Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2261(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0149/2008

Внесени текстове :

A6-0149/2008

Разисквания :

PV 08/05/2008 - 4
CRE 08/05/2008 - 4

Гласувания :

PV 08/05/2008 - 5.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0198

Приети текстове
PDF 491kWORD 194k
Четвъртък, 8 май 2008 г. - Брюксел
Бяла книга за спорта
P6_TA(2008)0198A6-0149/2008

Резолюция на Европейския парламент от 8 май 2008 г. относно Бяла книга за спорта (2007/2261(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 6 от Договора за ЕС и 149 от Договора за създаване на ЕО, както е изменен с Договора от Лисабон, отнасящи се до приноса на ЕС за насърчаване на ролята на спорта в европейския живот, при същевременно отчитане на спецификите му, структурите, основаващи се на доброволното участие, както и неговата социална и възпитателна функция,

–   като взе предвид Бялата книга за спорта (COM(2007)0391),

–   като взе предвид Доклада от Хелзинки от декември 1999 г. и Декларацията от Ница от декември 2000 г. относно специфичните характеристики на спорта и неговата социална функция в Европа,

–   като взе предвид инициативата за европейския футбол, подета от председателството на Обединеното кралство, вследствие на която бе изготвено проучването "Независим преглед на европейския спорт, 2006 г." ("Independent European Sport Review 2006"),

–   като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейските общности, Първоинстанционния съд и решенията на Комисията по въпроси, свързани със спорта,

–   като взе предвид Директива 2000/43/EО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход(1), която забранява всички форми на расова дискриминация в областта на трудовата заетост, образованието, социалното осигуряване, здравеопазването и достъпа до стоки и услуги,

–   като взе предвид Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите(2),

–   като взе предвид своите резолюции от 13 юни 1997 г. относно ролята на Европейския съюз в областта на спорта(3) и от 5 юни 2003 г. относно жените и спорта(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 29 март 2007 г. относно бъдещето на професионалния футбол в Европа(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2007 г. относно ролята на спорта в образованието(6),

–   като взе предвид своята резолюция от 14 април 2005 г. относно допинга в спорта(7),

–   като взе предвид своята резолюция от 14 март 2006 г. относно борбата с расизма във футбола(8),

–   като взе предвид Световния антидопингов кодекс от 2003 г. и прегледа му през 2007 г.,

–   като взе предвид доклада и заключенията от първата европейска конференция по управление на спорта, озаглавени "Правилата на играта" (Брюксел, 26-27 февруари 2001 г.),

–   като взе предвид меморандума за разбирателство, подписан от Комисията и ФИФА през 2006 г., за превръщане на футбола в сила за развитие в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн,

–   като взе предвид опита, натрупан през Европейската година на образование чрез спорт (2004 г.), и препоръката 2006/962/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно ключови умения за обучението през целия живот(9),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси, Комисията по заетост и социални въпроси, Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Комисията по регионално развитие, Комисията по правни въпроси, Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, и Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0149/2008),

А.   като има предвид ролята на спорта за насърчаване на интеграцията и възможния му принос за социалното сближаване, както и за вътрешното сближаване в регионите,

Б.   като има предвид, че европейският спорт е неотменна част от европейската идентичност, европейската култура и гражданство, и като има предвид, че европейският спорт се основава на ангажираността и ентусиазма на милиони спортисти, доброволци и поддръжници, които развиват дейност в многобройни спортни клубове и федерации - широко движение, създало много и изключителни спортисти, отбори и превърнало спорта в изключително ценен аспект от нашето общество, в което спортните събития са изключително популярни;

В.   като има предвид, че спортът играе много важна роля в европейското общество, но някои видове състезателни спортове са изправени пред нови заплахи и предизвикателства, като например търговски натиск, експлоатация на младите играчи и спортисти, допинг, расизъм, насилие, уреждане на резултати от спортни срещи, корупция, измами със залагания и изпиране на пари;

Г.   като има предвид, че спортът има специална роля в обществото, като инструмент за социално включване и интеграция, и като има предвид, че спортът представлява важен инструмент за насърчаване на диалога между културите и има изключителен принос за развитието и подкрепата на важни обществени, културни и възпитателни ценности като справедливост, толерантност и взаимно уважение, солидарност, спазване на правилата, отборен дух и самодисциплина; като има предвид, че спортът играе важна роля в европейското общество по отношение на здравеопазването, възпитанието, социалната интеграция и културните ценности, благодарение на организации, структурирани на доброволна основа;

Д.   като има предвид, че съгласно член 149 на Договора от Лисабон, действията на ЕС следва да целят развиване на европейското измерение в спорта чрез насърчаване на равнопоставеността и принципа на откритост в спортните състезания и сътрудничеството между организациите, отговарящи за спорта, както и чрез закрила на физическата и морална неприкосновеност на спортистите, по-специално на най-младите сред тях; като има предвид, че действията на равнище ЕС следва да допълват тези на другите фактори, без да променя текущото разпределение на компетентностите;

Е.   като има предвид, с оглед на ратифицирането на Договора от Лисабон и член 149 на Договора от Лисабон, ролята на спорта в Европа трябва да получи стратегическа насоченост чрез уточняване на начина на прилагане на общностното законодателство по отношение на спорта; като има предвид, че прилаган към спецификите на спорта, подходът в зависимост от случая е неудовлетворителен от гледна точка на спортните организации, тъй като ще затвърди вече съществуващата правна несигурност, и като има предвид, че трябва да е налице по-нататъшно действие на равнище ЕС по отношение на спорта, което да зачита независимостта, спецификите и саморегулирането на спортните организации;

Ж.   като има предвид, че член 149 от Договора за създаване на ЕО, както е изменен с Договора от Лисабон приканва Общността да насърчава равнопоставеността и принципа на откритост в спортните състезания, и като има предвид, че прилагането по отношение на спорта на правилата за защита на конкуренцията води до увеличаване на неравнопоставеността между спортните клубове в полза на най-богатите или най-популярните от тях, което е в ущърб на честното провеждане на спортни състезания и затова противоречи на целта, определена в същия член;

З.   като има предвид, че трябва да се отчита независимостта на спортните организации и представителни органи, като например организаторите на професионални шампионати, успоредно с факта, че организаторската отговорност е принципно на управителните съвети на спортните органи и, до известна степен, на държавите-членки и социалните партньори;

И.   като има предвид, че професионалният спорт става все по-значителен фактор и помага за засилване на ролята на спорта в обществото; като има предвид, че разпоредбите на законодателството в областта на конкуренцията и вътрешния пазар са в сила по отношение на професионалния спорт, доколкото той представлява стопанска дейност;

Й.   като има предвид, че спортът попада в обхвата на законодателството на ЕС, особено във връзка с принципа на представителната демокрация и демокрацията на участието в органите за вземане на решения на европейските спортни институции, и че член 13 от Договора за създаване на ЕО забранява дискриминацията, основаваща се на пола, на расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация; като има предвид, че са налице случаи, в които спортът не може да бъде сравняван с обикновената стопанска дейност, с оглед на специфичните му характеристики и съществени и уникални черти;

К.   като има предвид, че доброволните дейности в спортния сектор засилват социалното сближаване и включване, и насърчават местната демокрация и активното гражданство, като също така имат косвена икономическа стойност, тъй като без доброволци себестойността на спортните дейности би била много по-висока и много от социалните дейности, свързани със спорта, биха изчезнали; като има предвид, че доброволните спортни структури и услуги в спорта е необходимо да се насърчават чрез мерки, предвиждащи съответстваща защита и признание за икономическата и социална роля на доброволците;

Л.   като има предвид, че липсата на физически упражнения води до нарастване на случаите на затлъстяване и на хроничните заболявания, като например сърдечносъдови заболявания и диабет, и че последиците от липсата на физически упражнения обременяват здравния бюджет на държавите-членки;

М.   като има предвид, че броят на часовете по физическо възпитание както в началните, така и в средните училища намалява, и са налице големи различия между държавите-членки по отношение на спортните съоръжения и наличната екипировка; като има предвид, че спортът предлага на младите хора благоприятни възможности за участие и лична ангажираност в обществото, и може да спомогне за отклоняването им от правонарушения;

Н.   като има предвид, че допингът уронва принципа на прозрачна и лоялна конкуренция, като подлага спортистите на неоправдан натиск;

О.   като има предвид, че Световния антидопингов кодекс от 2003 г. успя да се превърне в модел за хармонизиране на националното законодателство в целия свят, като има предвид обаче, че усилията на Световната антидопингова агенция (САДА) са съсредоточени главно върху спорта на най-високо равнище;

П.   като има предвид, че за ЕС би било от полза да има по-добре координиран подход към борбата с допинга, по-конкретно за очертаването на общи становища по отношение на САДА, ЮНЕСКО и Съвета на Европа, както и чрез обмена на информация и добри практики между правителствата, националните антидопингови организации и лаборатории;

Р.   като има предвид, че макар на европейско равнище да е постигнат известен напредък по отношение на равенството между половете, в сферата на спорта все още продължава да съществува неравнопоставеност между спортистите и спортистките; като има предвид, че системите за тренировки на талантливи спортуващи младежи и девойки трябва да бъдат отворени за всички и не трябва да водят до дискриминация между гражданите на ЕС, основаваща се на националност или пол;

С.   като има предвид, че всички жители трябва да имат достъп до спорт и затова трябва да се разгледат специфичните потребности на определени групи, като например на лицата с увреждания, имигрантите и лицата в неравностойно социално положение, като има предвид също, че особено спортистите с увреждания не трябва да търпят дискриминация в сравнение с колегите им без увреждания по отношение на равния достъп до спорта в държавите-членки;

Т.   като има предвид, че спортът е насочен към всички граждани, независимо от пола, расата, възрастта, уврежданията, религията, националността, сексуалната ориентация и социалния или икономическия произход; като има предвид, че спортът може да бъде сила за социално включване и интеграция, и че Парламентът и Комисията неведнъж са заклеймявали всички прояви на насилие, расизъм и ксенофобия;

У.   като има предвид, че насилието по време на спортни събития остава неразрешен проблем и може да приеме много и различни форми; като има предвид, че големите спортни събития привличат проституция и трафик на жени и деца по време на провеждането си;

Ф.   като има предвид, че съгласно проучване, представено по време на австрийското председателство през 2006 г., спортът генерира добавена стойност от 407 млрд. евро през 2004 г., като представлява 3.7 % от БВП на ЕС и предоставя заетост на 15 млн. души или 5.4 % от трудовата сила; като има предвид, че спортът може да допринесе за растеж и създаване на работни места, да функционира като средство за местно, регионално и селскостопанско развитие, както и да се съчетава с туристическото развитие посредством модернизация на инфраструктурата и възникване на партньорства за финансиране на спортни и развлекателни обекти;

Х.   като има предвид, че нарастващото цифрово пиратство (и по-конкретно неразрешеното пряко предаване и излъчване на запис на спортни събития) са сериозна заплаха за спортния сектор, но въпреки това проблемът не е толкова широко познат;

Ц.   като има предвид, че огромното мнозинство спортни дейности се провеждат с идеална цел и много от тях зависят от финансова подкрепа, за да се гарантира достъпността им за всички; като има предвид, че финансовата подкрепа е важна за масовия спорт и спорта за всички, стига да се предоставя в съответствие със законодателството на Общността; като има предвид, че организираният спорт в почти всички държави-членки се основава на конкретни управителни структури с идеална цел, създадени на равнище масов спорт, и тези структури са силно зависими от ангажираността на доброволци и имат правосубектност или статус, които им създават предпоставки за широк спектър от финансови и данъчни облекчения;

Ч.   като има предвид, че държавите-членки не са определили ясно понятието "спорт" и не са изяснили дали той представлява услуга от общ интерес, така че да се оправдава благоприятното финансово третиране (напр. данъчни облекчения);

Ш.   като има предвид, че равнището на даренията и държавните средства за спорт намалява, и за да оцелеят, повечето спортни организации с идеална цел трябва да събират приходи от някакъв вид търговска дейност, която да им дава възможност да изпълняват ефективно своите социални цели, като това прави тези организации предмет на правото на ЕС;

Z.  Щ. като има предвид, че спортните организации имат много източници на приходи, като например клубни такси и продажби на билети, реклама и спонсорство, лотарии, медийни права, преразпределение на приходите в рамките на спортните федерации и лиги, търговия със стоки и обществена подкрепа, средства от държавни или лицензирани лотарии и хазартни оператори, като това ги прави със сигурност най-важния източник на приходи в много държави-членки;

AA.  Ъ. като има предвид, че медийните права са основен източник на приходи за професионалния спорт в Европа, доходи, които се реинвестират, наред с другото, и в масово обучение, съоръжения и общностни проекти, а спортните събития са популярен източник на медийно съдържание за много средства за масова информация;

AB.  Ь. като има предвид, че спортните организации в Европейския съюз считат, че за финансирането на любителския спорт е необходим приноса на държавни лотарии и лицензирани хазартни органи, функциониращи в общ интерес; като има предвид, че досега не е нито предложено, нито сериозно обсъждано устойчиво и политически осъществимо решение за възстановяване на съществените загуби на тези средства за финансиране, които могат да се очакват, ако се разреши на търговски предприятия да развиват дейност, свързана с хазарта, в държавите-членки, които досега прилагат ограничения в тази политика;

Ю.   като има предвид, че спортните залагания търпят неконтролируемо развитие (особено презграничните залагания в интернет), като има предвид, че резултатът на все по-голям брой срещи се урежда и наяве излизат скандали, свързани със залагания в държави-членки, което заплашва неприкосновеността на спорта и спортните състезания;

Я.   като има предвид, че икономическите и социални развойни процеси, общи за повечето държави-членки, като например чрез нарастващото комерсиализиране, окуражаването на нарастващи обществени разходи и увеличаващият се брой участници при същия брой доброволци, създават нови предизвикателства пред спортните организации в Европа;

АА.   като има предвид, че националните отбори играят важна роля не само на равнище изграждане на идентичност, но също така са гарант за солидарност с масовия спорт и затова заслужават подкрепа;

АБ.   като има предвид, че развитието на истински европейски пазар на спортисти и играчи, както и повишаването на тяхното заплащане в някои професионални спортове, доведоха до увеличаване на активността на агентите на играчите, и като има предвид, че по тази причина в държавите-членки е налице необходимост от специфично обучение на спортните мениджъри и агентите на играчите;

АВ.   като има предвид, че интензивната интернационализация на сектора е довела до презгранична корупция в спорта; когато управителни органи са изправени пред проблеми на презгранична корупция с европейско измерение, те следва да имат възможност да се обърнат към Комисията за подкрепа, ако и когато се наложи;

АГ.   като има предвид, че системите за лицензиране, одобрени от съответните организатори на спортни състезания, имат за цел да гарантират, че всички професионални клубове спазват едни и същи основни правила за финансово управление и прозрачност, и като има предвид, че те следва да са съобразени с разпоредбите относно конкуренцията и вътрешния пазар, и че не следва да надвишават необходимите мерки за постигане на законна цел, свързана с правилната организация и функциониране на спортния сектор;

АД.   като има предвид, че поради самото естество на организирания спорт, спортните структури на европейско равнище са по правило развити в по-малка степен, отколкото на национално и международно равнище, а спортът на европейско равнище е организиран за целия континент, а не на равнище Европейски съюз;

АЕ.   като има предвид, че Бялата книга за спорта често споменава включването на спорта в европейските програми за финансиране и че Съюзът също следва да отчита спортното измерение при своите действия, по-конкретно с оглед зачитане на независимостта, специфичността и саморегулирането на спортните организации и насърчаване на спорта на европейско равнище; като има предвид, че резултатът от структурирания диалог между всички заинтересовани страни е много важен за разбиране на специфичното естество на спорта;

АЖ.   като има предвид, че Комисията е решила да определи укрепването на общественото здраве чрез физическа активност за крайъгълен камък на своите дейности, свързани със спорта; като има предвид, че Съветът на Европа показа новаторски и ефективен диалог със спортното движение в Европа, като събра правителствени и неправителствени заинтересовани страни на своите заседания;

АЗ.   като има предвид, че социалният диалог на европейско равнище може да даде отговор на общите тревоги на работодателите и спортистите, и включва разглеждане на споразумения относно взаимоотношенията между тях и условията на труд в сектора;

АИ.   като има предвид, че спортът може да допринесе за различни аспекти на външните отношения на ЕС в контекста на програмите за външна помощ, като съставна част на диалога с държавите партньори в рамките на обществената дипломация на ЕС;

АЙ.   като има предвид, че европейските спортни организации, организаторите на спортни събития и всички компетентни органи трябва да си поставят екологични цели, с оглед постигане на екологична устойчивост на техните дейности,

Организация на спорта

1.  Приветства публикуването на Бялата книга за спорта и изразява надеждата, че тя ще послужи като основа за започването плодотворен и непрекъснат диалог между Комисията и спортния свят; оценява важността, която отдава Комисията на спорта с приемането на тази бяла книга;

2.  Приветства факта, че държавите-членки признаха официално спорта в Договора от Лисабон, с цел създаване на бъдеща последователна европейска политика в тази област; предвид специфичното естество на спорта, неговите структури, основаващи се на доброволна дейност, и неговата социална и възпитателна функция, те предоставиха на Комисията правомощия да насърчава и допълва – но не и да регулира – действията на държавите-членки и спортните организации; отбелязва, че съществуващите спортни структури в Европа се основават на национален принцип;

3.  Изразява убеждението, че допълващите компетенции, свързани със спорта, включени в член 149 на Договора от Лисабон, следва да се упражняват от Комисията, като се спазва принципът на субсидиарност, зачита се независимостта на спортните организации и на съответните управленски органи и като се отчитат надлежно особеностите на спорта;

4.  Изисква Комисията надлежно да отчете специфичността на спорта, като не предприема подход в зависимост от случая, а предостави повече правна сигурност, чрез изготвяне на ясни насоки относно приложимостта на европейското право по отношение на спорта в Европа и подкрепа за проучвания и семинари относно конкретното приложение на достиженията на правото на Общността по отношение на спорта; приканва Комисията да гарантира яснота, последователност и публична видимост на правилата на ЕС, така че спортните услуги от общ интерес да могат да постигат своите цели и да допринасят за повишаване на качеството на живота на европейските граждани; освен това изисква от Комисията да наблюдава и редовно да преразглежда прилагането на правото на ЕС в съответствие с Договора за ЕО, за да отчита новите реалности чрез определяне и решаване на нерешени или нововъзникнали въпроси;

5.  Изразява съгласие с Комисията, че повечето предизвикателства могат да получат отговор в саморегулирането, в съответствие с принципите на доброто управление и при спазване на правото на ЕС; счита, че структурираното партньорство и диалогът между Комисията и спортното движение са съществени за доброто управление на спорта и за избягване на правната несигурност по отношение на независимостта и саморегулирането на спортните организации; съгласява се с Комисията за провеждане на структуриран диалог в две части: а) годишен европейски спортен форум, насочен към всички занимаващи се със спорт, и б) тематични дискусии с ограничен брой участници;

6.  Приветства участието в предложения структуриран диалог на:

   европейските спортни федерации;
   европейските интердисциплинарни спортни организации, по-конкретно европейските олимпийски комитети, Европейския параолимпийски комитет (ЕПК), Специалните олимпийски игри и европейски неправителствени спортни организации;
   национални спортни организации и национални олимпийски и параолимпийски комитети;
   други страни, участващи в спорта на европейско равнище, включително социалните партньори,
   други европейски и международни организации, по-конкретно органите в областта на спорта на Съвета на Европа и органи на ООН като ЮНЕСКО, както и СТО;

7.  Изразява становището, че спортен орган е свободен на управлява своя спорт, когато неговите правила са от чисто спортно естество, но когато те включват ограничения, последните трябва да бъдат съразмерни, тоест разумно необходими за постигане на спортната(ите) цел(и), в рамките на законодателството на ЕС;

8.  Признава ролята на главните действащи лица в професионалните отборни спортове, тоест клубовете в качеството им на основна единица, която наема играчи и осигурява основната връзка с поддръжниците; съюзите на играчите, в качеството им на представители на наетите лица; лигите, като организатори на състезания на национално равнище и представители на работодателите наред с клубовете; и управленските органи в качеството им на пазители на спорта и на правилата на играта; като и четирите елемента работят за постигане на добро здраве, почтеност и солидарност в спорта;

9.  Препоръчва всички конкретни асоциации за различните категории лица с участие в спорта (играчи, треньори или инструктори, съдии и т.н.) да бъдат представени по подходящ начин в органите за вземане на решения на международните и национални федерации;

10.  Счита, че поради голямото движение на капитали в рамките на трансферите, финансовите операции следва да се осъществяват между заинтересованите страни по открит и прозрачен начин, и вярва, че в зависимост от спорта, системата следва да се управлява от съответния управителен орган;

11.  Подчертава значението на работата на доброволците в областта на спорта, тъй като тя е главен фактор за стимулиране и насърчаване на социалната интеграция и на по-голямата информираност сред младите; приканва държавите-членки и Комисията да предоставят повече стимули за доброволни инициативи във връзка със спорта и спортните организации, в контекста на изработването на политики на национално и европейско равнище;

12.  Изисква от държавите-членки и от органите за управление на спорта активно да насърчават обществената и демократична роля на спортните запалянковци, като подкрепят създаването и развитието на федерации на поддръжниците и насърчават участието им в управлението и администрирането на игрите; счита, че инициативата "Supporters Direct" представлява пример за най-добра практика в това отношение, като призовава Комисията, държавите-членки и органите за управление на спорта да насърчават нейното разпространение;

13.  Призовава Комисията да насърчава по-активно включване на неправителствени спортни организации в диалога между държавите-членки и Комисията чрез организиране на правителствени заседания заедно с неправителствени спортни организации, подобно на министерските заседания или заседанията на спортни директори, или заседанията на работната група на Комисията;

14.  Приветства меморандума, подписан от Франция и Нидерландия относно Бялата книга за спорта, и приканва Комисията да изясни статуса на спорта в правото на ЕС, що се отнася до специфични въпроси, като например състава на отборите, статуса на агентите на играчите, аудиовизуалните права и др.;

15.  Приканва Комисията, когато продължи новия структуриран диалог, да обърне особено внимание на Комитета на регионите, като отчете неговия принос на регионално и местно равнище за наблюдението и прилагането на мерките, определени в Бялата книга за спорта;

16.  Изисква от международните, европейските и националните спортни федерации да приемат в своите устави правото на прибягване до обикновени съдилища, но същевременно признава, че е в сила принципът на саморегулиране от национални органи, лиги и състезания, подчертава и обосновава структурите на европейския спортен модел и основните принципи, които управляват организацията на спортните състезания;

17.  Насърчава Комисията да подкрепя прилагането и укрепването на саморегулиращите системи за лицензиране на национално и европейско равнище с цел да се повиши доброто управление и да се създадат равни предпоставки по отношение на финансовата прозрачност и стабилност; препоръчва да се вземат мерки, които да водят до финансова прозрачност и контрол на разходите в европейския спорт, да гарантират не само стабилност, но също така и равни възможности за европейските състезатели в спортния сектор; признава ползата от това организаторите на национални и европейски състезания да издават лицензи на професионални клубове, за да гарантират, че тези клубове имат необходимата структура и изпълняват изискваните материални условия за участие в състезанията;

18.  Призовава националните спортни федерации в ЕС и европейските организатори на спортни състезания да гарантират, че техните процедури за лицензиране на спортни асоциации съответстват на основните принципи на финансовата прозрачност, не прилагат дискриминации и спазват основните разпоредби и правила за вътрешния пазар, така че да се премахнат нарушения на конкуренцията; счита, че спортните организации трябва да гарантират, че са спазени изискванията относно прозрачността и лицензирането, както и че неспазването на тези правила се наказва;

19.  Приветства предложението на Комисията за провеждане на конференция съвместно с УЕФА, Асоциацията на европейските футболни лиги (EPFL), Международния съюз на професионалните футболисти (Fifpro), националните асоциации и националните органи, компетентни в организирането на футболни срещи, за да се обсъдят системите за лицензиране и най-добрите практики в тази област; и призовава Комисията да покани на тази конференция други заинтересовани представителни асоциации;

Допинг

20.  Изисква от държавите-членки да се споразумеят за общ законодателен подход към допинга, за да гарантират еднообразна правна уредба във всички държави-членки, и да определят единно становище по отношение на САДА, ЮНЕСКО и Съвета на Европа; призовава онези от държавите-членки, които още не са подписали конвенцията на ЮНЕСКО срещу допинга, да го сторят;

21.  Призовава Съюза, като участник в САДА, с цел водене на борба срещу употребата на допинг, на първо място да подсили съществуващите мрежи, и едва след това да развива партньорства между правоохранителните органи, акредитираните от САДА лаборатории, Европол и Интерпол, с цел навременен обмен, в сигурна среда, на информация относно нови вещества и нови допингови практики;

22.  Приканва Комисията да изпълни действия №№ 4 и 5 от плана за действие "Pierre de Coubertin", за да насърчи развитието на партньорства между правоохранителните органи на държавите-членки, акредитираните от САДА лаборатории, Европол и Интерпол, с цел навременен обмен, в сигурна среда, на информация относно нови вещества и нови допингови практики, и да улесни и подкрепи активно създаването на мрежа от национални антидопингови организации в държавите-членки;

23.  Насърчава държавите-членки да водят борба срещу търговията с незаконни допингови вещества по същия начин, както и борбата срещу търговията с наркотици, и да приспособят националното законодателство в тази насока; приканва Комисията да обмисли какви да бъдат последващите действия от тази препоръка, изразена в Бялата книга;

24.  Призовава към политика, насочена към превенцията и борбата с употребата на допинг, която да включва избягване на прекомерно натоварващи спортистите програми; подчертава необходимостта от борба с нередностите посредством проверки, изследвания, изпитвания, дългосрочно наблюдение от независими лекари, и същевременно посредством възпитание, превенция и обучение; призовава професионалните клубове и спортни организации да се ангажират с борбата с употребата на допинг и да наблюдават спазването чрез вътрешни и външни независими проверки;

25.  Изисква в течение на подготовката за следващата Олимпиада, която е запланувано да се проведе в ЕС (Лондон, 2012 г.), да се изработи план за действие относно борбата срещу употребата на допинг;

26.  Изисква по Рамковата програма за научни изследвания и Програмата за обществено здраве да се отпусне финансиране за изследователска дейност върху допинга;

27.  Призовава държавите-членки да гарантират по-всеобхватна информация и възпитание на младите спортни състезатели относно лекарствените продукти за повишаване на спортните постижения, лекарските предписания, които могат да съдържат такива вещества, и въздействието им върху здравето;

Образование, младежи и здраве

28.  Подчертава ролята на спорта в образованието, който учи младите хора на толерантност и взаимно уважение, честност и зачитане на правилата на честната игра, както и ролята му в здравната профилактика, особено в усилията за справяне със затлъстяването;

29.  Приветства предложението на Комисията за насърчаване на спорта и физическите упражнения като основни фактори при определяне на образователните стандарти, така че училищата да станат по-привлекателни и да се подобрят академичните стандарти; подкрепя препоръките на Комисията към държавите-членки за разработване на стратегии на национално ниво, които в съответствие с образователните програми, биха били насочени към увеличаване и повишаване на физическата активност на децата и учениците от много ранна възраст; подчертава значението на финансирането на физическото възпитание в училищата, което е от съществено значение за психическото и физическото развитие на децата и представлява основен инструмент за опазване на здравето на младите и недотам младите хора;

30.  Призовава държавите-членки да стимулират допълнителни мерки за насърчаване на спорта и физическите упражнения като основен фактор за повишаване на националните образователни стандарти и да използват пълноценно предложените от общностните програми възможности във връзка с мобилността на всички нива на образование, професионално обучение и учене през целия живот;

31.  Препоръчва на държавите-членки да признаят необходимостта от предоставяне на възможност за изграждане на "двойна кариера", както спортна, така и академична, за млади спортисти, така че да се позволи на професионалните спортисти да се интегрират на пазара на труда след края на спортната им кариера, със специално внимание към най-младите, като за тази цел се изисква стриктно наблюдение и редовни проверки на тренировките, така че да се гарантира тяхното качество и да се създадат висококачествени местни центрове, които да защитават етичните, образователни и професионални интереси на спортистите;

32.  Призовава Комисията и държавите-членки да засилят профилактичните мерки и редовните здравни прегледи на млади спортисти и да осигурят зачитането на всички права, заложени в Конвенцията на ООН за правата на детето;

33.  Приветства предложението на Комисията за връчването на европейска награда на училищата, които активно подкрепят и насърчават физическото възпитание като част от тяхната учебна програма;

34.  Изразява съгласието си с Комисията, че инвестирането в млади талантливи спортисти е от съществено значение за устойчивото развитие на спорта и счита, че е налице истинско предизвикателство за спортното движение при осигуряването на местни тренировки на играчите; счита, че правилото на УЕФА за местните играчи може да послужи за пример на други федерации, лиги и клубове;

35.  Позовава се в тази връзка на задачата на Съюза, възложена му с Договора от Лисабон, да защитава физическата и психическата неприкосновеност на спортистите, по-специално на най-младите сред тях;

36.  Призовава Комисията да признае законосъобразността на мерки, стимулиращи насърчаването на играчи, които са преминали през тренировъчни схеми, като се запази изискването за минимален брой играчи от местни школи, независимо от тяхната националност, пред професионалните спортисти;

37.  Призовава Комисията да насърчи мерките на спортните организации, целящи защитата на младите спортисти, съобразно особеностите на съответния спорт, като се произнесе открито в подкрепа на по-строгото прилагане на разпоредбата от правилника на ФИФА, която забранява трансферите в рамките на ЕС на играчи, които не са навършили 16-годишна възраст, и като се ангажира с принципа, съгласно който подписването от играчите на първи професионален договор трябва да става с клуба, в който са тренирали;

38.  Призовава Комисията и държавите-членки да се борят срещу експлоатацията на момичета и момчета в спорта и срещу трафика на деца, като прилагат стриктно съществуващите закони и разпоредби; счита, че е желателна по-висока степен на правна сигурност, особено при прилагането на "правилото за местни играчи";

39.  Осъжда практиката на правителствата на държавите-членки да продават училищни игрища за застрояване; счита, че държавите-членки следва да се насърчават да гарантират, че децата имат достатъчно оборудване, за да се занимават със спорт и физическа дейност в училище; приканва държавите-членки да улеснят свободния достъп на лица под 14 години до всички национални и международни състезания;

40.  Като се има предвид, че е необходимо да се приеме хоризонтален подход при въпроси, свързани с опазването на околната среда и здравето, препоръчва Комисията да насърчава опазването на околната среда и здравето при провеждане на европейски спортни мероприятия; приветства решението на Комисията да насърчава "зеленото снабдяване" в политическия си диалог с държавите-членки и други заинтересовани страни;

41.  Признава значението на спорта за опазване на здравето и по тази причина препоръчва на носителите на права за телевизионни излъчвания да насърчават популяризирането на спорта;

42.  Изтъква важността на връзката между спорта и здравето, поради което сътрудничеството между спортните организации или асоциации и здравните каси и лекарите се превръща във все по-широко разпространена практика, която представлява огромна добавена стойност за здравните услуги и в същото време - възможност за спестяване на финансови средства; и счита, че предвид връзката между храненето и физическите упражнения е много важно младите хора да се образоват посредством широкомащабни европейски събития като ден на храната без изкуствени добавки ("E-free Food Day"), за да са наясно със значението на здравословната храна;

43.  Подчертава значението на физическите упражнения и спорта за контролиране на затлъстяването и премахване на навиците, свързани с нездравословен начин на живот, тъй като това явление има сериозно положително въздействие върху здравето на гражданите, от една страна, както и по отношение на съкращаването на разходите на здравноосигурителните фондове, от друга; изразява обаче загриженост, що се отнася до факта, че удължаването на работното време и съществуващите условия на трудова заетост, като цяло, възпират работниците да се упражняват редовно и да се отдават по-целенасочено на спорта; призовава Комисията да изработи и издаде, заедно със спортните федерации, европейски насоки и препоръки относно физическата активност преди края на 2008 г.;

44.  Приканва държавите-членки да създадат рамка за организиране на европейски училищни шампионати и европейски университетски шампионати, които имат за цел да подготвят младите хора при представянето им и да насърчат междукултурния диалог;

Социално приобщаване и недискриминация

45.  Подчертава факта, че спортът е едно от най-ефективните средства за социална интеграция и че в тази му роля той следва да бъде насърчаван и подкрепян в по-голяма степен от Европейския съюз, напр. чрез специални програми за организаторите на европейски, национални и местни спортни и развлекателни събития; счита, че тези възможности следва да се разширят и по-специално по отношение на организаторите на спортни събития, които насърчават интеграцията и включват като участници хора с увреждания; счита, че в контекста на 2008 година - Европейска година на междукултурния диалог, трябва да се обърне особено внимание на ролята на спорта като основна сцена за междукултурно съжителство и крайъгълен камък за диалог и сътрудничество с трети държави;

46.  Подчертава значението на това да се насърчава практикуването на спорт, като се гарантират достъпа до спорта за всички и равните възможности, посредством инвестиране в обучението на преподаватели по спорт и инструктори и в създаването на нови обществени спортни съоръжения;

47.  Призовава Комисията и държавите-членки да разглеждат спорта не само като привилегия на здравите хора, но и като важен инструмент за рехабилитация и социално приобщаване на хората с увреждания; в този контекст, настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят практически мерки и инициативи за насърчаване на интегрирането в по-голяма степен на участниците с увреждания в традиционните спортни дисциплини;

48.  Приветства инициативата на Комисията да стимулира спортните организации и държавите-членки да приспособят спортната и училищна инфраструктура към нуждите на хората с увреждания и изисква улесняване на процедурата за обучение по кинетотерапия и физиотерапия на учителите по физическо възпитание, така че да им се даде възможност да работят със студенти с частични увреждания, в съответствие с условията, които имат;

49.  Приветства решението на Комисията и държавите-членки да подкрепят приемането на допълнителни мерки за хората с увреждания; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че спортистите с увреждания имат еднакъв достъп до всички права, предвидени за спортисти;

50.  Приветства изчерпателната Бяла книга за спорта на Комисията; изразява обаче съжаление, че факторът пол не се взема предвид в достатъчна степен, най-вече по отношение на равното заплащане за равна значимост, както и фактът, че жените спортисти печелят по-малко от своите колеги мъже;

51.  Приветства намерението на Комисията за включване на въпроса за равенството между половете във всички дейности, свързани със спорта, с особено ударение върху достъпа до спорт за жени-имигранти и жени от етнически малцинства, върху достъпа на жени до позиции, свързани с вземане на решения в областта на спорта, и върху медийното отразяване на жени, които се занимават със спорт;

52.  Призовава държавите-членки да отделят съответното внимание на постиженията на жените в спортните дисциплини посредством признание от финансово естество, а също така и да приемат законови разпоредби, целящи осуетяване организирането на спортни съревнования, които отреждат на жените награди или други възнаграждения, които са по-малки, отколкото за мъжете;

53.  Призовава държавите-членки да насърчават медийното отразяване на спортни прояви за жени, за да стимулират появата на жени като модели за подражание и преодоляването на стереотипите за половете, а също така и да предоставят на жените възможности за кариера в областите, свързани със света на спорта, включително и на ръководни постове;

54.  Призовава държавите-членки постепенно да приспособят спортните си инфраструктури, като вземат предвид нуждите на хората и най-вече на децата с увреждания, но също така и на възрастните хора и жените, с оглед увеличаване на очакваната продължителност на живота и значението на спорта за физическото и психическото здраве и да увеличат достъпа до такива инфраструктури като се учат от най-добрите практики в тази област; призовава държавите-членки да извършват мониторинг на използването на заделените за спорт обществени фондове, както и да следят за това тези фондове да се разпределят по равно за нуждите на жените и мъжете спортисти;

55.  Подчертава особено важната роля на спорта за социалното приобщаване на хората в неравностойно социално положение и по-специално на мигрантите; в тази връзка призовава държавите-членки да включат спортни дейности в програмите и инициативите, финансирани от Европейския социален фонд с оглед постигането на социална интеграция и участието на хора в неравностойно положение;

56.  Изразява положително становище относно позицията на Комисията в посока признаване ролята на спорта като полезен инструмент за интегриране на мигрантите и по-общо, като инструмент за социално приобщаване; предлага достъпът до спорт и интегрирането в обществените спортни инфраструктури да се разглеждат като показател за социалната интеграция и фактор за анализиране на явлението социална изолация;

57.  Подчертава ролята на регионите и на местните органи при провеждането на професионални и развлекателни спортни събития, за изграждането на инфраструктурата, както и за популяризиране на спорта и на здравословния начин на живот сред гражданите на ЕС, особено сред учениците;

58.  Призовава спортните организации и държавите-членки да приемат по-строги мерки за борба с расизма и дискриминацията в спорта; счита, че спортната сцена е работното място за професионалните атлети и призовава Комисията и държавите-членки да осигурят работно място без дискриминация;

59.  Призовава Комисията и всички държави-членки да въведат в законодателството и ефективно да прилагат Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход(10)и Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите(11);

60.  Призовава съсловните спортни организации и спортните клубове да стартират кампании за борба с всички прояви на дискриминация, расизъм и ксенофобия от страна на участниците и зрителите преди, по време и след спортни дейности и срещи, както на стадионите, така и извън тях;

Спорт и трети държави

61.  Настоява развитието чрез спорт да не води до "изтичане на мускули" и призовава Съюза да разгледа въпроса в неговия политически диалог и сътрудничество с държавите партньори;

62.  Призовава Комисията и държавите-членки да разширят обхвата на диалога и сътрудничеството с трети държави по отношение на въпроси като трансферите на международни играчи, експлоатацията на малолетни играчи, допинга, прането на пари чрез спорт и безопасността по време на големи международни спортни събития;

63.  Призовава държавите-членки да осигурят повече спортна инфраструктура за приемане на спортисти от трети държави, в съответствие с последните оценки относно цикличната миграция, партньорските споразумения с трети държави относно мобилността и планираната през 2005 г. политика за законната миграция;

64.  Призовава Комисията и държавите-членки, когато разглеждат спорта в рамките на политиките на ЕС за развитие, да координират своите дейности със съществуващите програми на ООН, държавите-членки, местните органи, неправителствените организации и частните организации;

Полицейско сътрудничество за спортните събития

65.  Призовава държавите-членки, с цел предотвратяване и борба срещу проявите на насилие, расизъм и ксенофобия в рамките на спортните събития, да насърчават обмена на най-добри практики и информации, свързани с оперативното сътрудничество между полицейските служби, инициативите на запалянковци, местните групи и експерти за борба с насилието и спортните компетентни органи по отношение на опасните запалянковци; призовава всички заинтересовани страни да играят активна роля като изискат незабавни и по-строги санкции срещу расизма и насилието, както на игрището, така и на скамейките и да използват наличния опит в тази област на организаторите на състезания и на клубовете на местно и европейско равнище, за да се гарантира осигуряването на високи минимални стандарти от страна на публичните органи и организаторите на състезания при изпълнение на процедурите и спазване на плановете за безопасност; подчертава необходимостта от създаване на условия за по-всеобхватен подход, включващ всички заинтересовани страни в стратегия за укрепване на нерепресивните аспекти на отговора на предизвикателствата, със силен акцент върху образованието и обучението;

66.  Призовава Комисията и държавите-членки да прилагат "основаваща се на разузнавателни данни политика" на трансгранично полицейско сътрудничество в областта на спорта, включително обмен на информация и разузнавателни данни между службите за сигурност, като същевременно се зачитат свободата, основните права и разпоредбите за защита на личните данните;

67.  Обръща особено внимание на ценния опит, придобит чрез НФИЗ (националните футболни информационни звена, които отговарят за координирането и улесняването на трансграничния обмен на полицейска информация, включително оценки на риска и данни относно опасни запалянковци) и на наръчника за международно полицейско сътрудничество, които могат да играят ключова роля в тази "основаваща се на разузнавателни данни политика"; призовава Комисията и държавите-членки да активизират сътрудничеството помежду си и при необходимост да развиват и осъвременяват този подход;

68.  Приветства инициативата на Комисията за предотвратяване на насилието по време на спортни събития и препоръчва развиването на мерки за борба с насилието в училищните спортове;

69.  Приветства развитието на системи за лицензиране на клубове на национално и европейско равнище и изразява увереност, че тези системи също така би следвало да включват разпоредби, свързани с предотвратяването на расизма, ксенофобията и насилието, със защитата на малолетните и непълнолетните лица и със зачитането на основните права;

Икономически аспекти

70.  Призовава Комисията и държавите-членки да изготвят законодателство и/или да засилят съществуващата регламентация, като отдадат специално значение на зачитането на правата на интелектуална собственост, свързани с търговските реклами, търговските марки и изображения, наименованията, медийните и други права на организаторите на спортни събития, така че да се защити икономиката на професионалния спорт, като се зачита правото на "кратки откъси", както е изложено в Директива 2007/65/ЕО(12) ("Директива за аудиовизуалните медийни услуги") и себеустойчивото и балансирано развитие на спорта, без да се накърнява равновесието между основателните безпокойства на спортните организации и нуждата на обществеността да има достъп и да създава обективна, съдържателна и тематична информация с писмено и аудио съдържание или под формата на изображение; изтъква, че също така е важно да се гарантира, че получателите имат възможност за достъп от разстояние до презгранични спортни събития в рамките на ЕС; по-специално трябва да се разгледат като приоритет от държавите-членки и Комисията проблемите на скритата реклама, интернет пиратството и незаконните спортни залагания;

71.  Признава правото на всички медии на достъп и репортажи от организирани спортни събития от голям обществен интерес, за да се гарантира правото на обществеността да получава такива новини и информация в новинарските предавания; признава правото на държавите-членки да предприемат мерки за защита на правото на информираност и за гарантиране на широк достъп на обществеността до телевизионно отразяване на национални и ненационални спортни събития от голямо значение за обществото като олимпийските игри, световното първенство по футбол и европейското първенство по футбол;

72.  Потвърждава подкрепата си за изготвянето от държавите-членки на списък със събития от голямо значение за обществеността, които следва да се предават свободно съгласно член 3 от горепосочената Директива за аудиовизуалните медийни услуги и осъжда предприетите от ФИФА съдебните действия в тази връзка;

73.  Препоръчва държавите-членки и националните спортни федерации и лиги да въведат колективна продажба на медийни права (ако това все още не е налице); счита, че в интерес на солидарността трябва да има равномерно преразпределение на приходите между спортните клубове, включително най-малките, в рамките на лигите и между тях, както и между професионалния и любителския спорт, така че да се избегне ситуация, при която само големите клубове печелят от медийни права;

74.  Признава, че спортните права изискват същата защита, както и другите медийни права; приветства признаването от страна на Комисията на колективната продажба на медийни права като средство за постигане на по-голяма солидарност между спортовете и нейното настояване за създаването и поддържането на механизми за солидарност; призовава лигите, които не предвиждат въвеждането на такива механизми да го направят и призовава Комисията да приеме колективната продажба на медийни права като принципно съвместима с правилата на конкуренцията на ЕС или, като алтернатива, да създаде групово освобождаване за колективната продажба на медийни права в областта на спорта, за да се гарантира правна сигурност за организаторите на спортни събития и за медийните инвеститори;

75.  Заявява, че спортът трябва да гарантира взаимозависимостта на съперниците и нуждата да се гарантира непредсказуемостта на резултатите от състезанието, което може да бъде основание спортните организации на пазара да създадат специфична рамка за провеждане и продажба на спортни събития; при все това тези специфични черти не гарантират автоматично освобождаване от правилата на ЕС за конкуренцията на никоя стопанска дейност, породена от спорта;

76.  Призовава Комисията и държавите-членки да засилят правата върху интелектуална собственост (ПИС) в спортния сектор и изисква конкретни действия за защита на ПИС на организаторите на спортни събития по отношение на резултатите и на спортното събитие като цяло, без да се накърнява свободата на печата;

77.  Призовава Комисията да обърне особено внимание на спортното пиратство в стратегията си за съдържанието на онлайн сектора и в борбата срещу пиратството; призовава Комисията и държавите-членки да засилят правата в спортния сектор в контекста на Световната организация за интелектуалната собственост (СОИС) и диалога с трети държави;

78.  Отбелязва, че често съществува несъответствие между предлагането и търсенето на билети за големи спортни събития, което е в ущърб на потребителите; подчертава, че интересът на потребителите следва изцяло да бъде взет под внимание при организирането на дистрибуцията на билети и че следва да се гарантира недискриминативна и справедлива продажба на билети на всички нива;

79.  Призовава Комисията и държавите-членки да разработят европейски статистически метод за измерване на икономическото въздействие на спорта, което да послужи за основа на националните статистически отчети за спорта, като с времето това може да доведе до европейска сателитна сметка за спорта;

80.  Призовава Комисията да включи в обхвата на краткосрочните си планове оценка на прекия принос на спорта за БВП, развитието и заетостта, както и на непрекия принос посредством образование, регионално развитие и постигане на целите на Лисабонския дневен ред;

81.  Препоръчва на държавите членки да се възползват по-ефективно от потенциала на спорта за създаване на работни места, насърчаване на икономическия растеж и съживяване, по-специално на изостанали региони и препоръчва държавите-членки и Съюзът да подкрепят спорта посредством съществуващите програми на ЕС за финансиране и в този контекст подчертава важната роля, която спортът може да играе в областта на социалното приобщаване; признава ролята на приходите от медийни и други права върху интелектуална собственост за увеличаване на разходите за съживяване и за общностни проекти;

82.  Призовава държавите-членки, с помощта на Комисията, да организират обмяната на най-добри практики между тях и спортните федерации по отношение на организацията на големи спортни събития с оглед насърчаване на устойчивото икономическо развитие, конкуренцията и заетостта;

83.  Предлага създаването на ефективен механизъм за насърчаване на презграничното и междурегионалното сътрудничество, за да се използват по-рационално вложените в инфраструктура инвестиции, свързани със спортни събития; освен това препоръчва да се насърчава популяризирането на спорта чрез европейските групи за териториално сътрудничество, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС)(13);

84.  Подкрепя укрепването на солидарността между професионалния и любителския спорт, така че да се поощряват малките клубове, да се насърчава спортът в училищата и да се развива съответната местна инфраструктура; приветства обстоятелството, че Комисията признава специфичните предизвикателства, пред които са изправени любителският спорт и спортните дейности с нестопанска цел, както и спортът, свързан с доброволческа дейност, и призовава това да бъде отразено във всички икономически аспекти на бъдещата политика в областта на спорта;

85.  Обръща внимание на аматьорския спорт, който често е пренебрегван; подчертава необходимостта да се гарантират по-добри финансови опори, по-добри условия на работа и други мерки за насърчаване, както и привилегии за аматьорския спорт, включително и за клубовете с нестопанска цел, спортуващите в тях, техните ръководители, треньори, инструктори, рефери аматьори и доброволци;

86.  Подчертава също необходимостта да се гарантира, че държавата поема разходите по безопасността на аматьорските състезания, организирани от сдружения с нестопанска цел;

87.  Призовава Комисията да съдейства за запазване на настоящата система на публично финансиране на непрофесионалния спорт, с оглед гарантиране на финансирането за непрофесионалния спорт чрез осигуряване на финансиране от държавните лотарии и лицензираните хазартни органи, функциониращи в общ интерес;

88.  Очаква с интерес заключенията от независимото проучване относно публичното и частното финансиране в държавите-членки на масовия спорт и спорта за всички и влиянието на текущите промени в сектора;

89.  Изразява своята загриженост относно възможното дерегулиране на пазара на хазартни игри и лотарии; счита за подходящо използването на печалбите от тези лотарии за цели от обществен интерес, включително продължаване на финансирането за професионалния и любителския спорт; призовава Комисията и държавите-членки да приемат регулаторни мерки, които да гарантират, че спортът е защитен от всякакво неправомерно влияние, свързано със залагания, като по този начин се гарантира честността на спортните състезания и зачитането на правата върху интелектуална собственост на организаторите на състезанията; призовава държавите-членки да извършат проучване относно потенциалното въздействие върху обществото и спорта на пълното дерегулиране на пазара на хазартни игри и лотарии и за това какви механизми за контрол биха могли да се използват за защита на потребителите;

90.  Изисква от Комисията да представи предложение за гарантиране на функциониращ сектор на спортни залагания в Съюза, който да зачита правата на организаторите на спортните събития и да предотвратява злоупотребите и корупцията; изисква от Комисията и държавите-членки да разгледат съвместно със спортните оператори и операторите за спортните залагания създаването на работеща, справедлива и устойчива рамка, която да гарантира отсъствието на практики, свързани с незаконни залагания, във всички видове спорт в Европейския съюз, и да съхрани доверието на публиката в почтеността на спорта;

91.  Подчертава, че дискриминационното данъчно облагане, което облагодетелства спортистите и се прилага в държавите-членки, може да доведе до нарушаване на конкуренцията;

92.  Подчертава, заедно с Комисията, необходимостта да се осигури възможност за прилагане на намален ДДС по отношение на спортните дейности поради важната социална роля, която изпълняват и тесните връзки с местната общност;

93.  Призовава спортните организации повторно да инвестират процент от приходите, получени от продажба на медийни права и от пазарни дейности, свързани с конкретен спорт, като тази инвестиция се заделя пряко за финансирането и подпомагането на доброволческия и нестопанския сектор на този спорт;

94.  Счита за важно признаването на специфичния характер на спортните сдружения с нестопанска цел и подкрепя становището, че в правото на Общността следва да се вземе предвид разликата между доброволните сдружения, сдруженията с нестопанска цел и предприятията със стопанска цел; призовава държавите-членки да определят, заедно с Комисията, принципните предизвикателства, пред които са изправени спортните сдружения с нестопанска цел и принципния характер на предоставяните от тях услуги;

Въпроси, свързани със заетостта в спорта

95.  Счита за нежелателно професионалните спортисти да имат по-малко права, отколкото други наемни работници и затова счита за важно професионалните спортисти да разполагат с широк и прозрачен набор от права като другите работници, включително право да сключват или да отказват сключването на колективни трудови договори, да членуват в профсъюзи, както и да се отнасят до обикновени съдилища;

96.  Потвърждава основната приложимост на законодателството на ЕС за недискриминация в областта на спорта в Европа и призовава Комисията да гарантира, че всяка дерогация, дължаща се на особеностите на спорта, е законна и ограничена по обхват; счита, че в някои случаи, с оглед на специфичните характеристики на спорта, въвеждането на ограничени и пропорционални ограничения на свободното движение е целесъобразно, полезно и необходимо с цел насърчаване на спорта в държавите-членки;

97.  Призовава държавите-членки да гарантират, посредством националното си законодателство, че всяко правило, свързано с трансфер на играчи в Европа, е в съответствие с правото на ЕС, като надлежно се вземат предвид особеностите на спорта и други основни принципи като запазването на стабилността на договорите и на състезанията;

98.  Призовава държавите-членки и спортните асоциации да не въвеждат нови правила, които създават пряка дискриминация, основаваща се на националност (като правилото 6 + 5, предложено от ФИФА, което контрастира с по-съразмерната и недискриминационна схема на УЕФА по отношение на местните играчи); призовава за борба с дискриминацията в спорта посредством политически диалог с държавите-членки, препоръки, структуриран диалог с участниците в спорта и процедури за преследване на нарушенията, когато се налага;

99.  Призовава държавите-членки и съответните регулаторни органи да извършат проверки във връзка с твърдения за корупция и експлоатация при набирането и наемането на спортисти, в частност на непълнолетни спортисти от държави извън Съюза;

100.  Изразява неодобрение от лошите практики в дейностите на определени представители на професионални спортни играчи, които практики са достигнали дори до случаи на корупция, пране на пари и експлоатация на непълнолетни играчи и спортисти, и счита, че тези практики нанасят вреда на спорта като цяло; счита, че настоящата икономическа действителност на агентите на играчите изисква органите на управление на всички нива, в консултация с Комисията, да подобрят приложимите за агентите правила; в тази връзка призовава Комисията да подкрепи усилията на органите на управление на спорта за регулиране на условията за работа на агентите на играчите, ако е необходимо чрез представянето на предложение за директива относно агентите на играчите; подкрепя публично-частните партньорствата, които са представителни за спортните интереси, както и органите за борба с корупцията и които ще спомогнат за създаването на ефективни превантивни и рестриктивни стратегии за срещу корупцията;

101.  Отбелязва, че признаването на професионалните квалификации на агентите на играчите е уредено от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации(14), съгласно която професията се регламентира от националните правила;

102.  Настоява за спазването на имиграционното законодателство във връзка с назначаването на млади чуждестранни таланти и призовава Комисията да се справи с проблема на трафика на деца в контекста на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета от 19 юли 2002 г. относно борбата срещу трафика на хора(15) и/или в контекста на приложението на Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на работното място(16);

103.  Призовава държавите-членки и спортните асоциации да сътрудничат за опазване на психическото и физическото здраве на младите хора чрез предоставяне на информация за приложимото законодателство, здравното застраховане за спортисти, определянето на минимални стандарти и обмена на най-добри практики;

104.  Призовава органите за управление на спорта и клубовете да се включат в борбата срещу трафика на хора чрез

   присъединяването им към Европейската харта за солидарност в спорта, която задължава страните по нея да спазват добрите практики относно откриването, набирането и посрещането на млади чуждестранни спортни играчи;
   създаването на фонд за солидарност, който ще финансира програми за превенция в държавите, които са най-силно засегнати от трафик на хора;
   преразглеждане на член 19 от Правилника на ФИФА за статуса и трансферите на играчи, във връзка със защитата на малолетните и непълнолетните лица;

105.  Приветства получената подкрепа за създаването на европейски комитети за социален диалог в спортния сектор; подкрепя усилията на работодателите и служителите в тази област и призовава Комисията да продължи открития диалог по този въпрос с всички спортни организации;

106.  Подчертава значението на насърчения от Комисията социален диалог като ценна платформа за стимулиране на социалните консултации и стабилните отношения между представителите на работодатели и служители и за гарантиране на правна сигурност и стабилност на договорите в спорта; в тази връзка приветства факта, че EPFL и Fifpro взаимно се признават като социални партньори и съвместно са поискали от Комисията официалното създаване на комитет за социален диалог на ЕС в сектора на професионалния футбол, като клубовете и УЕФА участват като равноправни партньори;

107.  Счита, че агентите на играчите трябва да играят роля в засиления диалог в спорта, който в комбинация с по-добро регламентиране и европейска лицензионна система за агентите, ще предотврати също и случаи на неправомерни действия от страна на агентите;

Финансиране на спорта в ЕС

108.  Изисква в бюджета за 2009 г. да се включи специална бюджетна линия за подготвителни действия в областта на спорта; като се има предвид, че член 149 от Договора за създаване на ЕО, както е изменен с Договора от Лисабон предвижда мерки за стимулиране в областта на спорта и като се има предвид, че специфичната програма на ЕС за финансиране на спорта няма да стане оперативна преди 2011 г., при условие че Договора от Лисабон бъде ратифициран от 27-те държави-членки, признава необходимостта от подготвяне на програмата посредством подготвителни действия от 2009 г. нататък;

109.  Призовава за започване на процеса на изпълнение на различните действия от плана за действие "Pierre de Coubertin";

110.  Приветства идеята за програма за политиката на спорта на ЕС, предвидена от Договора от Лисабон и очаква съответното предложение от страна на Комисията;

111.  Призовава Комисията да започне подготвителни действия в областта на социалното приобщаване и спорта, фокусирани върху проекти с европейска добавена стойност и настоятелно призовава Комисията да подкрепи проекти, които имат тази цел, като напр. инициативата за специални олимпийски игри на обединените спортове; настоятелно призовава Комисията да посвети част от всяко евентуално бъдещо подготвително действие в областта на спорта на въпроса за защита на малолетните и непълнолетните лица;

112.  Приканва Комисията и държавите-членки да вземат предвид възможността за създаване на програми за подкрепа на учащите се със специални физически нужди;

113.  Призовава Комисията и държавите-членки да предвидят, като част от стратегиите си за устойчиво развитие, финансиране за инфраструктура и проекти, свързани със спорта, в рамките на Европейския фонд за регионално развитие, както и възможността за достъп до новите инструменти за финансиране (между които JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за финансиране на микро, малки и средни предприятия) и JESSICA (Съвместна европейска помощ за устойчиви инвестиции в градската среда));

114.  Настоятелно призовава Комисията целесъобразно да включи спорта в съществуващите политики на ЕС и в програмите за финансиране на ЕС, както и да докладва относно напредъка в тази област няколко пъти годишно;

o
o   o

115.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на европейските, международни и национални спортни федерации, както и на национални лиги и състезания.

(1) OВ L 180, 19.7.2000, стр. 22.
(2) OВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(3) OВ С 200, 30.6.1997 г., стр. 252.
(4) ОВ С 68 Е, 18.3.2004 г., стр. 605.
(5) ОВ С 27 Е, 31.1.2008 г., стр. 232.
(6) Приети текстове, P6_TA(2007)0503.
(7) ОВ С 33 Е, 9.2.2006 г., стр. 590.
(8) OВ C 291E, 30.11.2006 г., стр.143.
(9) ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.
(10) ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
(11) ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(12) Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27).
(13) OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19.
(14) OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.
(15) OВ L 203, 1.8.2002 г., стр. 1.
(16) OВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 12.

Правна информация - Политика за поверителност