Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2022(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0181/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0181/2008

Συζήτηση :

PV 19/05/2008 - 21
CRE 19/05/2008 - 21

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0208

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 275kWORD 59k
Τρίτη 20 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο
Kατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009
P6_TA(2008)0208A6-0181/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 (2008/2022(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), συγκεκριμένα δε το άρθρο 31,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2009 – Τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX(3),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο εν όψει της κατάρτισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009,

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο προβλέψεων που κατήρτισε το Προεδρείο στις 21 Απριλίου 2008, σύμφωνα με τα άρθρα 22, παράγραφος 6, και 73 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 73 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0181/2008),

A.   εκτιμώντας ότι αποφασίσθηκε πειραματική διαδικασία βάσει της οποίας θα υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία καθ" όλη τη διαδικασία του 2009 ανάμεσα στο Προεδρείο και την Επιτροπή Προϋπολογισμών, και έγκαιρη αμοιβαία συνεργασία για όλα τα ζητήματα με σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις,

B.   εκτιμώντας ότι τα προνόμια της ολομέλειας σε ό,τι αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού θα διατηρηθούν πλήρως σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης και του Κανονισμού,

Γ.   εκτιμώντας ότι στις 16 Απριλίου 2008 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση "προσυνεννόησης" μεταξύ των αντιπροσωπειών του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, κατά την οποία συζητήθηκε σειρά βασικών ζητημάτων,

1.   υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός 2009 πρέπει να ανταποκρίνεται σε αρκετές βασικές προκλήσεις, όπως αναφέρεται στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού, ενώ θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων και θα εξετασθούν όλες οι δαπάνες προκειμένου να εντοπιστεί που μπορούν να γίνουν οικονομίες· τονίζει ότι υπήρξε μεγάλη ταύτιση απόψεων για τους ακόλουθους τομείς:

   - προκλήσεις που σχετίζονται με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας.
   - προκλήσεις που σχετίζονται με το ότι το 2009 είναι έτος εκλογών για το Κοινοβούλιο,
   - προκλήσεις που σχετίζονται με το νέο καθεστώς των βουλευτών και την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου·

2.   λαμβάνει γνώση του εκτεταμένου διαλόγου που οδήγησε στο στάδιο των προβλέψεων για το 2009 και, συγκεκριμένα, επιδοκιμάζει την πειραματική διαδικασία για ενισχυμένη εσωτερική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της συνεδρίασης "προσυνεννόησης" μεταξύ του Προεδρείου του και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, κατά την οποία συζητήθηκαν δημοσιονομικά ζητήματα που έχουν σχέση με τις προαναφερθείσες προτεραιότητες πριν εγκρίνει το Προεδρείο το προσχέδιο προβλέψεων·

3.   επισημαίνει ότι το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού 2009, όπως προτείνεται από το Προεδρείο, θα παραμείνει κάτω από την εθελούσια επιβολή του ποσοστού 20% της κατηγορίας 5 (διοικητικές δαπάνες) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

4.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ανθρώπινοι πόροι και οι γενικότεροι πόροι για θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική της Λισαβόνας, ήταν θέματα που κυριάρχησαν κατά τη συνεδρίαση προσυνεννόησης· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Προεδρείο ασχολήθηκε με ανησυχίες που προκλήθηκαν από την ενσωμάτωση των προτεινόμενων 65 νέων θέσεων στις προβλέψεις ( οι οποίες αντιστοιχούν σε 2.020.023 για το 2009) ενώ ταυτόχρονα τοποθετήθηκαν 15% από αυτές τις πιστώσεις στο αποθεματικό εν αναμονή της υποβολής, έως τα τέλη Ιουνίου 2008, συμπληρωματικών στοιχείων, όπως ενός αναλυτικού, λεπτομερούς και φιλικού προς το χρήστη οργανογράμματος που να αξιολογεί την τοποθέτηση και τη χρήση των ανθρώπινων πόρων στη γραμματεία του ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς έκθεσης σχετικά με τις αναδιατάξεις προσωπικού του 2008 και εκείνες που προγραμματίζονται για το 2009, με αναφορά των θετικών και αρνητικών προτεραιοτήτων· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αλλαγές εντός και μεταξύ των ΓΔ, καθώς και γενική θεώρηση με στόχο την ενίσχυση των βασικών κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που παρέχονται στους βουλευτές· είναι της γνώμης ότι πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους μη μονίμους υπαλλήλους, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η πλήρης κατανόηση των αναγκών από πλευράς προσωπικού·

5.   υπογραμμίζει ότι η συνεργασία ανάμεσα στο Προεδρείο και την Επιτροπή Προϋπολογισμών για από κοινού αναζήτηση τέτοιων πρόσθετων διευκρινήσεων αποτελεί νέα και θετική εξέλιξη· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της εκ των προτέρων και έγκαιρης διαβούλευσης με την Επιτροπή Προϋπολογισμών για θέματα που έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις·

6.   συμφωνεί με την αρχή της δημοσιονομικής εγγραφής όλων των προβλέψιμων αναγκών στο προσχέδιο προβλέψεων του Προεδρείου, συμπεριλαμβανομένου και "αποθεματικού της Λισαβόνας" ύψους 2 εκατ. ευρώ, εν αναμονή περαιτέρω αξιολόγησης, και πρότασης του Προεδρείου η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων εργασιών της ομάδας εργασίας για τους ανθρώπινους και δημοσιονομικούς πόρους, η οποία έχει αναλάβει να αναλύσει το σχετικό αντίκτυπο· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντοπισθούν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που μπορούν καθαρά να θεωρηθούν ως νέα μετά την έναρξη ισχύος της νέας Συνθήκης καθώς και δραστηριότητες που μπορούν να διακοπούν ή να αλλάξει η προτεραιότητά τους·

7.   υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας αντιπροσωπεύει επίσης πρόκληση και για τις πολιτικές ομάδες· αναγνωρίζει ότι, στο πνεύμα της ενίσχυσης των βασικών δραστηριοτήτων της κοινοβουλευτικής διοίκησης, οι πολιτικές ομάδες θα χρειαστούν και αυτές ενίσχυση από πλευράς στελέχωσης, με τήρηση της δημοσιονομικής σύνεσης·

8.   επισημαίνει επίσης ότι το Προεδρείο έχει αναφέρει ότι ενδέχεται να ανακύψει μια πρόσθετη ανάγκη για το Κέντρο Επισκεπτών, η οποία σήμερα δεν έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό· τονίζει πως η ανάγκη αυτή εντοπίσθηκε αργά και αντιλαμβάνεται πως το ποσό θα είναι πολυετούς φύσης· υπενθυμίζει την επιθυμία του, όπως συμφωνήθηκε βάσει της πειραματικής διαδικασίας, να έχει μια έγκαιρη διαβούλευση με την Επιτροπή Προϋπολογισμών για θέματα σημαντικού οικονομικού αντίκτυπου·

9.   επισημαίνει την πρόταση να συνεχιστεί για μια τριετία η απαίτηση εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της πληροφορικής, με μείωση της εξάρτησης από εξωτερικούς συμβούλους σε ορισμένους τομείς κλειδιά, και την πρόταση για αύξηση των θέσεων στον εν λόγω τομέα· συμφωνεί να εξετάσει την προσέγγιση αυτή αλλά είναι της άποψης ότι, προκειμένου να διατηρηθούν αυτές οι αυξήσεις για τον τελικό προϋπολογισμό, πρέπει να προβλέπονται και αντίστοιχες εξοικονομήσεις όσον αφορά τις σημερινές δαπάνες για συμβούλους· καλεί τη διοίκηση να υποβάλει πριν από τον Σεπτέμβριο 2008 πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης, μαζί με συνεπή στρατηγική στον τομέα της πληροφορικής.

10.   επισημαίνει πως ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο για την κτηριακή πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρησης και των περιβαλλοντικών ζητημάτων, θα υποβληθεί πριν από το τέλος Μαΐου 2008· τονίζει πόσο σημαντική είναι η ενδελεχής συζήτηση επί του θέματος αυτού προκειμένου να ληφθούν σχετικές αποφάσεις για τη μέθοδο δράσης και τον προορισμό των πιστώσεων αυτών το συντομότερο δυνατόν· επιθυμεί να ενημερώνεται για τις εργασίες του Προεδρείου με την Επιτροπή σχετικά με συμφωνία για την αγορά κτηρίων και τις δαπάνες· εν αναμονή αυτών των πληροφοριών, λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι το αποθεματικό για τα κτήρια το οποίο περιλαμβάνεται στο σχέδιο προβλέψεων ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ, πρόκειται δηλαδή για αύξηση 10 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2008· αποφασίζει να τοποθετήσει σε αποθεματικό 3 400 000 ευρώ ποσό που το Προεδρείο είχε εγγράψει στο προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων, εν αναμονή τεχνικών, διοικητικών και χρηματοοικονομικών διευκρινίσεων σχετικά με τις προταθείσες εργασίες αφαίρεσης του αμιάντου στο κτήριο SDM στο Στρασβούργο·

11.   επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει τη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων που ορίσθηκαν στον προϋπολογισμό του 2008, και συγκεκριμένα να βελτιώσεις τις υπηρεσίες που παρέχονται στους βουλευτές σε σχέση με τη διερμηνεία και την αναλυτική υπηρεσία της βιβλιοθήκης·

12.   τονίζει πόσο σημαντική είναι η καλή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ιδιαίτερα μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, στον τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας·

13.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τις λογικές εκτιμήσεις που έγιναν σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που συνδέονται με το νέο καθεστώς των βουλευτών· επιμένει στο γεγονός ότι οποιαδήποτε ενημερωμένα στοιχεία πρέπει να κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατόν και υπογραμμίζει τη δυνατότητα λεπτομερούς ανάλυσης των σχετικών πιστώσεων σε μεταγενέστερο στάδιο· επικροτεί τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα να ενημερώνει αμέσως το Προεδρείο του και την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με οποιεσδήποτε νέες πληροφορίες από τα κράτη μέλη, και μάλιστα αμέσως μόλις είναι διαθέσιμες, σχετικά με την προτιθέμενη συμμετοχή ή/και τη μη συμμετοχή τους·

14.   βρίσκει ενθαρρυντική την πληροφορία ότι έχουν υπάρξει επαφές με τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και με τη σημερινή και μελλοντική Προεδρία του Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία επί καθεστώτος για τους βοηθούς· υπενθυμίζει επ' αυτού τις κατευθυντήριες γραμμές του και τονίζει για άλλη μία φορά το πόσο σημαντική θεωρεί την επίλυση του ζητήματος αυτού·

15.   αναμένει την πρόταση για τη θέσπιση συστήματος διαχείρισης της γνώσης, η οποία πρέπει να υποβληθεί στο Προεδρείο εντός των προσεχών εβδομάδων· επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς το θέμα αυτό και τη σύστασή του προς το Προεδρείο να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις πριν από τα μέσα Ιουλίου 2008·

16.   παρά τη θετική έκβαση της ενισχυμένης συνεργασίας μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της συνεδρίασης "προσυνεννόησης", υπογραμμίζει πως πρέπει να πραγματοποιηθεί λεπτομερέστερη εξέταση των επιμέρους θέσεων του προϋπολογισμού πριν από την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού το φθινόπωρο του 2008· κατά συνέπεια, θα εξετάσει και θα λάβει τις τελικές δημοσιονομικές αποφάσεις τη στιγμή εκείνη·

17.   εγκρίνει τις προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2009 όπως τις ενέκρινε το Προεδρείο στις 21 Απριλίου 2008· υπενθυμίζει ότι η έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί σε πρώτη ανάγνωση τον Οκτώβριο του 2008 σύμφωνα με τη διαδικασία ψήφισης που προβλέπει η Συνθήκη·

18.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις προβλέψεις στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(2) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σελ.1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 6, 10.1.2008, σ. 7).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0115.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου