Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0051(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0130/2008

Ingivna texter :

A6-0130/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/05/2008 - 8.7
CRE 20/05/2008 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0206

Antagna texter
PDF 194kWORD 36k
Tisdagen den 20 maj 2008 - Strasbourg
Kött- och kreatursstatistik ***I
P6_TA(2008)0206A6-0130/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 maj 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över köttproduktion och besättningar (KOM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0129),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0099/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0130/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 maj 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om statistik över besättningar och köttproduktion och om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG
P6_TC1-COD(2007)0051

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr .../2008.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy