Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2265(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0151/2008

Esitatud tekstid :

A6-0151/2008

Arutelud :

PV 07/05/2008 - 17
CRE 07/05/2008 - 17

Hääletused :

PV 08/05/2008 - 5.9
CRE 08/05/2008 - 5.9
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0195

Vastuvõetud tekstid
PDF 145kWORD 90k
Neljapäev, 8. mai 2008 - Brüssel
Kaubandus- ja majandussuhted Kagu-Aasia (ASEANi) riikidega
P6_TA(2008)0195A6-0151/2008

Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta resolutsioon kaubandus- ja majandussuhete kohta Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooniga (ASEAN) (2007/2265(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma resolutsioone kahepoolsete kaubandusläbirääkimiste kohta ja eelkõige 13. detsembri 2007. aasta resolutsiooni kaubandus- ja majandussuhete kohta Koreaga(1);

–   võttes arvesse 20. novembril 2007. aastal ASEANi 13. tippkohtumisel Singapuris allkirjastatud ASEANi hartat;

–   võttes arvesse oma resolutsioone Birma kohta, millest viimased võeti vastu 6. ja 27. septembril 2007(2);

–   võttes arvesse oma 15. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni CARS 21: konkurentsivõimelise mootorsõidukitööstuse reguleeriva raamistiku kohta(3);

–   võttes arvesse oma 12. juuli 2007. aasta resolutsiooni TRIPS-lepingu ja ravimite kättesaadavuse kohta(4);

–   võttes arvesse oma 23. mai 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu kaubandusabi kohta(5);

–   võttes arvesse oma 23. mai 2007. aasta resolutsiooni inimväärse töö tagamise kohta kõigi jaoks(6);

–   võttes arvesse oma 3. juuni 2003. aasta resolutsiooni piirkondlike vabakaubanduspiirkondade ja kaubandusstrateegia kohta Euroopa Liidus(7);

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks (KOM(2007)0602);

–   võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga "Globaalne Euroopa: konkurentsivõime maailmas. Panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse" (KOM(2006)0567);

–   võttes arvesse CEPII-CERIMi 3. mai 2006. aasta uuringut pealkirjaga "Euroopa Liidu ja ASEANi vahelise võimaliku vabakaubanduslepingu majanduslik mõju";

–   võttes arvesse 14. novembril 2001. aastal Dohas Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ministrite konverentsi neljandal istungjärgul vastu võetud ministrite deklaratsiooni ja eelkõige selle lõiget 44 eri- ja diferentseeritud kohtlemise kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja väliskomisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A6-0151/2008),

A.   arvestades, et EL peaks jätkuvalt seadma esikohale WTO loodud eeskirjapõhise mitmepoolse kaubandussüsteemi, mis pakub parimaid võimalusi õiglase ja võrdse rahvusvahelise kaubanduse jaoks, kehtestades asjakohased eeskirjad ja tagades nende järgimise;

B.   arvestades, et Doha arengukava edukas ja tasakaalustatud lõpuleviimine annab suurimat lootust arengumaade aitamiseks rahvusvahelisse kaubandussüsteemi integreerumisel;

C.   arvestades, et piirkondadevahelised kaubanduslepingud võivad täiendada mitmepoolset süsteemi, edendades integratsiooni ja hõlmates selliseid küsimusi, milles on praegu raske mitmepoolset kokkulepet saavutada;

D.   arvestades, et ASEAN tervikuna oleks suuruselt ELi viies kaubanduspartner ja EL oleks ASEANi suuruselt teine kaubanduspartner ning piirkonna juhtiv investor;

E.   arvestades, et ASEAN on äärmiselt mitmekesine piirkond, mille kolm liiget on vähimarenenud maad, samal ajal kui teistel on ühe elaniku kohta suurem sissetulek kui paljudel ELi liikmesriikidel;

F.   arvestades, et ASEANi riikidel on erinevad majandusprofiilid ja neil erinevustel on täita oluline roll ELi ja ASEANi vabakaubanduslepingu sõlmimisel;

G.   arvestades, et uuringute kohaselt võib ELi ja ASEANi leping (edaspidi "leping") tuua mõlema poole jaoks kaasa olulisi majanduslikke eeliseid, kuid kõnealuse kasu võrdse jagunemise edendamiseks võivad osutuda vajalikuks lisameetmed;

H.   arvestades, et täitmisele pööratavat inimõiguste klauslit sisaldav partnerlus- ja koostööleping on ELi jaoks eeltingimus vabakaubanduslepingu sõlmimisel mis tahes riigiga;

I.   arvestades, et piisav ja vastastikune juurdepääs ELi ja ASEANi turgudele, mille käigus arvestatakse täielikult ASEANi liikmete ja eelkõige vaeseimate vähimarenenud maade erineva majandusliku positsiooniga, suurendab mõlema osapoole kaupade ja teenuste liikumist, tõhustab innovatsiooni ja suurendab majanduskasvu;

J.   arvestades, et intellektuaalomandi õigusi tuleb asjakohaselt arvesse võtta, sealhulgas geograafilisi tähiseid ja päritolunimetusi, samal ajal soodustades ravimite kättesaadavust ja tehnosiiret eelkõige säästva arengu ja kliimamuutuse vastase võitluse vallas,

1.   on arvamusel, et edasipüüdlik leping on kasulik mõlemale poolele, ent kvaliteetset lepingut kiirest ajakavast olulisemaks pidades tunneb siiski muret läbirääkimiste aeglase kulgemise pärast; rõhutab, kui oluline on saavutada konkreetseid tulemusi ELi ettevõtete jaoks, parandades juurdepääsu turule;

2.   on seisukohal, et edukas Doha arengukava on liidu kaubanduse prioriteet ning soovib, et läbirääkimised ASEANiga seda täiendaksid; on seisukohal, et esildatud vabakaubandusleping peab täielikult järgima WTO eeskirju;

3.   kutsub mõlemaid pooli üles seadma jätkuvalt esikohale läbirääkimisi, mis käsitlevad vajadust stabiliseerida kaupade, eelkõige toiduainete hinnad, ning väga ettevaatlikku lähenemisviisi agrokütuste küsimusele;

4.   on arvamusel, et piirkondadevahelised lepingud võivad olla kasulikuks täienduseks mitmepoolsele süsteemile, tingimusel et need on ulatuslikud ja ambitsioonikad lepingud, mis ületavad oluliselt tariifide vähendamist ja käsitlevad kvalitatiivseid kaubandusega seotud tingimusi ning sisaldavad tõhusaid inimõiguste sätteid ja sotsiaalseid standardeid ning keskkonnanormatiive; on arvamusel, et kui piirkondadevaheline leping osutub ebaotstarbekaks, on oluline, et kahepoolsetel läbirääkimistel oleks ühine raamistik, milles varieeruksid ainult lepingu rakendusala ja üleminekuperiood;

5.   rõhutab, et edasine majanduskasv ELis sõltub avatusest väliskaubandusele ja -investeeringutele, mida reguleerivad õiglased eeskirjad;

6.   avaldab kahetsust, et ELi ja ASEANi tippkohtumisel 2007. aasta novembris Singapuris ei käsitletud piisavalt põhjalikult äritavade ja käitumismallidega seotud sätteid, mistõttu pidurdusid ELi investeeringuid ASEANi riikidesse;

7.   rõhutab, kui oluline on tugevdada ASEANi riikide vahelist piirkondlikku majandusintegratsiooni; palub komisjonil anda tehnilist abi ja täiendavat võimalikku toetust sellise tugevdamise hõlbustamiseks;

8.   nõuab tungivalt, et osapooled vähendaksid järk-järgult või eemaldaksid kõik kaubavahetuse ja teenuste tõkked, arvestades seejuures täielikult ASEANi piirkonna erinevate majanduslike positsioonidega ning vajadusega tagada mõistliku hinnaga üldised, kättesaadavad ja jätkusuutlikud kõrge kvaliteediga avalikud teenused kõigile;

9.   nõuab tungivalt, et komisjon tagaks ELi ja ASEANi lepingus läbipaistvuse ning tulemuslikud eeskirjad riigihangete, konkurentsi ja investeeringute, intellektuaalomandi õiguste, riigiabi ja muude subsiidiumide valdkondades; rõhutab teenuste olulisust ELi ja ASEANi kaubandussuhetes;

10.   rõhutab, et iga ASEANiga sõlmitav leping peaks tagama:

   i) päritolureeglite parandamise ja lihtsustamise;
   ii) standardite, sh tooteohutuse, lastekaitse ja loomade heaolu standardite ühtlustamise;
   iii) regulatiivse läbipaistvuse ja lihtsustatud bürokraatlikud menetlused;
   iv) diskrimineerivate maksude kaotamise;

Valdkondlikud küsimused

11.   peab mittetariifsete tõkete küsimust sama oluliseks kui tollitariifide vähendamist ja tunneb eelkõige muret piirangute pärast äriteenuste valdkonnas, kus õigustamatute tõkete vähendamine võib muuta ASEANi äriühingutele kättesaadavaks madalama hinnaga ning tõhusamad panga-, kindlustus- ja õigusteenused;

12.   rõhutab intellektuaalomandi õiguste olulisust ning nõuab nende tulemuslikku rakendamist eelisjärjekorras, eelkõige disainile, helisalvestistele ja muudele kultuuriväärtustele, nagu ka geograafilistele tähistele ja päritolunimetusele; palub komisjonil tegeleda tõkete kaotamisega, olenemata riikide õigusest reguleerida sektoreid (nt audiovisuaalsektorit), mis on olulised kultuurilise mitmekesisuse säilitamise seisukohast;

13.   peab väga tähtsaks võitlust võltsitud ravimite vastu, mille puhul on tegemist kõlvatu konkurentsi ja tarbijate ohustamisega; juhib samal ajal tähelepanu, et kõnealune leping ei tohiks luua mingeid õiguslikke ega praktilisi tõkkeid deklaratsioonis, millega muudetakse intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingut (TRIPS-leping), ettenähtud soodustuste maksimaalsele kasutamisele ja ravimitele juurdepääsule, ning kutsub komisjoni läbirääkijaid üles võtma eespool nimetatud 12. juuli 2007. aasta resolutsiooni kõnealuse teemaga seonduvaid punkte täiel määral arvesse;

14.   tuletab meelde ELi kohustust toetada Doha deklaratsiooni ning intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu soodustussätete kasutamist rahvatervise ja ravimite kättesaadavuse huvides arengumaades; palub seetõttu komisjonil hoiduda tegevusest, mis võiks kahjustada Tai valitsuse jõupingutusi tagada ravimite kättesaadavus kõigile riigi elanikele;

15.   usub, et lepingu riigihangetega seotud aspektide raames tuleks tunnustada ASEANi liikmete erinevat arengutaset ja austada kõikide osapoolte õigust reguleerida avalikke teenuseid, eelkõige põhivajadustega seotud teenuseid;

16.   on seisukohal, et leping peaks püüdma edendada suuremat läbipaistvust ja aruandekohustust riiklike investeerimisfondide poolt tehtavate investeeringute osas;

17.   avaldab muret tõusnud riisihinna mõjude pärast, eeskätt vaesematele kodumajapidamistele riisi importivates ASEANi riikides;

18.   peab vajalikuks keskenduda üksikasjalikult kalandusele ja eelkõige tuunipüügile, arvestades tugevat sotsiaalmajanduslikku mõju, mida tariifide täielik ja viivitamata liberaliseerimine kõnealusele tundlikule sektorile avaldaks, nagu seda tunnistab ka komisjon parlamendi taotlusel läbi viidud sektori uuringus;

19.   rõhutab, kui oluline on järgida kalanduses hügieeni- ja sanitaareeskirju, sest nii on võimalik saavutada kõnealuste riikide kalamajanduse parem ja suurem areng, nagu ka aus konkurents nende ja ELi kalandustööstuse vahel; nõuab tungivalt, et komisjon annaks tehnilist abi, mis võimaldaks ASEANi riikide kalandusel neid eesmärke saavutada;

20.   nõuab tungivalt piirkondadevahelise majandusliku koostöö laienemist makromajandusele, hõlmates maksualast koostööd ja koostööd statistika valdkonnas, rahvusvaheliste auditi- ja raamatupidamiseeskirjade vastuvõtmist ning meetmeid korruptsiooni ja rahapesu vastu võitlemiseks;

21.   kutsub liitu ja ASEANi üles tõhustama koostööd inimkaubanduse, seksiturismi ja võltsimise vastu võitlemisel; väljendab heameelt kohustuste üle, mida ASEANi liikmesriigid on võtnud uimastite vastu võitlemisel, kutsudes neid samas üles täitma ÜRO surmanuhtluse moratooriumi; avaldab tunnustust Filipiinidele surmanuhtluse kaotamise eest;

22.   kutsub liitu ja ASEANi üles tõhustama koostööd rahvatervise valdkonnas eelkõige selliste haigustega võitlemisel nagu AIDS, SARS ja linnugripp, ning kliimamuutusega tegelemisel, samuti toiduohutuse edendamisel;

23.   on arvamusel, et ELi konkurentsivõime ASEANi maade suhtes sõltub paremast haridusest, väljaõppest ja teadusuuringutest Euroopa Liidus, ning uuenduslike toodete ja teenuste loomisest;

24.   on arvamusel, et kaubandus-, investeerimis- ning teadus- ja uurimislepingud peaksid käsitlema selliseid sektoripõhiseid küsimusi nagu:

   i) madala energiatarbimisega lambid;
   ii) säästvalt kasvanud ja seaduslikult varutud puidust valmistatud toodete sertifitseerimine;
   iii) loodusõnnetuste ärahoidmine ja loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimine;
   iv) turismisektor, pöörates erilist tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele;
   v) teadlaste, ettevõtjate ja turistide vaba liikumine;
   vi) koostöö liidu ja ASEANi riikide teadusasutuste vahel ning teadusuuringute leidude vahetamine;
   vii) aerosooliballoonid;

25.   soovitab liidu energiapoliitika meetmete puhul, mis on seotud ASEANi riikidega, keskenduda järgmisele:

   i) energiatoodete mittediskrimineerivad litsentsimis- ja kaubandustingimused;
   ii) energiatootmise ja ekspordivõimsuse täiustamine;
   iii) energiatoodete transpordi infrastruktuuri arendamine;
   iv) energiaallikate mitmekesistamine;
   v) piirimaksu kaotamine energiatoodetelt;
   vi) vastastikuste lepingute sõlmimine energiasäästu, kliimamuutuse leevendamise ja kasvuhoonegaaside vähendamise vallas, sealhulgas võimalikud heitmetega kauplemise kokkulepped, et ära hoida kahju liidu tööstusele;

26.   tunneks heameelt Euroopa Liidu ja ASEANi riikide teadusasutuste ühiste teadusprojektide üle ning nõuab tungivalt, et komisjon võtaks sel eesmärgil asjakohaseid meetmeid;

27.   tuletab meelde vajadust kaitsta ELi tööstust ASEANi eksportijate dumpingu eest ja takistada sellist dumpingut ELi kaubandusläbirääkijate poolse varase sekkumise abil;

Riikidega seotud küsimused

28.   rõhutab vajadust mis tahes maksegraafikus või tariifide vähendamisel võtta täielikult arvesse ASEANi liikmesriikide erinevat majanduslikku positsiooni;

29.   on seisukohal, et ASEANi vaesemad liikmesriigid, kes ei ole vähimarenenud maad, peaksid saama kasu soodustussätetest, mis on üldjoontes võrdsed nende sätetega, mida pakutakse võrreldava tulutasemega riikidele majanduspartnerluslepingute raames;

30.   kutsub komisjoni üles küsima sobival hetkel läbirääkimiste käigus Kambodžalt ja Laoselt, kas nad soovivad lepinguga ühineda, ja positiivse vastuse korral taotlema nõukogult läbirääkimisvolituse läbivaatamist, mis seda võimaldaks;

31.   usub, et Birma praegune olukord ei võimalda kõnealusel riigil lepinguga ühineda;

32.   on seisukohal, et ülioluline on partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimist takistava pangasaladuse probleemi lahendamine Singapuris, kui eesmärgiks on piirkondadevahelise vabakaubanduslepingu tegelik sõlmimine;

Säästev areng

33.   on seisukohal, et edasipüüdlik säästva arengu peatükk on mis tahes lepingu tähtis osa ning rõhutab, kui oluline on kokkulepitud standardeid jõustada; on arvamusel, et selleks peab kõnealuse peatüki suhtes kohaldama standardset vaidluste lahendamise mehhanismi;

34.   nõuab, et kõik lepingud sisaldaksid kohustuslikke sotsiaal- ja keskkonnaklausleid, mis kohustavad osapooli ratifitseerima Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhilisi konventsioone ja tagama nende tulemusliku jõustamise, eelkõige laste töö ja sunniviisilise töö osas, mille kaotamine on ILO suurimaid väljakutseid, nagu sellele juhiti tähelepanu ILO aruandes pealkirjaga "End of Child Labour: Within Reach", mis avaldati esmakordselt 2006. aastal;

35.   palub komisjonil kaaluda viise, kuidas pakkuda tööstandardeid parandavatele riikidele stiimuleid, tagamaks, et vabakaubanduslepingute laienemine ei vähenda üldises soodustuste süsteemis lisasoodustuste saavutamise ligitõmbavust, ning uurida lisaks ka võimalust võtta kasutusele klausel, mis sisaldab ÜRO ja ILO põhiliste, inim- ja tööõigusi käsitlevate ja eelkõige laste töö ja sunniviisiliste tööga seonduvate konventsioonide ratifitseerimist;

36.   rõhutab, et pärast ELi ja ASEANi vabakaubanduslepingu jõustumist tuleb võtta meetmed, et vältida vähimarenenud maade toodete juurdepääsul ELi neile antud eeliste vähenemist;

37.   on arvamusel, et töötajate ja tööandjate organisatsioonide ning kodanikuühiskonna esindajatest koosneval kaubanduse ja säästva arengu foorumil võiks olla oluline roll selle tagamisel, et turu suurema avamisega kaasneksid paremad keskkonnanormatiivid ja sotsiaalsed standardid;

38.   teeb ettepaneku luua mehhanism, mille abil töövõtjate ja tööandjate tunnustatud organisatsioonid saaksid esitada meetmete võtmiseks taotlusi, mida menetletakse kindla ajavahemiku jooksul ning millega võivad kaasneda jätkuvad järelmeetmed ja läbivaatamise klauslid, et säilitada surve töötajate õiguste rikkumise ärahoidmiseks;

39.   ootab, et kiiresti avaldatakse säästvuse alane mõju hindamine, mis peab olema kättesaadav õigeaegselt, et võimaldada laialdast avalikku arutelu, mille tulemused saaksid sel juhul mõjutada läbirääkimiste tulemusi, eelkõige meetmete osas, mis võivad osutuda vajalikuks, et leevendada negatiivset mõju teatud rühmadele või sektoritele;

40.   on seisukohal, et säästvuse alases mõju hindamises tuleks pöörata erilist tähelepanu mõjule, mida kaubanduse liberaliseerimine avaldab soolisele võrdsusele, eelkõige sellistes sektorites nagu põllumajandus, tekstiili- ja eksportkauba tootmine;

41.   kutsub komisjoni ja ASEANi liikmesriikide esindajaid üles pöörama erilist tähelepanu mõjule, mida leping avaldab piirkonna väiketalunikele, ning tagama, et perepõhine ja säästev põllumajandus mitte ei nõrgeneks, vaid tugevneks;

42.   peab metsade raadamise tõkestamise ning troopiliste metsade kaitsmise ja edendamise meetmeid väga oluliseks nii kliimamuutuse vastu võitlemisel kui ka bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse panustamisel; on seetõttu seisukohal, et partnerlus- ja koostööleping peaks ainult julgustama keskkonnasäästlike biokütuste kaubandust ja tuleb toetada ASEANi riikide jõupingutusi ebaseadusliku metsaraie tõkestamisel;

43.   kutsub läbirääkimispartnereid üles kindlustama, et leping sisaldaks mehhanisme, mille abil tagatakse põliselanike ja kohalike kogukondade traditsioonilised ja tavapärased õigused kasutada metsa, rakendades metsamajandus- ja litsentsisüsteeme, ja mille abil tõhustatakse riikide parlamentide ja kodanikuühiskonna, kaasa arvatud kohalike kogukondade ja põliselanike võimalusi osaleda nende otsuste tegemisel, mis puudutavad loodusvarade kaitset, kasutamist ja majandamist, ning piiritleda ja kaitsta nende maaomandi õigusi;

44.   on seisukohal, et keskkonnasäästlike toodete ja õiglase kaubanduse toodete hüviste tariifid peaksid alanema kiiremini kui muudel toodetel ning neile tuleks võimaldada aegsam pääs ELi turule; taotleb, et komisjon kaaluks tollinomenklatuuri ajakohastamist, võtmaks arvesse nimetatud konkreetseid tooteid;

Poliitilised aspektid

45.   tunnustab ASEANi kasvavat tähtsust piirkondliku stabiilsuse ja jõukuse edendajana; väljendab rahulolu ELi ja ASEANi suhete taaselavdamisega 2007. aasta Singapuri tippkohtumisel; on arvamusel, et ELil ja ASEANil, kes on mõlemad pühendunud piirkondliku integratsiooni edendamisele, on suur koostööpotentsiaal;

46.   märgib, et meetmed ELi ja ASEANi majandus- ja kaubandussuhete elavdamiseks aitavad tugevdada suhteid kahe piirkonna vahel üldiselt ning ergutavad edasist arengut poliitilise koostöö ja julgeoleku vallas, demokraatia ja inimõiguste edendamisel, edasist arengut energeetika, kliimamuutuse ja keskkonna ning sotsiaalkultuurilises ja arengukoostöö valdkonnas;

47.   väljendab heameelt ASEANi integratsioonialaste edusammude ning ASEANi harta allkirjastamise üle lootuses, et selle sätted jõustuvad võimalikult kiiresti;

48.   tuletab meelde, et inimõigused ja demokraatia on ELi põhiväärtused ning nõuab nende muutmist ASEANiga peetavate läbirääkimiste ning eelkõige sõlmitavate partnerlus- ja koostöölepingute lahutamatuks osaks; kordab taas, et Euroopa Parlament omistab suurt tähtsust poliitilistele ja kodanikuõiguste reformidele, ning tervitab ASEANi hartas sätestatud inimõigustega tegeleva organi loomist ja selgesõnalist kohustust tugevdada demokraatiat, edendada head valitsemistava ja õigusriiki ning edendada ja kaitsta inimõigusi ja põhivabadusi; sellest tulenevalt loodab, et ASEAN saab konstruktiivselt kaasa aidata nende väärtuste edendamisele kõnealuses piirkonnas;

49.   väljendab rahulolu demokraatiat taaselustavate valimistega Tais; nõuab usaldusväärset demokratiseerimisprotsessi ja rahvuslikku leppimist Birmas, mis peab hõlmama opositsiooni ja rahvusrühmade täielikku kaasamist, ning nõuab Aung San Suu Kyi ja kõigi poliitvangide viivitamatut vabastamist ning kõigi erakondade tegevuse normaliseerimist; toetab ÜRO ja ELi eriesindajate tööd; palub nõukogul säilitada Birma valitsuse suhtes kehtestatud piiravad meetmed, jälgida tähelepanelikult sealset olukorda ning vaadata need meetmed läbi, kui olukord riigis seda nõuab; palub ASEANi liikmesriikidel ning Hiinal ja Indial avaldada Birmale survet;

50.   rõhutab käimasoleva terrorismivastase koostöö ja kriisi/katastroofiohjamise valdkonnas tehtava koostöö tähtsust, ning tervitab hiljutist koostööd Acehi järelevalvemissiooni raames;

51.   eesmärgiga edendada head valitsemistava, läbipaistvust ja õigusriigi põhimõtteid, soovib Euroopa Parlament näha liikmesriikide ja komisjoni sekkumist juhtudel, kui on selged juriidilised tõendid selle kohta, et ASEANi riikide ametiisikud on segatud loodusvaradega seotud korruptsioonijuhtumitesse; palub komisjonil anda Euroopa Parlamendile aru igast meetmest, mida ta selles suhtes võtab;

Euroopa Parlamendi roll

52.   loodab, et Lissaboni leping jõustub enne läbirääkimiste lõpetamist, mis kõrvaldaks kõik kahtlused Euroopa Parlamendi nõusoleku vajalikkuse suhtes kõnealust liiki lepingu sõlmimisel; kutsub komisjoni üles andma Euroopa Parlamendile ulatuslikumaid läbirääkimisvolitusi ning konsulteerima läbirääkimiste käigus parlamendiga korrapäraselt, et tagada tulemustele laialdane toetus;

o
o   o

53.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide ja ASEANi riikide valitsustele ja parlamentidele ning ASEANi peasekretärile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0629.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0384 ja 0420.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0007.
(4) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0353.
(5) ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 291.
(6) ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 321.
(7) ELT C 68 E, 18.3.2004, lk 126.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika