Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0300(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0172/2008

Внесени текстове :

A6-0172/2008

Разисквания :

PV 20/05/2008 - 5
CRE 20/05/2008 - 5

Гласувания :

PV 20/05/2008 - 8.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0207

Приети текстове
PDF 505kWORD 239k
Вторник, 20 май 2008 г. - Страсбург
Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки *
P6_TA(2008)0207A6-0172/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 май 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (COM(2007)0803 Част V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0803 Част V),

–   като взе предвид член 128, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0031/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становището на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0172/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да промени съответно предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява съществено да промени предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Съображение 2
(2)  Прегледът на националните програми за реформа на държавите-членки, които се съдържа в Доклада на Комисията за годишния напредък и в проекта на Съвместния доклад за заетостта, показва, че държавите-членки трябва да продължат да полагат усилия в следните приоритетни области:
(2)  Прегледът на националните програми за реформа на държавите-членки, който се съдържа в Доклада на Комисията за годишния напредък и в проекта на Съвместния доклад за заетостта, показва, че държавите-членки трябва да продължат да полагат усилия за постигане на пълна заетост, повишаване на качеството на работните места и равните възможности, за осъществяването на социално сближаване и в следните приоритетни области:
- привличане и задържане на повече хора в трудова заетост, увеличаване предлагането на работна сила и модернизиране на системите за социална защита,
- създаване на повече и качествени работни места, привличане и задържане на повече хора в качествена трудова заетост, увеличаване предлагането на работна сила, модернизиране на системите за социална защита и осигуряване на благоприятстващи интеграцията пазари на труда,
- подобряване адаптивността на работниците и предприятията, както и
- подобряване адаптивността и сигурността на работниците и предприятията с цел насърчаване на гъвкав пазар на труда, както и насърчаване на пригодността за заетост на работниците чрез обучение през целия живот и признаването на придобитите умения,
- увеличаване на инвестициите в човешки капитал посредством по-добро образование и обучение.
- увеличаване на инвестициите в човешки капитал посредством по-добро образование и обучение и развитие на възможностите за обучение през целия живот, както и
- насърчаване на мобилността на работниците на европейския пазар на труда.
Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 3
(3)  В светлината и на прегледа на Комисията на националните програми за реформа, и на заключенията на Европейския съвет акцентът трябва да се постави върху ефективното и навременно прилагане, като се обръща специално внимание на съгласуваните количествени цели и сравнителни показатели, както и на съгласуваността със заключенията на Европейския съвет.
(3)  В светлината и на прегледа на Комисията на националните програми за реформа, и на заключенията на Европейския съвет акцентът трябва да се постави върху засилването на социалното измерение на насоките за заетостта и ефективното им и навременно прилагане, като се обръща специално внимание на съгласуваните качествени и количествени цели и сравнителни показатели в съответствие със заключенията на Европейския съвет.
Изменение  3
Предложение за решение
Съображение 5
(5)  Държавите-членки трябва да се съобразяват с Насоките за заетостта, когато използват финансиране по програми на Общността, по-конкретно от Европейския социален фонд.
(5)  Държавите-членки трябва да се съобразяват с Насоките за заетостта, когато използват финансиране по програми на Общността, по-конкретно от Европейския социален фонд, Европейският фонд за регионално развитие и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията.
Изменение 4
Предложение за решение
Съображение 6
(6)  С оглед на интегрирания характер на пакета от насоки държавите-членки трябва изцяло да приложат Основните насоки на икономическата политика.
(6)  С оглед на интегрирания характер на пакета от насоки държавите-членки трябва изцяло да вземат под внимание насоките за заетостта, когато прилагат Основните насоки на икономическата политика.
Изменение 5
Предложение за решение
Член 2 а (нов)
Член 2а
1.  При прилагането на насоките, определени в приложението, държавите-членки:
- вземат под внимание изискванията, свързани с насърчаването на високо ниво на заетост, гарантирана и подходяща социална защита, борбата срещу социалното изключване и високо равнище на образование, обучение и опазване на здравето на човека, както и
- се стремят да противодействат на дискриминацията въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация.
2.  Държавите-членки гарантират засиленото взаимодействие между насоките и отворения метод на координация във връзка със социалната защита и процеса на социално включване.
3.  В сътрудничество със социалните партньори и в съответствие със националните си традиции, държавите-членки проучват и докладват в своите национални планове за реформа относно начините за подобряване на спазването и прилагането на принципите и разпоредбите на европейското социално законодателство, споразуменията между социалните партньори и основните принципи на равно третиране и недискриминация.
Изменение 6
Предложение за решение
Приложение – уводна част – параграф -1 (нов)
Насоките за заетостта представляват част от Интегрираните насоки за 2008-2010 г., които се основават върху трите стълба: макроикономически политики, микроикономически реформи и политики на заетостта. Съвместно тези три стълба спомагат за постигане на целите за устойчив растеж и заетост и укрепват социалното сближаване.
Изменение  7
Предложение за решение
Приложение – уводна част – параграф 1
Държавите-членки, в сътрудничество със социалните партньори, провеждат своите политики с оглед осъществяването на целите и приоритетите за действие, които са уточнени по-долу, така че повечето и по-добрите работни места да поддържат пазар на труда, основан на включването. Имайки предвид Лисабонската стратегия и общите социални цели, държавите-членки по един балансиран начин ще поощряват:
Държавите-членки, в сътрудничество със социалните партньори и с други заинтересовани участници, при зачитане на националните традиции, провеждат своите политики с оглед осъществяването на целите и приоритетите за действие, които са уточнени по-долу, така че повечето и по-добрите работни места и по-добре обучената и специализирана работна сила да поддържат пазар на труда, основан на включването. Имайки предвид Лисабонската стратегия и общите социални цели, държавите-членки по един балансиран начин ще поощряват:
Изменение 8
Предложение за решение
Приложение – уводна част - параграф 1 – първо тире
-  Пълната заетост: Постигането на пълна заетост и намаляване на безработицата и неактивността чрез увеличаване търсенето и предлагането на работна сила чрез прилагане на подхода за съчетаване на гъвкавост и сигурност е от съществено значение за устойчивостта на икономическия растеж и укрепването на социалната сплотеност. За това са необходими политики, които едновременно работят по гъвкавостта на пазарите на труда, организацията на труда и трудовоправните отношения и по сигурността ‐ социална и на трудовата заетост;
-  Пълната заетост: Постигането на пълна заетост и намаляване на безработицата и неактивността чрез увеличаване търсенето и предлагането на работна сила чрез прилагане на подхода за съчетаване на гъвкавост и сигурност е от съществено значение за устойчивостта на икономическия растеж и укрепването на социалната сплотеност. За това са необходими политики, които едновременно работят по гъвкавостта на пазарите на труда, организацията на труда и трудовоправните отношения, съвместяването на трудовия и семейния живот, и по сигурността ‐ социална и на трудовата заетост;
Изменение 9
Предложение за решение
Приложение – уводна част – параграф 1 – второ тире
-  Подобряване на качеството и производителността на работа: Усилията да се повиши равнището на заетост включват и подобряването на привлекателността на работните места, качеството на работа и нарастването на производителността на труда, както и намаляване на сегментирането и дела на т.нар. "работещи бедни". Необходимо е да се постигне съответствие между качеството на работа, производителността и заетостта;
-  Подобряване на качеството и производителността на работа: Усилията да се повиши равнището на заетост включват и подобряването на привлекателността на работните места, качеството на работа и нарастването на производителността на труда, както и намаляване на сегментирането, неравенството между мъжете и жените и дела на т.нар. "работещи бедни". Необходимо е да се постигне съответствие между качеството на работа, производителността и заетостта;
Изменение 10
Предложение за решение
Приложение – уводна част – параграф 2
Съществени за напредъка са осигуряването на равните възможности и борбата с дискриминацията. Във всяко предприето действие трябва да се насърчава равенството на половете и третирането на пола наред с другите основни водещи фактори. Трябва да се обърне специално внимание за значителното намаляване на всички пропуски на пазара на труда по отношение на неравнопоставеността между половете в съответствие с Европейския пакт за равенство между половете. Това ще подпомогне държавите-членки да се справят с демографския спад. Като част от един нов подход към поколенията следва да се отдели особено внимание на положението на младите хора, на изпълнението на Европейския пакт за младежта и на насърчаването на достъпа до заетост през цялата трудоспособна възраст. Особено внимание трябва да се отдели и на значителното намаляване на несъответствията в заетостта за хората в неравностойно положение, включително хората с увреждания, както и между гражданите от Европейския съюз и тези от трети страни във връзка с постигането на всякакви национални цели.
Съществени за напредъка са осигуряването на равните възможности и борбата с дискриминацията. Във всяко предприето действие трябва да се насърчава равенството на половете и третирането на пола наред с другите основни водещи фактори. Трябва да се обърне специално внимание за значителното намаляване на всички пропуски на пазара на труда по отношение на неравнопоставеността между половете, като се обърне специално внимание на неравнопоставеността по отношение на възнагражденията, в съответствие с Европейския пакт за равенство между половете. Това ще подпомогне държавите-членки да се справят с демографския спад. Като част от един нов подход към поколенията следва да се отдели особено внимание на положението на младите хора, на изпълнението на Европейския пакт за младежта и на насърчаването на достъпа до заетост през цялата трудоспособна възраст, включително и за по-възрастните работници. Особено внимание трябва да се отдели и на значителното намаляване на несъответствията в заетостта за хората в неравностойно положение, включително хората с увреждания, както и между гражданите от Европейския съюз и тези от трети страни във връзка с постигането на всякакви национални цели. Това ще подпомогне държавите-членки да се справят с демографското предизвикателство.
Изменение 11
Предложение за регламент
Приложение – параграф, следващ насока 17 – първо тире
- привличане и задържане на повече хора в трудова заетост, увеличаване предлагането на работна сила и модернизиране на системите за социална защита;
- привличане и задържане на по-голям брой лица в качествена трудова заетост чрез улесняване на съвместяването на трудовия и семейния живот, увеличаване предлагането на работна сила чрез повишаване на пригодността за заетост, модернизиране на системите за социална защита и осигуряване на благоприятстващ интеграцията пазар на труда,
Изменение  12
Предложение за решение
Приложение – параграф, следващ насока 17 – тире 1 а (ново)
- насърчаване на активната социална интеграция на всички с цел борба с бедността и социалното изключване чрез гарантиране на нормални доходи и качествени социални услуги, както и достъп до пазара на труда чрез възможности за работа и начално или продължаващо професионално обучение.
Изменение 13
Предложение за решение
Приложение – параграф, следващ насока 17 – второ тире
- подобряване адаптивността на работниците и предприятията,
– подобряване адаптивността и сигурността на работниците и предприятията,
Изменение  14
Предложение за решение
Приложение – параграф, следващ насока 17 – трето тире
- по-големи инвестиции в човешки ресурс за подобряване на образованието и компетенциите.
- по-големи инвестиции в човешки ресурси чрез по-добро образование и умения и адаптиране на системите за образование и обучение в съответствие с потребностите от нови компетенции,
Изменение  15
Предложение за решение
Приложение – параграф, следващ насока 17 – тире 3 а (ново)
- увеличаване и подобряване на инвестициите в изследователска дейност, наука и иновации,
Изменение  16
Предложение за решение
Приложение – параграф, следващ насока 17 – тире 3 б (ново)
- премахване на всякакви форми на дискриминация въз основа на пола на работното място.
Изменение 17
Предложение за решение
Приложение - раздел 1 - заглавие
1.  Привличане и задържане на повече хора в трудовата заетост, увеличаване предлагането на работна ръка и модернизиране на системите за социална защита
1.  Привличане и задържане на по-голям брой лица в качествена трудова заетост, увеличаване предлагането на работна ръка и модернизиране на системите за социална защита, както и осигуряване на благоприятстващи интеграцията пазари на труда
Изменение 18
Предложение за решение
Приложение – раздел 1 – параграф 1
Повишаването на равнищата на заетост е най-ефективното средство за генериране на икономически растеж и насърчаване на икономики с по-широк социален обхват, като едновременно се осигурява защитна мрежа за тези, които са неспособни да работят. Насърчаването на подход към работата, основан на жизнения цикъл, и модернизиране на системите за социална защита за осигуряване на тяхната адекватност, финансовата устойчивост и в съответствие с променящите се потребности на обществото стават все по-необходими във връзка с очакваното намаляване на населението в трудоспособна възраст. Необходимо е да се отделя специално внимание за справяне с повтарящите се несъответствия в заетостта между жени и мъже, както и за повишаване на равнището на заетост на по-възрастните работници и младежи като част от нов подход към поколенията, както и за насърчаване на активното приобщаване на тези хора, които са ней-изолирани от пазара на труда. Необходими са активни дейности за подобряване на положението на младите хора на пазара на труда и за значително намаляване на безработицата сред младежите, чиито средни стойности са два пъти по-високи от цялостното равнище на безработица.
Повишаването на равнищата на заетост е най-ефективното средство за генериране на икономически растеж и насърчаване на икономики, подпомагащи социалната интеграция, като едновременно се осигурява защита за тези, които не са в състояние да работят. Очакваното намаляване на броя лица в трудоспособна възраст налага още повече подход към заетостта, който се основава на жизнения цикъл и на модернизирането на системите за социална защита, за да гарантира тяхната адекватност, финансова жизнеспособност и способност за адаптиране към развитието на потребностите на обществото. Необходимо е да се отделя специално внимание за премахване на трайната неравнопоставеност между жените и мъжете на пазара на труда, и основаващите се на пола несъответствия в заплащането, както и за повишаване на равнището на заетост на по-възрастните работници и младежи като част от нов подход към поколенията, както и за насърчаване на активното приобщаване на лицата, които са най-изолирани от пазара на труда. Необходими са активни дейности за подобряване на положението на младите хора на пазара на труда, по-специално на тези от тях с по-малко умения, и за значително намаляване на безработицата сред младежите, чиито средни стойности са два пъти по-високи от цялостното равнище на безработица.
Изменение  19
Предложение за решение
Приложение – раздел 1 – параграф 2
Трябва да се създадат подходящи условия за подпомагане напредъка в областта на заетостта независимо дали при първо назначаване, връщане на работа след прекъсване или желанието за удължаване на трудовия живот. Качеството на работните места, включително заплащането и другите придобивки, условията на труд, сигурността на работното място, достъпът до учене през целия живот и перспективите за професионална кариера са решаващи за подхода на съчетаване на гъвкавост и сигурност, така както и подкрепата и поощренията, произтичащи от системата за социална защита. За да се поощри подхода към работата, основан на жизнения цикъл, и да се популяризира съчетаването на работата с личния живот, е необходимо да се предоставят политики, насочени към грижите за децата. Осигуряването до 2010 г. на грижи за деца, обхващащи най-малко 90 % от децата между три години и задължителната възраст за започване на училище, и за 33 % от децата под тригодишна възраст, е полезен сравнителен показател. Повишаването на средното равнище на заетост на родителите, особено на самотните родители, изисква мерки за подкрепа на семействата. По-специално държавите-членки трябва да отчетат специалните потребности на самотните родители и семействата с много деца. Освен това, за да се увеличи трудовият живот, ще се наложи средната ефективна възраст за излизане от пазара на труда към 2010 г. да бъде увеличена на равнище ЕС с пет години (спрямо 59,9 през 2001 г.). Държавите-членки трябва също да прилагат мерки за здравна защита, за превенция и насърчаване на здравословния начин на живот с цел да намалят тежестта на заболяванията, да повишат продуктивността на труда и да удължат трудовия живот.
Трябва да се създадат подходящи условия за подпомагане напредъка в областта на заетостта независимо дали става дума за първо назначаване, връщане на работа след прекъсване или желание за удължаване на професионалния живот, включително чрез подходящо развитие на човешкия капитал и на социалната среда на работното място. Качеството на работните места, включително заплащането и другите придобивки, условията на труд, сигурността на работното място, достъпът до обучение през целия живот и перспективите за професионална кариера са решаващи за подхода на съчетаване на гъвкавост и сигурност, така както и подкрепата и мерките за насърчаване, произтичащи от системата за социална защита. За да се поощри подхода към работата, основан на жизнения цикъл, и да се подпомогне съчетаването на професионалния с личния живот, е необходимо да се прилагат политики, насочени към осигуряване на грижите за децата. Осигуряването до 2010 г. на грижи за деца, обхващащи най-малко 90 % от децата между три години и задължителната възраст за започване на училище, и за 33 % от децата под тригодишна възраст, е полезен сравнителен показател. Повишаването на средното равнище на заетост на родителите, особено на самотните родители, изисква мерки за подкрепа на семействата. По-специално държавите-членки трябва да отчетат специалните потребности на самотните родители и многодетните семейства. Освен това, за да се увеличи трудовият живот, ще се наложи средната ефективна възраст за излизане от пазара на труда към 2010 г. да бъде увеличена на равнище ЕС с пет години (спрямо 59,9 през 2001 г.). Държавите-членки следва също да приемат мерки за здравна защита, за превенция и насърчаване на здравословния начин на живот с цел да намалят тежестта на заболяванията, да повишат продуктивността на труда и да удължат трудовия живот.
Изменение 20
Предложение за решение
Приложение – раздел 1 – параграф 3
Прилагането на Европейския пакт за младежта следва също да допринесе към подхода, основан на жизнения цикъл, по-специално като улеснява прехода от образователната система към пазара на труда.
Прилагането на Европейския пакт за младежта, на Европейското споразумение за равенство между половете и на одобрението относно създаването на Европейски алианс за семействата следва също да допринесе към подхода, основан на жизнения цикъл, по-специално като улеснява прехода от образователната система към пазара на труда. Посредством индивидуални мерки, на младите хора в неравностойно положение следва да се предоставят равни възможности за социална и професионална интеграция.
Изменение 21
Предложение за решение
Приложение – раздел 1 – насока 18
Насока 18. Насърчаване на подход към работата, основан на "жизнения цикъл", чрез:
Насока 18. Насърчаване на подход към работата, основан на "жизнения цикъл", чрез:
- подновен стремеж за създаване на възможности за заетост на младите хора и намаляване на безработицата сред младежите, както се призовава в Европейския пакт за младежта,
- подновен стремеж за създаване на възможности за заетост на младите хора и намаляване на безработицата сред младежите, както се призовава в Европейския пакт за младежта, като същевременно се води борба срещу дискриминацията въз основа на пола,
- мерки за гарантиране, че хората, които съчетават работа с полагането на грижи, не се оказват в неблагоприятно положение на по-късен етап от живота си по отношение на пенсиите и плащанията в рамките на социалната сигурност,
- мерки, даващи възможност за завръщане на работа за лица, които са загубили работата си в по-напреднала възраст, и действия за премахване на дискриминацията, основана на възрастта, най-вече спрямо лицата над 40 години, включително чрез форми на самостоятелна заетост и самостоятелно организиране,
- решителни действия за повишаване на участието на жените и намаляване на неравнопоставеността на половете в заетостта, безработицата и заплащането на труда,
- решителни действия за повишаване на участието на жените и намаляване на неравнопоставеността на половете в областта на заетостта, безработицата и професионалното обучение, гарантиране на равнопоставеност в заплащането на труда и насърчаване на равенството между жените и мъжете, включително мерки за увеличаване на равните възможности и нарастване на равнището на заетост сред жените, както се призовава в Европейския пакт за равенство между половете,
- отделяне на специално внимание на разликите във въздействието на социално-осигурителните системи върху мъжете и жените и преразглеждане на социално-осигурителни структури, които имат отрицателно въздействие върху участието на жените в работната сила,
- по-добро съвместяване на професионалния и личния живот и осигуряване на достъпни грижи за деца и други групи, нуждаещи се от специално внимание,
- по-добро съвместяване на трудовия и личния и семеен живот и осигуряване на достъпни качествени заведения за грижи за деца и за други лица, нуждаещи се от грижи, включително схеми за предоставяне на отпуск за отглеждане на дете и други видове отпуски,
- отделяне на специално внимание на жените и мъжете, които възнамеряват да се завърнат на платена работа след отсъствие, и проучване на начините за постепенно премахване на пречките пред такова завръщане, без това да се отразява на качеството на работното място,
- подкрепа за активното стареене, включително подходящи условия на труд, подобряване на здравния статут, адекватни стимули за работа и ограничаване на ранното пенсиониране,
- подкрепа за активното стареене, включително подходящи условия на труд, подобряване на здравния статут на работното място, адекватни стимули за работа и насърчаване на работниците да удължат активния си живот, в случай че искат да се пенсионират по-късно,
- модернизиране на системите за социална защита, пенсионната система и системата на здравно осигуряване, и осигуряващи тяхната социална адекватност, финансова устойчивост и съответствие с променящите се нужди, и подкрепа на участието в заетост и по-дългия трудов живот.
- модернизиране на системите за социална защита, включително на пенсионната система и системата на здравно осигуряване, за да се осигури тяхната социална адекватност, финансова устойчивост и способност за адаптация към променящите се потребности, така че да се подпомагат участието на пазара на труда и запазването на работните места и по-дългия трудов живот.
Вж. също интегрирана насока "Запазване на икономическата и финансова устойчивост като основа за повишена заетост" (№ 2).
Вж. също интегрирана насока "Запазване на икономическата и финансова устойчивост като основа за повишена заетост" (№ 2).
Изменение  22
Предложение за решение
Приложение – раздел 1 – параграф, следващ насока 18
Политиките за активно приобщаване могат да повишат предлагането на работна ръка и да укрепят сплотеността на обществото, освен това те са мощно средство за насърчаване на социалната интеграция на тези хора, които са в най-неравностойно положение, и интеграцията им на пазара на труда. На всеки човек, останал без работа, трябва да се предостави възможност за ново начало в разумен срок. Ако става въпрос за младежи, този срок трябва да бъде кратък, например до 2010 г. най-много 4 месеца; а за възрастни най-много 12 месеца. Трябва да се следват политики, насочени към предлагане на активни мерки на пазара на труда, за дългосрочно безработните, като се отчита сравнителният показател от 25 % за равнището на участие към 2010 г. Активирането трябва да става под формата на обучение, преквалификация, трудова практика, работно място или друга мярка за повишаване на пригодността за заетост, съчетана, където е уместно, с непрекъсната помощ за търсене на работа. Облекчаването на достъпа до заетост за търсещите работа, предотвратяването на безработицата и гарантирането, че тези, които остават без работа, ще продължат да са тясно свързани с пазара на труда, и с повишена пригодност за заетост, са съществени за увеличаването на участието и предотвратяване на социалната изолация. Това също е в съответствие с подхода за съчетаване на гъвкавост и сигурност. Постигането на тези цели изисква премахването на препятствията на пазара на труда чрез подпомагане на активното търсене на работа, улесняване на достъпа до обучение и други активни мерки на пазара на труда, осигуряване на достъпни основни услуги и предоставяне на адекватно равнище на минималните ресурси за всички. В същото време този подход следва да гарантира на всички работещи, че заетостта се отплаща, както и да премахне капаните на безработицата, бедността и неактивността. Следва да се обърне специално внимание на насърчаването включването на пазара на труда на хората в неравностойно положение и на ниско квалифицираните работници чрез разширяване на социалните услуги и социалната икономика, както и чрез създаване на нови източници за разкриване на работни места в отговор на общите потребности. Борбата с дискриминацията, насърчаването на достъпа до заетост на хората с увреждания и интегрирането на имигрантите и малцинствата са от особено значение.
Активните интеграционни политики могат да повишат предлагането на работна ръка и да укрепят сплотеността на обществото, освен това те са мощно средство за насърчаване на социалната интеграция на лицата, които са в най-неравностойно положение, и интеграцията им на пазара на труда. На всяко лице, останало без работа, трябва да се предостави възможността за трудова заетост, професионално обучение, повишаване на квалификацията и други мерки за заетост в разумен срок. Ако става въпрос за младежи, този срок трябва да бъде кратък, например до 2010 г. да има максимална продължителност от 4 месеца; а за възрастни да не надвишава 12 месеца. Трябва да се следват политики, насочени към предлагане на активни мерки на пазара на труда, за дългосрочно безработните, като се отчита сравнителният показател от 25 % за равнището на участие към 2010 г. Активирането трябва да става под формата на обучение, преквалификация, професионална практика, работно място или друга мярка за повишаване на пригодността за заетост, съчетана, където е уместно, с непрекъсната помощ за търсене на работа. Облекчаването на достъпа до заетост за търсещите работа, предотвратяването на безработицата и гарантирането, че тези, които остават без работа, ще продължат да са тясно свързани с пазара на труда, и с повишена пригодност за заетост, са съществени за увеличаването на участието и предотвратяване на социалното изключване. Постигането на тези цели изисква премахването на препятствията на пазара на труда чрез подпомагане на активното търсене на работа, улесняване на достъпа до обучение и други активни мерки на пазара на труда, осигуряване на достъпни основни услуги и предоставяне на адекватно равнище на минималните ресурси за всички, в съчетание с прилагане на принципа на справедливо заплащане като икономически стимул за полагане на,труд. В същото време този подход следва да гарантира на всички работещи, че заетостта се отплаща и че принципът "еднакво заплащане на труд с еднаква стойност" се спазва, както и да премахне капаните на безработицата, бедността и неактивността. Следва да се обърне специално внимание на насърчаването интеграцията на пазара на труда на лицата в неравностойно положение и на ниско квалифицираните работници чрез разширяване на социалните услуги и социалната икономика, както и чрез създаване на нови източници за разкриване на работни места в отговор на общите потребности. Борбата с дискриминацията, насърчаването на достъпа до заетост на жените и на лицата с увреждания и интегрирането на имигрантите и малцинствата са от особено значение. Следва да се вземат предвид най-добрите местни практики, свързани с опита на социалните кооперативи, и всички форми на социална отговорност на предприятията.
Изменение 23
Предложение за решение
Приложение – раздел 1 – насока 19 – трето тире
- създаване на нови източници за разкриване на работни места ориентирани към физическите лица и бизнеса, особено на местно равнище.
- създаване на нови източници за разкриване на работни места, ориентирани към физическите лица и бизнеса, нестопанския сектор и социалната икономика, особено на местно равнище.
Изменение 24
Предложение за решение
Приложение - раздел 1 - насока 19 а (нова)
Насока 19а. Гарантиране на активната социална интеграция на всички и справяне с бедността и социалното изключване чрез осигуряване на нормални доходи и по-добър достъп до качествени социални услуги и до пазара на труда посредством разширяване на възможностите за работа и начално или продължаващо професионално обучение.
Изменение  25
Предложение за решение
Приложение - раздел 1 - насока 20 – тире 2 а (ново)
- насърчаване на модели на партньорство между заинтересованите страни, за да бъде увеличен скритият местнен и регионален потенциал в местните образувания, като се използва организация от открит тип, основаваща се на участието,
Изменение  26
Предложение за решение
Приложение - раздел 1 - насока 20 – тире 4 а (ново)
- предотвратяване на отлива на квалифицирана работна ръка (т. нар. "brain-drain") от периферните региони на Европейския съюз или от държавите-членки посредством регионални икономически, социални и структурни инвестиции.
Изменение  27
Предложение за решение
Приложение - раздел 2 - заглавие
2.  Подобряване на адаптивността на работниците и предприятията,
2.  Подобряване на адаптивността и сигурността на работниците и предприятията (увеличаване на сигурността на работните места)
Изменения 28, 37 и 38
Предложение за решение
Приложение - раздел 2 - насока 21
Насока 21. Насърчаване на гъвкавостта, съчетана със сигурност на работното място и намаляване сегментацията на пазара на труда, отчитайки ролята на социалните партньори, чрез:
Насока 21. Насърчаване на гъвкавостта, съчетана със сигурност и намаляване сегментацията на пазара на труда, отчитайки ролята на социалните партньори, като се вземат предвид следните ключови компоненти:
- гъвкави и надеждни договорни отношения чрез съвременно трудово законодателство, колективни трудови договори и организация на работата,
- всеобхватни стратегии за обучение през целия живот , чрез които да се осигури трайна приспособимост и пригодност за заетост на работниците, особено на тези в най-уязвимо положение,
- ефективни активни политики по отношение на пазара на труда, които не включват активна политика за ранно пенсиониране, а вместо това предвиждат интегриране в по-голяма степен на по-възрастните и опитни работници в трудовия процес, за да помогнат на хората да се справят с бързите промени и съкратят периодите на безработица и да улеснят преминаването на нова работа,
- съвременни системи за социална сигурност, които предоставят адекватна помощ при ниски доходи, насърчават заетостта и улесняват мобилността на пазара на труда.
Това включва също следните аспекти:
- подобряване на законодателството в областта на заетостта и преразглеждане, при необходимост, на разпоредбите относно договорната основа и работното време,
- подобряване на законодателството в областта на заетостта и преразглеждане, при необходимост, на разпоредбите относно договорната основа и работното време и гарантиране на основните трудови права, независимо от статута на трудова заетост, с цел насърчаване на стабилни трудови правоотношения,
- мерки срещу недекларираната заетост,
- прилагане на превантивни мерки, придружени от санкции, срещу недекларираната заетост, с оглед намаляване на разпространението на незаконните форми на заетост чрез засилване и развитие на възможностите на специализираните органи за инспекция на труда,
- по-добро прогнозиране и управление на промяната, в това число икономическо преструктуриране, и по-специално промени, свързани със свободната търговия, с оглед минимизиране на тяхната социална цена и улесняване на адаптацията,
- по-добро прогнозиране и управление на промяната, в това число икономическо преструктуриране, и по-специално промени, свързани със свободната търговия, с оглед минимизиране на тяхната социална цена и улесняване на адаптацията,
- насърчаване и разпространение на иновативни и приложими форми на организацията на работата, с оглед подобряване качеството и производителността на труда, включително здраве и безопасност на работното място,
- насърчаване и разпространение на иновативни и приложими форми на организацията на работата, с оглед подобряване качеството и производителността на труда, включително здраве и безопасност на работното място и осигуряването на подходящо настаняване за лицата с увреждания,
- подкрепяне смяната на професионалния статус чрез обучение, самостоятелна заетост, стартиране на бизнес и географска мобилност,
- подкрепяне смяната на професионалния статус чрез обучение, самостоятелна заетост, стартиране на бизнес и географска мобилност,
- обръщане на специално внимание на пречките, пред които се изправят жените, когато искат да създадат собствен бизнес или да станат самостоятелно заети лица, с оглед на премахването на тези пречки.
Държавите-членки следва да приложат собствени насоки за действие на базата на общите принципи на гъвкавата сигурност, приети от Съвета.
Решаващо значение има участието на социалните партньори при планирането и прилагането на политиката на гъвкава сигурност посредством социалния диалог и колективното договаряне.
Вж. също интегрирана насока "Насърчаване на съгласуваността между макроикономическите, структурните политики и политиките по заетостта" (№ 5).
Вж. също интегрирана насока "Насърчаване на съгласуваността между макроикономическите, структурните политики и политиките по заетостта" (№ 5).
Изменение 29
Предложение за решение
Приложение – раздел 2 – параграф, следващ насока 21
С оглед създаването на максимален брой работни места, запазването на конкурентоспособността и допринасяне за успеха на общата икономическа рамка, общото развитие на трудовото заплащане следва да бъде съгласувано с нарастването на производителността през икономическия цикъл и следва да отразява състоянието на пазара на труда. Разликата в заплащането на мъжете и жените трябва да бъде намалена. Необходимо е да се обърне особено внимание на ниските заплати в професиите и секторите, обикновено доминирани от жени, и на причините, водещи до намаляване на заплащането в професиите и секторите, които се феминизират. Възможно е да бъдат необходими усилия за намаляване на непреките разходи за труд и преразглеждане на данъчните ставки, за да се улесни създаването на работни места, особено за нископлатените работни места.
С оглед създаването на максимален брой работни места, запазването на конкурентоспособността и допринасяне за успеха на общата икономическа рамка, общото развитие на трудовото заплащане следва да бъде съгласувано с нарастването на производителността през икономическия цикъл и следва да отразява състоянието на пазара на труда. Разликата в заплащането на мъжете и жените трябва да бъде намалена. Необходимо е да се обърне особено внимание на ниските заплати в професиите и секторите, обикновено доминирани от жени, като се намали разликата в заплащането на различните полове, и на причините, водещи до намаляване на заплащането в професиите и секторите, които се феминизират. Възможно е да бъдат необходими усилия за намаляване на непреките разходи за труд и преразглеждане на данъчните ставки, за да се улесни създаването на работни места, особено за нископлатените работни места.
Изменение 30
Предложение за решение
Приложение – раздел 2 – насока 22 - първо тире
- насърчаване на социалните партньори в рамките на техните правомощия да поставят подходяща рамка за договаряне на работните заплати, с което да се въздейства върху производителността и да се отговори на предизвикателствата на пазара на труда на всички нива и се избегне неравнопоставеността между половете в заплащането,
- насърчаване на социалните партньори в рамките на техните правомощия да поставят подходяща рамка за договаряне на работните заплати, с което да се въздейства върху производителността и да се отговори на предизвикателствата на пазара на труда на всички нива, да се гарантира достатъчна покупателна способност на европейските граждани и се избегне неравнопоставеността между половете в заплащането и увеличаването на неравенствата,
Изменение  31
Предложение за решение
Приложение - раздел 3 – параграф 1
Европа се нуждае от повече и по-ефективни инвестиции в човешки капитал. Твърде много хора не успяват да влязат, да се развиват или да останат в пазара на труда поради липса на професионални умения или в резултат на несъответствие на техните умения с търсените. За улесняване достъпа до заетост за мъже и жени от всички възрастови групи, за увеличаване нивото на производителността, иновациите и качеството на работата, Европейският съюз се нуждае от по-големи и по-ефективни инвестиции в човешки капитал, и учене през целия живот в съответствие с концепцията за съчетаване на гъвкавостта и сигурността в полза на отделния човек, предприятията, икономиката и обществото.
Европа се нуждае от повече и по-ефективни инвестиции в човешки капитал. Твърде много хора не успяват да влязат, да се развиват или да останат в пазара на труда поради липса на професионални умения или в резултат на несъответствие на техните умения с търсените. За улесняване достъпа до заетост за мъже и жени от всички възрастови групи на базата на равни възможности, за увеличаване нивото на производителността, иновациите и качеството на работата, както и за да се помогне на работниците да се адаптират към новите условия, обусловени от бързите промени, Европейският съюз се нуждае от по-големи и по-ефективни инвестиции в човешки капитал и професионално обучение през целия живот, чрез осигуряване на достъп до различни форми на обучение през целия живот в съответствие с концепцията за гъвкава сигурност в полза на отделния човек, предприятията, икономиката и обществото.
Изменение 32
Предложение за решение
Приложение – раздел 3 – насока 23
Насока 23. Увеличаване и подобряване на инвестициите в човешки капитал чрез:
Насока 23. Увеличаване на възможностите за обучение през целия живот и подобряване на инвестициите в човешки капитал чрез:
- политики за образование и обучение основани на включването и действия за чувствително улесняване на достъпа до начално професионално, средно и висше образование, включително чиракуване и обучение по предприемачество (бизнес обучение),
- политики и мерки за образование и обучение, основани на интеграцията, с оглед чувствително улесняване на достъпа до начално професионално, средно и висше образование, включително техническо обучение и обучение по предприемачество и признаване на придобития опит,
- значително намаляване на броя на преждевременно напусналите училище,
- намаляване на броя на преждевременно напусналите училище във възможно най-голяма степен, така че да се предотврати възможността учениците да напускат училище без квалификация и по този начин да бъдат изложени на повишен риск от безработица,
- ефективни стратегии за учене през целия живот, достъпни за всички в училища, работодатели, обществените власти и домакинства в съответствие с Европейските споразумения, включително чрез подходящи стимули и механизми за споделяне на разходите, за повишаване участието в продължаващо обучение и обучение на работното място през целия жизнен цикъл, особено за нискоквалифицираните и по-възрастните работници.
- ефективни стратегии за обучение през целия живот, достъпни за всички в училища, предприятия, обществени органи и домакинства в съответствие с Европейските споразумения, включително чрез подходящи стимули и механизми за споделяне на разходите, за повишаване участието в продължаващо обучение и обучение на работното място през целия жизнен цикъл, особено за нискоквалифицираните и по-възрастните работници.
- осигуряване на условия за улесняване на достъпа на жените до образование, повишаване на квалификацията и обучение през целия живот, и по-специално на достъпа им до обучение и квалификация, необходими за професионалното им развитие,
Вж. също интегрирана насока "Увеличаване и подобряване на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, по-специално от страна на частните предприятия" (№ 7).
Вж. също интегрирана насока "Увеличаване и подобряване на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, по-специално от страна на частните предприятия" (№ 7).
Изменение  33
Предложение за решение
Приложение – раздел 3 – параграф, следващ насока 23
Поставянето на амбициозни цели и увеличаването на нивото на инвестиране от всички участници не е достатъчно. За да се осигури постигане на съответствие между търсенето и предлагането, системите за учене през целия живот трябва да бъдат финансово и организационно достъпни и да съответстват на променящите се потребности. Адаптирането и създаването на капацитет на системите за образование и обучение е необходимо за подобряване на тяхната адекватност на пазара на труда, на възможностите им за посрещане потребностите на икономика и общество, основаващи се на знания, на ефективността им и на справедливостта. Информационните и комуникационни технологии могат да бъдат използвани за подобряване на достъпа до обучение и образование, както и за тяхното по-добро приспособяване към потребностите на работниците и работодателите. Необходима е и по-голяма мобилност, както за целите на заетостта, така и за обучението, за по-широк достъп до възможностите за наемане в Европейския съюз като цяло. Оставащите препятствия пред мобилността в рамките на пазара на труда в Европейския съюз трябва да се премахнат, по-специално тези, които се отнасят до признаването и прозрачността на квалификациите, както и на тяхното използване, и на резултатите от обучението, именно чрез прилагането на Европейската квалификационна рамка. Ще бъде от значение да се използват договорените европейски инструменти и помощни препратки за подкрепа на реформите на националните системи за образование и обучение, както е изложено в Работната програма за обучение и образование 2010 г.
Поставянето на амбициозни цели и увеличаването на нивото на инвестиране от всички участници не е достатъчно. За да се осигури постигане на съответствие между търсенето и предлагането, системите за обучение през целия живот трябва да бъдат финансово и организационно достъпни и да съответстват на променящите се потребности. Адаптирането и създаването на капацитет на системите за образование и обучение е необходимо за подобряване на тяхната адекватност на пазара на труда, на възможностите им за посрещане потребностите на икономика и общество, основаващи се на знания, на ефективността им и на тяхната достъпност и наличност на равна основа. Достъпът до образование и обучение за мъже и жени от всяка възраст и съгласуването на потребностите от умения и предлаганите от обществения и частния сектор възможности за образование и обучение трябва да бъдат придружавани от система за професионална ориентация в кариерното развитие през целия живот. Информационните и комуникационни технологии могат да бъдат използвани за подобряване на достъпа до обучение и образование, както и за тяхното по-добро приспособяване към потребностите на работниците и работодателите. Необходима е и по-голяма мобилност, както за целите на заетостта, така и за обучението, за по-широк достъп до възможностите за наемане в Европейския съюз като цяло. Оставащите препятствия пред мобилността в рамките на пазара на труда в Европейския съюз трябва да се премахнат, по-специално тези, които се отнасят до признаването и прозрачността на квалификациите, както и на тяхното използване, и на резултатите от обучението, именно чрез прилагането на Европейската квалификационна рамка. Ще бъде от значение да се използват договорените европейски инструменти и помощни препратки за подкрепа на реформите на националните системи за образование и обучение, както е изложено в Работната програма за обучение и образование 2010 г.
Изменение  34
Предложение за решение
Приложение - раздел 3 - насока 24 – тире 1 а (ново)
- като насърчава предаването на образователни техники и на учебно съдържание от едно поколение преподаватели на друго,
Изменение  35
Предложение за решение
Приложение - раздел 3 - насока 24 – тире 3 а (ново)
- осигуряване на чуждоезиково обучение в рамките на началното обучение и обучението през целия живот.
Изменение  36
Предложение за решение
Приложение 2 а (ново)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1а
Цели и ориентировъчни показатели
Следните цели и ориентировъчни показатели бяха договорени в контекста на Европейската стратегия за заетостта:
- на всяко безработно лице се предлага нов старт преди достигане на 4 месеца безработица, в случай че това са млади хора, и 12 месеца ‐ в случай че са по-възрастни лица, под формата на обучение, преквалификация, стаж на място, работа или друга мярка по заетостта, комбинирана, по целесъобразност, с продължаване на помощта за търсене на работа,
- до 2010 г. 25 % от дългосрочно безработните да участват в някоя от активните мерки под формата на обучение, преквалификация, стаж или друга мярка по заетостта с цел достигане на средната стойност на трите най-напреднали държави-членки,
- търсещите работа в целия Европейски съюз да могат да получат информация за всички свободни работни места, обявени в службите по заетостта на държавите-членки с цел насърчаване на мобилността на търсещите работни места на европейския пазар на труда,
- увеличаване с пет години, на равнище Европейски съюз, на действителната средна възраст за напускане на пазара на труда към 2010 г. (сравнено с 59,9 години през 2001 г.),
- осигуряване до 2010 г. на грижи за най-малко 90 % от децата на възраст между 3 години и задължителната възраст за започване на училище и за най-малко 33 % от децата под 3-годишна възраст,
- свеждане на средното равнище на преждевременно напускащите училище в Европейския съюз до не повече от 10 % ,
- към 2010 година най-малко 85 % от 22-годишните в Европейския съюз следва да са завършили горната степен на средното образование,
- средното равнище на участие във формите на обучение през целия живот в Европейския съюз следва да бъде най-малко 12,5 % от населението в трудоспособна възраст (групата на възраст между 25 и 64 години).
Правна информация - Политика за поверителност