Indeks 
Vedtagne tekster
Tirsdag den 19. februar 2008 - Strasbourg
Protokol til Euro-Middelhavsaftalen EF/Israel ***
 Protokol til Euro-Midddelhavsaftalen EF/Egypten ***
 Arbejdstagernes eksponering for risici (elektromagnetiske felter) ***I
 Lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I
 Skilte og foreskrevne påskrifter for køretøjer (kodificeret udgave) ***I
 Belysningsanordninger til bagnummerplader på køretøjer (kodificeret udgave) ***I
 Radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I
 Støjniveau for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I
 Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (kodificeret udgave) ***I
 Punktafgifter for forarbejdet tobak (kodificeret udgave) *
 Aftale EF/Schweiz om fællesskabsprogrammet Media 2007 *
 Beskyttelse af Claudio Favas immunitet
 Beskyttelse af Witold Tomczaks immunitet
 EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) ***II
 Gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne ***I
 Åbenhed i finansielle anliggender
 Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser
 Markedsadgang for EU's virksomheder
 Store supermarkeders magtmisbrug

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen EF/Israel ***
PDF 7kWORD 31k
Europa-Parlamentets henstilling til Rådet af 19. februar 2008 om forslag til afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (15061/2007 - KOM(2007)0464 - C6-0445/2007 - 2007/0165(AVC))
P6_TA(2008)0036A6-0025/2008

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2007)0464),

-   der henviser til Rådets tekst (15061/2007),

-   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med artikel 310 og artikel 300, stk. 2, afsnit 1, andet punktum(C6-0445/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 75 og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A6-0025/2008),

1.   afgiver samstemmende udtalelse om indgivelse af protokollen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes og Staten Israels regeringer og parlamenter.


Protokol til Euro-Midddelhavsaftalen EF/Egypten ***
PDF 7kWORD 30k
Europa-Parlamentets henstilling til Rådet af 19. februar 2008 om forslag til afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (13199/2007 - KOM(2007)0487 - C6-0438/2007 - 2007/0180(AVC))
P6_TA(2008)0037A6-0026/2008

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2007)0487),

-   der henviser til Rådets tekst (13199/2007),

-   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med artikel 310 og artikel 300, stk. 2, første afsnit, anden sætning (C6-0438/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 75, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A6-0026/2008),

1.   afgiver samstemmende udtalelse om indgåelsen af protokollen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Arabiske Republik Egyptens regeringer og parlamenter.


Arbejdstagernes eksponering for risici (elektromagnetiske felter) ***I
PDF 8kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/40/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (KOM(2007)0669 - C6-0394/2007 - 2007/0230(COD))
P6_TA(2008)0038A6-0012/2008

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0669),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 137, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0394/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0012/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I
PDF 7kWORD 31k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (KOM(2007)0192 - C6-0108/2007 - 2007/0066(COD))
P6_TA(2008)0039A6-0022/2008

(Fælles beslutningsprocedure - kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0192),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0108/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0022/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Skilte og foreskrevne påskrifter for køretøjer (kodificeret udgave) ***I
PDF 7kWORD 31k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om skilte og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måde for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (kodificeret udgave) (KOM(2007)0344 - C6-0193/2007 - 2007/0119(COD))
P6_TA(2008)0040A6-0016/2008

(Fælles beslutningsprocedure - kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0344),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0193/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0016/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Belysningsanordninger til bagnummerplader på køretøjer (kodificeret udgave) ***I
PDF 7kWORD 31k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om belysningsanordninger til bagnummerplader på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (kodificeret udgave) (KOM(2007)0451 - C6-0252/2007 - 2007/0162(COD))
P6_TA(2008)0041A6-0017/2008

(Fælles beslutningsprocedure - kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0451),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0252/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0017/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I
PDF 98kWORD 31k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (elektromagnetisk kompatibilitet) (kodificeret udgave) (KOM(2007)0462 - C6-0256/2007 - 2007/0166(COD))
P6_TA(2008)0042A6-0018/2008

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0462),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0256/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0018/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Støjniveau for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I
PDF 99kWORD 31k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (KOM(2007)0588 - C6-0344/2007 - 2007/0205(COD))
P6_TA(2008)0043A6-0019/2008

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0588),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0344/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0019/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (kodificeret udgave) ***I
PDF 99kWORD 31k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (kodificeret udgave) (KOM(2007)0667 - C6-0397/2007 - 2007/0235(COD))
P6_TA(2008)0044A6-0020/2008

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0667),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0397/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0020/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Punktafgifter for forarbejdet tobak (kodificeret udgave) *
PDF 99kWORD 31k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om forslag til Rådets direktiv om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak (kodificeret udgave) (KOM(2007)0587 - C6-0392/2007 - 2007/0206(CNS))
P6_TA(2008)0045A6-0021/2008

(Høringsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0587),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 93, på grundlag af hvilken Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0392/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0021/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Aftale EF/Schweiz om fællesskabsprogrammet Media 2007 *
PDF 9kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en aftale mellem Fællesskabet og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammet Media 2007 og om undertegnelse af en slutakt til aftalen (KOM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS))
P6_TA(2008)0046A6-0512/2007

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2007)0477),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 150, stk. 4, og artikel 157, stk. 3, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første punktum,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0328/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6-0512/2007),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Det Schweiziske Forbunds regeringer og parlamenter.


Beskyttelse af Claudio Favas immunitet
PDF 9kWORD 32k
Europa-Parlamentets afgørelse af 19. februar 2008 om anmodning om beskyttelse af Claudio Favas immunitet og privilegier (2007/2155(IMM))
P6_TA(2008)0047A6-0007/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til anmodning af 29. maj 2007 fra Claudio Fava om beskyttelse af hans immunitet i forbindelse med en civil sag ved retten i Marsala, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 6. juni 2007,

-   der har hørt Claudio Fava, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

-   der henviser til artikel 9 og 10 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

-   der henviser til De Europæiske Fællesskabers Domstols domme af 12. maj 1964 og 10. juli 1986(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, og artikel 7,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0007/2008),

1.   vedtager at beskytte Claudio Favas immunitet og privilegier;

2.   pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Republikken Italiens kompetente myndigheder.

(1) Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, og sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391.


Beskyttelse af Witold Tomczaks immunitet
PDF 115kWORD 39k
Europa-Parlamentets afgørelse af 19. februar 2008 om anmodning om beskyttelse af Witold Tomczaks immunitet og privilegier (2007/2130(IMM))
P6_TA(2008)0048A6-0008/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til anmodning af 21. maj 2007 fra Witold Tomczak om beskyttelse af hans immunitet i forbindelse med straffesagen mod ham ved distriktsdomstolen i Ostrów Wielkopolski i Polen, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 24. maj 2007,

-   der har hørt Witold Tomczak den 4. oktober 2007, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

-   der henviser til artikel 8, 9 og 10 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

-   der henviser til De Europæiske Fællesskabers Domstols domme af 12. maj 1964 og 10. juli 1986(1),

-   der henviser til artikel 105 i den polske forfatning,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, og artikel 7,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0008/2008),

A.   der henviser til, at Witold Tomczak blev valgt til Sejm (det polske parlaments underhus) den 21. september 1997 og den 23. september 2001; der henviser til, at han efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003 blev observatør i Europa-Parlamentet; der henviser til, at han var medlem af Europa-Parlamentet fra den 1. maj 2004 til den 19. juli 2004; der henviser til, at han blev valgt til Europa-Parlamentet den 13. juni 2004, og at hans mandat i det polske parlament ophørte den 16. juni 2004,

B.   der henviser til, at Witold Tomczak er anklaget for den 26. juni 1999 i Ostrów Wielpolski at have fornærmet to politibetjente under udøvelsen af deres hverv, hvilket er en overtrædelse af artikel 226, stk. 1, i den polske straffelov; der henviser til, at distriktsdomstolen i Ostrów Wielkopolski, efter at Witold Tomczak gentagne gange var udeblevet fra retsmøderne, den 10. januar 2005 i overensstemmelse med artikel 377, stk. 3, i den polske strafferetsplejelov besluttede at fortsætte sagsbehandlingen i hans fravær,

C.   der henviser til artikel 9 i den polske lov af 23. januar 2004 om valg til Europa-Parlamentet, ifølge hvilken "en person er valgbar ved valg til Europa-Parlamentet afholdt i Republikken Polen, hvis den pågældende […] ikke er blevet dømt for en forsætligt begået lovovertrædelse …"; der henviser til, at det i samme lovs artikel 142, stk. 1(1), bestemmes, at "hvis et medlem af Europa-Parlamentet mister sin valgbarhed, bortfalder vedkommendes mandat"; der henviser til, at der ikke findes en tilsvarende bestemmelse i den polske lov af 12. april 2001 om valg til Republikken Polens Sejm og Senat (det polske parlament),

D.   der henviser til, at Witold Tomczak en gang tidligere (29. april 2005) har anmodet Europa-Parlamentet om at beskytte hans immunitet i denne straffesag, og at Parlamentet i den forbindelse på plenarmødet den 4. april 2006 besluttede ikke at forsvare Tomczaks immunitet, uagtet at han forud for plenarmødet havde fremsendt en skrivelse, hvori han tilkendegav at ville trække sin anmodning om beskyttelse af immunitet tilbage,

E.   der henviser til Witold Tomczaks påstand om, at den dommer, der behandler sagen, ikke er uvildig, og at muligheden for at afholde retssagen in absentia strider mod princippet om uskyldsformodning,

F.   der henviser til Witold Tomczaks klage over, at distriktsdomstolen ikke vil give ham adgang til sagens akter, og at straffesagen mod ham ikke er uvildig, fordi han har anfægtet lovligheden af det lokale politis og den lokale anklagers handlemåde,

G.   der henviser til, at Witold Tomczak på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke er beskyttet af parlamentarisk immunitet i forbindelse med nogen af de påstande, som er forelagt for Europa-Parlamentets formand,

1.   vedtager ikke at beskytte Witold Tomczaks immunitet og privilegier;

(1) Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, og sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391.


EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) ***II
PDF 10kWORD 34k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) (11272/6/2007 - C6-0354/2007 - 2005/0246(COD))
P6_TA(2008)0049A6-0011/2008

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (11272/6/2007 - C6-0354/2007)(1),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0608),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0011/2008),

1.   godkender den fælles holdning;

2.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 298 E af 11.12.2007, s. 1.
(2) EUT C 317 E af 23.12.2006, s. 82.


Gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne ***I
PDF 10kWORD 230k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (KOM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD))
P6_TA(2008)0050A6-0488/2007

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0866),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 135 og 280, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0033/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Budgetudvalget (A6-0488/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. februar 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne

P6_TC1-COD(2006)0290


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. .../2008).


Åbenhed i finansielle anliggender
PDF 163kWORD 86k
Europa-Parlamentets beslutning af 19. februar 2008 om åbenhed i finansielle anliggender (2007/2141(INI))
P6_TA(2008)0051A6-0010/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens grønbog om et europæisk åbenhedsinitiativ (KOM(2006)0194),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om opfølgning af grønbogen om et "europæisk åbenhedsinitiativ" (KOM(2007)0127),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 255,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0010/2008),

A.   der henviser til, at åbenhed sætter borgerne i stand til at deltage mere aktivt i beslutningsprocessen, giver EU-institutionerne større legitimitet og gør dem mere effektive og ansvarlige over for borgerne i et demokratisk system,

B.   der henviser til, at åbenhed medvirker til at styrke principperne om demokrati og respekt for grundlæggende rettigheder i henhold til EU-traktatens artikel 6 og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

C.   der henviser til, at mere åbenhed i EU-institutionerne vil øge offentlighedens forståelse af, hvordan EU-midler anvendes, og samtidig øge mulighederne for at vurdere, om EU-midlerne anvendes effektivt,

Offentliggørelse af oplysninger om modtagere af EU-midler (den praktiske gennemførelse)

1.   minder om, at det af finansforordningens artikel 30, stk. 3, første afsnit, som ændret den 13. december 2006(1), under overskriften princippet om klarhed og åbenhed fremgår, at "

"Kommissionen stiller på en hensigtsmæssig måde de oplysninger om modtagerne af midler fra budgettet til rådighed, som den ligger inde med, når budgettet gennemføres centralt og direkte af dens tjenestegrene, samt oplysningerne om modtagerne af midler fra de enheder, som opgaver i forbindelse med budgettets gennemførelse er uddelegeret til, når der er tale om andre forvaltningsmetoder";

"

2.   er af den opfattelse, at åbenhed afhænger direkte af, om oplysningerne om modtagerne er let tilgængelige, pålidelige og egnede til yderligere undersøgelse, sammenligning og vurdering, og at der i forbindelse med gennemførelsen af begrebet "hensigtsmæssig måde" i finansforordningen bør tages behørigt hensyn til disse behov;

EU-midler under central forvaltning

3.   minder om, at hvad angår åbenhed for de 20 % af EU-midlerne, der forvaltes centralt og direkte af Kommissionen (tilskud og offentlige kontrakter), findes oplysningerne, herunder om navne på modtagere, på to websteder:

Modtagere af tilskud:

http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm

Vindere af offentlige kontrakter:

http://ec.europa.eu/public_contracts/beneficiaries_en.htm

4.   anmoder Kommissionen om udtrykkeligt at angive adresserne på de to websteder, som indeholder oplysninger om modtagere af EU-midler, som forvaltes direkte og centralt af Kommissionen, i alle dokumenter, som vedrører EU-budgettet og/eller projekter og programmer under Kommissionens ansvar;

EU-midler under delt, decentral eller fælles forvaltning

5.   noterer sig, at medlemsstaterne i henhold til finansforordningens artikel 53b, stk. 2, litra d), i de tilfælde hvor Kommissionen gennemfører budgettet ved delt forvaltning, skal"

"ved hjælp af relevante sektorspecifikke bestemmelser og i overensstemmelse med artikel 30, stk. 3, sikre en passende årlig efterfølgende offentliggørelse af oplysninger om modtagerne af midler fra budgettet";

"

6.   understreger, at tredjelande og internationale organisationer, hvortil der overdrages gennemførelsesopgaver, ligeledes i henhold til artikel 53c og artikel 53d "i overensstemmelse med artikel 30, stk. 3, skal sikre en passende årlig efterfølgende offentliggørelse af oplysninger om modtagerne af midler fra budgettet";

7.   minder om, at Kommissionen i udkastet til Kommissionens erklæring om åbenhed, der er vedlagt resultatet af forligsproceduren vedrørende den reviderede finansforordning, anførte, at den"

"i den sektorspecifikke gennemførelsesforordning påtager sig at sikre, at oplysninger om modtagere af støtte fra landbrugsfondene (ELFUL(2) og EGFL(3)) svarer til oplysningerne i den sektorspecifikke gennemførelsesforordning for strukturfondene. Navnlig sikres der tilstrækkelig årlig efterfølgende offentliggørelse for hver støttemodtager af de beløb, der er modtaget fra disse fonde, fordelt på de vigtigste udgiftskategorier";

"

8.   bemærker, at Kommissionens websted http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_da.htm indeholder links til 14 medlemsstaters databaser, hvor der kan findes oplysninger om modtagere af den fælles landbrugspolitiks landbrugsstøtte under delt forvaltning; beklager dog, at oplysningerne er så forskellige og spredte og af så svingende kvalitet, at det næsten er umuligt at finde frem til bestemte informationer; opfordrer Kommissionen til at tage ved lære af det meget tilgængelige websted http://www.farmsubsidy.org/, som fungerer fint og er etableret uden brug af offentlige midler;

9.   noterer sig Kommissionens forbehold med hensyn til, at den, da linkene på dette websted er baseret på oplysninger fra medlemsstaterne og kan variere betydeligt med hensyn dækning og detaljer, ikke kan garantere, at de givne oplysninger er korrekte og fuldstændige, og at den ikke påtager sig et ansvar i forbindelse med anvendelsen af disse data;

10.   insisterer på, at Kommissionen skal påtage sig et ansvar for at sikre fuldstændige og pålidelige oplysninger og dermed skal træffe de nødvendige foranstaltninger over for medlemsstaternes myndigheder for at sikre, at sådanne oplysninger leveres;

Generelle bemærkninger til offentliggørelse af støttemodtageres navne

11.   mener i princippet, at Kommissionens hjemmesider, der indeholder oplysninger om modtagere af EU-midler inden for diverse kategorier, det være sig kontrakter, tilskud, støtte fra landbrugs- eller strukturfondene (eller andre typer støtte), bør organiseres på en sådan måde, at det er muligt ikke kun at finde oplysninger om individuelle støttemodtagere, men også at foretage søgninger på grundlag af særlige kriterier, hvilket giver mulighed for at skaffe sig et overordnet billede under de forskellige udgiftsområder, som igen kan sammenholdes med gennemførelsestallene fra Kommissionen;

12.   opfordrer Kommissionen til at tage politisk ansvar for offentliggørelsen af oplysninger om modtagere af EU-midler under alle forvaltningsmåder;

13.   understreger, at det ikke er tilstrækkeligt blot at offentliggøre rå, ubehandlede oplysninger, men at disse oplysninger skal organiseres hensigtsmæssigt, klassificeres og præsenteres på en måde, så de er anvendelige;

14.   bemærker, at individuelle støttemodtagere kan modtage EU-støtte fra flere forskellige programmer eller flere af EU's aktivitetsområder; anerkender, at det derfor vil være hensigtsmæssigt at kunne identificere alle de beløb, en støttemodtager har modtaget på tværs af alle aktivitetsområder; anmoder Kommissionen om at undersøge muligheden for at udvikle en overordnet søgemaskine, der kan udtrække data om individuelle støttemodtagere på tværs af alle EU's aktivitetsområder, herunder kontrakter, tilskud, støtte, forskningsprogrammer, landbrugs- og strukturfondene, central/decentral forvaltning, osv.;

15.   opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til bemærkningerne i denne beslutning og indføre et fuldt operationelt informationssystem for den brede offentlighed om alle modtagere af EU-støtte og udestående inddrivelser inden det næste valg til Europa-Parlamentet i 2009;

Erklæring om økonomiske interesser fra personer, der beklæder offentlige hverv i EU-institutionerne

16.   påpeger, at EU-institutionerne på nuværende tidspunkt har forskellige fremgangsmåder med hensyn til afgivelse af oplysninger om deres medlemmers økonomiske interesser, lige fra et offentligt register (i Europa-Parlamentet) til ingen erklæring overhovedet;

17.   mener, at alle institutioner bør overveje, om de nuværende principper og regler er tilstrækkelige, og bemærker det eventuelle behov for at revidere Europa-Parlamentets regler for at gøre offentliggørelsen af økonomiske interesser på internettet obligatorisk;

18.   bemærker, at Kommissionen i forbindelse med sit europæiske åbenhedsinitiativ har bestilt en undersøgelse af regler og standarder for fagetik for medlemmer af EU-institutionerne og de nationale parlamenter, regeringer og forfatningsdomstole (højesteretter), revisionsretter og central- eller nationalbanker i EU's 27 medlemsstater og i Canada og USA, og at undersøgelsen af EU-institutionerne vil omfatte en gennemgang og sammenligning af regler og standarder for fagetik i Kommissionen, Parlamentet, Revisionsretten, Domstolen, Den Europæiske Centralbank og Den Europæiske Investeringsbank;

19.   er bekendt med Kommissionens ønske om at skabe et "fælles etisk område" inden for EU-institutionerne;

20.   minder om, at Kommissionen som følge af anbefalingerne i Den Uafhængige Ekspertgruppes anden beretning af 10. september 1999 og i Kommissionens egen hvidbog om administrationsreform af 1. marts 2000, udarbejdede et forslag om oprettelse af et "rådgivende udvalg for standarder i den offentlige forvaltning"(4), hvis opgave skulle være at yde forudgående rådgivning til personer, der beklæder offentlige hverv, for at hjælpe dem med at undgå situationer, der kan medføre en potentiel interessekonflikt;

21.   mener, at det ville være upassende at oprette et fælles rådgivende organ med kompetence for alle ansatte i institutionerne på grund af den særlige situation for Europa-Parlamentets medlemmer, som er valgt direkte af borgerne;

22.   mener ikke desto mindre, at hver institution bør fastsætte regler for fagetik for sine medlemmer, der tilpasses efter institutionens særlige karakter og baseres på deres nuværende praksis for alle relevante finansielle interesser;

23.   anbefaler, at reglerne om fagetik for hver institution også bør vedrøre dens medlemmers generelle politiske, økonomiske og retlige ansvar;

24.   minder om, at Domstolen som en reaktion på Europa-Parlamentets seneste beslutninger om decharge for nyligt vedtog en adfærdskodeks(5) for sine dommere; bemærker, at Revisionsretten er i gang med at behandle lignende forslag i forbindelse med sin "peer review" om sin fremtidige rolle;

25.   er enig med Den Europæiske Ombudsmand (klage 3269/2005/TN) i, at det er af afgørende betydning, at navnene på de lobbyister, der holder møder med kommissærer, offentliggøres;

Inddrivelse og afkald på inddrivelse

26.   bemærker, at betegnelsen "inddrivelse" dækker fire forskellige procedurer:

   - inddrivelse af beløb, som medlemsstaterne - på grund af forskellige fejl, som er utilsigtede eller undtagelsesvis forsætlige - uretmæssigt har udbetalt til landbrugsenheder eller til organisationer, der beskæftiger sig med strukturforanstaltninger
   - inddrivelse af bøder, som Kommissionen har pålagt organisationer eller medlemsstater
   - inddrivelse af egne indtægter fra medlemsstaterne under den normale procedure for indkaldelse af fordringer
   - inddrivelse fra modtagere af fællesskabsstøtte, når kontrakten eller støtteaftalen ikke er opfyldt i overensstemmelse med dens bestemmelser;

27.   gentager den beklagelse, det i punkt 36 i sin beslutning af 24. oktober 2006 om inddrivelse af fællesskabsmidler(6) udtrykte over, at oplysninger om inddrivelse af EU-midler ikke er omfattet af det europæiske åbenhedsinitiativ; opfordrer Kommissionen til at gøre navnene på støttemodtagerne og de inddrevne beløb, der debiteres eller krediteres EU-budgettet, samt oplysninger om disse beløbs endelige anvendelse, tilgængelige for budgetmyndigheden og i sidste instans for offentligheden;

28.   bemærker, at det fremgår af Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2006(7) (punkt 2.24), at "De oplysninger om inddrivelser og finansielle korrektioner, som gives i de årlige aktivitetsrapporter for 2006, ikke er så udførlige ..."; opfordrer derfor Kommissionen til at forelægge pålidelige og fuldstændige oplysninger om korrektion af fejl og dokumentation for de korrektioner, som den har foretaget;

29.   mener, at Kommissionen med jævne mellemrum bør forelægge Parlamentet en oversigt over udestående fordringer med oplysninger om den samlede sum af fordringer pr. generaldirektorat (GD), hvor længe hver fordring har været udestående, og om muligt offentliggøre denne oversigt på sit websted;

30.   glæder sig over, at en oversigt over fastlagte fordringer, som man har givet afkald på at inddrive i 2006, blev offentliggjort som bilag til Kommissionens meddelelse (KOM(2007)0274) om en sammenfattende rapport om Kommissionens forvaltning i 2006; bemærker, at det samlede ikke-inddrevne beløb (beløb over 100 000 EUR) var på 23 038 784 EUR for EF-budgettet og 6 549 996 EUR for budgettet for Den Europæiske Udviklingsfond;

31.   understreger, at Kommissionens tjenestegrene årligt udsteder omkring 10 000 indtægtsordrer, og at GD Budget udarbejder kvartalsmæssige opgørelser over udestående beløb, der sendes til de berørte GD'er til inddrivelse;

32.   glæder sig over, at det foreløbige regnskab for 2006 indeholder et kapitel om inddrivelse af udgifter i bemærkningerne til resultatopgørelsen (bind 1, s. 67-71); bemærker, at der i 2006 blev udstedt indtægtsordrer for i alt 634 000 000 EUR; håber, at Kommissionen i fremtiden vil gøre yderligere fremskridt hen imod øget åbenhed;

Sammensætningen af ekspertgrupper, der rådgiver Kommissionen

33.   bemærker, at Kommissionen har oprettet et register (http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/) over ekspertgrupper, der defineres som formelle og uformelle rådgivende organer, der er oprettet enten ved en kommissionsbeslutning eller uformelt af Kommissionens tjenestegrene til at bistå Kommissionen og dens tjenestegrene med at udarbejde lovgivningsmæssige forslag og politiske initiativer;

34.   glæder sig over, at næstformand Kallas efter anmodning fra Budgetkontroludvalget har givet tilsagn om, at fra 2008 skal:

   - navnene på alle medlemmer af både formelle og uformelle grupper offentliggøres og gøres tilgængelige via registret over Kommissionens ekspertgrupper
   - navn, titel, køn, land og i påkommende tilfælde, hvilket organ vedkommende repræsenterer, oplyses for alle eksperter og suppleanter samt observatører i de tilfælde, hvor deltagelsen har indvirkning på budgettet, og offentliggøres via registret over ekspertgrupper, med mindre der gives vægtige grunde til det modsatte
   - de personlige data, der ikke oplyses på denne baggrund, kan i konkrete tilfælde forelægges Europa-Parlamentet i henhold til de relevante bestemmelser i bilag I til rammeaftalen, jf. dog forordning (EF) nr. 45/2001(8),
   - der udvikles en avanceret søgemaskine, der gør det muligt at søge ved hjælp af nøgleord i alle metadata og for eksempel at søge på antallet af eksperter efter land eller efter sammensætning;

35.   bemærker, at registret over ekspertgrupper ikke omfatter:

   - uafhængige eksperter, der bistår Kommissionen i gennemførelsen af rammeprogrammer for forskning og udvikling
   - sektorspecifikke eller tværindustrielle udvalg om social dialog (der var omkring 70 aktive udvalg af denne type i 2005)
   - "komitologiudvalg", der bistår Kommissionen på politikområder, hvor Kommissionen har beføjelse til at gennemføre lovgivning (der var i alt 250 udvalg af denne type i 2004)
   - fælles organer, der udspringer af internationale aftaler (der var i alt 170 aktive udvalg af denne type i 2004);

36.   beklager, at disse grupper generelt ikke medtages i registret, og forventer, at Kommissionen træffer foranstaltninger for at sikre, at registret indeholder alle ekspertgrupper, herunder oplysninger om medlemmer af komitologiudvalg, individuelle eksperter, fælles organer og udvalg om social dialog, og for at sikre, at den samme åbne tilgang anvendes på medlemmer af disse ekspertgrupper, medmindre der gives vægtige grunde til det modsatte i hvert enkelt tilfælde;

37.   opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig undersøgelse af sine ekspertgrupper inden udgangen af 2008 og træffe foranstaltninger til at sikre en afbalanceret repræsentation af interessegrupper blandt ekspertgruppernes medlemmer;

38.   insisterer på, at Kommissionen inden udgangen af 2008 skal udarbejde en åben, gennemskuelig og inklusiv proces for udvælgelse af medlemmer til nye ekspertgrupper, og at den senest i februar 2009 skal orientere Parlamentet om de nye udvælgelseskriterier;

Forvaltningspraksis inden for institutionerne og deres årlige aktivitetsrapporter

39.   anerkender, at det er et vigtigt element i forbindelse med god forvaltningspraksis i selskaber eller i EU's institutioner, at interessenter og offentligheden har adgang til oplysninger om økonomisk forvaltning i en form, som den gennemsnitlige læser kan forstå,

40.   erkender, at holdningen er ændret efter ikrafttrædelsen af den reviderede finansforordning i 2003 på grund af forpligtelsen til at udarbejde årlige aktivitetsrapporter, som i praksis giver et detaljeret indblik i institutionernes interne arbejde;

41.   glæder sig over, at Kommissionens generaldirektører og andre tjenester har offentliggjort deres årlige aktivitetsrapporter (2004, 2005 og 2006) samt Kommissionens sammenfattende rapport om de politiske resultater i 2006 (KOM(2007)0067) på Kommissionens websted http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm;

42.   bemærker, at den sammenfattende rapport og de årlige aktivitetsrapporter ifølge Kommissionen er de bærende elementer i Kommissionens regnskabsaflæggelsessystem (KOM(2006)0277), og opfordrer kraftigt Kommissionen til - da generaldirektørerne og Kommissionen som kollegium i disse rapporter påtager sig deres politiske ansvar for forvaltningen - at træffe seriøse foranstaltninger for at skabe fuld indsigt i, hvordan 80 % af EU-midlerne anvendes (delt forvaltning), idet dens egen regnskabsaflæggelse ellers vil blive anset for at være mangelfuld;

43.   opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at støtte, at medlemsstaterne offentliggør nationale revisionserklæringer, som vil gøre det muligt for den at påtage sig det fulde politiske ansvar for hele EU's økonomiske forvaltning; opfordrer også indtrængende Kommissionen til at basere sig mere på det arbejde, som udføres af nationale revisionsorganer, og eksterne revisioner;

44.   glæder sig over, at Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Ombudsmand alle forelægger aktivitetsrapporter for dechargemyndigheden;

45.   mener, at de årlige aktivitetsrapporter fra de øvrige institutioner, herunder Rådet og Europa-Parlamentet, bør offentliggøres på deres offentlige websteder for at sikre øget åbenhed;

Sortlistning af bedragere

46.   minder om, at et af de spørgsmål, som Kommissionen behandlede i sit forberedende arbejde om åbenhed (SEK(2005)1300), var, om svig i højere grad kunne hindres ved mere åbenhed omkring undersøgelsesresultaterne, og om Kommissionen burde opstille og offentliggøre en "sortliste" over konstaterede tilfælde af svig og således sætte navn på synderne;

47.   bemærker, at mens sortlistning af bedragere behandles indgående i Kommissionens arbejdsdokument (SEK(2005)1300), så er emnet hverken medtaget i Kommissionens grønbog om et europæisk åbenhedsinitiativ eller i den efterfølgende meddelelse;

48.   opfordrer Kommissionen til at overveje, om der bør udarbejdes en "sortliste" over konstaterede tilfælde af svig og dem, der står bag, for at sætte navn på dem og for at orientere offentligheden om Fællesskabets bestræbelser på at bekæmpe svig;

49.   påpeger, at Kommissionen efter anmodning fra Europa-Parlamentet i 1997 for at beskytte EU's finansielle interesser har indført et varslingssystem (EWS - Early Warning System) med fem varslingsniveauer, der skal hjælpe Kommissionens tjenestegrene med at opdage enheder, der kan udgøre en økonomisk eller anden risiko; bemærker, at dette system dækker både central forvaltning (kontrakter og tilskud, der forvaltes direkte af Kommissionens tjenestegrene) og decentral forvaltning (midler forvaltet af tredjelande), og påpeger, at varslingssystemet dog stadig ikke dækker EU-midler, der forvaltes i samarbejde med medlemsstaterne (delt forvaltning, hovedsageligt den fælles landbrugspolitik og strukturfondene), og heller ikke midler, der tildeles internationale organisationer (fælles forvaltning);

50.   bemærker, at overensstemmelsesfejl (f.eks. manglende eller ukorrekt udbudsprocedure) ifølge Revisionsrettens årsberetning for 2006 var den vigtigste årsag til uregelmæssigheder inden for strukturpolitikkerne, og anmoder under henvisning til, at beskyttelse af EU's finansielle interesser er et væsentligt mål, Kommissionen og Revisionsretten om at underrette dechargemyndigheden om de typer af uregelmæssigheder eller svig, som hyppigst forekommer i forbindelse med udbudsprocedurer, og om årsagerne til dem;

51.   bemærker, at registreringer i varslingssystemet af databeskyttelseshensyn, dvs. for at sikre de berørte enheders legitime interesser, og fordi finansforordningen ikke indeholder bestemmelser, der tillader offentliggørelse, er strengt fortrolige

52.   minder om, at der i henhold til finansforordningens artikel 95 skal oprettes en central database over udelukkede ansøgere eller bydende (i overensstemmelse med Fællesskabets bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger), der skal forvaltes i fællesskab af alle institutioner og agenturer og være funktionsdygtig senest den 1. januar 2009;

53.   gentager, at der er et presserende behov for fagetiske regler for OLAF, der tilgodeser uskyldsformodning i forhold til modtagere, som har været genstand for en langvarig og belastende efterforskning og er frikendt af domstolene, og som ikke modtager godtgørelse for skader på deres omdømme eller eventuelt påførte tab;

54.   bemærker, at medlemsstaterne har pligt til at give oplysninger om udelukkede ansøgere og bydende til den kompetente anvisningsberettigede; bemærker endvidere, at der ikke vil være offentlig adgang til databasen, idet adgangen hertil er begrænset til EU-institutioner, forvaltningsorganer og reguleringsorganer (finansforordningens artikel 95, stk. 2);

o
o   o

55.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og andre institutioner.

(1) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 af 13. december 2006 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).
(2) Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.
(3) Den Europæiske Garantifond for Landbruget.
(4) Forslag til aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om nedsættelse af et rådgivende udvalg for standarder i den offentlige forvaltning (SEK(2000)2077).
(5) EUT C 223 af 22.9.2007, s. 1.
(6) EUT C 313 E af 20.12.2006, s. 125.
(7) EUT C 273 af 15.11.2007, s. 1.
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).


Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser
PDF 176kWORD 99k
Europa-Parlamentets beslutning af 19. februar 2008 om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetninger for 2005 - 2006 (2006/2268(INI))
P6_TA(2008)0052A6-0009/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til beslutninger om tidligere årsberetninger fra Kommissionen og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF),

-   der henviser til Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet og Rådet af 12. juli 2006 om beskyttelse af EU's finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetning for 2005 (KOM(2006)0378) samt bilagene (SEK(2006)0911 og SEK(2006)0912),

-   der henviser til Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet og Rådet af 6. juli 2007 om beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetning for 2006 (KOM(2007)0390) samt bilagene (SEK(2007)0930 og SEK(2007)0938),

-   der henviser til OLAF's aktivitetsrapport for 2005(1),

-   der henviser til OLAF's aktivitetsrapport for 2006(2),

-   der henviser til aktivitetsrapport fra Overvågningsudvalget for OLAF for perioden december 2005 til maj 2007(3),

-   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2005(4),

-   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2006(5),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 276, stk. 3, og artikel 280, stk. 5,

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 af 13. december 2006 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder(7),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0009/2008),

A.   der henviser til det materielle indhold af EF-traktatens artikel 280, stk. 1 og 2,

B.   der henviser til, at finansforordningens artikel 53 b, stk. 2, af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8) (finansforordningen) foreskriver følgende:"

2.  Medmindre andet er fastsat i komplementære forskrifter i de relevante sektorspecifikke bestemmelser, skal medlemsstaterne for at sikre, at midlerne ved delt forvaltning anvendes i overensstemmelse med de gældende regler og principper, træffe alle de lovgivningsmæssige og administrative eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte Fællesskabernes finansielle interesser. Med henblik herpå skal de især:

   a) konstatere, at de over budgettet finansierede foranstaltninger virkelig er gennemført, og sikre, at de er gennemført korrekt
   b) forhindre og forfølge uregelmæssigheder og svig
   c) inddrive beløb, der er udbetalt uretmæssigt eller ikke er anvendt korrekt, og beløb, der er gået tabt på grund af uregelmæssigheder eller fejl
   d) ved hjælp af relevante sektorspecifikke bestemmelser og i overensstemmelse med artikel 30, stk. 3, sikre en passende årlig efterfølgende offentliggørelse af oplysninger om modtagerne af midler fra budgettet.

Til dette formål foretager medlemsstaterne kontrol og etablerer et effektivt og produktivt internt kontrolsystem (...)

"

Beløb for indberettede uregelmæssigheder

1.   glæder sig over, at beretningerne om beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser, og navnlig beretningen for regnskabsåret 2006, er blevet mere analytiske; bemærker dog, at statistikkerne støtter sig på meget uensartede nationale strukturer med meget forskelligartede administrative, juridiske, kontrol- og inspektionsmæssige systemer;

2.   kræver, at årsberetningerne om beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser samt Europa-Parlamentets betænkninger på grundlag af disse beretninger sættes på Rådets dagsorden, og at Rådet efterfølgende fremsender sine bemærkninger til Parlamentet og Kommissionen;

3.   konstaterer, hvad angår de egne indtægter, landbrugsudgifter og medlemsstaternes strukturforanstaltninger, at de indberettede uregelmæssigheder i 2006 vedrørte et samlet beløb på 1 143 millioner EUR (sammenlignet med regnskabsåret 2005: 1 024 millioner EUR, regnskabsåret 2004: 982,3 millioner EUR, regnskabsåret 2003: 922 millioner EUR, regnskabsåret 2002: 1 150 millioner EUR); bemærker, at de beløb, medlemsstaterne har indberettet til Kommissionen, i 2006 kan opdeles som følger:

   - egne indtægter: 353 millioner EUR, (regnskabsåret 2005: 328,4 millioner EUR, regnskabsåret 2004: 212,4 millioner EUR, regnskabsåret 2003: 269,9 millioner EUR, regnskabsåret 2002: 367 millioner EUR)
   - garantier i forbindelse med Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL): 87 millioner EUR (regnskabsåret 2005: 102 millioner EUR, regnskabsåret 2004: 82,1 millioner EUR, regnskabsåret 2003: 169,7 millioner EUR, regnskabsåret 2002: 198,1 millioner EUR)
   - strukturforanstaltninger: 703 millioner EUR (regnskabsåret 2005: 601 millioner EUR, regnskabsåret 2004: 694,5 millioner EUR, regnskabsåret 2003: 482,2 millioner EUR, regnskabsåret 2002: 614,1 millioner EUR);

konstaterer ligeledes, hvad angår førtiltrædelsesfondene, at de indberettede uregelmæssigheder i 2006 vedrørte et samlet beløb på 12,32 millioner EUR (regnskabsåret 2005: 17,6 millioner EUR);

4.   finder, at en lang række faktorer kan påvirke de årlige variationer i de finansielle virkninger af uregelmæssigheder;

5.   understreger, at et meget stort antal uregelmæssigheder, der indberettes til Kommissionen, ikke nødvendigvis betyder et højt bedrageriniveau; henviser til, at det også kan betyde, at kontrolforanstaltningerne har været effektive, og at der har været et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen; glæder sig over, at Kommissionen i årsberetningen for 2006 har understreget betydningen af et sådant samarbejde;

Generel analyse

6.   konstaterer, hvad angår egne indtægter, at det beløb, der er berørt af uregelmæssigheder, er steget (+ 7 %) fra 328 millioner EUR i 2005 til 353 millioner EUR i 2006; at de produkter, der især har været ramt af uregelmæssigheder, er tv-apparater (2005: 69 millioner EUR, 2006: 62,3 millioner EUR) og cigaretter (2005: 30,9 millioner EUR, 2006: 27,6 millioner EUR); at antallet af tilfælde er steget betydeligt i Italien (+ 122 %) og Nederlandene (+ 81 %); påpeger, at 113,4 millioner EUR (32 %) er blevet inddrevet i 2006;

7.   konstaterer, hvad angår landbrugsudgifter, at det beløb, der er berørt af uregelmæssigheder, er faldet fra 105 millioner EUR i 2005 til 87 millioner EUR i 2006; henviser til, at Spanien, Frankrig og Italien er ansvarlige for 57, 2 % af uregelmæssighederne eller i alt 64,9 millioner EUR, og at de hårdest ramte sektorer er udvikling af landdistrikter, okse- og kalvekød samt sektoren for frugt og grønsager;

8.   glæder sig over gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansieringen af den fælles landbrugspolitik(9), hvis sigte er at give medlemslandene et forenklet og mere effektivt retsgrundlag for inddrivelse af uregelmæssige udbetalinger; kræver, at Kommissionen evaluerer anvendelsen af denne lovgivning og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet;

9.   glæder sig over, at det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS), gennem hvilket 68% af transkationerne er blvet behandlet, fungerer godt og har gjort det muligt at påvise en betydelig andel af de konstaterede uregelmæssigheder;

10.   bemærker med bekymring, at niveauet for inddrivelse af uberettigede udbetalinger fortsat er lavt og varierer medlemslandene imellem, og kræver, da der med tiden vil blive færre muligheder for inddrivelse, at Kommissionen øger indsatsen for at forbedre inddrivelsesprocenten for uberettigede udbetalinger;

11.   mener, at Kommissionen bør træffe korrigerende foranstaltninger, når inddrivelsesprocenten i en given medlemsstat systematisk forbliver lav;

12.   forsikrer Kommissionen om, at den har Parlamentets fulde støtte i den strenge håndhævelse af lovgivningen om standsning af udbetalinger, og opfordrer indtrængende til, at finansiering fra den fælles landbrugspolitik også underlægges den samme procedure som de foranstaltninger, der allerede er iværksat(10) for at undgå overførsel af midler i tilfælde, hvor Kommissionen ikke har en fuldstændig garanti for, at administrationen og kontrolsystemerne i den medlemsstat, der modtager disse midler, er pålidelige;

13.   opfordrer Kommissionen til at evaluere effektiviteten og gennemsigtigheden af overvågningssystemerne i forbindelse med udbetalingerne til landmændene som led i de årlige beretninger om beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser;

14.   glæder sig over arbejdet i taskforcen for inddrivelser(11), der har kunnet afvikle et stort antal uregelmæssigheder i de foregående år (1971-2006: 3 061 millioner EUR); henviser til, at medlemsstaterne følgelig har inddrevet 898 millioner EUR, og at 1 200 millioner EUR har kunnet afvikles ved regnskabsafviklingsproceduren; understreger dog, at medlemsstaterne skal være langt mere agtpågivende for at undgå uregelmæssigheder og inddrive de udestående beløb;

15.   tager Kommissionens vedtagelse af dens anden rapport om manglerne i gennemførelsen af systemet med den "sorte liste" (Rådets forordning (EF) nr. 1469/95(12)) til efterretning og kræver en bredere debat i EU-institutionerne om planerne for fremtiden, hvor den mest nærliggende fremgangsmåde vil være en betydelig forhøjelse af straffen for de medlemsstater, som ikke opfylder deres forpligtelser med hensyn til tilbagebetaling af uberettiget udbetalte beløb;

16.   bemærker, at det beløb, der er berørt af uregelmæssigheder, hvad angår strukturforanstaltninger, er steget med 17 %, eller fra 601 millioner EUR i 2005 til 703 millioner EUR i 2006 (strukturfonde 517 millioner EUR, Samhørighedsfonden 186 millioner EUR); henviser til, at uregelmæssighederne frem for alt (75 %) vedrørte Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF); henviser til, at Tyskland, Spanien, Italien, Portugal og Det Forenede Kongerige er ansvarlige for ca. 85 % af det berørte beløb (438,1 millioner EUR) inden for strukturfondene i 2006; henviser til, at støttemodtagerne ofte har faktureret ikke-støtteberettigede beløb; henviser til, at de faktiske forhold er blevet påvist ved en kontrol af dokumenter;

17.   beklager, at der for 60 projekters vedkommende af de 95, der er finansieret over strukturfondene og revideret i løbet af indeværende programperiode, er konstateret væsentlige fejl i de indberettede projektomkostninger, hvilket er en stigning i antallet af uregelmæssigheder i forhold til året før; mener, at der bør foretages revision af et større antal projekter, således at de konklusioner, man når frem til, giver mulighed for at formulere klare anbefalinger med hensyn til forbedring af den økonomiske forvaltning;

18.   konstaterer, at 266,5 millioner EUR af et samlet beløb på 703 millioner EUR stadig skal inddrives for 2006, mens 762 millioner EUR endnu ikke er blevet inddrevet for tidligere år; opfordrer Kommissionen til to gange om året at informere Parlamentets kompetente udvalg om de fremskridt, der er gjort, og de specifikke foranstaltninger, der er truffet med henblik på at fremskynde inddrivelsen af udestående beløb;

19.   konstaterer, hvad angår førtiltrædelsesfonden, at det beløb, der er berørt af uregelmæssigheder, er faldet fra 26,5 millioner EUR i 2005 til 12,3 millioner EUR i 2006; henviser til, at den hyppigste fejl var fakturering af ikke-støtteberettigede udgifter og manglende overholdelse af kontraktbetingelser eller forskrifter; henviser til, at 11 millioner EUR er blevet inddrevet siden indførelsen af fonden; henviser dog til, at 14 millioner EUR stadig mangler at blive inddrevet;

20.   er fortsat overbevist om, at medlemsstaterne og EU-institutionerne, herunder Revisionsretten, må nå til en politisk forståelse omkring en "acceptabel fejlrate", hvis det nogensinde skal lykkes at afgive en positiv revisionserklæring;

Påviste svagheder

21.   anmoder Kommissionen om i årsberetningen for 2008 om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser at foretage en analyse af de strukturer i medlemsstaterne, der er involveret i bekæmpelsen af uregelmæssigheder; henviser til, at denne analyse bl.a. skal besvare følgende spørgsmål, så Parlamentet kan få et tydeligere overblik over gennemførelsen af den lovgivningsmæssige ramme for bedrageribekæmpelsesnetværket:

   - Hvilke nationale myndigheder i medlemsstaterne er berørt af disse tiltag?
   - Hvordan organiserer de deres samarbejde?
   - Hvilke inspektionsbeføjelser har de nationale myndigheder?
   - Handler disse nationale myndigheder på grundlag af årlige programmer?
   - Har de pligt til at udarbejde en rapport om de mål, der skal forfølges i forbindelse med deres overvågning?
   - Er de nationale myndigheder forpligtet til at udarbejde en rapport om anvendelsen af EU-midler?
   - På hvilken måde samarbejder de med OLAF, og hvordan meddeles deres resultater til Kommissionen?
   - Hvilke EU-databaser har de direkte adgang til?
   - Hvilke nationale databaser kan Kommissionen få adgang til?
   - Hvad er de anslåede udgifter til kontrol?
   - Hvilke mekanismer er der til indberetning af uregelmæssigheder?
   - Hvad er status for gennemførelsen af Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96?

22.   anmoder Kommissionen om, hvad angår sektoren for egne indtægter, at oplyse, hvilke yderligere tiltag den vil iværksætte for at sætte en stopper for den svigagtige import af tv-apparater, cigaretter og helt generelt vareforfalskninger; bemærker i den sammenhæng med tilfredshed, at OLAF har etableret en afdeling i Kina; tilskynder Kommissionen til at styrke kampen mod vareforfalskninger; opfordrer Kommissionen til at rapportere tilbage i forbindelse med årsberetningen om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser for 2007, der vil blive offentliggjort i juli 2008, vedrørende de initiativer og tiltag, der er blevet iværksat på baggrund af Parlamentets beslutning af 11. oktober 2007 om konsekvenserne af aftalen mellem Fællesskabet, medlemsstaterne og Philip Morris om at intensivere bekæmpelsen af svig og cigaretsmugling og opfølgning af henstillingerne fra Europa-Parlamentets Midlertidige Undersøgelsesudvalg om Ordningen for Fællesskabsforsendelse(13);

23.   anser det for fuldstændig uacceptabelt, at Tyskland og Spanien i flere år har undladt at fremsende oplysninger om uregelmæssigheder vedrørende landbrugsudgifterne til Kommissionen i elektronisk form; bemærker endvidere, at de to lande er ansvarlige for 38 % (33,2 millioner EUR) af uregelmæssighederne, og at Tyskland ikke længere indberetter data vedrørende de implicerede personer og virksomheder på trods af forpligtelsen hertil; tilskynder derfor Kommissionen til at indlede overtrædelsesprocedurer mod disse to medlemsstater og tilbageholde 10 % af landbrugsstøtten, indtil procedurerne er afsluttet; anmoder formanden for Budgetkontroludvalget om at sende en skrivelse til de relevante faste repræsentationer med anmodning om en redegørelse;

24.   er af den opfattelse, at perioden på 39 måneder fra det øjeblik, hvor en uregelmæssighed begås, til det øjeblik, hvor uregelmæssigheden indberettes til Kommissionen, er uacceptabel, fordi en sådan forsinkelse gør det vanskeligere at inddrive beløbet; spørger Kommissionen om, hvilke foranstaltninger den har truffet for at kalde medlemsstaterne til orden; konstaterer, at medlemsstaterne ikke er tilstrækkeligt årvågne;

25.   spørger om, hvilke foranstaltninger Kommissionen har truffet for at mindske antallet af uregelmæssigheder inden for sektoren for udvikling af landdistrikter, okse- og kalvekød samt frugt og grønsager;

26.   kræver, at Kommissionen står fast, såfremt Grækenland ikke overholder handlingsplanen for indførelse af IFKS(14); ønsker at blive informeret om det samlede støttebeløb, der indtil nu over fællesskabsbudgettet er betalt til Grækenland til etablering af IFKS, og hvorvidt dette beløb kan inddrives, såfremt systemet ikke fungerer fuldt ud inden september 2008;

27.   bemærker, hvad angår strukturforanstaltninger, at 84 % af uregelmæssighederne kunne konstateres i Italien (2006: 228,2 millioner EUR), Spanien (2006: 85,7 millioner EUR), Det Forenede Kongerige (2006: 59,8 millioner EUR), Portugal (2006: 37,2 millioner EUR) og Tyskland (2006: 27,2 millioner EUR); konstaterer samtidig, at hverken Tyskland eller Spanien anvender det elektroniske modul af informationssystemet vedrørende bedrageribekæmpelse, og at Tyskland endog undlader at indberette data vedrørende de implicerede personer og virksomheder; anmoder formanden for Budgetkontroludvalget om at sende en skrivelse til de relevante faste repræsentationer med anmodning om en redegørelse;

28.   mener på den baggrund, at programmeringsperioden fra 2000 til 2006 har vist, at alt for komplicerede regler og ineffektive kontrol- og overvågningssystemer bidrager til de konstaterede uregelmæssigheder; påpeger endvidere, at betalingerne ofte når frem til modtagerne med stor forsinkelse; glæder sig derfor over forbedringerne som følge af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden(15); ønsker helt generelt, at de regionale og lokale myndigheder i højere grad inddrages i programmeringen og gennemførelsen af bevillingerne;

29.   minder om, at Parlamentet i punkt 11 af sin beslutning af 15. juni 2006 om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetning for 2004(16) anførte følgende: "(...) at opmærksomheden i rapporteringsperioden 2005 fortrinsvis bør rettes mod uregelmæssigheder i de strukturpolitiske foranstaltninger"; må dog konstatere, at situationen synes at være blevet værre;

30.   mener, at Kommissionen bør være særlig opmærksom på kriminelle netværk, der er specialiseret i uretmæssigt at tilegne sig EU-midler;

31.   opfordrer Kommissionen til at give Parlamentets Budgetkontroludvalg en detaljeret analyse af det eller de systemer, der anvendes af den organiserede kriminalitet, uanset om de styres af mafiaer eller ej, og som undergraver Fællesskabernes finansielle interesser;

32.   er yderst foruroliget over følgende udtalelse fra Revisionsrettens formand: "Kontrol- og overvågningssystemerne i medlemsstaterne har generelt været ineffektive eller middelmådige, og Kommissionens kontrol med deres funktion har også kun været middelmådig"(17);

33.   kræver derfor, at medlemsstaterne garanterer deres kontrol- og overvågningssystemers kvalitet og på passende politisk niveau vedtager en national forvaltningserklæring vedrørende alle fællesskabsbevillinger under delt forvaltning; anmoder Kommissionen om aktivt at forsvare denne idé og oplyse om eventuelle fremskridt i årsberetningen om beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser;

34.   opfordrer Kommissionen til at træffe passende foranstaltninger og om nødvendigt indlede overtrædelsesprocedurer over for de medlemsstater, som ikke bistår Kommissionens tjenestegrene med at foretage undersøgelser på stedet i overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96;

35.   anmoder i den forbindelse Kommissionen om at evaluere indførelsen af bindende og retsbevarende elementer i en fremtidig EU-lovgivning, for så vidt angår delt forvaltning, således at uregelmæssige indbetalinger kan inddrives ved inddrivelsesprocedurens afslutning, f.eks. i form af en kaution fra medlemsstaternes side over for Fællesskabet for støttemodtagernes udnyttelse af EU-midler;

36.   minder om, at der, hvad angår strukturforanstaltninger, er over 1 000 millioner EUR, der skal inddrives for 2006 og tidligere regnskabsår:

37.   understreger, at medlemsstaterne er direkte ansvarlige for at søge midler omfattet af uregelmæssigheder tilbagebetalt; tilskynder endnu en gang Kommissionen til at suspendere mellemliggende betalinger til medlemsstater, hvis der er tale om alvorlige uregelmæssigheder; erkender, at der er behov for at reagere hensigtsmæssigt, hvis medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer er utilstrækkelige, og minder om, at svig og uregelmæssigheder er til skade for Den Europæiske Unions arbejde, navnlig for strukturelle projekter;

38.   glæder sig over, at oplysninger om modtagerne af strukturfondsmidler inden for rammerne af det europæiske initiativ om gennemsigtighed skal offentliggøres, og anmoder indtrængende om, at medlemsstaterne forpligtes til at offentliggøre oplysninger om projekter og modtagere af bevillinger under samtlige EU-fonde, der er omfattet af delt forvaltning;

39.   kræver, at medlemsstaterne hvert år indberetter det økonomiske tab som følge af definitivt tabte beløb til Kommissionen, der indføjer beløbet i årsberetningen;

40.   anmoder endvidere de kompetente myndigheder i medlemsstaterne om at underrette Kommissionen, herunder OLAF, en gang om året, om domme vedrørende svigagtig udnyttelse af strukturfondene;

41.   anmoder Kommissionen om at tage stilling til den negative evaluering af dens arbejde fra Revisionsrettens side og samtidig redegøre for, hvilke foranstaltninger den har truffet for at forbedre en situation i medlemsstaterne, der skader beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser;

42.   opfordrer samtidig Kommissionen til oftere at rapportere tilbage til medlemsstaterne og give dem detaljer om, hvordan den har anvendt de indberettede oplysninger, samt hvordan den har fulgt op på de indberettede uregelmæssigheder;

43.   konstaterer, hvad angår udnyttelsen af førtiltrædelsesfonden, at Bulgarien (2006: 1,7 millioner EUR), Polen (2006: 2,4 millioner EUR), Rumænien (2006: 5,5 millioner EUR) og Slovakiet (2006: 1,9 millioner EUR) tegner sig for 94 % af uregelmæssighederne; bemærker i den forbindelse, at Kommissionen har understreget nødvendigheden af en fælles fortolkning og ensartet anvendelse af retningslinjer og arbejdsdokumenter; anmoder derfor Kommissionen om at oplyse, hvilke foranstaltninger den har truffet i denne henseende;

44.   opfordrer Kommissionen til at sørge for, at medlemsstaterne endnu tydeligere og lige fra begyndelsen kan identificere uregelmæssigheder, der menes at udgøre svigagtig misbrug, eftersom medlemsstaterne fortsat har vanskeligt ved præcist at fastslå, hvad en uregelmæssighed eller svig er, og hvad der skal indberettes til Kommissionen/OLAF, selv om de overholder kravene om kvartalsvis indberetning;

45.   opfordrer Kommissionen til at hjælpe medlemsstaterne med at bruge OLAF's Anti-Fraud Information System/CIGinfo (informations- og meddelelsesinstrument vedrørende cigaretsmugling); mener, at dette ene administrative websted kunne forbedre udvekslingen af data (særligt om uregelmæssigheder) mellem OLAF og medlemsstaterne, når først de nationale og de europæiske systemer er kompatible;

46.   glæder sig over, at Budgetkontroludvalget allerede to gange er mødtes med sine kolleger i de nationale parlamenter; mener, at årlige møder mellem de nationale Parlamenters budgetkontroludvalg og Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg kunne være yderst nyttige med hensyn til at forbedre medlemsstaternes kontrol- og overvågningssystemer og opnå en national forvaltningserklæring;

47.   ønsker det tættest mulige samarbejde mellem Revisionsretten og de nationale og regionale revisionsorganer med henblik på at øge anvendelsen af deres beretninger til overvågning af udnyttelsen af EU-midler i medlemsstaterne;

OLAF's aktivitetsrapporter

48.   konstaterer, at OLAF blev omstruktureret i 2006 under hensyntagen til Revisionsrettens særberetning nr. 1/2005; mener, at OLAF's rolle bør evalueres af Europa-Parlamentet i forbindelse med proceduren for revision af OLAF-forordningen;

49.   opfordrer Kommissionen til at sikre, at den database, der er omhandlet i artikel 95 i finansforordningen, bliver fuldt operationel fra 1. januar 2009;

50.   konstaterer, at OLAF i 2005 modtog 802 og i 2006 826 nye anmeldelser; glæder sig over, at evalueringssystemet har gjort det muligt at reducere antallet af indledte sager til 254, og at statistikkerne endvidere for hovedparten af de afsluttede sager viser en administrativ, disciplinær, økonomisk, retslig eller lovgivningsmæssig opfølgning; bemærker, at den økonomisk konsekvens af samtlige igangværende og afsluttede sager ved udgangen af regnskabsåret 2005 var på 6 600 millioner EUR og på 7 400 millioner EUR ved udgangen af regnskabsåret 2006, og at de mest berørte sektorer har været strukturfondene (2006: 1 606,7 millioner EUR), cigaretter (2006: 1 320,1 millioner EUR), told (2006: 989,8 millioner EUR) og moms (2006: 727,8 millioner EUR);

51.   opfordrer Kommissionen til at forberede et passende retsgrundlag for offentliggørelse af navnene på virksomheder og enkeltpersoner, der har begået svig mod Fællesskabet;

52.   glæder sig over den måde, hvorpå OLAF har informeret Parlamentet om opfølgningen af de afsluttede sager; bemærker dog, at de berørte statsadvokaturer har nægtet at foretage opfølgning i 20 tilfælde (ud af 134 tilfælde, hvor der blev anmodet om en retslig opfølgning) på grund af forældelse eller manglende beviser;

53.   beklager imidlertid, at OLAF ikke har genoptaget dialogen om de skriftlige oplysninger, parlamentets kompetente udvalg modtager regelmæssigt, således som der blev anmodet om i Parlamentets ovennævnte beslutning af 15. juni 2006;

54.   konstaterer i lighed med tidligere regnskabsår, at de fleste sager er blevet registreret i Belgien, Tyskland og Italien;

55.   henleder opmærksomheden på sin ovennævnte beslutning af 11. oktober 2007;

56.   konstaterer, at der i 2006 blev registreret et beløb på over 450 millioner EUR i form af inddrivelser i forbindelse med OLAF-undersøgelser, og at dette beløb stammer fra sager, der blev afsluttet i 2006 (ca. 114 millioner EUR) og igangværende opfølgningsforanstaltninger (ca. 336 millioner EUR, navnlig inden for landbrugssektoren (134,6 millioner EUR) og strukturfondene (146,3 millioner EUR));

57.   bifalder samarbejdet mellem OLAF, Europol, Eurojust og visse internationale organisationer, et samarbejde, der bl.a. har til formål at bekæmpe den organiserede kriminalitet; understreger samtidig, at et sådant samarbejde skal være gennemskueligt og bevare OLAF's uafhængighed;

58.   forstår, at Kommissionen af økonomiske hensyn ønsker at begrænse antallet af sprogudgaver af sine rapporter; insisterer ikke desto mindre på, at bilag 2 til årsberetningerne om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser samt aktivitetsrapporterne skal gøres tilgængelige, i det mindste på engelsk, fransk og tysk;

Revision af OLAF-forordningen

59.   minder Kommissionen om, at Parlamentet i punkt 30 af sin ovennævnte beslutning af 15. juni 2006 har talt for, at samtlige undersøgelsesbeføjelser for OLAF sammenfattes i en enkelt forordning; understreger samtidig, at Rådets arbejdsgruppe om bedrageribekæmpelse også synes at gå ind for en strømlining af det aktuelle retsgrundlag(18); opfordrer derfor OLAF til snarest muligt at forelægge en analyse af samspillet mellem de forskellige retsakter, der giver OLAF undersøgelsesbeføjelser, i forbindelse med OLAF's aktivitetsberetning for regnskabsåret 2007 med henblik på eventuelt at integrere resultaterne af denne analyse i den kommende revision af OLAF-forordningen; understreger i den forbindelse, at Lissabontraktaten(19) også ændrer EU-traktatens artikel 280, der omhandler bedrageribekæmpelse;

60.   bemærker, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 27. november 2007 afsagde dom i sagen Tillack mod Kongeriget Belgien (sag nr. 20477/05) og fandt, at den belgiske stat havde overtrådt artikel 10 (ytringsfrihed) i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, da den gennemsøgte journalistens lokaler; bemærker imidlertid, at hverken OLAF's eller Kommissionens forudgående administrative undersøgelser var omfattet af dommen; er i den forbindelse af den opfattelse, at alle passende foranstaltninger generelt skal træffes for at beskytte rettighederne hos personer, der er genstand for en undersøgelse;

Bekæmpelse af momsbedrag

61.   er yderst foruroliget over den økonomiske skade, som transaktioner af "karrusel"-typen forårsager; konstaterer f.eks., at det tyske institut for økonomiske undersøgelser anslår, at de nationale tab af momsindtægter for årene 2003-2005 beløber sig til mellem 17 000 og 18 000 millioner EUR pr. år, og at medlemsstaterne generelt anslår, at de mister ca. 10 % af deres momsindtægter hvert år, samt at en tredjedel af disse tab skyldes grænseoverskridende transaktioner af "karrusel"-typen;

62.   bemærker endvidere, at Overhuset anslår det nationale tab af momsindtægter i Det Forenede Kongerige i perioden 2005-2006 til mellem 3 500 og 4 750 millioner pund sterling: eller mindst 9,6 millioner pund sterling dagligt; citerer rapporten, der anfører som følger: "den aktuelle mekanisme for moms-transaktioner inden for Fællesskabet kan ikke opretholdes"(20);

63.   minder om, at der kun kan tages hensyn til de faktiske indtægter i forbindelse med opkrævningen af de egne momsindtægter;

64.   er yderst foruroliget over, at mange medlemsstater fortsat er tilbageholdende, når det drejer sig om en styrkelse af samarbejdet mellem de kompetente nationale tjenestegrene på den ene side og Kommissionen, herunder OLAF, og de nationale tjenestegrene på den anden;

65.   glæder sig over Kommissionens meddelelse til Rådet om visse centrale elementer, der bidrager til udformningen af strategien for bekæmpelse af momssvig i EU (KOM(2007)0758); opfordrer følgelig sit kompetente udvalg til at tage aktive skridt til overvågning af dens gennemførelse;

66.   beklager, at Rådet endnu ikke har taget stilling til forordningen om gensidig bistand med henblik på beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser mod svig og enhver anden ulovlig aktivitet(21), der blev behandlet ved førstebehandling i Parlamentet den 23. juni 2005(22); pålægger sin formand at tage kontakt til Rådets formand for at fremme sagen;

67.   mener, at et bedre samarbejde mellem de berørte tjenestegrene og med Kommissionen (OLAF) er en absolut forudsætning for at kunne bekæmpe grænseoverskridende bedrageri af "karrusel"-typen, og at systemet til udveksling af momsoplysninger og samarbejdet på området dataanalyse med Kommissionens (OLAF's) hjælp bør styrkes i den forbindelse;

o
o   o

68.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Overvågningsudvalget for OLAF og OLAF.

(1) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/aar2005/doc/olaf_aar.pdf.
(2) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/olaf_aar.pdf.
(3) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.html.
(4) EUT C 263 af 31.10.2006, s. 1.
(5) EUT C 273 af 15.11.2007, s. 1.
(6) EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1.
(7) EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.
(8) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).
(9) EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1437/2007 (EUT L 322 af 7.12.2007, s.1.)
(10) Kommissær Danuta Hübner fremførte i et skriftligt svar til Budgetkontroludvalget, at betalingsanmodninger til EFRU i 2006 er blevet tilbageholdt af Spanien, indtil resultaterne af revisionen af de korrigerende foranstaltninger forelå. Hübner påpegede endvidere standsninger af udbetalinger fra ESF i 2005 til alle programmer i England, til mål 3-programmerne, til visse regionale programmer i Frankrig og til programmer i de italienske regioner Calabrien og Sicilien, samt til Equal i Spanien og Italien i 2006.
(11) Oprettelsen af taskforcen for inddrivelser blev bekendtgjort i Kommissionens meddelelse "Forbedring af inddrivelsen af fællesskabsfordringer, der opstår i forbindelse med direkte og delt forvaltning af fællesskabsudgifter" (KOM(2002)0671 endelig). Taskforcen er et fælles OLAF/DG AGRI -initiativ, som ledes af OLAF.
(12) Rådets forordning (EF) nr. 1469/95 af 22. juni 1995 om foranstaltninger, der skal træffes over for visse erhvervsdrivende, der drager fordel af transaktioner finansieret af EUGFL, Garantisektionen (EFT L 145 af 29.6.1995, s. 1).
(13) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0432.
(14) Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2006: "5.11. For femte år i træk fremsætter generaldirektøren i sin erklæring et forbehold på grund af den utilstrækkelige anvendelse af IFKS i Grækenland. Rettens revision vedrørende 2006 bekræfter, at der stadig er problemer med udførelsen af de centrale kontroller. Det gælder særlig: behandlingen af ansøgninger, inspektionsprocedurerne, dyredatabasens integritet og markidentifikationssystemet."
(15) EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25. Ændret ved forordning (EF) nr. 1989/2006 (EUT L 411 af 30.12.2006, s. 6).
(16) EUT C 300 E af 9.12.2006, s. 508.
(17) Tale til Budgetkontroludvalget den 12. november 2007.
(18) Skrivelse til OLAF's direktør af 2. april 2007.
(19) EUT C 306 af 17.12.2007, s. 127.
(20) Punkt 52 i rapport fra House of Lords, European Union Committee, Stopping the Carousel; Missing Trader Fraud in the EU, HL Paper 101, af 25. maj 2007.
(21) KOM(2004)0509, senere ændret ved (KOM(2006)0473.
(22) EUT C 133 E af 8.6.2006, s. 105.


Markedsadgang for EU's virksomheder
PDF 54kWORD 77k
Europa-Parlamentets beslutning af 19. februar 2008 om EU's strategi for øget markedsadgang for EU's virksomheder (2007/2185(INI))
P6_TA(2008)0053A6-0002/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om det globale Europa og et stærkere partnerskab for øget markedsadgang for EU's eksportører (KOM(2007)0183),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om det globale Europa: I konkurrencen på verdensmarkedet - Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse (KOM(2006)0567),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om det globale Europa: Europas handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter i en global økonomi under forandring - En grønbog til brug ved den offentlige høring (KOM(2006)0763),

-   der henviser til sin beslutning af 28. september 2006 om EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Indien(1),

-   der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2006 om Kommissionens årsberetning til Europa-Parlamentet om de antidumping-, antisubsidie- og beskyttelsesforanstaltninger, som tredjelande har anvendt over for EU (2004)(2),

-   der henviser til sin beslutning af 4. april 2006 om evaluering af Doha-runden efter WTO's ministerkonference i Hongkong(3),

-   der henviser til sin beslutning af 12. oktober 2006 om de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Mercosur med henblik på indgåelsen af en interregional associeringsaftale(4),

-   der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om de transatlantiske økonomiske forbindelser mellem EU og USA(5),

-   der henviser til sin beslutning af 13. oktober 2005 om perspektiverne for de handelsmæssige forbindelser mellem EU og Kina(6).

-   der henviser til det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene til Kommissionens meddelelse om økonomiske reformer og konkurrenceevne: Hovedkonklusionerne i 2006-rapporten om Europas konkurrenceevne (SEK(2006)1467),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Politiske rammer til styrkelse af fremstillingsindustrien i EU - mod en mere integreret industripolitisk strategi (KOM(2005)0474),

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 23.-24. marts 2006,

-   der henviser til sin beslutning af 15. marts 2006 om bidraget til Det Europæiske Råds forårsmøde i 2006 med henblik på Lissabon-strategien(7),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om EU-Kina: Tættere partnerskab, større ansvar (KOM(2006)0631) og det ledsagende arbejdsdokument: Tættere partnerskab, større ansvar - Et oplæg til handels- og investeringspolitik i forholdet mellem EU og Kina: Konkurrence og partnerskab (KOM(2006)0632),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program - moderne SMV-politik for vækst og beskæftigelse (KOM(2005)0551),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0002/2008),

A.   der henviser til, at EU spiller en nøglerolle i verdenshandelen og bør fortsætte med at vise lederskab i det globale økonomiske system for at gøre det mere fair og sikre mere hensyntagen til miljøet og de arbejdsmarkedsmæssige rettigheder,

B.   der henviser til, at EU er verdens største eksportør og den største leverandør af tjenesteydelser og derfor er stærkt interesseret i at sikre, at der åbnes nye markeder for varer og tjenesteydelser,

C.   der henviser til, at Den Europæiske Union må gennemføre mere ambitiøse og fremadrettede strategier for at leve op til globaliseringens udfordringer og imødegå øget konkurrence fra de store udviklingsøkonomier, idet dog den europæiske økonomiske, regionale og sociale model bevares, og menneskerettighederne samt miljø- og socialstandarderne fremmes,

D.   der henviser til, at økonomisk åbenhed, både hjemme og ude i verden, er afgørende for jobskabelse og vækst og for bevarelse af den internationale konkurrenceevne; der henviser til, at Den Europæiske Union derfor som led i strategien for markedsadgang bør fortsætte sit arbejde på at åbne EU's markeder og tilskynde sine handelspartnere til at reducere deres egne hindringer og yderligere åbne deres markeder,

E.   der henviser til, at tilstrækkelig adgang til tredjelandemarkeder vil gøre det muligt for EU's egne producenter at forblive ledere inden for varer og tjenesteydelser med stor merværdi, udbygge innovationen af deres produkter, fremme kreativiteten, beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder og opnå væsentlige stordriftsfordele,

F.   der henviser til, at udviklingen i verdenshandelen gør det lige så vigtigt at have adgang til tredjelandemarkeder som at forsvare EU's markeder mod illoyal konkurrence,

G.   der henviser til, at liberalisering af handelen og handelens øgede volumen fremmer den internationale konkurrence, men samtidig øger risikoen for, at eksporten rammes af handelshindringer, som kan få skadelige konsekvenser for EU-virksomhedernes internationale konkurrenceevne,

H.   der henviser til, at EU's konkurrenceevne ikke kan undgå at blive påvirket af protektionistisk adfærd, som ikke er baseret på Verdenshandelsorganisationens (WTO) regler, uanset om denne praktiseres i eller uden for Fællesskabet,

I.   der henviser til, at afviklingen af handelshindringerne afgjort vil øge Europas eksport af varer og tjenesteydelser og garantere en støt vækst i EU's økonomi,

J.   der henviser til, at der bør tages højde for EU's handelspartneres utilstrækkelige beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, inklusive geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser,

K.   der henviser til, at det er yderst vigtigt at sondre mellem a priori ubegrundede handelshindringer, der skyldes ufuldstændig gennemførelse af gældende bilaterale og multilaterale handelsregler, og hindringer, der skyldes myndigheders legitime lovgivningsmæssige og administrative aktiviteter, som oprindelig ikke sigtede mod handelen, men som alligevel har haft utilsigtede konsekvenser for denne,

L.   der henviser til, at tunge toldprocedurer for import, eksport og transit og sanitære og fytosanitære begrænsninger, der er uberettiget i henhold til de gældende WTO-regler, urimelig anvendelse af handelsforsvarsinstrumenter og ringe beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder a priori er ubegrundede handelshindringer, der skal fjernes for at give europæiske virksomheder lettere adgang til markederne;

M.   der henviser til, at det, selv om det er særdeles vanskeligt nøjagtigt at anslå omfanget af den EU-handel, der hindres af begrænsninger på udenlandske markeder, synes klart, at handelshindringer har afgørende konsekvenser for EU's generelle eksportevne,

N.   der henviser til, at Den Europæiske Union økonomisk set generelt er stærkere repræsenteret i industrialiserede lande, hvor efterspørgslen er statisk, og markant svagere repræsenteret i hurtigvoksende områder og på nye markeder som Kina og Indien,

O.   der henviser til, at Den Europæiske Union generelt betragtes som et meget åbent og transparent marked, som behandler konkurrencebegrænsende adfærd seriøst og garanterer rimelige vilkår for al import, uanset oprindelse,

P.   der henviser til, at høje toldsatser stadig er en væsentlig hindring for handelen, navnlig i forbindelserne med de store nyindustrialiserede lande,

Q.   der henviser til, at WTO er det eneste effektive forum til sikring af markedsadgang og loyal og retfærdig global handel, og til, at en projicering af den europæiske forvaltningsmodel bør bidrage til yderligere udvikling af hensigtsmæssige og fair regler og sikre et mere stabilt og sammenhængende regelsæt for verdenshandelen,

R.   der henviser til, at det er i Kommissionens almindelige interesse at sikre, at handelslovgivningen og den praksis, dens partnere vedtager, i videst muligt omfang er i overensstemmelse med WTO's regler og andre internationale regler,

S.   der henviser til, at handelshindringer og hindringer "bag grænsen" ikke blot skader handelen med varer, men også i væsentlig grad rammer handelen med tjenesteydelser og offentlige indkøb,

T.   der henviser til, at løsning af problemer og øget effektivitet med hensyn til at forsvare erhvervslivets legitime interesser og forventninger også vil kunne gavne Den Europæiske Union i form af synlighed og troværdighed,

U.   der henviser til, at opnåelsen af målsætningerne i den reviderede Lissabondagsorden kræver, at erhvervslivet i Den Europæiske Union skaber og fastholder en stabil konkurrencemæssig position på de globale markeder,

V.   der henviser til, at denne konkurrenceevne, navnlig for de små og mellemstore virksomheders (SMV) vedkommende, i stadig større grad beror på forskning, udvikling, innovation og intellektuelle ejendomsrettigheder,

W.   der henviser til, at to af forudsætningerne for denne konkurrenceevne er dels en sikker energiforsyning, dels uhindret adgang for EU's virksomheder til avancerede informations- og kommunikationsteknologier,

Generel gennemgang

1.   betoner, at en vellykket gennemførelse af en revideret, mere ambitiøs strategi for markedsadgang med det formål at åbne nye verdensmarkeder for EU's produkter og tjenesteydelser kan forventes ikke blot at øge Den Europæiske Unions rolle på globalt plan, men også at beskytte eksisterende arbejdspladser og skabe nye job i Europa, øge EU's konkurrenceevne og dermed i væsentlig grad bidrage til at opnå målene i Lissabon-strategien;

2.   minder om, at Den Europæiske Unions strategi for øget markedsadgang specifikt er rettet mod udviklede og nye økonomier;

3.   betoner, at EU's eksportresultater til både udviklede og nye økonomier ofte hindres af manglende gensidighed med hensyn til vilkårene for markedsadgang, utilstrækkelig overholdelse af internationale handelsregler og udbredelse af illoyal handelspraksis;

4.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at EU's legitime handelsinteresser forsvares mod skadelig eller illoyal handelspraksis i tredjelande, mener, at EU, når tredjelande uberettiget begrænser adgangen til deres markeder for EU-virksomheder, bør reagere hurtigt og bestemt;

5.   bemærker den stigende betydning af regulatoriske spørgsmål i international handel; opfordrer til større konsekvens mellem EU's regler og praksis og dem, der gælder hos dets vigtigste handelspartnere; betoner, at harmonisering af regler og andre bestemmelser ikke må medføre svækkelse af sundheds-, sikkerheds- eller miljø- og sociallovgivningen i Europa, men i stedet bør føre til, at EU's større handelspartnere vedtager bedre regler;

6.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage en langsigtet strategi for strukturelle forvridninger, der ifølge deres natur kan forventes at fortsætte eller fremkomme igen, selv efter at Kommissionen har truffet foranstaltninger; opfordrer indtrængende Kommissionen til ikke at se bort fra sager, hvor der ikke kan forventes hurtig afskaffelse af hindringer, men hvor afskaffelse trods alt er nødvendig for at genskabe lige vilkår på udenlandske markeder;

7.   opfordrer Kommissionen til at betragte alvorlige og systematiske brud på WTO-aftaler og -regler og andre internationale handelslove som noget, der kræver hurtig indgriben, og at sikre, at håndhævelse af sådanne regler ikke underlægges andre politiske og økonomiske hensyn end dem, der er relevante i det givne tilfælde;

8.   opfordrer tredjelande til at ophæve de begrænsninger vedrørende udenlandsk ejerskab, som gælder for europæiske virksomheder og til at fjerne diskriminatoriske bestemmelser;

9.   er tilfreds med Kommissionens foreslåede strategi for opstilling af prioriteringer for markedsadgang, men opfordrer den indtrængende til ligeledes at overveje andre kriterier, som vil kunne sikre, at dette nye initiativ hjælper det størst mulige antal økonomiske aktører i EU og særlig SMV'er, hvis overlevelse helt afhænger af en klar definition og effektiv gennemførelse af reglerne om intellektuelle ejendomsrettigheder og konkret begrænsning af monopolpriser;

10.   understreger, at en vellykket bekæmpelse af handelshindringer vil tilskynde til investeringer, produktion og handel i Den Europæiske Union og i hele verden ved bl.a. at gøre vilkårene for markedsadgang mere transparente, forudsigelige og konkurrencebaserede og ved at etablere eller styrke forbindelserne mellem Den Europæiske Union og de internationale markeder;

11.   mener, at frie handelsaftaler med Den Europæiske Unions mållande vil være meningsløse, medmindre disse sikrer betragtelig markedsadgang og reelle fremskridt i form af lempelse og i sidste instans fjernelse af ikke-toldmæssige hindringer, der, som det bør nævnes, ofte er mere forvridende for handelen end de toldmæssige hindringer;

Kommissionens meddelelse

12.   glæder sig over Kommissionens initiativ til at etablere et stærkere partnerskab for øget markedsadgang for EU's eksportører og især til at opnå konkrete resultater for europæiske virksomheder ved at forbedre markedsadgangen på nye markeder, hvor de europæiske virksomheder møder komplekse handels- og investeringshindringer; glæder sig endvidere over Kommissionens initiativ til at koordinere målsætningerne og instrumenterne for EU's handelspolitik og strategi for markedsadgang på en sådan måde, at EU's potentiale inden for international handel og global konkurrenceevne udnyttes effektivt;

13.   er især tilfreds med Kommissionens forslag om, at der indgås et tættere samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne og erhvervslivet i EU, så de økonomiske aktører, der forsøger at få adgang til tredjelandemarkeder, kan få hjælp til at overvinde de konkrete problemer, de støder på i den forbindelse, på en mere direkte måde og inden for en tidsramme, som svarer bedre til behovene i det moderne erhvervsliv;

14.   mener, at Kommissionen kan spille en betydelig rolle ved gennemførelsen af den ny strategi for markedsadgang ved at sikre en passende grad af koordinering mellem aktioner på nationalt plan og på EU-plan, der styrker ressourcer, som ellers ville blive spredt, og sikrer en mere effektiv beskyttelse af europæiske eksportørers rettigheder og interesser;

15.   mener, at Den Europæiske Union i nært samarbejde med medlemsstaterne skal spille en afgørende rolle med henblik på at sikre lige vilkår i den internationale handel under hensyntagen til subsidiaritetsprincippet og balancen mellem de eksisterende beføjelser;

16.   understreger vigtigheden af en regelmæssig kvalitativ og kvantitativ evaluering af markedsadgangsstrategiens resultater for at vurdere dens effektivitet; opfordrer Kommissionen til at udforme en passende handlingsplan for markedsadgang og til at forelægge Parlamentet en årlig rapport herom, i lighed med den, som allerede forelægges vedrørende handelsforsvarsinstrumenter;

17.   henstiller indtrængende til de europæiske virksomheder, der på lovlig vis konkurrerer med hinanden både i og uden for Den Europæiske Union, at indtage en samarbejdsvillig holdning til en ny strategi for markedsadgang ud fra den betragtning, at åbning af udenlandske markeder og sikring af fri og fair handel tjener deres fælles interesser og derfor kræver en fælles og samordnet indsats;

18.   beklager, at der i ovennævnte meddelelse om det globale Europa og et stærkere partnerskab for øget markedsadgang for EU's eksportører ikke er taget hensyn til en række rimelige og erfaringsbaserede anbefalinger fra erhvervslivet, fagforeningerne, forbrugerorganisationerne og civilsamfundet; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage hensyn til disse, når den fører meddelelsen ud i livet;

Initiativer til markedsadgang i Den Europæiske Union

19.   betoner, at der er behov for yderligere samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne med det formål at dele information og god praksis; opfordrer medlemsstaterne til at skabe netværk af nationale eller, i givet fald, regionale help-desks for at centralisere information og klager, idet der navnlig tages hensyn til SMV'ernes interesser og behov;

20.   mener, at sådanne netværks effektivitet ville blive væsentligt styrket, hvis nationale og lokale erhvervsorganisationer, handelskamre, sammenslutninger af SMV'er og handelsfremmende agenturer deltog i etableringen af denne proces;

21.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge den rolle, der tildeles det rådgivende udvalg for markedsadgang og sikre en fast kontakt til artikel 133-udvalget (benævnt efter den relevante artikel i EF-traktaten), udvalget efter forordningen om handelshindringer og andre relevante udvalg;

22.   opfordrer Kommissionen til at etablere et system for en permanent dialog, der gør det muligt for medlemsstaterne og, når det er relevant, regioner og andre europæiske aktører at udveksle oplysninger og definere strategier og prioriteringer;

23.   opfordrer Kommissionen til at tage højde for følgende, når den gennemfører sin strategi for markedsadgang:

   - ansættelse af mere Bruxelles-baseret personale i den enhed, der beskæftiger sig med spørgsmål om markedsadgang
   - oprettelse af et effektivt klageregister i GD Handel
   - udvikling af strukturerede retningslinjer for behandling af hver kategori af ikke-toldmæssige hindringer
   - oprettelse af en help-desk for medlemsstater og virksomheder (med en særlig afdeling for SMV'er) i GD Handel
   - revision og udbygning af kommunikationspolitikken for Kommissionens tjenester for markedsadgang med særlig vægt på SMV'er
   - forøgelse af antallet af potentielle brugere ved at tilbyde generel information (f.eks. brochurer og foldere) på alle EU's officielle sprog
   - forbedring af markedsadgangsdatabasen, så den i højere grad opfylder erhvervslivets behov, og en mere brugervenlig udformning heraf
   - forbedring af det interne samarbejde, sammenhængen og den interne kommunikation mellem de tjenestegrene i Kommissionen, der beskæftiger sig med spørgsmål om markedsadgang
   - sikring af virksomhedsrepræsentanters deltagelse i det rådgivende udvalg om markedsadgang
   - udformning af strukturerede retningslinjer for prioriteringer, herunder for, hvilke markeder, sektorer og hindringer der skal fokuseres på
   - udbygning af dens rolle i internationale standardiseringsorganer som Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO);

Initiativer til markedsadgang i tredjelande

24.   opfordrer til mere struktureret koordinering mellem Kommissionen og medlemsstaterne i tredjelande, hvilket ville gøre det muligt at gøre mere effektiv brug af diplomatiske ressourcer og regeringsressourcer i forbindelse med spørgsmål om markedsadgang;

25.   understreger, at det er nødvendigt at give et utvetydigt og ambitiøst mandat til Kommissionens delegationer og de nyoprettede markedsadgangsteam i tredjelande; gentager, at markedsadgangsstrategien kun kan lykkes, hvis medlemsstaterne er rede til at bidrage med deres egne ressourcer, både menneskelige og økonomiske, i forhold til deres midler, interesser og målsætninger;

26.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udbygge samarbejdet med europæiske handelskamre, brancheorganisationer og medlemsstaternes handelsfremmende organisationer i tredjelande og til at sikre passende informationsudveksling mellem delegationer, medlemsstaternes ambassader, andre statslige udenrigshandelsorganer og interesserede europæiske erhvervsorganisationer;

27.   opfordrer Kommissionen til at omprioritere anvendelsen af, og eventuelt øge, de personaleressourcer, der stilles til rådighed for Kommissionens delegationer, således at der er mere personale til rådighed til at etablere markedsadgangsteam og sikre, at disse fungerer godt, især i nøgledelegationer, som f.eks. Beijing, New Delhi, Moskva og Brasilia;

Sektorrelaterede spørgsmål

28.   støtter iværksættelsen af målrettede initiativer som led i den strategiske ramme for markedsadgang, der særlig skal beskæftige sig med hindringer inden for tjenesteydelser, offentlige indkøb, investeringer og intellektuelle ejendomsrettigheder, toldprocedurer, statsstøtte og anden støtte samt med fastlæggelse af konkurrenceregler og korrekt gennemførelse af disse i tredjelande;

29.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at SMV'er får mulighed for konsekvent at drage fordel af de nye initiativer til markedsadgang; opfordrer Kommissionen til at opstille ad hoc-aktioner, der skal styrke SMV-produkters tilstedeværelse på tredjelandemarkeder og beskytte deres legitime rettigheder mod ensidig praksis fra tredjelandes side;

30.   opfordrer Kommissionen til specifikt at behandle alle restriktioner vedrørende europæiske virksomheders udbud af internet- og informationssamfundstjenester i tredjelande som en del af den eksterne handelspolitik samt at betragte alle unødige begrænsninger i udbuddet af disse tjenester som handelshindringer;

Den multilaterale strategi

31.   understreger, at der er behov for at skabe synergi med EU's større handelspartnere (såsom USA, Canada og Japan) med det formål at opstille en fælles strategi for markedsadgang og bane vejen for en meget nødvendig multilateral aftale om markedsadgang;

32.   gentager nødvendigheden af at fremme et mere intensivt internationalt samarbejde og harmonisering på reguleringsområdet for at undgå unødigt dobbelt arbejde og mindske omkostningerne for forbrugerne, erhvervslivet og myndighederne; opfordrer Kommissionen til at fremme gradvis tilnærmelse af EU's og dets handelspartneres standarder og regler, både multilateralt og bilateralt;

33.   opfordrer Kommissionen til at fremme målrettede WTO-mekanismer, der gør det muligt at reagere hurtigere på nye og kommende ikke-toldmæssige hindringer; mener i den forbindelse, at Kommissionen bør tilskynde de øvrige handelspartnere til i højere grad at anvende notifikationsprocedurerne i aftalerne om tekniske handelshindringer;

34.   kræver, at et klart fokus på, om tredjelande håndhæver og overholder deres WTO-forpligtelser, fastholdes, hvilket WTO's ordning for bilæggelse af tvister berettiger til;

Fremtiden

35.   mener, at Den Europæiske Union, medmindre der er tale om begrundede udviklingshensyn, skal gøre alt, hvad der står i dens magt, for at opnå indrømmelser fra sine handelspartnerne, der står i et rimeligt forhold til disses udviklingsniveau;

36.   opfordrer indtrængende Kommissionen til i den nye generation af frihandelsaftaler og i andre aftaler med betydning for handelen at indsætte klare bestemmelser om fuldbyrdelse og afgørelse af tvister, som især er møntet på at behandle hindringer bag grænserne;

37.   opfordrer EU's handelspartnere til gradvis at mindske eller afvikle eventuelle hindringer for markedsadgang for varer og tjenesteydelser og i stedet optimere de indbyrdes handelsmuligheder på grundlag af gensidighed, herunder ved hjælp af en tilfredsstillende iværksættelse af markedsåbningsforanstaltninger, der er baseret på bilaterale, regionale og multilaterale forhandlinger;

38.   anmoder Kommissionen om hvert år at aflægge rapport til Parlamentet om fremgangen i og resultaterne af markedsadgangsstrategien og i den forbindelse navnlig lægge vægt på de opstillede prioriteter;

o
o   o

39.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 400.
(2) EUT C 313 E af 20.12.2006, s. 276.
(3) EUT C 293 E af 2.12.2006, s. 155.
(4) EUT C 308 E af 16.12.2006, s. 182.
(5) EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 235.
(6) EUT C 233 E af 28.9.2006, s. 103.
(7) EUT C 291 E af 30.11.2006, s. 321.


Store supermarkeders magtmisbrug
PDF 133kWORD 55k
Europa-Parlamentets erklæring om undersøgelse af og indgreb over for magtmisbrug udøvet af store supermarkeder i Den Europæiske Union
P6_TA(2008)0054P6_DCL(2007)0088

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 116,

A.   der henviser til, at detailhandelen i hele EU i stadig større omfang domineres af enkelte supermarkedskæder,

B.   der henviser til, at disse detailhandlere hurtigt er ved at blive "portvogtere", der bestemmer over landmænds og andre leverandørers eneste reelle adgang til forbrugerne i EU,

C.   der henviser til, at oplysninger indhentet fra hele EU tyder på, at de store supermarkeder misbruger deres købekraft til at påtvinge leverandører (både inden og uden for EU) uholdbart lave priser samt uretfærdige betingelser,

D.   der henviser til, at dette pres på leverandørerne også har negativ indflydelse på beskæftigelsessituationens kvalitet og miljøbeskyttelsen,

E.   der henviser til, at konsekvenserne for forbrugerne meget vel kan blive et begrænset udbud af produkter, tab af kulturarv og færre detailsalgssteder,

F.   der henviser til, at nogle medlemsstater har indført lovgivning til bekæmpelse af dette magtmisbrug, men at store supermarkeder i stigende grad driver forretning på tværs af landegrænserne, hvilket gør det ønskværdigt med harmoniseret EU-lovgivning på området,

1.   opfordrer Generaldirektoratet for Konkurrence til at undersøge de følger, som koncentrationen inden for EU's supermarkedssektor har for mindre virksomheder, leverandører, arbejdstagere og forbrugere, samt især at undersøge i hvilket omfang supermarkederne har misbrugt den købekraft, som en sådan koncentration har gjort mulig;

2.   anmoder Kommissionen om at foreslå passende tiltag, heriblandt retsakter, som kan tjene til at beskytte forbrugerne, arbejdstagerne og producenterne mod misbrug af en dominerende stilling eller andre negative konsekvenser, som måtte blive afdækket af denne undersøgelse;

3.   pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes parlamenter.

Underskrivere af erklæringen

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Jim Allister, Roberta Alma Anastase, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Richard James Ashworth, Francisco Assis, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Etelka Barsi-Pataky, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Pervenche Berès, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Jana Bobošíková, Sebastian Valentin Bodu, Jens-Peter Bonde, Guy Bono, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Umberto Bossi, Costas Botopoulos, Bernadette Bourzai, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, André Brie, Danutė Budreikaitė, Paul van Buitenen, Kathalijne Maria Buitenweg, Ieke van den Burg, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Joan Calabuig Rull, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Carlos Carnero González, Giorgio Carollo, Paulo Casaca, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Alejandro Cercas, Giulietto Chiesa, Sylwester Chruszcz, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Nirj Deva, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Alexandra Dobolyi, Brigitte Douay, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Richard Falbr, Claudio Fava, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Sorin Frunzăverde, Kinga Gál, Vicente Miguel Garcés Ramón, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Giuseppe Gargani, Jas Gawronski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Béla Glattfelder, Gian Paolo Gobbo, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Adeline Hazan, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jim Higgins, Mary Honeyball, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Monica Maria Iacob-Ridzi, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Pierre Jonckheer, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Gisela Kallenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Tunne Kelam, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Helmuth Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Ana Mato Adrover, Mario Mauro, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Rareş-Lucian Niculescu, Ljudmila Novak, Vural Öger, Cem Özdemir, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Csaba Őry, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Bogdan Pęk, Maria Petre, Tobias Pflüger, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Bernard Poignant, Adriana Poli Bortone, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Michel Rocard, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Wojciech Roszkowski, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Martine Roure, Christian Rovsing, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Gilles Savary, Luciana Sbarbati, Pierre Schapira, Karin Scheele, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Petya Stavreva, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Claude Turmes, Feleknas Uca, Inese Vaidere, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Marcello Vernola, Oldřich Vlasák, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Diana Wallis, Henri Weber, Renate Weber, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Janusz Wojciechowski, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Tadeusz Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik