Показалец 
Приети текстове
Вторник, 19 февруари 2008 г. - Страсбург
Протокол към Евро-Средиземноморското споразумение между EO и Израел, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към ЕС ***
 Протокол към Евро-Средиземноморското споразумение между EO и Египет, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към ЕС ***
 Минимални изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) ***I
 Монтиране на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) ***I
 Задължителни регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета ***I
 Устройства за осветяване на задната регистрационна табела на моторните превозни средства и на техните ремаркета ***I
 Заглушаване на радиосмущения, причинени от селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) ***I
 Ниво на шума, възприемано от водачите на селскостопански или горски колесни трактори (кодифицирана версия) ***I
 Създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда ***I
 Структура и ставки на акциза върху тютюневи изделия *
 Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област *
 Защита на привилегиите и имунитета на Claudio Fava
 Защита на привилегиите и имунитета на Witold Tomczak
 Митнически кодекс на Общността ***II
 Правилно прилагане на нормативната уредба в областта на митническите и земеделските въпроси ***I
 Прозрачност във финансовата област
 Борба срещу измамите
 По-добър достъп до външни пазари за европейските предприятия
 Злоупотреба с покупателна способност от страна на големите супермаркети

Протокол към Евро-Средиземноморското споразумение между EO и Израел, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към ЕС ***
PDF 262kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключване на протокол към Евро-Средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (15061/2007 – COM(2007)0464 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC))
P6_TA(2008)0036A6-0025/2008

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0464),

–   като взе предвид текста на Съвета (15061/2007),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 300, параграф 3, алинея втора, във връзка с член 310 и член 300, параграф 2, алинея първа, изречение второ от Договора за ЕО (C6-0445/2007),

–   като взе предвид член 75, член 83, параграф 7 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи (A6-0025/2008),

1.  Дава своето одобрение за сключване на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Държавата Израел.


Протокол към Евро-Средиземноморското споразумение между EO и Египет, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към ЕС ***
PDF 262kWORD 34k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключване на протокол към Евро-Средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (13199/2007 – COM(2007)0487 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC))
P6_TA(2008)0037A6-0026/2008

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0487),

–   като взе предвид текста на Съвета (13199/2007),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 300, параграф 3, алинея втора, във връзка с член 310 и член 300, параграф 2, алинея първа, второ изречение от Договора за ЕО (C6-0438/2007),

–   като взе предвид член 75 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи (A6-0026/2008),

1.  Дава своето одобрение за сключване на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Арабска република Египет.


Минимални изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) ***I
PDF 261kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/40/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (осемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (COM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD))
P6_TA(2008)0038A6-0012/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0669),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 137, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0394/2007),

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0012/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Монтиране на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) ***I
PDF 258kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) (COM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD))
P6_TA(2008)0039A6-0022/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0192),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0108/2007),

–   като взе предвид междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0022/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Задължителни регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета ***I
PDF 260kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета, тяхното разположение и метод на закрепване (кодифицирана версия) (COM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD))
P6_TA(2008)0040A6-0016/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2007)0344),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението e внесено от Комисията (C6-0193/2007),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0016/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията, изменено съгласно препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Устройства за осветяване на задната регистрационна табела на моторните превозни средства и на техните ремаркета ***I
PDF 260kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно устройствата за осветяване на задната регистрационна табела на моторните превозни средства и на техните ремаркета (кодифицирана версия) (COM(2007)0451 – C6-0252/2007 – 2007/0162(COD))
P6_TA(2008)0041A6-0017/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2007)0451),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението e внесено от Комисията (C6-0252/2007),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0017/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията, изменено съгласно препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Заглушаване на радиосмущения, причинени от селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) ***I
PDF 260kWORD 34k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за заглушаване на радиосмущенията, излъчвани от селскостопански или горски трактори (електромагнитна съвместимост) (кодифицирана версия) (COM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD))
P6_TA(2008)0042A6-0018/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0462),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0256/2007),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0018/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията, във вида, в който е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Ниво на шума, възприемано от водачите на селскостопански или горски колесни трактори (кодифицирана версия) ***I
PDF 260kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума, възприемано от водачите на селскостопански или горски колесни трактори (кодифицирана версия) (COM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD))
P6_TA(2008)0043A6-0019/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0588),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0344/2007),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0019/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда ***I
PDF 260kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (кодифицирана версия) (COM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD))
P6_TA(2008)0044A6-0020/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0667),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0397/2007),

–   като взе предвид междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0020/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Структура и ставки на акциза върху тютюневи изделия *
PDF 260kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за директива на Съвета относно структурата и ставките на акциза върху тютюневи изделия (кодифицирана версия) (COM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS))
P6_TA(2008)0045A6-0021/2008

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0587),

–   като взе предвид член 93 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0392/2007),

–   като взе предвид междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0021/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област *
PDF 263kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно подписването на споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област за определяне на реда и условията за участие на Конфедерация Швейцария в програмата на Общността МЕДИА 2007, както и на Заключителен акт (COM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS))
P6_TA(2008)0046A6-0512/2007

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0477),

–   като взе предвид член 150, параграф 4 и член 157, параграф 3, във връзка с член 300, параграф 2, първо изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съгласно която Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0328/2007),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A6-0512/2007),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Конфедерация Швейцария.


Защита на привилегиите и имунитета на Claudio Fava
PDF 268kWORD 33k
Решение на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Claudio Fava (2007/2155(IMM))
P6_TA(2008)0047A6-0007/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид искането на Claudio Fava за защита на неговия имунитет във връзка с гражданското производство, заведено срещу него в гражданския съд на Марсала от 29 май 2007 г. и обявено на пленарно заседание на 6 юни 2007 г.,

–   като изслуша Claudio Fava, съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид членове 9 и 10 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности от 8 април 1965 г. и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейските общности от 12 май 1964 г. и от 10 юли 1986 г.(1),

–   като взе предвид член 6, параграф 3 и член 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0007/2008),

1.  Реши да защити привилегиите и имунитета на Claudio Fava;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада от водещата комисия на компетентните органи на Република Италия.

(1) Дело 101/63, Wagner с/у Fohrmann и Krier, ССП 1964 г., стр. 195 и дело 149/85, Wybot с/у Faure и други, ССП 1986 г., стр. 2391.


Защита на привилегиите и имунитета на Witold Tomczak
PDF 304kWORD 39k
Решение на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Witold Tomczak (2007/2130(IMM))
P6_TA(2008)0048A6-0008/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид искането на Witold Tomczak за защита на неговия имунитет във връзка с наказателното дело, водено от районния съд в Ostrów Wielkopolski, Полша, от 21 май 2007 г. и обявено на пленарно заседание на 24 май 2007 г.,

–   като изслуша Witold Tomczak на 4 октомври 2007 г., съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид членове 8, 9 и 10 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности от 8 април 1965 г. и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейските общности от 12 май 1964 г. и от 10 юли 1986 г.(1),

–   като взе предвид член 105 от полската конституция,

–   като взе предвид член 6, параграф 3 и член 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0008/2008),

A.   като има предвид, че Witold Tomczak е избран за депутат в полския парламент (Сейма) на 21 септември 1997 г. и на 23 септември 2001 г.; като има предвид, че след подписването на Договора за присъединяване на 16 април 2003 г. той е станал наблюдател; като има предвид, че той е бил член на Европейския парламент от 1 май 2004 г. до 19 юли 2004 г; като има предвид, че той е избран за член на Европейския парламент на 13 юни 2004 г. и неговият мандат в полския парламент е изтекъл на 16 юни 2004 г.;

Б.   като има предвид, че Witold Tomczak е обвинен в обида на двама полицейски служители при изпълнение на техните служебни задължения в Ostrów Wielkopolski на 26 юни 1999 г. в нарушение на член 226, алинея 1 от полския наказателен кодекс; като има предвид, че след няколко неявявания на Witold Tomczak на съдебните заседания, районният съд в Ostrów Wielkopolski реши на 10 януари 2005 г., в съответствие с член 377, алинея 3 от полския наказателно-процесуален кодекс, да даде ход на процеса в отсъствието на обвиняемия;

В.   като има предвид, че съгласно член 9 от Закона от 23 януари 2004 г. за изборите за Европейския парламент "Едно лице има право да се кандидатира на изборите за Европейския парламент, провеждани в Република Полша, ако [...] не е осъждано за умишлено престъпление и не му е повдигнато обвинение..."; като има предвид, че член 142, параграф 1, алинея 1 от този закон гласи, че "Мандатът на член на Европейския парламент се прекратява при изгубване на годността да бъде заеман"; като има предвид, че такива разпоредби не съществуват в Закона от 12 април 2001 г. за изборите за Сейма и Сената на Република Полша (полският парламент);

Г.   като има предвид, че Witold Tomczak и преди (на 29 април 2005 г.) е искал от Парламента да защити неговия имунитет в това наказателно производство; като има предвид, че Парламентът реши на пленарно заседание от 4 април 2006 г. да не защити неговия имунитет, въпреки че г-н Tomczak преди заседанието изпрати писмо, с което дава да се разбере, че оттегля молбата си за защита на неговия имунитет;

Д.   като има предвид, че Witold Tomczak твърди, че съдията по делото не е обективен и че възможността процесът да се проведе в отсъствието на подсъдимия нарушава принципа на презумпцията за невинност;

Е.   като има предвид, че Witold Tomczak се жалва, че районният съд не му дава достъп до делото и че наказателното производство срещу него е пристрастно, защото той се е опитал да оспори законосъобразността на действията на местната полиция и на местния прокурор;

Ж.   като има предвид, че въз основа на получената информация Witold Tomczak не е защитен от парламентарен имунитет по отношение на никое от обвиненията, които са доведени до вниманието на председателя на Европейския парламент;

1.  Реши да не защити привилегиите и имунитета на Witold Tomczak.

(1) Дело 101/63, Wagner с/у Fohrmann и Krier, ССП 1964 г., стр. 195 и дело 149/85, Wybot с/у Faure и други, ССП 1986 г., стр. 2391.


Митнически кодекс на Общността ***II
PDF 261kWORD 34k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) (11272/6/2007 – C6-0354/2007 – 2005/0246(COD))
P6_TA(2008)0049A6-0011/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (11272/6/2007 – C6-0354/2007)(1),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2005)0608),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6-0011/2008),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 298 Ε, 11.12.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ C 317 Ε, 23.12.2006 г., стр. 82.


Правилно прилагане на нормативната уредба в областта на митническите и земеделските въпроси ***I
PDF 278kWORD 34k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси; (COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))
P6_TA(2008)0050A6-0488/2007

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0866),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 135 и 280 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0033/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на Комисията по бюджетен контрол (A6-0488/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява да съществено да промени своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 19 февруари 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

P6_TC1-COD(2006)0290


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № .../2008.)


Прозрачност във финансовата област
PDF 444kWORD 109k
Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно прозрачността във финансовата област (2007/2141(INI))
P6_TA(2008)0051A6-0010/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид Зелената книга на Комисията "Европейска инициатива за прозрачност" (COM(2006)0194),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията относно последващи мерки към Зелената книга "Европейска инициатива за прозрачност" (COM(2007)0127),

–   като взе предвид член 255 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0010/2008),

А.   като има предвид, че прозрачността дава възможност на гражданите да участват по-отблизо в процеса на вземане на решения и гарантира по-голяма легитимност на институциите на ЕС, както и по-висока степен на ефективност и отчетност пред гражданите в една демократична система;

Б.   като има предвид, че прозрачността допринася за укрепване на принципите на демокрацията и зачитането на основните права, посочени в член 6 от Договора за ЕС и в Хартата на Европейския съюз на основните права;

В.   като има предвид, че прозрачността в институциите на ЕС би засилила общественото разбиране за начините на използване на средствата на ЕС, като в същото време подобри възможностите за оценка на ефективността на разходите на ЕС;

Оповестяване на информация относно бенефициерите на средства от ЕС (практическо прилагане)

1.  Припомня, че член 30, параграф 3, първа алинея от Финансовия регламент, изменен на 13 декември 2006 г.(1), в главата "Принцип на прозрачност", предвижда следното:"

Комисията предоставя по подходящ начин информацията за бенефициерите на средства, получени от бюджета, с която разполага - когато бюджетът се изпълнява централизирано и пряко от нейните служби - и информацията относно бенефициерите на средствата, предоставена от образуванията, на които са възложени задачи по изпълнението на бюджета съгласно други режими на управление.

"

2.  Счита, че прозрачността е тясно свързана с това дали предоставената информация относно бенефициерите е леснодостъпна, надеждна и подходяща за извършване на допълнителни проучвания, съпоставки и оценки и че поради това при предоставяне на информацията "по подходящ начин", както се посочва във Финансовия регламент, следва надлежно да се вземат предвид тези потребности;

Финансови средства на ЕС, които са предмет на централизирано управление

3.  Припомня, че във връзка с прозрачността по отношение на 20 % от финансовите средства на ЕС, които се управляват пряко и централизирано от Комисията (безвъзмездни средства и обществени поръчки), информация, включително за самоличността на бенефициерите, е на разположение на два интернет сайта:

За бенефициери на безвъзмездни средства:

http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm

За бенефициери на обществени поръчки:

http://ec.europa.eu/public_contracts/beneficiaries_en.htm

4.  Отправя искане към Комисията да посочва изрично адресите на двата интернет сайта, съдържащи информация относно бенефициерите на финансови средства от ЕС, които се управляват пряко и централизирано от нея, във всички документи, свързани с бюджета на ЕС и/или проекти и програми, за които тя носи отговорност;

Финансови средства на ЕС, които са предмет на споделено, децентрализирано или съвместно управление

5.  Отбелязва, че според член 53б от Финансовия регламент, когато Комисията изпълнява бюджета посредством споделено управление, в съответствие с параграф 2, буква г) от същия член държавите-членки:"

следят посредством съответните регламенти, приложими за отделните области, и в съответствие с член 30, параграф 3 последващото годишно публикуване на бенефициерите на средства, получени от бюджета.

"

6.  Посочва, че по същия начин, съгласно членове 53в и 53г, трети страни и международни организации, на които са делегирани задачи по изпълнение, "осигуряват, в съответствие с член 30, параграф 3, последващото годишно публикуване на бенефициерите на средства, получени от бюджета."

7.  Припомня, че в проектодекларацията на Комисията относно прозрачността, поместена в приложение към резултатите от помирителната процедура относно преработения Финансов регламент, Комисията пое задължение:"

да гарантира, че в специфичния отраслов регламент за прилагане оповестяването на информация за бенефициерите на финансови средства от земеделските фондове (ЕЗФРСР(2) и ЕФГЗ(3)) ще е сравнимо с предвиденото в специфичните отраслови регламенти за прилагане на структурните фондове. По-специално, ще бъде осигурено съответно последващо годишно публикуване, за всеки бенефициер, на получените от тези фондове суми, с разбивка по основни категории разходи

"

8.  Отбелязва, че интернет сайтът на Комисията http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_en.htm понастоящем съдържа връзки към базите данни на 14-те държави-членки, като осигурява информация относно бенефициерите на плащания в рамките на общата селскостопанска политика, които са предмет на споделено управление; изразява, въпреки това, съжаление, че тази информация е дотолкова разностранна и разпокъсана и качеството ѝварира до такава степен, че намирането на данни е почти невъзможно; призовава Комисията да вземе за пример леснодостъпния интернет сайт http://www.farmsubsidy.org/, който функционира много добре и който е създаден без публично финансиране;

9.  Отбелязва уговорката на Комисията, че тъй като връзките на нейния интернет сайт се основават на предоставена от държавите-членки информация, която може да е твърде разнообразна по степен на обхват и подробност, тя не може да гарантира точността, нито изчерпателността на предоставените данни или информация, нито поема отговорност за възможното им използване;

10.  Настоява, че Комисията трябва да поеме отговорността за осигуряване на пълни и надеждни данни и, следователно, да предприеме необходимите действия по отношение на органите на държавите-членки, за да гарантира, че тези данни се предоставят;

Общи бележки относно оповестяването на бенефициерите

11.  Счита, че по правило интернет страниците на Комисията, на които се оповестява информация относно бенефициерите на финансови средства от ЕС от която и да е категория - независимо дали поръчки, безвъзмездни средства, разходи по земеделските или структурните фондове (или други видове финансиране), следва да бъдат организирани по начин, който да дава възможност не само за получаване на информация относно отделните бенефициери, но и за търсене въз основа на конкретни критерии с цел създаване на цялостна представа в рамките на различните функции, която впоследствие може да бъде проверена спрямо цифровите данни на Комисията относно изпълнението на бюджета;

12.  Призовава Комисията да поеме политическа отговорност за публикуването на информация относно бенефициерите на финансови средства от ЕС по всички режими на управление;

13.  Подчертава, че не е достатъчно просто да се публикува информация в суров вид, а че за да има практическа стойност, тя трябва да бъде рационално организирана, класифицирана и представена;

14.  Отбелязва, че отделните бенефициери могат да получават финансови средства от ЕС от няколко програми или сектори на дейност на ЕС; признава, че, следователно, наличието на възможност за установяване на всички суми, изплатени на отделни бенефициери във всички сектори, може да бъде поучително; изисква от Комисията да проучи доколко е осъществимо създаването на всеобщ механизъм за търсене, който да може да извлича данни относно отделните бенефициери в целия кръг на дейностите на ЕС, включително поръчки, безвъзмездни средства, субсидии, научноизследователски програми, средства от земеделски или структурни фондове, централизирано/ децентрализирано управление на средства и т.н.;

15.  Призовава Комисията да вземе предвид забележките, съдържащи се в тази резолюция, и да въведе преди следващите европейски избори през 2009 г. напълно действаща информационна система, предназначена за широката общественост, относно всички бенефициери на субсидии на ЕС и вземанията, които подлежат на събиране;

Обявяване на финансови интереси на лицата, заемащи публични мандатни длъжности в институциите на ЕС

16.  Посочва, че понастоящем институциите на ЕС имат различни подходи по отношение на декларациите за финансовите интереси на членовете си, които варират от публичен регистър (Европейски парламент) до отсъствие на каквито и да било декларации;

17.  Счита, че всички институции следва да проучат дали настоящите принципи и правила са достатъчни и отбелязва евентуалната необходимост от преразглеждане на правилата на Европейския парламент с цел публичното оповестяване на финансовите интереси по интернет да придобие задължителен характер;

18.  Отбелязва, че Комисията е възложила проучване, свързано с "Европейската инициатива за прозрачност", относно правилата и стандартите за професионална етика на лицата, заемащи публични мандатни длъжности в институциите на ЕС и в националните парламенти, националните правителства, конституционните съдилища (върховни съдилища), сметни палати и централни или национални банки на 27-те държави-членки на ЕС, както и на Канада и на Съединените американски щати и че за институциите на ЕС проучването ще направи преглед и сравнение на правилата и стандартите за професионална етика в Европейската комисия, Европейския парламент, Европейската сметна палата, Съда на Европейските общности, Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка;

19.  Съзнава желанието на Комисията за създаване на "общо етично пространство" сред институциите на ЕС;

20.  Припомня, че вследствие на препоръките, разработени от Комисията от независими експерти в нейния 2-ри доклад от 10 септември 1999 г., и на Бялата книга на Комисията относно административната реформа от 1 март 2000 г., Комисията състави предложение за Консултативен комитет относно стандартите в обществения живот(4), една от задачите на който ще е да насочва предварително лицата, заемащи публични мандатни длъжности, за да им помогне да избягват ситуации, които водят до потенциален конфликт на интереси;

21.  Счита, че създаването на един-единствен консултативен орган за всички лица на мандатни длъжности в ЕС не би било уместно, като се има предвид специфичното положение на членовете на Европейския парламент, които, се избират пряко от гражданите;

22.  Счита, въпреки това, че всяка институция следва да приеме правила за професионална етика на своите членове в зависимост от специфичния характер на институцията, които се основават на настоящата й практика, свързана с всички значими финансови интереси.

23.  Препоръчва правилата относно професионалната етика на всяка институция да засягат и цялостната политическа, финансова и правна отговорност на нейните членове;

24.  Припомня, че в отговор на приетите наскоро от Парламента резолюции за освобождаване от отговорност, Съдът на Европейските общности неотдавна прие Кодекс за поведение(5) на своите съдии; отбелязва, че Европейската сметна палата също проучва свързани с това въпроси в контекста на "партньорската проверка" за бъдещата ѝ роля;

25.  Изразява своето съгласие с Европейския омбудсман (жалба 3269/2005/TN), че е от съществено значение да се разкриват имената на отделните лобисти, които провеждат срещи с членове на Комисията;

Събиране на вземания, откази от събиране на вземания

26.  Отбелязва, че понятието "събиране на вземания" включва четири различни типове процедури:

   - събиране на суми, които вследствие на различни грешки, допуснати поради небрежност или понякога умишлено, са недължимо платени от държави-членки на селскостопански организации или органи, които участват в структурни дейности;
   - събиране на глоби, наложени от Комисията на организации или на държави-членки;
   - събиране на собствени средства от държавите-членки по нормалната процедура за събиране на дължими суми;
   - събиране на суми от бенефициери на общностно финансиране, когато не е спазен договорът или споразумението за отпускане на субсидии;

27.  Изразява отново съжалението си, изразено в параграф 36 от резолюцията на Парламента от 24 октомври 2006 г. относно събирането на финансови средства на Общността(6), от факта, че данните относно събирането на финансови средства на Общността са изключени от Европейската инициатива за прозрачност; призовава Комисията да предостави на бюджетния орган и в последна сметка - на обществеността, имената и сумите от събрани вземания, дължими или заверени по бюджета на ЕС, както и крайното предназначение на тези суми;

28.  Отбелязва, че съгласно годишния доклад за финансовата 2006 г. на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2006 година(7) (параграф 2.24) "информацията за събирането на вземанията и финансовите корекции, предоставена [от Комисията] [...] в годишните отчети за дейността за 2006 г. [...] не дава достатъчно обяснения"; поради това призовава Комисията да предоставя надеждна и пълна информация относно корекциите на грешки, както и доказателства относно извършените от самата нея корекции;

29.  Счита, че Комисията следва периодично да представя на Парламента и ако е възможно - да публикува на своя уебсайт, преглед на неизплатените суми, които подлежат на събиране, с разбивка на общо дължимите суми по генерални дирекции (ГД) и периода на просрочване на всяка сума;

30.  Приветства факта, че обобщение на отказите от събиране на установените вземания през 2006 г. беше публикувано като приложение към Съобщението на Комисията (COM(2007)0274), което съдържа обобщение на постиженията на Комисията по отношение на управлението за 2006 г.; отбелязва, че общо отказите от събиране на вземания (суми над 100 000 евро) възлизат на 23 038 784 евро за бюджета на ЕО и 6 549 996 евро за бюджета на Европейския фонд за развитие;

31.  Изтъква, че годишно службите на Комисията изготвят 10 000 нареждания за събиране на вземания и че Генерална дирекция "Бюджет" изготвя тримесечни баланси за неизплатените суми, които се изпращат на съответните генерални дирекции, за да предприемат действия по събиране на вземанията;

32.  Приветства факта, че в междинните отчети за 2006 г. (том 1, стр. 67 - 71) беше поместена глава относно възстановяването на разходи в бележките към отчета за стопанския резултат; отбелязва, че общата стойност на нарежданията за събиране на вземания, издадени през 2006 г., възлиза на 634 000 000 евро; изразява надежда, че в бъдеще Комисията ще извърши и други подобрения в тази посока с оглед увеличаване на прозрачността;

Състав на експертните групи, които консултират Комисията

33.  Отбелязва, че Комисията е създала регистър (http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/) на експертните групи, определени като официални и неофициални органи за консултация, учредени или с решения на Комисията, или неофициално от службите на Комисията с цел да подпомагат Комисията и нейните служби при подготвянето на законодателни предложения и политически инициативи;

34.  Приветства ангажиментите, поети от заместник-председателя Kallas по искане на комисията по бюджетен контрол, че, считано от 2008 г.:

   - имената на всички членове както на официалните, така и на неофициалните групи ще се публикуват и ще бъдат достъпни чрез регистъра на експертните групи на Комисията;
   - по отношение на всички експерти и заместници, както и наблюдатели, когато участието има отражение върху бюджета, ще се разкриват името, професионалната квалификация, полът, държавата и, когато е подходящо, представляваният орган, освен в случаите, когато бъдат представени законни и непреодолими съображения и бъдат направени публично достояние чрез регистъра на експертните групи;
   - личните данни, които не се разкриват на това основание, могат да бъдат предоставени на Европейския парламент, с оглед на всеки отделен случай, без да се нарушава Регламент (ЕО) № 45/2001(8) съгласно съответните разпоредби на Приложение І към Рамковото споразумение;
   - ще се въведе механизъм за разширено търсене, който позволява на потребителя да търси по ключови думи във всички метаданни и, например, да търси какъв е броят на експертите по държава, по състав;

35.  Отбелязва, че регистърът на експертните групи не включва:

   - независими експерти, натоварени със задачата да подпомагат Комисията при прилагането на рамковите програми за научноизследователска и развойна дейност;
   - комитети за отраслов и междуотраслов социален диалог (от които през 2005 г. бяха активни около 70 );
   - "комитети в рамките на комитологията", които подпомагат Комисията в области на политиката, по отношение на които Комисията е оправомощена да прилага законодателство (от които през 2004 г. имаше общо 250);
   - съвместни структури, които възникват по силата на международни споразумения (от които през 2004 г. имаше общо 170 активни).

36.  Изразява несъгласие с общото изключване на тези групи от регистъра и очаква от Комисията да вземе мерки, за да гарантира, че регистърът съдържа всички експертни комитети, включително информация за членовете на комитетите в рамките на комитологията, независимите експерти, съвместните структури и комитетите за социален диалог, за да се осигури прилагане на същия прозрачен подход към членовете на тези експертни комитети, освен ако за всеки отделен случай се приведат основателни и неопровержими съображения срещу това;

37.  Призовава Комисията да извърши задълбочен преглед на състава на тези експертни комитети преди края на 2008 г. и да вземе мерки за осигуряване на балансирано представяне на групите на интереси в членския състав на експертните комитети;

38.  Настоява, че Комисията трябва преди края на 2008 г. да разработи открит, прозрачен и всеобхватен процес за подбор на членове на новите експертни комитети и да информира Парламента не по-късно от февруари 2009 г. относно новите критерии за подбор;

Управление в рамките на институциите и годишни доклади за дейността им

39.  Признава, че важен елемент от доброто управление на корпоративните организации или на институциите на ЕС е предоставянето на акционерите и на широката общественост на информация относно финансовото управление по начин, който да е лесно разбираем за средностатистическия читател;

40.  Признава, че позицията претърпя изменения, откакто през 2003 г. влезе в сила преразгледаният Финансов регламент поради задължението да се изготвят годишни доклади за дейността, които на практика дават възможност за задълбочено вникване в работата на институциите;

41.  Поздравява Комисията за публикуването на годишните доклади за дейността (2004, 2005, 2006 г.) на генералните ѝ директори и на другите ѝ служби, както и на Обобщения доклад на Комисията: Постижения в областта на политиките през 2006 г. (COM(2007)0067) на нейния интернет сайт (http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm);

42.  Отбелязва, че според Комисията Обобщеният доклад и годишните доклади за дейността са връхната точка и стълбовете на структурата на Комисията по отношение на отчетността (COM(2006)0277) и тъй като генералните директори и Комисията в качеството ѝ на колегиален орган поемат своята политическа отговорност за управлението в тези доклади, настоятелно приканва Комисията да предприеме сериозни мерки, за да изясни напълно начините, по които се използват 80 % от финансовите средства на ЕС (споделено управление), тъй като в противен случай ще се счете, че собствената ѝ отчетност е недостатъчна;

43.  Поради това настоятелно призовава Комисията да подкрепи публикуването на национални декларации за достоверността и точността на отчетите от страна на държавите-членки, което би ѝ позволило да поеме пълна политическа отговорност за финансовото управление на ЕС като цяло; също така настоятелно призовава Комисията да разчита в по-голяма степен на дейността на националните одитни служби и на външните одити;

44.  Приветства факта, че Съдът на Европейските общности, Европейската сметна палата, Европейският икономически и социален комитет, Комитетът на регионите и Европейският омбудсман представят годишен доклад за дейността си на органа по освобождаване от отговорност;

45.  Счита, че годишните доклади за дейността на останалите институции, включително Съвета и Европейския парламент, следва да бъдат поместени на публичните им интернет сайтове в интерес на постигането на по-голяма прозрачност;

Черен списък на нарушителите

46.  Припомня, че един от въпросите, които Комисията проучи при подготвителната си работа по въпросите на прозрачността (SEC(2005)1300) беше дали измамите могат да бъдат по-успешно възпрепятствани чрез по-голяма прозрачност по отношение на резултатите от разследванията и дали Комисията, с цел изобличение, следва да състави и да публикува "черен списък" на потвърдени случаи на измама;

47.  Отбелязва, че макар съставянето на черен списък на нарушителите да е разгледано пространно в работния документ на службите на Комисията (SEC(2005) 1300), то не е включено нито в Зелената книга на Комисията "Европейска инициатива за прозрачност", нито в последващото съобщение;

48.  Призовава Комисията да проучи как би могъл да се създаде един публичен "черен списък" с доказани случаи на измама и свързаните с тях структури с оглед на тяхното изобличаване, както и с цел да се осведоми обществеността относно резултатите от усилията на Общността в рамките на борбата с измамите;

49.  Изтъква, че с цел защита на финансовите интереси на ЕС, Комисията - по искане на Европейския парламент през 1997 г., въведе система за ранно предупреждение (EWS) с пет степени на предупреждение с цел подпомагане на службите на Комисията при идентифицирането на структури, които представляват финансови и други рискове; отбелязва, че тази система обхваща както "централизираното управление" (договори и безвъзмездни средства, управлявани пряко от службите на Комисията), така и "децентрализирано управление" (средства, управлявани от трети страни); въпреки това, системата за ранно предупреждение все още не включва финансовите средства на ЕС, които се управляват в сътрудничество с държавите-членки ("споделено управление", предимно общата селскостопанска политика и структурните фондове), нито финансовите средства, чието управление е делегирано на международни организации ("съвместно управление");

50.  Посочва, че според основните заключения на Европейската сметна палата в нейния Годишен доклад за финансовата 2006 г., грешките, свързани с неизпълнение на условията (напр. тръжната процедура не е била проведена или е невалидна) са били основната причина за нередности в областта на структурните политики и тъй като защитата на финансовите интереси на ЕС е цел от първостепенно значение, призовава Комисията и Европейската сметна палата да докладват пред органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно видовете нередности или измами, които се наблюдават най-често по време на тръжните процедури, и причините за тях;

51.  Отбелязва, че поради съображения за защита на данните, с оглед защитата на законните интереси на съответните структури и при отсъствието на каквато и да е клауза във Финансовия регламент, която да разрешава публикуване, регистрациите, извършени в рамките на системата за ранно предупреждение, са строго поверителни;

52.  Припомня, че съгласно член 95 от Финансовия регламент следва да се създаде централна база данни за отхвърлените кандидати и оференти (при спазване на правилата на Общността относно защитата на личните данни) и да се управлява съвместно с всички институции и агенции и че същата следва да влезе в действие от 1 януари 2009 г.;

53.  Отново посочва спешната необходимост от етичен кодекс за Европейската служба за борба с измамите (OLAF) с оглед гарантиране на презумпцията за невинност на бенефициери, които са били подложени на дълго и нанасящо вреда разследване и въпреки че са били признати за невинни от съда, не са получили обезщетение за увреждане на тяхната репутация или за претърпените загуби;

54.  Отбелязва, че от държавите-членки се изисква да предоставят информация относно отхвърлените кандидати и оференти на компетентния разпоредител с бюджетни кредити; отбелязва също, че достъпът до тази база данни няма да е публичен и ще бъде ограничен само до институциите на ЕС, изпълнителните и регулаторните агенции (член 95, параграф 2 от Финансовия регламент);

o
o   o

55.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и другите институции.

(1) Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).
(2) Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
(3) Европейски фонд за гарантиране на земеделието.
(4) Предложение за Споразумение между Европейския парламент, Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския кономически и социален комитет и Комитета на регионите за създаване на Консултативна група относно стандартите в обществения живот (SEC(2000)2077).
(5) OВ C 223, 22.9.2007 г., стр. 1.
(6) ОВ С 313 Е, 20.12.2006 г., стр. 125.
(7) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(8) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и относно свободното движение на такива данни. (ОВ, L 8, 12.1.2001 г., стр. 1)


Борба срещу измамите
PDF 446kWORD 130k
Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно защитата на финансовите интереси на Общността - борбата срещу измамите - годишни доклади за 2005 г. и 2006 г. (2006/2268(INI))
P6_TA(2008)0052A6-0009/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции относно предишните годишни доклади на Комисията и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

–   като взе предвид доклада на Комисията от 12 юли 2006 г. до Европейския парламент и до Съвета, озаглавен "Защита на финансовите интереси на Общността - Борба срещу измамите - Годишен доклад за 2005 г." (COM(2006)0378), включително приложенията към него (SEC(2006)0911 и SEC(2006)0912),

–   като взе предвид доклада на Комисията от 6 юли 2007 г. до Европейския парламент и до Съвета, озаглавен "Защита на финансовите интереси на Общността - Борба срещу измамите - Годишен доклад за 2006 г." (COM(2007)0390), включително приложенията към него (SEC(2007)0930 и SEC(2007)0938),

–   като взе предвид годишния доклад за дейността на Европейската служба за борба с измамите за 2005 г.(1),

–   като взе предвид годишния доклад за дейността на Европейската служба за борба с измамите за 2006 г.(2),

–   като взе предвид доклада за дейността на Надзорния комитет към Европейската служба за борба с измамите за периода декември 2005 г. - май 2007 г.(3),

–   като взе предвид годишния доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета през финансовата 2005 година(4),

–   като взе предвид годишния доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета през финансовата 2006 година(5),

–   като взе предвид член 276, параграф 3 и член 280, параграф 5 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г., за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–   като взе предвид Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията, за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности(7),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становищата на Комисията по регионално развитие и Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0009/2008),

А.   като има предвид съдържанието на разпоредбите на член 280, параграфи 1 и 2 от Договора за ЕО;

Б.   като има предвид, че член 53б, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(8) ("Финансовият регламент"), предвижда следното:"

2.  Без да се засягат допълнителните разпоредби, включени в съответните регламенти, приложими за отделните области, и за да се осигури, че при съвместно управление средствата се използват съгласно приложимите правила и принципи, държавите-членки вземат всички законодателни, регулаторни, административни мерки или други мерки, необходими за защита на финансовите интереси на Общностите. За тази цел те по-специално:

   а) се уверяват, че дейностите, финансирани от бюджета, са действително и правилно осъществени;
   б) предотвратяват и разглеждат случаите на нередности и измами;
   в) възстановяват погрешно изплатените или неправомерно използваните средства или средствата, изгубени в резултат на нередности или грешки;
   г) следят посредством съответните регламенти, приложими за отделните области, и в съответствие с член 30, параграф 3 последващото годишно публикуване на бенефициерите на средства, получени от бюджета.

За тази цел, държавите-членки извършват проверки и въвеждат ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол, (...)

"

Размер на обявените нередности

1.  Приветства факта, че докладите относно защитата на финансовите интереси на Общността и по-специално докладът за финансовата 2006 година са в по-голяма степен аналитични; отбелязва въпреки това, че статистическите данни се основават на много разнородни национални структури с различни административни, съдебни и надзорни системи, както и различни системи за извършване на проверки;

2.  Призовава годишните доклади относно защитата на финансовите интереси на Общността, както и докладите, изготвяни от Европейския парламент, въз основа на гореупоменатите доклади, да бъдат включени в дневния ред на Съвета, като впоследствие Съветът да предава своите забележки на Парламента и на Комисията;

3.  Отбелязва, че в областта на собствените ресурси, селскостопанските разходи и структурните действия на държавите-членки, обявените нередности за 2006 г. възлизат на обща стойност 1 143 милиона евро (сравнени с 1 024 милиона евро през 2005 г., 982,3 милиона евро през 2004 г., 922 милиона евро през 2003 г. и 1 150 милиона евро през 2002 г.); за сумите, за които държавите-членки са уведомили Комисията през 2006 г., може да бъде направена следната разбивка:

   собствени ресурси: 353 милиона евро (328,4 милиона евро през 2005 г., 212,4 милиона евро през 2004 г., 269,9 милиона евро през 2003 г. и 367 милиона евро през 2002 г.),
   гаранции по Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА): 87 милиона евро (102 милиона евро през 2005 г., 82,1 милиона евро през 2004 г., 169,7 милиона евро през 2003 г. и 198,1 милиона евро през 2002 г.),
   структурни действия: 703 милиона евро (601 милиона евро през 2005 г., 694,5 милиона евро през 2004 г., 482,2 милиона евро през 2003 г. и 614,1 милиона евро през 2002 г.),

отбелязва също така, че в областта на предприсъединителните фондове обявените нередности за 2006 г. възлизат на обща сума от 12,32 милиона евро (17,6 милиона евро през 2005 г.);

4.  Подчертава, че много фактори могат да повлияят годишните разлики във финансовото отражение на нередностите;

5.  Подчертава, че повишеният брой нередности, за които се уведомява Комисията, не означава задължително високо ниво на измами; той може също така да доказва, че въведените мерки за контрол са ефективни, а също така, че съществува тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията; приветства факта, че в своя годишен доклад за 2006 г. Комисията подчертава значението на това сътрудничество;

Общ анализ

6.  Отбелязва, че по отношение на собствените ресурси, размерът на сумите, при които се наблюдават нередности, е нараснал със 7 % от 328 милиона евро през 2005 г. на 353 милиона евро през 2006 г.; продуктите, при които в най-голяма степен се наблюдават нередности, са телевизорите (69 милиона евро през 2005 г., 62,3 милиона евро през 2006 г.) и цигарите (30,9 милиона евро през 2005 г., 27,6 милиона евро през 2006 г.); броят случаи в Италия (+122 %) и Нидерландия (+81 %) определено се е повишил; 113,4 милиона евро (32 %) вече са били възстановени през 2006 г.;

7.  Отбелязва, че по отношение на селскостопанските разходи, размерът на сумите, при които се наблюдават нередности, е намалял от 105 милиона евро през 2005 г. на 87 милиона евро през 2006 г.; Испания, Франция и Италия носят отговорност за 57,2 % от нередностите, или за общата сума от 64,9 милиона евро, като най-засегнати са секторите развитие на селските райони, говеждо и телешко месо, както и плодове и зеленчуци;

8.  Приветства прилагането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансиране на общата селскостопанска политика(9) (ОСП), който цели предоставянето на опростена и по-ефективна правна рамка за държавите-членки за възстановяване на неправомерни плащания; призовава Комисията да извърши оценка на прилагането на този нов нормативен акт и да изготви доклад до Парламента;

9.  Приветства факта, че Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), чрез която са проведени 68 % от операциите, функционира добре и даде възможност да се установи значителна част от нередностите;

10.  Отбелязва със загриженост, че равнището на възстановяване на неправомерно изплатените суми продължава да бъде ниско и варира в различните държави-членки и, като има предвид, че шансовете за възстановяване намаляват с времето, призовава Комисията да положи повече усилия за подобряване на процента на възстановяване на неправомерно изплатените суми;

11.  Е на мнение, че когато в конкретна държава-членка възстановяването системно продължава да бъде на ниско равнище, Комисията следва да приложи коригиращи мерки;

12.  Уверява Комисията в своята пълна подкрепа за строгото прилагане на законодателството относно преустановяването на плащанията и приканва настоятелно при финансирането на ОСП да бъде приложена същата процедура както при вече предприетите мерки(10) за спиране трансфера на парични средства в случаите, в които Комисията няма абсолютна гаранция за надеждността на управлението и на системите за упражняване на контрол от страна на държавата-членка, която е бенефициер на тези средства;

13.  Призовава Комисията да извърши оценка на ефикасността и прозрачността на системите за контрол, свързани с плащанията в полза на земеделските производители в годишния си доклад относно защитата на финансовите интереси на Общността;

14.  Приветства работата на Оперативната група по възстановяването(11), която постигна уреждането на проблемите при голям брой нередности от предходните години (3 061 милиона евро за периода 1971-2006 г.); вследствие държавите-членки възстановиха 898 милиона евро, а 1 200 милиона евро са изплатени посредством процедурата по уравняване на сметки; подчертава въпреки това, че държавите-членки следва да бъдат много по-бдителни с цел избягване на нередности и възстановяване на суми;

15.  Отбелязва приемането от Комисията на втория доклад относно недостатъците в прилагането на системата на "черния списък" (Регламент (ЕО) № 1469/95 на Съвета(12)) и призовава за по-широк дебат в рамките на институциите на ЕС за определяне на пътя оттук нататък, като същественото увеличаване на санкциите за държавите-членки, които не изпълняват своите задължения по отношение на възстановяването на неправомерно изплатени суми, е най-очевидният подход;

16.  Обръща внимание, че размерът на щетите, причинени от нередности, свързани със структурни действия, се е увеличил със 17 %, от 601 милиона евро през 2005 г. на 703 милиона евро през 2006 г. (структурните фондове - 517 милиона евро, Кохезионния фонд - 186 милиона евро); тези нередности са свързани главно (75 %) с Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ); при структурните фондове през 2006 г. Германия, Испания, Италия, Португалия и Обединеното кралство носят отговорност за приблизително 85 % от сумите, при които се наблюдават нередности (438,1 милиона евро) във връзка със структурните фондове за 2006 г.; в много случаи бенефициерите са фактурирали недопустими разходи; тази информация е била разкрита след проверката на документацията;

17.  Изразява съжаление, че от 95 проекта, финансирани от структурните фондове и подложени на одит по време на текущия програмен период, при 60 са открити съществени грешки при деклариране на разходите по проекта, което представлява нарастване на броя нередности спрямо предходната година; счита, че по-голям брой проекти трябва да бъдат подложени на одит, за да може направените заключения да позволят формулирането на ясни препоръки за подобряване на финансовото управление;

18.  Отбелязва, че за 2006 г. все още следва да се възстановят 266,5 милиона евро от общо 703 милиона евро, като за предходната година все още остава да бъдат възстановени 762 милиона евро; призовава Комисията да информира компетентните комисии на Парламента два пъти годишно относно направения напредък и конкретните мерки, предприети с оглед ускоряване на събирането на просрочените суми;

19.  Отбелязва, че що се отнася до предприсъединителните фондове, финансовото отражение е намаляло от 26,5 милиона евро през 2005 г. на 12,3 милиона евро през 2006 г.; най-често срещаните грешки са фактурирането на недопустими разходи, както и неизпълнение на договорни условия или нормативни изисквания; 11 милиона евро са възстановени от момента на въвеждането на фондовете, но все още остава да бъдат възстановени 14 милиона евро;

20.  Остава убеден, че държавите-членки и институциите на ЕС, включително Сметната палата, трябва да постигнат политическо съгласие относно "процента на допустима грешка", за да може изобщо в бъдеще да се постигне положителна декларация за достоверността и точността на отчетите;

Слабости

21.  Призовава Комисията да включи в годишен си доклад за 2008 г. относно защитата на финансовите интереси на Общността анализ на структурите на държавите-членки, които участват в борбата срещу нередностите; този анализ следва да отговори, наред другото, на следните въпроси с оглед да предостави на Парламента по-ясна представа относно прилагането на нормативната рамка на мрежата за борба срещу измамите:

   кои национални органи в държавите-членки участват в тази дейност?
   как е организирано тяхното сътрудничество?
   с какви правомощия по извършване на проверки разполагат националните органи?
   тези национални органи осъществяват ли дейността си на основата на годишна програма?
   задължени ли са те да изготвят доклад относно целите, които преследват в своята контролна дейност?
   задължени ли са националните органи да изготвят доклад относно усвояването на финансови средства на ЕС?
   как те си сътрудничат с Европейската служба за борба с измамите и по какъв начин заключенията им се съобщават на Комисията?
   до кои европейски бази данни те имат директен достъп?
   до кои национални бази данни може да има достъп Комисията?
   каква е предварителната оценка на разходите за проверки?
   какви са механизмите за уведомяване за нередности?
   какво е състоянието на прилагане на Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета?

22.  Призовава Комисията да посочи, по отношение на сектора собствени ресурси, какви допълнителни мерки ще предприеме с оглед да се сложи край на измамите при внос на телевизори, цигари и изобщо фалшифицирани стоки; в този контекст приветства факта, че Европейската служба за борба с измамите успя да открие офис в Китай; насърчава Комисията да засили действията си в борбата срещу фалшифицирането; призовава Комисията да докладва в контекста на годишния доклад относно защитата на финансовите интереси на Общността за 2007 г., който ще бъде публикуван през юли 2008 г., относно инициативите и действията, предприети на основата на резолюцията на Парламента от 11 октомври 2007 г. относно последиците от споразумението между Общността, държавите-членки и Philip Morris за засилване на борбата с измамите и контрабандата на цигари и постигнатия напредък по отношение на прилагането на препоръките на анкетната комисия на Парламента по режима на общностния транзит(13);

23.  Счита за напълно неприемливо това, че в продължение на много години Германия и Испания не предоставят на Комисията информация в електронна форма относно нередности във връзка със селскостопанските разходи; отбелязва също така, че тези две държави носят отговорност за 38 % (33,2 милиона евро) от нередностите, както и това, че Германия вече не предоставя информация относно частните лица и фирмите, свързани с нередностите, въпреки задължението в този смисъл; следователно настоятелно призовава Комисията да започне процедура за нарушение срещу тези две държави-членки, както и да задържи 10 % от селскостопанските плащания до приключване на процедурата; призовава председателя на Комисията по бюджетен контрол да изпрати писмо до съответните постоянни представителства с искане за обяснение;

24.  Счита за недопустим срока от 39 месеца от момента на извършване на нередността до момента, в който Комисията е уведомена за нея, тъй като подобно забавяне затруднява възстановяването на сумите; изисква от Комисията да получи информация относно мерките, предприети от нейна страна с оглед призоваване на държавите-членки към ред; отбелязва, че действията на държавите-членки показват липса на бдителност;

25.  Изисква от Комисията да получи информация относно мерките, предприети от нейна страна с оглед намаляване на броя на нередностите в секторите развитие на селските райони, говеждо и телешко месо, както и плодове и зеленчуци;

26.  Призовава Комисията да заеме твърда позиция в случай, че Гърция не изпълни плана за действие за въвеждане на Интегрираната система за администриране и контрол(14); би желал да бъде информиран относно общия размер на субсидиите/помощите, предоставени от общностния бюджет на Гърция за създаването на ИСАК до момента, както и дали тези суми могат да бъдат възстановени в случай, че системата не е напълно оперативна до м. септември 2008 г.;

27.  Обръща внимание, че по отношение на структурните действия, 84 % от всички нередности са били регистрирани в Италия (228,2 милиона евро през 2006 г.), Испания (85,7 милиона евро през 2006 г.), Обединеното кралство (59,8 милиона евро през 2006 г.), Португалия (37,2 милиона евро през 2006 г.) и Германия (27,2 милиона евро през 2006 г.); отбелязва освен това, че нито Германия, нито Испания използват електронния модул на Информационната система за борба с измамите, както и че Германия не подава информация относно частните лица и фирмите, свързани с нередностите; призовава председателя на Комисията по бюджетен контрол да изпрати писмо до съответните постоянни представителства с искане за обяснение;

28.  Счита, че в този контекст програмния период за 2000-2006 г. доказа, че прекалено сложните правила, както и неефективните системи за надзор и контрол, допринесоха за установените нередности; изтъква освен това, че бенефициерите често получават плащанията със закъснение; приветства следователно подобренията, въведени от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд(15); призовава най-общо за по-голямо участие на регионалните и местни органи в програмирането и усвояването на средствата;

29.  Подчертава, че в параграф 11 от своята резолюция от 15 юни 2006 г. относно защитата на финансовите интереси на Общностите и борбата срещу измамите - годишен доклад за 2004 г.(16), Парламентът заявява: "(...) през отчетния период за 2005 г. специално внимание следва да се отдели на нередностите, свързани със структурните дейности"; отбелязва въпреки това, че изглежда положението се е влошило;

30.  Счита, че Комисията следва да придаде особено значение на престъпни мрежи, които се специализират в злоупотреби със средства на ЕС;

31.  Призовава Комисията да предостави на Комисията по бюджетен контрол на Парламента подробен анализ на системата или системите, използвани от организираната престъпност, независимо дали последната е от мафиотски тип или не, за нарушаване на финансовите интереси на Общността;

32.  Изразява дълбока загриженост относно заключението на председателя на Сметната палата, че "системите за надзор и контрол в държавите-членки като цяло са неефективни или средно ефективни и Комисията осигурява само средно ефективен надзор над тяхното действие"(17);

33.  Изисква, следователно, държавите-членки да гарантират качеството на техните системи за надзор и контрол като приемат на подходящо политическо равнище национална декларация относно управлението, обхващащо всички разходи на Общността под съвместно управление; призовава Комисията да окаже активна подкрепа на тази идея и да докладва за постигнатия напредък в годишния си доклад относно защитата на финансовите интереси на Общността;

34.  Призовава Комисията да предприеме подходящи мерки, които евентуално да включват процедура за нарушение, спрямо тези държави-членки, които не съдействат на службите на Комисията при осъществяването на проверки на място, както се предвижда от Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета;

35.  Призовава Комисията в този контекст да обмисли включването на задължителни и предохранителни елементи в бъдещо законодателство на ЕО относно съвместното управление с оглед възстановяване на сумите, изплатени при нередности в края на процедурата по възстановяване на сумите, като например държавите-членки да поръчителстват в полза на Общностите за да могат получателите на финансиране да използват европейски средства;

36.  Припомня, че по отношение на структурните действия повече от 1 000 милиона евро остава да бъдат възстановени за 2006 г. и за предходните години;

37.  Подчертава пряката отговорност на държавите-членки за възстановяване на финансови средства, при чието изплащане е засегнато от нередности; отново насърчава Комисията да преустанови междинните плащания към държавите-членки в случай на сериозна нередност; признава необходимостта от подходящо реагиране при недостатъчност на системите за управление и контрол в държавите-членки и припомня, че измамите и нередностите са вредни за дейността на Европейския съюз, по-специално за структурните проекти;

38.  Приветства факта, че в рамките на европейската инициатива за прозрачност се публикува информацията за получателите на структурните фондове и настоятелно призовава в държавите-членки да бъдат въведено обвързващо задължение за публикуване на информация относно проектите и получателите на средства от всички фондове на Общността под съвместно управление;

39.  Призовава държавите-членки ежегодно да уведомяват Комисията относно финансовите загуби от суми, които са окончателно изгубени, което Комисията от своя страна следва да включи в своя годишен доклад;

40.  Призовава също така компетентните органи в държавите-членки веднъж годишно да информират Комисията, включително Европейската служба за борба с измамите, относно съдебни решения за злоупотреби при използването на структурните фондове;

41.  Призовава Комисията да заеме становище относно отрицателната оценка на нейната работа от Сметната палата, както и да даде обяснение относно стъпките, които е предприела с оглед подобряване на положението в държавите-членки, което излага на риск защитата на финансовите интереси на Общността;

42.  Същевременно призовава Комисията по-често да докладва обратно на държавите-членки, като предоставя подробности относно това, как е използвала докладваната информация, както и какви са били последващите действия във връзка с докладваните нередности;

43.  Отбелязва, че по отношение на използването на предприсъединителни фондове, България (1,7 милиона евро през 2006 г.), Полша (2,4 милиона евро през 2006 г.), Румъния (5,5 милиона евро през 2006 г.) и Словакия (1,9 милиона евро през 2006 г.), са причинили 94 % от нередностите; отбелязва, че в този контекст Комисията подчертава необходимостта от общо тълкуване и еднакво прилагане на насоките и работните документи; изисква следователно Комисията да посочи, какви мерки е взела в това отношение;

44.  Приканва Комисията да даде възможност на държавите-членки да идентифицират по-ясно и от самото начало тези нередности, за които има съмнения, че представляват част от измами, тъй като държавите-членки продължават да изпитват затруднения при идентифицирането на кои точно действия представляват нередност или измама и кои следва да бъдат докладвани на Комисията/Европейската служба за борба с измамите, въпреки че изпълняват изискванията за подаване на тримесечни доклади;

45.  Призовава Комисията да подпомогне държавите-членки при използването на Информационната система за борба с измамите (AFIS)/Ciginfo (Инструмент за предаване на информация за конфискацията на цигари) на Европейската служба за борба с измамите; счита, че този единен административен портал би могъл да подобри обмена на данни (по-специално относно нередностите) между Европейската служба за борба с измамите и държавите-членки след като бъде постигната съвместимост между националните и европейските системи;

46.  Приветства факта, че Комисията по бюджетен контрол вече проведе две срещи със съответните комисии от националните парламенти; счита, че годишните срещи на комисиите по бюджетен контрол към националните парламенти и Европейския парламент могат да бъдат много полезни с оглед подобряване на системите на държавите-членки за контрол и надзор, както и с оглед постигане на национални декларации относно управлението;

47.  Изразява желание за възможно най-тясно сътрудничество на Европейската сметна палата с националните и регионални сметни палати с оглед тя да може да използва в по-голяма степен техните доклади при контрола на използването на фондовете на ЕС в държавите-членки;

Доклади за дейността на Европейската служба за борба с измамите

48.  Отбелязва, че Европейската служба за борба с измамите беше преструктурирана през 2006 г., като беше взет предвид специалният доклад № 1/2005 на Сметната палата; счита, че дейността на Европейската служба за борба с измамите следва да бъде оценявана от Парламента като част от процедурата за ревизиране на Регламента за Европейската служба за борба с измамите;

49.  Призовава Комисията да гарантира, че базите данни, посочени в член 95 от Финансовия регламент, ще влезнат напълно в действие считано от 1 януари 2009 г.;

50.  Отбелязва, че Европейската служба за борба с измамите е получила 802 нови уведомления през 2005 г. и 826 през 2006 г.; приветства факта, че системата за оценка позволи да се намали броят на започнатите разследвания на 254 случая, както и факта, че според статистиката при по-голяма част от приключените разследвания са последвали административни, дисциплинарни, финансови, съдебни или законодателни мерки; отбелязва, че финансовото отражение на всички текущи и приключени случаи възлиза на 6 600 милиона евро в края на 2005 г. и на 7 400 милиона евро в края на 2006 г., както и че най-засегнати сектори са структурните фондове (1 606,7 милиона евро през 2006 г.), цигарите (1 320,1 милиона евро през 2006 г.), митниците (989,8 милиона евро през 2006 г.) и ДДС (727,8 милиона евро през 2006 г.);

51.  Призовава Комисията да изготви подходящи правни основания за публикуването на имената на предприятия и лица, които са извършили измами по отношение на Общността;

52.  Приветства начина, по който Европейската служба за борба с измамите информира Парламента относно последващите действия по отношение на приключените разследвания; отбелязва въпреки това, че съответните прокуратури отказаха да предприемат последващи действия при 20 случая (от 134 случая, при които са били поискани съдебни последващи действия) поради изтичане на давност или липса на доказателства;

53.  Изразява съжаление обаче, че Европейската служба за борба с измамите не поднови диалога относно писмената информация, която компетентната комисия на Парламента редовно получава, както беше изискано в гореупоменатата резолюция на Парламента от 15 юни 2006 г.;

54.  Отбелязва, че, както и през предходните години, по-голямата част от случаите са регистрирани в Белгия, Германия и Италия;

55.  Обръща внимание на горепосочената си резолюция от 11 октомври 2007 г.;

56.  Отбелязва, че през 2006 г. във връзка с разследванията на Европейската служба за борба с измамите беше установено, че сума, надвишаваща 450 милиона евро, подлежи на възстановяване, като тази сума е в резултат на случаи, приключени през 2006 г. (приблизително 114 милиона евро) и от текущи последващи мерки (приблизително 336 милиона евро, предимно от сектор селско стопанство (134,6 милиона евро) и структурни фондове (146,3 милиона евро));

57.  Приветства сътрудничеството между Европейската служба за борба с измамите, Европол, Евроджъст и някои международни организации, една от целите на което е борбата срещу организираната престъпност; подчертава същевременно, че това сътрудничество следва да бъде прозрачно и да не накърнява независимостта на Европейската служба за борба с измамите;

58.  Разбира желанието на Комисията за намаляване броя на езиковите версии на нейните доклади с оглед икономии; настоява въпреки това, че както приложение 2 към годишните доклади относно защитата на финансовите интереси на Общността, така и докладите за дейността трябва да бъдат достъпни поне на английски, френски и немски език;

Ревизия на Регламента за Европейската служба за борба с измамите

59.  Припомня на Комисията, че Парламентът, в параграф 30 от гореупоменатата негова резолюция от 15 юни 2006 г. , пледира за това "(...) всички правомощия на Европейската служба за борба с измамите по разследване да бъдат уредени систематизирано в един единствен регламент"; същевременно подчертава, че работната група на Съвета за борба с измамите изглежда също подкрепя систематизирането на съществуващите правни основания(18); призовава следователно Европейската служба за борба с измамите спешно да представи анализ на съвместимостта на различните правни основания, които ѝ предоставят правомощия по разследване в контекста на годишния доклад за дейността ѝ за 2007 г., с оглед евентуалното интегриране на заключенията от анализа в бъдещата ревизия на Регламента за Европейската служба за борба с измамите; в този контекст изтъква факта, че Договорът от Лисабон(19) също изменя член 280 от Договора за ЕС, който урежда борбата с измамите;

60.  Отбелязва, че на 27 ноември 2007 г. Европейският съд по правата на човека постанови по делото Tillаck с/у Белгия (молба 20477/05), че Белгия е нарушила член 10 (свобода на изразяване) на Европейската конвенция за правата на човека при претърсването на помещенията на журналиста; отбелязва въпреки това, че предварителните административни разследвания на Европейската служба за борба с измамите, както и на Комисията не са били предмет на решението; в този контекст счита, че по принцип трябва да се вземат всички подходящи мерки за закрила на правата на лицата, обект на разследване;

Борба срещу измамите с данък добавена стойност (ДДС)

61.  Изразява дълбока загриженост относно финансовите загуби, причинени от транзакции по схемата на "въртележката"; отбелязва, например, че германският Институт за икономически изследвания определя загубите от национални приходи от ДДС за периода 2003-2005 г. между 17 000 милиона евро и 18 000 милиона евро годишно; че, като общо правило екстраполирано, държавите-членки изчисляват, че техните загуби възлизат приблизително на 10 % годишно от техните приходи от ДДС; както и че една трета от тези загуби се приписват на трансгранични транзакции по схемата на "въртележката";

62.  Отбелязва, също така, че Камарата на лордовете изчислява загубите от националните приходи от ДДС в Обединеното кралство за периода 2005-2006 г. между 3 500 милиона и 4 750 милиона лири стерлинги, което прави най-малко 9,6 милиона лири стерлинги дневно; цитира доклада, който уточнява: "Съществуващият механизъм за транзакции на ДДС в рамките на Общността не е устойчив."(20);

63.  Припомня, че само действителните постъпления се вземат предвид при събирането на собствените ресурси от ДДС;

64.  Изразява загриженост, че много държави-членки продължават да подхождат неохотно към засилването на сътрудничеството между компетентните национални служби от една страна, и между Комисията, включително Европейската служба за борба с измамите, и националните служби от друга;

65.  Приветства съобщението на Комисията до Съвета относно някои ключови елементи, които допринасят за създаването на стратегия срещу измамите с ДДС в Европейския съюз (COM(2007)0758); призовава, съответно, компетентната си комисия да предприеме активни действия за проследяване на прилагането на това съобщение;

66.  Изразява критика към факта, че Съветът все още не е приел позиция по предложението за регламент относно взаимната административна помощ при защитата на финансовите интереси на Общността срещу измами и други незаконни действия(21), който беше разгледан на първо четене от Европейския парламент на 23 юни 2005 г.(22); призовава своя председател да се свърже с председателството на Съвета с оглед постигане на решение на този въпрос;

67.  Счита, че по-доброто сътрудничество между съответните служби и Комисията (Европейската служба за борба с измамите) е от съществено значение за борбата срещу трансграничните измами по схемата на "въртележката"; счита, че в този контекст следва да се засили системата за обмен на информация относно ДДС и сътрудничеството в областта на анализа на данни с подкрепата на Комисията (Европейската служба за борба с измамите);

o
o   o

68.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Надзорния комитет към Европейската служба за борба с измамите и Европейската служба за борба с измамите.

(1) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/aar2005/index_en.htm.
(2) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm.
(3) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.html.
(4) ОВ C 263, 31.10.2006 г., стр. 1.
(5) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(6) ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1.
(7) ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.
(8) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(9) ОВ L 209, 11.08.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1437/2007 (ОВ L 322, 07.12.2007 г., стр. 1).
(10) Членът на Европейската комисия г-жа Данута Hübner, , заяви в писмен отговор до комисията по бюджетен контрол, че "през 2006 г. исканията за плащания към Европейския фонд за регионално развитие са били задържани от Испания в очакване на резултатите от одита на мерките за отстраняване на недостатъците Други примери са прекъсването през 2005 г. на плащанията на Европейския социален фонд за всички програми в Англия, за програмите по Цел 3 и някои регионални програми във Франция и за програмите в регионите на Калабрия и Сицилия в Италия, както и през 2006 г. по програма EQUAL в Испания и Италия".
(11) Оперативната група по възстановяването (ОГВ) беше създадена в съответствие с обявеното в съобщението на Комисията, озаглавено "Подобряване възстановяването на правата на Общността, възникващи от директно и сподебено управление на разходите на Общността" (СОМ(2002)0671 окончателен). ОГВ е съвместна инициатива на OLAF и AGRI под председателството на OLAF.
(12) Регламент (ЕО) № 1469/95 на Съвета от 22 юни 1995 г. относно мерките, които трябва да се предприемат спрямо определени бенефициенти на операции, финансирани от секция "Гарантиране" на ФЕОГА (ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 1).
(13) Приети текстове, P6_TA(2007)0432.
(14) Годишен доклад на Европейската сметна палата относно финансовата 2006 година: "5.11. За пета последователна година декларацията на Генералния директор съдържа резерви по отношение на недостатъчното прилагане на ИСАК в Гърция. През 2006 г. Палатата потвърди продължаващата липса на внедряване на ключови контролни механизми, по-специално при разглеждане на молбите, процедурите по инспектиране, осигуряването на изчерпателност на базата данни за животните и системата за идентификация на поземлените имоти."
(15) ОВ L 210, 31.07.2006 г., стр. 25. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1989/2006 (ОВ L 411, 30.12.2006 г., стр. 6).
(16) ОВ С 300 Е, 9.12.2006 г., стр. 508.
(17) Изявление пред Комисията по бюджетен контрол от 12 ноември 2007 г.
(18) Писмо до директора на Европейската служба за борба с измамите от 2 април 2007 г.
(19) ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 127.
(20) Точка 52 от доклада на Камара на лордовете, Комисия по въпросите на Европейския съюз, "Прекратяване на "въртележката": измама с липсващ търговец в ЕС", HL Paper 101, 25 май 2007 г.
(21) СОМ(2004)0509, изменен впоследствие с СОМ(2006)0473.
(22) ОВ С 133 Е, 8.6.2006 г., стр. 105.


По-добър достъп до външни пазари за европейските предприятия
PDF 418kWORD 107k
Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно стратегията на ЕС за осигуряване на по-добър достъп до външни пазари за европейските предприятия (2007/2185(INI))
P6_TA(2008)0053A6-0002/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено "Глобална Европа: Тясно сътрудничество за осигуряване на достъп до пазари за европейските износители" (COM(2007)0183),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено "Глобална Европа: конкурентоспособна в световен мащаб. Принос към стратегията на ЕС за растеж и заетост" (COM(2006)0567),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията, озаглавено "Глобална Европа: инструменти за защита на търговията в променящата се световна икономика. Зелена книга за обществени консултации" (COM(2006)0763),

–   като взе предвид резолюцията си от 28 септември 2006 г. относно икономическите и търговски отношения на ЕС с Индия(1),

–   като взе предвид резолюцията си от 25 октомври 2006 г. относно годишния доклад на Комисията до Европейския парламент относно антидъмпинговите мерки, мерките срещу субсидирането и предпазните мерки, предприети от трети страни по отношение на Общността (2004 г.)(2),

–   като взе предвид резолюцията си от 4 април 2006 г. относно оценката на кръга Доха след министерската конференция на СТО в Хонконг(3),

–   като взе предвид резолюцията си от 12 октомври 2006 г. относно икономическите и търговските отношения между ЕС и Меркосур с оглед на сключването на междурегионално споразумение за асоцииране(4),

   като взе предвид резолюцията си от 1 юни 2006 г. относно трансатлантическите икономически отношения между ЕС и САЩ(5),

–   като взе предвид резолюцията си от 13 октомври 2005 г. относно перспективите пред търговските отношения между ЕС и Китай(6),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията, придружаващ съобщението на Комисията, озаглавено "Икономически реформи и конкурентоспособност: основни послания на доклада относно конкурентоспособността на Европа за 2006 г. (SEC(2006)1467),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията, озаглавено "Изпълнение на Лисабонската програма на Общността: политическа рамка за укрепване на производството в ЕС – към по-интегриран подход за промишлена политика" COM(2005)0474,

–   като взе предвид заключенията на Председателството на Европейския съвет, проведен на 23 и 24 март 2006 г.,

–   като взе предвид резолюцията си от 15 март 2006 г. относно приноса към Пролетния Европейския съвет през 2006 г. във връзка с Лисабонската стратегия(7),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията, озаглавено "ЕС-Китай: по-близки партньори, нарастващи отговорности" (COM(2006)0631) и придружаващия го работен документ, озаглавен "По-близки партньори, нарастващи отговорности: Политически документ относно търговията и инвестициите между ЕС и Китай: Конкуренция и партньорство" (COM(2006)0632),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Изпълнение на Лисабонската програма на Общността – Съвременна политика за МСП за растеж и заетост" (COM(2005)0551),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0002/2008),

А.   като има предвид, че Европейският съюз е основен участник в световната търговия и следва да остане лидер в глобалната икономическа система, за да може на свой ред да я направи по-справедлива и зачитаща в по-голяма степен екологичните и социални права;

Б.   като има предвид, че Европейският съюз е най-големият износител в света и най-големият доставчик на услуги и следователно има силен интерес да гарантира отварянето на нови пазари на стоки, услуги и инвестиции;

В.   като има предвид, че е необходимо Европейският съюз да прилага по-амбициозни и устремени напред стратегии, за да може да откликва на предизвикателствата на глобализацията и да се справя с нарастващата конкуренция на по-големите нововъзникващи икономики, като същевременно запазва европейския икономически, регионален и социален модел и насърчава правата на човека и социалните и екологичните стандарти;

Г.   като има предвид, че икономическата отвореност - както на националния пазар, така и в чужбина – е от жизненоважно значение за създаването на работни места и растеж и също така спомага за запазването на конкурентоспособността в международен план; като има предвид, че следователно Европейският съюз, в рамките на стратегията за достъп до пазари, следва да продължава своята работа за отваряне на пазарите на ЕС и за насърчаване на своите търговски партньори да премахват собствените си бариери пред търговията и да продължават отварянето на техните пазари;

Д.   като има предвид, че адекватният достъп до пазари на трети страни ще позволи на местните производители в ЕС да останат на водещо място в областта на стоките и услугите с висока добавена стойност, да увеличават новаторството на своите продукти, да насърчават изобретателността, да защитават правата на интелектуалната собственост (ПИС) и да постигнат значителни икономии от мащаба;

Е.   като има предвид, че тенденциите в международната търговия правят достъпа до пазари на трети страни също толкова важен, колкото е и защитата на пазарите на ЕС от нелоялни търговски практики;

Ж.   като има предвид, че либерализацията на търговията и нарастването на търговския обем насърчават международната конкуренция, но също така увеличават опасността от подлагането на стоките за износ на търговски бариери, които оказват вредно влияние върху международната конкурентоспособност на предприятията в ЕС;

З.   като има предвид, че без съмнение конкурентоспособността на икономиката на ЕС е засегната от протекционистично поведение, което не се основава на правила на Световната търговска организация (СТО), независимо от това дали е в или извън Общността;

И.   като има предвид, че премахването на търговските бариери със сигурност ще повиши европейския износ на стоки и услуги и ще гарантира постоянен растеж на икономиката на ЕС;

Й.   като има предвид, че следва да се отчита неефективната защита на ПИС, включително географските обозначения и наименования за произход, от страна на търговските партньори на ЕС в световен мащаб;

К.   като има предвид, че е от изключителна важност да се прави разлика между a priori необосновани търговски бариери, които произтичат от непоследователното прилагане в практиката на установени двустранни и многостранни търговски правила, и търговските бариери, които произтичат от легитимната законодателна и административна дейност на обществените органи, която води началото си от области, различни от търговията, но има неочаквани последствия за търговията;

Л.   като има предвид, че обременяващите митнически процедури по вноса, износа и транзита, както и санитарните и фитосанитарните ограничения, необосновани по съществуващите правила на СТО, нелоялното използване на инструменти за защита на търговията (ИЗТ) и незадоволителната защита на ПИС, са очевидно a priori необосновани търговски бариери, които следва да се премахнат с цел улесняване на достъпа до пазари за предприятията от ЕС;

М.   като има предвид, че въпреки огромните затруднения при даването на точна оценка на дела на търговията на ЕС, възпрепятстван от ограниченията на чуждите пазари, е очевидно, че търговските бариери имат голямо въздействие върху общата резултатност на износа на ЕС;

Н.   като има предвид, че икономическото присъствие на Европейския съюз обикновено е по-силно в индустриализираните страни, където търсенето не е динамично, но е значително по-слабо в регионите с бърз икономически растеж и в нововъзникващите икономики, каквито са Китай и Индия;

О.   като има предвид, че Европейският съюз обикновено се счита за много отворен и прозрачен пазар, който се занимава сериозно с разрешаването на въпросите за антиконкурентните форми на поведение и гарантира справедливи условия за всички вносни стоки, независимо от техния произход;

П.   като има предвид, че високите тарифни ставки все още представляват значителна пречка за търговията, по-специално в отношенията с по-големите нововъзникващи икономики;

Р.   като има предвид, че СТО е единственият ефективен форум за гарантиране на достъп до пазари и за постигане на лоялна и справедлива търговия в световен мащаб;като има предвид, че проекцията на европейския модел за управление следва да спомогне за по-нататъшното развитие на подходящи и справедливи правила и да гарантира една по-стабилна и обхватна регулаторна система за световната търговия;

С.   като има предвид, че Комисията като цяло е заинтересована да гарантира, че търговското законодателство и практики, приети от нейните партньори, са в съответствие, доколкото това е възможно, с правилата на СТО и с други международни правила;

Т.   като има предвид, че пречките за търговията и бариерите "зад граница" не само оказват отрицателно въздействие върху търговията със стоки, но също така в значителна степен засягат търговията с услуги и обществените поръчки;

У.   като има предвид, че разрешаването на проблемите и по-високата ефективност при защитата на законните интереси и очаквания на промишлеността също така биха могли да окажат благотворно въздействие върху Европейския съюз по отношение на неговата предвидимост и доверието в него;

Ф.   като има предвид, че изпълнението на целите на преразгледаната Лисабонска програма изисква промишлените сектори в Европейския съюз да постигнат и поддържат стабилни конкурентни позиции на световните пазари;

Х.   като има предвид, че за да бъдат конкурентоспособни, предприятията и по-специално малките и средни предприятия (МСП) все повече разчитат на изследователската и развойна дейност, иновациите и ПИС;

Ц.   като има предвид, че две от предпоставките за тази конкурентоспособност са надеждни и сигурни енергийни доставки, от една страна, и безпрепятствен достъп за бизнеса в ЕС до авангардни информационни и комуникационни технологии, от друга страна;

Общ преглед

1.  Подчертава, че успешното изпълнение на една преразгледана и по-амбициозна стратегия за достъп до пазари, предназначена да отвори нови световни пазари за продукти и услуги на ЕС, има вероятност не само да разшири глобалната роля на Европейския съюз, но също така да запази съществуващите работни места и да създаде нови работни места в Европа, да насърчи конкурентоспособността на Европейския съюз и по този начин да даде съществен принос за постигането на целите на Лисабонската стратегия;

2.  Припомня, че стратегията на Европейския съюз за осигуряване на достъп до пазари е насочена специално към развитите и нововъзникващите икономики;

3.  Подчертава, че резултатността на Европейския съюз в областта на износа както към развитите, така и към нововъзникващите икономики, често е спъвана от липса на реципрочност по отношение на условията за достъп до пазари, недостатъчна степен на спазване на международните търговски правила и разпространение на нелоялни търговски практики;

4.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира, че законните търговски интереси на Европейския съюз са защитени от неправомерни или нелоялни търговски практики на трети страни; счита, че когато трети страни неоправдано ограничават достъпа на предпиятия от ЕС до своите пазари, Европейският съюз следва да предприеме бързи и твърди мерки;

5.  Отбелязва нарастващото значение на въпроси, свързани с регулирането на международната търговия; призовава за по-голяма съгласуваност между разпоредбите и практиките на ЕС и тези на основните му търговски партньори; подчертава, че хармонизацията на разпоредбите и нормативните актове не следва да води до отслабване на законите в областта на здравеопазването, безопасността, околната среда или социалната сфера в Европа, а вместо това да доведе до приемането на по-добри разпоредби от страна на основните търговски партньори на Европейския съюз;

6.  Призовава Комисията и държавите-членки да приемат дългосрочен подход по отношение на структурните нарушения, които по своята същност има вероятност да продължават или да се повтарят, дори след като Комисията е предприела мерки; настоятелно призовава Комисията да не пренебрегва случаи, при които не съществува вероятност от ранно премахване на бариерите, ако тяхното премахване въпреки всички е необходимо, за да бъдат възстановени условията на равнопоставеност по отношение на ключови чужди пазари;

7.  Призовава Комисията да разглежда сериозните и систематични нарушения на споразуменията и правилата на СТО, както и на други разпоредби на международното търговско право, като изискващи своевременно отстраняване, и да гарантира, че прилагането на подобни правила не е подчинено на политически и икономически съображения, с изключение на съображенията, свързани с конкретния случай;

8.  Настоятелно призовава третите страни да премахнат ограниченията за чуждестранна собственост по отношение на европейските предприятия и да отменят дискриминационните разпоредби;

9.  Приветства предложения от Комисията подход за идентификация на приоритетите за достъп до пазари, но настоятелно призовава да бъдат разгледани и други критерии, които биха гарантирали, че тази нова инициатива е в помощ на възможно най-голям брой икономически субекти в Европейския съюз, и по-специално на малките и средни предприятия (МСП), чието оцеляване неизбежно зависи от ясното определяне и ефективното прилагане на ПИС, както и от въвеждането на окончателни ограничения върху монополните приходи;

10.  Подчертава, че успехът в борбата срещу търговските бариери ще стимулира инвестициите, производството и търговията в Европейския съюз и в световен мащаб, като, наред с другото, прави условията за осигуряване на достъп до пазари по-прозрачни, предсказуеми и конкурентоспособни и установява или засилва връзката между Европейския съюз и международните пазари;

11.  Вярва, че сключването на споразумения за свободна търговия (ССТ) с целевите държави на Европейския съюз ще бъде безсмислено, ако те не гарантират значителен достъп до пазари и действителен напредък в намаляването и евентуално окончателното премахване на нетарифните бариери, които, следва да се припомни, често нарушават търговията в по-голяма степен отколкото тарифните бариери;

Съобщението на Комисията

12.  Приветства инициативата на Комисията за установяване на по-тясно сътрудничество за осигуряване на достъп до пазари за европейските износители, и по-специално насочена към постигането на конкретни резултати за европейските предприятия чрез подобряване на достъпа до нововъзникващи пазари, на които предприятията се сблъскват с нови и сложни търговски и инвестиционни бариери; и приветства инициативата на Комисията за съгласуване на целите и инструментите на търговската политика и стратегията за достъп до пазари на Европейския съюз по начин, който ефективно използва потенциала на Европейския съюз в областта на международната търговия и конкурентоспособността на световните пазари;

13.  Приветства, по-специално, предложенията на Комисията за установяване на по-здрави връзки между Комисията, държавите-членки и бизнеса в ЕС за осигуряване на директна подкрепа за икономическите субекти при преодоляването на конкретните трудности, които те срещат в достъпа до пазарите на трети страни, по начин и в срок, който отговаря на реалностите в бизнеса;

14.  Счита, че Комисията може да играе значителна роля за прилагането на новата стратегия за достъп до пазари, като гарантира съответната степен на координация между действията на национално и общностно ниво, обединява ресурси, които обикновено биха били разпръснати, и осигурява по-ефикасна защита на правата и интересите на европейските износители;

15.  Счита, че Европейският съюз следва да играе незаменима роля за гарантирането на равни и справедливи условия в международната търговия в тясно сътрудничество с държавите-членки и като зачита принципа на субсидиарност и баланса на съществуващите компетенции;

16.  Подчертава значението на периодичната качествена и количествена оценка на резултатите от стратегията за достъп до пазари с цел оценяване на нейната ефективност; призовава Комисията да разработи подходящ план за действие по отношение на достъпа до пазари и да представя на Парламента ежегоден доклад относно достъпа до пазари, подобен на доклада, който вече се представя относно инструментите за защита на търговията (ИЗТ);

17.  Настоятелно призовава европейските компании, които законно се конкурират в рамките на Европейския съюз и извън него, да възприемат подход на сътрудничество по отношение на нова стратегия за осигуряване на достъп до пазари, като не забравят, че отварянето на чуждестранни пазари и гарантирането на свободна и справедлива търговия служат на техния общ интерес и по тази причина изискват общи и координирани усилия;

18.  Изразява съжаление, че в горепосоченото съобщение, озаглавено "Глобална Европа: Тясно сътрудничество за осигуряване на достъп до пазари за европейските износители" са били пренебрегнати няколко разумни и основаващи се на опита препоръки, внесени от деловата общност, професионални съюзи, организации за защита на потребителите и гражданското общество; и настоятелно призовава Комисията да ги вземе предвид при прилагането на това съобщение;

Инициативи за достъп до пазари в Европейския съюз

19.  Подчертава необходимостта от по-нататъшно сътрудничество между Комисията и държавите-членки с оглед обмен на информация и добри практики; призовава държавите-членки да създадат мрежи от национални или, ако е удачно, регионални центрове за подпомагане с оглед централизиране на информация и жалби, като се обръща специално внимание на интересите и потребностите на МСП;

20.  Счита, че ефективността на подобни мрежи би се повишила значително, ако националните и местни промишлени асоциации, търговски камари, сдружения на МСП и други служби за насърчаване на търговията, участват в процеса на създаването им;

21.  Призовава Комисията и държавите-членки да засилят ролята на Консултативния комитет за пазарен достъп (MAAC) и да гарантират постоянната връзка с комитета по член 133 (назован според съответния член на Договора за ЕО), комитета за регулиране на търговските бариери и други съответни комитети;

22.  Призовава Комисията да създаде система за постоянен диалог, който дава възможност на държавите-членки и, когато това е уместно, на регионите и други заинтересовани страни в Европа да обменят информация и да определят стратегии и приоритети;

23.  Призовава Комисията при прилагане на своята стратегия за достъп до пазари да разгледа следното:

   - назначаване на повече работещи в Брюксел служители в отдела, който се занимава с въпросите на достъпа до пазари;
   - създаване на ефикасен регистър за жалби в рамките на ГД "Търговия";
   - разработване на структурирани насоки за преодоляване на всяка категория нетарифни бариери;
   - създаване на център за подпомагане на държави-членки и компании (с отдел, посветен на МСП) в рамките на ГД "Търговия";
   - преразглеждане и усъвършенстване на комуникационната политика във връзка с услугите за достъп до пазари, предоставени от Комисията, като се постави специално ударение върху МСП;
   - увеличаване на броя на потенциалните ползватели чрез предлагане на основна информация (например чрез брошури и листовки) на всички официални езици на Европейския съюз;
   - усъвършенстване на Базата данни за достъп до пазари (MADB) за осигуряване на по-добро съответствие с потребностите на бизнеса и по-голяма достъпност за ползвателите;
   - подобряване на вътрешното сътрудничество, съгласуваността и комуникацията между службите на Комисията, които се занимават с въпросите на достъпа до пазари;
   - гарантиране на участието на представители на деловата общност в MAAC;
   - разработване на структурирани насоки за приоритетите, включително за това, върху кои пазари, сектори и бариери следва да се съсредоточи вниманието;
   - засилване на нейната позиция в международните органи по стандартизация, като например Международната организация по стандартизация (ISO);

Инициативи за достъп до пазари в трети страни

24.  Призовава за по-структурирана координация между Комисията и държавите-членки в трети страни, която би създала възможност за по-ефективно използване на дипломатическите и правителствените ресурси в областта на достъпа до пазари;

25.  Подчертава необходимостта от предоставяне на ясен и амбициозен мандат на делегациите на Комисията и на новосъздадените екипи за достъп до пазари, намиращи се в трети страни; отново подчертава, че стратегията за достъп до пазари ще бъде успешна, само ако държавите-членки са готови да допринасят със собствени ресурси, както човешки, така и финансови, в зависимост от техните възможности, интереси и цели;

26.  Призовава Комисията и държавите-членки да насърчават сътрудничеството с европейските търговски камари, търговски асоциации и служби на държавите-членки за насърчаване на търговията, намиращи се в трети страни, както и да гарантират съответния обмен на информация между делегациите, посолствата на държавите-членки, други правителствени органи за външна търговия и заинтересовани европейски бизнес асоциации;

27.  Призовава Комисията да даде отново приоритет на предоставянето и, накрая, на увеличаването на човешки ресурси за делегациите на Комисията, така че повече персонал да бъде на разположение за започване на работа, както и да осигури успешната дейност на екипите за достъп до пазари, по-специално в ключови делегации като, наред с другото, Пекин, Ню Делхи, Москва и град Бразилия;

Секторни въпроси

28.  Подкрепя създаването на специални инициативи в рамките на стратегията за достъп до пазари с оглед преодоляване на определени бариери в областта на услугите, обществените поръчки, инвестициите и ПИС, митническите процедури, държавните помощи и други форми на субсидиране, както и за установяване на правила за конкуренция и правилното им прилагане в трети страни;

29.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че МСП са в състояние да извлекат последователни изгоди от новите инициативи за достъп до пазари; призовава Комисията да определи действия ad hoc, насочени към засилване на присъствието на продукцията на МСП на пазарите на трети страни и защита на законните им права срещу пристрастни практики на трети страни;

30.  Призовава Комисията в рамките на своята външнотърговска политика да обърне специално внимание на всички ограничения по отношение на свързани с Интернет и с информационното общество услуги, предоставяни от европейски компании в трети страни, и да разглежда ненужните ограничения за предоставянето на тези услуги като търговски бариери;

Многостранният подход

31.  Подчертава потребността от установяване на взаимодействие с основните търговски партньори на Европейския съюз (като Съединените американски щати, Канада и Япония) с оглед определяне на обща стратегия за достъп до пазари и подготовка на така необходимото многостранно споразумение относно достъпа до пазари;

32.  Отново подчертава необходимостта от по-нататъшно насърчаване на по-тясното международно сътрудничество в сферата на регулирането и сближаването, за да се премахне разточителното дублиране и да се намалят разходите за потребителите, промишлеността и правителствата; призовава Комисията да насърчи постепенното сближаване на стандартите и разпоредбите на Европейския съюз и неговите търговски партньори, както на многостранна, така и на двустранна основа;

33.  Настоятелно призовава Комисията да подкрепи изграждането на специални механизми в рамките на СТО, позволяващи по-бързо разрешаване на проблемите във връзка с нови и възникващи нетарифни бариери; в тази връзка Комисията следва да насърчава други търговски партньори да използват по-широко процедурите за уведомление съгласно споразуменията относно техническите пречки пред търговията (ТПТ);

34.  Настоява за неотклонно прилагане и гарантиране на спазването от страна на трети страни на техните задължения по СТО, като това право се упражнява съгласно механизма на СТО за разрешаване на спорове;

Поглед в бъдещето

35.  Счита, че с изключение на случаите когато това е оправдано от загриженост за развитието, Европейският съюз следва да полага най-енергични усилия за осигуряване на отстъпки от своите търговски партньори, които са на равнище на развитие, съизмеримо с това на неговите държави-членки;

36.  Настоятелно призовава Комисията да включи в новото поколение споразумения за свободна търговия (ССТ) и в други споразумения, които оказват въздействие върху търговията, ясни разпоредби за прилагане и разрешаване на спорове, специално предназначени за преодоляване на бариери "зад граница";

37.  Приканва търговските партньори на Европейския съюз прогресивно да намалят или премахнат всички бариери, които ограничават достъпа до пазари за стоки и услуги, като вместо това оптимизират взаимните търговски възможности на основата на реципрочност, включително посредством задоволителното прилагане на мерки за отваряне на пазара, които са резултат от двустранни, регионални и многостранни преговори;

38.  Призовава Комисията да представя ежегодно на Европейския парламент доклад за напредъка и резултатите на стратегията за достъп до пазари, като обръща особено внимание на определените приоритети;

o
o   o

39.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ C 306 E, 15.12.2006 г., стp. 400.
(2) OВ C 313 E, 20.12.2006 г., стp. 276.
(3) OВ C 293 E, 2.12.2006 г., стp. 155.
(4) OВ C 308 E, 16.12.2006 г., стp. 182.
(5) OВ C 298 E, 8.12.2006 г., стp. 235.
(6) OВ C 233 E, 28.9.2006 г., стp. 103.
(7) OВ C 291 E, 30.11.2006 г., стp. 321.


Злоупотреба с покупателна способност от страна на големите супермаркети
PDF 304kWORD 62k
Декларация на Европейския парламент за разследване и премахване на злоупотребата с покупателна способност от страна на големите супермаркети, осъществяващи дейността си в Европейския съюз
P6_TA(2008)0054P6_DCL(2007)0088

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 116 от своя правилник,

A.   като има предвид, че навсякъде в ЕС малък брой вериги супермаркети играят все по-доминираща роля в търговията на дребно;

Б.   като има предвид, че тези търговци бързо се превръщат в "пазачи", които контролират единствения действителен достъп на земеделските производители и другите доставчици до потребителите от ЕС;

В.   като има предвид, че фактите в рамките на ЕС подсказват, че големите супермаркетите злоупотребяват с покупателната си способност, като предизвикват принудително намаляване на цените, плащани на доставчиците (както установени в ЕС, така и извън него), до неустойчиви нива и им налагат несправедливи условия;

Г.   като има предвид, че подобен натиск спрямо доставчиците има отрицателни последици, както за качеството на заетостта, така и за защитата на околната среда;

Д.   като има предвид, че потребителите биха претърпели загуби по отношение на разнообразието от продукти, културното наследство и обектите за търговия на дребно;

Е.   като има предвид, че някои държави-членки въведоха законодателство в опит да ограничат подобни злоупотреби, но дейността на големите супермаркети излиза все повече извън пределите на националните граници, което прави желателно наличието на законодателство на ЕС;

1.  Призовава ГД "Конкуренция" да проучи последиците от концентрацията в сектора на супермаркетите в ЕС върху малките предприятия, доставчиците, работниците и потребителите и най-вече да направи оценка на всички злоупотреби с покупателната способност, които биха могли да последват от подобна концентрация;

2.  Обръща се към Комисията с искане да предложи подходящи мерки, включително регламенти, за предпазване на потребителите, работниците и производителите от всякакъв вид злоупотреба с господстващо положение или други отрицателни последици, установени в хода на въпросното проучване;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, съответно на Комисията, на Съвета и на парламентите на държавите-членки.

Списък на подписалите лица

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Jim Allister, Roberta Alma Anastase, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Richard James Ashworth, Francisco Assis, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Мариела Величкова Баева, Enrique Barón Crespo, Etelka Barsi-Pataky, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Pervenche Berès, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Jana Bobošíková, Sebastian Valentin Bodu, Jens-Peter Bonde, Guy Bono, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Umberto Bossi, Costas Botopoulos, Bernadette Bourzai, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, André Brie, Danutė Budreikaitė, Paul van Buitenen, Kathalijne Maria Buitenweg, Ieke van den Burg, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Joan Calabuig Rull, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Carlos Carnero González, Giorgio Carollo, Paulo Casaca, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Alejandro Cercas, Giulietto Chiesa, Sylwester Chruszcz, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Nirj Deva, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Alexandra Dobolyi, Brigitte Douay, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Richard Falbr, Claudio Fava, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Sorin Frunzăverde, Kinga Gál, Vicente Miguel Garcés Ramón, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Giuseppe Gargani, Jas Gawronski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Béla Glattfelder, Gian Paolo Gobbo, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Adeline Hazan, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jim Higgins, Mary Honeyball, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Филиз Хакъева Хюсменова, Monica Maria Iacob-Ridzi, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Pierre Jonckheer, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Gisela Kallenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Метин Казак, Tunne Kelam, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Helmuth Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Ana Mato Adrover, Mario Mauro, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Rareş-Lucian Niculescu, Ljudmila Novak, Vural Öger, Cem Özdemir, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Csaba Őry, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Владко Тодоров Панайотов, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Атанас Папаризов, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Bogdan Pęk, Maria Petre, Tobias Pflüger, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Bernard Poignant, Adriana Poli Bortone, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Michel Rocard, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Wojciech Roszkowski, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Martine Roure, Christian Rovsing, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Gilles Savary, Luciana Sbarbati, Pierre Schapira, Karin Scheele, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Петя Ставрева, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Димитър Стоянов, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Claude Turmes, Feleknas Uca, Inese Vaidere, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Marcello Vernola, Oldřich Vlasák, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Diana Wallis, Henri Weber, Renate Weber, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Janusz Wojciechowski, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Душана Здравкова, Vladimír Železný, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Tadeusz Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност