Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2115(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0105/2008

Внесени текстове :

A6-0105/2008

Разисквания :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Гласувания :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0197

Приети текстове
PDF 354kWORD 68k
Четвъртък, 8 май 2008 г. - Брюксел
Разработване на правната рамка за дейността на представителите на интереси (лобистите) в европейските институции
P6_TA(2008)0197A6-0105/2008

Резолюция на Европейския парламент от 8 май 2008 г. относно разработването на правната рамка за дейността на представителите на интереси (лобистите) в европейските институции (2007/2115(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 9, параграф 4 от своя правилник,

–   като взе предвид представената от Комисията зелена книга, озаглавена "Европейска инициатива за прозрачност" (СОМ(2006)0194),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Последващи мерки към зелената книга "Европейска инициатива за прозрачност" (СОМ(2007)0127),

–   като взе предвид представения от Комисията на 10 декември 2007 г. проект на Кодекс за поведение на представителите на интереси,

–   като взе предвид решението си от 17 юли 1996 г. относно изменение на Правилника за дейността на ЕП (лобиране в Парламента)(1),

–   като взе предвид решението си от 13 май 1997 г. относно изменение на Правилника за дейността на ЕП (Кодекс за поведение на лобистите)(2),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси и становищата на Комисията по бюджетен контрол, Комисията по икономически и парични въпроси, Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Комисията по правни въпроси и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0105/2008),

A.   като има предвид, че лобирането в Европейския парламент значително е нараснало с разширяване на компетентността на Парламента;

Б.   като има предвид, че лобирането е насочено не само към повлияване на политически и законодателни решения, но също и към разпределянето на финансови средства на Общността и контрола и прилагането на законодателството;

В.   като има предвид, че след очакваната ратификация на Договора от Лисабон правомощията на Парламента ще се увеличат, така че същият ще се превърне в съзаконодател в почти всички области посредством обикновената законодателна процедура, с което ще привлича още повече лобисти;

Г.   като има предвид, че представителите на интереси играят съществена роля в открития и плуралистичен диалог, на който почива една демократична система, и представляват важен източник на информация за членовете на ЕП в рамките на упражняване на техния мандат;

Д.   като има предвид, че лобистките групи се обръщат не само към членовете на ЕП, но се опитват да влияят и върху решенията на Парламента, като също така се обръщат и към служителите в секретариата на парламентарните комисии, политическите групи и сътрудниците на членовете на ЕП;

Е.   като има предвид, че по приблизителни данни в Брюксел има 15 000 лобисти и 2500 лобистки организации;

Ж.   като има предвид, че Комисията е предложила да се въведе общ регистър на представителите на интереси в институциите на ЕС като част от нейната "Европейска инициатива за прозрачност";

З.   като има предвид, че Парламентът има свой регистър на лобистите(3) още от 1996 г., както и Кодекс за поведение(4), който включва ангажимент на регистрираните лобисти да се ръководят при действията си от високи етични стандарти;

И.   като има предвид, че понастоящем в Парламента има приблизително 5000 регистрирани лобисти;

Й.   като има предвид, че лобистките групи включват местни и национални организации, чиято дейност се урежда от държавите-членки;

Повишаване на прозрачността в Парламента

1.  Признава влиянието на лобистките групи върху процеса на вземане на решения в ЕС и следователно счита, че е изключително важно членовете на Европейския парламент да познават представляваните от лобистите групи; подчертава, че прозрачният и равен достъп до всички институции на ЕС е абсолютно предварително условие за легитимността на Съюза и за доверието сред неговите граждани; подчертава, че прозрачността е двупосочна улица, която е необходима както в работата на самите институции, така и сред лобистите; подчертава, че равният достъп на лобистките групи до институциите повишава съществуващия опит в управлението на Съюза; счита, че е изключително важно представителите на гражданското общество да имат достъп до институциите на ЕС, и най-вече до Парламента;

2.  Счита, че самите членове на Европейския парламент носят отговорност за гарантиране на това, че получават обективна информация; подчертава, че трябва да се приеме, че членовете на Европейския парламент са в състояние да вземат политически решения независимо от лобистите;

3.  Потвърждава, че докладчик може по своя собствена преценка (на доброволни начала) да използва "законодателен отпечатък", т.е. примерен списък (приложен към докладите на Парламента) на регистрираните представители на интереси, до които е извършено допитване и които в значителна степен са участвали в изготвянето на доклада; счита, че е особено препоръчително такъв списък да бъде прилаган към законодателните доклади; независимо от това подчертава, че е също толкова важно Комисията да прилага такива "законодателни отпечатъци" към своите законодателни инициативи;

4.  Поддържа тезата, че Парламентът трябва независимо да решава в каква степен ще взема предвид мненията от страна на гражданското общество;

5.  Отбелязва действащите правила, според които от членовете на ЕП се изисква да декларират своите финансови интереси; приканва Бюрото, по предложение от квесторите, да изготви план за допълнително подобряване на прилагането и контрола на правилника за дейността на Парламента, според който всеки член на ЕП трябва да декларира получаваната от него или нея подкрепа, независимо дали финансова или под формата на персонал или материали(5);

6.  Отбелязва действащите правила относно интергрупите, според които се изисква деклариране финансирането; призовава за допълнителна яснота по отношение на интергрупите, т.е. за публикуване на уебсайта на Парламента на списък на всички съществуващи, регистрирани и нерегистрирани интергрупи, в т.ч. подробна декларация за външната помощ за дейността на интергрупите, както и декларация за общите цели на съответната интергрупа; въпреки това подчертава, че интергрупите по никакъв начин не могат да бъдат считани за органи на Парламента;

7.  Призовава Бюрото, по предложение на квесторите, да потърси начини за ограничаване на неразрешения достъп до етажите в сградите на Парламента, където се намират кабинетите на членовете на ЕП, докато общественият достъп до помещенията на парламентарните комисии може да бъде ограничаван единствено при изключителни обстоятелства;

Предложението на Комисията

8.  Приветства предложението на Комисията за по-структурирана рамка за дейността на представителите на интереси като част от "Европейската инициатива за прозрачност";

9.  Изразява съгласие с определението на Комисията за лобирането като "дейност, провеждана с цел да се повлияе на процесите на формулиране на политики и процесите на вземане на решения в институциите на ЕС"; счита, че това определение е в съответствие с член 9, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП;

10.  Подчертава, че всички субекти, включително представители на публични и частни интереси, извън институциите на ЕС, които попадат в приложното поле на това определение и редовно оказват въздействие върху институциите, следва да бъдат считани за лобисти и да бъдат третирани по еднакъв начин: това включва професионални лобисти, "вътрешни" лобисти от търговски дружества, НПО, мозъчни тръстове, търговски сдружения, профсъюзи и организации на работодатели, стопански организации и организации с идеална цел, както и адвокати, когато целта им е по-скоро да повлияят на политическия процес, отколкото да предоставят помощ и защита при съдебни производства или да дават правни консултации; въпреки това подчертава също, че регионите и общините на държавите-членки, както и политическите партии на национално и европейско равнище и органите, които имат правосубектност съгласно Договорите, не попадат в приложното поле на тези правила, когато действат съобразно функциите и изпълняват задачите на такива органи, съгласно разпоредбите на Договорите;

11.  Приветства принципно предложението на Комисията за обслужване "на едно гише", където лобистите да могат да се регистрират и към Комисията, и към Парламента, и призовава за сключване на междуинституционално споразумение на Съвета, Комисията и Парламента относно общ задължителен регистър, каквато вече е практиката в Парламента, който да бъде приложим във всички институции и да включва пълно разкриване на финансова информация, общ механизъм за заличаване от регистъра и общ кодекс за поведение; въпреки това припомня съществените разлики между Съвета, Комисията и Парламента като институции; следователно си запазва правото да оцени предложението на Комисията, когато то бъде завършено и едва тогава да реши дали да го подкрепи или не;

12.  Припомня, че броят на лобистите, които имат достъп до Европейския парламент, трябва да остане в разумни граници; следователно предлага да се приеме система, според която лобистите е необходимо да се регистрират само веднъж във всички институции и всяка институция да може да решава дали да предостави достъп до своите сгради, като по този начин Парламентът ще има възможност да продължи да ограничава броя на предоставяните на всяка организация/дружество пропуски до четири;

13.  Призова за взаимно признаване от страна на Съвета, Комисията и Парламента на отделни регистри, в случай че не се постигне споразумение за изготвяне на общ регистър; предлага, при отсъствие на споразумение между институциите за общ регистър, техните индивидуални интернет регистри следва да включват връзки към другите регистри с цел да може да се извършва съпоставка на въведените данни за лобистите; приканва генералния секретар да премести списъка на Парламента на представителите на акредитираните групи по интереси на по-лесно достъпно място на уебсайта на Парламента;

14.  Предлага възможно най-скоро да се сформира съвместна работна група от представители на Съвета, членове на Комисията и членове на Европейския парламент, определени от Председателския съвет, с цел до края на 2008 г. да се разгледат последиците от създаването на общ регистър за всички лобисти, които желаят да получат достъп до Съвета, Комисията и Парламента, и от съставянето на общ кодекс за поведение; възлага на своя генерален секретар да предприеме съответните действия;

15.  Настоятелно призовава Съвета да се присъедини към евентуален общ регистър; счита, че е необходимо внимателно да се разгледа дейността на лобистите спрямо секретариата на Съвета в контекста на въпроси, свързани с процеса на съвместно вземане на решения;

16.  Отбелязва решението на Комисията да започне с доброволен регистър и да оцени системата след една година, но изразява загриженост, че една изцяло доброволна система ще даде възможност на по-малко отговорните лобисти да не се съобразяват с изискванията й; призовава трите институции да преразгледат правилника, уреждащ дейността на лобистите, най-късно три години след влизането в сила на общ регистър, с цел да се прецени дали чрез променената система се постига необходимата прозрачност относно дейността на лобистите; запознат е с предвиденото в Договора от Лисабон правно основание и изразява волята си междувременно да осъществява сътрудничество с институциите чрез междуинституционално споразумение въз основа на съществуващите регистри; счита, че задължителната регистрация следва да бъде изискване за лобистите, които желаят да имат редовен достъп до институциите, каквато вече е практиката в Парламента;

17.  Счита, че тъй като практиките за лобиране продължават да се развиват във времето, всички правила, уреждащи такива практики ,трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да могат бързо да се адаптират към промените;

18.  Отбелязва проекта на Комисията за Кодекс за поведение на представителите на интереси; припомня на Комисията, че вече повече от 10 години Парламентът има подобен кодекс и изисква от Комисията да преговаря с Парламента за установяването на общи правила; счита, че във всеки евентуален кодекс следва да се гарантира наличието на силен елемент на контрол по отношение на поведението на лобистите; подчертава, че спрямо лобисти, които нарушават кодекса за поведение, следва да се прилагат санкции; подчертава, че трябва да се заделят достатъчно ресурси (персонал и финансови средства) за извършването на проверки на информацията в регистъра; счита, че по отношение на регистъра на Комисията санкциите могат да включват временно, а в по-тежки случаи постоянно заличаване от регистъра; счита, че след установяването на общ регистър неетичното поведение на лобисти следва да води до санкции по отношение на достъпа до всички институции, за които важи регистърът;

19.  Подчертава, че е необходимо регистърът да бъде лесен за ползване и лесно достъпен в интернет; обществеността трябва да може лесно да открива регистъра и да извършва справки в него, като регистърът трябва да включва не само имената на лобистките организации, но и имената на самите лобисти;

20.  Подчертава, че регистърът следва да съдържа отделни категории, в които лобистите да се регистрират в зависимост от вида на представляваните от тях интереси (напр. професионални сдружения, представители на търговски дружества, профсъюзи, организации на работодатели, адвокатски кантори, НПО и т.н.);

21.  Приветства решението на Комисията да изисква разкриване на информация относно финансирането на представители на интереси, записващи се в регистъра, която се състои в следното:

   оборот на професионалните консултанти и юридическите кантори, свързан с лобирането пред институциите на ЕС, както и относителна тежест на техните основни клиенти;
   приблизителна оценка на разходите на "вътрешни" лобисти и търговски асоциации, свързани с прякото лобиране пред институциите на ЕС;
   цялостен бюджет и разбивка по основни източници на финансиране за НПО и мозъчни тръстове;

22.  Подчертава, че изискването за разкриване на информация относно финансирането трябва да важи в еднаква степен за всички регистрирани представители на интереси;

23.  Изисква от гореспоменатата работна група да предложи конкретни критерии, които да включват изискване за разкриване на финансова информация, например посочване на разходите за лобиране в рамките на съдържателни параметри (не са необходими точни цифри);

24.  Приканва водещата комисия да изготви евентуално необходимите предложения за изменения в Правилника за дейността на ЕП;

o
o   o

25.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 261, 09.09.1996 г., стр. 75.
(2) ОВ C 167, 02.06.1997 г., стр. 20.
(3) Член 9, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП.
(4) Член 3 от Приложение ІХ към Правилника за дейността на ЕП.
(5) Член 2 от Приложение І към Правилника за дейността на ЕП.

Правна информация - Политика за поверителност