Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2265(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0151/2008

Ingivna texter :

A6-0151/2008

Debatter :

PV 07/05/2008 - 17
CRE 07/05/2008 - 17

Omröstningar :

PV 08/05/2008 - 5.9
CRE 08/05/2008 - 5.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0195

Antagna texter
PDF 147kWORD 73k
Torsdagen den 8 maj 2008 - Bryssel
Handel och ekonomiska förbindelser med länderna i Sydostasien (Asean)
P6_TA(2008)0195A6-0151/2008

Europaparlamentets resolution av den 8 maj 2008 om handel och ekonomiska förbindelser med Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) (2007/2265(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina resolutioner om bilaterala handelsförhandlingar, särskilt resolutionen av den 13 december 2007 om handel och ekonomiska förbindelser med Sydkorea(1),

–   med beaktande av Asean-stadgan, undertecknad den 20 november 2007 vid Aseans 13:e toppmöte i Singapore,

–   med beaktande av sina resolutioner om Burma, senast resolutionerna av den 6 och 27 september 2007(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2008 om CARS 21: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk(3),

–   med beaktande av sin resolution av den 12 juli 2007 om TRIPS-avtalet och tillgång till läkemedel(4),

–   med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2007 om EU:s handelsrelaterade bistånd(5),

–   med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2007 om anständigt arbete för alla(6),

–   med beaktande av sin resolution av den 3 juni 2003 om regionala frihandelsområden och handelsstrategi i Europeiska unionen(7),

–   med beaktande av förslaget till rådets förordning om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (KOM(2007)0602),

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: "Ett konkurrenskraftigt Europa i världen. Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (KOM(2006)0567),

–   med beaktande av CEPII-CERIM:s studie om ekonomiska effekter av ett möjligt frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Asean av den 3 maj 2006,

–   med beaktande av ministerförklaringen från Världshandelsorganisationens (WTO)fjärde ministerkonferens, antagen den 14 november 2001 i Doha, särskilt punkt 44 om särskild och differentierad behandling,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0151/2008), och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen bör fortsätta att prioritera ett regelbaserat multilateralt handelssystem, som inrättats genom WTO. Systemet erbjuder de bästa förutsättningarna för rättvis internationell handel eftersom det innehåller lämpliga regler och mekanismer för att dessa följs.

B.  Ett framgångsrikt och balanserat slutförande av utvecklingsagendan från Doha (Doharundan) utgör det största hoppet om stöd till utvecklingsländernas integration i världshandelssystemet.

C.  Interregionala handelsavtal kan komplettera det multilaterala systemet genom att främja integration och ta upp frågor som det i nuläget är svårt att enas om multilateralt.

D.  Asean, betraktad som helhet, är EU:s femte största handelspartner och EU Aseans näst största handelspartner och ledande investerare i regionen.

E.  Asean är en mycket varierad region: tre av medlemmarna tillhör de "minst utvecklade länderna", medan andra har en högre inkomst per invånare än många EU-medlemsstater.

F.  Asean-länderna har olika ekonomiska profiler och dessa skillnader kommer att få stor betydelse vid slutförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Asean.

G.  Studier visar att ett avtal mellan EU och Asean skulle kunna ge stora ekonomiska fördelar för båda parter, men att ytterligare åtgärder kan krävas för att främja en rättvis fördelning av dessa vinster.

H.  Ett partnerskaps- och samarbetsavtal, med människorättsklausuler som också kan genomdrivas, är en förutsättning för att EU ska ingå avtal med ett land, oavsett vilket.

I.  Adekvat och ömsesidig tillgång till EU:s och Aseans marknader med fullständig hänsyn till Asean-medlemmarnas skiftande ekonomiska förhållanden, särskilt de minst utvecklade ländernas, kommer att öka flödet av varor och tjänster, främja innovationer och stimulera den ekonomiska tillväxten för båda parter.

J.  Vederbörlig hänsyn bör tas till införandet av ett effektivt skydd av immateriella rättigheter, däribland geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar, samtidigt som man främjar tillgång till läkemedel och överföring av teknik särskilt inom området för hållbar utveckling och kampen mot klimatförändringar.

1.  Europaparlamentet anser att ett ambitiöst avtal mellan EU och Asean kommer att ge båda parterna stora fördelar. Även om ett avtal av hög kvalitet är viktigare än ett snävt tidsschema är det ändå problematiskt att förhandlingarna går så långsamt. Parlamentet betonar vikten av att nå konkreta resultat för EU:s näringsliv genom att förbättra marknadstillträdet.

2.  Europaparlamentet anser att en framgångsrik Doharunda fortfarande är EU:s prioritering på handelsområdet och önskar se förhandlingarna med Asean som ett komplement. Det föreslagna frihandelsavtalet måste respektera WTO-reglerna fullt ut.

3.  Europaparlamentet uppmanar båda sidor att i förhandlingarna prioritera behovet att stabilisera varupriserna, särskilt livsmedelspriserna, och att ta itu med frågan om agrobränslen med stor försiktighet.

4.  Europaparlamentet anser att interregionala avtal kan vara värdefulla komplement till det multilaterala systemet, förutsatt att dessa avtal är omfattande, långtgående och sträcker sig längre än till sänkta tullar och innehåller de kvalitativa villkor som är knutna till handeln, inbegripet ändamålsenliga bestämmelser för mänskiga rättigheter samt sociala och miljömässiga standarder. Om det visar sig att det inte går att genomföra ett interregionalt avtal anser parlamentet att det är avgörande för bilaterala förhandlingar att det finns en gemensam ram där enbart avtalets räckvidd och övergångsperioder varierar.

5.  Europaparlamentet betonar att den framtida industriella tillväxten i EU är beroende av öppenhet gentemot utrikeshandel och utländska investeringar på grundval av rättvisa regler.

6.  Europaparlamentet beklagar att man på toppmötet mellan EU och Asean i Singapore i november 2007 inte utförligt behandlade vissa bestämmelser om affärsseder och affärsbeteende, vilket hämmar EU:s investeringar i Asean-länderna.

7.  Europaparlamentet betonar vikten av att stärka den regionala ekonomiska integrationen mellan Asean-länderna och uppmanar kommissionen att ge tekniskt stöd och annan eventuell hjälp för att underlätta en sådan förstärkning.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft parterna att gradvis minska eller undanröja alla hinder för varor och tjänster samtidigt som de fullt ut beaktar de olika ekonomiska förhållandena inom Asean-regionen och behovet av att säkerställa allmänna, tillgängliga och hållbara offentliga tjänster till överkomliga priser och av hög kvalitet för alla.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se till att transparens säkerställs i avtalet mellan EU och Asean och att verksamma bestämmelser införs om offentlig upphandling, konkurrens och investeringar, immateriella rättigheter, statligt stöd och annat stöd. Parlamentet betonar vikten av tjänster i handelsförbindelserna mellan EU och Asean.

10.  Europaparlamentet betonar att ett avtal med Asean bör åstadkomma följande:

   i) förbättring och förenkling av ursprungsbestämmelserna,
   ii) harmonisering av standarder, inbegripet produktsäkerhet, skydd av barn och standarder för djurs välbefinnande,
   iii) transparenta bestämmelser och förenklade administrativa förfaranden,
   iv) avskaffande av diskriminerande skatter.

Sektorsspecifika frågor

11.  Europaparlamentet anser att frågan om andra handelshinder än tullar är lika viktig som tullsänkningar och bekymrar sig framför allt för restriktioner för företagstjänster. En sänkning av omotiverade hinder skulle kunna leda till att företag i Asean får tillgång till billigare och effektivare tjänster från banker, försäkringsbolag och jurister.

12.  Europaparlamentet betonar vikten av immateriella äganderätter och begär att man prioriterar ett effektivt genomdrivande av dem, särskilt för design, ljudinspelningar och andra kulturella produkter liksom för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar. Kommissionen uppmanas att vidta åtgärder mot hinder, trots ländernas rätt att reglera vissa sektorer – till exempel den audiovisuella – som fyller en viktig funktion för att bevara kulturell mångfald.

13.  Europaparlamentet fäster särskild vikt vid kampen mot falska läkemedel som innebär illojal konkurrens och är en fara för konsumenterna. Parlamentet påpekar samtidigt att ingenting i avtalet bör skapa lagliga eller praktiska hinder mot maximalt utnyttjande av flexibiliteten i förklaringen om ändringen av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS-avtalet) och tillgång till läkemedel, och uppmanar kommissionens förhandlare att ta full hänsyn till punkterna i den nämnda resolutionen av den 12 juli 2007 om detta ämne.

14.  Europaparlamentet påminner om EU:s åtagande att stödja Dohaförklaringen och användningen av TRIPS-flexibiliteterna till förmån för folkhälsa och tillgång till läkemedel i utvecklingsländerna. Parlamentet uppmana därför kommissionen att inte gör någonting som skulle kunna underminera den thailändska regeringens ansträngningar att säkerställa tillgången till läkemedel för samtliga invånare i landet.

15.  Europaparlamentet anser att i de delar av avtalet som påverkar offentlig upphandling bör Asean-medlemmarnas varierande grad av utveckling erkännas och alla deltagares rätt att reglera allmännyttiga tjänster respekteras, särskilt de tjänster som avser grundläggande behov.

16.  Europaparlamentet finner att man i avtalet bör sträva efter att främja större transparens och ansvarsskyldighet inför investeringar som görs av statliga investeringsfonder.

17.  Europaparlamentet uttrycker oro över konsekvenserna av högre priser på ris, särskilt för fattigare hushåll i risimporterande Aseanländer.

18.  Europaparlamentet anser att fiskerinäringen och särskilt tonfisksektorn ges särskilt fokus mot bakgrund av de kraftiga samhällsekonomiska konsekvenserna av att fullständigt och plötsligt avreglera denna känsliga sektor, vilket även kommissionen har bekräftat i den undersökning av sektorn som har utarbetats på begäran av Europaparlamentet.

19.  Europaparlamentet betonar vikten av att följa hygien- och hälsoskyddsbestämmelser inom fiskerinäringen som ett sätt att förbättra och höja utvecklingen i branschen i dessa länder samt för att skapa rättvis konkurrens med EU:s fiskerinäring. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att tillhandahålla det nödvändiga tekniska biståndet för att göra det möjligt för Aseans fiskeländer att uppnå dessa mål.

20.  Europaparlamentet förespråkar att det ekonomiska samarbetet mellan regionerna utökas till det makroekonomiska området, till exempel skattesamarbete och statistiskt samarbete, antagande av internationella redovisnings- och revisionsstandarder och åtgärder för att bekämpa korruption och penningtvätt.

21.  Europaparlamentet uppmanar EU och Asean att förstärka sitt samarbete mot människohandel, sexturism och förfalskning. Parlamentet välkomnar Asean-medlemmarnas engagemang när det gäller narkotikabekämpning men uppmanar dem att beakta FN:s moratorium för dödsstraff. Parlamentet lovordar Filippinerna för att ha avskaffat dödsstraffet.

22.  Europaparlamentet uppmanar EU och Asean att förstärka sitt samarbete inom folkhälsa, särskilt för att bekämpa sjukdomar som aids, sars och fågelinfluensa, och att ta itu med klimatförändringsfrågan och främja livsmedelssäkerhet.

23.  Europaparlamentet anser att EU:s konkurrenskraft i förhållande till Asean-länderna är beroende av förbättrad utbildning och forskning i EU samt av innovativa produkter och tjänster.

24.  Europaparlamentet anser att avtal som berör handel och investeringar samt vetenskap och forskning bör behandla sektorsspecifika frågor som t.ex.:

   i) lågenergilampor,
   ii) intyg om hållbart odlade och lagligt avverkade timmerprodukter,
   iii) förebyggande av naturkatastrofer och återuppbyggnad efter dessa,
   iv) turistsektorn, och då särskilt små och medelstora företag,
   v) fri rörlighet för forskare, personer inom näringslivet och turister,
   vi) samarbete mellan forskningscentra i EU och Asean-länder och utbyte av vetenskapliga rön,
   vii) aerosolbehållare.

25.  Europaparlamentet rekommenderar att EU:s energipolitik gentemot Asean-länderna inriktas på

   i) icke-diskriminerande tillstånds- och handelsvillkor för energiprodukter,
   ii) kapacitetsförbättringar när det gäller energiproduktion och export,
   iii) utveckling av transportinfrastruktur för energiprodukter,
   iv) diversifiering av energikällor,
   v) avskaffande av gränsskatter på energiprodukter,
   vi) ömsesidiga avtal om energibesparing, begränsning av klimatförändringarna och minskning av utsläppen av växthusgaser, inbegripet eventuella ömsesidiga system för utsläppshandel, så att skada för industrier inom EU kan undvikas.

26.  Europaparlamentet skulle välkomna utvecklingen av gemensamma forskningsprojekt som bedrivs av forskningsanstalter i EU och i Asean-länderna, och uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att främja sådana lösningar.

27.  Europaparlamentet erinrar om behovet av att skydda EU:s industri mot dumpning från Asean-exportörer och att motverka sådan dumpning genom tidiga åtgärder från EU:s förhandlare på handelsområdet.

Landspecifika frågor

28.  Europaparlamentet betonar att i alla tidsplaner för tullsänkningar bör full hänsyn tas till Asean-medlemmarnas olika ekonomiska förhållanden.

29.  Europaparlamentet finner att fattigare länder i Asean som inte tillhör de minst utvecklade bör ges en flexibilitet som i stort sett motsvarar den som ekonomiska partnerskapsavtal erbjuder länder med jämförbara inkomstnivåer.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid en lämplig tidpunkt under förhandlingarna uppmana Kambodja och Laos att uppge om de skulle vilja omfattas av avtalet, och om så är fallet be rådet om ett nytt förhandlingsmandat som skulle göra detta möjligt.

31.  Europaparlamentet anser att den nuvarande situationen i Burma gör det omöjligt för detta land att omfattas av avtalet.

32.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att finna en lösning på problemet med banksekretessen i Singapore, vilket blockerar ingåendet av ett partnerskaps- och samarbetsavtal, om ett frihandelsavtal mellan regionerna verkligen ska bli möjligt.

Hållbar utveckling

33.  Europaparlamentet menar att ett ambitiöst kapitel om hållbar utveckling är en viktig del av alla avtal, och betonar att det är avgörande att också genomdriva dessa överenskomna standarder. Kapitlet måste därför omfattas av den vanliga tvistlösningsmekanismen.

34.  Europaparlamentet begär att bindande sociala bestämmelser och miljöbestämmelser ska ingå i alla avtal och ålägga parterna att ratificera Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner och se till att de verkligen genomförs, särskilt de bestämmelser som gäller barn- och tvångsarbete, vars avskaffande är en mycket stor utmaning för ILO, vilket även framgår av ILO:s rapport om utsikterna att stoppa barnarbete "End of Child Labour: Within Reach", som offentliggjordes för första gången 2006.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga hur länder kan uppmuntras att förbättra arbetsstandarderna, så att den ökade förekomsten av frihandelsavtal inte minskar fördelen med att kvalificera sig för särskilda incitament inom allmänna preferenssystemet (GSP+). Samtidigt bör även möjligheten undersökas att införa en klausul om ratificering av grundläggande FN- och ILO-konventioner om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, särskilt de som gäller barn- och tvångsarbete.

36.  Europaparlamentet framhåller att åtgärder måste vidtas när ett frihandelsavtal mellan EU och Asean väl trätt i kraft så att fördelarna för de minst utvecklade länderna inte går förlorade när det gäller deras produkters tillgång till unionen.

37.  Europaparlamentet anser att ett forum för handel och hållbar utveckling, sammansatt av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer och företrädare för det civila samhället, skulle kunna spela en värdefull roll genom att se till att ökat öppnande av marknader åtföljs av högre miljömässiga och sociala standarder.

38.  Europaparlamentet föreslår en mekanism som gör att erkända arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer kan lämna in ansökningar om åtgärder. En sådan ansökan skulle behandlas inom en bestämd tidsfrist och kunna resultera i kontinuerliga uppföljnings- och översynsbestämmelser för att fortsätta påtryckningarna mot kränkningar av arbetstagares rättigheter.

39.  Europaparlamentet ser fram emot ett tidigt offentliggörande av en bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling. Denna bedömning måste bli tillgänglig i tid för att möjliggöra ett fullständigt offentligt samråd, så att resultaten av samrådet kan påverka förhandlingsresultatet, särskilt när det gäller åtgärder som kan krävas för att dämpa den negativa effekten för vissa grupper och sektorer.

40.  Europaparlamentet anser att man i en sådan bedömning särskilt bör uppmärksamma hur handelns avreglering påverkar jämställdheten, framför allt inom sektorer som jordbruk, textilindustri och exportinriktad bearbetningsindustri.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Asean-ländernas företrädare att särskilt uppmärksamma avtalets konsekvenser för små jordbruk i regionen och se till att familjejordbruk och hållbara jordbruk stärks, och inte försvagas.

42.  Europaparlamentet anser att åtgärder mot avskogning och för skydd och förbättring av tropiska skogar är av största betydelse i kampen mot klimatförändringar, samtidigt som de också bidrar till att den biologiska mångfalden bevaras. Parlamentet menar därför att ett partnerskaps- och samarbetsavtal endast bör uppmuntra handel med miljömässigt hållbara biobränslen och att Asean-länderna bör få hjälp i sina ansträngningar för att motarbeta olaglig avverkning.

43.  Europaparlamentet uppmanar förhandlingsparterna att se till att ett avtal innehåller mekanismer för att trygga inhemska samhällens och lokalsamhällens traditionella rättigheter och sedvanerätt att använda sina egna skogar när skogsåtgärder och licenssystem införs, och att förbättra de nationella parlamentens och civilsamhällets, bland annat lokalsamhällens och inhemska befolkningars, förutsättningar för att medverka i beslutsfattandet kring bevarande, användning och förvaltning av naturtillgångar, samt att avgränsa markområden och försvara folkens rätt till dem.

44.  Parlamentet finner att tulltaxor för både miljövänliga produkter och rättvisemärkta varor ska sänkas snabbare än för andra varor. Varorna ska också tidigt beredas tillträde till EU:s marknad. Parlamentet begär att kommissionen planerar för en uppdatering av tullnomenklaturen med hänsyn till dessa specifika produkter.

Politiska hänsyn

45.  Europaparlamentet erkänner Aseans växande roll som en drivkraft när det gäller att skapa stabilitet och välstånd i regionen. Parlamentet välkomnar att det blåstes nytt liv i förbindelserna mellan EU och Asean vid toppmötet i Singapore 2007. EU och Asean, som båda har ett starkt engagemang för regional integration, har stora möjligheter till samarbete.

46.  Europaparlamentet framhåller att ökade förbindelser inom ekonomi och handel mellan EU och Asean kan bidra till att förbättra de allmänna förbindelserna mellan regionerna och uppmuntra till ytterligare framsteg inom områdena politiskt samarbete och säkerhet, demokratisering och mänskliga rättigheter, energi/klimatförändringar och miljöfrågor, utvecklingssamarbete samt sociokulturella frågor.

47.  Europaparlamentet välkomnar integrationsframstegen inom Asean och undertecknandet av Asean-stadgan, som parlamentet hoppas kommer att träda i kraft så snart som möjligt.

48.  Europaparlamentet understryker att mänskliga rättigheter och demokrati är grundläggande värden för EU och begär att dessa värden integreras i förhandlingarna med Asean, särskilt i partnerskaps- och samarbetsavtalen. Parlamentet framhåller återigen vikten av politiska och medborgarrättsliga reformer och välkomnar Asean-stadgans upprättande av ett människorättsorgan och det uttalade engagemanget att stärka demokratin, goda styrelseformer och rättssäkerheten samt främja och skydda de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Parlamentet förväntar sig därför att Asean bidrar på ett konstruktivt sätt till att främja dessa värden i Sydostasien.

49.  Europaparlamentet välkomnar valen i Thailand som återinför demokratin. Parlamentet efterlyser en trovärdig process för demokratisering och nationell försoning i Burma, som måste innefatta oinskränkt deltagande av oppositionen och olika etniska grupper. Vidare begär parlamentet att Aung San Suu Kyi och alla politiska fångar omedelbart släpps fria och att alla politiska partier återgår till normal verksamhet. Parlamentet stöder det arbete som FN:s och EU:s särskilda representanter utför. Rådet uppmanas att behålla de restriktiva åtgärderna mot regeringen i Burma och följa situationen noggrant, samt se över dessa åtgärder om utvecklingen i landet så kräver. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna i Asean, samt Kina och Indien, att sätta press på Burma.

50.  Europaparlamentet framhåller vikten av ett fortsatt samarbete när det gäller terroristbekämpning och kris- och katastrofhantering samt välkomnar det nya samarbetet i fråga om EU:s övervakningsuppdrag i Aceh.

51.  I syfte att främja god samhällsstyrning, öppenhet och rättsstatsprincipen önskar Europaparlamentet att medlemsstater och kommissionen ingriper där det finns tydliga rättsliga bevis för att tjänstemän från Aseanländer är inblandade i korruptionsfall i samband med naturtillgångar. Kommissionen uppmanas att rapportera till parlamentet om de åtgärder den ämnar vidta i detta hänseende.

Europaparlamentets roll

52.  Europaparlamentet förväntar sig att Lissabonfördraget träder i kraft innan förhandlingarna har slutförts, vilket kommer att undanröja allt tvivel om att parlamentets samtycke behövs för denna typ av avtal. Parlamentet uppmanar kommissionen att ge parlamentet större tillgång till förhandlingsmandatet och regelbundet rådfråga parlamentet under förhandlingarnas gång så att resultatet får ett brett stöd.

o
o   o

53.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att vidarebefordra denna resolution till rådet och kommissionen, medlemsstaternas och Asean-ländernas regeringar och parlament samt till Aseans generalsekreterare.

(1) Antagna texter, P6_TA(2007)0629.
(2) Antagna texter, P6_TA(2007)0384 och 0420.
(3) Antagna texter, P6_TA(2008)0007.
(4) Antagna texter, P6_TA(2007)0353.
(5) EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 291.
(6) EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
(7) EUT C68 E, 18.3.2004, s. 126.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy