Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2261(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0149/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0149/2008

Συζήτηση :

PV 08/05/2008 - 4
CRE 08/05/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0198

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 470kWORD 221k
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες
Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό
P6_TA(2008)0198A6-0149/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό (2007/2261(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ και το άρθρο 149 της Συνθήκης ΕK όπως τροποποιήθηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στην προώθηση των ευρωπαϊκών επιδιώξεων στον χώρο του αθλητισμού, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τις ιδιαιτερότητές του, τις δομές του που βασίζονται στον εθελοντισμό καθώς και τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό του ρόλο,

–   έχοντας υπόψη την Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό (COM(2007)0391),

–   έχοντας υπόψη την Έκθεση του Ελσίνκι του Δεκεμβρίου 1999 και τη Δήλωση της Νίκαιας του Δεκεμβρίου 2000 για τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και την κοινωνική του αποστολή στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της βρετανικής Προεδρίας για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, που οδήγησε στην εκπόνηση της μελέτης "Independent European Sport Review 2006" (Ανεξάρτητη Μελέτη για τον Ευρωπαϊκό Αθλητισμό 2006),

–   έχοντας υπόψη τη νομολογία που έχει διαμορφωθεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Πρωτοδικείο, καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής για ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2000/43/ΕΚ, της 29ης Ιουνίου 2000, δια της οποίας εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής(1) και που απαγορεύει κάθε μορφή ρατσιστικών διακρίσεων στους τομείς της απασχόλησης, της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης, της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ, της 27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(2),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Ιουνίου 1997 σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού(3) και της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τη γυναίκα και τον αθλητισμό(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με το ντόπινγκ στον αθλητισμό(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 για την αντιμετώπιση του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο(8),

–   έχοντας υπόψη τον Παγκόσμιο Κώδικα κατά του Ντόπινγκ του 2003 και την αναθεώρησή του το 2007,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση και τα συμπεράσματα της πρώτης ευρωπαϊκής διάσκεψης σχετικά με τη διαχείριση του αθλητισμού με τίτλο "The rules of the game" (Kανόνες Παιδιάς) (Βρυξέλλες 26-27 Φεβρουαρίου 2001),

–   έχοντας υπόψη το μνημόνιο συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της Επιτροπής και της FIFA το 2006 με σκοπό να καταστεί το ποδόσφαιρο μοχλός ανάπτυξης για τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής, και του Ειρηνικού,

–   λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Έτος Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού (2004) και τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης(9),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0149/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη τον ενοποιητικό ρόλο του αθλητισμού, αλλά και τη δυνατότητά του να συμβάλει στην κοινωνική συνοχή και την εσωτερική συνοχή των περιφερειών,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ταυτότητας, του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη, καθώς και ότι βασίζεται στην προσφορά και στον ενθουσιασμό εκατομμυρίων αθλητών, εθελοντών και θιασωτών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε μεγάλο αριθμό αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών, μια ευρεία κίνηση που δημιούργησε πολλές εξέχουσες αθλήτριες, αθλητές και αθλητικές ομάδες, κατέστησε δε τον αθλητισμό αξιολογότατη πτυχή της κοινωνίας μας, στο πλαίσιο της οποίας οι αθλητικές εκδηλώσεις είναι εξαιρετικά δημοφιλείς,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην ευρωπαϊκή κοινωνία, μέρος του ανταγωνιστικού αθλητισμού αντιμετωπίζει νέες απειλές και προκλήσεις, όπως την εμπορική πίεση, την εκμετάλλευση νεαρών παικτών, αθλητών και αθλητριών, το ντόπινγκ, το ρατσισμό, τη βία, τις απάτες με στοιχήματα, τη διαφθορά, τους "στημένους" αγώνες και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού ως μέσου για την κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη, το γεγονός ότι ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και συμβάλλει εξαιρετικά στην ανάπτυξη και την προαγωγή σημαντικών κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών αξιών, όπως η εντιμότητα, η ανοχή και ο αλληλοσεβασμός, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός των κανόνων, το ομαδικό πνεύμα, η αυτοπειθαρχία· λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο ρόλο του αθλητισμού στην ευρωπαϊκή κοινωνία, όσον αφορά την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ενσωμάτωση και τον πολιτισμό, βάσει δομών που στηρίζονται στον εθελοντισμό,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 149 της Συνθήκης ΕK όπως τροποποιήθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η δράση της ΕΕ στοχεύει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού προάγοντας το δίκαιο και ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναμετρήσεων και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων για τον αθλητισμό φορέων, καθώς και προστατεύοντας τη σωματική και ηθική ακεραιότητα των αθλητών, ιδίως των νεοτέρων· έχοντας επίσης υπόψη ότι η δράση σε κοινοτικό επίπεδο πρέπει να συμπληρώνει τη δράση των λοιπών παραγόντων, χωρίς να αλλάζει η υφιστάμενη κατανομή αρμοδιοτήτων,

F.  ΣT. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει της επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας και του άρθρου 149, θα πρέπει να δοθεί στρατηγική κατεύθυνση στο ρόλο του αθλητισμού στην Ευρώπη αποσαφηνίζοντας την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στον τομέα του αθλητισμού, ότι η κατά περίπτωση προσέγγιση λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του αθλητισμού είναι ανεπαρκής από την άποψη των αθλητικών οργανώσεων, πράγμα που θα εδραιώσει την υπάρχουσα νομική αβεβαιότητα, και ότι θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι σχετικές με τον αθλητισμό ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ, με σεβασμό ταυτόχρονα στην αυτονομία, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την αυτορρύθμιση των αθλητικών οργανώσεων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 149 της Συνθήκης ΕK όπως τροποποιήθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας καλεί την Κοινότητα να προωθήσει την εντιμότητα και την ανοικτή πρόσβαση στις αθλητικές διοργανώσεις, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στον αθλητισμό δημιουργεί συνεχώς και μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των αθλητικών σωματείων προς όφελος των πλουσιότερων ή των δημοφιλέστερων από αυτά, με αποτέλεσμα την υπονόμευση της ίσης μεταχείρισης στις αθλητικές διοργανώσεις και κατά συνέπεια σε αντίθεση με τον ίδιο το στόχο που θέτει το εν λόγω άρθρο,

H.   λαμβάνοντας υπόψη την αυτονομία των αθλητικών οργανώσεων και των αντιπροσωπευτικών δομών, όπως οι φορείς διοργάνωσης των επαγγελματικών πρωταθλημάτων καθώς και το γεγονός ότι η ευθύνη της διαχείρισης βαρύνει κυρίως τα διοικητικά συμβούλια αθλητικών φορέων και, ως ένα βαθμό, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός καθίσταται ολοένα και σημαντικότερος και συμβάλλει στον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού, ότι το δίκαιο περί ανταγωνισμού και οι διατάξεις για την εσωτερική αγορά εφαρμόζονται στον επαγγελματικό πρωταθλητισμό, στο βαθμό και στην έκταση που αποτελεί οικονομική δραστηριότητα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός υπόκειται στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, ιδίως δε σε ό,τι αφορά την αρχή της αντιπροσωπευτικής και συμμετοχικής δημοκρατίας στα όργανα λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών αθλητικών φορέων και στο άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ δυνάμει του οποίου απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών και των ουσιωδών και ιδιόμορφων στοιχείων του, ο αθλητισμός δεν μπορεί να εξομοιωθεί με μια κοινή οικονομική δραστηριότητα,

K.  ΙA. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες στον αθλητικό τομέα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και ένταξη, προάγουν την τοπική δημοκρατία και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, ενέχουν δε σαφώς οικονομική αξία, καθώς χωρίς εθελοντές οι αθλητικές δραστηριότητες θα βαρύνονταν με πολύ υψηλότερο κόστος και πολλές από τις κοινωνικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον αθλητισμό θα εξέλειπαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να προωθηθούν αθλητικές δομές και να ενθαρρυνθούν οι εθελοντικές υπηρεσίες στον αθλητισμό με μέτρα που θα εξασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία των εθελοντών και θα αναγνωρίζουν τον οικονομικό και κοινωνικό τους ρόλο,

L.  ΙB. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη σωματικής άσκησης πολλαπλασιάζει τις περιπτώσεις παχυσαρκίας και χρόνιων παθήσεων, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο διαβήτης και ότι τα αποτελέσματα της έλλειψης σωματικής άσκησης επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της υγείας των κρατών μελών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ωρών γυμναστικής έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ότι εμφανίζονται μεγάλες διαφορές στις εγκαταστάσεις και στην κατάσταση του εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών· εκτιμώντας ότι ο αθλητισμός προσφέρει στους νέους ελκυστικές δυνατότητες συμμετοχής και στράτευσης στην κοινωνία και μπορεί να συμβάλει στην αποχή τους από την παραβατικότητα,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ντόπινγκ υπονομεύει την αρχή του διαφανούς και δίκαιου ανταγωνισμού, υποβάλλοντας τους αθλητές σε συνθήκες αδικαιολόγητης πίεσης,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Κώδικας κατά της Φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) του 2003 επέτυχε να καταστεί πρότυπο για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών ανά τον κόσμο, καθώς και ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης (WADA) εστιάζονται κυρίως στον πρωταθλητισμό,

P.  ΙΣT. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα αντλήσει οφέλη από μια πιο συντονισμένη προσέγγιση της καταπολέμησης του ντόπινγκ, ιδίως ορίζοντας κοινές θέσεις σε σχέση με τη WADA, την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και με την ανταλλαγή πληροφοριών και χρηστών πρακτικών μεταξύ κυβερνήσεων, εθνικών οργανισμών καταπολέμησης του ντόπινγκ και εργαστηρίων,

Q.  ΙZ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την όποια πρόοδο έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των φύλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον αθλητισμό εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, ότι τα συστήματα κατάρτισης για ταλαντούχους νέους αθλητές και νέες αθλήτριες πρέπει να είναι ανοικτά σε όλους και δεν πρέπει να δημιουργούνται διακρίσεις λόγω ιθαγένειας μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και κατοίκων λόγω εθνικότητας ή λόγω φύλου,

R.  ΙH. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες ορισμένων ομάδων, όπως των ατόμων με αναπηρία, των μεταναστών και των ατόμων από λιγότερο προνομιούχο περιβάλλον· πιστεύοντας ότι, ιδίως, οι ανάπηροι αθλούμενοι δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις συγκρινόμενοι με τους αρτιμελείς αθλουμένους όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό εντός των κρατών μελών,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, την αναπηρία, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και το κοινωνικό ή οικονομικό υπόβαθρο, ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει δύναμη κοινωνικής ενσωμάτωσης και ένταξης, καθώς και ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν επανειλημμένως καταδικάσει όλες τις μορφές βίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά τη διάρκεια των αθλητικών εκδηλώσεων παραμένει άλυτο πρόβλημα και μπορεί να προσλάβει διάφορες μορφές· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, κατά τη διάρκειά τους, οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις αποτελούν πόλο έλξης για την πορνεία και την εμπορία γυναικών και παιδιών,

U.  ΚA. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της αυστριακής Προεδρίας το 2006, ο αθλητισμός δημιούργησε προστιθέμενη αξία 407 δισ. ευρώ το 2004, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,7% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, και δημιούργησε θέσεις εργασίας για 15 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή εξασφάλισε απασχόληση για το 5,4% του εργατικού δυναμικού· εκτιμώντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, να λειτουργήσει ως μέσο τοπικής, περιφερειακής και αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και να συνδυαστεί με την τουριστική ανάπτυξη μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και της δημιουργίας συμπράξεων για τη χρηματοδότηση αθλητικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων,

V.  ΚB. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντεινόμενη ψηφιακή πειρατεία (και ειδικότερα η ζωντανή μετάδοση και αναμετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων χωρίς σχετική άδεια) είναι μεγάλη απειλή για τον τομέα του αθλητισμού, αν και το πρόβλημα δεν είναι επαρκώς γνωστό,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δομές, πολλές από τις οποίες εξαρτώνται από την οικονομική υποστήριξη προκειμένου να εξασφαλίζουν την πρόσβαση όλων των πολιτών σε αθλητικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της οικονομικής υποστήριξης προς τον αθλητισμό της βάσης και τον αθλητισμό για όλους, εφόσον αυτή διατίθεται σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οργανωμένος αθλητισμός σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη βασίζεται σε συγκεκριμένες μη κερδοσκοπικές οργανωτικές δομές βάσης, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την προσφορά εθελοντών και έχουν ορισμένες μορφές νομικού προσώπου ή καθεστώτος που συνεπάγονται σειρά οικονομικών και φορολογικών πλεονεκτημάτων,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν ορίσει σαφώς την έννοια του αθλητισμού και δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν αποτελεί ή όχι υπηρεσία κοινής ωφελείας, ώστε να δικαιολογούνται οικονομικά οφέλη (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις),

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μειώνονται οι χορηγίες και η κυβερνητική χρηματοδότηση και ότι, προκειμένου να επιβιώσουν, οι μη κερδοσκοπικές αθλητικές οργανώσεις στην πλειονότητά τους αναγκάζονται να αντλούν έσοδα από ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες, οι οποίες τους επιτρέπουν να υπηρετούν αποτελεσματικά τους κοινωνικούς τους στόχους, και, συνεπώς, υπόκεινται στην κοινοτική νομοθεσία,

Z.  ΚΣT. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητικές οργανώσεις έχουν πολλές πηγές εσόδων, όπως, για παράδειγμα, συνδρομές μελών των αθλητικών σωματείων και πώληση εισιτηρίων, διαφήμιση και χορηγία, λαχεία, δικαιώματα που καταβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης, αναδιανομή εσόδων στο πλαίσιο των αθλητικών ομοσπονδιών και φορέων διοργάνωσης επαγγελματικών πρωταθλημάτων, πώληση παράγωγων προϊόντων, δημόσια στήριξη κ.λπ., ενώ τα έσοδα που προέρχονται από κρατικά ή εγκεκριμένα από το κράτος λαχεία και τυχερά παιχνίδια είναι η μακράν πιο σημαντική πηγή εσόδων σε πολλά κράτη μέλη,

AA.  ΚZ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης αποτελούν κύρια πηγή εσόδων για τον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ευρώπη, εσόδων που επενδύονται μεταξύ άλλων σε προπονητικά κέντρα για όλους τους πολίτες, εγκαταστάσεις και δημοτικά έργα, καθώς και ότι τα δικαιώματα των αθλητικών μέσων ενημέρωσης είναι δημοφιλής πηγή περιεχομένου για πολλούς ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης,

AB.  ΚH. επισημαίνοντας ότι οι συνεισφορές στη χρηματοδότηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού από κρατικές λαχειοφόρες αγορές και στοιχήματα, καθώς και από εγκεκριμένους οργανισμούς που διαχειρίζονται τυχερά παιχνίδια υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, κρίνονται αναγκαίες από τους αθλητικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτιμώντας ότι, μέχρι σήμερα, καμία άλλη βιώσιμη και πολιτικά εφικτή λύση δεν έχει προταθεί ή συζητηθεί σοβαρά για να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές απώλειες που καλύπτονται από αυτές τις πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες προκύπτουν από τη μη χορήγηση άδειας σε εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε κράτη που εφαρμόζουν στον τομέα αυτόν περιοριστική πολιτική,

ΚΘ.   εκτιμώντας ότι οι δραστηριότητες των αθλητικών στοιχημάτων διοργανώνονται κατά τρόπο ανεξέλεγκτο (ιδίως τα διασυνοριακά στοιχήματα στο διαδίκτυο), ότι προκαλούν κάποιες νοθεύσεις αποτελεσμάτων και ότι πρόσφατα έχουν ξεσπάσει στα κράτη μέλη σκάνδαλα συνδεόμενα με τα στοιχήματα, φαινόμενα που απειλούν την ακεραιότητα του αθλητισμού και των αθλητικών αγώνων,

Λ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, που είναι κοινές στα περισσότερα κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα η αυξημένη εμπορευματοποίηση, οι προκλήσεις για τις δημόσιες δαπάνες, ο αυξημένος αριθμός συμμετεχόντων και η στασιμότητα του αριθμού εθελοντών, δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την οργάνωση του αθλητισμού στην Ευρώπη,

AE.  ΛA. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές ομάδες διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο όχι μόνο σε επίπεδο ταυτότητας αλλά και επειδή εξασφαλίζουν την αλληλεγγύη με τον αθλητισμό της βάσης και, κατά συνέπεια, αξίζει να στηριχθούν,

AF.  ΛB. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς παικτών και παικτριών ή αθλητών και αθλητριών και η άνοδος του επιπέδου των αμοιβών τους σε ορισμένα αθλήματα που ασκούνται σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού αύξησαν τις δραστηριότητες των εκπροσώπων των παικτών και παικτριών (μάνατζερ) και για αυτό το λόγο είναι αναγκαία η ιδιαίτερη κατάρτιση των μάνατζερ στα κράτη μέλη,

ΛΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έντονη διεθνοποίηση του συγκεκριμένου χώρου έχει δώσει διασυνοριακό χαρακτήρα στη διαφθορά στον αθλητισμό και ότι, όταν οι κυβερνητικοί φορείς αντιμετωπίζουν διασυνοριακά προβλήματα διαφθοράς που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση, πρέπει να μπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή για βοήθεια, εάν και όταν είναι αναγκαίο,

ΛΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα χορήγησης άδειας που εγκρίνονται από τους αντίστοιχους διοργανωτές αγώνων επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ότι όλα τα σωματεία επαγγελματικού πρωταθλητισμού σέβονται τους ίδιους βασικούς κανόνες χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διαφάνειας και ότι πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού και εσωτερικής αγοράς και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη ενός θεμιτού στόχου όσον αφορά τη σωστή οργάνωση και λειτουργία του τομέα του αθλητισμού,

ΛΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της ίδιας της φύσης του οργανωμένου αθλητισμού, οι ευρωπαϊκές αθλητικές δομές είναι, κατά κανόνα, λιγότερο ανεπτυγμένες από τις αθλητικές δομές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και ότι ο ευρωπαϊκός αθλητισμός είναι οργανωμένος σύμφωνα με ηπειρωτικές διαρθρώσεις και όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,

AJ.  ΛΣT. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκή Βίβλος για τον Aθλητισμό κάνει συχνά λόγο για την ένταξη του αθλητισμού στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και ότι η Ένωση θα συνεκτιμήσει τη διάσταση του αθλητισμού στη δράση της, ιδίως προκειμένου να γίνει σεβαστή η αυτονομία, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των αθλητικών οργανώσεων και να προαχθεί ο αθλητισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκβαση ενός διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού,

ΛΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αποφασίσει να γίνει η σωματική άσκηση ως βοήθημα υγείας ακρογωνιαίος λίθος των δραστηριοτήτων της που αφορούν τον αθλητισμό, ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης βρίσκεται σε καινοτόμο και αποτελεσματικό διάλογο με τα αθλητικά κινήματα στην Ευρώπη συγκαλώντας κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς παράγοντες του αθλητισμού στις συνεδριάσεις του,

ΛΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να απαντήσει στις κοινές ανησυχίες των εργοδοτών και των αθλητών και να εξετάσει τις συμφωνίες για τις εργασιακές σχέσεις και τις συνθήκες εργασίας στον εν λόγω τομέα,

ΛΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει σε διάφορες πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ ως στοιχείο προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας και ως συστατικό διαλόγου με τις χώρες εταίρους στο πλαίσιο της δημόσιας διπλωματίας της ΕΕ,

Μ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές αθλητικές οργανώσεις, οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων και όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να θέτουν περιβαλλοντικούς στόχους προκειμένου να εξασφαλίσουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους,

Η οργάνωση του αθλητισμού

1.   χαιρετίζει την έκδοση της Λευκής Βίβλου για τον Aθλητισμό και ελπίζει ότι θα αποτελέσει βάση καρποφόρου και διαρκούς διαλόγου μεταξύ του αθλητικού κόσμου και της Επιτροπής· επιδοκιμάζει τη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στον αθλητισμό εγκρίνοντας την παρούσα Λευκή Βίβλο·

2.   χαιρετίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη αναγνώρισαν επισήμως τον αθλητισμό στη Συνθήκη της Λισαβόνας με σκοπό την εγκαθίδρυση συνεκτικής μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού, τις δομές του που βασίζονται στην εθελοντική δράση και την κοινωνική και εκπαιδευτική του λειτουργία, που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να προωθήσει και να συμπληρώσει (αλλά όχι να ρυθμίσει) τις ενέργειες των κρατών μελών και των αθλητικών οργανώσεων· σημειώνει ότι οι υπάρχουσες δομές για τον αθλητισμό στην Ευρώπη βασίζονται στην αρχή της ιθαγένειας·

3.   πιστεύει ότι οι συμπληρωματικές αρμοδιότητες κατά το άρθρο 149 της Συνθήκης ΕK όπως τροποποιήθηκε με τη συνθήκη της Λισσαβώνας πρέπει να ασκούνται με γνώμονα την αρχή της επικουρικότητας, από την Επιτροπή επιδεικνύοντας σεβασμό προς την αυτονομία των αθλητικών οργανώσεων και των αντιστοίχων διοικητικών φορέων και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ιδιαιτερότητα του αθλητισμού·

4.   ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει τον πρέποντα σεβασμό στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού· εντούτοις, η προσέγγισή της δεν πρέπει να έχει περιπτωσιολογική βάση αλλά να εξασφαλίζει μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα συντάσσοντας σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το εφαρμόσιμο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον αθλητισμό εντός της Ευρώπης, στηρίζοντας μελέτες και σεμινάρια σχετικά με τη συγκεκριμένη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στον αθλητισμό· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη σαφήνεια, τη συνεκτικότητα και τη δημοσιοποίηση των κοινοτικών κανόνων, ώστε να μπορέσουν οι αθλητικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας να εκπληρώσουν την αποστολή τους και να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να εποπτεύει και να επανεξετάζει τακτικά την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΚ, προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τις νέες πραγματικότητες και κατά συνέπεια να εντοπίζει και να διευθετεί εκκρεμή ή ανακύπτοντα ζητήματα·

5.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι περισσότερες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτορρύθμιση, στο πλαίσιο του σεβασμού των αρχών της χρηστής διαχείρισης και της τήρησης του κοινοτικού δικαίου· πιστεύει ότι μια διαρθρωμένη εταιρική σχέση και ο διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και του αθλητικού κινήματος είναι απαραίτητη προκειμένου για τη χρηστή διαχείριση του αθλητισμού και την αποτροπή νομικής αβεβαιότητας με σεβασμό στην αυτονομία και την αυτορρύθμιση των αθλητικών οργανώσεων· συμφωνεί με την Επιτροπή ως προς την οργάνωση του διαρθρωμένου διαλόγου σε δύο μέρη: (α) το ετήσιο ευρωπαϊκό φόρουμ για τον αθλητισμό, με τη συγκέντρωση όλων των αθλητικών παραγόντων και (β) τις θεματικές συζητήσεις με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων·

6.   χαρετίζει τη συμμετοχή των ακόλουθων παραγόντων στο διαρθρωμένο διάλογο:

   ευρωπαϊκές αθλητικές ομοσπονδίες,
   ευρωπαϊκές διακλαδικές αθλητικές οργανώσεις, κυρίως τις Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές, την Ευρωπαϊκή Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΕΠΕ), τους ειδικούς ολυμπιακούς αγώνες και τις ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές αθλητικές οργανώσεις,
   εθνικές αθλητικές οργανώσεις και εθνικές ολυμπιακές και παραολυμπιακές επιτροπές,
   άλλους παράγοντες στον τομέα του αθλητισμού οι οποίοι εκπροσωπούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων,
   άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις, ιδίως τις αθλητικές δομές του Συμβουλίου της Ευρώπης και φορείς του ΟΗΕ, όπως την UNESCO και τον ΠΟΕ·

7.   πιστεύει ότι ένας αθλητικός φορέας είναι ελεύθερος να διαχειρίζεται το άθλημά του, όταν οι κανόνες του διέπονται από καθαρά αθλητικό πνεύμα· όταν όμως περιλαμβάνουν περιορισμούς, οι περιορισμοί πρέπει να είναι αναλογικοί, δηλαδή να είναι εύλογα αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση των αθλητικών τους στόχων, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας·

8.   αναγνωρίζει το ρόλο των βασικών παραγόντων στα επαγγελματικά ομαδικά αθλήματα, δηλ. τα σωματεία ως τη βασική ομάδα, η οποία απασχολεί παίκτες και αποτελεί τον κύριο σύνδεσμο με τους φιλάθλους, τις ενώσεις παικτών ως εκπροσώπους των απασχολουμένων, τις λίγκες ως φορείς διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο και εργοδοτικά αντιπροσωπευτικά όργανα, από κοινού με τα σωματεία, τους δε διοικητικούς φορείς ως τους θεματοφύλακες του αθλητισμού και των κανόνων του παιχνιδιού· και οι τέσσερεις παράγοντες συνεργάζονται για την καλή υγεία, την ακεραιότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των αθλητών·

9.   συνιστά ουσιαστική εκπροσώπηση των συνδικαλιστικών ενώσεων όλων των παραγόντων του αθλητισμού (προπονητές ή τεχνικοί, διαιτητές κλπ) στα όργανα λήψης αποφάσεων των διεθνών και εθνικών ομοσπονδιών·

10.   θεωρεί ότι, εξαιτίας της μεγάλης κίνησης κεφαλαίων στο πλαίσιο των μεταγραφών, οι χρηματικές συναλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με διαφάνεια μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών και πιστεύει ότι, ανάλογα με το άθλημα, το σύστημα πρέπει να το διαχειρίζεται ο αρμόδιος διαχειριστικός φορέας·

11.   τονίζει τη σημασία του εθελοντισμού στον τομέα του αθλητισμού ως σημαντικού κινήτρου και μέσου προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ευαισθητοποίησης των νέων· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν περαιτέρω εθελοντικές δράσεις στον τομέα του αθλητισμού και των αθλητικών διοργανώσεων κατά την χάραξη εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής·

12.   καλεί τα κράτη μέλη και τα διοικητικά συμβούλια των αθλητικών φορέων να προωθήσουν ενεργά τον κοινωνικό και δημοκρατικό ρόλο των οπαδών, στηρίζοντας τη δημιουργία και την ανάπτυξη ομοσπονδιών φιλάθλων και προωθώντας τη συμμετοχή αυτών στη διαχείριση και τη διοίκηση του παιχνιδιού· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία Supporters Direct αποτελεί από αυτήν την άποψη παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους αθλητικούς φορείς να προωθήσουν τη διάδοσή του·

13.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την εντατικότερη συμμετοχή των μη κυβερνητικών αθλητικών οργανώσεων στο διάλογο μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, οργανώνοντας συνέδρια διαχείρισης από κοινού με τις μη κυβερνητικές αθλητικές οργανώσεις, όπως οι συνεδριάσεις υπουργών ή επικεφαλής αθλητικών φορέων ή οι συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας της Επιτροπής·

14.   χαιρετίζει το μνημόνιο που υπέγραψαν η Γαλλία και η Ολλανδία σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον Aθλητισμό και καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το καθεστώς του αθλητισμού στην κοινοτική νομοθεσία σε συγκεκριμένα σημεία, όπως η σύνθεση των ομάδων, το καθεστώς των μάνατζερ, τα οπτικοακουστικά δικαιώματα κλπ.·

15.   ζητεί από την Επιτροπή να αποδώσει, στο πλαίσιο του νέου διαρθρωμένου διαλόγου, ιδιαίτερη προσοχή στην Επιτροπή Περιφερειών υποστηρίζοντας τις προσπάθειές της σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό·

16.   ζητεί από τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές αθλητικές οργανώσεις να αποδεχθούν στα καταστατικά τους το δικαίωμα προσφυγής στα κοινά δικαστήρια, αλλά αναγνωρίζει εντούτοις ότι η αρχή της αυτορρύθμισης από εθνικές αρχές, φορείς διοργάνωσης πρωταθλημάτων και αγώνες στηρίζει και δικαιολογεί τις δομές του ευρωπαϊκού αθλητικού προτύπου και τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την οργάνωση αθλητικών αγώνων·

17.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την εφαρμογή και την ενίσχυση αυτορρυθμιζόμενων συστημάτων χορήγησης άδειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί η χρηστή διακυβέρνηση και να δημιουργηθούν ίσοι όροι όσον αφορά την δημοσιονομική διαφάνεια και σταθερότητα· συνιστά να ληφθούν μέτρα με σκοπό να επιτευχθεί δημοσιονομική διαφάνεια και έλεγχος του κόστους στον ευρωπαϊκό αθλητισμό, να διασφαλισθεί όχι μόνο η σταθερότητα αλλά και ίσοι όροι μεταξύ των Ευρωπαίων ανταγωνιζομένων στον τομέα του αθλητισμού· αναγνωρίζει τη χρησιμότητα της χορήγησης αδειών από τους οργανωτές των διοργανώσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προς τα επαγγελματικά σωματεία, με την προϋπόθεση ότι τα σωματεία αυτά διαθέτουν την αναγκαία διάρθρωση και πληρούν τις υλικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα·

18.   καλεί τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς διοργανωτές αθλητικών αγώνων να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα χορήγησης άδειας αθλητικών σωματείων που επιλέγουν συμμορφώνονται με τους βασικούς κανόνες περί χρηματοοικονομικής διαφάνειας, δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι σύμφωνα με τις βασικές αρχές και διατάξεις της εσωτερικής αγοράς ώστε να αποτραπούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού· πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές αθλητικές οργανώσεις πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις όσον αφορά τη διαφάνεια και την χορήγηση άδειας και να επιβάλλονται κυρώσεις σε τυχόν παραβιάσεις·

19.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να διοργανώσει συνέδριο με την UEFA, την Oμοσπονδία Ευρωπαϊκών Λιγκών Ποδοσφαίρου (EPFL), την Παγκόσμια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPro), τις εθνικές ενώσεις και τους εθνικούς φορείς διοργάνωσης των επαγγελματικών πρωταθλημάτων σχετικά με τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις βέλτιστες πρακτικές στον συγκεκριμένο χώρο και ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει σε αυτό το συνέδριο και άλλες ενδιαφερόμενες αντιπροσωπευτικές ενώσεις·

Ντόπιγκ

20.   ζητεί από τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε κοινή νομοθετική προσέγγιση του ντόπινγκ, ώστε να εξασφαλίσουν ανάλογη νομική μεταχείριση σε όλα τα κράτη μέλη και να υιοθετήσουν κοινές θέσεις από κοινού με τον WADA, την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης· καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν υπογράψει ακόμη τη σύμβαση της UNESCO κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό να το πράξουν·

21.   καλεί την Ένωση, ως μέλος του WADA, προκειμένου για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, σε πρώτο βαθμό να ενισχύσει τα υπάρχοντα δίκτυα και μόνο τότε να δημιουργήσει νέες συμπράξεις μεταξύ των φορέων επιβολής του νόμου, των διαπιστευμένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης της Europol και της INTERPOL με σκοπό την έγκαιρη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με νέες ουσίες και πρακτικές ντόπινγκ·

22.   καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή τις δράσεις αριθ. 4 και 5 του σχεδίου δράσης "Pierre de Coubertin", ώστε να προωθήσει την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ των φορέων επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη, των διαπιστευμένων από τον WADA εργαστηρίων και της INTERPOL με σκοπό την έγκαιρη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με νέες ουσίες και πρακτικές ντόπινγκ καθώς και την ενθάρρυνση και ενεργό στήριξη της δημιουργίας δικτύου εθνικών οργανισμών καταπολέμησης του ντόπινγκ στα κράτη·

23.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν το εμπόριο παράνομων ουσιών ντόπινγκ όπως το εμπόριο ναρκωτικών και να προσαρμόσουν την εθνική νομοθεσία τους προς αυτή την κατεύθυνση· καλεί την Επιτροπή να προβληματιστεί με ποιο τρόπο θα προαγάγει αυτή τη σύσταση της Λευκής Βίβλου·

24.   ζητεί τη χάραξη πολιτικής η οποία θα αποσκοπεί στην πρόληψη και στην καταπολέμηση του ντόπινγκ και επιδιώκει να μην υποβάλλονται οι αθλητές σε υπερφορτωμένα προγράμματα· τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθούν οι ανωμαλίες με ελέγχους, έρευνες, δοκιμές και εποπτεία διαρκείας από ανεξάρτητους γιατρούς καθώς και μέσω της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα της πρόληψης και της κατάρτισης· καλεί τα επαγγελματικά σωματεία και τις αθλητικές οργανώσεις να αυτοδεσμευθούν στην καταπολέμηση του ντόπινγκ και στην εποπτεία της τήρησης των κανόνων με εσωτερικούς και εξωτερικούς ανεξάρτητους ελέγχους·

25.   ζητεί να αναπτυχθεί σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του ντόπινγκ με χρονοδιάγραμμα που να φθάνει μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες σε χώρα της ΕΕ (Λονδίνο 2012)·

26.   ζητεί να διατεθεί χρηματοδότηση για την έρευνα σχετικά με το ντόπινγκ μέσω του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και του προγράμματος δημόσιας υγείας·

27.   καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν αρτιότερη ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων αθλητών σχετικά με τις ουσίες ντόπινγκ, τη συνταγογράφηση φαρμάκων που μπορεί να τις περιέχουν, καθώς και τις επιπτώσεις των ουσιών αυτών για την υγεία·

Παιδεία, νέοι και υγεία

28.   τονίζει το ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση εφόσον διδάσκει στους νέους ανθρώπους τις αξίες της ανοχής και του αλληλοσεβασμού, της εντιμότητας και του σεβασμού των κανόνων της ευγενούς άμιλλας, καθώς και στην υγειονομική πρόληψη, ιδίως στις προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία·

29.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να προωθήσει τον αθλητισμό και τη σωματική αγωγή ως σημαντικά στοιχεία της ποιοτικής εκπαίδευσης και ως μέσα που θα καταστήσουν τα σχολεία πιο ελκυστικά και θα βελτιώσουν τη φοίτηση των μαθητών· υποστηρίζει τις συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές σε εθνικό επίπεδο οι οποίες, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα έχουν ως στόχο να αυξηθεί και να ενισχυθεί η σωματική δραστηριότητα των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας από πολύ νωρίς· τονίζει τη σημασία της χρηματοδότησης της σωματικής άσκησης στα σχολεία, η οποία είναι θεμελιώδης για την ψυχολογική και σωματική ανάπτυξη των νεότερων παιδιών και αποτελεί επίσης μείζονα παράγοντα υγείας για τους νέους και τους λιγότερο νέους·

30.   καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την περαιτέρω προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης ως σημαντικών στοιχείων αναβάθμισης της ποιότητας των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων, καθώς και να προχωρήσουν σε πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα κοινοτικά προγράμματα στον τομέα της κινητικότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης·

31.   συνιστά στα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ανάγκη παροχής εξ αρχής κατάρτισης "διπλής καριέρας", αθλητικής και ακαδημαϊκής, των νέων αθλητών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επανένταξη των επαγγελματιών αθλητών στην αγορά εργασίας μετά το τέλος της αθλητικής σταδιοδρομίας τους, με ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση των νεοτέρων, πράγμα που συνεπάγεται αυστηρότερη εποπτεία και τακτικούς ελέγχους της κατάρτισης, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητά της, δημιουργώντας υψηλής ποιότητας τοπικά κέντρα κατάρτισης που θα προασπίζουν τα ηθικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά συμφέροντα των αθλητών·

32.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα προληπτικά μέτρα και τον έλεγχο της υγείας των νεαρών αθλητών και να εξασφαλίζουν τον σεβασμό όλων των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

33.   χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να καθιερώσει την απονομή ευρωπαϊκού σήματος σε σχολεία που υποστηρίζουν και προωθούν ενεργά τη σωματική άσκηση στο πλαίσιο του σχολείου·

34.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η επένδυση σε ταλαντούχους νέους αθλητές και αθλήτριες έχει ουσιώδη σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αθλητισμού και πιστεύει ότι είναι μια αληθινή πρόκληση για την αθλητική κίνηση να διασφαλίσει την κατά τόπους κατάρτιση παικτών· πιστεύει ότι ο κανόνας της UEFA σχετικά με τους παίκτες εγχώριας προέλευσης μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για τις άλλες ομοσπονδίες, ενώσεις συλλόγων και αθλητικά σωματεία·

35.   υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, να προστατεύει τη σωματική και την ηθική ακεραιότητα των νεότερων ιδίως αθλητών και αθλητριών·

36.   ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη νομιμότητα μέτρων που επιτρέπουν την προώθηση παικτών που προέρχονται από τις ακαδημίες, όπως για παράδειγμα την επιβολή στους επαγγελματικούς συλλόγους ελάχιστου αριθμού παικτών που έχουν καταρτιστεί επιτόπου, όποια και αν είναι η ιθαγένεια τους·

37.   ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα μέτρα των αθλητικών οργανισμών που έχουν στόχο να προστατεύσουν τους νέους αθλητές, με σεβασμό της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού, τασσόμενη ανοικτά υπέρ της αυστηρότερης εφαρμογής του κανονισμού της FIFA ο οποίος απαγορεύει τις μεταγραφές παικτών ηλικίας κάτω των 16 ετών εντός της ΕΕ, και ενστερνιζόμενη την αρχή σύμφωνα με την οποία η υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου ενός παίκτη πρέπει να γίνεται στον σύλλογο στο φυτώριο του οποίου αναδείχθηκε ο παίκτης·

38.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την εκμετάλλευση των κοριτσιών και των αγοριών στον αθλητισμό και την παράνομη διακίνηση παιδιών, μέσω της αυστηρής εφαρμογής των υφισταμένων νόμων και διατάξεων· θεωρεί ότι είναι ευκταίο υψηλότερο επίπεδο νομικής ασφάλειας, ιδίως κατά την εφαρμογή του "κανόνα των παικτών εγχώριας προέλευσης'·

39.   εκφράζει τη λύπη του για την πρακτική ορισμένων κυβερνήσεων να πουλούν τα σχολικά γήπεδα για λόγους αξιοποίησης· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται να εξασφαλίζουν στα παιδιά επαρκείς εγκαταστάσεις για να ασχολούνται με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση στο σχολείο· καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη δωρεάν πρόσβαση των νέων κάτω των 14 ετών σε όλους τους εσωτερικούς και διεθνείς αγώνες·

40.   λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας απαιτείται οριζόντια προσέγγιση, συνιστά στην Επιτροπή να ενθαρρύνει την προώθηση της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος με την ευκαιρία ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων· επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να προωθήσει τις πράσινες προμήθειες στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

41.   αναγνωρίζει τη σημασία του αθλητισμού για την προστασία της υγείας και για το λόγο αυτό συνιστά, οι κάτοχοι των δικαιωμάτων μετάδοσης να προβάλουν τον αθλητισμό με γνώμονα αυτό τον στόχο·

42.   τονίζει ότι η σχέση μεταξύ αθλητισμού και υγείας αποτελεί σημαντικό παράγοντα, και έτσι η συνεργασία μεταξύ των αθλητικών οργανώσεων ή ενώσεων και των ταμείων υγείας και των ιατρών είναι μια ολοένα και πιο κοινή πρακτική η οποία προσδίδει τεράστια προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες υγείας και, ταυτόχρονα, οδηγεί σε εξοικονόμηση χρημάτων· θεωρεί ουσιώδες να εκπαιδευθούν οι νέοι ώστε να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της υγιεινής διατροφής, στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ διατροφής και φυσικής άσκησης, μέσω πανευρωπαϊκών εκδηλώσεων, όπως μιας "Ημέρας Διατροφής χωρίς ουσίες Ε'·

43.   τονίζει τη σημασία της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού στην αναχαίτιση της παχυσαρκίας και στην αποβολή ανθυγιεινών συνηθειών στον ακολουθούμενο τρόπο ζωής, γεγονός που έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις καταρχήν στην υγεία των πολιτών και ακολούθως στη μείωση του κόστους των ταμείων υγείας· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για το γεγονός ότι η επέκταση των ωρών εργασίας και οι επικρατούσες συνθήκες απασχόλησης γενικότερα, αποτρέπουν τους εργαζόμενους από το να στραφούν στη συστηματική σωματική άσκηση και να ασχοληθούν ουσιαστικότερα με τον αθλητισμό· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να δημοσιεύσει, από κοινού με τις αθλητικές ομοσπονδίες, ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για τη σωματική άσκηση πριν από το τέλος του 2008·

44.   καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν το πλαίσιο για τη διοργάνωση Ευρωπαϊκών Σχολικών Πρωταθλημάτων και Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Πρωταθλημάτων με σκοπό την προετοιμασία των νέων για επιδόσεις και την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου·

Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση των διακρίσεων

45.   τονίζει ότι ο αθλητισμός είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα κοινωνικής ένταξης και, ως τέτοιο, πρέπει να προάγεται και να στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγαλύτερο βαθμό, π.χ. μέσω ειδικών προγραμμάτων για διοργανωτές ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων· πιστεύει ότι αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να επεκταθούν ειδικότερα σε διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων που προάγουν την ένταξη και τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία· θεωρεί ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008 θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο του αθλητισμού ως κατεξοχήν χώρου διαπολιτιστικής συνύπαρξης, καθώς και ως βασικού συστατικού του διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες χώρες·

46.   υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η υποστήριξη της άθλησης, με την εξασφάλιση σε όλους ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό, επενδύοντας στην κατάρτιση των καθηγητών σωματικής αγωγής και των τεχνικών, καθώς και σε περισσότερες δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις·

47.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποδίδουν προτεραιότητα στον αθλητισμό, όχι μόνο για τα άτομα με σωματική ακεραιότητα, αλλά και ως σημαντικό μέσο αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης για τα άτομα με αναπηρίες· ζητεί, προς τον σκοπό αυτόν, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μεγαλύτερη ένταξη αναπήρων στις παραδοσιακές αθλητικές διοργανώσεις·

48.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προτρέψει τις αθλητικές οργανώσεις και τα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τις αθλητικές υποδομές τους, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες για πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, και ζητεί να διευκολυνθούν οι καθηγητές φυσικής αγωγής να παρακολουθήσουν μαθήματα κινησιοθεραπείας και φυσιοθεραπείας, ώστε να μπορούν να εργάζονται με μαθητές που έχουν μερική αναπηρία, ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν·

49.   χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής και των κρατών μελών να στηρίξουν επιπλέον μέτρα για τα άτομα με αναπηρία· προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους αθλητές, να είναι εξίσου προσβάσιμα και στους ομολόγους τους με αναπηρία·

50.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκτενή Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τον Aθλητισμό· λυπάται, ωστόσο, διότι δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη τη διάσταση του φύλου, ιδίως σε ό,τι αφορά την ίση αμοιβή για ίση αξία και το γεγονός ότι οι αθλήτριες κερδίζουν λιγότερα σε σχέση με τους άνδρες συναθλητές τους·

51.   χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου σε όλες τις σχετικές με τον αθλητισμό δραστηριότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των μεταναστριών και των γυναικών από εθνικές μειονότητες στον αθλητισμό, στην πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις από όπου λαμβάνονται αποφάσεις στον τομέα του αθλητισμού και στην κάλυψη των γυναικών που ασχολούνται με τον αθλητισμό από τα μέσα ενημέρωσης·

52.   ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση επίσης στις επιδόσεις των γυναικών στις αθλητικές δραστηριότητες παρέχοντας σε αυτές αναγνώριση οικονομικού χαρακτήρα και να εγκρίνουν νομικές διατάξεις για την απαγόρευση διεξαγωγής αθλητικών αγώνων που θα χορηγούν στις γυναίκες χρηματικά ή άλλα βραβεία κατώτερης αξίας·

53.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των αθλητικών δραστηριοτήτων των γυναικών προκειμένου να καταστεί δυνατή η προβολή γυναικείων προτύπων αναφοράς και να ξεπεραστούν τα στερεότυπα σε σχέση με το φύλο, καθώς και να προσφέρουν στις γυναίκες τη δυνατότητα σταδιοδρομίας στους τομείς που συνδέονται με τον κόσμο του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων λήψης αποφάσεων··

54.   καλεί τα κράτη μέλη, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις αθλητικές υποδομές τους, να τις προσαρμόζουν βαθμιαία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες για πρόσβαση των ατόμων, και ιδιαίτερα των παιδιών, με αναπηρία αλλά και των υπερηλίκων και των γυναικών, δεδομένης της αυξημένης διάρκειας του ενεργού βίου και της σημασίας του αθλητισμού για τη στήριξη της σωματικής και ψυχικής υγείας και να αντλούν διδάγματα από τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτόν· ζητεί από τα κράτη μέλη να επιβλέπουν την χρησιμοποίηση των κρατικών κονδυλίων που προορίζονται για τον αθλητισμό, επιβεβαιώνοντας κατά πόσον είναι ίσα καταμερισμένα σε συνάρτηση με τις ανάγκες των αθλητών των δύο φύλων·

55.   επισημαίνει τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του αθλητισμού στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων προερχόμενων από μη προνομιούχο περιβάλλον, ειδικότερα δε των μεταναστών· καλεί στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη να εντάξουν αθλητικές δραστηριότητες και προγράμματα σε δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με στόχο την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση των λιγότερο προνομιούχων ομάδων·

56.   αξιολογεί θετικά τον προσανατολισμό της Επιτροπής να αναγνωρίσει το ρόλο του αθλητισμού ως χρήσιμου εργαλείου ενσωμάτωσης των μεταναστών και γενικότερα ως μηχανισμού κοινωνικής ενσωμάτωσης· προτείνει η πρόσβαση στον αθλητισμό και η ένταξη σε κοινωνικές αθλητικές δομές να θεωρείται δείκτης για την κοινωνική ενσωμάτωση και στοιχείο ανάλυσης του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού·

57.   υπογραμμίζει το ρόλο των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διοργάνωση επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αθλητικών εκδηλώσεων, την ανάπτυξη των υποδομών και την προαγωγή του αθλητισμού και ενός υγιεινού τρόπου ζωής των πολιτών της ΕΕ και ιδίως των νέων σχολικής ηλικίας·

58.   καλεί τις αθλητικές οργανώσεις και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα αυστηρότερα δυνατά μέτρα για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων στον αθλητισμό, θεωρεί τον αγωνιστικό χώρο ως χώρο εργασίας του επαγγελματία αθλητή και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν χώρους εργασίας απαλλαγμένους από διακρίσεις·

59.   ζητεί από την Επιτροπή και από όλα τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν στην πράξη της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(10) και της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(11)·

60.   καλεί τις επαγγελματικές αθλητικές οργανώσεις και τους αθλητικούς ομίλους να πραγματοποιήσουν εκστρατείες για να αντιμετωπίσουν κάθε μορφή διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών εκδηλώσεων και συναντήσεων, από συμμετέχοντες και θεατές, τόσο εντός όσο και εκτός των σταδίων·

Αθλητισμός και τρίτες χώρες

61.   εμμένει στην άποψη ότι η ανάπτυξη μέσω του αθλητισμού δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να οδηγήσει στη διαρροή αθλητικού δυναμικού και καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο του διαλόγου και της συνεργασίας για τη χάραξη πολιτικής από κοινού με τις χώρες εταίρους·

62.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν, στο πλαίσιο του διαλόγου και της συνεργασίας τους με τις τρίτες χώρες, θέματα όπως οι μεταγραφές διεθνών παικτών, η εκμετάλλευση ανήλικων παικτών, το ντόπινγκ, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω του αθλητισμού και η ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή σημαντικών διεθνών αθλητικών διοργανώσεων·

63.   καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω μηχανισμούς υποδοχής αθλητών και αθλητριών από τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις πρόσφατες διακηρύξεις σχετικά με την κυκλική μετανάστευση, τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας με τρίτες χώρες και το σχέδιο πολιτικής του 2005 για τη νόμιμη μετανάστευση·

64.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όταν εξετάζουν τον αθλητισμό στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ, να δημιουργούν συμπράξεις με υφιστάμενα προγράμματα του ΟΗΕ, των κρατών μελών, των τοπικών αρχών, των ΜΚΟ και των ιδιωτικών φορέων·

Πολιτική αθλητικών εκδηλώσεων

65.   καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων βίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας στις αθλητικές εκδηλώσεις, να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών σχετικών με το επιχειρησιακό σκέλος μεταξύ των υπηρεσιών της αστυνομίας, των πρωτοβουλιών από οπαδούς, των τοπικών οργανώσεων καταπολέμησης της βίας, των εμπειρογνωμόνων και των αθλητικών αρχών όσον αφορά τους επικίνδυνους οπαδούς· καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να παίξουν ενεργό ρόλο, θεσπίζοντας άμεσες και αυστηρότερες κυρώσεις κατά του ρατσισμού και της βίας, είτε στους αγωνιστικούς χώρους είτε στις κερκίδες, και να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα πείρα των διοργανωτών αγώνων και των σωματείων σε αυτό τον τομέα σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να διασφαλιστεί ότι οι τοπικές αρχές και οι διοργανωτές αγώνων θα εφαρμόζουν οπωσδήποτε τις υψηλότερες δυνατές ελάχιστες προδιαγραφές κατά την εκτέλεση διαδικασιών και σχεδίων σχετικά με την ασφάλεια των αγώνων· υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας των προϋποθέσεων για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε στρατηγική που θα έχει σχεδιασθεί για να ενισχύει τις μη κατασταλτικές πτυχές της ανταπόκρισης στις προκλήσεις, με έντονη επικέντρωση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση·

66.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν "πολιτική βάσει πληροφοριών" για τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό της ελευθερίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων·

67.   εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέσω της NFIP (εθνική αστυνομική μονάδα πληροφόρησης για το ποδόσφαιρο, αρμόδια για τον συντονισμό και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων κινδύνων και των στοιχείων που αφορούν οπαδούς υψηλού κινδύνου) και του εγχειριδίου για τη διεθνή αστυνομική συνεργασία, το οποίο μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο σε αυτή την "πολιτική βάσει πληροφοριών'· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν την μεταξύ τους συνεργασία και να αναπτύξουν και να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω αυτήν την προσέγγιση, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο·

68.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την αποτροπή της βίας στους αγωνιστικούς χώρους και συνιστά να σχεδιαστούν μέτρα για την καταπολέμηση της βίας και στο σχολικό αθλητισμό·

69.   επιδοκιμάζει την ανάπτυξη των συστημάτων χορήγησης άδειας σε αθλητικά σωματεία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και πιστεύει ότι τέτοια συστήματα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με την πρόληψη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της βίας, καθώς και την προστασία των ανηλίκων και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Οικονομικές πτυχές

70.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία ή/και να ενισχύσουν τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην τήρηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με τις εμπορικές ανακοινώσεις, τα εμπορικά σήματα και τη χρήση εικόνων, τις ονομασίες, τα δικαιώματα που καταβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης καθώς και κάθε σήμανσης των αθλητικών εκδηλώσεων των διοργανωτών, προστατεύοντας έτσι την οικονομία του αθλητισμού, με σεβασμό στο δικαίωμα για "σύντομες ανταποκρίσεις", όπως περιγράφεται στην οδηγία 2007/65/ΕK(12) (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), και την αυτόνομη και ισόρροπη ανάπτυξη του αθλητισμού, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δέουσα ισορροπία μεταξύ των θεμιτών συμφερόντων μιας αθλητικής οργάνωσης και της ανάγκης του κοινού να έχει πρόσβαση σε αντικειμενική, ενημερωτική και θεματική πληροφόρηση υπό μορφή κειμένου, εικόνας και ήχου καθώς και να την παράγει· επισημαίνει ότι είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίζεται στους δικαιούχους η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση από απόσταση στις διασυνοριακές αθλητικές εκδηλώσεις στην ΕΕ· ειδικότερα, τα προβλήματα του "ambush marketing" (μάρκετινγκ-παγίδα), της διαδικτυακής πειρατείας και των παράνομων αθλητικών στοιχημάτων πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα προτεραιότητας από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

71.   αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης να έχουν πρόσβαση σε μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό διοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων και να ενημερώνουν σχετικά, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα του κοινού να λαμβάνει τέτοιες ειδήσεις και πληροφορίες σε ειδησεογραφικά προγράμματα· αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για να διαφυλάσσουν το δικαίωμα στην ενημέρωση και να διασφαλίζουν την πρόσβαση του ευρέος κοινού στην τηλεοπτική κάλυψη των σημαντικότερων για την κοινωνία εθνικών και μη εθνικών αθλητικών διοργανώσεων, όπως των Ολυμπιάδων, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου·

72.   επαναλαμβάνει τη στήριξή του στα κράτη μέλη που συντάσσουν κατάλογο εκδηλώσεων μέγιστης σημασίας για το κοινό για τα οποία πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερη τηλεοπτική μετάδοση σύμφωνα με το άρθρο 3α της προαναφερθείσας οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και καταδικάζει τις δικαστικές ενέργειες στις οποίες προέβη σχετικά η FIFA·

73.   συνιστά στα κράτη μέλη καθώς και στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και τους φορείς διοργάνωσης πρωταθλημάτων, όπου αυτό δεν έχει ακόμη θεσπιστεί, την συλλογική πώληση δικαιωμάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης· θεωρεί ότι, στο όνομα της αλληλεγγύης, πρέπει να γίνεται δίκαιη αναδιανομή των εσόδων μεταξύ αθλητικών σωματείων, ακόμη και των πιο μικρών, εντός των φορέων διοργάνωσης πρωταθλημάτων και μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού, για να μην έχουν τα μεγάλα σωματεία το αποκλειστικό όφελος από τα δικαιώματα των αναμεταδόσεων·

74.   αναγνωρίζει ότι τα δικαιώματα στον τομέα του αθλητισμού απαιτούν την ίδια προστασία όπως και τα δικαιώματα σε άλλα μέσα· χαιρετίζει την αναγνώριση εκ μέρους της Επιτροπής της συλλογικής πώλησης δικαιωμάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης ως μέσου για την επίτευξη μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ αθλημάτων και για την επιμονή της στη δημιουργία και τη διατήρηση μηχανισμών αλληλεγγύης· καλεί τους φορείς διοργάνωσης πρωταθλημάτων που δεν έχουν προβλέψει τέτοιους μηχανισμούς να τους καθιερώσουν, και καλεί την Επιτροπή να δεχθεί ότι η συλλογική πώληση δικαιωμάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης συμμορφώνεται γενικά με τις περί ανταγωνισμού διατάξεις της ΕΕ, εισάγοντας εναλλακτικά εξαίρεση κατά κατηγορία για την πώληση δικαιωμάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης στον τομέα του αθλητισμού, ώστε να διασφαλίσει έτσι τη νομική βεβαιότητα τόσο για τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων όσο και για τους επενδυτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

75.   δηλώνει ότι ο αθλητισμός πρέπει να διασφαλίζει την αλληλεξάρτηση των συναγωνιζόμενων αθλητών και την ανάγκη να διασφαλιστεί το αβέβαιο των αποτελεσμάτων των αγώνων, πράγμα που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την εφαρμογή εκ μέρους των αθλητικών οργανώσεων ειδικού πλαισίου στις αγορές για την παραγωγή και την πώληση αθλητικών εκδηλώσεων, ωστόσο αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά δεν καθιστούν αυτονόητη την αυτόματη εξαίρεση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας συνδέεται με τον αθλητισμό από τους κανόνες περί ανταγωνισμού της ΕΕ·

76.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν περισσότερο τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον αθλητικό τομέα και απαιτεί συγκεκριμένη δράση η οποία να διαφυλάσσει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των διοργανωτών αθλητικών αγώνων σε σχέση με τα αποτελέσματα και τις αθλητικές εκδηλώσεις στο σύνολό τους, υπό την επιφύλαξη της ελευθερίας του Τύπου·

77.   καλεί την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή στην αθλητική πειρατεία στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον τομέα περιεχομένου ανοικτής επικοινωνίας και την καταπολέμηση της πειρατείας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα δικαιώματα του αθλητικού τομέα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και του διαλόγου τους με τρίτες χώρες·

78.   σημειώνει ότι παρατηρείται συχνά ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εισιτηρίων για μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος του καταναλωτή· τονίζει ότι το συμφέρον του καταναλωτή πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη κατά τη διοργάνωση της διανομής εισιτηρίων και ότι θα έπρεπε να διασφαλίζεται η δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πώληση εισιτηρίων σε όλα τα επίπεδα·

79.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ευρωπαϊκή στατιστική μέθοδο για τον υπολογισμό του οικονομικού αντίκτυπου του αθλητισμού ως βάση των εθνικών στατιστικών λογαριασμών για τον αθλητισμό, που θα μπορούσε να οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δορυφορικού λογαριασμού για τον αθλητισμό·

80.   καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στα άμεσα σχέδιά της την εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση της άμεσης συμβολής του αθλητισμού, που αφορά το ΑΕγχΠ, την ανάπτυξη και την απασχόληση και της έμμεσης συμβολής του, μέσω της εκπαίδευσης, της περιφερειακής ανάπτυξης και της μεγαλύτερης προβολής της ΕΕ, στην Ατζέντα της Λισαβόνας·

81.   συνιστά στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα το δυναμικό του αθλητισμού μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της οικονομικής μεγέθυνσης και της αναζωογόνησης των μειονεκτικών ιδιαίτερα περιοχών· συνιστά επίσης στα κράτη μέλη και στην Ένωση να στηρίξουν τον αθλητισμό μέσω των υπαρχόντων προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ, και, από αυτή την άποψη υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός στον τομέα της κοινωνικής ένταξης· αναγνωρίζει το ρόλο των εσόδων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην αύξηση των δαπανών για την αναζωογόνηση και τα κοινοτικά έργα·

82.   καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν, με τη βοήθεια της Επιτροπής, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ αυτών και των αθλητικών ομοσπονδιών όσον αφορά τη διοργάνωση σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης·

83.   προτείνει τη δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού για την προώθηση της διαμεθοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση των επενδύσεων σε υποδομές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αθλητικών γεγονότων· προτείνει περαιτέρω να ενθαρρυνθεί η προώθηση του αθλητισμού με τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ)1082/2006 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕOΕΣ)(13)·

84.   υποστηρίζει την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού με σκοπό την ενίσχυση των μικρών συλλόγων, την προώθηση του μαθητικού αθλητισμού καθώς και την ανάπτυξη σχετικών τοπικών υποδομών· επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνώρισε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ερασιτεχνικά και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθλήματα και τα αθλήματα που εξαρτώνται από τον εθελοντισμό, ζητεί δε να αντικατοπτρίζεται αυτό σε όλες τις οικονομικές πτυχές της μελλοντικής πολιτικής για τον αθλητισμό·

85.   εφιστά την προσοχή στον, συχνά παραμελημένο, ερασιτεχνικό αθλητισμό· υπογραμμίζει την ανάγκη μεγαλύτερης οικονομικής υποστήριξης, καλύτερων συνθηκών εργασίας και άλλων κινήτρων και ευεργετημάτων για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, περιλαμβανομένων εκείνων για τα μη κερδοσκοπικά σωματεία, αθλητές, παράγοντες, προπονητές/τεχνικούς, καθώς και τους ερασιτέχνες και εθελοντές διαιτητές·

86.   υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι το κράτος θα αναλαμβάνει τις δαπάνες ασφαλείας των μη επαγγελματικών αγώνων που διοργανώνονται από μη κερδοσκοπικούς φορείς·

87.   καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει, με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του ερασιτεχνικού αθλητισμού, το σημερινό σύστημα δημόσιας επιδότησης του ερασιτεχνικού αθλητισμού μέσω των συνεισφορών από τις κρατικές λαχειοφόρες αγορές και τους οργανισμούς που είναι εξουσιοδοτημένοι να διαχειρίζονται τυχερά παιχνίδια προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος·

88.   αναμένει με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης μελέτης για τη χρηματοδότηση του αθλητισμού της βάσης και του αθλητισμού για όλους στα κράτη μέλη τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές πηγές, καθώς και για τον αντίκτυπο των συνεχιζόμενων αλλαγών στον συγκεκριμένο χώρο·

89.   εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο απορρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιγνιδιών και λαχείων· θεωρεί ότι τα κέρδη που προκύπτουν από παρόμοια τυχερά παιχνίδια πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κοινωφελείς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς χρηματοδότησης του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν ρυθμιστικά μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται ότι ο αθλητισμός προστατεύεται έναντι οιασδήποτε επιζήμιας επιρροής που συνδέεται με τα στοιχήματα, διασφαλίζεται η εντιμότητα στη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων και περιφρουρείται ο σεβασμός των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των διοργανωτών πρωταθλημάτων· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις πιθανές συνέπειες που θα είχε για την κοινωνία και τον αθλητισμό το πλήρες άνοιγμα της αγοράς τυχερών παιχνιδιών και λαχείων επί της κοινωνίας και του αθλητισμού και ποιά είδη ελεγκτικών μηχανισμών θα μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία για την προστασία των καταναλωτών·

90.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που θα διασφαλίζει ότι ο τομέας αθλητικών στοιχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι καθαρός, αποτρέποντας τις καταχρήσεις και τη διαφθορά και σεβόμενη τα δικαιώματα των διοργανωτών αθλητικών αγώνων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν σε συνεργασία με τους φορείς αθλητισμού και στοιχημάτων τη δημιουργία ενός λειτουργικού, δίκαιου και βιώσιμου πλαισίου ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα αθλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνουν ανεπηρέαστα από παράνομες πρακτικές στα στοιχήματα και θα διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού σε ό,τι αφορά τον έντιμο τρόπο λειτουργίας τους·

91.   τονίζει ότι η διακριτική φορολογική μεταχείριση που ευνοεί τους ανθρώπους του αθλητισμού και εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μπορεί να έχει στρεβλωτικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό·

92.   υποστηρίζει από κοινού με την Επιτροπή τη διατήρηση της υφιστάμενης δυνατότητας για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στον αθλητισμό, λόγω του σημαντικού κοινωνικού του ρόλου και του στενού δεσμού του με την τοπική κοινότητα·

93.   ενθαρρύνει τους αθλητικούς οργανισμούς να επανεπενδύουν ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από την πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης από τα μέσα ενημέρωσης και τις εμπορικές δραστηριότητες που συνδέονται με συγκεκριμένο άθλημα, ενώ το επανεπενδυόμενο ποσό θα πρέπει να διατίθεται άμεσα για τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των εθελοντικών και μη κερδοσκοπικών κλάδων αυτού του αθλήματος·

94.   θεωρεί σημαντική την αναγνώριση της ειδικής φύσης των μη κερδοσκοπικών αθλητικών οργανισμών και υποστηρίζει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη στο κοινοτικό δίκαιο η διαφορά μεταξύ εθελοντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών και κερδοσκοπικών επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν από κοινού με την Επιτροπή τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλητικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές τις οργανώσεις·

Ζητήματα σχετικά με την απασχόληση των αθλητών

95.   θεωρεί ανεπιθύμητο το να έχουν οι επαγγελματίες αθλητές λιγότερα δικαιώματα σε σχέση με άλλους συμβασιούχους εργαζόμενους και θεωρεί ως εκ τούτου σημαντικό να διαθέτουν οι εν λόγω αθλητές, ως εργαζόμενοι, ευρύ φάσμα δικαιωμάτων τα οποία χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, περιλαμβανομένου του δικαιώματος σύναψης ή άρνησης σύναψης συλλογικής σύμβασης και συμμετοχής σε συνδικαλιστικές ενώσεις, καθώς και του δικαιώματος προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια·

96.   επιβεβαιώνει τη βασική εφαρμοσιμότητα της νομοθεσίας της ΕΕ κατά των διακρίσεων στον τομέα του αθλητισμού εντός της Ευρώπης και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε αποκλίσεις λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του αθλητισμού θα παραμένουν νόμιμες και με περιορισμένο πεδίο εφαρμογής· θεωρεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αθλητισμού, ολιγάριθμοι και αναλογικοί περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία, μπορεί να είναι επιβεβλημένοι, χρήσιμοι και αναγκαίοι, προκειμένου να προωθηθεί ο αθλητισμός στα κράτη μέλη·

97.   καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν, μέσω της εθνικής τους νομοθεσίας, ότι κάθε κανόνας σχετικά με τις μεταγραφές παικτών, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, πρέπει να σέβεται το κοινοτικό δίκαιο, λαμβανομένων δεόντως υπόψη του αθλητισμού και άλλων θεμελιωδών αρχών, όπως η διατήρηση της συμβατικής σταθερότητας και της σταθερότητας των αγώνων·

98.   καλεί τα κράτη μέλη και τις αθλητικές οργανώσεις να μην θεσπίζουν νέες ρυθμίσεις που εισάγουν άμεσες διακρίσεις λόγω ιθαγένειας (όπως π.χ. ο κανόνας του 6+5 που πρότεινε η FIFA, σε αντίθεση με το αναλογικότερο και πιο αμερόληπτο σύστημα της UEFA για γηγενείς παίκτες)· υποστηρίζει τον πολιτικό διάλογο με τα κράτη μέλη ως μέσο καταπολέμησης των διακρίσεων στον αθλητισμό μέσω συστάσεων, διαρθρωμένου διαλόγου με τους αθλητικούς παράγοντες και διαδικασιών προσφυγής επί παραβάσει όταν κρίνεται σκόπιμο·

99.   καλεί τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς να εξετάσουν τις κατηγορίες για διαφθορά και εκμετάλλευση κατά τη στρατολόγηση και απασχόληση αθλητών, ιδίως ανηλίκων, που προέρχονται από χώρες εκτός της Ένωσης·

100.   καταδικάζει τις κακές πρακτικές στις δραστηριότητες ορισμένων εκπροσώπων επαγγελματιών αθλητών, οι οποίες έφτασαν ακόμη και σε περιπτώσεις διαφθοράς, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και εκμετάλλευσης ανήλικων παικτών-αθλητών και αθλητριών, πιστεύει δε ότι αυτές οι πρακτικές ζημιώνουν γενικά τον αθλητισμό· πιστεύει ότι η σημερινή οικονομική πραγματικότητα που περιβάλλει τους εκπροσώπους των παικτών (μάνατζερ) απαιτεί από τους φορείς διαχείρισης του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα να βελτιώσουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή, τους κανόνες που αφορούν τους μάνατζερ· σε αυτό το πλαίσιο καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες των φορέων διαχείρισης του αθλητισμού για τη ρύθμιση όσων αφορούν τους μάνατζερ, με την εκπόνηση, εάν χρειάζεται, οδηγίας που θα αποσκοπεί στη θέσπιση θεσμικού πλαισίου για τους εκπροσώπους των αθλητών· στηρίζει συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα που είναι αντιπροσωπευτικές των αθλητικών συμφερόντων καθώς και τις αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, οι οποίες θα βοηθήσουν στην κατάρτιση αποτελεσματικών προληπτικών και κατασταλτικών στρατηγικών για την πάταξή της·

101.   επισημαίνει ότι η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των μάνατζερ των παικτών καλύπτεται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων(14) στο πλαίσιο της οποίας το επάγγελμα υπόκειται σε εθνικούς κανόνες·

102.   επιμένει ότι η νομοθεσία περί μετανάστευσης πρέπει να είναι πάντα σεβαστή όσον αφορά την ένταξη σε ομάδα νέων αλλοδαπών ταλαντούχων παικτών και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εμπορίας παιδιών σε συνάρτηση με την οδηγία-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων(15) ή/και στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1994, σχετικά με την προστασία των νέων κατά την εργασία(16)·

103.   καλεί τα κράτη μέλη και τις αθλητικές οργανώσεις να συνεργαστούν για την προστασία της ηθικής και σωματικής ακεραιότητας των νέων με την ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία, την ασφάλιση υγείας των επαγγελματιών αθλητών, την καθιέρωση ελάχιστων προτύπων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

104.   καλεί τους φορείς διαχείρισης του αθλητισμού και τα αθλητικά σωματεία να στρατευθούν στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με τους ακόλουθους τρόπους:

   με εγγραφή σε ευρωπαϊκό χάρτη αθλητικής αλληλεγγύης που δεσμεύει τους εγγραφόμενους στην τήρηση χρηστών πρακτικών όσον αφορά τον εντοπισμό, ένταξη και υποδοχή νέων αλλοδαπών παικτών,
   τη δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης που θα χρηματοδοτεί προγράμματα πρόληψης στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την εμπορία ανθρώπων,
   την αναθεώρηση του άρθρου 19 του κανονισμού της FIFA για την ιδιότητα και τις μετεγγραφές παικτών λαμβανομένης υπόψη της προστασίας των ανηλίκων·

105.   επικροτεί την ενθάρρυνση που δίδεται για τη δημιουργία ευρωπαϊκών επιτροπών κοινωνικού διαλόγου στον τομέα του αθλητισμού, ενώ παράλληλα στηρίζει τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζομένους του τομέα αυτού και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τον ανοικτό διάλογο που πραγματοποιεί με όλες τις αθλητικές οργανώσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα·

106.   υπογραμμίζει την αξία του κοινωνικού διαλόγου, που προωθεί η Επιτροπή ως πολύτιμη βάση για την προαγωγή κοινωνικής διαβούλευσης και σταθερών σχέσεων μεταξύ των εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων και τη διασφάλιση της νομικής βεβαιότητας και της συμβατικής σταθερότητας στον αθλητισμό· από αυτή την άποψη, χαιρετίζει το γεγονός ότι η EPFL και η FIFPro, αναγνωρίζοντας αλλήλους ως κοινωνικούς εταίρους, ζήτησαν από κοινού από την Επιτροπή την επίσημη συγκρότηση επιτροπής κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ στον τομέα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, με τη συμμετοχή των σωματείων και της UEFA ως ισότιμων εταίρων·

107.   θεωρεί ότι οι εκπρόσωποι παικτών πρέπει να έχουν ρόλο στο πλαίσιο ενισχυμένου κοινωνικού διαλόγου για τον αθλητισμό, γεγονός που, σε συνδυασμό με την καλύτερη ρύθμιση και ένα ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης άδειας σε εκπροσώπους παικτών, θα απέτρεπε επίσης κρούσματα αθέμιτης δράσης εκπροσώπων παικτών·

Κοινοτική χρηματοδότηση για τον αθλητισμό

108.   ζητεί να υπάρξει στον προϋπολογισμό του 2009 ειδική γραμμή για πιλοτικά έργα στον τομέα του αθλητισμού· καθώς το άρθρο 149 της Συνθήκης ΕK όπως τροποποιήθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει μέτρα ενθάρρυνσης στον αθλητικό τομέα και καθώς δεν φαίνεται πιθανό να καταστεί ενεργό ένα ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για τον αθλητισμό πριν από το 2011 – υπό την προϋπόθεση ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα κυρωθεί από τα 27 κράτη μέλη – το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη να ξεκινήσει το πρόγραμμα μέσω προπαρασκευαστικών μέτρων από το 2009·

109.   ζητεί να ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής των πολυσχιδών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης "Pierre de Coubertin'·

110.   επιδοκιμάζει την ιδέα να συνταχθεί πρόγραμμα πολιτικής στον τομέα του αθλητισμού, βασισμένο στις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και προσβλέπει στην σχετική πρόταση της Επιτροπής·

111.   καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει προπαρασκευαστικές ενέργειες στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και του αθλητισμού, εστιάζοντας σε έργα με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, και απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να στηρίξει έργα που εξυπηρετούν αυτό το στόχο, όπως η πρωτοβουλία της Ειδικής Ολυμπιάδας με Μικτή Συμμετοχή (Special Olympics Unified Sports initiative)· προτρέπει την Επιτροπή να αφιερώσει στο ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων ένα μέρος της ενδεχόμενης μελλοντικής προπαρασκευαστικής δράσης της στον τομέα του αθλητισμού·

112.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη δυνατότητα να συγκροτήσουν προγράμματα στήριξης για σπουδαστές με ιδιαίτερες φυσικές ανάγκες·

113.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβλέψουν, ως τμήμα των στρατηγικών τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, χρηματοδοτήσεις για υποδομές και προγράμματα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των νέων χρηματοδοτικών μέσων (JEREMIE και JESSICA)·

114.   απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να εντάξει δεόντως τον αθλητισμό στις υπάρχουσες κοινοτικές πολιτικές και στα κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα και να υποβάλλει εκθέσεις για τη σχετική πρόοδο περισσότερες φορές ανά έτος·

o
o   o

115.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και λίγκες.

(1) ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.
(3) ΕΕ C 200, 30.6.1997, σ. 252.
(4) ΕΕ C 68 Ε, 18.3.2004, σ. 605.
(5) ΕΕ C 27 E, 31.1.2008, σ. 232.
(6) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0503.
(7) ΕΕ C 33 Ε, 9.2.2006, σ. 590.
(8) ΕΕ C 291E, 30.11.2006, σ. 143.
(9) ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 10.
(10) ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
(11) ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.
(12) Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332, 18.12.2007, σ. 27).
(13) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 19.
(14) ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 22.
(15) ΕΕ L 203, 1.8.2002, σ. 1.
(16) ΕΕ L 216, 20.8.1994, σ. 12.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου