Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2022(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0181/2008

Esitatud tekstid :

A6-0181/2008

Arutelud :

PV 19/05/2008 - 21
CRE 19/05/2008 - 21

Hääletused :

PV 20/05/2008 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0208

Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 45k
Teisipäev, 20. mai 2008 - Strasbourg
2009. aasta eelarve: Euroopa Parlamendi esialgne eelarvestus
P6_TA(2008)0208A6-0181/2008

Euroopa Parlamendi 20. mai 2008. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 2009. eelarveaasta tulude ja kulude esialgse eelarvestuse kohta (2008/2022(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 272 lõiget 2;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eriti selle artiklit 31;

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2);

–   võttes arvesse oma 10. aprilli 2008. aasta resolutsiooni 2009. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jagu(3);

–   võttes arvesse peasekretäri aruannet juhatusele Euroopa Parlamendi 2009. eelarveaasta esialgse eelarvestuse eelprojekti koostamise kohta;

–   võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 22 lõikele 6 ja artiklile 73 juhatuse poolt 21. aprillil 2008. aastal koostatud esialgse eelarvestuse eelprojekti;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 73;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0181/2008),

A.   arvestades, et lepiti kokku katseprojekti läbiviimise suhtes, mille eesmärk on tugevdada juhatuse ja eelarvekomisjoni vahelist koostööd ning varast vastastikust koostööd kõikides oluliselt eelarvet mõjutavates küsimustes kogu 2009. aasta eelarvemenetluse vältel;

B.   arvestades, et eelarve vastuvõtmisel rakendatakse täiskogu õigusi täielikus kooskõlas asutamislepingu sätete ning kodukorraga;

C.   arvestades, et lepitusprotsessi eelne koosolek juhatuse ja eelarvekomisjoni delegatsioonide vahel toimus 16. aprillil 2008, mille kestel arutasid kaks delegatsiooni mitmeid olulisi küsimusi;

1.   tuletab meelde, et 2009. aasta eelarve peaks kajastama mitmeid olulisi väljakutseid, mida on mainitud ülalnimetatud 10. aprilli 2008. aasta resolutsioonis eelarvemenetluse suuniste kohta, tehes kõikvõimalikke jõupingutusi, et tagada vahendite võimalikult tõhus kasutamine ja vaadates läbi kõiki kulusid, eesmärgiga leida võimalusi kokkuhoiuks; rõhutab kõrgetasemeliste kokkulepete vajadust järgmistes valdkondades:

   - Lissaboni lepingu jõustumisega seotud väljakutsed,
   - 2009. aastal toimuvate Euroopa Parlamendi valimistega seotud väljakutsed,
   - parlamendiliikmete uue põhimääruse ning praeguse ametiaja lõppemise ja järgmise algamisega seotud väljakutsed;

2.   võtab teadmiseks 2009. aasta esialgse eelarvestuse etapini viinud laiendatud dialoogi ning eelkõige tervitab parandatud sisekoostöö katseprojektide läbiviimist, sealhulgas lepitusprotsessi eelset koosolekut juhatuse ja eelarvekomisjoni vahel, kus enne juhatuse poolt esialgse eelarvestuse eelprojekti vastuvõtmist arutati ülaltoodud prioriteetidega seotud eelarveküsimusi;

3.   märgib, et 2009. aasta eelarve üldine tase jääb juhatuse soovitusel mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 5 (halduskulud) allapoole traditsioonilist vabatahtlikku 20 % piiri;

4.   rõhutab asjaolu, et inimressursid ning üldised ressursid Lissaboni lepinguga seotud küsimuste jaoks olid lepitusprotsessi eelse koosoleku peamised küsimused; tervitab asjaolu, et juhatus tegeles tõstatatud probleemidega, lisades kavandatud 65 uut ametikohta esialgsesse eelarvestusse (mis moodustab 2009. aasta jaoks 2 020 023 eurot), kuid samas kandis 15 % nendest assigneeringutest reservi 2008. aasta juuni lõpuni täiendava soovitud teabe saamiseni, milleks oleks analüütiline, üksikasjalik ja kasutajasõbralik ametikohtade loetelu, milles hinnatakse Euroopa Parlamendi sekretariaadis personali jaotamist ja kasutamist, sealhulgas üksikasjalik raport 2008. aastal teostatavate ja 2009. aastaks kavandatud ümberpaigutamiste kohta, näidates ära positiivsed ja negatiivsed prioriteedid; on seisukohal, et see peaks hõlmama muutusi peadirektoraatides ja nende vahel ning prognoosi seoses parlamendiliikmetele suunatud peamiste õigusloomealaste tegevuste ja teenuste parandamisega; on seisukohal, et personalivajadustest täieliku ülevaate saamiseks tuleks esitada mitteametnikke puudutav teave;

5.   rõhutab, et juhatuse ja eelarvekomisjoni vaheline koostöö taolise täiendava selgituse ühisel leidmisel on uus ja positiivne areng; rõhutab eelarvekomisjoni õigeaegse eelkonsulteerimise olulisust suurte finantsmõjudega küsimustes;

6.   nõustub juhatuse esialgse eelarvestamise eelprojektis kõikide ettenähtavate vajaduste eelarvestamise põhimõttega, hõlmates täiendavat hindamist ootavat kahe miljoni euro suurust "Lissaboni reservi", ning juhatuse ettepanekuga, mis peaks võtma arvesse praeguse inim- ja finantsressursside töörühma tulemusi, mille ülesanne on mõjuhindamine; kordab oma seisukohta, et eriti oluline on tuvastada ülesanded ja kohustused, mida saab uue lepingu alusel tõepäraselt pidada uuteks, samuti tegevused, mida saab lõpetada või ümber prioriteetida;

7.   rõhutab asjaolu, et uus Lissaboni leping esitab väljakutse ka fraktsioonidele; tunnistab, et samaaegselt Euroopa Parlamendi administratsiooni põhitegevuse tagamisega vajavad ka fraktsioonid personali osas täiendust, järgides samas eelarve konservatiivsuse põhimõtet;

8.   märgib samuti, et juhatus on osutanud, et külastajate keskuse osas võivad tekkida täiendavad ja seni eelarvesse kandmata vajadused; rõhutab, et see avastati hilja ning mõistab, et see summa jaotatakse mitme aasta peale; tuletab vastavalt katseprojekti etapil kokkulepitule meelde oma soovi konsulteerida õigeaegselt eelarvekomisjoniga olulise finantsmõjuga küsimustes;

9.   võtab teadmiseks ettepaneku jätkata kolmeaastast kava IT-valdkonnas eksperdiarvamuste saamise muutmiseks, vähendades mõnedes olulistes valdkondades sõltuvust väliskonsultantidest, ning ettepaneku selles valdkonnas ametikohtade suurendamise kohta; nõustub selle lähenemise käsitlemisega, kuid on seisukohal, et vahendite sellise suurenemise säilitamiseks lõppeelarves tuleks näidata vastavate praeguste konsultatsioonikulude osas saavutatud sääste; kutsub administratsiooni üles esitama enne 2008. aasta septembrit täielikku hinnangut olukorra, sealhulgas sidusa IT-strateegia kohta;

10.   märgib, et pikaajaline kinnisvarapoliitika strateegiline kava, mis hõlmab hoolduskulusid ja keskkonnaküsimusi, esitatakse enne 2008. aasta mai lõppu; rõhutab igakülgse arutelu tähtsust selles küsimuses, eesmärgiga jõuda esimesel võimalusel asjakohaste otsusteni edasiste arengute ja nende assigneeringute määramise kohta; soovib saada teavet juhatuse koostööst komisjoniga hoonete ostmist ja kulusid käsitleva kokkuleppe osas; kuni selle teabe saamiseni võtab teadmiseks asjaolu, et hoonete reservi maht on esialgse eelarvestuse projektis 30 miljonit eurot, mis on võrreldes 2008. aastaga 10 miljonit eurot rohkem; otsustab juhatuse poolt esialgse eelarvestuse projekti kirjendatud 3 400 000 eurot paigutada reservi kuni tehniliste, administratiivsete ja finantsselgituste esitamiseni kavandatavate asbestieemaldustööde kohta SDM hoones Strasbourgis;

11.   kinnitab oma kavatsust jätkata 2008. aasta eelarves määratud prioriteetide rahastamist, eriti parlamendiliikmetele osutatavate teenuste parandamiseks suulise tõlke ning raamatukogu analüütilise teenuse osas;

12.   rõhutab Euroopa institutsioonide, eelkõige Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise hea koostöö tähtsust teabe- ja kommunikatsioonipoliitika vallas;

13.   on rahul, et uue parlamendiliikmete põhimäärusega seotud kulude osas on tehtud mõistlik eelarvestus; nõuab, et kõikidest muudetud arvnäitajatest teavitataks esimesel võimalusel ning rõhutab, et hilisemas etapis on võimalik vastavaid assigneeringuid täpsustada; tervitab peasekretäri võetud kohustust teavitada koheselt teabe kättesaadavaks saamisel juhatust ja eelarvekomisjoni igasugusest uuest liikmesriikidelt saadud teabest nende kavatsetava osalemise või loobumise kohta;

14.   tunneb heameelt teabe üle, mille kohaselt on assistentide põhimäärust käsitleva kokkuleppe osas võetud kontakti liikmesriikide, nõukogu ning praeguse ja tulevase nõukogu eesistujaga; tuletab sellega seoses meelde oma suuniseid ja rõhutab veelkord selle olulisust selle küsimuse lahendamisel;

15.   ootab ettepanekut teadmiste haldamise süsteemi kohta, mis tuleks esitada juhatusele järgnevate nädalate jooksul; kinnitab veelkord oma kavatsust jälgida hoolega seda küsimust ning oma soovitust juhatusele võtta enne 2008. aasta juuli keskpaika vastu vajalikud otsused;

16.   hoolimata parandatud koostöö senisest positiivsest tulemusest ning eriti lepitusprotsessi eelse koosoleku tulemustest rõhutab, et enne eelarve esimest lugemist 2008. aasta sügisel tuleks teostada üksikasjalikum eelarve üksikute punktide läbivaatamine; vaatab seetõttu sel ajal läbi ja võtab vastu lõplikud eelarvealased otsused;

17.   võtab vastu juhatuse poolt 21. aprillil 2008. aastal koostatud 2009. eelarveaasta esialgse eelarvestuse projekti; tuletab meelde, et eelarve projekti vastuvõtmine toimub esimesel lugemisel 2008. aasta oktoobris vastavalt asutamislepingus sätestatud hääletamiskorrale;

18.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ning esialgne eelarvestus nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk 9).
(2) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. Kokkulepet on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2008/29/EÜ (ELT L 6, 10.1.2008, lk 7).
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0115.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika