Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0300(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0172/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0172/2008

Συζήτηση :

PV 20/05/2008 - 5
CRE 20/05/2008 - 5

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0207

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 499kWORD 273k
Τρίτη 20 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο
Kατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
P6_TA(2008)0207A6-0172/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2008 για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2007)0803 ΜΕΡΟΣ V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0803, ΜΕΡΟΣ V),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 128, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0031/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0172/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η εξέταση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης των κρατών μελών που περιέχεται στην ετήσια έκθεση προόδου της Επιτροπής και στην κοινή έκθεση για την απασχόληση δείχνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση των ακόλουθων τομέων προτεραιότητας:
(2)  Η εξέταση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης των κρατών μελών που περιέχεται στην ετήσια έκθεση προόδου της Επιτροπής και στην κοινή έκθεση για την απασχόληση δείχνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη πλήρους απασχόλησης, την βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης και των ίσων ευκαιριών, την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και για την αντιμετώπιση των ακόλουθων τομέων προτεραιότητας:
- προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, αυξάνοντας την προσφορά εργασίας και εκσυγχρονίζοντας τα συστήματα κοινωνικής προστασίας,
- δημιουργία περισσότερων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόμων στην ποιοτική αγορά εργασίας, αυξάνοντας την προσφορά εργασίας και εκσυγχρονίζοντας τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και εξασφαλίζοντας την ύπαρξη αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς,
- βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων, και
- βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής και της ασφάλειας εργαζομένων και επιχειρήσεων για την προαγωγή ευέλικτης αγοράς εργασίας, και προώθηση της δυνατότητας απασχόλησης των εργαζομένων μέσω της διά βίου μάθησης και της πιστοποίησης των κτηθεισών δεξιοτήτων,
- αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων.
- αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων και διεύρυνση των ευκαιριών για διά βίου μάθηση, και
- προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εξέταση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης που πραγματοποίησε η Επιτροπή όσο και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι προσπάθειες πρέπει να εστιαστούν στην αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους συμφωνηθέντες ποσοτικούς στόχους και τα κριτήρια αναφοράς, και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
(3)  Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εξέταση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης που πραγματοποίησε η Επιτροπή όσο και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι προσπάθειες πρέπει να εστιαστούν στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση και στην αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους συμφωνηθέντες ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και τα κριτήρια αναφοράς, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση κατά την εφαρμογή προγραμματισμένης κοινοτικής χρηματοδότησης, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
(5)  Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση κατά την εφαρμογή προγραμματισμένης κοινοτικής χρηματοδότησης, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν μια ολοκληρωμένη δέσμη, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών.
(6)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν ολοκληρωμένη δέσμη, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση κατά την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 α (νέο)
Άρθρο 2a
1.  Κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζονται με το Παράρτημα, τα κράτη μέλη:
- λαμβάνουν υπόψη τους τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την διασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας, και
- έχουν ως στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κατευθυντήριων γραμμών και της ανοικτής μεθόδου συντονισμού για την διαδικασία κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης.
3.  Τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με του κοινωνικούς εταίρους και σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις κάθε κράτους μέλους, εξετάζουν και ενσωματώνουν στα εθνικά σχέδια δράσης τους αναφορές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η τήρηση και η εφαρμογή των αρχών και των κανόνων της ευρωπαϊκής κοινωνικής νομοθεσίας, των συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των θεμελιωδών αρχών της ίσης μεταχείρισης και της αποχής από διακρίσεις.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εισαγωγή – εδάφιο –1 (νέο)
Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση αποτελούν μέρος των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για το 2008-2010, οι οποίες εδράζονται σε τρεις πυλώνες: μακροοικονομικές πολιτικές, μικροοικονομικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές απασχόλησης. Οι πυλώνες αυτοί από κοινού συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της αειφόρου μεγέθυνσης και απασχόλησης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εισαγωγή – πρώτο εδάφιο
Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εφαρμόζουν τις πολιτικές τους αποβλέποντας στην υλοποίηση των στόχων και των προτεραιοτήτων δράσης που προσδιορίζονται κατωτέρω έτσι ώστε με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης να στηρίζεται μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Αντανακλώντας τη στρατηγική της Λισαβόνας και λαμβάνοντας υπόψη τους κοινούς κοινωνικούς στόχους, οι πολιτικές των κρατών μελών πρέπει να προωθούν ισόρροπα:
Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και με άλλους αρμόδιους φορείς, και επιδεικνύοντας σεβασμό προς τις εθνικές παραδόσεις, εφαρμόζουν τις πολιτικές τους αποβλέποντας στην υλοποίηση των στόχων και των προτεραιοτήτων δράσης που προσδιορίζονται κατωτέρω, έτσι ώστε, με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και με καλύτερα καταρτισμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, να στηρίζεται μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Αντανακλώντας τη στρατηγική της Λισαβόνας και λαμβάνοντας υπόψη τους κοινούς κοινωνικούς στόχους, οι πολιτικές των κρατών μελών πρέπει να προωθούν ισόρροπα:
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εισαγωγή – πρώτο εδάφιο – πρώτη περίπτωση
-  Την πλήρη απασχόληση: Η επίτευξη πλήρους απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας και της αεργίας, με την αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που συνδυάζει ευελιξία και ασφάλεια στην απασχόληση έχουν ζωτική σημασία για τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Γι" αυτό απαιτούνται πολιτικές που θα καλύπτουν ταυτόχρονα την ευελιξία των αγορών εργασίας, την οργάνωση της εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις καθώς και την ασφάλεια της απασχόλησης και την κοινωνική ασφάλιση.
-  Την πλήρη απασχόληση: Η επίτευξη πλήρους απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας και της αεργίας, με την αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που συνδυάζει ευελιξία και ασφάλεια στην απασχόληση έχουν ζωτική σημασία για τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Γι" αυτό απαιτούνται πολιτικές που θα καλύπτουν ταυτόχρονα την ευελιξία των αγορών εργασίας, την οργάνωση της εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, τον συνδυασμό επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, καθώς και την ασφάλεια της απασχόλησης και την κοινωνική ασφάλιση.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εισαγωγή − πρώτο εδάφιο − δεύτερη περίπτωση
-  Τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας: Οι προσπάθειες αύξησης των ποσοστών απασχόλησης πρέπει να συμβαδίζουν με τη βελτίωση της ελκυστικότητας των θέσεων απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας καθώς και τη μείωση του κατακερματισμού και του ποσοστού των φτωχών εργαζομένων. Οι συνεργίες μεταξύ ποιότητας στην εργασία, παραγωγικότητας και απασχόλησης πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως.
-  Τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας: Οι προσπάθειες αύξησης των ποσοστών απασχόλησης πρέπει να συμβαδίζουν με τη βελτίωση της ελκυστικότητας των θέσεων απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας καθώς και τη μείωση του κατακερματισμού, των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών και του ποσοστού των φτωχών εργαζομένων. Οι συνεργίες μεταξύ ποιότητας στην εργασία, παραγωγικότητας και απασχόλησης πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως.
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εισαγωγή – δεύτερο εδάφιο
Οι ίσες ευκαιρίες, και η καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες προόδου. Η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων και η προαγωγή της ισότητας αυτής θα πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε δράση που αναλαμβάνεται. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί στην αισθητή μείωση όλων των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας που έχουν σχέση με το φύλο όπως προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη δημογραφική πρόκληση. Ως τμήμα μιας νέας διαγενεαλογικής προσέγγισης, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατάσταση των νέων, στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία, και στην προώθηση της πρόσβασης στην απασχόληση καθ" όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στην ανάγκη σημαντικής μείωσης των διαφορών στην απασχόληση για τα μειονεκτούντα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, καθώς και στις διαφορές μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και υπηκόων της ΕΕ, σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους.
Οι ίσες ευκαιρίες, και η καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες προόδου. Η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων και η προαγωγή της ισότητας αυτής θα πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε δράση που αναλαμβάνεται. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί στην αισθητή μείωση όλων των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας που έχουν σχέση με το φύλο, με έμφαση ειδικότερα στην ανισότητα των αμοιβών, όπως προβλέπει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη δημογραφική πρόκληση. Ως τμήμα της νέας διαγενεαλογικής προσέγγισης, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατάσταση των νέων, στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία, και στην προώθηση της πρόσβασης στην απασχόληση καθ" όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου, επίσης και όσον αφορά τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στην ανάγκη σημαντικής μείωσης των διαφορών στην απασχόληση για τα μειονεκτούντα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, καθώς και στις διαφορές μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και υπηκόων της ΕΕ, σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη δημογραφική πρόκληση.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο μετά την κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 17 – πρώτη περίπτωση
- προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, αύξηση της προσφοράς εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας,
- προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόμων στην ποιοτική αγορά εργασίας διευκολύνοντας τον συνδυασμό επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, αύξηση της προσφοράς εργασίας μέσω της ενίσχυσης της δυνατότητας απασχόλησης, εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και εξασφάλιση αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς,
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο μετά την κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 17 – περίπτωση 1 α (νέα)
- προαγωγή ενεργού κοινωνικής ένταξης για όλους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της διασφάλισης αξιοπρεπούς εισοδήματος και ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών μαζί με πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω ευκαιριών πρόσληψης και αρχικής ή συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης.
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο μετά την κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 17 – δεύτερη περίπτωση
- βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων, και
- βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής και της ασφάλειας εργαζομένων και επιχειρήσεων, και
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο μετά την κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 17 – τρίτη περίπτωση
αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων
- αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων και προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες,
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο μετά την κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 17 – περίπτωση 3 α (νέα)
- αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην έρευνα, στις επιστήμες και στην καινοτομία,
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο μετά την κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 17 – περίπτωση 3 β (νέα)
- εξάλειψη όλων των μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση το φύλο στον χώρο εργασίας.
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 1 – τίτλος
1.  Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, αύξηση της προσφοράς εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας
1.  Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόμων στην ποιοτική αγορά εργασίας, αύξηση της προσφοράς εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και εξασφάλιση αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 1 – πρώτο εδάφιο
Η αύξηση της απασχόλησης είναι το αποτελεσματικότερο μέσο οικονομικής ανόδου και διαμόρφωσης οικονομιών που ευνοούν την κοινωνική ένταξη, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα δίχτυ ασφαλείας για τους μη ικανούς προς εργασία. Η προώθηση μιας προσέγγισης της εργασίας με βάση τον κύκλο ζωής και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους, της οικονομικής βιωσιμότητάς τους και της ικανότητας προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας αποτελούν επιτακτικές ανάγκες λόγω της αναμενόμενης μείωσης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των επίμονων διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της απασχόλησης και την αντιμετώπιση των χαμηλών ποσοστών απασχόλησης των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και των νέων, ως τμήμα της νέας διαγενεαλογικής προσέγγισης, και στην προώθηση της ενεργής ένταξης των ατόμων που είναι περισσότερο αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας. Εντατική δράση απαιτείται επίσης για τη βελτίωση της κατάστασης των νέων στην αγορά εργασίας και στην αισθητή μείωση της ανεργίας των νέων, η οποία είναι κατά μέσο όρο διπλάσια από το ποσοστό της συνολικής ανεργίας.
Η αύξηση της απασχόλησης είναι το αποτελεσματικότερο μέσο οικονομικής ανόδου και διαμόρφωσης οικονομιών που ευνοούν την κοινωνική ένταξη, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα δίχτυ ασφαλείας για τους μη ικανούς προς εργασία. Η προώθηση μιας προσέγγισης της εργασίας με βάση τον κύκλο ζωής και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους, της οικονομικής βιωσιμότητάς τους και της ικανότητας προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας αποτελούν επιτακτικές ανάγκες λόγω της αναμενόμενης μείωσης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των επίμονων διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της απασχόλησης και των μισθολογικών διαφορών λόγω φύλου, καθώς και την αντιμετώπιση των χαμηλών ποσοστών απασχόλησης των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και των νέων, ως τμήμα της νέας διαγενεαλογικής προσέγγισης, και στην προώθηση της ενεργής ένταξης των ατόμων που είναι περισσότερο αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας. Εντατική δράση απαιτείται επίσης για τη βελτίωση της κατάστασης των νέων στην αγορά εργασίας, ιδίως των ανειδίκευτων, και στην αισθητή μείωση της ανεργίας των νέων, η οποία είναι κατά μέσο όρο διπλάσια από το ποσοστό της συνολικής ανεργίας.
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 1 – δεύτερο εδάφιο
Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη διευκόλυνση της προόδου στην απασχόληση, είτε πρόκειται για πρώτη είσοδο στην αγορά εργασίας είτε για επιστροφή στην απασχόληση μετά από διακοπή είτε για την επιθυμία παράτασης της επαγγελματικής ζωής. Η ποιότητα των θέσεων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής και των κοινωνικών παροχών, οι συνθήκες εργασίας, η πρόσβαση στη διά βίου μάθηση και οι προοπτικές σταδιοδρομίας είναι ζωτικής σημασίας για μια προσέγγιση ευελιξίας με ασφάλεια στην απασχόληση, όπως και η στήριξη και τα κίνητρα που προβλέπονται από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Η προώθηση μιας προσέγγισης της εργασίας με βάση τον κύκλο ζωής και μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και οικογένειας απαιτούν πολιτικές που προβλέπουν ρυθμίσεις για τη φροντίδα των παιδιών. Η εξασφάλιση της κάλυψης ενός ποσοστού τουλάχιστον 90% των παιδιών ηλικίας από 3 ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και τουλάχιστον του 33% των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών μέχρι το 2010 αποτελούν χρήσιμα ποσοτικά κριτήρια αναφοράς. Για να αυξηθεί το μέσο ποσοστό απασχόλησης των γονέων, και ιδίως μονογονεϊκών οικογενειών, απαιτούνται μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μονογονεϊκών και των πολύτεκνων οικογενειών. Επιπλέον η παράταση του επαγγελματικού βίου, απαιτεί αύξηση κατά πέντε έτη σε επίπεδο ΕΕ του πραγματικού μέσου όρου της ηλικίας εξόδου από την αγορά εργασίας μέχρι το 2010 (έναντι ηλικίας 59,9 το 2001). Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να θεσπίσουν μέτρα για την προστασία της υγείας, την πρόληψη και την προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής με στόχο τον περιορισμό των ιατροφαρμακευτικών επιβαρύνσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και την παράταση του επαγγελματικού βίου.
Πρέπει να δημιουργηθούν, μεταξύ άλλων με την κατάλληλη ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού εργασιακού περιβάλλοντος, οι κατάλληλες συνθήκες για τη διευκόλυνση της προόδου στην απασχόληση, είτε πρόκειται για πρώτη είσοδο στην αγορά εργασίας είτε για επιστροφή στην απασχόληση μετά από διακοπή είτε για την επιθυμία παράτασης της επαγγελματικής ζωής. Η ποιότητα των θέσεων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής και των κοινωνικών παροχών, οι συνθήκες εργασίας, η πρόσβαση στη διά βίου μάθηση και οι προοπτικές σταδιοδρομίας είναι ζωτικής σημασίας για μια προσέγγιση ευελιξίας με ασφάλεια στην απασχόληση, όπως και η στήριξη και τα κίνητρα που προβλέπονται από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Η προώθηση μιας προσέγγισης της εργασίας με βάση τον κύκλο ζωής και μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και οικογένειας απαιτούν πολιτικές που προβλέπουν ρυθμίσεις για τη φροντίδα των παιδιών. Η εξασφάλιση της κάλυψης ενός ποσοστού τουλάχιστον 90% των παιδιών ηλικίας από 3 ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και τουλάχιστον του 33% των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών μέχρι το 2010 αποτελούν χρήσιμα ποσοτικά κριτήρια αναφοράς. Για να αυξηθεί το μέσο ποσοστό απασχόλησης των γονέων, και ιδίως μονογονεϊκών οικογενειών, απαιτούνται μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μονογονεϊκών και των πολύτεκνων οικογενειών. Επιπλέον η παράταση του επαγγελματικού βίου, απαιτεί αύξηση κατά πέντε έτη σε επίπεδο ΕΕ του πραγματικού μέσου όρου της ηλικίας εξόδου από την αγορά εργασίας μέχρι το 2010 (έναντι ηλικίας 59,9 το 2001). Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να θεσπίσουν μέτρα για την προστασία της υγείας, την πρόληψη και την προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής με στόχο τον περιορισμό των ιατροφαρμακευτικών επιβαρύνσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και την παράταση του επαγγελματικού βίου.
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 1 – τρίτο εδάφιο
Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία μπορεί επίσης να συμβάλει στην προώθηση μιας προσέγγισης της εργασίας με βάση τον κύκλο ζωής και ιδίως με τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.
Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την Ισότητα των Φύλων και η συναίνεση όσον αφορά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Οικογένειες μπορεί επίσης να συμβάλει στην προώθηση της προσέγγισης της εργασίας με βάση τον κύκλο ζωής και ιδίως με τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να ληφθούν ατομικά μέτρα για να δοθούν στους νέους ανθρώπους που είχαν λιγότερες ευκαιρίες, ισότιμες δυνατότητες κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης.
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 1 – Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 18
Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 18. Να προωθηθεί μια προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:
Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 18. Να προωθηθεί η προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:
- ανανέωση των προσπαθειών για τη διάνοιξη προοπτικών απασχόλησης για νέους και μείωση της ανεργίας των νέων, όπως ζητείται στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία,
- ανανέωση των προσπαθειών για τη διάνοιξη προοπτικών απασχόλησης για νέους και μείωση της ανεργίας των νέων, όπως ζητείται στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, και συγχρόνως καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου,
- μέτρα που θα εξασφαλίζουν στους ανθρώπους που συνδυάζουν εργασία και φροντίδα, τη βεβαιότητα ότι δεν θα βρεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τις συντάξεις και τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης,
- μέτρα που θα δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους που χάνουν την εργασία τους σε όψιμη φάση της ζωής τους να επιστρέφουν στην εργασία και δράση που θα αποσκοπεί στην εξάλειψη της διακριτικής μεταχείρισης λόγω ηλικίας, με ειδικότερο στόχο τα άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών και θα περιλαμβάνουν μορφές αυτοαπασχόλησης και αυτοοργάνωσης,
- αποφασιστική δράση για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και τη μείωση των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης, ανεργίας και αμοιβών,
- αποφασιστική δράση για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και τη μείωση των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης, ανεργίας και επαγγελματικής κατάρτισης, τη διασφάλιση ισότητας αμοιβών και προαγωγή της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών και την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, όπως ζητεί η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Ισότητα των Φύλων,
- ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορετικές περιπτώσεις των συστημάτων προνοίας σε άνδρες και γυναίκες και επανεξέταση τυχόν δομών προνοίας που επηρεάζουν αρνητικά τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας,
- καλύτερος συνδυασμός επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και πρόβλεψη προσβάσιμων και οικονομικώς προσιτών κέντρων φροντίδας των παιδιών και δυνατοτήτων φροντίδας άλλων εξαρτώμενων ατόμων,
- καλύτερος συνδυασμός επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και πρόβλεψη προσβάσιμων και οικονομικώς προσιτών ποιοτικών κέντρων φροντίδας των παιδιών, καθώς και δυνατοτήτων φροντίδας άλλων εξαρτώμενων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων γονικών και λοιπών αδειών,
- ιδιαίτερη εστίαση στις γυναίκες και στους άνδρες που σκοπεύουν να επιστρέψουν στην αμειβόμενη εργασία μετά από απουσία και εξέταση του τρόπου βαθμιαίας εξάλειψης των εμποδίων κατά την επιστροφή αυτή χωρίς απώλεια της ποιότητας της απασχόλησης,
- υποστήριξη της παράτασης του επαγγελματικού βίου, περιλαμβανομένων των κατάλληλων συνθηκών εργασίας, βελτίωση του (εργασιακού) υγειονομικού καθεστώτος και παροχή κατάλληλων κινήτρων για εργασία και αποθάρρυνση της πρόωρης συνταξιοδότησης,
- υποστήριξη της παράτασης του επαγγελματικού βίου, περιλαμβανομένων των κατάλληλων συνθηκών εργασίας, βελτίωση του εργασιακού υγειονομικού καθεστώτος και παροχή κατάλληλων κινήτρων για εργασία και ενθάρρυνση των εργαζομένων να παρατείνουν την επαγγελματική ζωή τους εάν επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν αργότερα,
- εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διασφαλίζοντας την κοινωνική καταλληλότητά τους, τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητά τους και την ικανότητα προσαρμογής τους στην εξέλιξη των αναγκών, κατά τρόπο ώστε να υποστηριχθεί η συμμετοχή στην απασχόληση και η παράταση του επαγγελματικού βίου.
- εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διασφαλίζοντας την κοινωνική καταλληλότητά τους, τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητά τους και την ικανότητα προσαρμογής τους στην εξέλιξη των αναγκών, κατά τρόπο ώστε να υποστηριχθεί η συμμετοχή στην απασχόληση και η παράταση του επαγγελματικού βίου.
Βλέπε επίσης ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή "Να διασφαλιστεί η οικονομική και δημοσιονομική βιωσιμότητα ως βάση για την αύξηση της απασχόλησης" (αριθ. 2).
Βλέπε επίσης ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή "Να διασφαλιστεί η οικονομική και δημοσιονομική βιωσιμότητα ως βάση για την αύξηση της απασχόλησης" (αριθ. 2).
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 1 – εδάφιο μετά την κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 18
Οι ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής ένταξης μπορούν να αυξήσουν την προσφορά εργατικού δυναμικού και να ενισχύσουν τη συνοχή της κοινωνίας, ενώ αναδεικνύονται ισχυρό μέσο προώθησης της ένταξης στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας των πλέον μειονεκτούντων ατόμων. Σε κάθε άτομο που καθίσταται άνεργο πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα για νέο ξεκίνημα εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση των νέων το διάστημα αυτό πρέπει να είναι σύντομο, π.χ. το πολύ 4 μήνες έως το 2010, και για τους ενήλικες το πολύ 12 μήνες. Πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές που θα προβλέπουν τη θέσπιση ενεργών μέρων στην αγορά εργασίας για τους μακροχρόνια ανέργους, λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο αναφοράς του 25% όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής έως το 2010. Η ενεργοποίηση πρέπει να λαμβάνει τη μορφή κατάρτισης, επανακατάρτισης, πρακτικής άσκησης στην εργασία, θέσης εργασίας ή άλλου μέτρου απασχολησιμότητας, σε συνδυασμό, αν χρειαστεί, με συνεχή βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όσους αναζητούν εργασία, η πρόληψη της ανεργίας και η διασφάλιση ότι τα άτομα που καθίστανται άνεργα διατηρούν στενή σχέση με την αγορά εργασίας και παραμένουν απασχολήσιμα αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για την αύξηση της συμμετοχής στην απασχόληση και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η τακτική αυτή είναι επίσης σύμφωνη με την προσέγγιση του συνδυασμού ευελιξίας με ασφάλεια στην απασχόληση. Η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί την άρση των φραγμών εισόδου στην αγορά εργασίας με την παροχή βοήθειας κατά την πραγματική αναζήτηση εργασίας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην κατάρτιση και σε άλλα ενεργά μέτρα της αγοράς εργασίας, την εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτές οικονομικά βασικές υπηρεσίες και την παροχή ελάχιστων πόρων σε όλους. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζει συγχρόνως ότι η εργασία είναι οικονομικά συμφέρουσα για όλους τους εργαζόμενους, εξαλείφοντας συγχρόνως τις παγίδες της ανεργίας, της φτώχειας και της αεργίας. Έμφαση πρέπει να δοθεί ιδίως στην προώθηση της ένταξης μειονεκτούντων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ανειδίκευτων εργαζομένων, στην αγορά εργασίας, ιδίως με την επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών και της κοινωνικής οικονομίας, και στην ανάπτυξη νέων πηγών απασχόλησης ως ανταπόκριση σε συλλογικές ανάγκες. Ιδιαίτερα επιτακτική είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων, η προώθηση της πρόσβασης στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία και η ένταξη μεταναστών και μειονοτήτων.
Οι πολιτικές ενεργού κοινωνικής ένταξης μπορούν να αυξήσουν την προσφορά εργατικού δυναμικού και να ενισχύσουν τη συνοχή της κοινωνίας, ενώ αναδεικνύονται ισχυρό μέσο προώθησης της ένταξης στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας των πλέον μειονεκτούντων ατόμων. Σε κάθε άτομο που καθίσταται άνεργο πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα εργασίας, μαθητείας, πρόσθετης κατάρτισης ή άλλων μέτρων απασχόλησης εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση των νέων το διάστημα αυτό πρέπει να είναι σύντομο, π.χ. το πολύ 4 μήνες έως το 2010, και για τους ενήλικες το πολύ 12 μήνες. Πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές που θα προβλέπουν τη θέσπιση ενεργών μέρων στην αγορά εργασίας για τους μακροχρόνια ανέργους, λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο αναφοράς του 25% όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής έως το 2010. Η ενεργοποίηση πρέπει να λαμβάνει τη μορφή κατάρτισης, επανακατάρτισης, πρακτικής άσκησης στην εργασία, θέσης εργασίας ή άλλου μέτρου απασχολησιμότητας, σε συνδυασμό, αν χρειαστεί, με συνεχή βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όσους αναζητούν εργασία, η πρόληψη της ανεργίας και η διασφάλιση ότι τα άτομα που καθίστανται άνεργα διατηρούν στενή σχέση με την αγορά εργασίας και παραμένουν απασχολήσιμα αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για την αύξηση της συμμετοχής στην απασχόληση και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί την άρση των φραγμών εισόδου στην αγορά εργασίας με την παροχή βοήθειας κατά την πραγματική αναζήτηση εργασίας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην κατάρτιση και σε άλλα ενεργά μέτρα της αγοράς εργασίας, την εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτές οικονομικά βασικές υπηρεσίες και την παροχή ελάχιστων πόρων σε όλους, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της αρχής της δίκαιης αμοιβής ως οικονομικό κίνητρο προς εργασία. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζει συγχρόνως ότι η εργασία είναι οικονομικά συμφέρουσα για όλους τους εργαζόμενους, και ότι τηρείται η αρχή της "ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας", εξαλείφοντας συγχρόνως τις παγίδες της ανεργίας, της φτώχειας και της αεργίας. Έμφαση πρέπει να δοθεί ιδίως στην προώθηση της ένταξης μειονεκτούντων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ανειδίκευτων εργαζομένων, στην αγορά εργασίας, ιδίως με την επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών και της κοινωνικής οικονομίας, και στην ανάπτυξη νέων πηγών απασχόλησης ως ανταπόκριση σε συλλογικές ανάγκες. Ιδιαίτερα επιτακτική είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων, η προώθηση της πρόσβασης στην απασχόληση γυναικών και ατόμων με αναπηρία και η ένταξη μεταναστών και μειονοτήτων. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι τοπικές βέλτιστες πρακτικές που συνδέονται με την εμπειρία των κοινωνικών συνεταιρισμών και όλες οι μορφές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα − Τμήμα 1 –Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 19 − τρίτη περίπτωση
- με την ανάπτυξη νέων πηγών απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών για άτομα και επιχειρήσεις, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.
- με την ανάπτυξη νέων πηγών απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών για άτομα και επιχειρήσεις, στον μη κερδοσκοπικό τομέα και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.
Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 1 – Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 19 α (νέα)
Κατευθυντήρια γραμμή 19a: Να εξασφαλισθεί η ενεργός κοινωνική ένταξη για όλους και η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπούς εισοδήματος και της καλύτερης πρόσβασης σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες μαζί με καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω της διεύρυνσης των ευκαιριών απασχόλησης, και της αρχικής ή συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης.
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 1 – Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 20 – περίπτωση 2 α (νέα)
- προαγωγή των προτύπων εταιρικής σχέσης των ενδιαφερομένων μερών για την ενίσχυση του τοπικού και περιφερειακού δυναμικού που ενυπάρχει στους τοπικούς φορείς, με την εφαρμογή ανοικτών και συμμετοχικών μορφών οργάνωσης,
Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 1 – Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 20 – περίπτωση 4 α (νέα)
- αποτροπή της διαρροής επιστημονικών εγκεφάλων από τις περιφερειακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τα κράτη μέλη μέσω οικονομικών, κοινωνικών και διαρθρωτικών επενδύσεων στην περιφέρεια·
Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 2 – Τίτλος
2.  Bελτίωση της ικανότητας προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων,
2.  Bελτίωση της ικανότητας προσαρμογής και της ασφάλειας εργαζομένων και επιχειρήσεων (τόνωση της ασφάλειας της απασχόλησης),
Τροπολογίες 28, 37 και 38
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 2 – Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 21
Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 21: Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης και να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:
Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 21: Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης και να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και λαμβανομένων υπόψη των εξής βασικών συνιστωσών:
- ευέλικτες και αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις μέσω σύγχρονων εργατικών νομοθεσιών, συλλογικών συμβάσεων και μορφών οργάνωσης της εργασίας·
- συνεκτικές στρατηγικές διά βίου μάθησης για να εξασφαλίζεται η συνεχής προσαρμοστικότητα και δυνατότητα απασχόλησης των εργαζομένων, ιδίως των πιο ευάλωτων·
- αποτελεσματικές πολιτικές στην ενεργό αγορά εργασίας που δεν θα εφαρμόζουν ενεργό πολιτική πρόωρης συνταξιοδότησης, αλλά, αντίθετα, θα διασφαλίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ένταξη των μεγαλύτερων σε ηλικία και έμπειρων εργαζόμενων στην επαγγελματική ζωή, προκειμένου να βοηθούν τους πολίτες να αντιμετωπίζουν τις ραγδαίες αλλαγές, να συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας και να διευκολύνουν την μετάβαση σε νέες θέσεις εργασίας·
- σύγχρονα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που θα παρέχουν κατάλληλη στήριξη του εισοδήματος, θα ενθαρρύνουν την απασχόληση και θα διευκολύνουν την κινητικότητα στην αγορά εργασίας.
Τούτο περιλαμβάνει επίσης:
- προσαρμογή της νομοθεσίας για την απασχόληση, επανεξετάζοντας, εφόσον απαιτείται, τις διάφορες συμβατικές εργασιακές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις για τα ωράρια εργασίας,
- προσαρμογή της νομοθεσίας για την απασχόληση, επανεξετάζοντας, εφόσον απαιτείται, τις διάφορες συμβατικές εργασιακές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις για τα ωράρια εργασίας και διασφαλίζοντας βασικά δικαιώματα εργασίας, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης, με στόχο την προαγωγή σταθερών εργασιακών σχέσεων,
- αντιμετώπιση του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας,
- εφαρμογή προληπτικών μέτρων, που θα συνοδεύονται από κυρώσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας, με στόχο την μείωση της κυριαρχίας παράνομων μορφών εργασίας, μέσω της ενίσχυσης και της ανάπτυξης των ικανοτήτων των ειδικών φορέων επιθεώρησης στον χώρο εργασίας,
- καλύτερη πρόβλεψη και θετική διαχείριση των αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως των αλλαγών που συνδέονται με το άνοιγμα των εμπορικών συναλλαγών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κοινωνικό κόστος τους και να διευκολυνθεί η προσαρμογή,
- καλύτερη πρόβλεψη και θετική διαχείριση των αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως των αλλαγών που συνδέονται με το άνοιγμα των εμπορικών συναλλαγών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κοινωνικό κόστος τους και να διευκολυνθεί η προσαρμογή,
- προώθηση και διάδοση καινοτόμων και προσαρμόσιμων μορφών οργάνωσης εργασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η παραγωγικότητα στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας,
- προώθηση και διάδοση καινοτόμων και προσαρμόσιμων μορφών οργάνωσης εργασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η παραγωγικότητα στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, και της διασφάλισης αποδεκτών χώρων εργασίας για τα άτομα με αναπηρία,
- στήριξη των αλλαγών στο εργασιακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης, της αυτοαπασχόλησης, της σύστασης επιχειρήσεων και της γεωγραφικής κινητικότητας.
- στήριξη των αλλαγών στο εργασιακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης, της αυτοαπασχόλησης, της σύστασης επιχειρήσεων και της γεωγραφικής κινητικότητας,
- ιδιαίτερη προσοχή στους φραγμούς που εμποδίζουν τις γυναίκες που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις ή να γίνουν αυτοαπασχολούμενες, με στόχο την άρση τους·
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τις δικές τους μεθόδους με βάση τις κοινές αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια στην απασχόληση που ενέκρινε το Συμβούλιο.
Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών που συνδυάζουν την ευλυγισία με την ασφάλεια στην απασχόληση μέσω του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει ζωτική σημασία.
Βλέπε επίσης ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή "Να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ των μακροοικονομικών και των διαρθρωτικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης" (αριθ. 5).
Βλέπε επίσης ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή "Να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ των μακροοικονομικών και των διαρθρωτικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης" (αριθ. 5).
Τροπολογία 29
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 2 – εδάφιο μετά την κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 21
Για τη μεγιστοποίηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και τη συμβολή στο γενικό οικονομικό πλαίσιο, η σφαιρική εξέλιξη των μισθών πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της παραγωγικότητας καθ" όλη τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου και να αντανακλά την κατάσταση στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει επίσης να περιοριστούν οι μισθολογικές διαφορές λόγω φύλου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο χαμηλό επίπεδο των μισθών σε επαγγέλματα και τομείς που τείνουν να κυριαρχούνται από γυναίκες και στους λόγους που οδηγούν σε χαμηλότερες αποδοχές σε επαγγέλματα και τομείς στους οποίους οι γυναίκες αποκτούν εντονότερη παρουσία. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να καταβληθούν προσπάθειες για να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος εργασίας και να επανεξεταστεί η φορολογική επιβάρυνση προκειμένου να τονωθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας.
Για τη μεγιστοποίηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και τη συμβολή στο γενικό οικονομικό πλαίσιο, η σφαιρική εξέλιξη των μισθών πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της παραγωγικότητας καθ" όλη τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου και να αντανακλά την κατάσταση στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει επίσης να περιοριστούν οι μισθολογικές διαφορές λόγω φύλου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, ούτως ώστε να μειωθούν οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων, στο χαμηλό επίπεδο των μισθών σε επαγγέλματα και τομείς που τείνουν να κυριαρχούνται από γυναίκες και στους λόγους που οδηγούν σε χαμηλότερες αποδοχές σε επαγγέλματα και τομείς στους οποίους οι γυναίκες αποκτούν εντονότερη παρουσία. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να καταβληθούν προσπάθειες για να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος εργασίας και να επανεξεταστεί η φορολογική επιβάρυνση προκειμένου να τονωθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας.
Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 2 – Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 22 – πρώτη περίπτωση
- ενθαρρύνοντας τους κοινωνικούς εταίρους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να καθορίσουν το ορθό πλαίσιο για συστήματα μισθολογικών διαπραγματεύσεων, με τρόπο που να αντανακλώνται οι προκλήσεις στους τομείς της παραγωγικότητας και της αγοράς εργασίας σε όλα τα σχετικά επίπεδα και να αποφεύγονται οι μισθολογικές διαφορές λόγω φύλου,
- ενθαρρύνοντας τους κοινωνικούς εταίρους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να καθορίσουν το ορθό πλαίσιο για συστήματα μισθολογικών διαπραγματεύσεων, με τρόπο που να αντανακλώνται οι προκλήσεις στους τομείς της παραγωγικότητας και της αγοράς εργασίας σε όλα τα σχετικά επίπεδα, να εξασφαλίζεται στους ευρωπαίους πολίτες επαρκής αγοραστική δύναμη και να αποφεύγονται οι μισθολογικές διαφορές λόγω φύλου και η αύξηση των ανισοτήτων.
Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 3 – πρώτο εδάφιο
Η Ευρώπη είναι απαραίτητο να επενδύσει περισσότερο σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων δεν καταφέρνει να εισέλθει, να προοδεύσει ή να παραμείνει στην αγορά εργασίας λόγω έλλειψης ή αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση για άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, να αυξηθούν τα επίπεδα παραγωγικότητας, η καινοτομία και η ποιότητα της απασχόλησης, η ΕΕ χρειάζεται υψηλότερες και αποτελεσματικότερες επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και στη διά βίου μάθηση σύμφωνα με την αρχή της ευελιξίας με ασφάλεια στην απασχόληση προς όφελος των ατόμων, των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας.
Η Ευρώπη είναι απαραίτητο να επενδύσει περισσότερο σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων δεν καταφέρνει να εισέλθει, να προοδεύσει ή να παραμείνει στην αγορά εργασίας λόγω έλλειψης ή αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση με βάση τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, να αυξηθούν τα επίπεδα παραγωγικότητας, η καινοτομία και η ποιότητα της απασχόλησης και να υποστηριχθούν οι εργαζόμενοι κατά την προσαρμογή στις νέες συνθήκες που προκύπτουν από τις ραγδαίες αλλαγές, η ΕΕ χρειάζεται υψηλότερες και αποτελεσματικότερες επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και στη διά βίου επαγγελματική κατάρτιση, μέσω της πρόσβασης στις διάφορες μορφές της διά βίου μάθησης, σύμφωνα με την αρχή της ευελιξίας με ασφάλεια στην απασχόληση προς όφελος των ατόμων, των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας.
Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
ΠαράρτημαΤμήμα 3 Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 23
Κατευθυντήρια γραμμή 23. Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:
Κατευθυντήρια γραμμή 23. Να αυξηθούν οι ευκαιρίες διά βίου μάθησης και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:
- πολιτικές και δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς προκειμένου να διευκολυνθεί σημαντικά η πρόσβαση στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας και της επιχειρηματικής κατάρτισης,
- πολιτικές και δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς προκειμένου να διευκολυνθεί σημαντικά η πρόσβαση στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας και της επιχειρηματικής κατάρτισης και η πιστοποίηση της κτηθείσας εμπειρίας,
- σημαντική μείωση του αριθμού των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο,
- μείωση του αριθμού των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ούτως ώστε να αποτρέπεται η εγκατάλειψη των σχολείου από τους μαθητές χωρίς απόκτηση προσόντων και ο συνακόλουθος υψηλός κίνδυνος ανεργίας που έτσι διατρέχουν,
- αποτελεσματικές στρατηγικές διά βίου μάθησης, ανοικτές σε όλους σε σχολεία, επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και νοικοκυριά, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των κατάλληλων κινήτρων και μηχανισμών επιμερισμού του κόστους, με προοπτική την αύξηση της συμμετοχής στη συνεχή κατάρτιση και στην κατάρτιση στο χώρο εργασίας καθ" όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, ιδίως για τους ανειδίκευτους και τους μεγαλύτερους στην ηλικία εργαζόμενους.
- αποτελεσματικές στρατηγικές διά βίου μάθησης, ανοικτές σε όλους σε σχολεία, επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και νοικοκυριά, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των κατάλληλων κινήτρων και μηχανισμών επιμερισμού του κόστους, με προοπτική την αύξηση της συμμετοχής στη συνεχή κατάρτιση και στην κατάρτιση στο χώρο εργασίας καθ" όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, ιδίως για τους ανειδίκευτους και τους μεγαλύτερους στην ηλικία εργαζόμενους.
- διασφάλιση προϋποθέσεων που διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση, στη συνεχή κατάρτιση και στη διά βίου μάθηση και ειδικότερα την πρόσβαση στην κατάρτιση και στα απαραίτητα προσόντα για τη σταδιοδρομία τους,
Βλέπε επίσης ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή "Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα της Ε & Α ιδίως μέσω ιδιωτικών επιχειρήσεων" (αριθ. 7).
Βλέπε επίσης ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή "Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα της Ε & Α ιδίως μέσω ιδιωτικών επιχειρήσεων" (αριθ. 7).
Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 3 – εδάφιο μετά την κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 23
Ο καθορισμός φιλόδοξων στόχων και η αύξηση του επιπέδου των επενδύσεων από όλους τους φορείς δεν αρκούν. Για να διασφαλιστεί ότι η προσφορά θα καλύπτει στην πράξη τη ζήτηση, πρέπει τα συστήματα της διά βίου μάθησης να είναι οικονομικώς προσιτά, προσβάσιμα και ικανά να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Η προσαρμογή και η ανάπτυξη του δυναμικού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι απαραίτητες για την καλύτερη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας που στηρίζονται στη γνώση, και την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς και της δικαιοσύνης τους. Οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της πρόσβασης στη μάθηση και την καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες εργοδοτών και εργαζομένων. Απαιτείται επίσης μεγαλύτερη κινητικότητα τόσο για επαγγελματικούς όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για ευρύτερη πρόσβαση σε δυνατότητες απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα εναπομείναντα εμπόδια στην κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας πρέπει να αρθούν, ιδίως αυτά που συνδέονται με την αναγνώριση, τη διαφάνεια και τη χρήση των προσόντων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ιδίως μέσω της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Θα είναι σημαντικό να γίνει χρήση των συμφωνηθέντων ευρωπαϊκών μέσων και αναφορών για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα εργασιών "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010".
Ο καθορισμός μεγαλόπνοων στόχων και η αύξηση του επιπέδου των επενδύσεων από όλους τους φορείς δεν αρκούν. Για να διασφαλιστεί ότι η προσφορά θα καλύπτει στην πράξη τη ζήτηση, πρέπει τα συστήματα της διά βίου μάθησης να είναι οικονομικώς προσιτά, προσβάσιμα και ικανά να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Η προσαρμογή και η ανάπτυξη του δυναμικού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι απαραίτητες για την καλύτερη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας που στηρίζονται στη γνώση, και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ισότιμης πρόσβασης και διαθεσιμότητάς τους. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανδρών και γυναικών κάθε ηλικίας και η εναρμόνιση των αναγκών με τις δεξιότητες και την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να συνοδεύονται από σύστημα διά βίου επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της πρόσβασης στη μάθηση και την καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες εργοδοτών και εργαζομένων. Απαιτείται επίσης μεγαλύτερη κινητικότητα τόσο για επαγγελματικούς όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για ευρύτερη πρόσβαση σε δυνατότητες απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα εναπομείναντα εμπόδια στην κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας πρέπει να αρθούν, ιδίως αυτά που συνδέονται με την αναγνώριση, τη διαφάνεια και τη χρήση των προσόντων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ιδίως μέσω της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Θα είναι σημαντικό να γίνει χρήση των συμφωνηθέντων ευρωπαϊκών μέσων και αναφορών για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα εργασιών "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010".
Τροπολογία 34
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 3 – Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 24 – περίπτωση 1 α (νέα)
- προώθηση της μεταβίβασης των εκπαιδευτικών μεθόδων και του διδακτικού υλικού από γενιά σε γενιά δασκάλων,
Τροπολογία 35
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 3 – Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 24 – περίπτωση 3 α (νέα)
- διασφάλιση της εκμάθησης ξένων γλωσσών ως τμήματος της αρχικής και της διά βίου κατάρτισης.
Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 α (νέο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 α
Στόχοι και κριτήρια αναφοράς:
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση συμφωνήθηκαν οι εξής στόχοι και τα εξής κριτήρια αναφοράς:
- σε κάθε άνεργο πρέπει να παρέχεται δυνατότητα νέου ξεκινήματος πριν από την συμπλήρωση 4 μηνών ανεργίας για τους νέους και 12 μηνών για τους λοιπούς ενήλικες που θα έχει την μορφή κατάρτισης, επανακατάρτισης, πρακτικής άσκησης, θέσης εργασίας ή άλλου μέτρου για τη δυνατότητα απασχόλησης, σε συνδυασμό, εφόσον απαιτείται, με συνεχή βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας,
- το 25% των μακροπρόθεσμα ανέργων θα πρέπει να συμμετάσχει έως το 2010 σε κάποιο ενεργό μέτρο που θα έχει την μορφή κατάρτισης, επανακατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή άλλου μέτρου για τη δυνατότητα απασχόλησης, με στόχο να επιτευχθεί ο μέσος όρος των τριών πιο προηγμένων κρατών μελών,
- όσοι αναζητούν θέση εργασίας στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις κενές θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται από τις υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών μελών, ούτως ώστε να προωθηθεί η κινητικότητα των ανθρώπων που αναζητούν εργασία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας·
- αύξηση κατά πέντε έτη σε επίπεδο ΕΕ του πραγματικού μέσου όρου της ηλικίας εξόδου από την αγορά εργασίας μέχρι το 2010 (έναντι ηλικίας 59,9 το 2001),
- παροχή φροντίδας των παιδιών για ποσοστό τουλάχιστον 90% των παιδιών ηλικίας από 3 ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και για τουλάχιστον 33% των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών μέχρι το 2010,
- ο μέσος όρος των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση στην ΕΕ δεν πρέπει να ξεπερνά το 10%,
- το 85% τουλάχιστον των ατόμων ηλικίας 22 ετών στην ΕΕ πρέπει να έχει ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2010,
- το μέσο επίπεδο συμμετοχής στη διά βίου μάθηση στην ΕΕ πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 12,5% του ενεργού ενήλικου πληθυσμού (ηλικιακή ομάδα 25-64).
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου