Seznam 
Přijaté texty
Úterý, 19. února 2008 - Štrasburk
Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Izraelem s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k EU ***
 Protokol k Evropsko–středomořské dohodě mezi EU a Egyptem s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k EU ***
 Expozice zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) ***I
 Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) ***I
 Povinné štítky a nápisy pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla (kodifikované znění) ***I
 Svítilny zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (kodifikované znění) ***I
 Potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita) (kodifikované znění) ***I
 Hladina akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (kodifikované znění) ***I
 Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (kodifikované znění) ***I
 Spotřební daň z tabákových výrobků *
 Dohoda EU/Švýcarsko o programu Společenství MEDIA 2007 *
 Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Claudia Favy
 Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Witolda Tomczaka
 Celní kodex Společenství ***II
 Vzájemná pomoc a spolupráce při používání celních a zemědělských předpisů ***I
 Průhlednost ve finančních záležitostech
 Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům – Výroční zprávy za rok 2005 a 2006
 Strategie EU pro zajištění lepšího přístupu evropských společností na trh
 Supermarkety

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Izraelem s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k EU ***
PDF 193kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé, který zohledňuje přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (15061/2007 – KOM(2007)0464 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC))
P6_TA(2008)0036A6-0025/2008

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2007)0464),

-   s ohledem na text Rady (15061/2007),

-   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem, článkem 310 a čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou Smlouvy o ES (C6-0445/2007),

-   s ohledem na článek 75, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A6-0025/2008),

1.   souhlasí s uzavřením protokolu;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Státu Izraele.


Protokol k Evropsko–středomořské dohodě mezi EU a Egyptem s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k EU ***
PDF 194kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko–středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (13199/2007 – KOM(2007)0487 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC))
P6_TA(2008)0037A6-0026/2008

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2007)0487),

-   s ohledem na text Rady (13199/2007),

-   s ohledem na žádost o souhlas předloženou Radou v souladu s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem ve spojení s článkem 310 a čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou Smlouvy o ES (C6-0438/2007),

-   s ohledem na článek 75, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A6-0026/2008),

1.   souhlasí s uzavřením Protokolu;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Egyptské arabské republiky.


Expozice zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) ***I
PDF 197kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (KOM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD))
P6_TA(2008)0038A6-0012/2008

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0669),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 137 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0394/2007),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0012/2008),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) ***I
PDF 195kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) (KOM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD))
P6_TA(2008)0039A6-0022/2008

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0192),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0108/2007),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0022/2008),

1.   schvaluje návrh Komise pozměněný v souladu s doporučeními, která dala poradní skupina složená ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Povinné štítky a nápisy pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla (kodifikované znění) ***I
PDF 198kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o povinných štítcích a nápisech pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění (kodifikované znění) (KOM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD))
P6_TA(2008)0040A6-0016/2008

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0344),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0193/2007),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0016/2008),

1.   schvaluje návrh Komise pozměněný v souladu s doporučeními, která dala poradní skupina složená ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Svítilny zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (kodifikované znění) ***I
PDF 197kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o svítilnách zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (kodifikované znění) (KOM(2007)0451 – C6-0252/2007 – 2007/0162(COD))
P6_TA(2008)0041A6-0017/2008

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0451),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0252/2007),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0017/2008),

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita) (kodifikované znění) ***I
PDF 196kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita) (kodifikované znění) (KOM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD))
P6_TA(2008)0042A6-0018/2008

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0462),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0256/2007),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0018/2008),

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Hladina akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (kodifikované znění) ***I
PDF 197kWORD 30k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (kodifikované znění) (KOM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD))
P6_TA(2008)0043A6-0019/2008

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0588),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0344/2007),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0019/2008),

1.   schvaluje návrh Komise, který odpovídá doporučením poradní skupiny právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (kodifikované znění) ***I
PDF 197kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (kodifikované znění) (KOM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD))
P6_TA(2008)0044A6-0020/2008

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0667),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 175 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0397/2007),

-   s ohledem na Interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0020/2008),

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Spotřební daň z tabákových výrobků *
PDF 197kWORD 30k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o návrhu směrnice Rady o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (kodifikované znění) (KOM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS))
P6_TA(2008)0045A6-0021/2008

(Postup konzultace – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0587),

-   s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0392/2007),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0021/2008),

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Dohoda EU/Švýcarsko o programu Společenství MEDIA 2007 *
PDF 196kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu Společenství MEDIA 2007, a závěrečného aktu (KOM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS))
P6_TA(2008)0046A6-0512/2007

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2007)0477),

-   s ohledem na čl. 150 odst. 4 a čl. 157 odst. 3 Smlouvy o ES ve spojení s čl. 300 odst. 2 první větou této smlouvy,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0328/2007),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0512/2007),

1.   schvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Švýcarské konfederace.


Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Claudia Favy
PDF 262kWORD 33k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Claudio Fava (2007/2155(IMM))
P6_TA(2008)0047A6-0007/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na žádost Claudia Favy o ochranu jeho imunity v souvislosti s občanskoprávním řízením, které je proti němu vedeno před občanským soudem v Marsale, kterou tento poslanec předložil dne 29. května 2007 a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 6. června 2007,

-   poté, co Claudio Fava dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na články 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965 a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

-   s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. května 1964 a 10. července 1986(1),

-   s ohledem na čl. 6 odst. 3 a článek 7 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0007/2008),

1.   rozhodl, že ochrání imunitu a výsady, kterých požívá Claudio Fava;

2.   pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušným úřadům Italské republiky.

(1) Věc 101/63, Wagner v. Fohrmann a Krier, Recueil 1964, s. 195 a věc 149/85, Wybot v. Faure a další, Recueil 1986, s. 2391.


Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Witolda Tomczaka
PDF 296kWORD 38k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Witold Tomczak (2007/2130(IMM))
P6_TA(2008)0048A6-0008/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na žádost Witolda Tomczaka o ochranu imunity v souvislosti s trestním řízením vedeným okresním soudem v polském městě Ostrów Wielkopolski, kterou pan Tomczak předložil dne 21. května 2007 a jež byla oznámena v plénu dne 24. května 2007,

-   po vyslechnutí Witolda Tomczaka dne 4. října 2007 v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na články 8, 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965 a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

-   s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. května 1964 a 10. července 1986(1),

-   s ohledem na článek 105 polské ústavy,

-   s ohledem na čl. 6 odst. 3 a článek 7 jednacího řadu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0008/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Witold Tomczak byl dne 21. září 1997 a dne 23. září 2001 zvolen do  Sejmu (dolní komora polského parlamentu); vzhledem k tomu, že po podpisu smlouvy o přistoupení dne 16. dubna 2003 se stal pozorovatelem; vzhledem k tomu, že byl od 1. května 2004 do 19. července 2004 poslancem Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že do Evropského parlamentu byl zvolen dne 13. června 2004 a jeho funkční období v polském parlamentu skončilo dne 16. června 2004;

B.   vzhledem k tomu, že Witold Tomczak je obviněn z toho, že dne 26. června 1999 urazil ve městě Ostrów Wielkopolski dva policisty při výkonu jejich služebních povinností a tím porušil § 226 odst. 1 polského trestního zákona; vzhledem k tomu, že poté, co se Witold Tomczak vícekrát nedostavil k zasedání soudu, okresní soud města Ostrów Wielkopolski dne 10. ledna 2005 v souladu s § 377 odst. 3 polského trestního řádu rozhodl o pokračování soudního řízení v nepřítomnosti Witolda Tomczaka;

C.   vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 9 zákona o volbách do Evropského parlamentu ze dne 23. ledna 2004 "ve volbách do Evropského parlamentu pořádaných v Polské republice lze kandidovat, pokud člověk nebyl [...] usvědčen z úmyslného trestného činu a nebylo proti němu vzneseno formální obvinění..."; vzhledem k tomu, že § 142 odst. 1 bod 1) tohoto zákona stanoví, že "mandát poslance v Evropském parlamentu zaniká, jestliže zanikne jeho právo být zvolen"; vzhledem k tomu, že zákon o volbách do Sejmu a Senátu Polské republiky (do polského parlamentu) ze dne 12. dubna 2001 žádná taková ustanovení neobsahuje;

D.   vzhledem k tomu, že Witold Tomczak již Parlament dříve žádal (dne 29. dubna 2005) o ochranu imunity ve věci tohoto trestního řízení; vzhledem k tomu, že na svém plenárním zasedání dne 4. dubna 2006 Parlament rozhodl, že imunitu pana Tomczaka neochrání, a to ačkoliv pan Tomczak zaslal před tímto zasedáním dopis, v němž naznačil úmysl vzít svou dřívější žádost o ochranu své poslanecké imunity zpět;

E.   vzhledem k tomu, že Witold Tomczak tvrdí, že soudce projednávající tento případ není nezaujatý a že vedení soudního řízení v nepřítomnosti obžalovaného je porušením zásady presumpce neviny;

F.   vzhledem k tomu, že Witold Tomczak si stěžuje, že mu okresní soud neumožnil přístup ke spisům k tomuto případu a že trestní řízení vedené proti němu je zaujaté, jelikož se snažil napadnout zákonnost jednání místní policie a místního státního zástupce;

G.   vzhledem k tomu, že podle získaných informací není Witold Tomczak chráněn poslaneckou imunitou v souvislosti s žádným z důvodů žaloby, o nichž byl informován předseda Evropského parlamentu,

1.   rozhodl, že neochrání imunitu a výsady, kterých požívá Witold Tomczak.

(1) Věc 101/63, Wagner v. Fohrmann a Krier, Recueil 1964, s. 383 a věc 149/85, Wybot v. Faure a další, Recueil 1986, s. 2391.


Celní kodex Společenství ***II
PDF 195kWORD 34k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), kterým se stanoví celní kodex Společenství (modernizovaný celní kodex) (11272/6/2007 – C6-0354/2007 – 2005/0246(COD))
P6_TA(2008)0049A6-0011/2008

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na společný postoj Rady (11272/6/2007 – C6-0354/2007)(1),

-   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0608),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0011/2008),

1.   schvaluje společný postoj;

2.   uvádí, že tento akt je přijat v souladu se společným postojem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby akt podepsal společně s předsedou nebo předsedkyní Rady v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

4.   pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co bude ověřeno, že všechny postupy byly řádně dokončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 298 E, 11.12.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. C 317 E, 23.12.2006, s. 82.


Vzájemná pomoc a spolupráce při používání celních a zemědělských předpisů ***I
PDF 273kWORD 83k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (KOM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))
P6_TA(2008)0050A6-0488/2007

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0866),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 135 a 280 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0033/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0488/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. února 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů

P6_TC1-COD(2006)0290


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. .../2008.)


Průhlednost ve finančních záležitostech
PDF 327kWORD 94k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o průhlednosti ve finančních záležitostech (2007/2141(INI))
P6_TA(2008)0051A6-0010/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na Zelenou knihu Komise o Evropské iniciativě pro průhlednost (KOM(2006)0194),

-   s ohledem na sdělení Komise o opatřeních vyvozených ze Zelené knihy "Evropská iniciativa pro průhlednost" (KOM(2007)0127),

-   s ohledem na článek 255 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0010/2008),

A.   vzhledem k tomu, že průhlednost umožňuje občanům, aby se více zapojili do rozhodovacího procesu, a zaručuje, že orgány a instituce EU mají větší legitimitu a jsou v demokratickém systému efektivnější a odpovědnější ve vztahu k občanům,

B.   vzhledem k tomu, že průhlednost přispívá k posílení zásad demokracie a dodržování základních práv, jak je uvedeno v článku 6 Smlouvy o EU a v Listině základních práv Evropské unie,

C.   vzhledem k tomu, že větší průhlednost v orgánech a institucích EU by zlepšila veřejné povědomí o tom, jakým způsobem jsou finanční prostředky EU využívány, a zároveň by zlepšila možnosti hodnocení efektivity výdajů EU,

Zveřejnění informací o příjemcích finančních prostředků EU (provádění v praxi)

1.   připomíná, že čl. 30 odst. 3 první pododstavec finančního nařízení ve znění ze dne 13. prosince 2006(1) v kapitole "zásada průhlednosti" stanoví, že:"

Komise vhodným způsobem zpřístupní informace o příjemcích finančních prostředků z rozpočtu, které má k dispozici v okamžiku plnění rozpočtu centralizovaným řízením a přímo jejími útvary, a informace o příjemcích finančních prostředků, které poskytnou subjekty, jež byly úkoly plnění rozpočtu pověřeny v rámci jiných způsobů řízení.

"

2.   je toho názoru, že průhlednost úzce souvisí s otázkou, zda jsou informace poskytované o příjemcích snadno dostupné, spolehlivé a vhodné pro další výzkum, srovnání a hodnocení, a že by tudíž při uplatňování formulace "vhodným způsobem", jež je uvedena ve finančním nařízení, měly být tyto potřeby náležitě zohledněny;

Finanční prostředky EU, na něž se vztahuje centrální řízení

3.   připomíná, že pokud jde o průhlednost v souvislosti s 20 % finančních prostředků EU spravovaných přímo a centrálně Komisí (granty a veřejné zakázky), informace včetně údajů o příjemcích jsou k dispozici k nahlédnutí na dvou webových stránkách:

Co se týče příjemců grantů:

http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm

Co se týče vítězů veřejných zakázek:

http://ec.europa.eu/public_contracts/beneficiaries_en.htm

4.   žádá Komisi, aby adresy dvou webových stránek, jež obsahují informace o příjemcích finančních prostředků EU, které Komise spravuje přímo a centrálně, výslovně uváděla ve všech dokumentech souvisejících s rozpočtem EU nebo s projekty a programy, za něž odpovídá;

Finanční prostředky EU, na něž se vztahuje sdílené, decentralizované nebo společné řízení

5.   konstatuje, že podle článku 53b finančního nařízení, pokud Komise plní rozpočet sdíleným řízením, členské státy v souladu s odst. 2 písm. d) téhož článku:"

zajišťují prostřednictvím příslušných odvětvových předpisů a v souladu s čl. 30 odst. 3 náležité roční následné zveřejnění příjemců finančních prostředků z rozpočtu

"

6.   upozorňuje, že podobně podle článků 53c a 53d třetí země a mezinárodní organizace, které jsou pověřeny řídícími úkoly, "zajistí v souladu s čl. 30 odst. 3 náležité následné zveřejnění příjemců finančních prostředků z rozpočtu";

7.   připomíná, že v návrhu svého prohlášení o průhlednosti, jež je připojeno k výsledkům dohodovacího řízení o revidovaném finančním nařízení, se Komise zavázala:"

v prováděcích nařízeních pro jednotlivá odvětví zajistit, aby způsob zveřejňování informací o příjemcích prostředků ze zemědělských fondů (EZFRV(2) a EZZF(3)) byl srovnatelný se způsobem stanoveným v prováděcích nařízeních ke strukturálním fondům pro jednotlivá odvětví. Zejména bude zajištěno odpovídající každoroční zpětné zveřejnění částek získaných z těchto fondů každým příjemcem, rozdělených podle hlavních kategorií výdajů

"

8.   poznamenává, že webová stránka Komise http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_en.htm v současné době obsahuje odkazy na databáze 14 členských států, které poskytují informace o příjemcích plateb společné zemědělské politiky v rámci sdíleného řízení; vyslovuje však politování nad tím, že dané informace jsou tak rozmanité a rozptýlené a mají tak odlišnou kvalitu, že je obtížné vůbec nějaké najít; vyzývá Komisi, aby se poučila z dobře přístupné webové stránky http://www.farmsubsidy.org/, která funguje výborně a byla zřízena bez použití veřejných finančních prostředků;

9.   bere na vědomí výhradu Komise, která s ohledem na skutečnost, že odkazy na jejích webových stránkách vycházejí z informací poskytnutých členskými státy, jejichž rozsah i detailnost se mohou velmi lišit, prohlašuje, že nemůže zaručit přesnost nebo úplnost poskytnutých údajů a informací a nepřijímá právní ani jinou odpovědnost za jejich využití;

10.   trvá na tom, že Komise musí přijmout odpovědnost za zajištění úplných a spolehlivých údajů, a tudíž provést nezbytná opatření týkající se orgánů členských států, aby zajistila, že tyto údaje budou poskytnuty;

Obecné poznámky ke zveřejňování příjemců

11.   domnívá se, že by webové stránky Komise, na nichž jsou zveřejňovány informace o příjemcích finančních prostředků EU ze všech oblastí, ať již se jedná o zakázky, granty nebo výdaje v rámci zemědělských a strukturálních fondů, neměly umožňovat pouze získání informací o jednotlivých příjemcích, ale rovněž vyhledávání na základě specifických kritérií, aby bylo možné získat celkový obraz v rámci jednotlivých okruhů, který pak může být porovnán s číselnými údaji Komise o plnění rozpočtu;

12.   vyzývá Komisi, aby přijala politickou odpovědnost za zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků EU v rámci všech forem řízení;

13.   zdůrazňuje, že k tomu, aby měly informace nějakou praktickou hodnotu, nestačí je pouze zveřejnit v jejich základní podobě, ale je nezbytné je racionálním způsobem utřídit, klasifikovat a prezentovat;

14.   upozorňuje, že jednotliví příjemci mohou získat finanční prostředky EU z několika programů či sektorů činnosti EU; uznává, že z tohoto důvodu by mohlo být poučné, pokud by existovala možnost identifikovat všechny částky, jež byly jednotlivému příjemci vyplaceny napříč všemi sektory; žádá Komisi, aby prozkoumala, zda by bylo proveditelné vytvořit komplexní vyhledávač, jenž by byl schopen vyhledávat údaje o jednotlivých příjemcích v celém spektru činností EU, včetně zakázek, grantů, dotací, výzkumných programů, zemědělských nebo strukturálních fondů, centralizovaného/ decentralizovaného řízení atd.;

15.   vyzývá Komisi, aby zohlednila připomínky obsažené v tomto usnesení a do příštích evropských voleb v roce 2009 zavedla plně funkční systém, jenž by širší veřejnost informoval o všech příjemcích dotací EU a o vymáhaných dlužných finančních prostředcích;

Prohlášení o finančních zájmech ze strany osob zastávajících veřejný úřad v orgánech a institucích EU

16.   upozorňuje, že jednotlivé orgány a instituce EU mají v současné době značně odlišné požadavky na prohlášení o finančních zájmech ze strany svých členů – od veřejného rejstříku (Evropský parlament) až po nulovou povinnost tato prohlášení vydávat;

17.   je toho názoru, že by všechny orgány a instituce EU měly zvážit, zda jsou stávající zásady a pravidla dostatečná, a konstatuje, že může být zapotřebí provést přezkum pravidel Evropského parlamentu, jehož cílem by bylo zavedení povinného zveřejňování finančních zájmů na internetu;

18.   konstatuje, že si Komise objednala vypracování studie, která souvisí s její Evropskou iniciativou pro průhlednost a bude se zabývat pravidly a normami v oblasti profesionální etiky, jež platí pro osoby zastávající veřejný úřad v orgánech a institucích EU a ve vnitrostátních parlamentech, vládách, ústavních soudech (nejvyšších soudech), účetních dvorech a centrálních či národních bankách 27 členských států EU, stejně jako Kanady a Spojených států amerických; dále konstatuje, že tato studie v případě orgánů a institucí EU prozkoumá a srovná pravidla a normy v oblasti profesionální etiky v Evropské komisi, Evropském parlamentu, Evropském účetním dvoře, Evropském soudním dvoře, Evropské centrální bance a Evropské investiční bance;

19.   je si vědom přání Komise vytvořit v rámci orgánů a institucí EU "společný etický prostor";

20.   připomíná, že Komise na základě doporučení, která vypracoval výbor nezávislých odborníků ve své 2. zprávě ze dne 10. září 1999, a své bílé knihy o správní reformě ze dne 1. března 2000 vytvořila návrh na zřízení poradního výboru pro normy veřejného života(4), k jehož úkolům by patřilo předem poskytovat osobám zastávajícím veřejný úřad pokyny, jak se vyhnout situacím, v nichž by mohlo dojít k potenciálnímu střetu zájmů;

21.   domnívá se, že by nebylo vhodné zřídit jediný poradní orgán pro všechny osoby zastávající veřejný úřad EU vzhledem ke specifické situaci poslanců Evropského parlamentu, kteří jsou přímo voleni občany;

22.   domnívá se nicméně, že by všechny orgány a instituce měly přijmout pravidla profesionální etiky pro své členy, v závislosti na konkrétním charakteru každého orgánu či instituce a na základě jejich stávajících praktik týkajících se všech relevantních finančních zájmů;

23.   doporučuje, aby se pravidla profesionální etiky každého orgánu či instituce zabývala rovněž celkovou politickou, finanční a právní odpovědností svých členů;

24.   připomíná, že Evropský soudní dvůr v reakci na nedávná usnesení Parlamentu o udělení absolutoria přijal kodex chování pro své soudce(5); konstatuje, že Evropský účetní dvůr rovněž zkoumá související otázky v kontextu svého vzájemného hodnocení, jež se zabývá budoucí úlohou tohoto orgánu;

25.   souhlasí s evropským veřejným ochráncem práv (stížnost 3269/2005/TN), že je nezbytné zveřejňovat jména jednotlivých lobbyistů, kteří se setkávají s komisaři;

Vymáhání, vzdání se nároku

26.   konstatuje, že termín "vymáhání" se vztahuje na čtyři odlišné postupy:

   - vymáhání částek neoprávněně vyplacených členskými státy zemědělským organizacím nebo subjektům, jež se podílí na strukturálních opatřeních, a to v důsledku různých pochybení, která byla způsobena nedbalostí nebo byla v některých případech provedena záměrně,
   - vymáhání pokut, které Komise uložila organizacím nebo členským státům,
   - vymáhání vlastních zdrojů od členských států v souladu s běžným postupem pro vymáhání dlužných částek,
   - vymáhání částek od příjemců finančních prostředků Společenství v případech, kdy nebyla dodržena smlouva nebo dohoda o financování;

27.   opakuje politování, jež vyjádřil v bodě 36 svého usnesení ze dne 24. října 2006 o vymáhání finančních prostředků Společenství(6), že do Evropské iniciativy pro průhlednost nebyly začleněny informace o vymáhání finančních prostředků Společenství; vyzývá Komisi, aby rozpočtovému orgánu, ale i veřejnosti zpřístupnila jména a informace o výši znovunabytých finančních prostředků splatných nebo splacených do rozpočtu EU a také informace o konečném využití těchto částek;

28.   bere na vědomí stanovisko ve výroční zprávě Evropského účetního dvora za rok 2006 o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2006(7) (odst. 2.24), že informace o zpětně získaných částkách a finančních opravách prezentované ve výročních zprávách o činnosti za rok 2006 nejsou dostatečné; žádá proto Komisi, aby poskytla spolehlivé a úplné informace o opravách chyb a důkazy o tom, které opravy provedla;

29.   domnívá se, že Komise by měla Parlamentu v pravidelných intervalech předkládat přehled částek, které dosud nebyly získány zpět, rozdělený podle celkových dlužných částek v rámci jednotlivých generálních ředitelství (GŘ) a doby, po kterou jsou již jednotlivé částky dluženy;

30.   vítá skutečnost, že přehled vzdání se nároku na vymáhání zjištěných pohledávek za rok 2006 byl zveřejněn jako příloha ke sdělení Komise (KOM(2007)0274), čímž byl poskytnut souhrn manažerských úspěchů Komise v roce 2006; konstatuje, že vzdání se nároku (v hodnotě přesahující 100 000 EUR) dosáhla celkové částky 23 038 784 EUR pro rozpočet ES a 6 549 996 EUR pro rozpočet Evropského rozvojového fondu;

31.   upozorňuje, že útvary Komise vystaví 10 000 inkasních příkazů ročně a že její GŘ pro rozpočet připravuje čtvrtletní bilance neinkasovaných částek, které jsou zasílány příslušným GŘ, která mají inkaso provést;

32.   vítá skutečnost, že v prozatímních účtech za rok 2006 (svazek 1, s. 67–71) byla v poznámkách k výsledovce zveřejněna kapitola o vymáhání výdajů; konstatuje, že v roce 2006 byly vydány inkasní příkazy v celkové hodnotě 634 000 000 EUR; doufá, že Komise za účelem zvýšení průhlednosti provede v tomto duchu v budoucnu další zlepšení;

Složení expertních skupin poskytujících poradenství Komisi

33.   konstatuje, že Komise zřídila rejstřík expertních skupin (http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/), které jsou definovány jako formální a neformální poradní orgány, jež byly buď zřízeny rozhodnutím Komise, nebo neformálně jejími útvary, a jejichž úkolem je Komisi a jejím útvarům asistovat při přípravě legislativních návrhů a politických iniciativ;

34.   vítá, že se místopředseda Komise S. Kallas na žádost Výboru pro rozpočtovou kontrolu zavázal, že od roku 2008 dojde k následujícím změnám:

   - jména všech členů jak formálních, tak neformálních skupin budou zveřejněna v rejstříku expertních skupin Komise, kde budou také k dispozici;
   - pokud nebudou poskytnuty legitimní závažné důvody, bude u všech odborníků i jejich náhradníků, stejně jako u pozorovatelů, jejichž účast má dopad na rozpočet, uvedeno jméno, profese, pohlaví, země a případně orgán, který zastupují, a tyto informace budou veřejně dostupné v rejstříku expertních skupin;
   - osobní údaje, jež nebyly na tomto základě zveřejněny, mohou být případ od případu poskytnuty Evropskému parlamentu podle příslušných ustanovení přílohy I rámcové dohody, aniž by bylo dotčeno nařízení (ES) č.45/2001(8);
   - bude spuštěn mechanismus pro pokročilé vyhledávání, který uživateli umožní vyhledávat v metadatech podle klíčových slov a dále např. zjistit počet odborníků, vyhledávat podle zemí či podle složení skupiny;

35.   konstatuje, že rejstřík expertních skupin nepokrývá:

   - nezávislé odborníky pověřené úkolem asistovat Komisi při provádění rámcových programů pro výzkum a vývoj;
   - sektorové a mezisektorové výbory pro sociální dialog (jichž bylo v roce 2005 činných přibližně 70);
   - "výbory komitologie", jež Komisi asistují v těch politických oblastech, ve kterých je zmocněna provádět právní předpisy (jichž bylo v roce 2004 celkem 250);
   - společné subjekty vznikající na základě mezinárodních dohod (jichž bylo v roce 2004 činných celkem 170);

36.   nesouhlasí se všeobecným vyřazením těchto skupin z rejstříku a očekává, že Komise přijme vhodná opatření s cílem zajistit, aby rejstřík zahrnoval všechny expertní skupiny, včetně údajů o členech komitologických výborů, jednotlivých expertech, společných orgánech a výborech pro sociální dialog, čímž zajistí, že se stejný průhledný přístup uplatní také na členy těchto expertních výborů, pokud by v jednotlivých případech nebyly předloženy oprávněné a podstatné důvody;

37.   vyzývá Komisi, aby do konce roku 2008 provedla důkladný přezkum složení svých expertních skupin a aby přijala vhodná opatření s cílem zajistit v nich vyvážené zastoupení zájmových skupin;

38.   zdůrazňuje, že Komise musí do konce roku 2008 rozvinout otevřený, průhledný a široký postup výběru členů nových expertních skupin, přičemž nejpozději do února 2009 musí Parlament informovat o nových kritériích výběru;

Správa v orgánech a institucích a jejich výroční zprávy o činnosti

39.   uznává, že důležitým prvkem řádné správy soukromých společností nebo orgánů a institucí EU je skutečnost, že jsou zúčastněným stranám a široké veřejnosti k dispozici informace o finančním řízení v podobě, která je snadno srozumitelná pro běžného čtenáře;

40.   bere na vědomí, že situace se změnila poté, co v roce 2003 vstoupilo v platnost revidované finanční nařízení, které stanoví povinnost vypracovávat výroční zprávy o činnosti, jež v praxi umožňují podrobněji se seznámit s vnitřním fungováním orgánů a institucí;

41.   blahopřeje Komisi k tomu, že na svých webových stránkách (http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm) zveřejnila výroční zprávy o činnosti (za roky 2004, 2005, 2006) svých generálních ředitelů a ostatních útvarů a souhrnnou zprávu Komise "Politické cíle, jichž bylo dosaženo v roce 2006" (KOM(2007)0067);

42.   poznamenává, že podle Komise (KOM(2006)0277) tvoří souhrnná zpráva vrchol a výroční zprávy o činnosti pak pilíře systému odpovědnosti Komise, a vzhledem k tomu, že generální ředitelé a Komise jako sbor na sebe v těchto zprávách berou odpovědnost za řízení, naléhavě Komisi žádá, aby učinila podstatná opatření pro to, aby bylo možno se plně seznámit s využíváním 80 % finančních prostředků EU (sdílené řízení), neboť pokud tak neučiní, bude její vlastní odpovědnost považována za nedostatečnou;

43.   naléhá tudíž na Komisi, aby podpořila vydávání vnitrostátních prohlášení o věrohodnosti ze strany členských států, což by jí umožnilo převzít plnou politickou odpovědnost za celé finanční řízení EU; rovněž na Komisi naléhá, aby se více spoléhala na práci vnitrostátních kontrolních úřadů a na externí audity;

44.   vítá skutečnost, že Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a evropský veřejný ochránce práv předkládají výroční zprávu o činnosti orgánu, který je příslušný pro udělení absolutoria;

45.   je toho názoru, že by výroční zprávy o činnosti ostatních orgánů a institucí včetně Rady a Evropského parlamentu měly být v zájmu větší průhlednosti umístěny na jejich veřejné webové stránky;

Vytvoření černé listiny podvodníků

46.   připomíná, že jednou z otázek, kterou se Komise v rámci přípravy podkladů k průhlednosti zabývala (SEK(2005)1300), bylo, zda by se podvodům dalo lépe bránit, pokud by existovala větší průhlednost v oblasti výsledků vyšetřování, a zda by Komise měla zřídit a zveřejňovat "černou listinu" případů, ve kterých byl podvod prokázán, s cílem viníky pojmenovat a zahanbit;

47.   konstatuje, že přestože se o vytvoření černé listiny podvodníků podrobně hovoří v pracovním dokumentu útvarů Komise (SEC(2005)1300), nebyla zahrnuta ani do Zelené knihy Komise o Evropské iniciativě pro průhlednost, ani do sdělení, které na tuto knihu navazuje;

48.   žádá, aby Komise zvážila způsob, jakým by bylo možno vytvořit veřejnou "černou listinu" případů, ve kterých byl podvod potvrzen, a subjektů, které za nimi stojí, s cílem pojmenovat a zahanbit viníky a informovat veřejnost o výsledcích úsilí Společenství v boji proti podvodům;

49.   upozorňuje, že na ochranu finančních zájmů EU zavedla Komise v roce 1997 na žádost Evropského parlamentu systém včasného varování s pěti klasifikovanými úrovněmi varování, jehož cílem je napomoci útvarům Komise v identifikaci subjektů představujících finanční a jiná rizika; konstatuje, že tento systém pokrývá jak "centralizované řízení" (smlouvy a granty spravované přímo útvary Komise), tak "decentralizované řízení" (ze strany třetích zemí); systém včasného varování ale dosud nezahrnuje finanční prostředky EU spravované v partnerství s členskými státy ("sdílené řízení", zejména společná zemědělská politika a strukturální fondy) ani finanční prostředky, které byly přiděleny mezinárodním organizacím ("společné řízení");

50.   poznamenává, že podle hlavních zjištění uvedených ve výroční zprávě Evropského účetního dvora za rok 2006 byl hlavní příčinou nesrovnalostí v oblasti strukturálních politik nesoulad s právními předpisy (např. nabídkové řízení neproběhlo nebo bylo neplatné), a vzhledem k tomu, že ochrana finančních zájmů EU je základním cílem, žádá Komisi a Evropský účetní dvůr, aby předložily orgánu příslušnému pro udělení absolutoria zprávu o typech nesrovnalostí nebo podvodů, které se v průběhu nabídkových řízení vyskytují nejčastěji, a o důvodech, které k nim vedou;

51.   konstatuje, že z důvodů ochrany údajů a legitimních zájmů zúčastněných subjektů a s ohledem na skutečnost, že finanční nařízení neobsahuje žádná ustanovení, jež by umožňovala jejich zveřejnění, jsou záznamy v systému včasného varování přísně důvěrné;

52.   připomíná, že podle článku 95 finančního nařízení má být zřízena ústřední databáze vyloučených zájemců a uchazečů (v souladu s předpisy Společenství pro ochranu osobních údajů), kterou mají společně spravovat všechny orgány, instituce a agentury a jež má být v provozu od 1. ledna 2009;

53.   opětovně trvá na tom, že je nezbytně nutné vytvořit etický kodex Evropského úřadu pro boj proti podvodům s cílem zaručit presumpci neviny příjemců, kteří byli předmětem zdlouhavého a poškozujícího vyšetřovacího postupu a poté byli soudem zproštěni viny, ale nebyli za poškození dobré pověsti nebo utrpěné ztráty nijak odškodněni;

54.   konstatuje, že členské státy jsou povinny sdělit informace o vyloučených zájemcích a uchazečích příslušné schvalující osobě; dále konstatuje, že do databáze nebude mít přístup veřejnost, neboť bude vyhrazena pro orgány a instituce EU, výkonné agentury a regulační agentury (čl. 95 odst. 2 finančního nařízení);

o
o   o

55.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a ostatním orgánům a institucím.

(1) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.
(3) Evropský zemědělský záruční fond.
(4) Návrh dohody mezi Evropským parlamentem, Radou, Komisí, Soudním dvorem, Účetním dvorem, Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů, kterou se zřizuje poradní skupina pro normy veřejného života (SEK(2000)2077).
(5) Úř. věst. C 223, 22.9.2007, s. 1.
(6) Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 125.
(7) Úř. věst. C 273, 15.11.2007, s. 1.
(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).


Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům – Výroční zprávy za rok 2005 a 2006
PDF 436kWORD 135k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o ochraně finančních zájmů Společenství – boj proti podvodům – výroční zpráva 2005 a 2006 (2006/2268(INI))
P6_TA(2008)0052A6-0009/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá usnesení o předchozích výročních zprávách Komise a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF),

-   s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě zveřejněnou dne 12. července 2006 pod názvem "Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům – Výroční zpráva 2005" (KOM(2006)0378), včetně příloh (SEK(2006)0911 a SEK(2006)0912),

-   s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě zveřejněnou dne 6. července 2007 pod názvem "Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům – Výroční zpráva 2006" (KOM(2007)0390), včetně příloh (SEK(2007)0930 a SEK(2007)0938),

-   s ohledem na výroční zprávu o činnosti OLAF za rok 2005(1),

-   s ohledem na výroční zprávu o činnosti OLAF za rok 2006(2),

-   s ohledem na zprávu o činnosti, kterou vypracoval dozorčí výbor OLAF, za období od prosince 2005 do května 2007(3),

-   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2005(4),

-   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2006(5),

-   s ohledem na čl. 276 odst. 3 a na čl. 280 odst. 5 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

-   s ohledem na nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným porušením předpisů(7),

-   s ohledem článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0009/2008),

A.   s ohledem na věcnou podstatu čl. 280 odst. 1 a 2 Smlouvy o ES,

B.   vzhledem k tomu, že čl. 53b odst. 2 Nařízení Rady (ES, Euratom) c. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (8) (finanční nařízení) zní takto:"

2.  Aniž jsou dotčena doplňková ustanovení příslušných odvětvových předpisů a aby bylo ve sdíleném řízení zajištěno, že finanční prostředky jsou používány v souladu s platnými předpisy a zásadami, přijmou členské státy veškerá potřebná právní a správní nebo jiná opatření nezbytná pro ochranu finančních zájmů Společenství. K tomuto účelu členské státy zejména:

   a) prověří, zda jsou činnosti financované z rozpočtu skutečně prováděny, a zajišťují, že jsou prováděny řádně;
   b) předcházejí nesrovnalostem a podvodům a řeší je;
   c) zpětně získávají neoprávněně vyplacené nebo nesprávně použité finanční prostředky nebo finanční prostředky ztracené v důsledku nesrovnalostí nebo omylů;
   d) zajišťují prostřednictvím příslušných odvětvových předpisů a v souladu s čl. 30 odst. 3 náležité roční následné zveřejnění příjemců finančních prostředků z rozpočtu.

K tomuto účelu členské státy provádějí kontroly (…).

"

Výše oznámených nesrovnalostí

1.   vítá skutečnost, že zprávy o ochraně finančních zájmů Společenství, a zejména zpráva za rozpočtový rok 2006, jsou nyní více analytické; přesto však poznamenává, že statistické údaje vycházejí z velmi nesourodých vnitrostátních struktur s různými administrativními, právními, kontrolními a inspekčními systémy;

2.   požaduje, aby výroční zprávy o ochraně finančních zájmů Společenství a zprávy Evropského parlamentu vypracované na základě těchto zpráv byly zařazeny na pořad jednání Rady a aby Rady následně předala své připomínky Parlamentu a Komisi;

3.   konstatuje, že v oblasti vlastních zdrojů, zemědělských výdajů a strukturálních opatření členských států byly v roce 2006 oznámeny nesrovnalosti v celkové výši 1 143 milionů EUR (ve srovnání s částkou 1 024 milionů EUR v roce 2005, 982,3 milionu EUR v roce 2004, 922 milionů EUR v roce 2003 a 1 150 milionů EUR v roce 2002); částky oznámené členskými státy Komisi v roce 2006 lze rozdělit takto:

   - vlastní zdroje: 353 milionù EUR (328,4 milionu EUR v roce 2005, 212,4 milionu EUR v roce 2004, 269,9 milionu EUR v roce 2003 a 367 milionù EUR v roce 2002),
   - záruky v rámci Evropského zemìdìlského orientaèního a záruèního fondu (EZOZF): 87 milionù EUR (102 milionù EUR v roce 2005, 82,1 milionu EUR v roce 2004, 169,7 milionu EUR v roce 2003 a 198,1 milionu EUR v roce 2002),
   - strukturální opatøení: 703 milionù EUR (601 milionù EUR v roce 2005, 694,5 milionu EUR v roce 2004, 482,2 milionu EUR v roce 2003 a 614,1 milionu EUR v roce 2002),

konstatuje rovnìž, že v oblasti pøedvstupních fondù byly v roce 2006 oznámeny nesrovnalosti v celkové výši 12,32 milionu EUR (17,6 milionu EUR v roce 2005),

4.   domnívá se, že meziroèní odchylky výše finanèního dopadu nesrovnalostí mohou být ovlivnìny øadou faktorù;

5.   zdůrazňuje, že velké množství nesrovnalostí oznámených Komisi nemusí nutně znamenat vysokou míru podvodů; může být také známkou toho, že existující kontrolní mechanismy jsou účinné a mezi členskými státy a Komisí probíhá úzká spolupráce; vítá skutečnost, že Komise ve své výroční zprávě za rok 2006 zdůraznila význam takové spolupráce;

Obecná analýza

6.   konstatuje, že pokud jde o vlastní zdroje, zvýšila se èástka prostøedkù, u nichž došlo k nesrovnalostem, o 7 % z 328 milionù EUR v roce 2005 na 353 milionù EUR v roce 2006; k nejvíce nesrovnalostem došlo u televizorù (69 milionù EUR v roce 2005; 62,3 milionu EUR v roce 2006) a u cigaret (30,9 milionu EUR v roce 2005; 27,6 milionu EUR v roce 2006); prudce vzrostl poèet pøípadù v Itálii (o 122 %) a v Nizozemsku (o 81 %); získána zpìt byla v roce 2006 èástka 113,4 milionu EUR (32 %);

7.   konstatuje, že pokud jde o výdaje na zemìdìlství, snížila se èástka prostøedkù, u nichž došlo k nesrovnalostem, ze 105 milionù EUR v roce 2005 na 87 milionù EUR v roce 2006; k 57,2 % nesrovnalostí v celkové výši 64,9 milionu EUR došlo ve Španìlsku, Francii a Itálii, a nejvíce zasaženými odvìtvími jsou rozvoj venkova, produkce hovìzího a telecího masa a produkce ovoce a zeleniny;

8.   vítá provádění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky(9) (SZP), jehož cílem je vytvořit jednodušší a účinnější právní rámec, který pomůže členským státům získávat zpět neoprávněné platby; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila uplatňování tohoto aktu a předložila Parlamentu zprávu;

9.   je potěšen tím, že integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS), jehož pomocí se provádí 68 % operací, funguje dobře a bylo díky němu možno zjistit podstatnou část nesrovnalostí;

10.   se znepokojením konstatuje, že míra zpětného získání neoprávněně vyplacených částek je i nadále nízká a u jednotlivých členských států se liší, a vzhledem k tomu, že naděje na zpětné získaní takovýchto prostředků se s postupem času snižuje, vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí o zvýšení míry zpětného získání neoprávněně vyplacených částek;

11.   zastává názor, že pokud setrvává objem zpět získaných prostředků v určitém členském státě soustavně na nízké úrovni, měla by Komise uplatnit opatření k nápravě této situace;

12.   ujišťuje Komisi, že plně podporuje přísné uplatňování právních předpisů týkajících se pozastavení plateb, a naléhavě vyzývá k tomu, aby financování SZP podléhalo stejnému postupu jako již zahájená opatření(10) za účelem nepřevedení finančních prostředků v případech, kdy Komise nemá plnou záruku, že řídící a kontrolní systémy členského státu, který je příjemcem těchto finančních prostředků, jsou spolehlivé;

13.   vyzývá Komisi, aby v rámci své výroční zprávy o ochraně finančních zájmů Společenství vyhodnotila účinnost a transparentnost monitorovacích systémů pro platby zemědělcům;

14.   vítá činnost tzv. Task Force Recovery(11) (pracovní skupina pro zpětné získávání neoprávněně vyplacených prostředků), která dokázala vypořádat velké množství nesrovnalostí z předchozích let (v období 1971–2006: finanční prostředky v hodnotě 3 061 milionů EUR); členské státy tak získaly zpět 898 milionů EUR a 1 200 milionů EUR bylo vypořádáno postupem "vynulování účtů"; zdůrazňuje však, že členské státy by se měly mít mnohem více na pozoru, aby nedocházelo k nesrovnalostem a dařilo se získávat finanční prostředky zpět;

15.   bere na vědomí, že Komise přijala svou druhou zprávu o nedostatcích při zavádění systému "černé listiny" (nařízení Rady (ES) č. 1469/95(12)), a vyzývá k širší debatě v rámci orgánů EU o dalším postupu, přičemž přístupem, který se nejvíce nabízí, je zásadní zpřísnění sankcí vůči členským státům, které neplní své povinnosti, pokud jde o navracení neoprávněně vyplacených částek;

16.   poukazuje na to, že částka finančních prostředků, u nichž došlo k nesrovnalostem v souvislosti se strukturálními opatřeními, se zvýšila o 17 %, z 601 milionů EUR v roce 2005 na 703 milionů EUR v roce 2006 (u strukturálních fondů 517 milionů EUR, u Fondu soudržnosti 186 milionů EUR); tyto nesrovnalosti se převážně (v 75 %) týkaly Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropského sociálního fondu (ESF); přibližně 85 % této celkové částky u strukturálních fondů v roce 2006 (konkrétně 438,1 milionu EUR) tvoří případy nesrovnalostí v Německu, Španělsku, Itálii, Portugalsku a ve Spojeném království; v mnoha případech fakturovali příjemci nezpůsobilé výdaje; tyto skutečnosti byly zjištěny po kontrole dokumentů;

17.   vyslovuje politování nad tím, že z 95 z projektů, které byly financovány ze strukturálních fondů a u nichž byl v současném období plánování proveden audit, byly u 60 zjištěny věcné chyby ve vykázaných výdajích na projekt, což znamená, že se množství nesrovnalostí oproti předchozímu roku zvýšilo; domnívá se, že by předmětem auditu mělo být větší množství projektů, aby takto získané závěry umožnily formulovat jasná doporučení, jak zlepšit finanční řízení;

18.   konstatuje, že za rok 2006 ještě zbývá získat zpět částku 266,5 milionu EUR z celkových 703 milionů EUR, za předchozí roky je třeba ještě získat zpět 762 milionů EUR; vyzývá Komisi, aby dvakrát za rok informovala příslušné parlamentní výbory o dosaženém pokroku a o specifických opatřeních, jež byla přijata k urychlení zpětného získání zbývajících částek;

19.   upozorňuje, že pokud jde o předvstupní fondy, poklesla výše finančního dopadu nesrovnalostí z 26,5 milionu EUR v roce 2005 na 12,3 milionu EUR v roce 2006; nejčastějšími chybami byla fakturace nezpůsobilých výdajů a nedodržení smluvních podmínek nebo podmínek stanovených právními předpisy; od zavedení těchto fondů bylo získáno zpět 11 milionů EUR, stále však zbývá získat zpět 14 milionů EUR;

20.   je nadále přesvědčen, že členské státy a orgány EU, včetně Účetního dvora, musí dospět k politické shodě na "přípustné míře výskytu chyb", pokud má být vůbec dosaženo pozitivního prohlášení o věrohodnosti;

Zjištěné nedostatky

21.   žádá Komisi, aby v roce 2008 zahrnula do výroční zprávy o ochraně finančních zájmů Společenství analýzu struktur členských států, které se podílejí na boji proti nesrovnalostem; tato analýza by měla mimo jiné zodpovědět následující otázky, aby měl Evropský parlament jasnější představu o uplatňování legislativního rámce sítě pro boj proti podvodům:

   - které vnitrostátní orgány v členských státech jsou do této činnosti zapojeny?
   - jak organizují svou spolupráci?
   - jaké inspekční pravomoci tyto vnitrostátní orgány mají?
   - postupují tyto vnitrostátní orgány na základě ročních programů?
   - mají povinnost vypracovat zprávu o cílech, které při svém monitorování sledují?
   - mají tyto vnitrostátní orgány povinnost vypracovat zprávu o používání finančních prostředků EU?
   - jak spolupracují s úřadem OLAF a jakým způsobem se jejich zjištění sdělují Komisi?
   - k jakým evropským databázím mají přímý přístup?
   - k jakým vnitrostátním databázím může mít přístup Komise?
   - jaké jsou odhadované náklady na kontroly?
   - jakými mechanismy se oznamují nesrovnalosti?
   - jaká je současná situace, pokud jde o uplatňování nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96?

22.   žádá Komisi, aby sdělila, pokud jde o vlastní zdroje, jaké další kroky uskuteční, aby zabránila podvodnému dovážení televizorů, cigaret a padělků obecně; v této souvislosti vítá skutečnost, že se úřadu OLAF podařilo otevřít pobočku v Číně; naléhá na Komisi, aby zvýšila úsilí v boji proti padělání; vyzývá Komisi, aby v rámci výroční zprávy o ochraně finančních zájmů Společenství za rok 2007, která bude zveřejněna v červenci 2008, informovala o iniciativách a opatřeních na základě usnesení Parlamentu ze dne 11. října 2007 o dopadech dohody mezi Společenstvím, členskými státy a společností Philip Morris o zintenzivnění boje proti podvodům a pašování cigaret a o pokroku dosaženém při zavádění doporučení vyšetřovacího výboru Parlament pro tranzitní režim Společenství(13);

23.   považuje za naprosto nepřijatelné, že Německo a Španělsko již mnoho let nepředávají Komisi informace v elektronické podobě o nesrovnalostech u zemědělských výdajů; poznamenává dále, že v těchto dvou zemích došlo k 38 % nesrovnalostí (u prostředků ve výši 33,2 milionu EUR) a že Německo už neposkytuje údaje o zúčastněných osobách a společnostech, ačkoli má povinnost tak činit; naléhavě proto žádá Komisi, aby s těmito dvěma zeměmi zahájila řízení pro porušení právních předpisů a aby do ukončení tohoto řízení pozastavila vyplácení 10 % zemědělských plateb; žádá předsedu Výboru pro rozpočtovou kontrolu, aby zaslal příslušným stálým zastoupením dopis se žádostí o vysvětlení;

24.   domnívá se, že skutečnost, že mezi okamžikem, kdy vznikne nesrovnalost, a okamžikem, kdy je tato nesrovnalost oznámena Komisi, uplyne 39 měsíců, je nepřijatelná, neboť takové zpoždění ztěžuje získávání prostředků zpět; táže se Komise, jaká přijala opatření, aby na straně členských států takováto situace již nenastala; konstatuje, že chování členských států svědčí o jistém sebeuspokojení;

25.   táže se, jaká opatření Komise přijala s cílem snížit množství nesrovnalostí v oblasti rozvoje venkova, produkce hovězího a telecího masa a produkce ovoce a zeleniny;

26.   vyzývá Komisi, aby postupovala nekompromisně, pokud Řecko nedodrží akční plán pro zavedení IACS(14); chtěl by být informován o tom, jaká celková částka grantů/podpory z rozpočtu Společenství byla Řecku na zavedení integrovaného administrativního a kontrolního systému dosud vyplacena a zda lze tuto částku získat zpět, pokud systém nebude plně v provozu do září 2008;

27.   konstatuje, že u strukturálních opatření bylo 84 % všech nesrovnalostí zaznamenáno v Itálii (2006: 228,2 milionu EUR), ve Španělsku (2006: 85,7 milionu EUR), ve Spojeném království (2006: 59,8 milionu EUR), v Portugalsku (2006: 37,2 milionu EUR) a v Německu (2006: 27,2 milionu EUR); dále konstatuje, že ani Německo, ani Španělsko nepoužívají elektronický modul informačního systému proti podvodům a že Německo nezasílá údaje o zúčastněných osobách a společnostech; žádá předsedu Výboru pro rozpočtovou kontrolu, aby zaslal příslušným stálým zastoupením dopis se žádostí o vysvětlení;

28.   domnívá se v této souvislosti, že programovací období 2000–2006 prokázalo, že příliš složitá pravidla a nedostatečné systémy dohledu a kontroly přispěly ke vzniku zjištěných nesrovnalostí; upozorňuje dále na to, že často příjemci obdrželi platby pozdě; vítá proto zlepšení, která přineslo nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti(15); žádá, aby byly regionální a místní orgány obecně více zapojeny do programování a do čerpání fondů;

29.   poukazuje na to, že v odstavci 11 svého usnesení ze dne 15. června 2006 o ochraně finančních zájmů Společenství a o boji proti podvodům – výroční zpráva za rok 2004(16) uvedl Parlament ve, že: "(...) v oznamovacím období 2005 musí být zvláštní pozornost věnována nesrovnalostem v oblasti opatření strukturální politiky"; konstatuje však, že se situace podle všeho spíše zhoršila;

30.   domnívá se, že Komise by měla přikládat zvláštní důležitost zločineckým sítím, které se specializují na zpronevěru finančních prostředků EU;

31.   vyzývá Komisi, aby předložila parlamentnímu Výboru pro rozpočtovou kontrolu podrobnou analýzu systému nebo systémů, které používá organizovaný zločin, ať už pomocí mafiánských metod, či nikoli, k poškozování finančních zájmů Společenství;

32.   je mimořádně znepokojen níže uvedeným konstatováním předsedy Účetního dvora: "Systémy dohledu a kontroly v členských státech byly obecně neúčinné nebo jen mírně neúčinné a dohled nad jejich fungováním ze strany Komise je pouze mírně účinný"(17);

33.   požaduje proto, aby členské státy zaručovaly kvalitu svých systémů dohledu a kontroly tím, že na odpovídající politické úrovni přijmou prohlášení o řízení na vnitrostátní úrovni týkající se všech prostředků vynakládaných z rozpočtu Společenství ve sdíleném řízení; žádá Komisi, aby aktivně podporovala tuto myšlenku a aby informovala o dosaženém pokroku ve výroční zprávě o ochraně finančních zájmů Společenství;

34.   vyzývá Komisi, aby přijala odpovídající opatření, popřípadě i v podobě řízení pro porušení právních předpisů, vůči těm členským státům, které nejsou nápomocny útvarům Komise při provádění kontrol na místě, jak stanoví nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96;

35.   v této souvislosti Komisi rovněž žádá, aby posoudila možnost zařadit do budoucích právních předpisů ES týkajících se sdíleného řízení závazné a zabezpečující prvky, aby bylo možné finanční prostředky, u nichž dojde k nesrovnalostem, na konci postupu zpětného získávání skutečně získat zpět, členský stát by například ručil Společenstvím za to, že příjemci evropské finanční prostředky využijí;

36.   poukazuje na to, že u strukturálních opatření za rok 2006 a za předchozí léta stále zbývá získat zpět více než 1 000 milionů EUR;

37.   zdůrazňuje přímou odpovědnost členských států za zpětné získání finančních prostředků, při jejichž vyplacení došlo k nesrovnalostem; opakovaně vybízí Komisi, aby pozastavila průběžné platby členským státům v případě závažných nesrovnalostí; souhlasí, že je nutno odpovídajícím způsobem reagovat na nedostatečnost systémů kontroly a řízení v členských státech, a připomíná, že podvody a nesrovnalosti poškozují činnost Evropské unie, zejména projekty v oblasti strukturálních opatření;

38.   vítá skutečnost, že v rámci evropské iniciativy pro transparentnost budou muset být zveřejňovány informace o příjemcích prostředků ze strukturálních fondů, a naléhavě žádá, aby byla v členských státech zavedena závazná povinnost zveřejňovat informace o projektech a příjemcích prostředků ze všech fondů Společenství ve sdíleném řízení;

39.   žádá, aby členské státy finanční ztrátu zapříčiněnou definitivně ztracenými částkami každoročně oznamovaly Komisi, která by ji měla uvést ve své výroční zprávě;

40.   žádá rovněž příslušné orgány členských států, aby jednou ročně informovaly Komisi a OLAF o soudních rozsudcích ve věci podvodného využívání strukturálních fondů;

41.   žádá Komisi, aby zaujala stanovisko k negativnímu hodnocení její práce ze strany Účetního dvora a aby objasnila, jaké kroky učinila pro to, aby v členských státech zlepšila situaci, která ohrožuje ochranu finančních zájmů Společenství;

42.   zároveň vyzývá Komisi, aby častěji informovala členské státy o tom, jak použila sdělené informace a jaké kroky uskutečnila v návaznosti na oznámení nesrovnalostí;

43.   konstatuje, že pokud jde o využívání předstupních fondů, v Bulharsku (2006: 1,7 milionu EUR), Polsku (2006: 2,4 milionu EUR), Rumunsku (2006: 5,5 milionu EUR) a na Slovensku (2006: 1,9 milionu EUR) došlo k 94 % nesrovnalostí; konstatuje, že v této souvislosti Komise zdůraznila nutnost dospět ke společnému výkladu a k jednotnému používání pokynů a pracovních dokumentů; žádá Komisi, aby Parlamentu sdělila, jaká opatření v tomto ohledu přijala;

44.   vyzývá Komisi, aby členským státům umožnila ještě jasněji a od samého počátku zjistit ty nesrovnalosti, u nichž existuje podezření, že mohly zahrnovat zpronevěru, neboť členské státy sice splňují čtvrtletní požadavky v souvislosti se sdělováním informací, avšak stále mají potíže přesně určit, co je vlastně považováno za nesrovnalost nebo podvod a co je třeba nahlásit Komisi / úřadu OLAF;

45.   vyzývá Komisi, aby byla členským státům nápomocna při využívání informačního systému proti podvodům / CIGinfo (nástroj pro komunikaci informací týkajících se zabavení cigaret); je přesvědčen, že tato jediná administrativní domovská stránka by mohla zlepšit výměnu údajů (zejména o nesrovnalostech) mezi úřadem OLAF a členskými státy, jakmile budou vnitrostátní a evropské systémy kompatibilní;

46.   vítá skutečnost, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu se již dvakrát setkal se svými protějšky z národních parlamentů; je přesvědčen, že každoroční setkání výborů pro rozpočtovou kontrolu z jednotlivých národních parlamentů a z Evropského parlamentu by mohla být velice užitečná pro zlepšení kontrolních a monitorovacích systémů členských států a pro získání prohlášení o řízení na vnitrostátní úrovni;

47.   přeje si, aby probíhala co nejužší spolupráce mezi Evropským účetním dvorem a národními a regionálními kontrolními orgány s cílem zvýšit využívání jejich zpráv při monitorování používání finančních prostředků EU v členských státech;

Zprávy o činnosti OLAF

48.   konstatuje, že OLAF byl restrukturalizován v roce 2006 se zřetelem ke zvláštní zprávě Účetního dvora č. 1/2005; domnívá se, že fungování úřadu OLAF by měl Parlament zhodnotit v průběhu postupu revize nařízení o OLAF;

49.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že databáze podle článku 95 finančního nařízení bude plně funkční k 1. lednu 2009;

50.   konstatuje, že OLAF v roce 2005 obdržel 802 nových oznámení nesrovnalostí a v roce 2006 jich bylo 826; vítá skutečnost, že systém hodnocení umožnil snížit počet vyšetřování na 254 případů, a skutečnost, že navíc podle statistických údajů následovalo u většiny ukončených vyšetřování administrativní, disciplinární, finanční, soudní nebo legislativní opatření; bere na vědomí, že finanční dopad všech probíhajících i uzavřených případů do konce roku 2005 činil 6 600 milionů EUR a koncem roku 2006 činil 7 400 milionů EUR a že oblastmi s nejčastějším výskytem nesrovnalostí byly strukturální fondy (2006: 1 606,7 milionu EUR), cigarety (2006: 1 320,1 milionu EUR), cla (2006: 989,8 milionu EUR) a DPH (2006: 727,8 milionu EUR);

51.   vyzývá Komisi, aby připravila vhodný právní základ pro zveřejňování jmen společností a osob, které zpronevěřily finanční prostředky Společenství;

52.   vítá způsob, jímž OLAF informoval Parlament o postupu navazujícím na uzavřená vyšetřování; konstatuje však, že příslušná státní zastupitelství ve 20 případech (ze 134 případů, ve kterých bylo požadováno následné soudní řízení) odmítla zahájit následné řízení, a to z důvodu promlčení nebo nedostatku důkazů;

53.   je nicméně zklamán, že OLAF znovu nezahájil dialog o písemných informacích, které příslušný parlamentní výbor pravidelně dostává, jak to požadovalo výše uvedené usnesení ze dne 15. června 2006;

54.   konstatuje, že stejně jako v předchozích letech bylo nejvíce případů zaznamenáno v Belgii, v Německu a v Itálii;

55.   poukazuje na své výše zmíněné usnesení ze dne 11. října 2007;

56.   konstatuje, že v roce 2006 bylo zjištěno, že částka prostředků, které by měly být v souvislosti s vyšetřováními úřadu OLAF získány zpět, činí přes 450 milionů EUR a že tato částka vyplynula z případů uzavřených v roce 2006 (přibližně 114 milionů EUR) a z probíhajících následných opatření (přibližně 336 milionů EUR, a to především z odvětví zemědělství (134,6 milionu EUR) a z oblasti strukturálních fondů (146,3 milionu EUR));

57.   vítá spolupráci mezi úřadem OLAF, Europolem, Eurojustem a některými mezinárodními organizacemi, neboť jedním z cílů této spolupráce je boj proti organizované trestné činnosti; zároveň zdůrazňuje, že taková spolupráce musí být transparentní a nesmí být na újmu nezávislosti úřadu OLAF;

58.   chápe, že chce Komise v zájmu úspory omezit počet jazykových verzí; trvá nicméně na tom, že příloha 2 výročních zpráv o ochraně finančních zájmů Společenství i zprávy o činnosti musí být k dispozici alespoň v angličtině, ve francouzštině a v němčině;

Revize nařízení o OLAF

59.   připomíná Komisi, že se Parlament v odstavci 30 svého výše zmíněného rozhodnutí ze dne 15. června 2006 vyslovil pro to, aby "(…) byly všechny vyšetřovací pravomoci úřadu OLAF shrnuty v jednom nařízení"; zároveň zdůrazňuje, že také pracovní skupina Rady pro boj proti podvodům je, jak se zdá, pro racionalizaci současných právních základů(18); vyzývá proto OLAF, aby jako naléhavý úkol předložil v rámci výroční zprávy o činnosti OLAF za rok 2007 analýzu vzájemné propojitelnosti různých právních základů, které tomuto úřadu svěřují vyšetřovací pravomoci, aby byly závěry této analýzy případně začleněny do budoucí revize nařízení o OLAF; v této souvislosti poukazuje na skutečnost, že Lisabonská smlouva(19) mění i článek 280 Smlouvy o EU, který hovoří o boji proti podvodům;

60.   bere na vědomí, že Evropský soud pro lidská práva rozhodl dne 27. listopadu 2007 ve věci Tillack vs. Belgie (žádost č. 20477/05), že belgický stát porušil článek 10 (o svobodě vyjadřování) Evropské úmluvy o lidských právech, když provedl u novináře domovní prohlídku; konstatuje však, že dřívější správní vyšetřování úřadu OLAF ani Komise nebyla předmětem tohoto rozsudku; je v této souvislosti toho názoru, že obecně je nutno přijmout veškerá potřebná opatření k ochraně práv osob, které jsou vyšetřovány;

Boj proti podvodům s daní z přidané hodnoty (DPH)

61.   je mimořádně zneklidněn finančními ztrátami, které způsobují karuselové podvody; konstatuje například, že německý ústav ekonomických studií odhaduje ztrátu příjmů z vnitrostátní DPH za období 2003–2005 na 17 000 až 18 000 milionů EUR ročně; že podle paušálních odhadů členské státy každoročně přicházejí přibližně o 10 % svých příjmů DPH; a že třetina těchto ztrát pochází z přeshraničních podvodů s DPH (tzv. karuselové podvody);

62.   poznamenává dále, že Sněmovna lordů odhaduje ztrátu příjmů z vnitrostátní DPH ve Spojeném království v období 2005–2006 na 3 500 až 4 750 milionů liber, tj. nejméně 9,6 milionu liber denně; cituje zprávu, v níž se uvádí: "Stávající mechanismus týkající se transakcí DPH v rámci Společenství je neudržitelný."(20);

63.   upozorňuje, že pro výběr vlastních zdrojů z DPH lze počítat pouze se skutečnými příjmy;

64.   je velmi znepokojen tím, že mnoho členských států stále není ochotno posílit spolupráci jak mezi příslušnými vnitrostátními orgány, tak mezi Komisí, včetně úřadu OLAF, a vnitrostátními orgány;

65.   vítá sdělení Komise Radě o určitých klíčových prvcích přispívajících k vypracování strategie proti podvodům s DPH v EU (KOM(2007)0758); vyzývá v souvislosti s tím svůj příslušný výbor, aby učinil aktivní kroky s cílem monitorovat naplňování tohoto sdělení;

66.   kritizuje skutečnost, že Rada dosud neschválila postoj k návrhu nařízení o vzájemné administrativní pomoci na ochranu finančních zájmů Společenství proti podvodům a jakýmkoli dalším nelegálním činnostem(21), který Parlament projednal v prvním čtení dne 23. června 2005(22); žádá svého předsedu, aby se spojil s předsednictvím Rady s cílem pokročit v této záležitosti;

67.   domnívá se, že boj proti přeshraničním karuselovým podvodům nezbytně vyžaduje spolupráci mezi příslušnými orgány a s Komisí (úřadem OLAF); soudí, že v této souvislosti by měl být posílen systém výměny informací o DPH a spolupráce v oblasti analýzy údajů, a to s pomocí Komise (úřadu OLAF);

o
o   o

68.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, dozorčímu výboru OLAF a úřadu OLAF.

(1) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/aar2005/doc/olaf_aar.pdf.
(2) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/olaf_aar.pdf.
(3) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.html.
(4) Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 1.
(5) Úř. věst. C 273, 15.11.2007, s. 1.
(6) Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1.
(7) Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.
(8) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1437/2007 (Úř. věst. L 322, 7.12.2007, s. 1).
(10) Členka Komise Hübnerová v písemné odpovědi Výboru pro rozpočtovou kontrolu uvedla, že "v roce 2006 zadrželo Španělsko nárokované platby z EFRR do doby, než byly známy výsledky auditů nápravných opatření. Dalšími příklady jsou přerušení plateb z ESF v roce 2005 u veškerých programů v Anglii, u programů Cíle 3, u některých regionálních programů ve Francii a u programů v italských regionech Kalábrie a Sicílie a v roce 2006 u programu EQUAL ve Španělsku a v Itálii."
(11) Task Force Recovery (TFR) byla vytvořena podle sdělení Komise s názvem "Zlepšení zpětného získávání nároků Společenství vznikajících z přímého a sdíleného řízení výdajů Společenství, (KOM 2002)0671) final ).TFR je společnou iniciativou OLAF/AGRI, které předsedá OLAF."
(12) Nařízení Rady (ES) č. 1469/95 ze dne 22. června 1995, o opatřeních, která je třeba učinit vůči určitým příjemcům z akcí financovaných záruční sekcí EZOZF (Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 1) .
(13) Přijaté texty, P6_TA(2007)0432.
(14) Výroční zpráva Účetního dvora za rozpočtový rok 2006: "5.11. Již pátý rok za sebou obsahuje prohlášení generálního ředitele výhradu týkající se nedostatečného implementace IACS v Řecku. V roce 2006 Účetní dvůr potvrdil, že dosud nebyly zavedeny hlavní kontroly, a to: zpracování žádostí o platbu, kontrolní postupy, úplnost databáze hospodářských zvířat a systém identifikace parcel půdy."
(15) Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1989/2006 (Úř. věst. L 411, 30.12.2006, s. 6).
(16) Úř. věst. C 300 E, 9.12.2006, s. 508.
(17) Při vystoupení ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu dne 12. listopadu 2007.
(18) Dopis řediteli úřadu OLAF ze dne 2. dubna 2007.
(19) Úř. věst. C 306, 17.12.2007, s. 127.
(20) Bod 52 zprávy Výboru pro Evropskou unii Sněmovny lordů s názvem "Stopping the Carousel: Missing Trader Fraud in the EU", HL Paper 101, 25. května 2007.
(21) KOM(2004)0509 následně opraveno KOM(2006)0473.
(22) Úř. věst. C 133 E, 8.6.2006, s. 105.


Strategie EU pro zajištění lepšího přístupu evropských společností na trh
PDF 318kWORD 84k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o strategii EU pro zajištění lepšího přístupu evropských společností na trh (2007/2185(INI))
P6_TA(2008)0053A6-0002/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Evropa ve světě: posílené partnerství v zájmu lepšího přístupu na trh pro evropské vývozce" (KOM(2007)0183),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Globální Evropa: konkurenceschopnost na světovém trhu. Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost" (KOM(2006)0567),

-   s ohledem na sdělení Komise "Globální Evropa: Nástroje Evropy na ochranu obchodu v měnícím se světovém hospodářství. Zelená kniha k veřejné konzultaci (KOM(2006)0763),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 28. září 2006 o hospodářských a obchodních vztazích EU s Indií(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2006 o výroční zprávě Komise Evropskému parlamentu o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných opatřeních uplatňovaných třetími zeměmi vůči Společenství (2004)(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 4. dubna 2006 o hodnocení jednacího kola z Dohá po konání ministerské konference WTO v Hongkongu(3),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. října 2006 o hospodářských a obchodních vztazích mezi EU a unií Mercosur za účelem uzavření meziregionální dohody o partnerství(4),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o transatlantických hospodářských vztazích mezi EU a USA(5),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. října 2005 o perspektivách obchodních vztahů mezi EU a Čínou(6),

-   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise doprovázející sdělení Komise "Hospodářské reformy a konkurenceschopnost: hlavní poselství zprávy o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2006" (SEK(2006)1467),

-   s ohledem na sdělení Komise "Plnění lisabonského programu Společenství: Politický rámec k posílení zpracovatelského průmyslu EU – cesta k integrovanějšímu přístupu k průmyslové politice" (KOM(2005)0474),

-   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. března 2006,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2006 o příspěvku pro jarní zasedání Evropské rady 2006 ohledně Lisabonské strategie(7),

-   s ohledem na sdělení Komise "EU – Čína: užší partnerství, rostoucí odpovědnost" (KOM(2006)0631) a na doprovodný pracovní dokument "Bližší partneři, větší odpovědnost: Politika pro obchod a investice mezi EU a Čínou: Hospodářská soutěž a partnerství" (KOM(2006)0632),

-   s ohledem na sdělení Komise "Plnění lisabonského programu společenství – moderní politika malých a středních podniků pro růst a zaměstnanost" (KOM(2005)0551),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0002/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Evropská unie sehrává ve světovém obchodě klíčovou roli a vůdčí postavení v globálním ekonomickém systému by měla mít i nadále, aby se stal tento systém spravedlivějším a aby v jeho rámci byla důsledněji dodržována environmentální a sociální práva,

B.   vzhledem k tomu, že Evropská unie je největším světovým vývozcem a největším poskytovatelem služeb, a má proto značný zájem na tom, aby se otevřely nové trhy zboží, služeb a investic,

C.   vzhledem k tomu, že Evropská unie musí zavést ambicióznější strategie, které budou více zaměřeny na budoucnost, s cílem řešit výzvy globalizace a čelit zvýšené hospodářské soutěži ze strany hlavních rozvíjejících se ekonomik, přičemž zůstane zachován evropský hospodářský, regionální a sociální model a podporovat lidská práva a sociální a environmentální standardy,

D.   vzhledem ke skutečnosti, že pro vytvoření pracovních příležitostí a růst i pro zachování mezinárodní konkurenceschopnosti je nezbytná hospodářská otevřenost doma i v zahraničí; vzhledem k tomu, že by proto Evropská unie měla v rámci strategie pro přístup na trhy pokračovat v akcích zaměřených na otevírání trhů EU a své obchodní partnery vybízet, aby odstraňovali překážky, které existují v přístupu na jejich vlastní trhy, a aby své trhy otevíraly do větší míry,

E.   vzhledem k tomu, že přiměřený přístup na trhy třetích zemí umožní domácím výrobcům v Evropské unii zachovat si vůdčí postavení ve zboží a službách s vysokou přidanou hodnotou, intenzivněji inovovat své výrobky, podporovat tvořivost, ochraňovat práva k duševnímu vlastnictví a dosahovat značných úspor z rozsahu,

F.   vzhledem k tomu, že v důsledku vývoje mezinárodního obchodu je přístup na trhy třetích zemí stejně důležitý jako ochrana trhů Evropské unie před nekalými obchodními praktikami,

G.   vzhledem k tomu, že liberalizace obchodu a jeho rostoucí objem podporují mezinárodní hospodářskou soutěž, avšak zároveň zvyšují riziko, že vývoz bude podléhat překážkám obchodu, které mají škodlivé důsledky pro mezinárodní konkurenceschopnost podniků v Evropské unii,

H.   vzhledem k tomu, že konkurenceschopnost ekonomiky EU je nevyhnutelně postihována protekcionismem, který nevychází z pravidel WTO, ať již v rámci Společenství nebo mimo ně,

I.   vzhledem k tomu, že odstranění překážek obchodu s určitostí povede ke zvýšení vývozu evropského zboží a služeb a zajistí, že hospodářství Evropské unie bude vykazovat stabilní růst,

J.   vzhledem k tomu, že by se měla zohlednit skutečnost, že obchodní partneři Evropské unie po celém světě neúčinně chrání práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví včetně zeměpisných označení a označení původu,

K.   vzhledem k tomu, že je mimořádně důležité odlišovat a priori neopodstatněné překážky obchodu, které vyplývají z nesoudržného používání platných dvoustranných a mnohostranných obchodních pravidel, od těch, které vyplývají z legitimních právních předpisů a správní činnosti orgánů veřejné správy, jež má původ v jiných oblastech, než je obchod, pro nějž však má nezamýšlené důsledky,

L.   vzhledem k tomu, že zatěžující celní postupy při dovozu, vývozu a tranzitu, hygienická a rostlinolékařská omezení, která v rámci platných pravidel WTO nejsou opodstatněná, nespravedlivé používání nástrojů na ochranu obchodu a nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví jsou jednoznačně a priori neopodstatněnými překážkami obchodu, které je zapotřebí řešit s cílem usnadňovat přístup evropských společností na trh,

M.   vzhledem k tomu, že ačkoli je velice obtížné s jakoukoli přesností odhadnout, jaký objem obchodu Evropské unie je omezován restrikcemi na zahraničních trzích, je zřejmé, že obchodní překážky mají na celkové vývozy Evropské unie závažný dopad,

N.   vzhledem k tomu, že hospodářská přítomnost Evropské unie je obecně silnější v průmyslových zemích se stabilní poptávkou, avšak výrazně slabší v oblastech s rychlým tempem růstu a na nově se rozvíjejících trzích, jako jsou Čína a Indie,

O.   vzhledem k tomu, že Evropská unie je obecně považovaná za velmi otevřený a transparentní trh, kde se skutečně řeší chování narušující hospodářskou soutěž a jsou zajištěny spravedlivé podmínky u veškerých dovozů bez ohledu na zemi původu,

P.   vzhledem k tomu, že vysoká cla stále tvoří významnou překážku obchodu, a to zejména ve vztahu s hlavními rozvíjejícími se ekonomikami,

Q.   vzhledem k tomu, že Světová obchodní organizace (WTO) je jedinou účinnou platformou pro zajištění přístupu na trhy a dosažení spravedlnosti a rovnosti ve světovém obchodě; vzhledem k tomu, že k dalšímu rozvoji odpovídajících a spravedlivých pravidel a zajištění stabilnějšího a celistvějšího regulatorního systému pro světový obchod by měl přispět návrh evropského modelu řízení,

R.   vzhledem k tomu, že obecným zájmem Komise je zajistit, aby postupy a právní předpisy týkající se obchodu, které přijímají její partneři, byly co nejvíce v souladu s pravidly WTO a ostatními mezinárodními pravidly,

S.   vzhledem k tomu, že omezování obchodu a překážky, které vznikají "až za hranicemi", poškozují nejenom obchod se zbožím, ale významně působí i na obchod se službami a na zadávání veřejných zakázek,

T.   vzhledem k tomu, že řešení problémů a dosažení vyšší účinnosti při ochraně legitimních průmyslových zájmů a nároků by byly pro Evropskou unii přínosné rovněž s ohledem na její zviditelnění a hodnověrnost,

U.   vzhledem k tomu, že splnění cílů revidované lisabonské agendy vyžaduje, aby si průmyslová odvětví v Evropské unii budovala a udržovala stálé konkurenceschopné postavení na světovém trhu,

V.   vzhledem k tomu, že konkurenceschopnost, zvláště v případě malých a středních podniků, čím dál více závisí na výzkumu, vývoji, inovaci a právech duševního vlastnictví,

W.   vzhledem k tomu, že dvěma základními předpoklady této konkurenceschopnosti jsou bezpečné a spolehlivé dodávky energie na straně jedné a bezproblémový přístup podniků v Evropské unii k nejmodernějším informačním a komunikačním technologiím na straně druhé,

Celkový přehled

1.   zdůrazňuje, že bude-li revidovaná a ambicióznější strategie pro přístup na trhy, která má otevřít pro evropské výrobky a služby nové světové trhy, úspěšně uskutečněna, lze očekávat, že dojde nejenom k posílení úlohy Evropské unie ve světě, ale že budou rovněž zachovány stávající a vytvořeny nové pracovní příležitosti v Evropě, že Evropská unie zvýší svou konkurenceschopnost, a významně se tak přiblíží dosažení cílů Lisabonské strategie;

2.   připomíná, že strategie Evropské unie v oblasti zlepšování přístupu na trh má za cíl výslovně se zabývat vyspělými i rozvíjejícími se ekonomikami;

3.   zdůrazňuje, že pokud jde o vývoz Evropské unie do vyspělých i rozvíjejících se ekonomik, jejímu lepšímu výkonu často brání nereciproční podmínky přístupu na trh, nedostatečné dodržování pravidel mezinárodního obchodu a šíření nekalých obchodních praktik;

4.   naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, že legitimní obchodní zájmy Evropské unie budou ochráněny před protiprávními či nekalými obchodními praktikami třetích zemí; zastává také názor, že pokud třetí země neodůvodněně omezují přístup podniků z Evropské unie na své trhy, měla by Evropská unie rychle a rozhodně zakročit;

5.   všímá si, že rostoucího významu v mezinárodním obchodě nabývají otázky regulace; vyzývá k vyšší harmonizaci pravidel a postupů Evropské unie s pravidly a postupy jejích hlavních obchodních partnerů; a zdůrazňuje, že harmonizace pravidel a předpisů by neměla způsobit oslabení evropské legislativy v oblasti zdravotní péče, bezpečnosti, životního prostředí a sociálních věcí, nýbrž by měla být podnětem k přijetí lepších předpisů v zemích, které jsou hlavními obchodními partnery Evropské unie;

6.   vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly dlouhodobou koncepci řešení strukturálních deformací, které mají takovou povahu, že často trvají nebo znovu vznikají i poté, co Komise učiní příslušné kroky; naléhavě žádá Komisi, aby nezanedbávala případy, v nichž nelze očekávat rychlé odstranění obchodních překážek, pokud je v těchto případech jejich odstranění přesto zapotřebí k obnovení rovných podmínek na klíčových zahraničních trzích;

7.   vyzývá Komisi, aby případy závažného a systematického porušování dohod a pravidel WTO a ostatních ustanovení o mezinárodním obchodě považovala za problémy, které vyžadují rychlou nápravu, a aby zajistila, že se prosazování těchto pravidel nebude řídit jinými politickými a ekonomickými úvahami než těmi, které souvisí s projednávaným případem;

8.   naléhavě žádá třetí země, aby zrušily limity na podíl zahraničních vlastníků v evropských společnostech a pravidla, která jsou diskriminační;

9.   vítá způsob volby priorit v oblasti přístupu na trhy, který navrhla Komise, avšak požaduje, aby bylo zváženo také přidání dalších kritérií, která zajistí, že tato nová iniciativa pomůže co největšímu počtu ekonomických subjektů v Evropské unii, zejména malým a středním podnikům, jejichž budoucnost nevyhnutelně závisí na jasném definování a účinném prosazování práv duševního vlastnictví a rozhodných opatřeních týkajících se omezení monopolních příjmů;

10.   zdůrazňuje, že úspěch v boji za odstraňování překážek obchodu bude podněcovat investice, výrobu a obchod v Evropské unii i jinde, mimo jiné tím, že učiní podmínky pro přístup na trh transparentnějšími, předvídatelnějšími a více soutěžními, a rovněž tím, že vytvoří či posílí vazbu mezi Evropskou unií a mezinárodními trhy;

11.   domnívá se, že dohody o volném obchodu se zeměmi, které jsou pro Evropskou unii cílové, nebudou mít smysl, pokud jejich prostřednictvím nebude zajištěn významný přístup na trhy a skutečný pokrok spočívající ve snížení a posléze odstranění mimocelních překážek, které, jak je vhodné připomenout, často narušují obchod více než překážky celní;

Sdělení Komise

12.   vítá iniciativu Komise vytvořit pevnější partnerství zaměřené na zpřístupnění trhů evropským vývozcům, zejména na dosažení konkrétních výsledků ve prospěch evropských podniků tím, že se zlepší podmínky přístupu na rozvíjející se trhy, kde evropské podniky čelí při obchodování a investování novým a složitým překážkám; vítá iniciativu Komise zaměřenou na koordinaci cílů a nástrojů obchodní politiky Evropské unie a strategie pro přístup na trh tak, aby se efektivně využil potenciál Evropské unie v oblasti mezinárodního obchodu a globální konkurenceschopnosti;

13.   vítá zejména návrhy Komise na vytvoření užšího partnerství mezi Komisí, členskými státy a podniky v Evropské unii, které by mělo za cíl bezprostředně pomoci hospodářským subjektům překonávat konkrétní obtíže, s nimiž se setkávají při vstupu na trhy třetích zemí, a to takovým způsobem a v takovém časovém horizontu, který odpovídá realitě podnikatelské sféry;

14.   zastává názor, že při uskutečňování nové strategie pro přístup na trhy může Komise hrát významnou úlohu tím, že bude zajišťovat vhodný stupeň koordinace mezi činností na úrovni členských států a Společenství, shromažďovat jinak rozptýlené zdroje a zaručovat účinnější ochranu práv a zájmů evropských vývozců;

15.   zastává názor, že Evropská unie musí sehrávat v mezinárodním obchodě nezastupitelnou úlohu v zajišťování rovných podmínek pro všechny, a to v úzké spolupráci s členskými státy, při dodržení zásady subsidiarity a s ohledem na vyváženost existujících pravomocí;

16.   zdůrazňuje význam, jaký má pro posuzování účinnosti strategie pro přístup na trhy pravidelné kvalitativní a kvantitativní hodnocení jejích výsledků; vyzývá Komisi, aby vypracovala příslušný akční plán pro přístup na trhy a předložila Parlamentu výroční zprávu o přístupu na trhy, podobně jako je tomu již v případě nástrojů na ochranu obchodu;

17.   naléhavě žádá evropské společnosti, které vzájemně legitimně soutěží jak uvnitř, tak vně Evropské unie, aby přijaly společný postup při nové strategii pro přístup na trhy, neboť otevření zahraničních trhů a zajištění volného a spravedlivého obchodu je v jejich společném zájmu, a v této souvislosti požaduje jednotný a koordinovaný postup;

18.   vyjadřuje politování nad tím, že ve výše zmíněném sdělení "Evropa ve světě: posílené partnerství v zájmu lepšího přístupu na trh pro evropské vývozce" byla opomenuta některá vhodná doporučení podnikatelských subjektů, odborových organizací, spotřebitelských organizací a občanské společnosti vycházející z praxe; naléhavě Komisi vyzývá, aby je při provádění sdělení vzala v úvahu;

Iniciativy Evropské unie pro přístup na trhy

19.   zdůrazňuje, že je třeba zesílit spolupráci mezi Komisí a členskými státy za účelem sdílení informací a výměny osvědčených postupů; vyzývá členské státy, aby zřídily sítě celostátních, nebo v případě potřeby regionálních poradních míst, které by centralizovaly informace a nároky, přičemž zvláštní pozornost by byla věnována zájmům a potřebám malých a středních podniků;

20.   zastává názor, že funkčnost těchto sítí by se výrazně zvýšila, pokud by se na procesu jejich zřizování podílely i celostátní a místní průmyslová sdružení, obchodní komory, sdružení malých a středních podniků a jiné organizace na podporu obchodu;

21.   vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily úlohu poradního výboru pro přístup na trh a zajistily trvalou spolupráci s výborem podle článku 133 (pojmenovaným podle příslušného článku Smlouvy o ES), s výborem podle nařízení o překážkách obchodu a s dalšími příslušnými výbory;

22.   vyzývá Komisi, aby vytvořila systém trvalého dialogu, který členským státům a případně regionům či dalším evropským zúčastněným subjektům umožní, aby sdílely informace a stanovily strategie a priority;

23.   vyzývá Komisi, aby při provádění své strategie pro přístup na trhy zvážila:

   - jmenování většího počtu bruselského personálu pro oddělení zabývající se otázkami přístupu na trhy;
   - vytvoření funkčního registru stížnosti v rámci GŘ pro obchod;
   - vypracování podrobných pokynů pro práci s jednotlivými typy mimocelních překážek;
   - vytvoření poradního místa (helpdesku) pro členské státy a podniky (s oddělením určeným pro malé a střední podniky) v rámci GŘ pro obchod;
   - revizi a rozšíření komunikační politiky týkající se služeb v oblasti přístupu na trhy, které poskytuje Komise, se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky;
   - zvýšení počtu potenciálních uživatelů díky poskytování základních informací (např. brožur a letáků) ve všech úředních jazycích Evropské unie;
   - zlepšení databáze pro přístup na trhy (MADB), aby lépe plnila potřeby podniků a byla uživatelsky vstřícnější;
   - zlepšení vnitřní spolupráce, soudržnosti a komunikace mezi těmi odděleními Komise, která se zabývají otázkami přístupu na trhy;
   - zajištění účasti zástupců podnikatelské komunity v poradním výboru pro přístup na trh;
   - vytvoření strukturovaných pokynů pro prioritní opatření, včetně informací o tom, na jaké trhy, odvětví a překážky by bylo vhodné se zaměřit;
   - posílení svého postavení v mezinárodních normalizačních subjektech, jako je Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO);

Iniciativy pro přístup na trhy třetích zemí

24.   požaduje, aby spolupráce mezi Komisí a členskými státy ve třetích zemích byla systematičtější, což by umožnilo efektivněji využívat diplomatické a vládní zdroje zabývající se problematikou přístupu na trhy;

25.   zdůrazňuje, že delegacím Komise a nově vytvořeným týmům pro přístup na trhy, které působí v třetích zemích, je třeba dát jednoznačný a rozsáhlý mandát; připomíná, že strategie přístupu na trhy bude úspěšná, pouze pokud členské státy budou připraveny podílet se na její realizaci prostřednictvím vlastních lidských a finančních zdrojů, přiměřeně svým prostředkům, cílům a svému zájmu;

26.   vyzývá delegace Komise a členské státy, aby rozšířily spolupráci s evropskými obchodními komorami, obchodními sdruženími a agenturami členských států na podporu obchodu, které působí ve třetích zemích, a aby zajistily přiměřenou informační výměnu mezi delegacemi, zastupitelskými úřady členských států, jinými vládními orgány pro zahraniční obchod a zainteresovanými evropskými podnikovými asociacemi;

27.   vyzývá Komisi, aby přehodnotila své priority týkající se rozmístění lidských zdrojů v delegacích Komise a posléze aby je početně posílila, s cílem poskytnout větší počet pracovníků pro zahájení činnosti a zajištění úspěšného fungování týmů zabývajících se otázkami přístupu na trh, zejména v klíčových delegacích, jakými jsou mimo jiné delegace v Pekingu, Novém Dillí, Moskvě a Brasilii;

Odvětvové otázky

28.   podporuje myšlenku, aby byly v rámci strategie pro přístup na trhy zahájeny iniciativy zaměřené specificky na řešení konkrétních překážek v oblasti služeb, veřejných zakázek, investic a práv duševního vlastnictví, celních režimů, státní podpory a ostatních subvencí a na stanovení pravidel hospodářské soutěže a jejich náležité uplatňování ve třetích zemích;

29.   žádá Komisi a členské státy, aby zajistily, že malé a střední podniky budou moci soustavně těžit z výhod, které jim nabídnou nové iniciativy pro přístup na trhy; vyzývá Komisi, aby definovala jednorázové akce, které rozšíří výskyt výrobků pocházejících z malých a středních podniků na trzích třetích zemí a ochrání jejich legitimní zájmy před jednostrannými postupy třetích států;

30.   vyzývá Komisi, aby se zejména zabývala všemi omezeními týkajícími se poskytování internetu a služeb informační společnosti evropskými firmami ve třetích zemích jako součást své vnější obchodní politiky a považovala všechna nadbytečná omezení těchto služeb za překážky obchodu;

Multilaterální přístup

31.   zdůrazňuje, že je zapotřebí dosáhnout součinnosti s hlavními obchodními partnery Evropské unie (např. Spojenými státy americkými, Kanadou a Japonskem), aby mohla být stanovena společná strategie pro přístup na trhy a připravena půda pro tolik potřebnou multilaterální dohodu o přístupu na trhy;

32.   připomíná, že je třeba více podporovat užší mezinárodní spolupráci v oblasti právních předpisů a jejich sbližování s cílem odstranit nehospodárné zdvojování a snížit náklady spotřebitelů, průmyslu a vlád; vyzývá Komisi, aby podporovala postupné sbližování norem a pravidel Evropské unie a jejích obchodních partnerů, a to na mnohostranné i dvoustranné úrovni;

33.   naléhavě žádá Komisi, aby propagovala zvláštní mechanismy WTO, které umožní rychleji posuzovat situaci, kdykoli bude třeba zakročit proti novým a vznikajícím mimocelním bariérám; Komise by měla v této souvislosti vyzvat další obchodní partnery, aby více využívali oznamovacích postupů podle dohod o technických překážkách obchodu;

34.   trvá na tom, že je třeba se i nadále zaměřovat na prosazování pravidel a zajišťování toho, aby třetí země plnily své závazky přijaté v rámci WTO, a to takovým způsobem, že bude toto právo vymáháno podle mechanismu WTO pro řešení sporů;

Cesta vpřed

35.   zastává názor, že pokud neexistují oprávněné obavy o rozvoj dané země, měla by Evropská unie vyvinout maximální úsilí za účelem získání ústupků od svých obchodních partnerů, které budou přiměřené úrovni jejich rozvoje;

36.   naléhavě žádá Komisi, aby do dohod nové generace o volném obchodu i do jiných dohod, které se dotýkají obchodu, začlenila jednoznačná ustanovení o prosazování pravidel a urovnávání sporů, zvláště uzpůsobená k řešení překážek, které vznikají až za hranicemi;

37.   vyzývá obchodní partnery Evropské unie, aby postupně omezili nebo odstranili veškeré překážky, které omezují přístup zboží a služeb na trhy, a aby namísto nich optimalizovali vzájemné obchodní příležitosti na základě reciprocity a náležitě používali opatření na otevření trhu vyplývající z dvoustranných, regionálních a mnohostranných jednání;

38.   vyzývá Komisi, aby Parlament každoročně informovala o dosaženém pokroku a výsledcích při provádění strategie pro přístup na trhy, se zvláštním důrazem na stanovené priority;

o
o   o

39.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 400.
(2) Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 276.
(3) Úř. věst. C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(4) Úř. věst. C 308 E, 16.12.2006, s. 182.
(5) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
(6) Úř. věst. C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
(7) Úř. věst. C 291 E, 30.11.2006, s. 321.


Supermarkety
PDF 215kWORD 58k
Prohlášení Evropského parlamentu o šetření a nápravě zneužívání síly, kterého se mohou dopouštět velké supermarkety působící v Evropské unii
P6_TA(2008)0054P6_DCL(2007)0088

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 116 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že maloobchodní podnikání v celé EU je stále více ovládáno malým počtem řetězců supermarketů,

B.   vzhledem k tomu, že se z těchto maloobchodníků rychle stává "stráž", která hlídá jediný skutečný přístup zemědělců a jiných dodavatelů ke spotřebitelům v EU,

C.   vzhledem k tomu, že existují důkazy v celé EU o tom, že velké supermarkety zneužívají své kupní síly ke stlačování cen, které platí dodavatelům (z EU i mimo ni), na neudržitelnou úroveň a vnucují jim nerovné podmínky,

D.   vzhledem k tomu, že tyto tlaky vyvíjené na dodavatele mají negativní vedlejší důsledky jak na kvalitu zaměstnání, tak i na ochranu životního prostředí,

E.   vzhledem k tomu, že spotřebitelům hrozí ztráta rozmanitosti produktů, kulturního dědictví a maloobchodních prodejen,

F.   vzhledem k tomu, že některé členské státy zavedly právní předpisy, jejichž snahou je omezit takové zneužívání, avšak velké supermarkety ve své působnosti stále více překračují hranice jednotlivých států, čímž vzniká potřeba právních předpisů na úrovni EU,

1.   vyzývá Generální ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž, aby provedlo šetření, které zjistí, jaké důsledky s sebou nese koncentrace supermarketů EU pro malé podniky, dodavatele, pracovníky a spotřebitele, a zejména aby posoudila veškeré případy zneužívání kupní síly, které mohou z této koncentrace vyplývat;

2.   požaduje, aby Komise navrhla vhodná opatření, včetně regulace, která budou chránit spotřebitele, pracovníky a výrobce před jakýmkoli zneužitím dominantního postavení nebo před negativním vlivem, které byly během uvedeného šetření zjištěny;

3.   pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény jeho signatářů předal Komisi, Radě a parlamentům členských států.

Seznam signatářů

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Jim Allister, Roberta Alma Anastase, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Richard James Ashworth, Francisco Assis, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Etelka Barsi-Pataky, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Pervenche Berès, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Jana Bobošíková, Sebastian Valentin Bodu, Jens-Peter Bonde, Guy Bono, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Umberto Bossi, Costas Botopoulos, Bernadette Bourzai, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, André Brie, Danutė Budreikaitė, Paul van Buitenen, Kathalijne Maria Buitenweg, Ieke van den Burg, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Joan Calabuig Rull, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Carlos Carnero González, Giorgio Carollo, Paulo Casaca, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Alejandro Cercas, Giulietto Chiesa, Sylwester Chruszcz, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Nirj Deva, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Alexandra Dobolyi, Brigitte Douay, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Richard Falbr, Claudio Fava, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Sorin Frunzăverde, Kinga Gál, Vicente Miguel Garcés Ramón, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Giuseppe Gargani, Jas Gawronski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Béla Glattfelder, Gian Paolo Gobbo, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Adeline Hazan, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jim Higgins, Mary Honeyball, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Monica Maria Iacob-Ridzi, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Pierre Jonckheer, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Gisela Kallenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Tunne Kelam, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Helmuth Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Ana Mato Adrover, Mario Mauro, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Rareş-Lucian Niculescu, Ljudmila Novak, Vural Öger, Cem Özdemir, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Csaba Őry, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Bogdan Pęk, Maria Petre, Tobias Pflüger, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Bernard Poignant, Adriana Poli Bortone, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Michel Rocard, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Wojciech Roszkowski, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Martine Roure, Christian Rovsing, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Gilles Savary, Luciana Sbarbati, Pierre Schapira, Karin Scheele, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Petya Stavreva, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Claude Turmes, Feleknas Uca, Inese Vaidere, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Marcello Vernola, Oldřich Vlasák, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Diana Wallis, Henri Weber, Renate Weber, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Janusz Wojciechowski, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Tadeusz Zwiefka.

Právní upozornění - Ochrana soukromí