Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2051(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0134/2008

Předložené texty :

A6-0134/2008

Rozpravy :

PV 19/05/2008 - 22
CRE 19/05/2008 - 22

Hlasování :

PV 20/05/2008 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0209

Přijaté texty
PDF 318kWORD 88k
Úterý, 20. května 2008 - Štrasburk
Obchod se surovinami a základními komoditami
P6_TA(2008)0209A6-0134/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2008 o obchodu se surovinami a komoditami (2008/2051(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 3. září 2002 o obchodu a rozvoji za účelem vymýcení chudoby(1), ze dne 30. ledna 2003 o hladovění ve světě a odstranění překážek obchodu s nejchudšími zeměmi(2), ze dne 10. dubna 2003 o krizi na mezinárodním trhu s kávou(3), ze dne 1. června 2006 o obchodu a chudobě: navrhování obchodních politik pro co největší přínos obchodu při snižování chudoby(4), ze dne 15. února 2007 o makroekonomických dopadech zvyšování cen energie(5), ze dne 22. května 2007 o globální Evropě v souvislosti s vnějšími aspekty konkurenceschopnosti(6), ze dne 23. května 2007 o pomoci EU v oblasti obchodu(7) a ze dne 29. listopadu 2007 o obchodu a změně klimatu(8),

-   s ohledem na Deklaraci tisíciletí ze dne 8. září 2000, v níž jsou uvedeny rozvojové cíle tisíciletí jako kritéria pro odstranění chudoby, která společně stanovilo mezinárodní společenství a která byla následně přezkoumána a aktualizována v rámci světového summitu OSN konaného ve dnech 14.–16. září 2005,

-   s ohledem na zprávy tří pracovních skupin Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) nazvané "Změna klimatu 2007: fyzikální východiska", "Změna klimatu 2007: dopady, adaptace a ohrožení" a "Změna klimatu 2007: zmírňování změny klimatu", které byly zveřejněny v roce 2007,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvané "Řetězce zemědělských surovin, závislost a chudoba – návrh akčního plánu EU" (KOM(2004)0089),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané "Globální Evropa: konkurenceschopnost na světovém trhu – příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost" (KOM(2006)0567) a "Evropa ve světě: posílené partnerství v zájmu lepšího přístupu na trh pro evropské vývozce" (KOM(2007)0183),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o konkurenceschopnosti odvětví hutnictví – příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost (KOM(2008)0108),

-   s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu, které byly přijaty dne 15. září 1995 na Čtvrté světové konferenci Organizace spojených národů o ženách,

-   s ohledem na zprávu Organizace pro výživu a zemědělství nazvanou "Dlouhý stín hospodářských zvířat", která byla zveřejněna v roce 2006,

-   s ohledem na činnost Konference Spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD) a dohodu a prohlášení z Akkry ze dne 25. dubna 2008 přijaté na UNCTAD XII v ghanské Akkře,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 21. prosince 2005 s názvem "Tematická strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů" (KOM(2005)0670),

-   s ohledem na deklaraci vrcholné schůzky G8 "Růst a zodpovědnost ve světovém hospodářství", která byla podepsána v Heiligendammu dne 7. června 2007, zejména na její kapitolu s názvem Zodpovědnost v otázce surovin: transparentnost a udržitelný růst, podle níž "jsou volné, transparentní a otevřené trhy nezbytnou podmínkou pro celosvětový růst, stabilitu a udržitelný rozvoj",

-   s ohledem na čtvrtou zprávu skupiny na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost, energetiku a životní prostředí ze dne 11. června 2007, která prosazuje vytvoření surovinové politiky vybudované na řádně fungujícím volném a spravedlivém celosvětovém trhu se surovinami prostřednictvím obchodní politiky, zejména mnohostranných a dvoustranných dohod, s cílem zajistit, aby EU a třetí země podporovaly otevřené a nedeformované trhy,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A6-0134/2008),

A.   vzhledem k tomu, že za suroviny a komodity by měly být považovány zemědělské potravinářské produkty, zemědělské primární komodity, kovy, minerály a energetické produkty, které slouží jako vstupy pro průmyslové procesy, ať již se jedná o zpracované, nezpracované či recyklační produkty, jako například šrot,

B.   vzhledem k tomu, že cenový index komodit s výjimkou paliv vzrostl od roku 2002 o 159 %; ceny kovů a minerálů se zvýšily o 285 % a ceny zemědělských surovin o 133 %,

C.   vzhledem k tomu, že hospodářství EU je do značné míry závislé na dovozu surovin z třetích zemí a přístup k surovinám je klíčovým předpokladem konkurenceschopnosti EU,

D.   vzhledem k tomu, že v důsledku zvýšení cen surovin, k němuž došlo v poslední době, Evropská unie nevykazuje hospodářský růst, a tento cenový nárůst ohrožuje konkurenceschopnost EU,

E.   vzhledem k tomu, že se v budoucnosti očekává další zvýšení celosvětové poptávky po surovinách; vzhledem k tomu, že příčinou tohoto zvýšení bude hospodářský růst v rozvíjejících se ekonomikách,

F.   vzhledem k tomu, že v minulosti vykazovaly krátkodobé výkyvy cen surovin a komodit značnou nestálost a situace se postupně dále zhoršovala v důsledku střídajících se fází nadprodukce a nedostatku,

G.   vzhledem k tomu, že nárůst cen na mezinárodních trzích, k němuž došlo v poslední době, by neměl zastřít skutečnost, že ceny surovin a komodit mají v porovnání s cenami finálních výrobků z dlouhodobého hlediska klesající tendenci,

H.   vzhledem k tomu, že tento nárůst cen – zejména pokud je vyvolán průmyslovými potřebami rozvíjejících se ekonomik – s sebou nese problém konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu EU a z dlouhodobého hlediska vyvolal otázky ohledně zabezpečení dodávek surovin,

I.   vzhledem k tomu, že pro 95 ze 141 rozvojových zemí představuje vývoz komodit nejméně 50 % celkových příjmů z vývozu,

J.   vzhledem k tomu, že Evropská unie má v konkurenci dalších účastníků mezinárodního obchodu se surovinami a komoditami silné postavení, a to zejména jako čistý dovozce surovin,

K.   vzhledem k tomu, že konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj Evropské unie do značné míry závisí na dovozu surovin, což je dáno povahou evropské průmyslové základny,

L.   vzhledem k tomu, že lze pozorovat řadu příkladů v oblasti politik a opatření prováděných třetími zeměmi a tendenci rozvíjejících se ekonomik vytvářet překážky pro volný a spravedlivý přístup k surovinám, v důsledku čehož se zhoršuje přístup k surovinám a komoditám pro průmysl EU,

M.   vzhledem k tomu, že významnou úlohu při zajišťování udržitelných dodávek surovin hraje posílení výzkumu a inovací,

N.   vzhledem k tomu, že systémy STABEX, SYSMIN a FLEX odrážejí minulé a současné snahy Evropské unie podporovat rozvojové země, které se potýkají s nestabilitou cen a příjmů,

O.   vzhledem k tomu, že nárůst cen, který v poslední době zaznamenaly mezinárodní trhy se surovinami a komoditami, je způsoben výrazným zvýšením poptávky ze strany rozvíjejících se ekonomik, jako je Čína, Indie a Brazílie, změnou klimatických podmínek, restriktivními opatřeními ze strany některých vyvážejících zemí, prudkým rozvojem trhu s agropalivy a živočišné výroby a spekulacemi na trhu s akciemi,

P.   vzhledem k tomu, že výraznou většinu chudých obyvatel světa tvoří ženy, jejichž přežití a existence často závisí na získávání, produkci a přeměně surovin a komodit,

Q.   vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství konstatovalo, že je zapotřebí vyvinout mezinárodní úsilí k vymýcení chudoby pomocí konkrétních cílů stanovených v rámci rozvojových cílů tisíciletí, kterých by mělo být dosaženo do roku 2015; vzhledem k tomu, že je nutné věnovat dostatek pozornosti skutečnosti, že pro rozvojové země mají komodity zcela zásadní význam,

R.   vzhledem k tomu, že pokud by byla prosazována řádná správa věcí veřejných, mohlo by udržitelné využívání přírodních zdrojů snížit chudobu a posílit hospodářský růst; vzhledem k tomu, že v zemích bohatých na přírodní zdroje může nedostatečná správa věcí veřejných rovněž vést k chudobě, korupci a vzniku konfliktů,

S.   vzhledem k tomu, že ochrana biologické rozmanitosti a dostupnost obdělávané půdy jsou základními prvky budoucnosti jakékoli ekonomiky na zemi; vzhledem k tomu, že každá forma těžby surovin by měla na tyto imperativy myslet,

T.   vzhledem k tomu, že dochází ke změně klimatu zčásti způsobené lidskou činností; vzhledem k tomu, že těžba, výroba a přeměna surovin a komodit má za následek produkci významného množství emisí skleníkových plynů; vzhledem k tomu, že průmysl EU čelí narůstajícím omezením, která mají přispět k řešení tohoto problému, avšak snižují jeho konkurenceschopnost,

U.   vzhledem k tomu, že Evropská unie v současnosti nemá soudržnou strategii pro řešení problémů konkurenceschopnosti svého hospodářství, které jsou důsledkem zesílené hospodářské soutěže v oblasti přístupu k surovinám,

1.   naléhá na Komisi a obchodní partnery EU, aby se ve všech jednáních o obchodních dohodách vážně zabývali imperativy v oblasti změny klimatu, a to výrazným snížením těžby a využívání přírodních zdrojů, a aby podporovali šíření technologií, které jsou energeticky úsporné, obnovitelné a efektivně využívají zdroje;

Zajištění dodávek surovin pro EU a zabezpečení přístupu k surovinám na světových trzích

2.   uznává, že vzhledem k nedostatku vlastních zásob některých surovin má pro hospodářství EU přístup k surovinám a komoditám zásadní význam;

3.   konstatuje se znepokojením, že v budoucnu lze očekávat zvýšení poptávky po surovinách na světových trzích; obává se, že možnost, že budou v blízké budoucnosti objevena další naleziště surovin, je omezená; bere na vědomí nízkou míru zapojení evropských společností do vyhledávání surovin ve třetích zemích;

4.   je znepokojen tendencí omezovat volný přístup k surovinám ve třetích zemích prostřednictvím opatření, jež narušují obchod, uznává však právo jednotlivých zemí omezit přístup ke svým surovinám z ekologických důvodů nebo v rámci řešení kritického nedostatku dodávek, pokud nastane; toto právo musí být uplatňováno v návaznosti na další opatření na vnitrostátní úrovni;

5.   je znepokojen investičními aktivitami zaměřenými na získání lepšího přístupu k surovinám, při nichž nejsou dodržována pravidla spravedlivé a volné hospodářské soutěže ani zásady řádné správy věcí veřejných a udržitelnosti;

6.   žádá Komisi, aby podporovala investice do výzkumu a vývoje technologií pro recyklaci surovin a jejich účinné a hospodárné využití; vyzývá Komisi a členské státy, aby ve své výzkumné činnosti kladly na tento cíl větší důraz;

7.   naléhavě žádá Komisi, aby se otázkou volného a spravedlivého přístupu na trhy se surovinami zabývala v rámci Světové obchodní organizace (WTO); žádá Komisi, aby se aktivně zasazovala o cíl odstranit na mnohostranném základě opatření narušující obchod v odvětví surovin a plně při tom zohledňovala omezení související s podporou rozvoje nejméně rozvinutých zemí;

8.   žádá Komisi, aby za přístup k technologiím, které jsou energeticky úsporné, obnovitelné a efektivně využívají zdroje, vyjednala ve všech dvoustranných jednáních o dohodách o volném obchodu nediskriminační přístup na trh se surovinami; stanovuje cíl odstranit veškerá opatření narušující obchod, která vedou ke zvýšení využívání a spotřeby surovin, jakožto důležitý cíl každé případné dohody, přičemž musí být plně zohledňovány rozvojové cíle;

9.   žádá Komisi, aby zařadila otázku surovin do strategie přístupu na trh; vítá konzultace o dodávkách surovin; vyzývá Komisi, aby pro oblast dodávek surovin vypracovala soudržnou strategii; připomíná, že Parlament má být do těchto činností zapojen;

Zajištění toho, aby suroviny přinášely prospěch rozvojovým zemím, a to především zemím, které patří mezi nejméně rozvinuté

10.   vyjadřuje politování nad bezvýchodnou situací mnoha rozvojových zemí, a to především zemí považovaných za nejméně rozvinuté, které jsou závislé na výrobě a vývozu surovin a komodit, jejichž nestálé ceny dlouhodobě klesají, což zásadním způsobem snižuje možnost zmírňovat chudobu a uskutečňovat rozvojové cíle tisíciletí, uznává však, že nárůst cen komodit přispěl k významnému zlepšení zahraničního obchodu některých rozvojových zemí, které jsou závislé na primárních komoditách; poukazuje na příležitosti pro země, jež jsou producenty, které spočívají v tom, že tyto země budou samy vyhledávat naleziště surovin a samy s nimi nakládat, a to pod podmínkou, že budou dodržena základní pravidla transparentnosti a spravedlivé hospodářské soutěže;

11.   vyzývá Komisi, aby usilovala o účinné odstranění příčin narušení obchodu tím, že bude tyto otázky důrazně řešit v rámci dvoustranných konzultací a jednání, a podpořila vytvoření nových pravidel WTO na mnohostranné úrovni;

12.   podporuje současné úsilí rozvojových zemí, a to především zemí, jež patří k nejméně rozvinutým, diverzifikovat svá hospodářství a rozvíjet ekonomické aktivity ve vyšších stupních výrobního procesu s cílem zapojit zpracovatelskou a prodejní činnost, zvyšovat kvalitu, produktivitu a výrobu zboží s vyšší přidanou hodnotou; naléhavě vyzývá Komisi, aby podporovala strategie jednotlivých států pro diverzifikaci a rozvoj v oblasti komodit a aby tak v případě nutnosti činila za využití Evropského rozvojového fondu;

13.   domnívá se, že pro udržitelný hospodářský rozvoj těchto zemí je věcí prvořadého významu vytvoření regionálních hospodářských rámců a posílení regionální spolupráce mezi rozvojovými zeměmi; v této souvislosti zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem hospodářského rozvoje těchto zemí je obchod jih-jih;

14.   domnívá se, že v dlouhodobém výhledu by měla být posílena hospodářská a obchodní spolupráce mezi regiony, která by mohla vyústit v uzavření dohod o volném obchodu; konstatuje rovněž, že dohody o volném obchodu se potýkají s obtížemi vyplývajícími z odlišných regionálních souvislostí; domnívá se, že vzhledem k významu, který má obchod se surovinami v regionu Euromed, by měl být kladen prvořadý důraz na uzavření dohody o volném obchodu mezi těmito zeměmi;

15.   vybízí rozvojové země, a to především země, které jsou považovány za nejméně rozvinuté, aby shromáždily nutné investiční prostředky a upevnily diverzifikaci svého hospodářství posílením infrastruktury, budováním institucionálních kapacit, podporou řádné správy věcí veřejných při řízení hospodářského rozvoje a usnadněním přístupu a distribuce produktů malých výrobců na místní trhy, což by rovněž prohloubilo regionální integraci a zvýšilo úspory z rozsahu; důrazně také vyzývá Komisi, aby využívala prostředky v rámci "pomoci na rozvoj obchodu" jakožto významného nástroje pro rozvoj a aby posílila stávající mechanismy pro přenos technologií, zejména při řešení otázky změny klimatu; žádá Komisi, aby podporovala transparentnost příjmů ze surovin prostřednictvím programů, jako je iniciativa pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI);

16.   vybízí Komisi a společnosti v EU, aby podporovaly přenos technologií šetrných k životnímu prostředí a investovaly do něj;

17.   domnívá se, že výsledek rozvojové agendy z Dohá by měl zajistit spravedlivý, vyvážený a rovný přístup na trh a závazky otevřít trh u všech trhů se surovinami;

18.   uznává, že jednání v rámci rozvojové agendy z Dohá by výrazně omezila zvyšování cel; konstatuje, že Evropská unie již postupně zrušila cla na zemědělské produkty z nejméně rozvinutých zemí (prostřednictvím iniciativy "vše kromě zbraní") a řady zemí AKT (prostřednictvím dohod o hospodářském partnerství) a že podporuje rozvojové země při stanovování a uplatňování pravidel týkajících se speciálních produktů a účinných ochranných mechanismů pro udržitelnost jejich trhů a produkce;

19.   žádá členské státy Evropské unie a její partnery na celém světě, včetně zemí s rozvíjejícími se ekonomikami, aby ratifikovaly základní pracovní normy Mezinárodní organizace práce a příslušná pravidla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, zejména pokud jde o vyhledávání a zušlechťování surovin; domnívá se, že zapojení občanské společnosti a národních parlamentů je základním předpokladem pro dosažení udržitelného rozvoje v socioekonomické oblasti a v oblasti ochrany životního prostředí;

20.   uznává, že spekulace hrají významnou úlohu při stanovování cen surovin a komodit a že jejich důsledkem je zvýšená fluktuace cen;

21.   vyzývá Komisi, aby uplatňovala soudržnou a vyváženou strategii v oblasti přístupu k surovinám, která bude zohledňovat zájmy průmyslu EU a rozvojových zemí;

22.   vyzývá Komisi, aby přehodnotila svůj systém finančních náhrad (FLEX) a zajistila, že tento systém bude flexibilním a účinným nástrojem podpory rozvojových zemí, a především zemí, jež patří mezi nejméně rozvinuté; domnívá se, že je na vnitrostátní úrovni zapotřebí přijmout příslušná opatření navazující na činnost konference UNCTAD;

23.   vyzývá Komisi, aby shromáždila údaje a vytvořila statistiku mezinárodního obchodu se surovinami a komoditami uskutečňovaného v reálných podmínkách; domnívá se, že je za účelem lepšího zacílení hospodářských politik zapotřebí získat jasnou představu o celosvětových obchodních tocích komodit a surovin, která nebude zkreslena čistě spekulativními transakcemi;

24.   uznává, že liberalizace obchodu se zemědělskými potravinářskými produkty a zemědělskými primárními komoditami přinesla drobným zemědělcům v rozvojových zemích, a především v zemích, které patří k nejméně rozvinutým, řadu nových problémů; jelikož podstatnou část drobných zemědělců tvoří ženy, může na ně mít tato skutečnost neúměrně silný negativní dopad, pokud se nedokáží vyrovnat s vnější konkurencí;

25.   zdůrazňuje, že právo na výživu je základním právem a že je třeba zlepšit přístup všech obyvatel v jakoukoli dobu k dostatečnému množství potravin nezbytnému pro aktivní a zdravý život;

26.   nicméně důrazně doporučuje, aby byla na evropské a mezinárodní úrovni přijata všechna nezbytná opatření s cílem zajistit umírněné ceny, jež by byly okamžitým řešením potravinové krize; z dlouhodobého hlediska je třeba vypracovat odpovídající právní předpisy s cílem lépe reagovat na spekulativní aktivity; dále doporučuje přezkoumat pravomoci a příslušnosti vnitrostátních a mezinárodních dozorčích orgánů v oblasti potravinářských komocit s cílem zajistit, že pro nadcházející období bude zaručena existence stabilních a bezpečných trhů a že spekulace nebudou ohrožovat právo na výživu;

27.   vítá vytvoření pracovní skupiny odborníků v rámci OSN, která se zabývá současnou potravinovou krizí a jejím vlivem na chudobu; vyzývá světové politické představitele, aby se účastnili konference na vysoké úrovni o zajištění dodávek potravin ve světě, která se bude konat ve dnech 3 až 5. června 2008 v Římě;

28.   podporuje rozvojové země v jejich úsilí zajistit místnímu obyvatelstvu přístup k potravinám; je přesvědčen, že je nutné dále posilovat funkčnost prostoru pro uskutečňování politiky, aby bylo možné zavést vnitrostátní pravidla a opatření pro rozvoj tohoto odvětví a podporovat ženy, které jsou hlavními živitelkami rodin a místních společenství;

29.   uznává, že zvýšené ceny zemědělských produktů a komodit mohou mít negativní důsledky pro zajištění dodávek potravin a skutečný přístup k potravinám v rozvojových zemích a že nejchudší obyvatelstvo rozvojových zemí je tudíž ohroženo hladem, podvýživou a nepokoji souvisejícími s potravinami; naléhavě žádá o zvýšenou úroveň humanitární pomoci s cílem zmírnit potravinovou krizi, která ohrožuje životy 100 milionů osob;

30.   vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily, že mnohostranné, regionální a dvoustranné obchodní dohody podepsané Evropskou unií budou v souladu s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje; vyzývá Komisi, aby přijala nezbytná legislativní opatření, která zajistí, aby se součástí obchodní politiky EU stala její hodnocení dopadu na udržitelnost obchodu, a to zejména z hlediska klimatu, rovnosti mužů a žen a udržitelného rozvoje;

31.   vítá oznámení Komise, že v roce 2008 předloží sdělení, které se bude zabývat zlepšováním podmínek udržitelného přístupu k nerostům a druhotným surovinám na úrovni EU a na celosvětové úrovni;

32.   bere na vědomí rostoucí kritiku, která zaznívá v souvislosti s hospodářskými a ekologickými přínosy výroby agropaliv; vyzývá Komisi, aby podporovala výzkum a inovace v oblasti udržitelných dodávek surovin prostřednictvím účinného dobývání a rozvoje přírodních zdrojů, využívání materiálů a jejich recyklace po skončení životnosti;

33.   domnívá se, že těžba, sběr a produkce surovin a komodit by měly probíhat v souladu se zásadou udržitelnosti, která zohledňuje přirozené procesy v ekosystémech namísto toho, aby je měnila;

34.   důrazně vybízí Komisi, aby zintenzívnila své úsilí o dosažení mezinárodní dohody o nerostných zdrojích, které jsou předmětem ozbrojených konfliktů, jejímž hlavním cílem by bylo zakázat veškerý obchod se zdroji, které stojí u zrodu takových konfliktů nebo jsou v jejich důsledku získány; trvá dále na tom, aby bylo prozatím vypracováno nařízení zakazující obchod a prodej takových zdrojů v Evropské unii, a naléhá na všechny země, které jsou zapojeny do obchodu s diamanty, aby se zavázaly k důslednému dodržování Kimberleyského systému certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty; vyzývá k podpoře transparentnosti prostřednictvím iniciativy pro transparentnost těžebního průmyslu a dalších iniciativ;

35.   opětovně vyzývá Radu a Komisi, aby v rámci podpory drobných a opomíjených výrobců v rozvojových zemích prosazovaly zásady spravedlivého obchodování a další nezávisle monitorované iniciativy v oblasti obchodu, které přispívají ke zvýšení společenských a ekologických norem; vyzývá rovněž orgány veřejné správy v zemích Evropské unie, aby zohledňovaly zásady spravedlivého obchodování a kritéria udržitelnosti při zadávání veřejných zakázek a v rámci svých nákupních politik;

36.   vyjadřuje znepokojení nad tím, že pro chov hospodářských zvířat je využíváno stále více přírodních zdrojů; v této souvislosti připomíná výše zmíněnou zprávu Organizace pro výživu a zemědělství s názvem "Dlouhý stín hospodářských zvířat" z listopadu 2006, jež odhaduje, že se masný průmysl a chov hospodářských zvířat podílí na celosvětových emisích skleníkových plynů (které mimo jiné přispívají k rychlejšímu odlesňování v rozvojových zemích) z 18 %; vyzývá Komisi, aby v tomto odvětví učinila nezbytná opatření a stanovila pobídkové mechanismy s cílem zamezit odlesňování v rámci mezinárodních jednání o klimatu;

37.   domnívá se, že iniciativa pro transparentnost těžebního průmyslu, která má posílit správu věcí veřejných zvýšením transparentnosti a odpovědnosti v těžebním odvětví, by měla být prováděna v celosvětovém měřítku, aby byly zajištěny lepší příležitosti pro rozvojové země, které by výměnou za své přírodní zdroje měly obdržet odpovídající hodnotu;

38.   zdůrazňuje, že v souvislosti s vysokými cenami ropy získává na důležitosti potřeba bezodkladného odlišného přístupu v rámci energetické politiky, který bude zaměřen na zlepšování energetické účinnosti a širší využívání alternativních zdrojů, včetně obnovitelné energie;

39.   uvědomuje si, že změna klimatu zasáhne nejtíživěji ta společenství, která se již nyní potýkají se závažnými společenskými a hospodářskými problémy; je si vědom také toho, že obzvláště ohroženou skupinou jsou ženy; podporuje úsilí o adaptaci na místní úrovni na základě příslušné mezinárodní finanční a technické pomoci;

40.   je znepokojen tím, že Čína neumožňuje zahraničním společnostem, aby získaly většinový podíl v odvětvích, jako je ocelářství, a zavedla různé mechanismy, které omezují vývoz kovových surovin nebo poskytují vládní podporu na jejich nákup z vnějších zdrojů; uznává, že takové postupy vytvářejí závažné obtíže pro zájmy průmyslu EU při respektování cílů v oblasti změny klimatu a exportování technologií, které jsou energeticky úsporné, obnovitelné a efektivně využívají zdroje, a že je nezbytné řešit tento problém za použití všech dostupných nástrojů, včetně politického a finančního usnadnění transferu technologií;

41.   poukazuje na to, že nová obchodní politika některých rozvíjejících se ekonomik, zejména Číny, které vyhledávají suroviny po celém světě, především v Africe, má výrazný negativní dopad na globální bezpečnost přístupu ke komoditám; zdůrazňuje nutnost nahradit stávající přístup založený na prostém vztahu mezi jednotlivými státy, přičemž jsou přehlíženy otázky lidských práv, sociální odpovědnosti podniků a ekologických a sociálních norem vícestranným přístupem založeným na kritériích dostatečnosti a udržitelnosti využívání zdrojů;

42.   vítá iniciativu Komise nadále používat všechny dostupné nástroje k potírání obchodních postupů, jež jsou v rozporu s mezinárodními obchodními dohodami, kterou oznámila ve svém výše uvedeném sdělení o konkurenceschopnosti odvětví hutnictví ;

o
o   o

43.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a příslušným mezinárodním organizacím, jako je UNCTAD, WTO, Světová banka, Společný fond pro suroviny (CFC) a Organizace pro výživu a zemědělství.

(1) Úř. věst. C 272 E, 13.11.2003, s. 277.
(2) Úř. věst. C 39 E, 13.2.2004, s. 79.
(3) Úř. věst. C 64 E, 12.3.2004, s. 607.
(4) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
(5) Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 548.
(6) Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
(7) Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 291.
(8) Přijaté texty, P6_TA(2007)0576.

Právní upozornění - Ochrana soukromí