Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2022(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0181/2008

Pateikti tekstai :

A6-0181/2008

Debatai :

PV 19/05/2008 - 21
CRE 19/05/2008 - 21

Balsavimas :

PV 20/05/2008 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0208

Priimti tekstai
PDF 261kWORD 50k
Antradienis, 2008 m. gegužės 20 d. - Strasbūras
2009 m. biudžetas. Parlamento sąmata
P6_TA(2008)0208A6-0181/2008

2008 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos (2008/2022(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 31 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(2),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl 2009 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių: I, II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsniai(3),

–   atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus biurui pateiktą pranešimą dėl Europos Parlamento 2009 finansinių metų pirminio sąmatos projekto rengimo,

–   atsižvelgdamas į biuro 2008 m. balandžio 21 d. pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 22 straipsnio 6 dalį ir 73 straipsnį parengtą pirminį sąmatos projektą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 73 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0181/2008),

A.   kadangi buvo sutarta dėl bandomosios darbo tvarkos, pagal kurią per 2009 m. biudžeto procedūrą vyktų glaudesnis bendradarbiavimas tarp biuro ir Biudžeto komiteto ir ankstyvas abipusis bendradarbiavimas dėl visų klausimų, turinčių didelį poveikį biudžetui;

B.   kadangi plenarinio posėdžio prerogatyva tvirtinti biudžetą bus visiškai išsaugota pagal Sutarties ir Darbo tvarkos taisyklių nuostatas,

C.   kadangi 2008 m. balandžio 16 d. įvyko pasirengimo derinimui susitikimas tarp biuro ir Biudžeto komiteto delegacijų, kuriame šios dvi delegacijos aptarė daugelį svarbių klausimų,

1.   primena, kad 2009 m. biudžetu turėtų būti atsakoma į daugelį pagrindinių iššūkių, nurodytų minėtoje 2008 m. balandžio 10 d. rezoliucijoje dėl biudžeto gairių, kartu turėtų būti dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti efektyviausią išteklių naudojimą ir nagrinėjamos visos išlaidos siekiant rasti visas įmanomas galimybes sutaupyti; pabrėžia, kad labai sutariama šiais klausimais:

   - iššūkiai, susiję su Lisabonos sutarties įsigaliojimu,
   - iššūkiai, susiję su 2009 m. – rinkimų į Parlamentą metais,
   - iššūkiai, susiję su naujuoju Parlamento narių statutu ir kadencijos pasikeitimu;

2.   atkreipia dėmesį į išplėstą dialogą, kuris vedė į 2009 m. sąmatos sudarymo etapą, ir ypač pritaria bandomajai glaudesnio vidaus bendradarbiavimo tvarkai, įskaitant prieš derinimą surengtą susitikimą tarp jo biuro ir Biudžeto komiteto, kuriame su minėtaisiais prioritetais susiję biudžeto klausimai buvo aptarti prieš biurui patvirtinant savo preliminarų sąmatos projektą;

3.   pažymi, kad, kaip siūlė biuras, bendras 2009 m. biudžeto dydis liks žemiau tradicinės savanoriškos 20 proc. ribos daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje (administracinės išlaidos);

4.   pabrėžia, kad žmogiškieji ištekliai ir bendri su Lisabona susijusiems klausimams skirti ištekliai buvo pagrindiniai klausimai, svarstyti per pasirengimo derinimui susitikimą; pritaria tam, kad biuras ėmėsi veiksmų dėl nerimo, kurį sukėlė pasiūlymas į sąmatą įtraukti 65 etatus (tai atitinka 2 020 023 EUR sumą 2009 m.), kartu 15 proc. šių asignavimų perkeliant į rezervą, kol iki 2008 m. birželio mėn. pabaigos nebus pateikta papildoma informacija, pvz., analitinis, išsamus ir paprastas naudoti personalo planas, kuriame būtų įvertintas Parlamento sekretoriato žmogiškųjų išteklių paskirstymas ir naudojimas, taip pat išsami 2008 m. perskirstymų ir 2009 m. numatomų perskirstymų ataskaita, kurioje būtų nurodyti teigiami ir neigiami prioritetai; mano, kad tai turėtų apimti pokyčius GD viduje ir tarp jų bei perspektyvas siekiant sustiprinti svarbiausias su teisėkūra susijusias veiklos sritis ir paslaugas Parlamento nariams; mano, kad, siekiant gerai suprasti poreikius darbuotojų srityje, turėtų būti teikiama informacija, susijusi su darbuotojais, kurie nėra pareigūnai;

5.   pabrėžia, kad jo biuro ir Biudžeto komiteto bendradarbiavimas kartu siekiant tokių paaiškinimų yra naujas ir teigiamas postūmis; pabrėžia ex-ante ir laiku vykstančių konsultacijų su Biudžeto komitetu dėl klausimų, turinčių didelių finansinių padarinių, svarbą;

6.   pritaria biudžeto lėšų numatymo visiems numatomiems poreikiams principui biuro pateiktame preliminariame sąmatos projekte, įskaitant "Lisabonos rezervą", kuris sudaro 2 mln. EUR ir kurį dar reikia toliau įvertinti, ir biuro pasiūlymą, kuriame turėtų būti atsižvelgiama į tebedirbančios žmogiškųjų ir finansinių išteklių darbo grupės rezultatus; dar kartą pabrėžia savo nuomonę, kad ypač svarbu nustatyti užduotis ir atsakomybę, kurios iš tiesų gali būti vertinamos kaip naujos pagal naująją Sutartį, taip pat veiklą, kuri gali būti nutraukta arba kuriai vėl gali būti suteiktas prioritetas;

7.   pabrėžia, kad naujoji Lisabonos sutartis taip pat sudaro sunkumų frakcijoms; pripažįsta, kad, stiprinant pagrindinę parlamento administracijos veiklą, frakcijų veiklą taip pat reikės stiprinti darbuotojų aspektu ir kartu stengtis taupiai sudaryti biudžetą;

8.   taip pat pažymi, kad biuras nurodė, kad gali rastis papildomų su Lankytojų centru susijusių poreikių, kuriems šiuo metu nenumatyta biudžeto lėšų; pažymi, kad tai buvo nustatyta vėlai, ir supranta, kad šios sumos būtų skiriamos daugelį metų; primena savo pageidavimą laiku konsultuotis su Biudžeto komitetu dėl klausimų, kurie turi didelį finansinį poveikį, kaip sutarta taikant bandomąją darbo tvarką;

9.   atkreipia dėmesį į pasiūlymą toliau vykdyti trejų metų planą siekiant susigrąžinti IT srities žinias ir sumažinti priklausomybę nuo išorės konsultantų tam tikrose svarbiausiose srityse, taip pat į pasiūlymą padidinti etatų skaičių šiame sektoriuje; sutinka svarstyti šią poziciją, tačiau mano, kad siekiant išlaikyti tokį lėšų padidinimą galutiniame biudžete reikėtų parodyti, kiek atitinkamų dabartinių išlaidų konsultantams bus sutaupyta; prašo administracijos iki 2008 m. rugsėjo mėn. pateikti išsamų padėties įvertinimą, įskaitant nuoseklią IT strategiją;

10.   pažymi, kad ilgalaikis strateginis pastatų politikos planas, apimantis priežiūros sąnaudas ir aplinkos klausimus, bus pateiktas iki 2008 m. gegužės pabaigos; pabrėžia, kad svarbu nuodugniai diskutuoti šiuo klausimu siekiant kuo greičiau rasti tinkamus sprendimus dėl to, kaip judėti į priekį, ir dėl šių asignavimų paskirties; pageidauja būti informuojamas apie biuro darbą su Komisija rengiant susitarimą dėl pastatų pirkimo ir sąnaudų; iki tol, kol bus pateikta tokia informacija, pažymi, jog pastatams skirtas rezervas, numatytas sąmatos projekte, sudaro 30 mln. EUR – 10 mln. EUR daugiau, palyginti su 2008 m.; nusprendžia į rezervą perkelti 3 400 000 EUR sumą, kurią biuras įtraukė į preliminarų sąmatos projektą, kol bus pateikti techniniai, administraciniai ir finansiniai paaiškinimai dėl siūlomų asbesto šalinimo darbų SDM pastate Strasbūre;

11.   patvirtina savo ketinimą toliau finansuoti 2008 m. biudžete nustatytus prioritetus, ypač pagerinti Parlamento nariams teikiamas paslaugas, ypač susijusias su vertimu žodžiu ir bibliotekos analitine tarnyba;

12.   pabrėžia gero Europos institucijų, ypač Parlamento, Tarybos ir Komisijos, bendradarbiavimo svarbą informacijos ir komunikacijos politikos srityje;

13.   yra patenkintas, kad buvo sudaryta tinkama išlaidų, susijusių su naujuoju Parlamento narių statutu, sąmata; reikalauja, kad apie bet kokias pakeistas sumas būtų pranešta nuo greičiau, ir pabrėžia, jog susijusius asignavimus galima suderinti vėlesniu etapu; pritaria generalinio sekretoriaus įsipareigojimui nedelsiant pranešti biurui ir Biudžeto komitetui bet kokią valstybių narių pateiktą informaciją apie jų ketinimus dalyvauti arba nedalyvauti, jei ir kada tokia informacija bus gauta;

14.   džiaugiasi informacija, kad buvo užmegzti ryšiai su valstybėmis narėmis, Taryba ir dabartine bei būsima Tarybai pirmininkaujančiomis valstybėmis susitarimo dėl Padėjėjų statuto klausimu; šiuo aspektu primena savo gaires ir dar kartą pabrėžia svarbą, kurią teikia šio klausimo išsprendimui;

15.   laukia pasiūlymo dėl Žinių valdymo sistemos, kuris per artimiausias kelias savaites turėtų būti pateiktas biurui; dar kartą patvirtina savo ketinimą įdėmiai stebėti šio klausimo sprendimą ir rekomenduoja biurui priimti būtinus sprendimus iki 2008 m. liepos mėn. vidurio;

16.   pabrėžia, kad nepaisant teigiamų ligšiolinių glaudesnio bendradarbiavimo rezultatų, ypač pasirengimo derinimui susitikimo rezultatų, prieš pirmąjį biudžeto svarstymą 2008 m. rudenį reikėtų išsamiau nagrinėti atskirus biudžeto punktus; todėl tada nagrinės ir priims galutinius sprendimus dėl biudžeto;

17.   patvirtina 2008 m. balandžio 21 d. biuro parengtą 2009 finansinių metų sąmatą; primena, kad biudžeto projekto tvirtinimas vyks per pirmąjį svarstymą 2008 m. spalio mėn. pagal Sutartyje nustatytą balsavimo procedūrą;

18.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją bei sąmatą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9).
(2) OL C 139, 2006 6 14, p. 1. Susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2008/29/EB (OL L 6, 2008 1 10, p. 7).
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0115.

Teisinė informacija - Privatumo politika