Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2265(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0151/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0151/2008

Keskustelut :

PV 07/05/2008 - 17
CRE 07/05/2008 - 17

Äänestykset :

PV 08/05/2008 - 5.9
CRE 08/05/2008 - 5.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0195

Hyväksytyt tekstit
PDF 146kWORD 78k
Torstai 8. toukokuuta 2008 - Bryssel
Kauppa- ja taloussuhteet Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN)
P6_TA(2008)0195A6-0151/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. toukokuuta 2008 kauppa- ja taloussuhteista Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (2007/2265(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon kahdenvälistä kauppaa koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti 13. joulukuuta 2007 annetun päätöslauselman kauppa- ja taloussuhteista Koreaan(1),

–   ottaa huomioon Singaporessa 20. marraskuuta 2007 pidetyssä 13:nnessa ASEANin huippukokouksessa allekirjoitetun ASEANin peruskirjan,

–   ottaa huomioon päätöslauselmansa Burmasta, joista viimeisimmät on annettu 6. ja 27. syyskuuta 2007(2),

–   ottaa huomioon 15. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman CARS 21: kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehyksestä(3),

–   ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman TRIPS-sopimuksesta ja lääkkeiden saatavuudesta(4),

–   ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman EU:n avusta kaupan kehittämiseksi(5),

–   ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman ihmisarvoisesta työstä kaikille(6),

–   ottaa huomioon 3. kesäkuuta 2003 antamansa päätöslauselmanalueellisista vapaakauppa-alueista ja Euroopan unionin kaupallisesta strategiasta(7),

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi (KOM(2007)0602),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Globaali Eurooppa kilpailijana maailmassa - EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto (KOM(2006)0567),

–   ottaa huomioon CEPII-CIREMin 3. toukokuuta 2006 julkaiseman tutkimuksen Euroopan unionin ja ASEANin välisen mahdollisen vapaakauppasopimuksen taloudellisista vaikutuksista,

–   ottaa huomioon Dohassa 14. marraskuuta 2001 hyväksytyn Maailman kauppajärjestön (WTO) neljännen ministerikokouksen ministeritason julistuksen ja erityisesti sen 44 kohdan erityis- ja erilliskohtelusta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A6-0151/2008),

A.   katsoo, että Euroopan unionin olisi edelleen pidettävä ensisijaisena Maailman kauppajärjestön WTO:n puitteissa luotua sääntöpohjaista monenvälistä kauppajärjestelmää, joka tarjoaa parhaat mahdollisuudet oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen kansainväliseen kauppaan luomalla asianmukaiset säännöt ja varmistamalla niiden noudattamisen,

B.   katsoo, että jos Dohan kehitysohjelma saadaan onnistuneesti ja tasapuolisesti päätökseen, kehitysmaita voidaan parhaiten auttaa integroitumaan kansainväliseen kauppajärjestelmään,

C.   katsoo, että alueidenväliset kauppasopimukset voivat täydentää monenvälistä järjestelmää, koska niiden avulla edistetään integroitumista ja tuodaan esille aiheita, joista on tällä hetkellä vaikeaa päästä monenväliseen sopimukseen,

D.   katsoo, että ASEAN kokonaisuutena on EU:n viidenneksi suurin kauppakumppani ja että EU on ASEANin toiseksi suurin kauppakumppani ja johtava sijoittaja alueella,

E.   katsoo, että ASEANin alue on äärimmäisen kirjava, kun otetaan huomioon, että kolme sen jäsenistä kuuluu "vähiten kehittyneisiin maihin" (LDC) ja että joidenkin toisten jäsenten tulo asukasta kohden on suurempi kuin monissa EU:n jäsenvaltioissa,

F.   ottaa huomioon, että ASEAN-maiden talouksien ominaispiirteet ovat erilaisia ja että kyseiset erot ovat keskeisessä osassa EU:n ja ASEANin vapaakauppasopimuksen tekemisessä,

G.   katsoo, että tutkimusten mukaan EU:n ja ASEANin sopimus voisi tuoda huomattavia taloudellisia etuja kummallekin osapuolelle, mutta että lisätoimet saattavat olla tarpeen, jotta voidaan varmistaa kyseisten voittojen tasapuolinen jakaminen,

H.   katsoo, että pakollisesti täytäntöön pantavia ihmisoikeuslausekkeita sisältävä kumppanuus- ja yhteistyösopimus on ennakkoehto sille, että EU voi tehdä vapaakauppasopimuksen jonkin maan kanssa,

I.   katsoo, että riittävä ja vastavuoroinen pääsy EU:n ja ASEANin markkinoille siten, että kunnioitetaan täysimääräisesti ASEANin jäsenvaltioiden, erityisesti köyhimpien vähiten kehittyneiden maiden talouksien erilaisia tilanteita, kasvattaa tuotteiden ja palvelujen virtaa ja edistää innovointia ja talouskasvua molempien osapuolten osalta,

J.   katsoo, että on otettava asianmukaisesti huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien tehokas suojelu, mukaan lukien maantieteelliset merkinnät ja alkuperämerkinnät, ja samalla on edistettävä lääkkeiden saatavuutta ja teknologian siirtoja erityisesti kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan aloilla,

1.   katsoo, että kunnianhimoinen sopimus hyödyttää suuresti molempia osapuolia; on huolissaan neuvottelujen hitaasta edistymisestä, vaikka laadukas sopimus onkin tärkeämpi kuin nopea aikataulu; korostaa, että on tärkeää saada konkreettisia tuloksia EU:n liikeyritysten osalta parantamalla markkinoille pääsyä;

2.   katsoo, että kehitysohjelman onnistuminen on jatkossakin etusijalla unionin kauppapolitiikassa, ja toivoo ASEANin kanssa käytävien neuvottelujen täydentävän niitä; katsoo, että ehdotetun vapaakauppasopimuksen on oltava täysin WTO:n sääntöjen mukainen;

3.   kehottaa molempia osapuolia antamaan neuvotteluissa etusijan tarpeelle vakiinnuttaa hyödykkeiden ja erityisesti elintarvikkeiden hinnat sekä lähestymään hyvin varovaisesti biopolttoaineita koskevaa kysymystä;

4.   uskoo, että alueidenväliset sopimukset voivat täydentää hyödyllisesti monenvälistä järjestelmää edellyttäen, että niillä on tullien vähentämistä paljon laajemmat ja suurisuuntaisemmat tavoitteet ja että niissä otetaan huomioon kauppaan liittyvät laatuvaatimukset, mukaan lukien tehokkaat ihmisoikeuksia koskevat määräykset, sekä sosiaali- ja ympäristönormit; katsoo, että mikäli alueidenvälinen sopimus osoittautuu epäkäytännölliseksi, on erittäin tärkeää, että kahdenvälisillä neuvotteluilla on yhteiset puitteet ainoastaan sopimuksen soveltamisalan osalta ja että siirtymäajat vaihtelevat;

5.   korostaa, että tuleva teollinen kasvu unionissa edellyttää avoimuutta ulkomaankaupalle ja ulkomaisille investoinneille, joille on oltava oikeudenmukaiset säännöt;

6.   pitää valitettavana, että Singaporessa marraskuussa 2007 pidetyssä EU:n ja ASEANin huippukokouksessa ei käsitelty perusteellisesti yritysten liiketoimintamalleja koskevia tiettyjä määräyksiä, mikä vaikeuttaa EU:n investointeja ASEAN-maihin;

7.   korostaa, että on tärkeää vahvistaa alueellista taloudellista yhdentymistä ASEAN-maiden välillä; kehottaa komissiota tarjoamaan teknistä tukea ja mahdollisesti lisätukea tällaisen vahvistamisen edistämiseksi;

8.   kehottaa osapuolia vähentämään tai poistamaan asteittain kaikki tavaroiden ja palvelujen kauppaa koskevat esteet, mutta kunnioittamaan samalla täysimääräisesti ASEANin alueen erilaisia taloudellisia oloja sekä ottamaan huomioon tarpeen varmistaa kaikille yleiset, saatavilla olevat ja kestävät julkiset palvelut kohtuulliseen hintaan ja korkeatasoisina;

9.   kehottaa komissiota varmistamaan EU:n ja ASEANin välisen sopimuksen yhteydessä avoimuuden ja julkisia hankintoja, kilpailua ja investointeja, teollis- ja tekijänoikeuksia, valtion tukea ja muita tukia koskevat tehokkaat säännöt; korostaa palveluiden merkitystä EU:n ja ASEANin kauppasuhteissa;

10.   korostaa, että ASEANin kanssa tehtävällä sopimuksella olisi varmistettava

   i) alkuperäsääntöjen parantaminen ja yksinkertaistaminen,
   ii) standardien yhdenmukaistaminen, tuoteturvallisuutta, lasten suojelua ja eläinten hyvinvointia koskevat standardit mukaan lukien,
   iii) sääntöjen avoimuus ja menettelyihin liittyvän byrokratian keventäminen,
   iv) syrjivien verojen poistaminen;

Alakohtaiset kysymykset

11.   pitää tullien ulkopuolisia esteitä yhtä merkittävänä asiana kuin tullien alentamista ja on erityisen huolissaan liike-elämän palveluiden rajoittamisesta, koska liike-elämän perusteettomia rajoituksia vähentämällä ASEAN-maiden yritykset voisivat saada halvempia ja tehokkaampia pankki-, vakuutus- ja lakipalveluita;

12.   korostaa immateriaalioikeuksien merkitystä ja kehottaa asettamaan etusijalle niiden tehokkaan täytäntöönpanon, erityisesti suunnittelun, äänitallenteiden ja muun kulttuuriomaisuuden osalta, ja korostaa maantieteellisten merkintöjen ja alkuperämerkintöjen merkitystä; pyytää komissiota puuttumaan esteisiin siitä huolimatta, että valtioilla on oikeus säännellä audiovisuaalialojen kaltaisia aloja, jotka ovat keskeisessä osassa kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttämisessä;

13.   kiinnittää erityistä huomiota väärennettyjen lääketuotteiden torjuntaan, koska ne ovat vilpillistä kilpailua ja aiheuttavat vaaraa kuluttajille; korostaa kuitenkin, ettei sopimuksella pitäisi luoda oikeudellisia tai käytännön esteitä sille, että teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn TRIPS-sopimuksen muuttamisesta ja lääkkeiden saatavuudesta annetussa julistuksessa vahvistettuja joustovälineitä voidaan käyttää hyväksi mahdollisimman suuressa määrin, ja kehottaa komission neuvottelijoita ottamaan täysimääräisesti huomioon kohdat, jotka sisältyvät edellä mainittuun tästä aiheesta 12. heinäkuuta 2007 annettuun päätöslauselmaan;

14.   palauttaa mieleen EU:n sitoutuneen tukemaan Dohan julistusta sekä TRIPS-sopimukseen sisältyvien joustomahdollisuuksien käyttöä kansanterveyden ja lääkkeiden saatavuuden edistämiseksi kehitysmaissa; pyytää siksi komissiota olemaan ryhtymättä toimiin, joilla saatetaan heikentää Thaimaan hallituksen ponnisteluja varmistaa lääkkeiden saatavuus maan kaikille asukkaille;

15.   on sitä mieltä, että sopimuksen julkisiin hankintoihin vaikuttavissa kohdissa olisi tunnustettava ASEANin jäsenmaiden vaihteleva kehitystaso ja kunnioitettava kaikkien osanottajien oikeutta säännellä erityisesti perustarpeisiin liittyviä julkisia palveluita;

16.   katsoo, että sopimuksella olisi edistettävä parempaa avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta valtioiden omistamien sijoitusyhtiöiden tekemien sijoitusten osalta;

17.   tuo esille riisin hinnannousun seurausten johdosta tuntemansa huolen, erityisesti kun on kyse riisiä tuovien ASEAN-maiden köyhistä kotitalouksista;

18.   katsoo, että kalatalousalaa ja erityisesti tonnikalateollisuutta on käsiteltävä yksityiskohtaisesti, kun otetaan huomioon voimakas sosioekonominen vaikutus, joka tariffien täysimääräisellä ja välittömällä vapauttamisella olisi tähän herkkään alaan, minkä komissio on tunnustanut parlamentin pyynnöstä laaditussa alaa koskevassa tutkimuksessaan;

19.   korostaa, että kalatalousalalla on noudatettava hygieniaa ja terveyttä koskevia sääntöjä; kehottaa komissiota huolehtimaan tarvittavan teknisen avun tarjoamisesta, jotta ASEAN-maiden kalatalousala voi saavuttaa kyseiset tavoitteet;

20.   kehottaa laajentamaan alueiden välistä taloudellista yhteistyötä makrotalouteen, mukaan luettuna yhteistyö verotusta ja tilastoja koskevissa kysymyksissä, kansainvälisten kirjanpito- ja tilintarkastusstandardien hyväksyminen ja toimenpiteet korruption ja rahanpesun torjumiseksi;

21.   kehottaa unionia ja ASEANia lisäämään yhteistyötään ihmiskaupan, seksiturismin ja väärennösten torjumiseksi; pitää myönteisenä ASEANin jäsenten sitoutumista huumausaineita koskevan ongelman ratkaisemiseen, mutta vaatii niitä noudattamaan Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) asettamaa kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon kieltoa; kiittää Filippiinejä kuolemanrangaistuksen lopettamisesta;

22.   vaatii, että unioni ja ASEA:n lähentävät yhteistyötään kansanterveyden ja erityisesti aidsin, sarsin ja lintuinfluenssan kaltaisten sairauksien torjunnassa, ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa sekä elintarviketurvallisuuden edistämisessä;

23.   katsoo, että unionin kyky kilpailla ASEAN-maiden kanssa edellyttää unionilta koulutus- ja tutkimustoimien tehostamista sekä innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä;

24.   katsoo, että kauppa-, investointi- ja tiede- ja tutkimussopimuksissa olisi käsiteltävä alakohtaisia asioita, kuten

   i) energiansäästölamput,
   ii) kestävästi kasvatetusta ja laillisesti hakatusta puusta tehtyjen tuotteiden sertifiointi,
   iii) luonnonkatastrofien estäminen ja niistä selviäminen,
   iv) matkailuala, jossa painopisteenä pienet ja keskisuuret yritykset,
   v) tutkijoiden, liikemiesten ja turistien vapaa liikkuvuus,
   vi) unionin ja ASEAN-maiden tutkimuskeskusten yhteistyö ja tieteellisten tutkimustulosten vaihto,
   vii) aerosolit;

25.   suosittaa, että unionin energiapolitiikassa ASEAN-maiden suhteen keskitytään seuraaviin:

   i) syrjimättömät lisenssi- ja kauppaehdot energiatuotteille,
   ii) energiantuotanto- ja vientikapasiteetin parantaminen,
   iii) energiatuotteiden kuljetusinfrastruktuurin kehittäminen,
   iv) energialähteiden monipuolistaminen,
   v) rajamaksujen poistaminen energiatuotteilta,
   vi) keskinäiset sopimukset energiansäästöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, mahdolliset vastavuoroiset päästökauppajärjestelyt mukaan luettuina, jotta ei haitata unionin alueen teollisuutta;

26.   toivoisi unionin jäsenvaltioissa ja ASEAN-maissa olevien tutkimuslaitosten yhteisten tutkimushankkeiden kehittämistä ja kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä tällaisten järjestelyjen helpottamiseksi;

27.   palauttaa mieliin, että unionin teollisuutta on suojeltava ASEAN-maiden maahantuojien harjoittamalta polkumyynniltä ja että unionin puolesta kauppaneuvotteluja käyvien on puututtava asiaan varhaisessa vaiheessa polkumyynnin vaikeuttamiseksi;

Maakohtaiset kysymykset

28.   korostaa, että tullien alentamissuunnitelmissa olisi otettava riittävästi huomioon ASEAN-maiden erilaiset taloudelliset tilanteet;

29.   katsoo, että köyhien mutta ei vähiten kehittyneisiin kuuluvien ASEAN-maiden olisi hyödyttävä joustavuudesta, joka pääosin vastaa talouskumppanuussopimusten tarjoamaa joustavuutta valtioille, joiden tulotasot vastaavat toisiaan;

30.   pyytää, että komissio kehottaisi sopivassa neuvottelujen vaiheessa Kambodžaa ja Laosia ilmoittamaan, haluavatko ne mukaan sopimukseen, ja että se vastauksen ollessa myönteinen pyrkisi saamaan neuvostolta uudet neuvotteluvaltuudet, jotta tämä olisi mahdollista;

31.   pitää Burman nykytilannetta sellaisena, että maan on mahdotonta tulla mukaan sopimukseen;

32.   katsoo, että on välttämätöntä selvittää Singaporen pankkisalaisuutta koskeva ongelma, joka estää kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisen, jos tulevaisuudessa todella suunnitellaan vapaakauppasopimusta alueiden välille;

Kestävä kehitys

33.   katsoo, että kunnianhimoisen kestävää kehitystä käsittelevän luvun on oltava olennainen osa sopimusta, ja korostaa, että kyseisten sovittujen normien täytäntöönpano on erittäin tärkeää; katsoo, että tämä edellyttää tavanomaisen riitojen ratkaisumenettelyn soveltamista myös kyseiseen sopimuksen osioon;

34.   kehottaa sisällyttämään sopimukseen sitovia sosiaalisia lausekkeita ja ympäristöä koskevia lausekkeita, joilla sopimuspuolet velvoitetaan ratifioimaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimukset ja varmistamaan niiden täytäntöönpano, erityisesti lapsityövoiman ja pakkotyön osalta, sillä niiden poistaminen on ratkaisevan tärkeä haaste ILOlle, kuten se totesi ensimmäistä kertaa vuonna 2006 julkaisemassaan lapsityövoiman torjumista koskevassa raportissa "End of Child Labour: Within Reach";

35.   kehottaa komissiota pohtimaan keinoja tarjota kannustimia työnormeja parantaville maille, jotta voitaisiin varmistaa, että vapaakauppasopimusten leviäminen ei heikennä halua pyrkiä yleisen tullietuusjärjestelmän erityisen kannustusmenettelyn (GSP+) edunsaajamaaksi, samalla kun tarkastellaan mahdollisuutta ottaa käyttöön lauseke, jonka avulla voitaisiin ratifioida YK:n ja ILOn keskeiset yleissopimukset ihmis- ja työoikeuksista, erityisesti lapsityövoimaa tai pakkotyötä koskevat sopimukset;

36.   korostaa, että EU:n ja ASEANin välisen vapaakauppasopimuksen tultua voimaan olisi hyväksyttävä toimia, joilla estetään heikentämästä sellaista vähiten kehittyneiden maiden etuasemaa, joka koskee niiden tuotteiden pääsyä unionin markkinoille;

37.   katsoo, että kaupan ja kestävän kehityksen foorumilla, joka koostuisi työntekijöiden ja työnantajien järjestöjen sekä kansalaisjärjestöjen edustajista, voisi olla merkittävä rooli sen varmistamisessa, että sosiaali- ja ympäristönormien tasoa nostetaan markkinoiden avaamisen rinnalla;

38.   ehdottaa, että luotaisiin mekanismi, jonka avulla tunnustetut työntekijä- ja työnantajajärjestöt voisivat esittää toimintapyyntöjä, jotka käsiteltäisiin tietyssä määräajassa ja jotka voisivat johtaa jatkuvaan seurantaan ja säännösten tarkistamiseen, jotta työntekijöiden oikeuksien loukkaamiseen syyllistyvien painostamista voidaan jatkaa;

39.   odottaa, että vaikutusten arviointi julkaistaan niin varhaisessa vaiheessa, että jää aikaa järjestää riittävä julkinen kuuleminen, jonka tuloksilla voidaan vaikuttaa neuvottelutulokseen erityisesti sen osalta, mitä toimia vaaditaan tiettyihin ryhmiin tai toimialoihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten lieventämiseksi;

40.   katsoo, että vaikutusten arvioinnissa erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, miten kaupan vapauttaminen vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoon erityisesti maataloudessa, tekstiilialalla ja vientiteollisuudessa;

41.   kehottaa komissiota ja ASEAN-maiden edustajia kiinnittämään erityistä huomiota sopimuksen vaikutuksiin alueen pienviljelijöihin ja kehottaa niitä varmistamaan, että perhemaataloutta ja kestävää maataloutta ei heikennetä vaan vahvistetaan;

42.   katsoo, että toimenpiteet metsäkadon torjumiseksi ja trooppisten metsien suojelemiseksi ja parantamiseksi ovat erittäin tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja vaikuttavat biologisen monimuotoisuuden säilymiseen; katsoo näin ollen, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella olisi edistettävä ainoastaan ympäristönsuojelun kannalta kestävien biopolttoaineiden kauppaa ja että ASEAN-maita olisi avustettava niiden pyrkiessä estämään laittomia metsänhakkuita;

43.   kehottaa neuvottelukumppaneita varmistamaan, että sopimus sisältää mekanismeja, joilla turvataan alkuperäisten ja paikallisten yhteisöjen perinteiset ja tavanomaiset oikeudet käyttää metsiään, kun ne panevat täytäntöön metsänhoito- ja lupajärjestelmiä, ja kehottaa niitä tehostamaan kansallisten parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan, myös paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen, valmiuksia osallistua päätöksentekoon luonnonvarojen suojelusta, käytöstä ja hallinnasta sekä määrittelemään niiden maaoikeudet ja puolustamaan kyseisiä oikeuksia;

44.   katsoo, että ympäristöystävällisten tuotteiden ja "reilun kaupan" tuotteiden tulleja olisi vähennettävä nopeammin kuin muiden tuotteiden ja että niille olisi myönnettävä aikaisempi pääsy EU:n markkinoille; vaatii komissiota harkitsemaan tullinimikkeistön päivittämistä, jotta siinä otettaisiin huomioon nämä erityiset tuotteet;

Poliittiset näkökohdat

45.   tunnustaa ASEANin kasvavan roolin alueellista vakautta ja vaurautta lisäävänä voimana; pitää myönteisenä EU:n ja ASEANin suhteiden uudelleen solmimista vuoden 2007 Singaporen huippukokouksessa; katsoo, että unioni ja ASEAN, jotka molemmat ovat sitoutuneita alueelliseen integraatioon, voivat lisätä yhteistyötään merkittävästi;

46.   panee merkille, että toimenpiteet unionin ja ASEANin välisten talous- ja kauppasuhteiden kehittämiseksi auttavat vahvistamaan yleisiä suhteita näiden kahden alueen välillä ja edistävät poliittista yhteistyötä ja turvallisuutta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien kehittymistä, ja ne myös aikaansaavat lisää edistymistä energian/ilmastonmuutoksen ja ympäristön alalla ja sosiokulttuurisella alalla, samoin kuin yhteistyön ja kehityksen alalla;

47.   pitää myönteisenä ASEANin saavuttamaa edistystä integraatiossa ja ASEANin peruskirjan allekirjoittamisessa ja toivoo, että sen säännökset tulevat voimaan mahdollisimman pian;

48.   palauttaa mieliin, että ihmisoikeudet ja demokratia ovat EU:n keskeisiä arvoja, ja vaatii, että ne muodostavat olennaisen osan ASEAN:n kanssa käytävissä neuvotteluissa ja erityisesti kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa; toistaa, että Euroopan parlamentti pitää poliittisia ja siviilioikeudellisia uudistuksia erittäin tärkeinä, ja pitää myönteisenä ihmisoikeuselimen perustamisen ASEAN:n peruskirjan yhteyteen ja sen sitoutumisen demokratian vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja oikeusvaltion periaatteiden edistämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämiseen ja suojeluun; odottaa siksi, että ASEAN voi osaltaan myötävaikuttaa rakentavasti näiden arvojen edistämiseen Kaakkois-Aasian alueella;

49.   pitää myönteisenä Thaimaan vaaleja, joilla demokratia palautettiin maahan; kehottaa Burmaa ryhtymään uskottavaan demokratisointia ja kansallista sovintoa koskevaan prosessiin, johon oppositio ja etniset ryhmät ottavat täysipainoisesti osaa, ja vaatii Aung San Suu Kyin ja kaikkien poliittisten vankien vapauttamista sekä poliittisten puolueiden toiminnan normalisointia; tukee YK:n ja EU:n erityislähettiläiden työtä; pyytää neuvostoa pitämään yllä rajoituksia Burman suhteen, seuraamaan tilannetta tiiviisti ja tapahtumien edellyttäessä tarkastelemaan kyseisiä toimia uudelleen; pyytää ASEANin jäseniä sekä Kiinaa ja Intiaa painostamaan Burmaa;

50.   korostaa, että on tärkeää jatkaa yhteistyötä terrorismin torjunnassa ja suuronnettomuuksien hoitamisessa ja pitää tärkeänä tuoretta yhteistyötä Acehin seurantaryhmässä;

51.   toivoo jäsenvaltioiden ja komission puuttuvan hyvän hallinnon, avoimuuden ja oikeusvaltion edistämiseksi tapauksiin, joissa on selvä oikeudellinen näyttö siitä, että ASEAN-maiden virkamiehet ovat osallistuneet luonnonvaroihin liittyvään lahjontaan; pyytää komissiota tiedottamaan Euroopan parlamentille mahdollisista tähän liittyvistä toimistaan;

Euroopan parlamentin rooli

52.   odottaa Lissabonin sopimuksen tulevan voimaan ennen neuvottelujen päättämistä ja poistavan kaiken epäilyksen siitä, tarvitaanko tämän tyyppiseen sopimukseen parlamentin suostumus; kehottaa komissiota antamaan parlamentille laajemmat neuvotteluvaltuudet ja kuulemaan parlamenttia säännöllisesti neuvottelujen aikana, jotta voidaan varmistaa, että neuvottelutulos saa laajan tuen;

o
o   o

53.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden ja ASEAN-maiden hallituksille ja parlamenteille sekä ASEANin pääsihteerille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0629.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0384 ja 0420.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0007.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0353.
(5) EUVL C 102E, 24.4.2008, s. 291.
(6) EUVL C 102E, 24.4.2008, s. 321.
(7) EUVL C 68E, 18.3.2004, s. 126.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö