Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2265(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0151/2008

Внесени текстове :

A6-0151/2008

Разисквания :

PV 07/05/2008 - 17
CRE 07/05/2008 - 17

Гласувания :

PV 08/05/2008 - 5.9
CRE 08/05/2008 - 5.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0195

Приети текстове
PDF 472kWORD 96k
Четвъртък, 8 май 2008 г. - Брюксел
Търговски и икономически отношения с държавите от Югоизточна Азия
P6_TA(2008)0195A6-0151/2008

Резолюция на Европейския парламент от 8 май 2008 г. относно търговски и икономически отношения с държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) (2007/2265(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции относно двустранните търговски преговори, и по-специално тази от 13 декември 2007 г. относно търговските и икономически отношения с Корея(1),

–   като взе предвид Хартата на АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия), подписана на 20 ноември 2007 г. на 13-ата среща на върха на ASEAN в Сингапур,

–   като взе предвид своите резолюции относно Бирма, сред които най-скорошни са тези от 6 и 27 септември 2007 г.(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2008 г. относно CARS 21: Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 юли 2007 г. относно споразумението ТРИПС и достъпа до лекарствени продукти(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 май 2007 г. относно помощта на ЕС за търговия(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 май 2007 г. за насърчаване осигуряването на достойни условия на труд за всички(6),

–   като взе предвид своята резолюция от 3 юни 2003 г. относно регионални зони за свободна търговия и търговска стратегия в Европейския съюз(7),

–   като взе предвид предложението за регламент на Съвета относно създаването на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (COM(2007)0602),

–   като взе предвид Съобщението от Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено "Глобална Европа: Конкуренция на световно ниво. Принос към стратегията за растеж и заетост на ЕС" (COM(2006)0567),

–   като взе предвид проучването, озаглавено "Икономическото въздействие на потенциално споразумение за свободна търговия (ССТ) между Европейския съюз и АСЕАН" от CEPII-CERIM от 3 май 2006 г.,

–   като взе предвид Декларацията на министрите от Четвъртата министерска конференция на Световната търговска организация (СТО), приета на 14 ноември 2001 г. в Доха, и по-специално параграф 44 от нея относно специалното и диференцирано третиране,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становищата на Комисията по външни работии на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0151/2008),

A.   като има предвид, че Европейският съюз следва да продължава да дава приоритет на основана на правила многостранна търговска система, установена от СТО, която предлага най-добри възможности за лоялна и справедлива международна търговия, като установява подходящи правила и гарантира тяхното спазване;

Б.   като има предвид, че успешното, балансирано договаряне на Програмата за развитие от Доха дава най-голяма надежда за оказване на помощ на развиващите се страни при тяхната интеграция в международната търговска система;

В.   като има предвид, че междурегионалните търговски споразумения могат да допълват многостранната система, като насърчават интеграцията и включат въпроси, за които понастоящем е трудно да се постигне многостранно споразумение;

Г.   като има предвид, че като цяло АСЕАН би била петият по големина търговски партньор на ЕС и че ЕС би бил вторият по големина търговски партньор на АСЕАН и водещият инвеститор в региона;

Д.   като има предвид, че АСЕАН обхваща отличаващ се с разнообразие регион, като три от нейните държави-членки са сред най-слабо развитите страни, а в други доходът на глава на населението надвишава този в много държави-членки на ЕС;

Е.   като има предвид, че страните от АСЕАН имат различни икономически характеристики и тези разлики ще играят важна роля при финализирането на споразумението за свободна търговия между ЕС и АСЕАН;

Ж.   като има предвид, че проучванията показват, че споразумение между ЕС и АСЕАН ("споразумението") би донесло значими икономически предимства за двете страни, но че може да се наложат допълнителни мерки за насърчаване на справедливото разпределение на придобитото;

З.   като има предвид, че споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС), което съдържа приложими на практика клаузи за правата на човека, е предпоставка за сключване на споразумение за свободна търговия от страна на ЕС с която и да е страна;

И.   като има предвид, че адекватният и взаимен достъп до пазарите на ЕС и АСЕАН при пълно зачитане на различните икономически позиции на членовете на АСЕАН, и по-специално на най-бедните най-слабо развити страни, ще увеличи потока на стоки и услуги, ще увеличи нововъведенията и ще даде тласък на икономическия растеж и на двете страни;

Й.   като има предвид, че следва надлежно да се вземе под внимание ефективната защита на правата на интелектуална собственост, включително географските указания и наименованията за произход, като се поддържа достъпа до лекарства и трансфера на технологии, особено в областта на устойчивото развитие и борбата срещу изменението на климата;

1.  Счита, че едно амбициозно споразумение ще бъде от голяма полза и за двете страни и въпреки че едно висококачествено споразумение е по-важно от напрегнатия график, е обезпокоен от бавния темп на преговорите; подчертава значението на постигането на конкретни резултати за стопанските среди в ЕС чрез подобряване на достъпа до пазара;

2.  Счита, че успешната Програма за развитие от Доха остава търговски приоритет за ЕС и би желал преговорите с АСЕАН да я допълват; счита, че предложеното споразумение за свободна търговия трябва да зачита в пълна степен правилата на СТО;

3.  Призовава двете страни да дадат приоритет при преговорите на необходимостта да се стабилизират цените на основните стоки, по-специално цените на хранителните продукти и да обърнат голямо внимание на търсенето на начин за решаване на въпроса относно биогоривата;

4.  Счита, че междурегионалните споразумения могат да допълват успешно многостранната система, при условие че са широкообхватни и амбициозни и далеч надхвърлят тарифните намаления и се отнасят до качествените условия, свързани с търговията, включително ефективни разпоредби относно правата на човека и социални и екологични стандарти; счита, че ако междурегионалното споразумение се окаже неосъществимо, от основно значение е двустранните преговори да имат обща рамка и да се различават само по обхвата на споразумението и преходните периоди;

5.  Подчертава, че бъдещият растеж на Съюза в областта на промишлеността зависи от отвореността към външната търговия и инвестициите, основаващи се на справедливи правила;

6.  Изразява съжаление, че на проведената през ноември 2007 г. в Сингапур среща на върха между ЕС и АСЕАН някои разпоредби, отнасящи се до деловите практики и поведение, не бяха разгледани задълбочено, като по този начин бяха възпрепятствани инвестиции на ЕС в страни от АСЕАН;

7.  Подчертава значението на засилване на регионалната икономическа интеграция между страните от АСЕАН; призовава Комисията да предостави техническо съдействие и по възможност допълнителна подкрепа, за да улесни това укрепване;

8.  Настоятелно призовава страните постепенно да намалят или премахнат всички бариери пред търговията със стоки и услуги, като същевременно зачитат изцяло различните икономически позиции в рамките на региона на АСЕАН, както и необходимостта от универсални, достъпни и устойчиви обществени услуги с приемливи цени и висококачествени стандарти за всички граждани;

9.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира прозрачност и ефективни правила за обществените поръчки, конкуренцията и инвестициите, правата на интелектуална собственост, държавните помощи и други субсидии в Споразумението между ЕС и АСЕАН; подчертава значението на услугите в търговските отношения между ЕС и АСЕАН;

10.  Подчертава, че споразумението с АСЕАН следва да гарантира:

   i) подобряване и опростяване на правилата за произход,
   ii) хармонизиране на стандартите, включително стандарти на безопасност на продуктите, защита на децата и хуманно отношение към животните,
   iii) регулаторна прозрачност и опростяване на бюрократичните процедури,
   iv) премахване на дискриминационните такси;

Секторни въпроси

11.  Счита, че проблемът с нетарифните бариери е не по-малко важен от тарифните намаления и е особено обезпокоен относно ограниченията върху бизнес услугите, при които намаляването на неоправдани ограничения би позволило на фирми от АСЕАН достъп до по-евтини и по-ефикасни банкови, застрахователни и юридически услуги;

12.  Подчертава значението на правата на интелектуална собственост и призовава да се даде приоритет на тяхното ефективно прилагане, в частност в областта на дизайна, звукозаписната дейност и други продукти с културна стойност, както и по отношение на географските указания и наименованията за произход; изисква от Комисията да се противопостави на бариерите, независимо от правото на страните да регулират секторите, като напр. аудиовизуалния, които играят ключова роля за запазването на културното разнообразие;

13.  Счита за особено важна борбата срещу фалшивите фармацевтични продукти, които водят до нелоялна конкуренция и опасност за потребителите; същевременно изтъква, че нищо в споразумението не бива да води до пречки от правен или практически характер пред използването в максимална степен на гъвкавите разпоредби от Декларацията относно Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумението ТРИПС) и пред достъпа до лекарства и призовава преговарящите от страна на Комисията обстойно да вземат предвид точките, изложени в гореспомената резолюция на Парламента от 12 юли 2007 г. във връзка с този въпрос;

14.  Припомня ангажимента на ЕС да подкрепи Декларацията от Доха и използването на гъвкавия характер на ТРИПС в полза на общественото здраве и на достъпа до лекарства в развиващите се страни; по тази причина призовава Комисията да не предприема действия, които биха могли да подкопаят усилията на тайландското правителство да осигури достъпа до лекарства за всички свои жители;

15.  Вярва, че аспектите от споразумението, които засягат обществените поръчки, следва да отчетат различията в равнището на развитие на държавите-членки на АСЕАН и да уважат правото на всички участници да регулират обществените услуги, в частност тези, които са свързани с основните потребности;

16.  Счита, че споразумението следва да има за цел насърчаването на увеличаване на прозрачността и отчетността по отношение на направените от държавните инвестиционни фондове инвестиции;

17.  Изразява загрижеността си във връзка с последствията от увеличаването на цените на ориза, особено за домакинства с по-ниски доходи в държави от АСЕАН, които внасят ориз;

18.  Счита, че е необходимо по-подробно целенасочено разглеждане на рибната промишленост и в частност на сектора за риба тон с оглед на силното социално-икономическо въздействие, което пълното и незабавно либерализиране на тарифите би оказало върху този чувствителен сектор, както потвърди Комисията в своето проучване относно сектора, проведено по искане на Парламента;

19.  Подчертава значението на спазването на санитарно-хигиенните правила в рибната промишленост; като средство да се постигне подобряване и засилване на развитието на промишлеността в тези страни, както и справедлива конкуренция между тях и рибната промишленост на ЕС; настоятелно призовава Комисията да предоставя необходимата техническа помощ, за да се даде възможност на рибната промишленост на АСЕАН да постигне тези цели;

20.  Призовава икономическото сътрудничество между регионите да обхване и областта на макроикономиката, включително сътрудничеството в областта на данъчното облагане и статистиката, приемането на международни одитни и счетоводни стандарти и мерките за борба срещу корупцията и прането на пари;

21.  Призовава ЕС и АСЕАН да засилят сътрудничеството в борбата срещу трафика на хора, секс туризма и фалшифицирането; приветства ангажиментите, поети от членовете на АСЕАН, за борба срещу наркотиците, като същевременно ги призовава да подкрепят мораториума на ООН върху смъртното наказание; приветства Филипините за премахването на смъртното наказание;

22.  Призовава ЕС и АСЕАН да задълбочат сътрудничеството си в областта на общественото здраве и по-специално в областта на борбата срещу заболявания като СПИН, Тежък остър респираторен синдром (ТОРС) и птичи грип, както и в областта на противодействието на изменението на климата, а също и насърчаването на безопасността на храните;

23.  Счита, че конкурентоспособността на Съюза спрямо страните от АСЕАН зависи от подобряване качеството на образованието, обучението и научноизследователската дейност в Съюза и създаването на новаторски продукти и услуги;

24.  Счита, че търговските, инвестиционните, научните и изследователските споразумения би следвало да засягат проблеми, специфични за даден отрасъл, като например:

   i) електрически крушки с ниска консумация на електрическа енергия,
   ii) сертифициране на отгледан по устойчив начин и законно добит дървен материал,
   iii) предотвратяване на природни бедствия и възстановяване след тях,
   iv) туристическия сектор, и по-специално малките и средни предприятия,
   v) свободно движение на изследователи, представители на деловите среди и туристи,
   vi) сътрудничество между изследователски центрове в ЕС и страните от АСЕАН и обмен на научноизследователски постижения;
   vi) аерозолни опаковки;

25.  Препоръчва енергийната политика на ЕС спрямо страни от АСЕАН да се съсредоточи върху:

   i) недискриминационни условия за лицензиране и търговия, отнасящи се до енергийните продукти,
   ii) подобряване на капацитета за производство и износ на енергия,
   iii) развиване на транспортната инфраструктура за енергийни продукти,
   iv) разнообразяване на енергийните източници,
   v) премахване на граничните налози върху енергийните продукти,
   vi) взаимни споразумения относно енергоспестяването, ограничаване на изменението на климата и намаляване на емисиите на парникови газове, включително евентуални взаимни договорености за търговия с емисионни квоти с цел да бъде избегнато нанасянето на щети на промишлеността в Съюза.

26.  Би приветствал развитието на съвместни научноизследователски проекти, които да се провеждат от научноизследователски организации в ЕС и страните от АСЕАН и настоява Комисията да предприеме мерки за улесняването на подобни договорености;

27.  Припомня необходимостта от защита на промишлеността в ЕС срещу дъмпинг от износители от АСЕАН и от препятстване на такъв дъмпинг посредством ранната намеса от страна на преговарящите по търговските въпроси за Съюза;

Специфични за отделните държави въпроси

28.  Подчертава, че планът за тарифни намаления следва да отчете в пълна степен различията в икономическото състояние на държавите-членки на АСЕАН;

29.  Счита, че по-бедните държави-членки на АСЕАН, които не са сред най-слабо развитите страни, следва да се ползват с гъвкави разпоредби, които да са в общи линии еквивалентни на предвидените в споразуменията за икономическо партньорство за страни със сравнимо равнище на доходите;

30.  Призовава Комисията, в подходящ момент от преговорите, да покани Камбоджа и Лаос да уточнят дали биха се присъединили към споразумението и, в случай че потвърдят, да поиска от Съвета да преразгледа предоставения от него мандат за преговори, за да стане възможно включването им;

31.  Счита, че текущото положение в Бирма прави невъзможно включването на страната в споразумението;

32.  Счита, че решение на проблема с банковата тайна в Сингапур, който не допуска сключването на споразумение за партньорство и сътрудничество, е изключително важно с оглед на бъдещо междурегионално споразумение за свободна търговия;

Устойчиво развитие

33.  Счита, че амбициозна глава относно устойчивото развитие би представлявала съществена част от всяко споразумение и подчертава, че прилагането на тези договорени стандарти е от съществено значение; подкрепя мнението, че това изисква главата да бъде предмет на стандартните механизми за уреждане на спорове;

34.  Призовава към това всяко споразумение да включва обвързващи социални и екологични клаузи, които ангажират страните с ратифицирането на ключовите конвенции на Международната организация на труда и с гарантирането на ефективното им изпълнение, по-специално по отношение на детския и принудителния труд, чието изкореняване е важно предизвикателство пред МОТ, както се изтъква в нейния доклад, озаглавен "Край на детския труд: в пределите на постижимото", публикуван за първи път през 2006 г.;

35.  Приканва Комисията да обмисли начини за осигуряване на стимули за страни, които подобряват трудовите норми, за да се гарантира, че разпространението на споразумения за свободна търговия не намалява желанието за включване в специалния насърчителен режим по системата за общи преференции (GSP+) , като същевременно проучи възможността за въвеждане на клауза, свързана с ратифицирането на основни конвенции на ООН и МОТ относно човешките и трудовите права, по-специално отнасящите се до детския и принудителния труд;

36.  Подчертава, че след влизането в сила на споразумението за свободна търговия между ЕС и АСЕАН, следва да се приемат мерки, за да се избегне подкопаване на предимствата, с които се ползват най-слабо развитите страни по отношение на достъпа на техните продукти до ЕС;

37.  Вярва, че Форум за търговия и устойчиво развитие, с участието на организации на работниците и работодателите и представители на гражданското общество, би играл полезна роля при гарантирането, че по-голямото отваряне на пазара се съпътства от повишаване на екологичните и социалните стандарти;

38.  Предлага да бъде създаден механизъм, според който признати организации на работници и работодатели да могат да представят искания за действие, които да бъдат разглеждани в определен срок от време и които биха могли да доведат до текущи ответни действия или разпоредби за преразглеждане с цел поддържане на натиска спрямо нарушенията на правата на работниците;

39.  Очаква ранното публикуване на оценката на въздействие върху устойчивото развитие, която трябва да бъде налице достатъчно рано, за да позволи широкообхватна публична консултация, така че резултатите от нея да могат да повлияят върху изхода от преговорите, по-специално по отношение на мерките, които може да са необходими за смекчаване на отрицателното въздействие върху определени групи или сектори;

40.  Счита, че оценката на въздействието върху устойчивото развитие следва да обърне специално внимание на въздействието на либерализирането на търговията върху равнопоставеността на половете, особено в сектори като селското стопанство, текстилната промишленост и обработката на продукти за износ;

41.  Призовава Комисията и представителите на страните от АСЕАН да обърнат особено внимание на последиците от споразумението за дребните земеделски производители в региона и да гарантират засилването на семейното и устойчивото селскостопанско производство, а не неговото отслабване;

42.  Счита, че мерките за борба срещу обезлесяването и за защита и подобряване на състоянието на тропическите гори играят важна роля в борбата срещу изменението на климата, както и допринасят за запазването на биологичното разнообразие; следователно счита, че едно споразумение за партньорство и сътрудничество следва да насърчава единствено търговията с устойчиви от екологична гледна точка биогорива, и че страните от АСЕАН следва да бъдат подпомогнати в усилията им за справяне с незаконната сеч;

43.  Призовава партньорите по преговорите да се уверят, че споразумението включва механизми за защита на традиционните и обичайните права на коренните жители и местните общности по отношение на използването на техните гори, когато провеждат дейности по управление на горите и прилагат системи за лицензиране, и да засилят капацитета на националните парламенти и гражданското общество, включително на коренните жители и местните общности, за участие във вземането на решения относно опазването, използването и управлението на природните ресурси, както и за определяне и защита на техните права по отношение на земята;

44.  Счита, че както щадящите околната среда продукти, така и произведените за справедлива търговия стоки ("Fair Trade goods") следва да претърпят намаляване на тарифите по-бързо отколкото други стоки и да получат ускорен достъп до пазара на ЕС; изисква Комисията да разгледа актуализиране на митническата номенклатура, за да се вземат предвид тези специфични продукти;

Политически съображения

45.  Признава нарастващата роля на АСЕАН като движеща сила за стабилност и благоденствие в региона; приветства даването на нов импулс на отношенията между ЕС и ASEAN на срещата на върха в Сингапур през 2007 г.; счита, че съществуват големи възможности за сътрудничество между ЕС и АСЕАН, които са поели ангажимент за регионална интеграция;

46.  Отбелязва, че мерките за активизиране на икономическите и търговските отношения между ЕС и АСЕАН ще спомогнат за укрепване на отношенията като цяло между двата региона и ще поощрят постигането на допълнителен напредък по отношение на политическото сътрудничество и сигурността, насърчаването на демокрацията и правата на човека, в областта на енергетиката/изменението на климата и околната среда, както и в социалната и културната сфера и в областта на сътрудничеството за развитие;

47.  Приветства постигнатия напредък по отношение на интеграцията на АСЕАН и подписването на устава на тази организация с надеждата, че неговите разпоредби ще влязат в сила във възможно най-кратък срок;

48.  Припомня, че правата на човека и демокрацията са основни ценности за ЕС и изисква те да бъдат неразделна част от преговорите с АСЕАН, по-специално по отношение на споразуменията за партньорство и сътрудничество; отново изтъква значението, което Европейският парламент отдава на политическите реформи и реформите в областта на гражданските права, и приветства създаването, чрез устава на АСЕАН, на органа по правата на човека и поетия от него недвусмислен ангажимент за укрепване на демокрацията, за усъвършенстване на доброто управление и на принципа на правовата държава, както и за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи; поради това смята, че АСЕАН може да допринесе конструктивно за насърчаване на тези ценности в региона;

49.  Приветства изборите в Тайланд, с които се възстановяват условията на демокрация; призовава за реален процес на демократизация и национално помирение в Бирма, което трябва да включва пълното участие на опозицията и на етническите групи, и призовава за незабавното освобождаване на Aung San Suu Kyi и на всички политически затворници, както и за нормализиране на дейността на политическите партии; изразява подкрепата си за дейността на специалните представители на ООН и ЕС; отправя искане към Съвета да продължи да прилага ограничителните мерки срещу правителството на Бирма, да следи положението отблизо, както и да преразгледа тези мерки, ако събитията в страната изискват това; отправя искане към членовете на АСЕАН, както и към Китай и Индия, да окажат натиск върху Бирма;

50.  Подчертава значението на продължаващото сътрудничество за борба срещу тероризма и за управление на кризи и бедствия и приветства осъщественото наскоро сътрудничество във връзка с мисията за наблюдение в Ачех;

51.  С цел да насърчи доброто управление, прозрачността и принципа на правовата държава, Парламентът желае държавите-членки и Комисията да се намесват в случаи, в които е налице явно правно доказателство, че служители от държави от АСЕАН са замесени в случаи на корупция, свързана с природните ресурси; изисква от Комисията да докладва на Парламента относно всяко действие, което ще предприеме в тази връзка;

Ролята на Европейския парламент

52.  Очаква Договорът от Лисабон да влезе в сила преди приключването на преговорите, което ще отстрани всякакво съмнение относно необходимостта от съгласие от страна на Парламента по отношение на този вид споразумение; призовава Комисията да предостави мандата за преговори в по-голяма степен на разположение на Парламента и да се консултира редовно с него в хода на преговорите, за да гарантира, че резултатът от тях получава широка подкрепа;

o
o   o

53.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на страните от АСЕАН, и генералния секретар на АСЕАН.

(1) Приети текстове, P6_TA(2007)0629.
(2) Приети текстове, P6_TA(2007)0384 и 0420.
(3) Приети текстове, P6_TA(2008)0007.
(4) Приети текстове, P6_TA(2007)0353.
(5) ОВ C 102E, 24.4.2008 г., стр. 291.
(6) ОВ C 102E, 24.4.2008 г., стр. 321.
(7) ОВ C 68E, 18.3.2004 г., стр. 126.

Правна информация - Политика за поверителност