Index 
Antagna texter
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg
Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EG och Israel för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU ***
 Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EG och Egypten för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU ***
 Arbetstagares exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) ***I
 Installation av belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I
 Föreskrivna skyltar och märkningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (kodifierad version) ***I
 Bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (kodifierad version) ***I
 Dämpning av radiostörningar som orsakas av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (kodifierad version) ***I
 Bullernivån i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer (kodifierad version) ***I
 Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version) ***I
 Punktskatten på tobaksvaror (kodifierad version) *
 Avtal EG/Schweiz om gemenskapens program Media 2007 *
 Begäran om fastställelse av Claudio Favas immunitet
 Begäran om fastställelse av Witold Tomczaks immunitet
 Gemenskapens tullkodex ***II
 Ömsesidigt bistånd och samarbete mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och kommissionen vid tillämpningen av tull- och jordbrukslagstiftningen ***I
 Insyn i finansiella frågor
 Skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen - Bedrägeribekämpning - Årsrapporter 2005–2006
 EU:s strategi för bättre marknadstillträde för europeiska företag
 Stormarknaders maktmissbruk

Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EG och Israel för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU ***
PDF 194kWORD 30k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa (Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (15061/2007 – KOM(2007)0464 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC))
P6_TA(2008)0036A6-0025/2008

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0464),

–   med beaktande av rådets text (15061/2007),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra stycket jämfört med artiklarna 310 och 300.2 första stycket, andra meningen i EG-fördraget (C6-0445/2007),

–   med beaktande av artiklarna 75, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A6-0025/2008).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till ingåendet av protokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Staten Israel parlamentets ståndpunkt.


Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EG och Egypten för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU ***
PDF 193kWORD 29k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa (Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (13199/2007 – KOM(2007)0487 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC))
P6_TA(2008)0037A6-0026/2008

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0487),

–   med beaktande av rådets text (13199/2007),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra stycket jämfört med artiklarna 310 och 300.2 första stycket andra meningen i EG-fördraget (C6-0438/2007),

–   med beaktande av artiklarna 75, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A6-0026/2008).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till ingåendet av protokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Arabrepubliken Egypten parlamentets ståndpunkt.


Arbetstagares exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) ***I
PDF 192kWORD 29k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/40/EG om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (18:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (KOM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD))
P6_TA(2008)0038A6-0012/2008

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0669),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 137.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0394/2007),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0012/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Installation av belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I
PDF 193kWORD 29k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om installationen av belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (KOM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD))
P6_TA(2008)0039A6-0022/2008

(Medbeslutandeförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0192),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0108/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 – Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0022/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom anpassat till rekommendationerna från den rådgivande gruppen för de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Föreskrivna skyltar och märkningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (kodifierad version) ***I
PDF 193kWORD 29k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (kodifierad version) (KOM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD))
P6_TA(2008)0040A6-0016/2008

(Medbeslutandeförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0344),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0193/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 – Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0016/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom anpassat till rekommendationerna från den rådgivande gruppen för de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (kodifierad version) ***I
PDF 193kWORD 29k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (kodifierad version) (KOM(2007)0451 – C6-0252/2007 – 2007/0162(COD))
P6_TA(2008)0041A6-0017/2008

(Medbeslutandeförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0451),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0252/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 – Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0017/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom anpassat till rekommendationerna från den rådgivande gruppen för de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Dämpning av radiostörningar som orsakas av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (kodifierad version) ***I
PDF 193kWORD 29k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om dämpning av radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) som orsakas av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (kodifierad version) (KOM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD))
P6_TA(2008)0042A6-0018/2008

(Medbeslutandeförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0462),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0256/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 – Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0018/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom anpassat till rekommendationerna från den rådgivande gruppen för de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Bullernivån i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer (kodifierad version) ***I
PDF 194kWORD 29k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bullernivån på förarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer (kodifierad version) (KOM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD))
P6_TA(2008)0043A6-0019/2008

(Medbeslutandeförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0588),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0344/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 – Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0019/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom anpassat till rekommendationerna från den rådgivande gruppen för de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version) ***I
PDF 194kWORD 29k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version) (KOM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD))
P6_TA(2008)0044A6-0020/2008

(Medbeslutandeförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0667),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 175 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0397/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 –Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0020/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom anpassat till rekommendationerna från den rådgivande gruppen för de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Punktskatten på tobaksvaror (kodifierad version) *
PDF 193kWORD 29k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till rådets direktiv om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (kodifierad version) (KOM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS))
P6_TA(2008)0045A6-0021/2008

(Samrådsförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0587),

–   med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0392/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 – Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (se A6-0021/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom anpassat till rekommendationerna från den rådgivande gruppen för de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Avtal EG/Schweiz om gemenskapens program Media 2007 *
PDF 193kWORD 29k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan gemenskapen och Schweiziska edsförbundet på det audiovisuella området om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i gemenskapens program Media 2007 och en slutakt (KOM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS))
P6_TA(2008)0046A6-0512/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0477),

–   med beaktande av artiklarna 150.4 och 157.3 jämförda med artikel 300.2 första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0328/2007),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A6-0512/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Schweiziska edsförbundet parlamentets ståndpunkt.


Begäran om fastställelse av Claudio Favas immunitet
PDF 103kWORD 30k
Europaparlamentets beslut av den 19 februari 2008 beträffande begäran om fastställelse av Claudio Favas immunitet och privilegier (2007/2155(IMM))
P6_TA(2008)0047A6-0007/2008

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Claudio Favas begäran om fastställelse av hans immunitet, med anledning av ett civilrättsligt förfarande vid domstolen i Marsala, daterad den 29 maj 2007 och tillkännagiven i kammaren den 6 juni 2007,

–   efter att ha hört Claudio Fava i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artikel 6.3 och artikel 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0007/2008).

1.  Europaparlamentet beslutar att fastställa Claudio Fava immunitet och privilegier.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till Republiken Italiens behöriga myndigheter.

(1) Dom i mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203) och dom i mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703).


Begäran om fastställelse av Witold Tomczaks immunitet
PDF 111kWORD 33k
Europaparlamentets beslut av den 19 februari 2008 beträffande begäran om fastställelse av Witold Tomczaks immunitet och privilegier (2007/2130(IMM))
P6_TA(2008)0048A6-0008/2008

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Witold Tomczaks begäran om fastställelse av hans immunitet, med anledning av brottmålet mot honom vid distriktsrätten i Ostrów Wielkopolski i Polen, daterad den 21 maj 2007 och tillkännagiven i kammaren den 24 maj 2007,

–   efter att den 4 oktober 2007 ha hört Witold Tomczak i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 8, 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artikel 105 i den polska konstitutionen,

–   med beaktande av artiklarna 6.3 och 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0008/2008).

A.  Witold Tomczak valdes till ledamot av Sejm (polska parlamentets underhus) den 21 september 1997 och den 23 september 2001. Efter anslutningsfördragets undertecknande den 16 april 2003 blev han observatör. Från den 1 maj 2004 till 19 juli 2004 var han ledamot av Europaparlamentet. Den 13 juni 2004 valdes han till ledamot av Europaparlamentet och hans uppdrag i Polens parlament avslutades den 16 juni 2004.

B.  Witold Tomczak anklagas för att ha förolämpat två polismän i tjänst i Ostrów Wielkopolski den 26 juni 1999, vilket innebär ett brott mot artikel 226.1 i den polska strafflagen. Efter det att Witold Tomczak upprepade gånger uteblivit från förhandlingarna beslutade distriktsrätten i Ostrów Wielkopolski den 10 januari 2005 att i enlighet med artikel 377.3 i den polska straffprocessrätten fortsätta med rättegången i hans frånvaro.

C.  Enligt artikel 9 i akten av den 23 januari 2004 om val till Europaparlamentet ska en person kunna ställa upp i de val till Europaparlamentet som hålls i Polen om han eller hon inte har dömts för ett avsiktligt brott som faller under allmänt åtal. Enligt artikel 142.1(1) i samma akt ska en ledamots rätt att inneha ett mandat i Europaparlamentet vara förverkad genom att denne inte längre har rätt att ställa upp i val medan det inte finns några sådana bestämmelser i akten av den 12 april 2001 om val till Polens parlament.

D.  Witold Tomczak har tidigare (den 29 april 2005) bett parlamentet fastställa hans immunitet i dessa straffrättsliga förfaranden. Under plenarsammanträdet den 4 april 2006 beslutade parlamentet att inte fastställa Witold Tomczaks immunitet, trots att han före plenarsammanträdet hade skickat en skrivelse där han drog tillbaka sin tidigare begäran om fastställelse av immunitet.

E.  Witold Tomczak hävdar att domaren som handhar målet inte är objektiv, och att möjligheten att hålla rättegången i hans frånvaro strider mot principen om oskuldspresumtion.

F.  Witold Tomczak framför klagomål över att distriktsrätten inte ger honom tillträde till handlingarna i målet och över att de straffrättsliga förfarandena mot honom är partiska eftersom han försökt att ifrågasätta lagligheten i den lokala polisens och den lokala åklagarens ageranden.

G.  Mot bakgrund av den information som inkommit skyddas Witold Tomczak inte av parlamentarisk immunitet med avseende på något av de yrkanden som kommit till Europaparlamentets talmans kännedom.

1.  Europaparlamentet beslutar att inte fastställa Witold Tomczak immunitet och privilegier.

(1) Dom i mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203) och dom i mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703).


Gemenskapens tullkodex ***II
PDF 192kWORD 30k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (11272/6/2007 – C6-0354/2007 – 2005/0246(COD))
P6_TA(2008)0049A6-0011/2008

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (11272/6/2007 – C6-0354/2007)(1),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0608),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0011/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) OJ C 298E, 11.12.2007, p. 1.
(2) EUT C 317 E, 23.12.2006, s. 82.


Ömsesidigt bistånd och samarbete mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och kommissionen vid tillämpningen av tull- och jordbrukslagstiftningen ***I
PDF 193kWORD 31k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (KOM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))
P6_TA(2008)0050A6-0488/2007

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0866),

–   med beaktande av artiklarna 251.2, 135 och 280 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0033/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från budgetkontrollutskottet (A6-0488/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 februari 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen

P6_TC1-COD(2006)0290


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr .../2008.)


Insyn i finansiella frågor
PDF 149kWORD 70k
Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2008 om öppenhet i ekonomiska frågor (2007/2141(INI))
P6_TA(2008)0051A6-0010/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens grönbok "Europeiska öppenhetsinitiativet" (KOM(2006)0194),

–   med beaktande av kommissionens meddelande: Uppföljning av grönboken "Europeiska öppenhetsinitiativet" (KOM(2007)0127),

–   med beaktande av artikel 255 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0010/2008), och av följande skäl:

A.  Öppenheten gör det möjligt för medborgare att delta närmare i beslutsprocessen och garanterar att EU-institutionerna åtnjuter större legitimitet och är mer effektiva och redovisningsskyldiga för medborgarna i ett demokratiskt system.

B.  Öppenheten bidrar till att stärka principerna om demokrati och respekt för grundläggande rättigheter enligt artikel 6 i EU-fördraget och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

C.  Större öppenhet inom EU:s institutioner skulle öka allmänhetens förståelse för hur EU-medel används, samtidigt som det skulle förbättra möjligheterna att utvärdera hur effektivt EU-medlen utnyttjas.

Redovisning av information om mottagarna av EU-medel (praktisk tillämpning)

1.  Europaparlamentet påminner om att artikel 30.3 första stycket i budgetförordningen, såsom ändrad den 13 december 2006(1) – under rubriken om principen om öppenhet – föreskriver att"

"Kommissionen ska på lämpligt sätt ge tillgång till informationen om mottagare av sådana medel ur budgeten som den förfogar över när budgeten genomförs centralt och direkt av dess enheter, samt informationen om mottagare av sådana medel ur budgeten som tillhandahålls av organ till vilka budgetgenomförandeuppgifter delegerats i enlighet med andra förvaltningsmetoder".

"

2.  Europaparlamentet anser att öppenheten är starkt beroende av att den information som tillhandahålls om mottagarna är lättillgänglig, tillförlitlig och lämplig för ytterligare efterforskning, jämförelse och bedömning och att man därför vid tolkningen av uttrycket "lämpligt sätt", som det hänvisas till i budgetförordningen, bör ta vederbörlig hänsyn till dessa behov.

EU-medel under central förvaltning

3.  När det gäller insynen avseende de 20 procenten av EU:s medel som kommissionen förvaltar direkt och centralt (bidrag och avtal efter offentlig upphandling) påminner Europaparlamentet om att information, inklusive uppgifter om mottagare, finns tillgänglig på två webbplatser:

För bidragsmottagare:

http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm

För parter i avtal efter offentlig upphandling:

http://ec.europa.eu/public_contracts/beneficiaries_en.htm

4.  Europaparlamentet ber kommissionen att uttryckligen ange adresserna till de två webbplatser vilka innehåller information om mottagare av EU-medel som förvaltas direkt och centralt av kommissionen, i samtliga dokument som hör samman med EU-budgeten och/eller projekt och program under kommissionens ansvar.

EU-medel under delad, decentraliserad eller gemensam förvaltning

5.  Europaparlamentet noterar att enligt artikel 53b i budgetförordningen, där kommissionen genomför budgeten genom delad förvaltning, ska medlemsstaterna, enligt punkt 2 d i samma artikel"

"genom relevanta sektorspecifika bestämmelser och i enlighet med artikel 30.3 sörja för att det årligen i efterhand offentliggörs vilka mottagarna av medel ur budgeten är".

"

6.  Europaparlamentet påpekar att på liknande sätt, enligt artiklarna 53c och 53d, ska tredjeländer och internationella organisationer till vilka genomförandeuppgifter delegeras, "i enlighet med artikel 30.3 sörja för att det årligen i efterhand offentliggörs vilka mottagarna av medel ur budgeten är".

7.  Europaparlamentet påminner om att i utkastet till kommissionens förklaring om öppenhet som bifogats resultaten av förlikningsförfarandet för den omarbetade budgetförordningen, åtar sig kommissionen:"

att tillse i de sektorspecifika genomförandeförordningarna att redovisningen av informationen om mottagarna av stöd från jordbruksfonderna (EJFLU(2) och EGFJ(3)) ska kunna jämföras med den information som föreskrivs i de sektorspecifika genomförandeförordningarna för strukturfonderna. Framför allt kommer kommissionen att säkerställa en adekvat årlig redovisning i efterhand för varje mottagare av de belopp som mottagits från dessa fonder, uppdelat på de viktigaste utgiftskategorierna.

"

8.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens webbplats http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_en.htm för närvarande har länkar till de 14 medlemsstaternas databaser som tillhandahåller information om mottagare av betalningar från den gemensamma jordbrukspolitiken under delad förvaltning. Parlamentet beklagar dock att informationen är så olikartad och splittrad och av sådan varierande kvalitet att informationen knappast kan återfinnas. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta lärdom från den lättillgängliga webbplatsen http://www.farmsubsidy.org/ som fungerar väl och som inrättats utan offentlig finansiering.

9.  Europaparlamentet noterar kommissionens förbehåll att eftersom länkarna på dess webbsida baseras på information från medlemsstaterna, vilka kan variera kraftigt när det gäller täckning och detaljuppgifter, kan den inte garantera att de tillhandahållna uppgifterna är riktiga och fullständiga och att den inte accepterar ansvaret för användningen av dessa.

10.  Europaparlamentet betonar att kommissionen måste acceptera ansvaret för att säkerställa fullständiga och tillförlitliga uppgifter och sålunda vidta nödvändiga åtgärder mot medlemsstatsmyndigheter för att tillse att sådana uppgifter lämnas.

Allmänna synpunkter på redovisningen av mottagare av EU-medel

11.  Europaparlamentet anser att kommissionens webbsidor med redovisning av information om mottagare av EU-medel, av alla kategorier, oberoende av om det är avtal, bidrag, jordbruks- eller strukturfondsutgifter (eller andra typer av medel), generellt bör organiseras på sådant sätt att det är möjligt att inte enbart erhålla information om enskilda mottagare utan också att utföra sökningar baserade på specifika kriterier, i syfte att få en övergripande bild under olika rubriker, vilka sedan kan kontrolleras mot kommissionens genomförandesiffror.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att acceptera det politiska ansvaret för att offentliggöra information om mottagare av EU-medel under alla förvaltningsformer.

13.  Europaparlamentet betonar att det inte är tillräckligt att enbart offentliggöra informationen i dess ursprungliga format utan att den måste vara rationellt organiserad, klassificerad och presenterad för att vara av praktiskt värde.

14.  Europaparlamentet påpekar att enskilda mottagare kan få EU-medel från flera program eller sektorer av EU:s verksamhet. Parlamentet inser att det därför kan vara av värde att kunna identifiera alla belopp som betalats ut till en enskild mottagare inom samtliga sektorer. Kommissionen uppmanas att utreda möjligheten av att skapa en övergripande sökmotor som kan hämta uppgifter om enskilda mottagare över hela spektrumet av EU:s verksamheter när det gäller avtal, bidrag, subventioner, forskningsprogram, jordbruks- och strukturfonder, centraliserad/decentraliserad förvaltning etc.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta synpunkterna i denna resolution och att införa ett fullt operationellt system för information till den breda allmänheten om samtliga mottagare av EU-bidrag och de utestående kraven på återbetalning före nästa val till Europaparlamentet 2009.

Förklaring om ekonomiska intressen för politiskt tillsatta personer i EU:s institutioner

16.  Europaparlamentet påpekar att EU-institutionerna för närvarande har olika tillvägagångssätt för förklaringarna om deras ledamöters ekonomiska intressen, allt från offentliga register (Europaparlamentet) till inga deklarationer alls.

17.  Europaparlamentet anser att samtliga institutioner bör överväga huruvida de nuvarande principerna och reglerna är tillräckliga och konstaterar att det eventuellt finns behov av att se över Europaparlamentets regler för att göra en offentlig redovisning av de ekonomiska intressena på Internet obligatorisk.

18.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen har beställt en utredning, knuten till Europeiska öppenhetsinitiativet, om regler och normer för yrkesetik för politiskt tillsatta personer i EU-institutioner och nationella parlament, nationella regeringar, författningsdomstolar (högsta domstolar), revisionsrätter och central- eller nationalbanker i EU:s 27 medlemsstater samt i Kanada och Förenta staterna. För EU-institutionerna kommer utredningen att undersöka och jämföra regler och normer för yrkesetik i Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska revisionsrätten, EG-domstolen, Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsbanken.

19.  Europaparlamentet är medvetet om kommissionens önskan att inrätta en "gemensam etisk sfär" bland EU-institutionerna.

20.  Europaparlamentet erinrar om att kommissionen, efter rekommendationerna från kommittén med oberoende experter i dess andra rapport av den 10 september 1999 och kommissionens vitbok om den administrativa reformen av den 1 mars 2000, upprättade ett förslag till en "rådgivande grupp för normer i offentlig förvaltning"(4), som bland annat skulle ha till uppgift att tillhandahålla riktlinjer i förväg för politiskt tillsatta personer för att hjälpa dem att undvika situationer som medför potentiella intressekonflikter.

21.  Europaparlamentet anser att det skulle vara olämpligt att inrätta ett enda rådgivande organ för alla politiskt tillsatta personer inom EU, med tanke på den specifika situationen för ledamöterna av Europaparlamentet, som är direktvalda av medborgarna.

22.  Europaparlamentet anser dock att varje institution bör anta yrkesetiska regler för sina ledamöter, beroende på varje enskild institutions specifika natur, som grundas på institutionens gällande praxis när det gäller alla relevanta ekonomiska intressen.

23.  Europaparlamentet rekommenderar att reglerna om yrkesetik för varje institution också bör beröra det övergripande politiska, finansiella och rättsliga ansvar som dess medlemmar och ledamöter har.

24.  Europaparlamentet påminner om att EG-domstolen, som svar på parlamentets senaste resolutioner om ansvarsfriheten, nyligen antog en uppförandekod(5) för sina domare. Parlamentet konstaterar att Europeiska revisionsrätten också diskuterar liknande frågor i samband med sin expertgenomgång ("peer review") om sin framtida roll.

25.  Europaparlamentet ställer sig bakom Europeiska ombudsmannen (klagomål 3269/2005/TN) när det gäller att offentliggörande av namnen på enskilda lobbyister som håller möten med kommissionsledamöter är av väsentlig betydelse.

Inkasseringar, avstående från inkassering

26.  Europaparlamentet konstaterar att termen "inkassering" täcker följande fyra olika typer av förfaranden:

   inkasseringar av belopp som oriktigt utbetalats av medlemsstater till jordbruksorganisationer eller jordbruksorgan som deltar i strukturåtgärder, efter diverse fel som begåtts till följd av försumlighet eller som, ibland, varit avsiktliga,
   inkasseringar av böter som kommissionen ålagt organisationer eller medlemsstater,
   inkasseringar av egna medel från medlemsstaterna, enligt det normala förfarandet för inkassering av belopp som ska betalas in,
   inkassering av belopp från mottagare av gemenskapsfinansiering där avtalet eller bidragsöverenskommelsen inte respekterats.

27.  Europaparlamentet upprepar sitt beklagande, såsom det uttrycktes i punkt 36 i sin resolution av den 24 oktober 2006 om inkassering av gemenskapsmedel(6), att information om återbetalning av EU-medel inte ingår i Europeiska öppenhetsinitiativet. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla budgetmyndigheten och slutligen även allmänheten namnen och beloppen i samband med återbetalningar som ska inbetalas till eller som krediterats EU-budgeten liksom dessa belopps slutliga destination.

28.  Europarlamentet konstaterar att enligt Europeiska revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförandet för budgetåret 2006(7) (punkt 2.24) innehåller "den information om återvinningar och finansiella korrigeringar som lades fram i 2006 års årliga verksamhetsrapporter [av kommissionen] […] inte tillräckliga förklaringar". Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lämna tillförlitlig och fullständig information om korrigeringar av fel och bevis för vilka korrigeringar den gjorde.

29.  Europaparlamentet anser att kommissionen regelbundet bör överlämna till parlamentet, och, om möjligt, offentliggöra på sin webbplats, en översikt över utestående belopp som ska inkasseras. De bör delas upp efter totalt inkasseringsbelopp per generaldirektorat (GD) och den tid som varje enskilt belopp varit utestående.

30.  Europaparlamentet välkomnar att en sammanställning av fastställda mottagbara belopp under 2006 där man avstått från inkassering offentliggjordes som en bilaga till kommissionens meddelande (KOM(2007)0274), där en sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2006 lades fram. Parlamentet konstaterar att totalbeloppet för fall där man avstått att genomföra inkassering (belopp över 100 000 EUR) var 23 038 784 EUR för EG-budgeten och 6 549 996 EUR för budgeten för Europeiska utvecklingsfonden.

31.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen upprättar 10 000 inkasseringsorder per år och att dess GD Budget varje kvartal utarbetar saldon över utestående belopp vilka sedan skickas till de relevanta generaldirektoraten som genomför inkasseringen.

32.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet i 2006 års preliminära räkenskaper (volym 1 sidorna 67–71) av ett kapitel om inkasseringen av utgifter i anmärkningarna till redovisningen av det ekonomiska utfallet. Parlamentet noterar att det totala värdet av de inkasseringsorder som utfärdats under 2006 var 634 000 000 EUR. Parlamentet hoppas att kommissionen i framtiden kommer att göra ytterligare förbättringar i denna riktning i syfte att öka insynen.

Sammansättning av expertgrupper som ger råd till kommissionen

33.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen inrättat ett register (http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/) med expertgrupper, vilka definierats som formella och informella rådgivande organ som upprättats antingen genom kommissionsbeslut eller informellt av kommissionens avdelningar för att bistå kommissionen och dess tjänsteavdelningar i samband med utarbetandet av lagstiftningsförslag och åtgärdsinitiativ.

34.  Europaparlamentet välkomnar vice ordförande Kallas löfte, efter budgetkontrollutskottets begäran, att med verkan från 2008

   kommer namnen på samtliga medlemmar i både formella och informella grupper att offentliggöras och finnas tillgängliga via registret över kommissionens expertgrupper,
   kommer för samtliga experter och suppleanter, liksom för observatörer där medverkan har budgeteffekter, namn, yrkestitel, kön, land och, där så är tillämpligt, företrätt organ att offentliggöras, såvida inte legitima övertygande skäl anförs, och göras allmänt tillgängliga via registret över expertgrupper,
   kan personuppgifter som inte offentliggörs på denna grund tillhandahållas Europaparlamentet, där varje fall behandlas för sig, utan att detta påverkar förordning (EG) nr 45/2001(8) enligt de relevanta bestämmelserna i bilaga I till ramavtalet,
   kommer en avancerad sökmekanism att utvecklas som gör det möjligt för användaren att söka med nyckelord i samtliga metadata och till exempel att söka efter antalet experter, efter land och efter sammansättning.

35.  Europaparlamentet konstaterar att registret över expertgrupper inte täcker

   oberoende experter med uppgift att bistå kommissionen i genomförandet av ramprogrammen för forskning och utveckling,
   kommittéer för den branschspecifika och branschövergripande dialogen mellan arbetsmarknadens parter (av vilka cirka 70 var i verksamhet under 2005),
   kommittéer inom kommittéförfarandet som bistår kommissionen inom politikområden där kommissionen har behörighet att genomföra lagstiftning (under 2004 fanns det 250),
   gemensamma enheter som uppstår till följd av internationella överenskommelser (under 2004 var det totalt 170 som var i verksamhet).

36.  Europaparlamentet motsätter sig att dessa grupper generellt inte ingår i registret och förväntar sig att kommissionen vidtar åtgärder för att se till att registret innehåller alla expertgrupper, inbegripet information om deltagare i kommittéer inom kommittéförfarandet, enskilda experter, gemensamma enheter och kommittéer med arbetsmarknadens parter för att säkerställa att det tillämpas samma insynsvänliga tillvägagångssätt när det gäller deltagande i dessa expertkommittéer, såvida inte legitima övertygande skäl anförs i det enskilda fallet.

37.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en grundlig översyn av sammansättningen av sina expertgrupper före utgången av 2008 och vidta åtgärder för att säkerställa en balanserad representation av intressegrupper bland deltagarna i expertgrupperna.

38.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen före utgången av 2008 måste utveckla en öppen, insynsvänlig och allomfattande process för att välja ut deltagare i nya expertgrupper och att den senast i februari 2009 måste informera parlamentet om de nya urvalskriterierna.

Styrelseformer inom institutionerna och deras årliga verksamhetsrapporter

39.  Europaparlamentet erkänner att en viktig förutsättning för goda styrelseformer i företag eller i EU:s institutioner är att berörda aktörer och allmänheten har tillgång till information om den ekonomiska förvaltningen i en form som den genomsnittlige läsaren lätt kan förstå.

40.  Europaparlamentet erkänner att läget förändrats efter det att den ändrade budgetförordningen trädde i kraft 2003 genom skyldigheten att utarbeta de årliga verksamhetsrapporterna, vilket i praktiken innebär en detaljerad inblick i institutionernas inre verksamhet.

41.  Europaparlamentet gratulerar kommissionen till offentliggörandet av de årliga verksamhetsrapporterna (2004, 2005 och 2006) från dess generaldirektörer och andra tjänsteenheter samt kommissionens sammanfattande rapport: Resultat av vår politik 2006 (KOM(2007)0067) på dess webbplats http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm.

42.  Europaparlamentet konstaterar att den sammanfattande rapporten och de årliga verksamhetsrapporterna, enligt kommissionen, är det sista ledet och den grund på vilken kommissionens ansvarighetsredovisning bygger (KOM(2006)0277) och eftersom generaldirektörerna och kommissionen som kollegium påtar sig det politiska ansvaret för förvaltningen i dessa rapporter, uppmanar parlamentet eftertryckligt kommissionen att vidta ordentliga åtgärder så att full insyn lämnas i hur 80 procent av EU:s medel används (delad förvaltning), eftersom dess egen ansvarighetsredovisning annars kommer att anses vara bristfällig.

43.  Europaparlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen att ge sitt stöd för att medlemsstaterna ska lämna nationella revisionsförklaringar, vilket skulle göra det möjligt för kommissionen att ta på sig fullt ansvar för EU:s hela ekonomiska förvaltning. Parlamentet uppmanar även med kraft kommissionen att i större omfattning förlita sig på det arbete som utförs av nationella revisionsorgan och externa organ.

44.  Europaparlamentet välkomnar att EG-domstolen, Europeiska revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska ombudsmannen alla överlämnar årliga verksamhetsrapporter till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

45.  Europaparlamentet anser att de årliga verksamhetsrapporterna från de övriga institutionerna, inbegripet rådet och Europaparlamentet, bör placeras på institutionernas webbplatser för att öka insynen.

Att svartlista bedragare

46.  Europaparlamentet påminner om att en av de frågor som behandlades av kommissionen i det förberedande arbetet om öppenhet (SEK(2005)1300) var huruvida man i högre grad kunde avskräcka från bedrägerier genom att vara öppnare när det gäller undersökningsresultaten och huruvida kommissionen borde upprätta och offentliggöra en "svart lista" med fastställda bedrägerifall för att hänga ut namngivna personer.

47.  Europaparlamentet noterar att medan svartlistning av bedragare behandlas utförligt i kommissionens interna arbetsdokument (SEK(2005)1300), fanns det inte med i varken kommissionens grönbok om Europeiska öppenhetsinitiativet eller i uppföljningsmeddelandet.

48.  Europaparlamentet ber kommissionen att överväga hur en offentlig "svartlistning" av bekräftade bedrägerifall och de enheter som står bakom dessa skulle kunna inrättas för att peka ut de ansvariga och även informera allmänheten om resultaten av gemenskapens strävan att bekämpa bedrägerier.

49.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen, för att skydda EU:s ekonomiska intressen, på begäran av Europaparlamentet 1997 inrättade ett förvarningssystem med fem olika grader av varningar för att bistå kommissionens avdelningar att identifiera enheter som utgjorde en ekonomisk eller annan risk. Parlamentet konstaterar att detta system täcker både centraliserad förvaltning (avtal och bidrag som direkt förvaltas av kommissionens avdelningar) och decentraliserad förvaltning (avtal och bidrag som förvaltas av tredjeländer). Förvarningssystemet täcker dock fortfarande inte EU-medel som förvaltas i partnerskap med medlemsstaterna (delad förvaltning, huvudsakligen den gemensamma jordbrukspolitiken och strukturfonderna) och inte heller medel som delegerats till internationella organisationer (gemensam förvaltning).

50.  Europaparlamentet konstaterar att enligt Europeiska revisionsrättens huvudsakliga slutsatser i årsrapporten för 2006 var bristande iakttagande av bestämmelserna t.ex. upphandlingsförfarandet saknades eller var ogiltigt) huvudorsaken till regelbrott inom strukturfondsområdet, och eftersom skydd av EU:s ekonomiska intressen är ett väsentligt mål, uppmanas kommissionen och Europeiska revisionsrätten att till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten rapportera om de vanligaste typerna av regelbrott eller bedrägerier under upphandlingsförfarandena och om orsakerna till dessa.

51.  Europaparlamentet konstaterar att på grund av uppgiftsskydd, i syfte att skydda de berörda enheternas legitima intressen, och i avsaknad av bestämmelser i budgetförordningen som godkänner ett offentliggörande, är registreringen enligt förvarningssystemet strikt konfidentiell.

52.  Europaparlamentet påminner om att enligt artikel 95 i budgetförordningen ska en central databas med uppgifter om uteslutna anbudssökande och anbudsgivare inrättas (i enlighet med gemenskapsreglerna om skydd av personuppgifter) och förvaltas gemensamt av samtliga institutioner och organ. Avsikten är att den ska vara i verksamhet från den 1 januari 2009.

53.  Europaparlamentet betonar åter att det snarast måste införas en etisk regel för Olaf för att garantera presumtionen för den anklagades oskuld när det gäller de mottagare, som efter att de varit föremål för en stor undersökning vilken orsakat dem skada, slutligen förklaras oskyldiga av domstolarna utan att de erhåller någon ersättning för deras skadade anseende och för de förorsakade förlusterna.

54.  Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna är skyldiga att till behörig utanordnare meddela information om anbudssökande och anbudsgivare som uteslutits. Parlamentet konstaterar dessutom att allmänheten inte kommer att få tillträde till databasen, vilken endast är tillgänglig för EU-institutionerna, genomförandeorganen och tillsynsorganen (artikel 95.2 i budgetförordningen).

o
o   o

55.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet samt till övriga institutioner.

(1) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 av den 13 december 2006 om ändring av rådets förordning (EG/Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
(3) Europeiska garantifonden för jordbruket.
(4) Förslag till avtal mellan Europaparlamentet, rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om bildande av en rådgivande grupp för normer i offentlig förvaltning (SEK(2000)2077).
(5) EUT C 223, 22.9.2007, s. 1.
(6) EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 125.
(7) EUT C 273, 15.11.2007, s. 1.
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).


Skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen - Bedrägeribekämpning - Årsrapporter 2005–2006
PDF 331kWORD 84k
Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2008 om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen samt bedrägeribekämpning – årsrapporterna 2005 och 2006 (2006/2268(INI))
P6_TA(2008)0052A6-0009/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av de föregående årsrapporterna från kommissionen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf),

–   med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av den 12 juli 2006, "Skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2005" (KOM(2006)0378), med bilagorna (SEK(2006)0911 och SEK(2006)0912),

–   med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av den 6 juli 2007, "Skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen – och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2006" (KOM(2007)0390), med bilagorna (SEK(2007)0930 och SEK(2007)0938),

–   med beaktande av Olafs årliga verksamhetsrapport för 2005(1),

–   med beaktande av Olafs årliga verksamhetsrapport för 2006(2),

–   med beaktande av verksamhetsrapporten från Olafs övervakningskommitté för perioden december 2005 till maj 2007(3),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförandet för budgetåret 2005(4),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförandet för budgetåret 2006(5),

–   med beaktande av artiklarna 276.3 och 280.5 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 av den 13 december 2006 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–   med beaktande av rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter(7),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från utskottet för regional utveckling och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0009/2008), och av följande skäl:

A.  Artiklarna 280.1 och 280.2 i EG-fördragets måste beaktas.

B.  I artikel 53b.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8) (budgetförordningen) sägs följande:"

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av kompletterande bestämmelser i relevanta sektorspecifika bestämmelser, och för att kunna garantera att medel som förvaltas tillsammans med medlemsstaterna används enligt tillämpliga bestämmelser och principer, ska medlemsstaterna vidta alla lagstiftningsrelaterade, administrativa och övriga åtgärder som är nödvändiga för att skydda gemenskapernas ekonomiska intressen. De ska i detta syfte särskilt

   a) försäkra sig om att de åtgärder som finansieras genom budgeten faktiskt vidtas och sörja för att de genomförs korrekt,
   b) förebygga och följa upp oegentligheter och bedrägerier,
   c) återkräva medel som använts felaktigt eller gått förlorade på grund av oegentligheter eller misstag,
   d) genom relevanta sektorspecifika bestämmelser och i enlighet med artikel 30.3 sörja för att det årligen i efterhand offentliggörs vilka mottagarna av medel ur budgeten är.

Medlemsstaterna ska därför utföra regelbundna kontroller och införa effektiva och ändamålsenliga system för intern kontroll...

"

Beloppen för de anmälda oegentligheterna

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att rapporterna om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen, och framför allt årsrapporten för budgetåret 2006, har blivit mer analytiska. Parlamentet påpekar dock att statistiken bygger på mycket olika nationella strukturer med mycket olika administrativa och juridiska system och kontroll- och övervakningssystem.

2.  Europaparlamentet begär att årsrapporterna om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen samt de betänkanden som Europaparlamentet utarbetar utifrån dessa rapporter ska föras upp på rådets dagordning, och uppmanar rådet att därefter delge parlamentet och kommissionen sina iakttagelser.

3.  Europaparlamentet konstaterar att de anmälda oegentligheterna under 2006 på området för medlemsstaternas egna medel, jordbruksutgifter samt strukturåtgärder uppgick till ett totalbelopp på ungefär 1 143 miljoner EUR (jämfört med 1 024 miljoner EUR  2005, 982,3 miljoner EUR  2004, 922 miljoner EUR  2003 och 1 150 miljoner EUR  2002). De belopp som medlemsstaterna anmälde till kommissionen under 2006 fördelar sig enligt följande:

   Egna medel: 353 miljoner EUR, (328,4 miljoner EUR  2005, 212,4 miljoner EUR  2004, 269,9 miljoner EUR  2003 och 367 miljoner EUR  2002).
   Garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ): 87 miljoner EUR (102 miljoner EUR 2005, 82,1 miljon EUR 2004, 169,7 miljoner EUR 2003 och 198,1 miljoner EUR 2002).
   Strukturåtgärder: 703 miljoner EUR (601 miljoner EUR 2005, 694,5 miljoner EUR 2004, 482,2 miljoner EUR 2003 och 614,1 miljoner EUR 2002).

Europaparlamentet konstaterar även att de anmälda oegentligheterna under 2006 avseende stöd inför anslutningen uppgick till ett totalbelopp på 12,32 miljoner EUR (17,6 miljoner EUR 2005).

4.  Europaparlamentet betonar att de årliga variationerna i oegentligheternas ekonomiska konsekvenser kan påverkas av ett flertal faktorer.

5.  Europaparlamentet betonar att det faktum att ett stort antal oegentligheter har anmälts till kommissionen inte nödvändigtvis innebär att bedrägerierna är omfattande. Antalet anmälda oegentligheter kan också vara ett bevis för att de införda kontrollåtgärderna är effektiva och att medlemsstaterna och kommissionen har ett nära samarbete. Parlamentet gläder sig över att kommissionen i sin årsrapport för 2006 har betonat betydelsen av ett sådant samarbete.

Allmän analys

6.  Europaparlamentet konstaterar i fråga om egna medel att beloppet i samband med oegentligheter har ökat med 7 procent, från 328 miljoner EUR 2005 till 353 miljoner EUR 2006. De produkter som särskilt drabbades av oegentligheter var tv-apparater (69 miljoner EUR 2005 och 62,3 miljoner EUR 2006) och cigaretter (30,9 miljoner EUR 2005 och 27,6 miljoner EUR 2006). Antalet oegentligheter i Italien (+ 122 procent) och Nederländerna (+ 81 procent) har ökat kraftigt, och 113,4 miljoner EUR (32 procent) återvanns under 2006.

7.  Europaparlamentet påpekar beträffande jordbruksutgifter att beloppet i samband med oegentligheter har minskat från 105 miljoner EUR under 2005 till 87 miljoner EUR år 2006. Spanien, Frankrike och Italien har stått för 57,2 procent av oegentligheterna, vilket motsvarar 64,9 miljoner EUR, och de mest drabbade sektorerna är landsbygdsutveckling, nöt- och kalvkött samt frukt och grönsaker.

8.  Europaparlamentet ser positivt på genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken(9). Förordningen är avsedd att vara en förenklad och effektivare rättslig ram för medlemsstaterna så att de kan återvinna oriktigt utbetalade belopp. Kommissionen uppmanas att utvärdera tillämpningen av denna rättsakt och att översända en rapport till parlamentet.

9.  Europaparlamentet gläder sig över det integrerade administrations- och kontrollsystemet (IACS), i vilket 68 procent av ärendena har hanterats, fungerar väl och har gjort det möjligt att upptäcka en stor del av oegentligheterna.

10.  Det är oroande att återvinningsnivån för oriktigt utbetalade belopp fortfarande är låg och varierar mellan medlemsstaterna. Eftersom återvinningschanserna minskar med tiden uppmanar Europaparlamentet kommissionen att öka sina ansträngningar för att återvinna en större andel av de oriktigt utbetalade beloppen.

11.  Europaparlamentet anser att kommissionen bör vidta korrigerande åtgärder när de belopp som återvinns systematiskt förblir låga i en viss medlemsstat.

12.  Kommissionen har Europaparlamentets fulla stöd när det gäller en strikt tillämpning av lagstiftningen om avbrutna utbetalningar. Europaparlamentet begär att även jordbruksutgifterna ska omfattas av samma förfarande som de åtgärder som redan tillämpas(10) när det gäller att hålla inne medel i de fall då kommissionen inte har en absolut garanti för förvaltnings- och kontrollsystemens pålitlighet i den medlemsstat som mottar sådana medel.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för sin årliga rapport om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen utvärdera tillsynssystemens transparens och effektivitet när det gäller utbetalningar till jordbrukare.

14.  Europaparlamentet välkomnar arbetet i arbetsgruppen för återvinning(11) som har kunnat klara upp en stor del av oegentligheterna från tidigare år (1971 till 2006: 3 061 miljoner EUR). Medlemsstaterna har följaktligen återvunnit 898 miljoner EUR, och 1 200 miljoner EUR har kunnat likvideras genom förfarandet för "avslutande av räkenskaper". Parlamentet betonar dock att medlemsstaterna måste vara mycket mer vaksamma för att kunna undvika oegentligheter och återvinna medel.

15.  Europaparlamentet noterar att kommissionen antagit sin andra rapport om bristerna i genomförandet av "svartlistesystemet" (rådets förordning (EG) nr 1469/95(12)) och efterlyser en bredare diskussion inom EU-institutionerna om hur man ska gå vidare. Närmast till hands ligger en rejäl höjning av sanktionerna för medlemsstater som brister i sina skyldigheter när det gäller återkrav av oriktigt utbetalade belopp.

16.  Europaparlamentet påpekar att beloppet i samband med oegentligheter inom ramen för strukturåtgärder har ökat med 17 procent, från 601 miljoner EUR år 2005 till 703 miljoner EUR år 2006 (517 miljoner EUR i strukturmedel, 186 miljoner EUR i sammanhållningsmedel). Oegentligheterna rör främst (75 procent) Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Tyskland, Spanien, Italien, Portugal och Förenade kungariket står för ungefär 85 procent av det nämnda beloppet (438,1 miljoner EUR) från strukturfonderna för 2006. Stödmottagarna har i många fall fakturerat icke-stödberättigade utgifter, och händelserna upptäcktes efter att handlingarna hade kontrollerats.

17.  Europaparlamentet beklagar att 60 av de 95 strukturfondsprojekt som granskats under den nuvarande programperioden innehöll väsentliga fel i utgiftsdeklarationerna, vilket innebär att antalet oegentligheter ökat jämfört med föregående år. Parlamentet anser att man bör granska flera projekt, för att med hjälp av slutsatserna kunna utarbeta klara rekommendationer för att förbättra den ekonomiska förvaltningen.

18.  Europaparlamentet konstaterar att 266,5 miljoner EUR av de 703 miljonerna EUR ännu inte har återvunnits för 2006, samtidigt som 762 miljoner EUR från de föregående åren återstår att återvinna. Kommissionen uppmanas att informera parlamentets behöriga utskott två gånger per år om de framsteg som gjorts och de specifika åtgärder som vidtagits för att påskynda återvinningen av utestående belopp.

19.  Europaparlamentet konstaterar beträffande stöd inför anslutningen att beloppen under 2005 minskade med 26,5 miljoner EUR till 12,3 miljoner EUR år 2006. De vanligaste misstagen var att icke-stödberättigade utgifter fakturerades och att bestämmelser i avtalen eller i lagar och förordningar inte följdes. Sedan medlen avsattes har 11 miljoner EUR återvunnits, men 14 miljoner EUR måste fortfarande återvinnas.

20.  Europaparlamentet är alltjämt övertygat om att medlemsstaterna och EU-institutionerna, inklusive revisionsrätten, måste komma fram till en politisk överenskommelse om en "godtagbar felnivå", om en positiv revisionsförklaring någonsin ska kunna avges.

Konstaterade brister

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin årsrapport för 2008 om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen införliva en analys av de strukturer i medlemsstaterna som utnyttjas i kampen mot oegentligheter. För att ge parlamentet en tydligare bild av hur lagstiftningsramen för bedrägeribekämpning tillämpas bör denna analys bland annat besvara följande frågor:

   Vilka av medlemsstaternas nationella myndigheter deltar i detta arbete?
   Hur är deras samarbete organiserat?
   Vilka granskningsbefogenheter har de nationella myndigheterna?
   Grundas dessa nationella myndigheternas verksamhet på en årlig planering?
   Är de skyldiga att utarbeta en rapport om de mål de har att följa i sin kontrollverksamhet?
   Är de nationella myndigheterna skyldiga att utarbeta en rapport om användningen av EU-medel?
   Hur samarbetar de med Olaf och på vilket sätt får kommissionen reda på deras iakttagelser?
   Vilka EU-databaser har de direkt tillgång till?
   Vilka nationella databaser har kommissionen tillgång till?
   Vilka är de beräknade kostnaderna för kontrollerna?
   Vilka förfaranden används för att anmäla oegentligheter?
   Hur går det med genomförandet av rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96?

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beträffande sektorn för egna medel ange vilka ytterligare åtgärder man avser att vidta för att stoppa den olagliga införseln av tv-apparater och cigaretter samt förfalskade varor i allmänhet. Parlamentet noterar i detta sammanhang med tillfredsställelse att Olaf har lyckats etablera ett kontor i Kina. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att skärpa kampen mot förfalskningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet inom ramen för sin årsrapport för 2007 om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen, vilken kommer att offentliggöras under 2008, om de initiativ och åtgärder som vidtagits på grundval av parlamentets resolution av den 11 oktober 2007 om följderna av avtalet mellan gemenskapen, medlemsstaterna och Philip Morris om att intensifiera kampen mot bedrägeri och cigarettsmuggling och framsteg med genomförandet av rekommendationerna från parlamentets kommitté för undersökning av gemenskapens transiteringssystem(13).

23.  Europaparlamentet anser att det är totalt oacceptabelt att Tyskland och Spanien sedan många år inte lämnar information om oegentligheter i samband med jordbruksutgifter i elektroniskt format till kommissionen. Parlamentet konstaterar vidare att dessa två länder står för 38 procent (33,2 miljoner EUR) av oegentligheterna, och att Tyskland inte längre lämnar uppgifter om de berörda personerna och företagen, trots skyldighet att göra det. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att inleda överträdelseförfaranden mot dessa två medlemsstater och att hålla inne tio procent av jordbruksbetalningarna i väntan på att förfarandet avslutas. Parlamentet uppmanar budgetkontrollutskottets ordförande att sända en skrivelse till de berörda ständiga representationerna och begära en förklaring.

24.  Europaparlamentet anser att perioden på 39 månader mellan den tidpunkt då en oegentlighet begås och den tidpunkt då denna oegentlighet anmäls till kommissionen är oacceptabel, eftersom en sådan försening försvårar återvinningen. Parlamentet vill veta vilka åtgärder kommissionen har vidtagit för att tillrättavisa medlemsstaterna. Parlamentet konstaterar att medlemsstaternas beteende tyder på en viss självgodhet.

25.  Europaparlamentet vill veta vilka åtgärder kommissionen har vidtagit för att minska antalet oegentligheter inom sektorerna för landsbygdsutveckling, nöt- och kalvkött samt frukt och grönsaker.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara orubblig om Grekland inte följer planen för införandet av IACS(14). Parlamentet skulle vilja få information om det totala belopp för bidrag/stöd som hittills utbetalats från gemenskapens budget till Grekland för att inrätta IACS, och huruvida detta belopp kan krävas tillbaka om systemet inte fungerar fullt ut i september 2008.

27.  Europaparlamentet konstaterar beträffande strukturåtgärderna att 84 procent av alla oegentligheter registrerades i Italien (2006: 228,2 miljoner EUR), Spanien (2006: 85,7 miljoner EUR), Förenade kungariket (2006: 59,8 miljoner EUR), Portugal (2006: 37,2 miljoner EUR) och Tyskland (2006: 27,2 miljoner EUR). Parlamentet konstaterar samtidigt att varken Tyskland eller Spanien använder den elektroniska modulen i informationssystemet för bedrägeribekämpning, och att Tyskland inte heller lämnar in uppgifter om de berörda personerna och företagen. Parlamentet uppmanar budgetkontrollutskottets ordförande att sända en skrivelse till de berörda ständiga representationerna och begära en förklaring.

28.  Europaparlamentet anser i detta sammanhang att programplaneringsperioden 2000–2006 har visat att alltför komplicerade regler och ineffektiva kontroll- och övervakningssystem bidrar till de konstaterade oegentligheterna. Parlamentet konstaterar att betalningarna till stödmottagarna dessutom ofta har gjorts för sent och välkomnar följaktligen de förbättringar som rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden(15) har inneburit. Parlamentet uppmanar de regionala och lokala myndigheterna att generellt sett vara mer delaktiga i planeringen och genomförandet av fonderna.

29.  Europaparlamentet erinrar om att man i punkt 11 i sin resolution av den 15 juni 2006 om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – årsrapport 2004(16) angett att "... särskild uppmärksamhet under rapportperioden 2005 bör ägnas åt oegentligheter inom de strukturpolitiska åtgärderna". Parlamentet konstaterar dock att situationen tycks ha försämrats.

30.  Europaparlamentet anser att kommissionen särskilt borde uppmärksamma kriminella nätverk som är specialiserade på förskingring av EU-medel.

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till parlamentets budgetkontrollutskott överlämna en detaljerad analys av det eller de system som används av den organiserade brottsligheten, med eller utan maffiametoder, för att skada gemenskapernas ekonomiska intressen.

32.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över konstaterandet från ordföranden för revisionsrätten om att medlemsstaternas kontroll- och övervakningssystem i allmänhet är ineffektiva eller måttligt effektiva, och att kommissionens övervakning av systemens funktion endast är måttligt effektiv(17).

33.  Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att garantera kvaliteten hos sina kontroll- och övervakningssystem genom att på lämplig politisk nivå anta en nationell förvaltningsförklaring avseende alla gemenskapsmedel med delad förvaltning. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt stödja denna idé och redogöra för framstegen i årsrapporten om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder, eventuellt inklusive överträdelseförfaranden, mot de medlemsstater som inte hjälper kommissionens administration att genomföra inspektioner på plats enligt bestämmelserna i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96.

35.  Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att överväga införandet av bindande och förebyggande inslag i den framtida EU-lagstiftningen om delad förvaltning för att felaktigt utbetalade belopp ska kunna återvinnas i slutet av återvinningsförfarandet, till exempel genom att en medlemsstat går i borgen för stödmottagarnas användning av EU-medel gentemot gemenskaperna.

36.  Europaparlamentet framhåller att det beträffande strukturåtgärderna återstår att återvinna över 1 000 miljoner EUR för 2006 och tidigare år.

37.  Europaparlamentet understryker medlemsstaternas direkta ansvar för att driva in medel som betalats ut på ett oegentligt sätt. Parlamentet uppmuntrar på nytt kommissionen att ställa in löpande betalningar till medlemsstaterna när det är fråga om allvarliga missförhållanden. Parlamentet inser att man måste reagera på lämpligt sätt på medlemsstaternas otillräckliga system för förvaltningskontroll och erinrar om att bedrägerier och oegentligheter skadar EU:s arbete, i synnerhet strukturprojekten.

38.  Europaparlamentet ser positivt på att uppgifter om mottagare av strukturfondsmedel ska offentliggöras som en del av det europeiska öppenhetsinitiativet, och efterlyser enträget en bindande skyldighet för medlemsstaterna att offentliggöra uppgifter om projekt och mottagare av medel från samtliga gemenskapsfonder som förvaltas gemensamt.

39.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att varje år informera kommissionen om den ekonomiska förlust som orsakats genom definitivt förlorade belopp. Kommissionen bör föra in beloppet i årsrapporten.

40.  Europaparlamentet uppmanar även medlemsstaternas behöriga myndigheter att en gång om året informera kommissionen, däribland Olaf, om domstolarnas domar avseende bedräglig användning av strukturmedel.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta ställning i fråga om revisionsrättens negativa utvärdering av kommissionens arbete och samtidigt redogöra för vilka åtgärder man har vidtagit för att förbättra en situation i medlemsstaterna som äventyrar skyddet av gemenskapernas ekonomiska intressen.

42.  Samtidigt uppmanar Europaparlamentet kommissionen att rapportera oftare till medlemsstaterna och lämna detaljerade uppgifter om hur man har använt den rapporterade informationen liksom om hur man har följt upp de rapporterade oegentligheterna.

43.  Europaparlamentet konstaterar beträffande användningen av stöd inför anslutningen att Bulgarien (2006: 1,7 miljoner EUR), Polen (2006: 2,4 miljoner EUR), Rumänien (2006: 5,5 miljoner EUR) och Slovakien (2006: 1,9 miljoner EUR) står för 94 procent av oegentligheterna. Parlamentet konstaterar i detta avseende att kommissionen har betonat att det är nödvändigt att göra en gemensam tolkning och införa en homogen användning av de vägledande riktlinjerna och arbetsdokumenten. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att ange vilka åtgärder man har vidtagit i detta hänseende.

44.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra det möjligt för medlemsstaterna att tydligare och redan från början fastställa vilka oegentligheter som misstänks vara bedrägerier, eftersom medlemsstaterna fortfarande har svårt att exakt veta vad som är en oegentlighet eller ett bedrägeri och vad som behöver rapporteras till kommissionen/Olaf, även om de följer bestämmelsen om att rapportera varje kvartal.

45.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bistå medlemsstaterna när det gäller att använda Olafs informationssystem mot bedrägerier Ciginfo (instrument för information om beslagtagna cigaretter). Denna gemensamma administrativa hemsida skulle kunna förbättra uppgiftsutbytet (särskilt om oegentligheter) mellan Olaf och medlemsstaterna så snart som de nationella systemen och EU:s system är kompatibla.

46.  Europaparlamentet gläder sig åt att budgetutskottet redan träffat sina motsvarigheter i de nationella parlamenten vid två tillfällen. Årliga möten mellan budgetkontrollutskotten i de nationella parlamenten och i Europaparlamentet kunde vara mycket användbara för att förbättra systemen för kontroll och övervakning i medlemsstaterna och för att få fram en nationell förvaltningsförklaring.

47.  Europaparlamentet önskar att revisionsrätten ska samarbeta så nära som möjligt med de nationella och regionala revisionsorganen så att revisionsrätten i större utsträckning kan använda deras rapporter för att övervaka användningen av EU-medlen i medlemsstaterna.

Olafs verksamhetsrapporter

48.  Europaparlamentet konstaterar att Olaf har omstrukturerats under 2006 med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 1/2005. Parlamentet anser att Olafs verksamhet borde utvärderas av parlamentet, som en del av översynen av förordningen om Olaf.

49.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att den databas som det hänvisas till i artikel 95 i budgetförordningen är fullt funktionsduglig den 1 januari 2009.

50.  Europaparlamentet konstaterar att Olaf mottog 802 nya anmälningar under 2005 och 826 nya anmälningar under 2006. Parlamentet välkomnar att utvärderingssystemet har gjort det möjligt att minska antalet inledda utredningar till 254 stycken samt att, enligt statistiken, merparten av de slutförda utredningarna fick en administrativ, disciplinär, rättslig eller lagstiftningsmässig uppföljning. Parlamentet konstaterar att de berörda beloppen för samtliga pågående och avslutade utredningar uppgick till 6 600 miljoner EUR i slutet av 2005 och till 7 400 miljoner EUR i slutet av 2006. Parlamentet konstaterar vidare att de mest berörda sektorerna har varit strukturfonderna (2006: 1 606,7 miljoner EUR), cigaretter (2006: 1 320,1 miljoner EUR), tullar (2006: 989,8 miljoner EUR) och mervärdesskatt (2006: 727,8 miljoner EUR).

51.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbereda en lämplig rättslig grund för offentliggörandet av namnen på de företag och personer som har gjort sig skyldiga till bedrägerier mot gemenskapen.

52.  Europaparlamentet gläder sig över Olafs sätt att informera parlamentet om uppföljningen av slutförda utredningar. Parlamentet påpekar dock att de berörda åklagarmyndigheterna i 20 fall vägrat att göra en uppföljning (av 134 utredningar för vilka en rättslig uppföljning begärts) av preskriptionsskäl eller på grund av brist på bevis.

53.  Europaparlamentet beklagar dock att Olaf inte återupptagit dialogen om den skriftliga information som det ansvariga parlamentsutskottet regelbundet mottar, vilket begärdes i parlamentets ovannämnda resolution av den 15 juni 2006.

54.  Europaparlamentet konstaterar att merparten av anmälningarna liksom föregående år har gjorts i Belgien, Tyskland och Italien.

55.  Europaparlamentet fäster uppmärksamhet vid sin ovannämnda resolution av den 11 oktober 2007.

56.  Europaparlamentet konstaterar att 2006 identifierades ett belopp på över 450 miljoner EUR för återvinning inom ramen för Olafs utredningar, och att detta belopp hänför sig till utredningar som avslutades under 2006 (ungefär 114 miljoner EUR) och från pågående uppföljningsåtgärder (ungefär 336 miljoner EUR, främst från jordbrukssektorn – 134,6 miljoner EUR och strukturfonderna – 146,3 miljoner EUR).

57.  Europaparlamentet välkomnar samarbetet mellan Olaf, Europol, Eurojust och vissa internationella organisationer, vilket bland annat syftar till att bekämpa organiserad brottslighet. Parlamentet betonar samtidigt att detta samarbete måste vara öppet och inte påverka Olafs oberoende.

58.  Europaparlamentet förstår att kommissionen när det gäller sina rapporter vill begränsa antalet språkversioner av ekonomiska skäl. Parlamentet insisterar dock på att bilaga 2 till årsrapporterna om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och verksamhetsrapporterna ska finnas tillgängliga på åtminstone engelska, franska och tyska.

Revidering av Olaf-förordningen

59.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att parlamentet i punkt 30 i sin ovannämnda resolution av den 15 juni 2006 har rekommenderat att "OLAF:s alla utredningsbefogenheter sammanfattas i ett enda dokument". Samtidigt betonar parlamentet att rådets "arbetsgrupp för bedrägeribekämpning" också verkar vara positiv till att rationalisera den aktuella rättsliga grunden(18). Parlamentet uppmanar därför Olaf att snarast, inom ramen för Olafs verksamhetsrapport för 2007, presentera en analys av hur kompatibla de olika rättsliga grunder som utgör grunden för Olafs utredningsbefogenheter är, med syftet att eventuellt kunna beakta resultaten av denna analys i den kommande revideringen av Olaf-förordningen. I detta sammanhang vill parlamentet framhålla att Lissabonfördraget(19) också ändrar artikel 280 i EU-fördraget, vilken behandlar bedrägeribekämpning.

60.  Europaparlamentet noterar att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna den 27 november 2007 i sitt avgörande avseende anmälan nr 20477/05 "Tillack mot Belgien" slår fast att belgiska staten bröt mot artikel 10 (yttrandefrihet) i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna när man gjorde husrannsakan i journalistens bostad. Dock berördes varken Olafs eller kommissionens tidigare administrativa utredningar i domstolens avgörande. Parlamentet anser i detta sammanhang att man generellt sett måste vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna för personer under utredning.

Bekämpning av bedrägerier i samband med mervärdesskatt

61.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över den ekonomiska förlust som orsakas av "karuselltransaktioner". Parlamentet konstaterar till exempel att "German Institute for Economic Research" uppskattar att förlusten av nationella momsintäkter mellan 2003 och 2005 uppgick till mellan 17 000 och 18 000 miljoner EUR per år. Parlamentet konstaterar att medlemsstaterna rent allmänt uppskattar att de förlorar ungefär 10 procent av sina momsintäkter årligen och att en tredjedel av dessa förluster beror på gränsöverskridande "karuselltransaktioner".

62.  Europaparlamentet påpekar vidare att brittiska överhuset uppskattar förlusten av nationella momsintäkter i Förenade kungariket under 2005–2006 till mellan 3 500 och 4 750 miljoner GBP, det vill säga minst 9,6 miljoner GBP per dag. Parlamentet citerar rapporten från brittiska överhuset där det konstateras att den nuvarande mekanismen för momstransaktioner inom gemenskapen är ohållbar(20).

63.  Europaparlamentet erinrar om att endast faktiska intäkter kan beaktas vid uppbörd av egna medel från mervärdesskatt.

64.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över att många medlemsstater fortsätter att motsätta sig en förstärkning av samarbetet både mellan de behöriga nationella administrationerna och mellan kommissionen, inbegripet Olaf, och de nationella administrationerna.

65.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande till rådet om vissa nyckelfrågor som kan bidra till upprättandet av en strategi mot momsbedrägerier i Europeiska unionen (KOM(2007)0758). Parlamentet begär följaktligen att dess behöriga utskott aktivt ska följa upp hur detta meddelande beaktas.

66.  Europaparlamentet är kritiskt till att rådet fortfarande inte har tagit ställning angående förslaget till förordning om ömsesidigt administrativt bistånd för att skydda gemenskapernas ekonomiska intressen mot bedrägerier och all annan olaglig verksamhet(21), som togs upp till första behandling i Europaparlamentet den 23 juni 2005(22). Parlamentet uppdrar åt talmannen att kontakta rådets ordförande för att driva denna fråga vidare.

67.  Europaparlamentet anser att ett närmare samarbete mellan de berörda administrationerna, och även med kommissionen (Olaf) är oumbärligt för att kunna bekämpa gränsöverskridande "karusellbedrägerier" och att man med stöd av kommission (Olaf) borde förstärka systemet för utbyte av information om mervärdesskatt och samarbetet när det gäller analys av uppgifter.

o
o   o

68.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EG-domstolen, revisionsrätten, Olafs övervakningskommitté och Olaf.

(1) Internet: http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/aar2005/doc/olaf_aar.pdf
(2) Internet: http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/ doc/olaf_aar.pdf
(3) Internet: http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.html
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(5) EUT C 273, 15.11.2007, s. 1.
(6) EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.
(7) EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.
(8) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1437/2007 (EUT L 322, 7.12.2007, s. 1.)
(10) Kommissionsledamot Danuta Hübner hävdade i ett skriftligt svar till budgetkontrollutskottet att Spanien 2006 höll inne utbetalningar från ERUF i avvaktan på resultatet av granskningen av de korrigerande åtgärderna, och att andra exempel är avbrutna utbetalningar från ESF under 2005 för alla program i England, för Mål 3-program och vissa regionala program i Frankrike, för programmen i regionerna Kalabrien och Sicilien i Italien, och under 2006 för EQUAL i Spanien och Italien.
(11) Arbetsgruppen för återvinning skapades i enlighet med kommissionens meddelande "Att förbättra inkasseringen av gemenskapens fordringar i samband med direkt och delad förvaltning av gemenskapens utgifter" (KOM(2002)0671). Arbetsgruppen är ett gemensamt initiativ av Olaf/Agri, som leds av Olaf.
(12) Rådets förordning (EG) nr 1469/95 av den 22 juni 1995 om åtgärder som ska vidtas gentemot vissa förmånstagare till transaktioner som finansieras av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EGT L 145, 29.6.1995, s. 1).
(13) Antagna texter, P6_TA(2007)0432.
(14) Europeiska revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2006: "5.11 För femte året i rad innehåller generaldirektörens förklaring en reservation om otillräckligt genomförande av IACS i Grekland. För 2006 har revisionsrätten bekräftat fortsatta brister i genomförandet av följande nyckelkontroller: hanteringen av stödansökningar, inspektionsförfaranden, djurdatabasens integritet och systemet för identifiering av jordbruksskiften."
(15) EGT L 210, 31.7.2006, s. 25. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1989/2006 (EUT L 411, 30.12.2006, s. 6).
(16) EUT C 300 E, 9.12.2006, s. 508.
(17) Uttalande i budgetkontrollutskottet den 12 november 2007.
(18) Skrivelse till Olafs direktör av den 2 april 2007.
(19) EUT C 306, 17.12.2007, s. 127.
(20) Punkt 52 i rapporten från brittiska överhusets utskott för Europeiska unionen (European Union Committee),"Stopping the Carousel; Missing Trader Fraud in the EU", HL Paper 101, 25.5.2007.
(21) KOM(2004)0509, senare ändrad genom KOM(2006)0473.
(22) EUT C 133 E, 8.6.2006, s. 105.


EU:s strategi för bättre marknadstillträde för europeiska företag
PDF 148kWORD 64k
Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2008 om EU:s strategi för att få till stånd marknadstillträde för europeiska företag (2007/2185(INI))
P6_TA(2008)0053A6-0002/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, "Europa i världen: Ett starkare partnerskap för bättre marknadstillträde för EU:s exportörer" (KOM(2007)0183),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, "Ett konkurrenskraftigt Europa i världen – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi" (KOM(2006)0567),

–   med beaktande av kommissionens meddelande "EU i världen: EU:s handelspolitiska skyddsinstrument i en global ekonomi i förändring. Grönbok för offentligt samråd" (KOM(2006)0763),

–   med beaktande av sin resolution från den 28 september 2006 om EU:s ekonomiska och kommersiella förbindelser med Indien(1),

–   med beaktande av sin resolution från den 25 oktober 2006 om kommissionens årliga rapport till Europaparlamentet om tredjeländers antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder mot gemenskapen (2004)(2),

–   med beaktande av sin resolution från den 4 april 2006 om bedömningen av Doharundan efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong(3),

–   med beaktande av sin resolution från den 12 oktober 2006 om EU:s ekonomiska och kommersiella förbindelser med Mercosur i syfte att ingå ett interregionalt associeringsavtal(4),

–   med beaktande av sin resolution från den 1 juni 2006 om transatlantiska ekonomiska förbindelser mellan EU och Förenta staterna(5),

–   med beaktande av sin resolution från den 13 oktober 2005 om möjligheterna till handelsförbindelser mellan EU och Kina(6),

–   med beaktande av kommissionens arbetsdokument till kommissionens meddelande "Ekonomiska reformer och konkurrenskraft: det viktigaste i den europeiska konkurrenskraftsrapporten 2006" (SEK(2006)1467),

–   med beaktande av kommissionens meddelande "Genomförandet av gemenskapens Lissabonprogram: En politik till stöd för EU:s tillverkningsindustri – mot en mer integrerad industripolitik" (KOM(2005)0474),

–   med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte den 23-24 mars 2006,

–   med beaktande av sin resolution från den 15 mars 2006 om bidraget till rådets vårmöte 2006 med avseende på Lissabonstrategin(7),

–   med beaktande av kommissionens meddelande "EU–Kina: Närmare partner med ökat ansvar" (KOM(2006)0631) och det åtföljande arbetsdokumentet "Närmare partner med ökat ansvar: En rapport om handel och investeringar mellan EU och Kina – konkurrens och partnerskap" (KOM(2006)0632),

–   med beaktande av kommissionens meddelande "Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram – Tillväxt och sysselsättning genom en modern politik för små och medelstora företag" (KOM(2005)0551),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0002/2008), och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen är en central aktör inom världshandeln och bör fortsätta att visa prov på ledarskap i det globala ekonomiska systemet för att göra det mer rättvist och öka respekten för miljömässiga och sociala rättigheter.

B.  Europeiska unionen är världens största exportör och tjänsteleverantör och har därför ett stort intresse av att se till att nya marknader för varor, tjänster och investeringar öppnas.

C.  Europeiska unionen måste genomföra mer ambitiösa och framåtblickande strategier för att kunna klara globaliseringens utmaningar och möta en ökad konkurrens från de stora tillväxtekonomierna och samtidigt bibehålla den europeiska ekonomiska, regionala och sociala modellen och främja mänskliga rättigheter och sociala och miljömässiga normer.

D.  En öppen ekonomi både hemma och utomlands är avgörande för att skapa arbetstillfällen och tillväxt samt för att bibehålla den internationella konkurrenskraften och därför bör Europeiska unionen inom ramen för strategin för marknadstillträde fortsätta sitt arbete med att öppna EU:s marknader och uppmuntra sina handelspartner att riva sina egna murar och öppna sina marknader ytterligare.

E.  Genom ett fullgott tillträde till tredjeländernas marknader kommer Europeiska unionens inhemska producenter att behålla ledningen inom varor och tjänster med högt mervärde, kunna göra sina produkter mer nyskapande, främja kreativitet, skydda immateriella rättigheter och erhålla betydande stordriftsfördelar.

F.  Utvecklingen inom den internationella handeln gör tillträde till tredjeländernas marknader lika viktigt som att försvara EU:s marknader mot orättvisa handelsförfaranden.

G.  En avreglerad handel och handelns ökande volym främjar internationell konkurrens men ökar också risken för att exporten hämmas av handelshinder, som har en skadlig inverkan på EU-företags internationella konkurrenskraft.

H.  Europeiska unionens ekonomiska konkurrenskraft kan inte undgå att påverkas av protektionistiskt beteende som inte grundar sig på Världshandelsorganisationens (WTO:s) regler, vare sig detta sker inom eller utanför gemenskapen.

I.  Nedmonteringen av handelshinder kommer med säkerhet att innebära att EU:s export av varor och tjänster ökar och att kunna garantera en stadig tillväxt för unionens ekonomi.

J.  EU:s globala handelspartner har ett ineffektivt skydd för immateriell och industriell äganderätt, inklusive geografiska ursprungsbeteckningar och ursprungsbenämningar.

K.  Det är oerhört viktigt att skilja mellan i sig omotiverade handelshinder som beror på att fastställda bilaterala och multilaterala handelsregler inte konsekvent tillämpas och handelshinder som beror på legitim lagstiftning och administrativa åtgärder från de offentliga myndigheternas sida som har sitt ursprung i andra områden än handel, men som får oavsedda effekter på handeln.

L.  Krångliga tullförfaranden för import, export och transitering samt sanitära och fytosanitära restriktioner som inte motiveras av befintliga WTO-regler, illojal användning av handelspolitiska skyddsåtgärder och otillräckligt skydd för immateriella rättigheter är uppenbarligen i sig omotiverade handelshinder som måste åtgärdas för att underlätta marknadstillträdet för företag från EU.

M.  Trots de oerhörda svårigheterna med att korrekt uppskatta hur stor volym av EU:s handel som hindras av restriktioner på utländska marknader framstår det som klart att handelshinder generellt sett har en avsevärd effekt på EU:s export.

N.  Europeiska unionens ekonomiska närvaro är i allmänhet starkare i industriländer där efterfrågan är statisk och betydligt svagare i snabbt växande områden och på tillväxtmarknader som Kina och Indien.

O.  Europeiska unionen betraktas i allmänhet som en mycket öppen och lättillgänglig marknad som på allvar tar itu med konkurrensbegränsande beteenden och garanterar rättvisa villkor för all import oavsett ursprung.

P.  Höga tullar är fortfarande ett stort hinder för handeln, i synnerhet i förbindelserna med de stora tillväxtländerna.

Q.  WTO är det enda ändamålsenliga forumet för att säkra marknadstillträde och skapa en rättvis global handel. En projicering av EU:s modell för styrelseformer bör bidra till att vidareutveckla lämpliga och rättvisa regler och trygga ett mer stabilt och heltäckande regelverk för världshandeln.

R.  Det ligger i kommissionens allmänna intresse att se till att handelslagstiftningen och de förfaranden som dess partner använder så långt som möjligt överensstämmer med WTO:s regler och andra internationella regler.

S.  Handelshinder och hinder innanför gränserna drabbar inte bara handeln med varor utan har också betydande effekter på handeln med tjänster och den offentliga upphandlingen.

T.  Om problemen kan lösas och försvaret för industrins legitima intressen och förväntningar bli effektivare ökar också Europeiska unionens synlighet och trovärdighet.

U.  För att uppfylla målen i den reviderade Lissabonagendan krävs att näringslivet i Europeiska unionen utvecklas och bibehåller en stabil konkurrenskraftig ställning på världsmarknaderna.

V.  Denna konkurrenskraft är, särskilt för små och medelstora företag, beroende av forskning, utveckling, innovationer och immateriella rättigheter.

W.  Två viktiga förutsättningar för denna konkurrenskraft är å ena sidan en tryggad energiförsörjning och å andra sidan fri tillgång för företagen i Europeiska unionen till aktuell informations- och kommunikationsteknik.

Allmänt

1.  Europaparlamentet betonar att ett lyckat genomförande av en reviderad, mer ambitiös strategi för marknadstillträde som syftar till att öppna nya världsmarknader för europeiska varor och tjänster sannolikt inte bara skulle utvidga Europeiska unionens globala roll utan också skulle skydda befintliga jobb och skapa nya i EU samt öka Europeiska unionens konkurrenskraft och därmed i betydande omfattning bidra till att Lissabonmålen nås.

2.  Europaparlamentet påminner om Europeiska unionens strategi att nå tillträde till marknader i synnerhet avser industriländer och de snabbväxande ekonomierna.

3.  Europaparlamentet understryker att Europeiska unionens export till både industri- och tillväxtländer ofta hindras av en brist på ömsesidighet när det gäller villkoren för marknadstillträde, en otillräcklig efterlevnad av internationella handelsregler och utbredda orättvisa handelsförfaranden.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att Europeiska unionens legitima handelsintressen försvaras mot tredjeländers lagvidriga eller orättvisa handelsförfaranden. Parlamentet anser att Europeiska unionen bör agera snabbt och med fasthet när tredjeländer otillbörligt begränsar tillträdet till sina marknader för företag från Europeiska unionen.

5.  Europaparlamentet noterar att regleringsfrågor blir allt viktigare i den internationella handeln. Parlamentet efterlyser större konsekvens mellan Europeiska unionens och dess främsta handelspartners regler och förfaranden och betonar att harmonisering av regler och bestämmelser inte får leda till att EU:s lagstiftning om hälsa, säkerhet, miljö och sociala frågor försvagas utan i stället ska medföra att Europeiska unionens största handelspartner antar bättre regler.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ha en långsiktig strategi i fråga om strukturella problem som på grund av sin natur troligen kommer att finnas kvar också efter det att kommissionen har vidtagit åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen att inte bortse ifrån fall där det inte är sannolikt att hinder kommer att avlägsnas på ett tidigt stadium om dessa hinder behöver elimineras för att återställa lika villkor på viktiga utländska marknader.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att behandla allvarliga och systematiska brott mot WTO:s avtal och regler och andra internationella handelslagar ger upphov till som någonting som snarast måste åtgärdas och att se till att efterlevnaden av sådana lagar inte är underordnad ovidkommande politiska och ekonomiska överväganden.

8.  Europaparlamentet uppmanar tredjeländer att avskaffa restriktioner om utländskt ägande som drabbar europeiska företag och avskaffa diskriminerande regler.

9.  Europaparlamentet välkomnar den strategi som kommissionen föreslår när det gäller att fastställa prioriteringar för marknadstillträde. Parlamentet kräver dock att kommissionen även beaktar andra kriterier som ser till att största möjliga antal ekonomiska aktörer i Europeiska unionen och får nytta av detta nya initiativ, särskilt små och medelstora företag, vilkas överlevnad ofrånkomligen beror av att äganderätten är klart definierad och kan genomdrivas på ett verkningsfullt sätt samt att det finns uttryckliga restriktioner för monopolhyror.

10.  Europaparlamentet betonar att framgångar i kampen mot handelshinder kommer att stimulera investeringar, produktion och handel i Europeiska unionen och i hela världen genom att bland annat göra villkoren för marknadstillträde mer genomblickbara, förutsägbara och konkurrenskraftiga och skapa eller förstärka bandet mellan Europeiska unionen och de internationella marknaderna.

11.  Europaparlamentet anser att frihandelsavtal med Europeiska unionens målländer är meningslösa om de inte tryggar ett betydande marknadstillträde och verkliga framsteg när det gäller att reducera och slutligen eliminera icke-tariffära handelshinder som man ska vara medveten om ofta verkar mer snedvridande på handeln än andra handelshinder.

Kommissionens meddelande

12.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att skapa ett starkare partnerskap för att ge europeiska exportörer marknadstillträde, i synnerhet för att nå konkreta resultat för de europeiska företagen genom att förbättra marknadstillträdet på tillväxtmarknaderna, där europeiska företag möter nya och komplicerade hinder för handel och investeringar. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ att samordna målen och verktygen för EU:s handelspolitik och strategi för marknadstillträde så att unionens potential utnyttjas effektivt inom den internationella handeln och den globala konkurrensen.

13.  Europaparlamentet välkomnar särskilt kommissionens förslag att skapa ett starkare partnerskap mellan kommissionen, medlemsstaterna och företagen i Europeiska unionen i syfte att direkt hjälpa ekonomiska aktörer att klara de konkreta svårigheter de möter vid tillträdet till tredjelandsmarknader på ett sätt och med en tidsram som är förenliga med förutsättningarna för deras verksamhet.

14.  Europaparlamentet anser att kommissionen kan spela en viktig roll när det gäller att förverkliga den nya strategin för marknadstillträde genom att se till att det finns en lämplig grad av samordning mellan åtgärder på nationell och gemenskapsnivå, ta i anspråk resurser som annars är utspridda och se till att de europeiska exportörernas rättigheter och intressen kan värnas på ett effektivare sätt.

15.  Europaparlamentet anser att Europeiska unionen kan spela en oersättlig roll för att skapa lika villkor i den internationella handeln i nära samarbete med medlemsstaterna med hänsyn tagen till subsidiaritetsprincipen och balansen med befintliga befogenheter.

16.  Europaparlamentet betonar vikten av periodiska kvalitativa och kvantitativa utvärderingar av resultaten av strategin för marknadstillträde för att bedöma hur effektiv den är. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en lämplig handlingsplan för marknadstillträde och lägga fram en årlig rapport om marknadstillträde för parlamentet liknande den som redan lagts fram om handelspolitiska skyddsåtgärder.

17.  Europaparlamentet uppmanar europeiska företag, som bedriver en legitim konkurrens med varandra i och utanför Europeiska unionen, att samarbeta om den nya strategin för marknadstillträde och tänka på att det ligger i deras gemensamma intresse att öppna utländska marknader och trygga en fri och rättvis handel, och att detta därmed kräver gemensamma och samordnade insatser.

18.  Europaparlamentet beklagar att många rimliga och erfarenhetsbaserade rekommendationer från näringslivet, fackföreningarna, konsumentsorganisationerna och det civila samhället inte har beaktats i det ovan nämnda meddelandet med titeln "Europa i världen: Ett starkare partnerskap för bättre marknadstillträde för EU:s exportörer". Parlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till dessa när detta meddelande genomförs.

Initiativ för marknadstillträde i Europeiska unionen

19.  Europaparlamentet betonar behovet av ett utökat samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna i syfte att utbyta information och goda rutiner. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa nätverk av nationella eller, om så är lämpligt, regionala organ för att centralisera information och krav, med särskild hänsyn tagen till små och medelstora företags intressen och behov.

20.  Europaparlamentet anser att sådana nätverk skulle bli mycket effektivare om nationella och lokala branschförbund, handelskammare, förbund av små och medelstora företag och organ som främjar handel skulle delta i upprättandet av dem.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utöka befogenheterna för den rådgivande kommittén för marknadstillträde och se till att det finns en permanent koppling till Artikel 133-kommittén (uppkallad efter den aktuella artikeln i EG-fördraget), kommittén för handelshinderförordningen och andra relevanta kommittéer.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett system med permanent dialog som gör att medlemsstaterna och, när så är lämpligt, regioner och andra europeiska intressenter kan utbyta information, fastställa strategier och göra prioriteringar.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga följande när den genomför sin strategi för marknadstillträde:

   Utöka den Brysselbaserade personalen vid den enhet som arbetar med frågor som har med marknadstillträde att göra.
   Skapa ett ändamålsenligt klagomålsregister inom GD Handel.
   Ta fram strukturerade riktlinjer för hantering av olika slags icke-tariffära handelshinder.
   Skapa en hjälpcentral för medlemsstater och företag (med en särskild avdelning för små och medelstora företag) inom GD Handel.
   Se över och förbättra kommunikationspolicyn för de marknadstillträdestjänster som kommissionen tillhandahåller, med särskild tonvikt på små och medelstora företag.
   Öka antalet potentiella användare genom att tillhandahålla grundläggande information (t.ex. broschyrer och foldrar) på alla Europeiska unionens officiella språk.
   Förbättra databasen med information om marknadstillträde (MADB) så att den bättre överensstämmer med företagens behov och blir mer användarvänlig.
   Förbättra det interna samarbetet, konsekvensen och kommunikationen mellan de enheter i kommissionen som hanterar frågor som rör marknadstillträde.
   Se till att företrädare för näringslivet deltar i den rådgivande kommittén för marknadstillträde.
   Ta fram strukturerade riktlinjer för prioriteringarna, som bland annat handlar om vilka marknader, sektorer och hinder man ska inrikta sig på.
   Förstärka sin position i internationella standardiseringsorgan, såsom Internationella standardiseringsorganisationen (ISO).

Initiativ för marknadstillträde i tredjeländer

24.  Europaparlamentet efterlyser en mer strukturerad samordning mellan kommissionen och medlemsstaterna i tredjeländer, som skulle göra det möjligt att effektivare använda diplomatiska och statliga resurser som har med marknadstillträdesfrågor att göra.

25.  Europaparlamentet betonar att kommissionens delegationer och de nybildade marknadstillträdesgrupperna i tredjeländer måste få ett otvetydigt och ambitiöst mandat. Parlamentet upprepar att strategin för marknadstillträde endast kommer att lyckas om medlemsstaterna är beredda att bidra med egna resurser, både mänskliga och ekonomiska, i proportion till sina medel, intressen och mål.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utöka samarbetet med europeiska handelskamrar, handelssammanslutningar och de organ i medlemsstaterna som främjar handeln och är placerade i tredjeländer samt att se till att det finns ett lämpligt informationsutbyte mellan delegationer, medlemsstaternas ambassader, andra statliga utrikeshandelsorgan och berörda europeiska företagarförbund.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra omprioriteringar av hur de personalresurserna används vid kommissionens delegationer så att det finns mer personal tillgänglig för att dra igång marknadstillträdesgrupper och se till att de fungerar väl, i synnerhet i viktiga delegationer som exempelvis Peking, New Delhi, Moskva och Brasilia.

Branschfrågor

28.  Europaparlamentet stöder upprättandet av särskilda initiativ inom den strategiska ramen för marknadstillträde, för att i synnerhet komma åt hinder på områdena tjänster, offentlig upphandling, investeringar och immateriella rättigheter, tullförfaranden, statligt stöd och andra subventioner och upprätta konkurrensregler och genomföra dessa i tredjeländer.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att små och medelstora företag konsekvent kan dra nytta av de nya initiativen för marknadstillträde. Parlamentet uppmanar kommissionen att utforma särskilda åtgärder för att förstärka små och medelstora företags produkters närvaro på tredjeländernas marknader och försvara deras legitima rättigheter om de riskerar att utsättas för ensidiga förfaranden i tredjeländerna.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt ta itu med alla restriktioner för tillhandahållande av Internet- och informationstjänster som drabbar europeiska företag i tredje land, som en del av kommissionens utrikeshandelspolitik och betrakta alla onödiga begränsningar av tillhandahållande av dessa tjänster som handelshinder.

Den multilaterala strategin

31.  Europaparlamentet understryker behovet av att skapa synergieffekter med Europeiska unionens största handelspartner (såsom Förenta staterna, Kanada och Japan) i syfte att fastställa en gemensam marknadstillträdesstrategi och bana vägen för ett välbehövligt multilateralt avtal om marknadstillträde.

32.  Europaparlamentet upprepar att ett fördjupat internationellt regleringssamarbete måste främjas ytterligare och att regelverken måste närma sig varandra i syfte att få bort onödigt dubbelarbete och sänka kostnaderna för konsumenterna, näringslivet och staterna. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för att Europeiska unionens och dess handelspartners normer och regler successivt harmoniseras, både multilateralt och bilateralt.

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för särskilda WTO-mekanismer för att åtgärda nya och kommande icke-tariffära handelshinder, som möjliggör en snabbare behandling. I det avseendet bör kommissionen uppmana de övriga handelspartnerna att i större utsträckning använda anmälningsförfarandena i avtalen om tekniska handelshinder.

34.  Europaparlamentet insisterar på att bibehålla en klar inriktning på att genomföra och se till att tredjeländer uppfyller sina WTO-skyldigheter genom att driva denna rättighet i WTO:s tvistlösningsmekanism.

Framtidsutsikterna

35.  Europaparlamentet anser att Europeiska unionen bör göra sitt bästa för att få koncessioner från sina handelspartner som står i proportion till deras utvecklingsnivå om det inte finns utvecklingsmotiv som talar mot detta.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i den nya generationens frihandelsavtal och i andra avtal som påverkar handeln inkludera tydliga bestämmelser om genomförande och tvistlösning, i synnerhet för att komma åt hinder "innanför gränserna".

37.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens handelspartner att gradvis minska eller avveckla hinder som begränsar marknadstillträdet för varor och tjänster och i stället optimera ömsesidiga handelsmöjligheter på grundval av reciprocitet, bland annat genom att på ett tillfredsställande sätt genomföra sådana åtgärder för att öppna marknaderna som följer av bilaterala, regionala och multilaterala förhandlingar.

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen förelägga Europaparlamentet en läges- och resultatrapport om strategin för marknadstillträde, och särskilt uppmärksamma de fastställda prioriteringarna.

o
o   o

39.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 400.
(2) EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 276.
(3) EUT C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(4) EUT C 308 E, 16.12.2006, s. 182.
(5) EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
(6) EUT C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
(7) EUT C 291 E, 30.11.2006, s. 321.


Stormarknaders maktmissbruk
PDF 130kWORD 46k
Europaparlamentets förklaring om utredning av och åtgärder mot maktmissbruk som stormarknader med verksamhet i Europeiska unionen kan utöva
P6_TA(2008)0054P6_DCL(2007)0088

Europaparlamentet avger denna förklaring

–   med beaktande av artikel 116 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Inom hela EU domineras detaljhandelsförsäljningen allt mer av ett litet antal stormarknadskedjor.

B.  Dessa detaljhandlare håller snabbt på att bli "spärrar" och ta kontrollen över jordbrukarnas och andra leverantörers enda verkliga väg till EU:s konsumenter.

C.  Det finns indikationer från hela EU på att stormarknader missbrukar sin inköpskraft för att tvinga ner priserna de betalar leverantörerna (baserade både inom och utanför EU) till ohållbara nivåer och att de påtvingar dem orättvisa villkor.

D.  Sådana utövningar av påtryckningar på leverantörerna har negativa följdverkningar för både sysselsättningskvaliteten och miljöskyddet.

E.  Konsumenterna riskerar att förlora produktmångfald, kulturarv och försäljningsställen.

F.  Några medlemsstater har infört lagstiftning i ett försök att begränsa sådant missbruk, men stormarknaderna är i allt högre grad verksamma över gränserna, vilket gör det önskvärt med gemenskapslagstiftning.

1.  Europaparlamentet uppmanar generaldirektoratet för konkurrens att undersöka följderna av koncentrationen av EU:s stormarknadssektor på småföretag, leverantörer, arbetstagare och konsumenter, och att i synnerhet bedöma varje slag av missbruk av inköpskraften som kan härröra från en sådan koncentration.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå lämpliga åtgärder, inbegripet reglering, för att skydda konsumenter, arbetstagare och producenter, från varje typ av missbruk av dominerande ställning eller andra negativa effekter som framkommit under denna undersökning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring med namnen på undertecknarna till kommissionen, rådet och medlemsstaternas parlament.

Förteckning över ledamöter som har undertecknat förklaringen

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Jim Allister, Roberta Alma Anastase, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Richard James Ashworth, Francisco Assis, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Etelka Barsi-Pataky, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Pervenche Berès, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Jana Bobošíková, Sebastian Valentin Bodu, Jens-Peter Bonde, Guy Bono, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Umberto Bossi, Costas Botopoulos, Bernadette Bourzai, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, André Brie, Danutė Budreikaitė, Paul van Buitenen, Kathalijne Maria Buitenweg, Ieke van den Burg, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Joan Calabuig Rull, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Carlos Carnero González, Giorgio Carollo, Paulo Casaca, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Alejandro Cercas, Giulietto Chiesa, Sylwester Chruszcz, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Nirj Deva, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Alexandra Dobolyi, Brigitte Douay, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Richard Falbr, Claudio Fava, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Sorin Frunzăverde, Kinga Gál, Vicente Miguel Garcés Ramón, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Giuseppe Gargani, Jas Gawronski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Béla Glattfelder, Gian Paolo Gobbo, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Adeline Hazan, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jim Higgins, Mary Honeyball, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Monica Maria Iacob-Ridzi, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Pierre Jonckheer, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Gisela Kallenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Tunne Kelam, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Helmuth Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Ana Mato Adrover, Mario Mauro, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Rareş-Lucian Niculescu, Ljudmila Novak, Vural Öger, Cem Özdemir, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Csaba Őry, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Bogdan Pęk, Maria Petre, Tobias Pflüger, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Bernard Poignant, Adriana Poli Bortone, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Michel Rocard, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Wojciech Roszkowski, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Martine Roure, Christian Rovsing, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Gilles Savary, Luciana Sbarbati, Pierre Schapira, Karin Scheele, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Petya Stavreva, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Claude Turmes, Feleknas Uca, Inese Vaidere, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Marcello Vernola, Oldřich Vlasák, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Diana Wallis, Henri Weber, Renate Weber, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Janusz Wojciechowski, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Tadeusz Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy