδομένων,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και η παρατήρηση αυτών των τριών περιόδων μπορεί να πραγματοποιείται από διαφορετικούς παρατηρητές, πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και να διαθέτει καλό συντονισμό,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και οι πρώην κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στην εκλογική παρατήρηση είναι αδιαμφισβήτητη και συμπληρωματική αυτής που παρέχουν οι ΑΕΠ της ΕΕ, αλλά αφ' εαυτής δεν αρκεί για την αυστηρή αξιολόγηση μιας εκλογικής διαδικασίας,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διαδραματίζει καίριο ρόλο στις ΑΕΠ της ΕΕ, δεδομένου ότι ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(ΒΕΚ) ορίζεται επικεφαλής παρατηρητής και, στις περισσότερες περιπτώσεις, μια αντιπροσωπεία εκλογικής παρατήρησης απαρτιζόμενη από ΒΕΚ εντάσσεται πλήρως στη δομή της ΑΕΠ της ΕΕ,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να διαθέτουν περισσότερο συνεκτική και συνολική συνέχεια τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η πολιτική της ανάπτυξης ΑΕΠ της ΕΕ σε συνθήκες υπό τις οποίες είναι δυνατό τα καθήκοντα να αναλαμβάνονται αμερόληπτα, διεξοδικά και με ασφάλεια για το προσωπικό που συμμετέχει, η ΕΕ δεν πρέπει να σιωπά όσον αφορά τη διεξαγωγή των εκλογών σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται αυτές οι συνθήκες,

1.   επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά του να συμβάλει στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών αυξάνοντας τη συμμετοχή του στην εκλογική παρατήρηση, στη συνέχεια που πρέπει να δίνεται στις ΑΕΠ της ΕΕ και στην ανάπτυξη κοινοβουλευτικών ικανοτήτων·

2.   πιστεύει ότι, σε απόλυτους όρους, η διενέργεια εκλογών δεν μπορεί μεν να θεωρηθεί η μόνη ένδειξη δημοκρατίας, αλλά, σε κάθε περίπτωση, έχει θετικό αντίκτυπο στη διαδικασία εκδημοκρατισμού όπως αντικατοπτρίζεται σε βελτιώσεις των πολιτικών ελευθεριών, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η πολιτική πολυφωνία, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, η ελευθερία έκφρασης, η ισότιμη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, η μυστικότητα της ψήφου και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

3.   υπογραμμίζει ότι η παρατήρηση των εκλογών σε νέες και αναπτυσσόμενες δημοκρατίες θα πρέπει να παραμένει προτεραιότητα, καθώς τα εν λόγω κράτη εν γένει επωφελούνται τα μέγιστα από τη διεθνή εκλογική παρατήρηση και τις συστάσεις που απορρέουν από αυτή·

4.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ ακόμη δεν διαθέτει κοινή, συνολική στρατηγική για την προαγωγή της δημοκρατίας, και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να καταστεί εφικτή η υιοθέτηση μιας τέτοιας στρατηγικής· προτρέπει, εν προκειμένω, όλα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμφωνήσουν για τη θέσπιση ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για τη δημοκρατία·

5.   θεωρεί, υπό αυτό το πρίσμα, ότι η εκλογική παρατήρηση αποτελεί απλώς ένα πρώτο βήμα προς τη δημοκρατία και ότι πρέπει να συμπληρωθεί και από άλλες, επαρκώς χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες και μετεκλογικά μέτρα για την προαγωγή της δημοκρατίας, ιδίως μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων των εθνικών κοινοβουλίων, των πολιτικών κομμάτων, της δημόσιας διοίκησης, των μη κρατικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και μέσω της προαγωγής των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της χρηστής διακυβέρνησης· ζητεί, συνεπώς, τη διατήρηση του δημοσιονομικού ανωτάτου ορίου του 25% περίπου του EIDHR για τις ΑΕΠ της ΕΕ που συμφωνήθηκε από την Επιτροπή για την επταετή περίοδο του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013· ζητεί από την Επιτροπή να δεσμεύσει, στο πλαίσιο της εν λόγω χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό, κονδύλια για προπαρασκευαστικές δραστηριότητες εν αναμονή των εκλογών, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης τοπικών εκλογικών παρατηρητών, της εκπαίδευσης των ψηφοφόρων και άλλων δραστηριοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη μακροπρόθεσμη εδραίωση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών·

6.   εκφράζει την εκτίμησή του προς το ODIHR, το οποίο με το πρωτοπόρο έργο του ενέπνευσε σε μεγάλο βαθμό τη μεθοδολογία εκλογικής παρατήρησης της ΕΕ·

7.   αποτίει φόρο τιμής στη συμμετοχή παρατηρητών από τρίτες χώρες, όπως η Ελβετία, η Nορβηγία και ο Kαναδάς στις AΕΠ·

8.   επανεπιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο των αποστολών εκλογικής παρατήρησης του ODIHR στον χώρο του ΟΑΣΕ, όπου η ΕΕ δεν αναπτύσσει κατά κανόνα αποστολές εκλογικής παρατήρησης· επιδοκιμάζει το ODIHR για την ποιότητα του έργου του και την αφοσίωση του στα υψηλά πρότυπα της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας· εκφράζει την ανησυχία του για τις δηλώσεις και τις ενέργειες ορισμένων κρατών που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ οι οποίες αμφισβητούν την εντολή του ODIHR και υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, τη χρηματοδότηση και την ανεξαρτησία των αποστολών του· καλεί τα κράτη που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υποστηρίξουν τη θέση του ODIHR ως του κύριου οργάνου εκλογικής παρατήρησης στον χώρο του ΟΑΣΕ· καταδικάζει, ειδικότερα, την πρόσφατη επιβολή από ορισμένα κράτη που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ περιορισμών σχετικά με τη διάρκεια των ΑΕΠ, καθώς και την άρνηση θεωρήσεων εισόδου ή καθυστερήσεις στη χορήγηση θεωρήσεων για παρατηρητές, το οποίο καθιστά αδύνατο για το ODIHR να εκτελέσει την εντολή του·

9.   εφιστά την προσοχή στην προστιθέμενη αξία της συμμετοχής σε διεθνείς αποστολές εκλογικής παρατήρησης στο χώρο του ΟΑΣΕ, μαζί με τον ΟΑΣΕ/ODIHR, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ· είναι της γνώμης ότι η συμμετοχή του σε αυτές τις αποστολές πρέπει να συνεχιστεί και μάλιστα να αυξηθεί· υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία του ενδελεχούς πολιτικού συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, ιδίως όσον αφορά την επιμελημένη εκπόνηση της αξιολόγησης του, την αφοσίωση σε πρότυπα ανεξαρτησίας, τους τα συμπεράσματα των παρατηρητών μακρόχρονης παραμονής και τη συνοχή των δημοσίων δηλώσεων·

10.   χαιρετίζει τη θετική συμβολή των ΑΕΠ της ΕΕ στον τομέα της ενίσχυσης των δημοκρατικών διαδικασιών, της ενδυνάμωσης του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των θεμελιωδών ελευθεριών, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, και, συγκεκριμένα, της ενίσχυσης των εκλογικών διαδικασιών σε ολόκληρο τον κόσμο·

11.   υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του σεμιναρίου της Επιτροπής/ Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2007 σύμφωνα με τα οποία, για λόγους μεθοδολογίας, ταυτότητας και προβολής, οι ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα από τους άλλους διεθνείς και εθνικούς παρατηρητές· θεωρεί ότι αυτό δεν αποκλείει, ωστόσο, την τακτική και στενή συνεργασία με άλλες οργανώσεις επί τόπου παρατηρητών, ούτε την περαιτέρω ευρωπαϊκή στήριξη για δημιουργία υποδομών εθνικών και περιφερειακών οργανώσεων παρατήρησης·

12.   υπογραμμίζει την επιτυχία της μεθοδολογίας της ΕΕ, αλλά καλεί την Επιτροπή να τη βελτιώσει περαιτέρω και να την ενημερώσει, συμπεριλαμβάνοντας θεμελιωμένες πρακτικές και αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις·

13.   τονίζει το γεγονός ότι αυτή η επιτυχία κατέστησε την ΕΕ την ηγέτιδα οργάνωση στον τομέα της διεθνούς εκλογικής παρατήρησης και ότι η εστίαση στον επαγγελματισμό των ΑΕΠ της ΕΕ συνιστά σημαντική συμβολή στην εμφάνιση σημαντικού αριθμού άρτια καταρτισμένων και έμπειρων εκλογικών εμπειρογνωμόνων· υπογραμμίζει τη σημασία της ενεργού πρόσληψης και κατάρτισης νέων παρατηρητών προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια στην εμπειρογνωμοσύνη της ΕΕ στον τομέα της εκλογικής παρατήρησης· τονίζει, επίσης, ότι ο επαγγελματισμός των ΑΕΠ της ΕΕ ενισχύει τη συνεισφορά της ΕΕ στην εδραίωση διαρκούς ενημέρωσης σχετικά με τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν μια δημοκρατική εκλογική διαδικασία· θεωρεί εν προκειμένω ότι θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη η εμπειρία των πρώην ΒΕΚ ως βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρατηρητών·

14.   καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της επαρκούς συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών παρατηρητών στις εκλογικές διαδικασίες·

15.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι παρατηρητές της ΕΕ να απέχουν από οποιαδήποτε στάση η οποία θα μπορούσε να εκληφθεί από τον τοπικό πληθυσμό ως παρεμβατική, αφ' υψηλού ή ασεβής προς την τοπική νοοτροπία· θεωρεί ότι, σε αυτό το πλαίσιο, και όπου κριθεί κατάλληλο, οι παρατηρητές της ΕΕ θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τους τοπικούς παρατηρητές·

16.   χαιρετίζει την παγιωμένη πρακτική να ορίζονται ΒΕΚ ως επικεφαλής παρατηρητές των ΑΕΠ της ΕΕ, ζητεί η διαδικασία διορισμού να είναι σαφής και διαφανής προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του επικεφαλής παρατηρητή και τονίζει το γεγονός ότι, μολονότι κατά τη διάρκεια της θητείας τους συνεργάζονται στενά με την Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, θα πρέπει πάντοτε να τηρούν σαφή και καθορισμένη ανεξαρτησία, χωρίς παρεμβάσεις·

17.   χαιρετίζει την πολιτική ισότητας μεταξύ των φύλων που ακολουθείται στο πλαίσιο της εν λόγω μεθοδολογίας για την επιλογή παρατηρητών, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής παρατηρητή, ανεξάρτητα από τη δυσκολία των αποστολών·

18.   είναι της γνώμης ότι η γνώση της γλώσσας που χρησιμοποιείται στη χώρα στην οποία διεξάγονται οι εκλογές (π.χ. ισπανικά στη Βολιβία) θα πρέπει να αποτελεί ενδεικτικό κριτήριο για τον διορισμό των παρατηρητών, επειδή η ικανότητα άμεσης επικοινωνίας με τους ντόπιους διευκολύνει τους παρατηρητές να εξοικειωθούν πλήρως με την κοινωνική και πολιτική κατάσταση στη χώρα·

19.   είναι της γνώμης ότι κατά την προεκλογική περίοδο, κατόπιν συναντήσεων με υποψηφίους και υπαλλήλους της επιτροπής εκλογών, οι παρατηρητές θα πρέπει να είναι σε θέση να συναντούν άλλες ομάδες στη χώρα στην οποία διεξάγονται οι εκλογές·

20.   χαιρετίζει τη θετική εμπειρία των αντιπροσωπειών εκλογικών παρατηρητών του στο πλαίσιο των ΑΕΠ της ΕΕ, στις οποίες παρέχουν σημαντική προστιθέμενη αξία προσδίδοντας νομιμότητα στα συμπεράσματά τους και ενισχύοντας την προβολή και αποδοχή τους, αλλά τονίζει ότι η αξιοπιστία αυτών των συμπερασμάτων εξαρτάται από την αυστηρή εφαρμογή της μεθοδολογίας κατά τη διάρκεια του συνόλου της διαδικασίας παρατήρησης·

21.   χαιρετίζει το έργο που επιτελεί η Ένωση των Πρώην Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ίδρυση του Διεθνούς Ινστιτούτου Εκλογικών Παρατηρητών (ΙΕΜΙ) σε συνεργασία με τους πρώην βουλευτές του Καναδικού Κοινοβουλίου και την Ένωση Πρώην Βουλευτών του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών· παρατηρεί ότι τα μέλη του IEMI έχουν παραστεί ως παρατηρητές σε αρκετές εκλογές, και επισημαίνει περαιτέρω ότι όλοι οι παρόντες ΒΕΚ θα είναι κάποια ημέρα πρώην βουλευτές και ότι η εμπειρία τους θα είναι ανεκτίμητη για την περαιτέρω ανάπτυξη της δημοκρατικής διαδικασίας·

22.   καλεί όλους τους ΒΕΚ που συμμετέχουν σε αντιπροσωπείες εκλογικών παρατηρητών να συνεχίσουν να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίσθηκαν για τις εν λόγω αντιπροσωπείες· τονίζει τη σημασία του κώδικα δεοντολογίας για τους εκλογικούς παρατηρητές εκλογών που εφαρμόζεται και στους ΒΕΚ·

23.   αναγνωρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι αντιπροσωπείες παρατήρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ελλιπείς σε αριθμό μελών, και αποφαίνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα είναι ίσως χρήσιμο να προστίθενται πρώην βουλευτές για να συμπληρώνεται ο αριθμός· προτρέπει τις αρμόδιες πολιτικές αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ακολουθήσουν αυτήν τη σύσταση·

24.   τονίζει ότι οι αντιπροσωπείες παρατηρητών από τις πολιτικές ομάδες δεν εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο και καλεί τις εν λόγω αντιπροσωπείες να μην προβαίνουν σε ενέργειες που ενδέχεται να υπονομεύσουν την αξιοπιστία και την προβολή των επίσημων αντιπροσωπειών εκλογικών παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ΑΕΠ της ΕΕ·

25.   σημειώνει ότι ο συντονισμός μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και στους κόλπους της Επιτροπής είναι γενικά θετικός· εκφράζει εντούτοις τη λύπη του διότι ενίοτε πάσχει από σοβαρή έλλειψη συνοχής, γεγονός που σημαίνει ότι επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση·

26.   τονίζει, συγκεκριμένα, τη σημασία του συντονισμού όλων των δημόσιων δηλώσεων που αφορούν τα πορίσματα των ΑΕΠ της ΕΕ και της αποφυγής της έκδοσης οποιασδήποτε δήλωσης πριν από την παρουσίαση της προκαταρκτικής δήλωσης από την ΑΕΠ της ΕΕ και υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο της προβολής και της αξιοπιστίας της συνέντευξης Τύπου, όπου παρουσιάζεται η προκαταρκτική δήλωση για πρώτη φορά· ζητεί τόσο οι δηλώσεις στον Τύπο όσο και οι εκθέσεις πορισμάτων να γνωστοποιούνται σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις εκλογικές ευαισθησίες επί τόπου·

27.   προτείνει, προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις Κοινοβουλίου-Συμβουλίου, το Συμβούλιο να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΟΣΕ και στο Κοινοβούλιο να χορηγηθεί καθεστώς παρατηρητή στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (COHOM)·

28.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, κατά τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών σύνδεσης ή στρατηγικών εταιρικών σχέσεων, πώς μπορεί να συμπεριληφθεί η σκοπιμότητα παρατήρησης εκλογικών διαδικασιών στις χώρες της νότιας Μεσογείου και τις χώρες της Μέσης Ανατολής·

29.   θεωρεί ότι η αποτελεσματική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα συνέχεια που δίδεται στις ΑΕΠ της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πρόκληση προς αντιμετώπιση και ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της τεχνικής και της πολιτικής συνέχειας, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη σε όλα τα επίπεδα·

30.   προτείνει η εφαρμογή των συστάσεων των ΑΕΠ της ΕΕ να παρακολουθείται προσεκτικά, ιδίως στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχεται εκλογική βοήθεια·

31.   ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ειδικά δε από το Συμβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να εντάξουν τα πορίσματα και τις συστάσεις των ΑΕΠ της ΕΕ στον πολιτικό τους διάλογο με την εκάστοτε χώρα, καθώς και στα διαβήματα, τις διακηρύξεις, τα ψηφίσματα, τις δηλώσεις και τις περαιτέρω ενέργειές τους·

32.   καλεί, συγκεκριμένα, την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις συστάσεις των ΑΕΠ της ΕΕ σε όλα τα σχέδια δράσης σε σχέση με τις χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας στις οποίες αναπτύσσονται οι ΑΕΠ·

33.   ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως, μακροπρόθεσμα, τις συστάσεις αυτές στο πλαίσιο της εκπόνησης των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα/ των ετήσιων προγραμμάτων δράσης βάσει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και στο πλαίσιο των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας(15) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης(16)·

34.   καταδικάζει παλαιότερα παραδείγματα πρακτικών που συνίσταντο σε προσέγγιση συνέχισης της υφιστάμενης κατάστασης έναντι χωρών στις οποίες οι ΑΕΠ της ΕΕ άσκησαν αυστηρή κριτική ως προς τις εκλογικές τους διαδικασίες· εκφράζει τη λύπη του, αφετέρου, για το γεγονός ότι οι δημοκρατικές εκλογές δεν νομιμοποιούνται πάντοτε από την ΕΕ και θεωρεί ότι αυτές οι ασυνέπειες υπονομεύουν την ευάλωτη ιδέα της δημοκρατίας σε αυτές τις χώρες, καθώς και την εικόνα της ΕΕ·

35.   καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά την έκβαση κάθε ΑΕΠ της ΕΕ, να αντλήσει τα διδάγματα που προκύπτουν από αυτή και να δηλώνει ρητά στις τελικές εκθέσεις τους μεθοδολογικούς περιορισμούς κάθε μίας εκ των αποστολών· καλεί επίσης την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα δημοκρατικά επιτεύγματα των ΑΕΠ της ΕΕ (μεθοδολογία, τεχνική πρακτική, δημοσιονομικά μέσα, εκλογικές διαδικασίες, κλπ.) δεν αμφισβητούνται ούτε απαλείφονται μόλις ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία·

36.   ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα ανάπτυξης εξειδικευμένων αποστολών για την παρακολούθηση συγκεκριμένων βασικών πτυχών της εκλογικής διαδικασίας, όπως είναι η διαμόρφωση του εκλογικού νομικού πλαισίου, η εγγραφή των ψηφοφόρων και οι μετεκλογικές καταγγελίες και προσφυγές, οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν καλύπτονται επαρκώς από τις ΑΕΠ της ΕΕ·

37.   συνιστά τη θέσπιση πολιτικού διαλόγου σε περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζονται οι συστάσεις των ΑΕΠ της ΕΕ·

38.   προτείνει, σύμφωνα με το ανωτέρω στοιχείο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι παρόν στην έναρξη εργασιών ενός νέου κοινοβουλίου του οποίου η εκλογή έχει παρατηρηθεί και ότι θα πρέπει να ενισχύεται η συνεργασία με το εν λόγω νεοεκλεγέν κοινοβούλιο·

39.   συνιστά την εφαρμογή ειδικής στρατηγικής υποστήριξης των νεοεκλεγέντων κοινοβουλίων με δημοκρατικό τρόπο, προς όφελος της βιώσιμης εδραίωσης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης·

40.   υποδεικνύει, προς το σκοπό αυτό, ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διερευνήσει τρόπους και μέσα στήριξης των νεοεκλεγέντων κοινοβουλίων κατά την εκτέλεση του έργου τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες·

41.   προτείνει στην Επιτροπή να θεσπίσει άλλους μηχανισμούς για την παρακολούθηση των εκλογικών διαδικασιών σε περιπτώσεις όπου η ανάπτυξη ολοκληρωμένων ΑΕΠ της ΕΕ δεν είναι δυνατή· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να είναι προετοιμασμένοι να προβούν σε ισχυρές και έγκαιρες δημόσιες δηλώσεις σε σχέση με τις εκλογές υπό αυτές τις συνθήκες·

42.   εκτιμά ότι, ως προς την τεχνική συνέχεια, η εκλογική βοήθεια συνιστά την απαραίτητη μακροπρόθεσμη στρατηγική δέσμευση κατά τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου που αλληλεπιδρά καλύτερα με τις ΑΕΠ της ΕΕ και θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της νομιμότητας των φορέων διαχείρισης εκλογών, καθώς και στη στήριξη της θέσπισης μιας μόνιμης αντί μιας ειδικής εκλογικής επιτροπής·

43.   υπογραμμίζει ότι, ως το δημοκρατικά εκλεγμένο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, το Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει ειδικό ρόλο στην πολιτική συνέχεια που πρέπει να δίδεται στις ΑΕΠ της ΕΕ και, συγκεκριμένα, στη διαδικασία ανάπτυξης κοινοβουλευτικών ικανοτήτων·

44.   ζητεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη, όπου αυτό είναι δυνατόν, η προστιθέμενη αξία των διαβουλεύσεων, της συνεργασίας και της κοινής χρήσης της γνώσης μεταξύ Κοινοβουλίου και κοινοβουλευτικών αποστολών και αντιπροσωπειών ΑΚΕ στο ευρύτερο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, και σε σχέση με άλλες εθνικές και διεθνείς αποστολές παρατήρησης· προτείνει να συσταθούν ομάδες εργασίας με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους εταίρους της Αφρικανικής Ένωσης να επωφεληθούν, ως τμήμα της νέας στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής, από την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία της εκλογικής παρατήρησης, όπως η ΕΕ έχει επωφεληθεί από τις μεθόδους εργασίας και την εμπειρία του ODIHR/ΟΑΣΕ·

45.   ζητεί την ανάλυση των όρων υπό τους οποίους θα μπορούσαν να οργανωθούν βραχυπρόθεσμες κοινές αντιπροσωπείες εκλογικών παρατηρητών με τα ομόλογα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής·

46.   συνιστά την οργάνωση κατά περιόδους κοινών αποστολών παρατήρησης ΑΚΕ-ΕΕ σε περίπτωση διεξαγωγής εκλογών στην ΕΕ·

47.   θεωρεί ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία διαδραματίζει ήδη, και θα διαδραματίζει ολοένα και περισσότερο, ζωτικό ρόλο στις εκλογικές διαδικασίες, ενώ ενδεχομένως δημιουργεί έναν νέο τρόπο εκλογικής νοθείας· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιόπιστη παρατήρηση τέτοιων ψηφοφοριών και την κατάλληλη εκπαίδευση των παρατηρητών για αυτόν τον σκοπό·

48.   ζητεί από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει μια ετήσια έκθεση για τις ΑΕΠ της ΕΕ·

49.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στους Συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, στον Πρόεδρο της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, και στους Συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής, στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ και στον Διευθυντή του Γραφείου των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

(1) ΕΕ C 303, 14.12.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ C 343, 5.12.2001, σ. 270.
(4) Απόφαση 9262/98 του Συμβουλίου − ΚΕΠΠΑ 157 − COHOM 6, 3.6.1998.
(5) Απόφαση 8728/99 του Συμβουλίου − ΚΕΠΠΑ 165 − COHOM 4, 28.5.1999.
(6) Έγγραφο 9990/01 του Συμβουλίου − ΚΕΠΠΑ 236 − DEVGEN 103 − COHOM 17, 26.6.2001.
(7) ΕΕ C 131 E, 5.6.2003, σ. 147.
(8) ΕΕ C 58, 1.3.2008, σ.18.
(9) PE 309/025/ΠΡΟΕΔΡ.
(10) PE 349/329/CPG/ΤΕΛ.
(11) PE 375/270/CPG/Αναθ.1.
(12) PE 375/117/CPG.
(13) ΕΕ C 271, 24.9.1999, σ.57.
(14) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.
(15) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.
(16) ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου