Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2150(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0133/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0133/2008

Συζήτηση :

PV 19/05/2008 - 25
CRE 19/05/2008 - 25

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0205

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 313kWORD 73k
Τρίτη 20 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο
Αξιολόγηση του προγράμματος PEACE και στρατηγικές για το μέλλον
P6_TA(2008)0205A6-0133/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με την αξιολόγηση του Προγράμματος PEACE και τις στρατηγικές για το μέλλον (2007/2150(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 158 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/93 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 για την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων, την αποτελεσματικότητά τους και τον συντονισμό των παρεμβάσεών τους μεταξύ τους, καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφισταμένων χρηματοδοτικών οργάνων(2),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2082/93 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 για τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά τον συντονισμό των παρεμβάσεων των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων μεταξύ τους καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφισταμένων χρηματοδοτικών οργάνων(3),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2000 του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο διεθνές ταμείο για την Ιρλανδία(4),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2236/2002 του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο διεθνές ταμείο για την Ιρλανδία (2003-2004)(5),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1105/2003 του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία(6),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 173/2005 του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία όσον αφορά την παράταση της διάρκειας του προγράμματος PEACE και τη χορήγηση νέων πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων(7),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 177/2005 του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2005-2006)(8),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1968/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010)(9),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ)(10),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης για την Ειρήνη και τη Συμφιλίωση στη Βόρεια Ιρλανδία"(COM(1994)0607),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Έκθεση σχετικά με το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2005 του Συμβουλίου" (COM(2006)0563),

–   έχοντας υπόψη την Ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 7/2000 όσον αφορά το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία και το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης για την Ειρήνη και Συμφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στις όμορες κομητείες της Ιρλανδίας (1995 έως 1999), συνοδευόμενη από τις σχετικές απαντήσεις της Επιτροπής (παράγραφος 58)(11),

–   έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση για την αξιολόγηση του προγράμματος PEACE και τις στρατηγικές για το μέλλον που διοργάνωσε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 20 Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την Ομάδα Δράσης για τη Βόρεια Ιρλανδία (TFNI), η οποία συστάθηκε μετά την επίσκεψη του κ. Barrosο, Προέδρου της Επιτροπής, στο Μπέλφαστ τον Μάιο του 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0133/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοτικά προγράμματα PEACE I και II, που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1105/2003 και 173/2005 του Συμβουλίου, αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της ειρήνης και περιελάμβαναν δύο βασικά στοιχεία: την αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προέκυπταν από την ειρήνη και τη διαχείριση της κληρονομιάς της σύγκρουσης και της βίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή της ΕΕ στα προγράμματα PEACE ήταν και είναι ιδιαίτερα πολύτιμη και ότι η σχέση της ΕΕ με τέτοιου είδους σχέδια οικοδόμησης της ειρήνης, εκτός από την παροχή χρηματοδοτικού μέσου, κατέδειξε περαιτέρω την σπουδαιότητα της ΕΕ ως ουδέτερης αρχής με την εμπειρογνωμοσύνη και το μακροπρόθεσμο όραμα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό του προγράμματος,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της συμφιλίωσης λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα και ότι πρέπει να ενθαρρύνεται ενεργά αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί(12),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοδόμηση της ειρήνης και η συμφιλίωση είναι εκ φύσεως επισφαλείς διαδικασίες αλλά είναι απαραίτητες για να αντιμετωπιστούν τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στην περιοχή και ότι συνεπώς θα πρέπει να δοθούν στα σχέδια για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης περιθώρια πειραματισμού και καινοτομίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η έναρξη της εφαρμογής τους,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία δημιούργησε χωριστές κοινότητες, οδηγώντας σε βαθιά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά χάσματα,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικοινωνία και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μπορούν να οδηγήσουν στη μεταβολή των αρνητικών απόψεων, και ότι η προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων θα βοηθήσει τους μελλοντικούς ηγέτες να κατανοήσουν την ιστορία και τον πολιτισμό αμφότερων των κοινοτήτων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία εταιρικών σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες ενδέχεται να απαιτεί περισσότερο χρόνο, καθώς περιλαμβάνει περισσότερους συμμετέχοντες και διαδικασίες, μολονότι είναι προφανές ότι τα πρόσθετα οφέλη που αποκτώνται είναι ουσιαστικά, δεδομένου ότι κατά την ανάθεση της διαχείρισης σε χαμηλότερο επίπεδο και την αύξηση του επιπέδου συμμετοχής θα ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση τόσο για τα προγράμματα όσο και για την ΕΕ,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατά το παρελθόν περιθωριοποιημένες ομάδες και τα άτομα που επλήγησαν ιδιαίτερα από τη σύγκρουση και τη βία απέκτησαν τη δυνατότητα μέσω των προγραμμάτων PEACE να συμβάλουν στην ενεργή οικοδόμηση της ειρήνης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τα σχέδια στο πλαίσιο των προγραμμάτων PEACE εξυπηρετούν τα πλέον περιθωριοποιημένα τμήματα της κοινωνίας με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για άτομα και ομάδες, όπως θύματα της σύγκρουσης, ηλικιωμένα και ευάλωτα άτομα, άτομα με αναπηρία, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, πρώην φυλακισμένους και άνεργους νέους(13),

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους ανθρώπους που εργάζονται στα σχέδια οικοδόμησης της ειρήνης και της συμφιλίωσης το πράττουν σε εθελοντική βάση,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστεί η οικονομική στήριξη των προγραμμάτων για την οικοδόμηση της ειρήνης, ιδίως εκείνων στα οποία συμμετέχουν κοινοτικές και εθελοντικές ομάδες, όταν θα τελειώσουν τα κονδύλια του PEACE,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του εθελοντισμού και ο κοινοτικός τομέας φημίζονται για τα επιτεύγματά τους όσον αφορά την αντιμετώπιση της κοινωνικής υποβάθμισης και της στέρησης και ότι είναι σε θέση να αναπτύξουν και να παράσχουν υπηρεσίες πρώτης γραμμής για τα πλέον μειονεκτικά τμήματα της κοινωνίας, και ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν ιδιαίτερα θετικό ρόλο στην οικοδόμηση της ειρήνης,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα PEACE έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη οικονομικών σχεδίων σε μειονεκτικές περιοχές με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές κοινοτικές και εθελοντικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται βάσει του PEACE II λειτουργούν σε συνεχόμενη βάση παρέχοντας στοιχειώδεις κοινοτικές υπηρεσίες ιδίως για περιθωριοποιημένες ομάδες και αναμένουν επιβεβαίωση της χρηματοδότησης ούτως ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια παράμετρος της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία προέκυψε από τη στήριξη που παρασχέθηκε μέσω των προγραμμάτων PEACE, ήταν ότι ωφέλησε τόσο τις αστικές όσο και τις αγροτικές περιοχές,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Διεθνούς Ταμείου για την Ιρλανδία (ΔΤΙ) είναι συχνά συμπληρωματική και ότι και τα δύο προγράμματα, το ΔΤΙ και το PEACE, έδωσαν τη δυνατότητα στα σχέδια να φτάσουν σε ένα στάδιο από όπου θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και σε άλλη κοινοτική χρηματοδότηση, όπως για παράδειγμα στην πρωτοβουλία Interreg,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις δράσεις στο πλαίσιο των υποπρογραμμάτων PEACE, των προγραμμάτων του ΔΤΙ και της πρωτοβουλίας Interreg, επέδειξαν ωστόσο υψηλό βαθμό ομοιότητας και ορισμένο βαθμό επικάλυψης των δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία και η διαφάνεια, η συμμετοχή, η αναγνώριση της αλληλεξάρτησης όλων των ανθρώπων, η επιτυχής εξάλειψη της ανισότητας, η προώθηση της πολυμορφίας και η μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν σημαντικά στοιχεία της οικοδόμησης της ειρήνης και της συμφιλίωσης,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Προσωρινού Επιτρόπου για τα Θύματα και τους Επιζώντες1 ανέφερε ότι οι ομάδες στήριξης για τα θύματα και τους επιζώντες εξαρτώνται από έκτακτη χρηματοδότηση PEACE και διαπίστωσε έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστούν τα προγράμματα για τα θύματα και τους επιζώντες όταν η χρηματοδότηση PEACE δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη, καθώς και ότι τέσσερις νέοι επίτροποι για τα θύματα διορίστηκαν προσφάτως από τον Πρωθυπουργό και τους αναπληρωτές πρωθυπουργούς της Βόρειας Ιρλανδίας(14),

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της οικοδόμησης της ειρήνης και της ανασυγκρότησης των κοινωνιών που εξέρχονται από περίοδο συγκρούσεων,

1.   τονίζει ότι η ενδυνάμωση της τοπικής εξουσίας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της οικοδόμησης της ειρήνης και ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών βελτιώνει τη χάραξη πολιτικής και τον τρόπο διακυβέρνησης της κοινωνίας·

2.   επισημαίνει ότι η ανάπτυξη διαφόρων μηχανισμών εφαρμογής, από κοινού με τον τομέα του εθελοντισμού, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τοπικές αρχές, έχει παράσχει ποικίλες εμπειρίες όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων· ελπίζει ότι αυτοί οι μηχανισμοί μέριμνας από τη βάση στην κορυφή θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης·

3.   χαιρετίζει τη συμβολή των προγραμμάτων PEACE και ΔΤΙ στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· διαπιστώνει ότι ένα επιχειρηματικό κέντρο που είχε δημιουργηθεί, πριν από την εφαρμογή του ΔΤΙ, στις μειονεκτικές περιοχές εξελίχθηκε με τη στήριξη του ΔΤΙ και του τοπικού περιφερειακού συμβουλίου σε ένα δίκτυο τριάντα δύο επιχειρηματικών κέντρων , το οποίο συνέβαλε στην τόνωση της εμπιστοσύνης και της ελπίδας μεταξύ των εμπλεκομένων·

4.   υπογραμμίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το PEACE και το ΔΤΙ δεν θα πρέπει να διακοπεί κατά τη λήξη των προγραμμάτων· καλεί τις κυβερνητικές υπηρεσίες να συνεχίσουν το έργο που αποδείχτηκε αποτελεσματικό προκειμένου να διασφαλίσουν την συνέχιση της χρηματοδότησης για αυτό το ανεκτίμητο έργο όταν τελικά θα έχει λήξει η συνολική χρηματοδότηση στο πλαίσιο PEACE·

5.   καλεί τις κυβερνήσεις τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Ιρλανδίας να θεσπίσουν προσωρινές ρυθμίσεις χρηματοδότησης για κοινοτικές και εθελοντικές ομάδες, ειδικότερα με στόχο την κάλυψη του διαστήματος μεταξύ του τέλους των προγραμμάτων χρηματοδότησης PEACE II και της έναρξης των προγραμμάτων χρηματοδότησης PEACE III·

6.   καλεί την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας να συνεργαστούν με τους Επιτρόπους για τα Θύματα και τους Επιζώντες με στόχο τη θέσπιση μηχανισμού ανεύρεση δυνατότητας προκειμένου να συνεχίσουν οι ομάδες στήριξης για τα θύματα και τους επιζώντες να λαμβάνουν οικονομική στήριξη μετά το πέρας της συνολικής χρηματοδότησης PEACE·

7.   καλεί την Επιτροπή, σε σχέση με την Ομάδα Δράσης για τη Βόρεια Ιρλανδία, να αναπαραγάγει την προσέγγιση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών των προγραμμάτων PEACE I και PEACE II κατά τον σχεδιασμό μελλοντικών πρωτοβουλιών· υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι για την σταθεροποίηση της ειρηνευτικής διαδικασίας η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της μέριμνας για τις υποδομές που είναι ανεπαρκείς σε σύγκριση με τις υποδομές άλλων περιφερειών της ΕΕ, και ζητεί από την Ομάδα Δράσης για τη Βόρεια Ιρλανδία να ακολουθήσει θετικότερη στάση στηρίζοντας τη βελτίωση των υποδομών·

8.   ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας, δεδομένου ότι η διασυνοριακή συνεργασία είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την αναγέννηση των αστικών και αγροτικών κοινοτήτων στις παραμεθόριες περιοχές· ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ τόσο τοπικών εμπορικών επιμελητηρίων και φορέων του δημόσιου τομέα όσο και φόρουμ για τον τομέα του εθελοντισμού και τον κοινοτικό τομέα σε αμφότερες τις πλευρές των συνόρων καθώς και για τις εθελοντικές οργανώσεις που εργάζονται ήδη επί διασυνοριακής βάσης·

9.   καλεί την Κυβέρνηση της Ιρλανδίας να εφαρμόσει αμέσως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006·

10.   συνιστά την εκτεταμένη χρήση της διαβούλευσης, τόσο σε μεγάλη όσο και σε μικρή κλίμακα και με τοπική εστίαση, στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδότησης και τονίζει τη σημασία της διασφάλισης έργων που θα επιτρέπουν την έγκριση μικρών επιδοτήσεων για τη χρηματοδότηση έργου που πρέπει να εκτελεστεί βραχυπρόθεσμα ή έργου τα αποτελέσματα του οποίου δεν μπορούν να εκτιμηθούν εύκολα από ποσοτική άποψη καθώς και σχεδίων που εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και μπορούν να συνεισφέρουν στις τοπικές κοινότητες·

11.   ζητεί τη μείωση της γραφειοκρατίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μικρά σχέδια δεν θα επιβαρύνονται υπερβολικά·

12.   αναγνωρίζει ότι η οικοδόμηση της ειρήνης είναι μια μακρόχρονη και εξελικτική διαδικασία και ότι η υγιής πορεία προς την ειρήνη και τη συμφιλίωση απαιτεί χρόνο· ζητεί πιο μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα για μεμονωμένες ενισχύσεις προκειμένου να δοθεί στα σχέδια η δυνατότητα να επιδείξουν σημαντικά αποτελέσματα· αναγνωρίζει ότι στην ειρήνη και τη συμφιλίωση δεν συμβάλλουν σημαντικά μόνο οι οικονομικές, αλλά και οι πολιτιστικές και αθλητικές πρωτοβουλίες και για το λόγο αυτό πρέπει να προωθηθεί η ενίσχυσή τους·

13.   διαπιστώνει ότι ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας είναι υποτομέας του τομέα του εθελοντισμού και του κοινοτικού τομέα και ότι η διαβούλευση με αυτούς τους τομείς είναι σημαντική για την ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών και τομέων· θεωρεί ότι άλλες τοπικές επιχειρήσεις είναι επίσης σημαντικοί συμμετέχοντες·

14.   τονίζει ότι η ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές απαιτεί μεγαλύτερες συνέργιες μεταξύ της χρηματοδότησης της γεωργοκτηνοτροφικής, της αγροτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης και μεταξύ της προστασίας της φύσης, του οικοτουρισμού και της παραγωγής και χρήσης της ανανεώσιμης ενέργειας σε σχέση με τη μέχρι σήμερα κατάσταση·

15.   τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις επιτυχημένες περιπτώσεις σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν από το PEACE I και το PEACE II, καθώς και σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΔΤΙ· πιστεύει ότι την εμπειρία που αποκομίστηκε από αυτά τα σχέδια θα πρέπει να μοιραστούν και όσοι εμπλέκονται σε άλλες διεθνείς προσπάθειες οικοδόμησης της ειρήνης· ζητεί, συναφώς, να δημιουργηθεί βάση δεδομένων ως εργαλείο μάθησης για ζητήματα ειρήνης και συμφιλίωσης στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή· ζητεί, επίσης, να συμπεριληφθεί κάθε επίπεδο συμμετοχής κατά τη δημιουργία ενός δικτύου περιφερειών και πόλεων·

16.   συνιστά τη θέσπιση ολοκληρωμένων στρατηγικών, προκειμένου να διασφαλιστεί όχι μόνο η διαθεσιμότητα παραδειγμάτων ορθών πρακτικών αλλά και η χρησιμοποίησή τους σε κάθε στάδιο του κύκλου των έργων, λόγου χάρη στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του έργου·

17.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 161, 26.6.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 193, 31.7.1993, σ. 5.
(3) ΕΕ L 193, 31.7.1993, σ. 20.
(4) ΕΕ L 24, 29.1.2000, σ. 7.
(5) ΕΕ L 341, 17.12.2002, σ. 6.
(6) ΕΕ L 158, 27.6.2003, σ. 3.
(7) ΕΕ L 29, 2.2.2005, σ. 3.
(8) ΕΕ L 30, 3.2.2005, σ. 1.
(9) ΕΕ L 409, 30.12.2006, σ. 86.
(10) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 19.
(11) ΕΕ C 146, 25.5.2000, σ.1.
(12) Συμφιλίωση μετά από Βίαιη Σύγκρουση, Διεθνές ΙΔΕΒ, 2003, Στοκχόλμη.
(13) Το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Ειρήνη και τη Συμφιλίωση - Ο αντίκτυπος: SEUPB.
(14) Support for Victims and Survivors − Addressing the Human legacy, Ιανουάριος 2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου