Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2217(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0138/2008

Esitatud tekstid :

A6-0138/2008

Arutelud :

PV 07/05/2008 - 15
CRE 07/05/2008 - 15

Hääletused :

PV 08/05/2008 - 5.8
CRE 08/05/2008 - 5.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0194

Vastuvõetud tekstid
PDF 151kWORD 78k
Neljapäev, 8. mai 2008 - Brüssel
ELi valimisvaatlusmissioonid
P6_TA(2008)0194A6-0138/2008

Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta resolutsioon ELi valimisvaatlusmissioonide kohta: eesmärgid, tavad ja tulevased väljakutsed (2007/2217(INI))

Euroopa Parlament,

-   võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, eriti selle artiklit 25;

-   võttes arvesse inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsiooni, Kopenhaagenis 1990. aastal kokkulepitud OSCE kohustusi ning Istanbuli tippkohtumist 1999. aastal, kus kõik OSCE osalisriigid kohustusid oma valimistele kutsuma rahvusvahelisi vaatlejaid, ja eelkõige OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste bürood (ODIHR);

-   võttes arvesse Aafrika inimõiguste ja rahvaste õiguste hartat ning Ameerika inimõiguste konventsiooni;

-   võttes arvesse deklaratsiooni rahvusvahelise valimiste vaatlemise põhimõtete kohta ja rahvusvaheliste valimisvaatlejate tegevusjuhendit, mille ÜRO võttis vastu New Yorgis 27. oktoobril 2005. aastal;

-   võttes arvesse kõiki ELi ja kolmandate riikide vahelisi lepinguid ning kõnealustes lepingutes sisalduvaid inimõiguste- ja demokraatiaklausleid;

-   võttes arvesse ELi lepingu artikleid 3, 6 ja 11 ning EÜ asutamislepingu artikleid 3, 177, 179 ja 181a;

-   võttes arvesse 12. detsembril 2007. aastal Strasbourgis välja kuulutatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartat(1);

-   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas(2) (demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend);

-   võttes arvesse komisjoni 11. aprilli 2000. aasta teatist ELi valimisabi ja -vaatluste kohta (KOM(2000)0191);

-   võttes arvesse oma 15. märtsi 2001. aasta resolutsiooni seoses komisjoni teatisega ELi valimisabi ja -vaatluste kohta(3);

-   võttes arvesse ELi suuniseid valimiste vaatlemise kohta(4) ja ELi suuniseid valimiste vaatlejate valiku ühiste kriteeriumide kohta(5);

-   võttes arvesse nõukogu dokumenti valimisabi ja -vaatluste kohta(6);

-   võttes arvesse oma 25. aprilli 2002. aasta resolutsiooni seoses komisjoni teatisega ELi rolli kohta inimõiguste ja demokratiseerimise edendajana kolmandates riikides(7);

-   võttes arvesse ELi aastaaruandeid inimõiguste kohta;

-   võttes arvesse oma aastaaruandeid inimõiguste kohta maailmas;

-   võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 21. novembri 2007. aasta resolutsiooni valimiste ja valimisprotsesside kohta AKV ja ELi riikides(8);

-   võttes arvesse oma esimeeste konverentsi 8. novembri 2001. aasta otsust valimiste koordineerimise rühma loomise kohta,(9) 12. mai 2005. aasta otsust valimisvaatlusmissioone reguleerivate rakendussätete kohta,(10) 21. septembri 2006. aasta otsust delegatsioonide tööd reguleerivate rakendussätete kohta(11) ja 8. juuni 2006. aasta otsust suuniste kohta Euroopa Parlamendi valimisvaatlejate delegatsioonidele(12);

-   võttes arvesse ELi valimisvaatlusmissioonide esialgseid avaldusi ja lõpparuandeid ning oma valimisvaatlejate delegatsioonide aruandeid;

-   võttes arvesse valimiste koordineerimise rühma aastaaruandeid;

-   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

-   võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A6–0138/2008),

A.   arvestades, et valimised tuleb korraldada vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele;

B.   arvestades, et inimõiguste ülddeklaratsioonis on sätestatud, et kõigil kodanikel peab olema õigus vabalt valida esindajaid korrapäraselt peetavatel õiguspärastel valimistel, mis tuleb läbi viia üldise ja võrdse valimisõiguse alusel salajase hääletamise teel, et kõnealune õigus on samuti kinnitatud kõigis muudes peamistes rahvusvahelistes ja piirkondlikes inimõigusi käsitlevates õigusaktides ning see on tõelise demokraatia olemuslikult tähtis element, mille järgimist on EL oma aluslepingutes kinnitanud;

C.   arvestades, et valimiste vaatlemine aitab kaasa põhiliste inimõiguste, täpsemalt kodaniku- ja poliitiliste õiguste üldisele edendamisele ja kaitsmisele; arvestades, et tõeliselt demokraatlik valimisprotsess eeldab sõnavabaduse ja vaba meedia austamist, õigusriigi põhimõtete järgimist, erakondade loomise ja riigiasutuste ametikohtadele kandideerimise õigust, mittediskrimineerimist ja võrdseid õigusi kõigi kodanike jaoks ning muid põhilisi inimõigusi ja põhivabadusi, mille kaitsmisele ja edendamisele kõik OSCE osalisriigid on pühendunud;

D.   arvestades, et valimiste rahvusvahelise vaatlemise eesmärgiks on valimisprotsessi õiguspärasuse suurendamine, üldsuse usalduse kasv valimiste vastu, valimispettuse takistamine ja selle paljastamine seal, kus see ilmneb, ning analüüside teostamine, aruannete koostamine ja soovituste andmine valimisprotsessi kõigi aspektide parandamiseks täielikus koostöös vastuvõtjariigiga, mis tahes vaidluste lahendamine ning inimõiguste ja demokraatia üldine kaitse;

E.   arvestades, et valimiste vaatlemine uue ja areneva demokraatiaga riikides on ELi prioriteet, mis väljendab ELi pühendumist tugevate demokraatlike struktuuride ülesehitamisele kaasaaitamisele uue demokraatiaga riikides ja demokraatia suunas liikuvates riikides;

F.   arvestades, et vaesuse vähendamine, mis on ELi arengupoliitika keskne eesmärk, eeldab osalusdemokraatia ning vastutustundlike ja korruptsioonivabade valitsuste olemasolu, nagu tõdeti AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 1. aprillil 1999. aastal Strasbourgis vastuvõetud resolutsioonis AKV-ELi koostöö ja osalemise kohta AKV riikide valimisprotsessides ning ühisassamblee rolli kohta(13);

G.   arvestades, et partnerlus AKV riikide ja ELi vahel toetab aktiivselt inimõiguste, demokratiseerimisprotsessi, õigusriigi põhimõtete tugevdamise ning hea valitsemistava edendamist, nagu rõhutatakse koostöölepingus ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel(14), millele kirjutati alla 23. juunil 2000. aastal Cotonous (Cotonou leping);

H.   arvestades, et deklaratsioon rahvusvahelise valimiste vaatlemise põhimõtete kohta ja rahvusvaheliste valimisvaatlejate tegevusjuhend võeti 2005. aastal vastu ÜRO egiidi all ja need on heaks kiitnud nii komisjon kui ka Euroopa Parlament, samuti 32 muud rahvusvahelist valitsus- ja valitsusvälist organisatsiooni;

I.   arvestades, et nimetatud deklaratsioonis esile tõstetud põhimõtted hõlmavad kõikehõlmavust, sõltumatust ja erapooletust, läbipaistvust ja teavitamist, professionaalsust, analüüsi ja nõuandeid, vastuvõtjariigi suveräänsuse austamist, kaasa arvatud vajadust saada vaatlusteks kutse, koostööd eri vaatlusorganisatsioonide vahel ja selgelt ebademokraatlike valimisprotsesside õigusvastasuse tunnistamist;

J.   arvestades, et alates eespool nimetatud komisjoni teatise vastuvõtmisest 11. aprillil 2000. aastal on saadetud üle 50 ELi valimisvaatlusmissiooni 32 riiki Aafrikas, Aasias ja Ladina-Ameerikas; arvestades, et siiski on märkimisväärne, et palju vähem ELi valimisvaatlusmissioone on saadetud Vahemere lõunapiirkonna riikidesse;

K.   arvestades, et demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi kaudu eraldatakse ELi valimisvaatlusmissioonidele igal aastal üle 30 miljoni euro;

L.   arvestades, et riigis, kus valimised toimusid, omab demokraatlikult valitud parlament vähe väärtust, kui sellel institutsioonil ei ole märkimisväärset võimu ja kui täidesaatev võim tema üle domineerib;

M.   arvestades, et mõningaid ELi valimiste vaatlemist puudutavaid peamisi tulevasi väljakutseid tuleb alles käsitleda, näiteks elektroonilise hääletamise tähtsuse kasv;

N.   arvestades, et eespool nimetatud komisjoni 11. aprilli 2000. aasta teatis oli pöördepunktiks ELi lähenemisviisis valimiste vaatlemisele, luues kõikehõlmava kogu valimisprotsessi katva metoodika alates valimiseelsest etapist kuni valimisjärgse etapini, mis on osutunud väga edukaks ja mille tulemusel on EList saanud juhtiv organisatsioon rahvusvahelise valimiste vaatlemise valdkonnas;

O.   arvestades, et ELi valimisvaatlusmissioonide saatmine on ELi välispoliitika võtmetähtsusega element ja see kujutab endast koos valimisabiga tähtsat vahendit ELi-poolsel pühendumisel demokraatia, arengu ja rahu väärtuste edendamisele;

P.   arvestades, et edukad valimised saavad toimuda ainult demokraatlike väärtuste pikaajalise juurutamise kaudu ühiskonnas, võttes arvesse vajadust saavutada Euroopa konsensus demokraatia edendamise osas ning hõlmates hääletajate ja kodanike harimist, tugevaid mehhanisme inimõiguste järgimiseks, sõltumatu ja pluralistliku kodanikuühiskonna olemasolu ning seadusandliku ja täidesaatva võimu lahususe austamist;

Q.   arvestades, et valimiste vaatlemine on pikaajaline protsess, mis jaotub kolmeks perioodiks: valimiseelne etapp, valimispäev ja valimisjärgne etapp, ning arvestades, et kõiki neid etappe tuleks rangelt ja erapooletult analüüsida esmaallikatest saadud andmetele tuginedes;

R.   arvestades, et ehkki neid kolme etappi võivad vaadelda erinevad vaatlejad, peab nende tegevus olema vastastikku täiendav ja hästi kooskõlastatud;

S.   arvestades, et vaieldamatult pakub parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete tegutsemine valimisvaatlejatena lisandväärtust, mis täiendab ELi valimisvaatlusmissioonide poolt pakutut, kuid see iseenesest ei taga valimisprotsessi ranget hindamist;

T.   arvestades, et Euroopa Parlamendil on ELi valimisvaatlusmissioonidel keskne roll, kuna peavaatlejaks määratakse Euroopa Parlamendi liige ja enamasti on Euroopa Parlamendi liikmetest koosnev valimisvaatlejate delegatsioon täielikult integreeritud ELi valimisvaatlusmissiooni struktuuri;

U.   arvestades, et ELi valimisvaatlusmissioonide järelmeetmed peavad olema ühtsemad ja laiahaardelisemad nii tehnilisel kui ka poliitilisel tasandil;

V.   arvestades, et kuigi on oluline jätkata ELi valimisvaatlusmissioonide saatmise poliitikat tingimustes, mis võimaldavad täita ülesandeid erapooletult, laiahaardeliselt ja kaasatud töötajate jaoks turvaliselt, ei tohi EL vaikida valimiste läbiviimise osas olukorras, kus sellised tingimused puuduvad,

1.   kinnitab oma kindlat tahet aidata kaasa demokratiseerimisprotsesside tugevdamisele, edendades oma osalemist valimiste vaatlemises, ELi valimisvaatlusmissioonide järelmeetmetes ja parlamentaarse suutlikkuse suurendamises;

2.   on seisukohal, et valimiste läbiviimist ei saa pidada tingimata ainsaks demokraatia näitajaks, kuid sel on demokratiseerimisprotsessile siiski positiivne mõju, mõõdetuna kodanikuvabaduste alal saavutatud edusammudes, tingimusel et on tagatud poliitiline pluralism, kogunemis-, ühinemis- ja sõnavabadus, võrdne juurdepääs meediale, salajane hääletamine ja inimõiguste austamine;

3.   rõhutab, et uue ja areneva demokraatiaga riikides peaks valimiste vaatlemine olema jätkuvalt prioriteet, kuna kõnealustele riikidele on rahvusvahelistest valimiste vaatlemistest ja neil põhinevatest soovitustest üldiselt kõige enam kasu;

4.   avaldab kahetsust, et ELil puudub siiani ühine kõikehõlmav demokraatia edendamise strateegia, ja nõuab tungivalt, et kõik ELi institutsioonid ja liikmesriigid jätkaksid oma jõupingutusi, et muuta võimalikuks sellise strateegia vastuvõtmine; nõuab seoses sellega tungivalt, et kõik ELi institutsioonid ja liikmesriigid lepiksid kokku Euroopa konsensuses demokraatia küsimuses;

5.   on ülalöeldut silmas pidades seisukohal, et valimiste vaatlemine on kõigest esimene samm demokraatia suunas ja et seda peavad täiendama muud, piisavalt rahastatud tegevused ja valimisjärgsed meetmed demokraatia edendamiseks, eelkõige riikide parlamentide, erakondade, avaliku teenistuse, valitsusväliste osalejate ja kodanikuühiskonna suutlikkuse suurendamise ning inimõiguste ja hea valitsemistava edendamise abil; palub seepärast eelarve ülemmäära säilitamist tasemel, millega komisjon on nõustunud, st umbes 25 % demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendist ELi valimisvaatlusmissioonidele finantsraamistiku 2007–2013 seitsmeaastase perioodi vältel; palub komisjonil nimetatud eelarveraamistiku piires eraldada summad valimiste ettevalmistamisega seotud tegevuste tarbeks, sealhulgas kohalike valimisvaatlejate väljaõpe, hääletajate harimine ja muud tegevused, mis on olulised vabade ja õiglaste valimiste pikaajaliseks tagamiseks;

6.   avaldab tunnustust OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroole, kelle teedrajav töö on ELi valimiste vaatlemise metoodikat tugevalt innustanud;

7.   avaldab tunnustust kolmandate riikide nagu Šveitsi, Norra ja Kanada vaatlejate osalemisele ELi valimisvaatlusmissioonides;

8.   kinnitab veelkord OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo valimisvaatlusmissioonide olulist rolli OSCE piirkonnas, kuhu EL reeglina ei saada valimisvaatlusmissioone; kiidab OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste bürood tema töö kvaliteedi ning kõrgete läbipaistvuse ja sõltumatuse standardite järgimise eest; väljendab oma muret mõnede OSCE osalisriikide avalduste ja tegude pärast, kes seavad kahtluse alla OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo mandaadi ja õõnestavad tema missioonide tulemuslikkust, rahastamist ja sõltumatust; palub OSCE osalisriikidel ja Euroopa Ülemkogul kinnitada OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo staatust peamise valimiste vaatlemise organina OSCE piirkonnas; mõistab eelkõige hukka teatud OSCE osalisriikide kehtestatud piirangud valimisvaatlusmissioonide kestusele ning vaatlejatele viisade väljastamisest keeldumise või väljastamisega viivitamise, mis on OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste bürool muutnud võimatuks täita oma mandaati;

9.   juhib tähelepanu lisandväärtusele, mis tuleneb rahvusvahelistes valimisvaatlusmissioonides osalemisest OSCE piirkonnas koos OSCE/demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo, OSCE Parlamentaarse Assamblee, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ja vajaduse korral NATO Parlamentaarse Assambleega; on seisukohal, et tuleks jätkata ja isegi suurendada ELi osalemist nendes missioonides; rõhutab, et eriti tähtis on asjaomaste organite vaheline põhjalik poliitiline kooskõlastamine, eelkõige hoolika hindamise, sõltumatuse standardite järgimise, pikaajaliste vaatlejate järelduste ja avalike avalduste sidususe osas;

10.   tunneb heameelt ELi valimisvaatlusmissioonide positiivse panuse üle demokraatiaprotsesside tugevdamisse, inimõiguste, põhivabaduste, hea valitsemistava ja õigusriigi põhimõtete austamise suurendamisse ning eelkõige valimisprotsesside tugevdamisse kogu maailmas;

11.   tuletab meelde komisjoni ja Euroopa Parlamendi 11. septembril 2007. aastal toimunud seminari järeldusi, mille kohaselt peavad metoodika, identiteedi ja nähtavusega seotud põhjustel ELi valimisvaatlusmissioonid jätkama tööd muudest rahvusvahelistest ja riiklikest vaatlejatest sõltumatult; on seisukohal, et see ei takista siiski korralist ja tihedat koostööd muude vaatlejate organisatsioonidega kohapeal ega ka täiendavat ELi toetust riiklike ja piirkondlike vaatlusorganisatsioonide suutlikkuse suurendamiseks;

12.   rõhutab ELi metoodika edu, kuid kutsub komisjoni üles seda veelgi parandama ja ajakohastama, lisades sellesse väljakujunenud tavasid ja käsitledes uusi väljakutseid;

13.   rõhutab, et see edu on teinud EList juhtiva organisatsiooni rahvusvahelise valimiste vaatlemise valdkonnas ja et ELi valimisvaatlusmissioonide professionaalsetele oskustele keskendumine on oluliselt kaasa aidanud suure arvu kõrge kvalifikatsiooniga ja kogenud valimisekspertide esilekerkimisele; rõhutab uute vaatlejate aktiivse värbamise ja koolitamise tähtsust, et tagada ELi valimiste vaatlemise teadmiste järjepidevus; rõhutab lisaks, et ELi valimisvaatlusmissioonide professionaalsed oskused tõhustavad ELi panust püsiva teadlikkuse juurutamisse seoses erinevate elementidega, millest demokraatlik valimisprotsess koosneb; on seoses sellega seisukohal, et arvestada võiks endiste Euroopa Parlamendi liikmete kogemusi lühiajaliste ja pikaajaliste vaatlejatena;

14.   palub komisjonil võtta vastavaid meetmeid, et tugevdada veelgi kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kohalike vaatlejate osalust valimisprotsessides;

15.   rõhutab, kui tähtis on ELi lühi- ja pikaajaliste vaatlejate hoidumine igasugusest käitumisest, mida kohalik elanikkond võib pidada kohaliku kultuuri suhtes patroneerivaks, üleolevaks või lugupidamatuks; on sellega seoses seisukohal, et ELi vaatlejad peaksid vajaduse korral liituma kohalike vaatlejatega;

16.   tervitab kindlakskujunenud tava määrata ELi valimisvaatlusmissioonide peavaatlejateks Euroopa Parlamendi liikmed, nõuab, et määramisprotsess oleks selge ja läbipaistev, et tagada peavaatlejate usaldusväärsus, ja rõhutab, et ehkki oma mandaadi kehtivusaja jooksul teevad nad tihedat koostööd komisjoniga ja muude ELi institutsioonidega, peaksid nad alati säilitama selge ja kindlalt määratletud sõltumatuse, millesse ei sekkuta;

17.   tervitab kõnealuse metoodika osana vastuvõetud soolise võrdsuse poliitikat vaatlejate, sealhulgas peavaatleja valimisel, sõltumata missiooni raskusest;

18.   on arvamusel, et selle keele oskus, mida räägitakse valimisi korraldavas riigis (nt hispaania keel Boliivias), peaks olema vaatlejate määramisel osutavaks kriteeriumiks, sest kohalike inimestega otse suhtlemise võimalus hõlbustab vaatlejatel riigi sotsiaalse ja poliitilise olukorraga täiel määral tutvumist;

19.   on arvamusel, et valimiseelsel perioodil peaksid vaatlejad lisaks kandidaatidega ja valimiskomisjoni ametnikega kohtumisele saama kohtuda ka valimisi korraldava riigi muude rühmadega;

20.   tervitab oma valimisvaatlejate delegatsioonide positiivset kogemust, mille nad on saanud ELi valimisvaatlusmissioonide raames, millele nad annavad olulist lisandväärtust, muutes nende järeldused õiguspärasteks ja muutes neid nähtavamaks ning vastuvõetavamaks, kuid rõhutab, et kõnealuste järelduste usaldusväärsus sõltub metoodika rangest kohaldamisest kogu vaatlemisprotsessi jooksul;

21.   tervitab Euroopa Parlamendi endiste liikmete ühenduse tehtud tööd rahvusvahelise valimiste vaatlemise instituudi rajamisel koostöös Kanada parlamendi endiste liikmetega ja Ameerika Ühendriikide Kongressi endiste liikmete ühendusega; märgib, et rahvusvahelise valimiste vaatlemise instituudi liikmed on osalenud mitmete valimiste vaatlemisel, ja juhib lisaks tähelepanu sellele, et kõigist praegustest Euroopa Parlamendi liikmetest saavad ühel päeval endised liikmed ning et nende kogemused on demokratiseerimisprotsessi edasisel arendamisel hindamatud;

22.   kutsub kõiki valimisvaatlejate delegatsioonides osalevaid Euroopa Parlamendi liikmeid üles jätkuvalt järgima sellistele delegatsioonidele kehtestatud suuniseid; rõhutab rahvusvaheliste valimisvaatlejate tegevusjuhendi olulisust valimiste vaatlejatele, mida kohaldatakse ka Euroopa Parlamendi liikmete suhtes;

23.   tunnistab, et mitmel juhul on Euroopa Parlamendi valimisvaatlejate delegatsioonides vaatlejaid puudu olnud, ning leiab, et sellistel puhkudel võiks pidada arukaks endiste liikmete lisamist kohtade täitmiseks; nõuab tungivalt, et vastavad Euroopa Parlamendi poliitilised organid kõnealust ettepanekut kaaluksid;

24.   rõhutab, et fraktsioonide vaatlejate delegatsioonid ei esinda Euroopa Parlamenti, ja kutsub kõnealuseid delegatsioone üles hoiduma mis tahes tegevusest, mis võiks ametlike Euroopa Parlamendi valimisvaatlejate delegatsioonide ja ELi valimisvaatlusmissioonide usaldusväärsust ning nähtavust kahjustada;

25.   märgib, et ELi institutsioonide vaheline ja komisjonisisene kooskõlastatus on üldiselt olnud hea; avaldab siiski kahetsust, et mõnel juhul on ühtekuuluvus olnud väga väike, jättes selles osas ruumi arenguteks;

26.   rõhutab eriti ELi valimisvaatlusmissioonide vaatlustulemusi käsitlevate kõigi avalike avalduste kooskõlastamise tähtsust ning kui oluline on vältida ELi valimisvaatlusmissiooni esialgse avalduse teatavakstegemisele eelnevaid mis tahes avaldusi ja rõhutab keskset rolli, mida nähtavuse ja usaldusväärsuse seisukohalt omab pressikonverents, kus esialgne avaldus esimest korda teatavaks tehakse; nõuab, et nii pressiteated kui ka vaatlustulemuste aruanded avaldataks ajakava alusel, mis võtab arvesse kohapealseid tundlikke teemasid seoses valimistega;

27.   soovitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu suhete parandamiseks nõukogul osaleda valimiste koordineerimise rühma kohtumistel, samuti Euroopa Parlamendile vaatlejastaatuse andmist nõukogu inimõiguste töörühma kohtumistel;

28.   palub komisjonil assotsiatsiooni- või strateegiliste partnerluslepingute läbirääkimistel kaaluda, kuidas hõlmata valimisprotsesside jälgimise teostatavust Vahemere lõunapiirkonna ja Lähis-Ida riikides;

29.   on seisukohal, et tulemuslikud ja tulemustele suunatud ELi valimisvaatlusmissioonide järelmeetmed on peamine käsitlemist vajav küsimus ja et vahet tuleks teha tehniliste ja poliitiliste järelmeetmete vahel, millesse kõik ELi institutsioonid ja liikmesriigid peaksid kõigil tasanditel kaasatud olema;

30.   soovitab ELi valimisvaatlusmissioonide antud soovituste rakendamist hoolikalt jälgida, eriti juhtudel, kus valimisabi ei pakuta;

31.   palub kõigil ELi institutsioonidel, eriti nõukogul, ja liikmesriikide valitsustel lisada ELi valimisvaatlusmissioonide vaatlustulemused ja soovitused oma poliitilistesse dialoogidesse asjaomaste riikidega, samuti oma demaršidesse, deklaratsioonidesse, resolutsioonidesse, avaldustesse ja täiendavatesse meetmetesse;

32.   palub eelkõige komisjonil lisada ELi valimisvaatlusmissioonide soovitused kõikidesse tegevuskavadesse seoses Euroopa naabruspoliitika riikidega, kus valimisvaatlusmissioone läbi viiakse;

33.   kutsub komisjoni üles kasutama kõnealuseid soovitusi pikaajaliselt ja täielikult riikide strateegiadokumentide ja iga-aastaste tegevusprogrammide koostamisel Euroopa Arengufondi ja ELi väliste rahastamisvahendite raames, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1905/2006 (millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend)(15) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1638/2006 (millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta)(16) alusel;

34.   mõistab hukka varasemad näited praktikast, mis seisneb tavapärases suhtumises riikidesse, kelle valimisprotsessi suhtes ELi valimisvaatlusmissioonid on olnud äärmiselt kriitilised, avaldab teisest küljest kahetsust selle üle, et EL ei tunnista demokraatlikke valimisi kõikidel juhtudel õiguspäraseks, ja usub, et need ebakõlad kahjustavad õrna demokraatiat neis riikides ja ELi mainet;

35.   kutsub komisjoni üles hoolikalt hindama iga ELi valimisvaatlusmissiooni tulemusi, et saadud õppetundidest järeldused teha ning lõplikes aruannetes selgelt sõnastada iga ELi valimisvaatlusmissiooni metoodilised piirangud; palub lisaks komisjonil teha kõik jõupingutused tagamaks, et ELi valimisvaatlusmissioonide demokraatlikke saavutusi (metoodika, tehnilised tavad, eelarvevahendid, valimisstruktuurid jne) ei seataks pärast valimisprotsessi lõppemist kahtluse alla või likvideeritaks;

36.   palub komisjonil uurida erimissioonide saatmise teostatavust valimisprotsessi mõnede võtmetähtsusega aspektide uurimiseks, näiteks valimiste õigusliku raamistiku kujundamine, valijate registreerimine ja valimistejärgsed kaebused ning apellatsioonid, mida mõnel juhul ELi valimisvaatlusmissioonid täies mahus ei hõlma;

37.   soovitab poliitilise dialoogi alustamist juhtudel, kus ELi valimisvaatlusmissioonide soovitusi ei rakendata;

38.   soovitab kooskõlas eelneva punktiga, et Euroopa Parlament viibiks uue parlamendi, mille valimist vaadeldi, ametisseasumise juures ning et tugevdataks koostööd sellise äsja valitud parlamendiga;

39.   soovitab välja töötada erilise toetusstrateegia uutele, demokraatlikult valitud parlamentidele eesmärgiga tugevdada jätkusuutlikult demokraatiat, õigusriiki ja head valitsemistava;

40.   teeb ettepaneku, et selleks peaks Euroopa Parlament uurima mooduseid ja vahendeid äsja valitud parlamentide abistamiseks nende töös, keskendudes eelkõige arengumaadele;

41.   soovitab komisjonil luua muud mehhanismid valimisprotsessi jälgimiseks juhtudel, kus kõikehõlmav ELi valimisvaatlusmissioon ei ole võimalik; palub nõukogul ja komisjonil olla valmis jõuliste ja õigeaegsete avalike avalduste tegemiseks seoses valimistega nimetatud asjaoludel;

42.   on arvamusel, et tehniliste järelmeetmete osas on valimisabi selliseks vajalikuks pikaajaliseks strateegiliseks panuseks kogu valimistsükli jooksul, mis kõige paremini seostub ELi valimisvaatlusmissioonidega, ja on seisukohal, et erilist tähelepanu tuleks pöörata valimisasutuste sõltumatuse ja õiguspärasuse suurendamisele ning ajutise valimiskomisjoni asemel püsiva valimiskomisjoni loomise toetamisele;

43.   rõhutab, et demokraatlikult valitava Euroopa institutsioonina on Euroopa Parlamendil eriline roll ELi valimisvaatlusmissioonide poliitilistes järelmeetmetes, ja eriti parlamentaarse suutlikkuse suurendamise protsessis;

44.   nõuab võimalusel tõsise tähelepanu pööramist AKV parlamentaarsete delegatsioonide ja missioonide ning Euroopa Parlamendi vahelise konsulteerimise, koostöö ja teadmiste jagamise lisandväärtusele ELi välistegevuse laiemas kontekstis ning seoses muude riiklike ja rahvusvaheliste vaatlusmissioonidega; teeb ettepaneku asutada töörühmad, mis võimaldaks Aafrika Liidu partneritel uue ELi-Aafrika strateegia raames saada kasu valimiste vaatlemise teadmistest ja kogemustest, nagu EL on saanud kasu demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo/OSCE töömeetoditest ja kogemustest;

45.   nõuab, et analüüsitaks tingimusi, mille raames saaks moodustada lühiajalisi ühiseid valimisvaatlejate delegatsioone AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee, Euroopa-Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee ja Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarse assamblee liikmetega;

46.   soovitab korrapäraselt korraldada AKV-ELi ühiseid vaatlusmissioone ELis toimuvate valimiste puhul;

47.   on seisukohal, et elektrooniline hääletamine mängib valimisprotsessis juba olulist rolli, mis kasvab veelgi, põhjustades potentsiaalselt uue valimispettuse viisi; nõuab tungivalt, et komisjon võtaks kohased meetmed nimetatud hääletamise viisi usaldusväärseks vaatlemiseks ja õpetaks vaatlejad selleks korralikult välja;

48.   nõuab, et Euroopa Parlament võtaks vastu aastaaruande ELi valimisvaatlusmissioonide kohta;

49.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele, Euroopa-Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee presidendile ja Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarse assamblee kaaspresidentidele, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee presidendile, OSCE Parlamentaarse Assamblee presidendile ning OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo direktorile.

(1) ELT C 303, 14.12.2007, lk 1.
(2) ELT L 386, 29.12.2006, lk 1.
(3) EÜT C 343, 5.12.2001, lk 270.
(4) Nõukogu otsus 9262/98 – PESC 157 – COHOM 6, 3.6.1998.
(5) Nõukogu otsus 8728/99 – PESC 165 – COHOM 4, 28.5.1999.
(6) Nõukogu dokument 9990/01 – PESC 236 – DEVGEN 103 – COHOM 17, 26.6.2001.
(7) ELT C 131 E, 5.6.2003, lk 147.
(8) ELT C 58, 1.3.2008, lk 18.
(9) PE 309/025/BUR.
(10) PE 349/329/CPG/DEF.
(11) PE 375/270/CPG/Rev1.
(12) PE 375/117/CPG.
(13) EÜT C 271, 24.9.1999, lk 57.
(14) EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.
(15) ELT L 378, 27.12.2006, lk 41.
(16) ELT L 310, 9.11.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika