Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2009(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0163/2008

Внесени текстове :

A6-0163/2008

Разисквания :

PV 20/05/2008 - 7
CRE 20/05/2008 - 7

Гласувания :

PV 20/05/2008 - 8.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0213

Приети текстове
PDF 302kWORD 89k
Вторник, 20 май 2008 г. - Страсбург
Интегрирана морска политика за Европейския съюз
P6_TA(2008)0213A6-0163/2008

Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2008 г. относно интегрирана морска политика за Европейския съюз (2008/2009(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Интегрирана морска политика за Европейския съюз" (COM(2007)0575- SEC(2007)1283),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Заключения от консултациите относно европейска морска политика" (СOM(2007)0574),

–   като взе предвид предложението на Комисията за съвместна тристранна декларация за въвеждане на "Европейски ден на морето" (SEC(2007)1631),

–   като взе предвид Зелената книга на Комисията, озаглавена "Към бъдеща морска политика за ЕС: Европейска визия за океаните и моретата" (COM(2006)0275) и резолюцията на Парламента от 12 юли 2007 г.(1),

–   като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет от 8 и 9 март 2007 г. относно приемането от страна на Европейския съвет на документ "План за действие на Европейския съвет (2007–2009) - енергийна политика за Европа",

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "20 % - 20 % до 2020 година. - Възможностите на Европа пред климатичните промени" (СOM(2008)0030,

–   като взе предвид разпоредбите, установени в Морската трудова конвенция от 2006 г., приета от Международната организация на труда (МОТ) на 23 февруари 2006 г. като единен инструмент, който обхваща и адаптира морските трудови конвенции, приети от МОТ в периода от 1919 г. насам,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по регионално развитие, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и Комисията по рибно стопанство (A6-0163/2008),

A.   като има предвид, че океаните и моретата са ключови фактори от икономическа и екологична гледна точка за Европейския съюз; като има предвид, че ЕС - с крайбрежните си райони и най-отдалечените райони - разполага с крайбрежна линия, дълга 320 000 км, край която живее една трета от населението на Европа;

Б.   като има предвид, че свързаните с морето индустрия и услуги, както и крайбрежните райони, осигуряват 40 % от брутния вътрешен продукт на ЕС;

В.   като има предвид, че изменението на климата е най-голямото предизвикателство за всички политики през 21-ви век; като взе предвид опасността за крайбрежните райони, която представлява предизвиканото от климата покачване на морското равнище, което може да придобие изключително голям мащаб и да има драстични последици за населението;

Г.   като има предвид, че морските райони на ЕС, и по-специално най-отдалечените райони, от една страна играят ключова роля за безопасността и сигурността по отношение на престъпни деяния, като например незаконна имиграция, тероризъм и контрабанда, но при все това, от друга страна са изложени на специфични екологични бедствия;

E.  Д като има предвид, че през изминалата година престъпните посегателства срещу риболовни, търговски и пътнически плавателни съдове на Общността в международните води близо до бреговете на Африка са били повече и по-чести, излагайки на значителен риск живота на екипажите и оказвайки съществено отрицателно въздействие върху международната търговия;

1.  Приветства приемането от страна на Комисията на горепосочените съобщения и плана за действие, представен в гореспоменатия работен документ на службите на Комисията;

2.  Потвърждава своята резолюция от 12 юли 2007 г. и приветства факта, че Комисията е приела голяма част от исканията на Парламента поне в някаква степен;

3.  Подчертава, че изключителното морско измерение, което крайбрежните и най-отдалечените райони придават на ЕС, предлага неповторими възможности по отношение на иновациите, изследователската дейност, околната среда и биоразнообразието, които трябва да се вземат предвид в интегрираната морска политика за ЕС, и изтъква, че наред с това най-отдалечените райони представляват отлични комуникационни бази за целите на транспорта и сигурността на равнището на ЕС и на световно равнище;

4.  Категорично подкрепя намерението на Комисията да използва потенциала на морския превоз на къси разстояния и вътрешноконтиненталния воден транспорт между държавите-членки на ЕС и бързо да го включи в единния пазар и приветства намерението на Комисията да ускори работата си по предложения за обща морска транспортна зона, заедно с широкообхватна стратегия за морския транспорт за 2008-2018 г.;

5.  Насърчава държавите-членки да засилят сътрудничеството помежду си и със съседни държави с оглед на подходящото използване на TEN-T и други европейски механизми на финансиране (като "Марко Поло"), за да осъществят проектите за морски магистрали и за мрежи за морски превози на къси разстояния;

6.  Приветства намерението на Комисията да подобри координацията с отговорните за морското наблюдение европейски агенции, като подчертава по-специално предотвратяването на незаконни дейности (трафик на хора и на наркотици, незаконна имиграция и терористични заплахи), с особено внимание по отношение на международните води;

7.  Приветства инициативата на Комисията да създаде Европейска мрежа за морско наблюдение и да насърчава подобряването на сътрудничеството между бреговите охрани на държавите-членки; призовава Комисията да представи резултатите от проучването на възможностите за реализация на Европейска брегова охрана, което трябваше да се публикува и представи пред Парламента и Съвета до края на 2006 г.;

8.  Счита, че морските клъстери могат действително да допринесат за постигането на интегрирана морска политика; призовава Комисията да пристъпи незабавно към проекта за Европейска мрежа на морските клъстери;

9.  Подкрепя предложението за въвеждане на ежегоден Европейски ден на морето на 20 май; счита, че такъв ден за действие следва да се използва, за да се изтъкне значимостта на морската политика извън границите на морските среди, с участието на обикновени граждани, училища, университети и неправителствени организации; припомня на Комисията своето предложение за награждаване на образцови морски райони, като начин за насърчаване на най-добрите практики;

10.  Счита обаче като цяло, че планът за действие съдържа твърде малко практически мерки и насърчава Комисията в бъдеще да използва по-амбициозно инструментите, които ѝ се полагат по силата на Договорите;

11.  Изразява съжаление поради факта, че планът за действие включва предизвикателствата на измененията на климата, без да се ангажира с тях; потвърждава мнението си, че задача на европейската морска политика трябва да бъде подготовката за и адаптирането към последиците от изменението на климата, както и незабавното установяване на необходимите мерки за адаптиране, особено с оглед на топенето на ледниците, което е причина за покачването на морското равнище, както и за повишената опасност от наводнения на пристанищата и крайбрежните райони, и в тази връзка призовава към това всички относими политики, по-специално научноизследователската политика, да вземат съответно участие;

12.  Припомня факта, че топенето на ледниците предизвиква не само покачване на морското равнище, но и непоправими щети върху живота на хората, животните и растенията, и поради това приветства намерението на Комисията да предложи "Арктическа инициатива" и призовава научната общност и вземащите решения да проучат в по-голяма степен възможностите за защита на полярните шапки;

13.  Заявява, че доброто управление на моретата изисква добро управление на крайбрежните зони и следователно всички строителни проекти по крайбрежията на ЕС трябва да отчитат последиците от изменението на климата и свързаното с него покачване на морското равнище, ерозията на бреговете и повишаването на честотата и силата на бурите;

14.  Подкрепя целта, определена от Европейския съвет от март 2007 г., до 2050 г. да бъдат намалени наполовина емисиите на парникови газове, и потвърждава призива си, морската политика да даде съществен принос за намаляването на тези емисии; част от това следва да бъде включването на корабоплаването в схемата за търговия с емисии и засилването на научноизследователските усилия както за използване на моретата като източник на възобновяеми енергии, така и с оглед на развитието на по-чисти нови корабни задвижващи технологии; счита, че една водеща роля на Европа в борбата с изменението на климата би могла да укрепи и доразвие лидерската ѝ роля в технологиите и научните изследвания, свързани с околната среда;

15.  Настоятелно приканва Комисията да прояви повече амбиция в борбата с емисиите на сяра и азотни оксиди, както и твърдите отпадъци от корабите; в тази връзка, повтаря необходимостта от по-тясно сътрудничество с Международната морска организация и, по-специално, своите призиви за:

   въвеждане на норми за емисии на азотни оксиди за кораби, които използват пристанища на ЕС;
   обявяване на Средиземно море, Черно море и на североизточната част на Атлантическия океан за зони за контрол на серните емисии (SECA) съгласно Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (Конвенцията MARPOL);
   намаляване на максимално допустимото съдържание на сяра в корабните горива от 1,5 % на 0,5 % за пътуващите в SECA пътнически кораби;
   въвеждане на фискални мерки като данъци или такси върху емисиите на серен диоксид и азотни оксиди от кораби и определяне на начини на налагане на такива мерки и такси за всички кораби, независимо от флага, които влизат в пристанища на Общността или плават във водите на държави-членки на ЕС;
   насърчаване на въвеждането на диференцирани такси за пристанищата и фарватера, които да облагодетелстват кораби с ниски емисии на серен диоксид и азотни оксиди;
   постепенното въвеждане на изискване за това намиращи се в пристанища кораби да използват електричество, получавано от сушата;
   предложение за директива на ЕС относно качеството на корабните горива;

16.  Приветства приетите мерки в областта на сателитното наблюдение на неконтролираните разливи в открито море, до които прибягват някои плавателни съдове; в същото време призовава за правила които задължават плавателните съдове да използват обезопасени (и патентовани) устройства от типа на т.нар. черни кутии, които позволяват отчитане на кратки интервали от време на нивото и характера на течностите, влизащи в резервоарите и сантините и излизащи от тях; счита, че проучването на тези отчети би позволило да се установи извършването на неконтролирани и незаконни разливи на нефтени отпадъци, замърсяващи околната среда;

17.  Повтаря призива си към държавите-членки и Комисията, с оглед на замърсяването на въздуха, което засяга много пристанищни градове и райони, да предоставят значително по-добри стимули за осигуряването на електричество от сушата за корабите в пристанища; поради това призовава за предложение за изменение на Директива 2003/96/EО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията(2), съобразно което държавите-членки, които се възползват от освобождаване от данъци върху корабно гориво съобразно член 14 от тази директива, ще трябва да освободят от данъци в същата степен и електричеството, получавано от сушата; отбелязва, че еднаквото третиране, за данъчни цели, на електричеството и корабното гориво би представлявало голям стимул за пристанищата и собствениците на кораби да допринесат за намаляването на замърсяването на въздуха в пристанищните градове, като инвестират в снабдяването с електроенергия на корабите, намиращи се в пристанища;

18.  Отново обръща внимание на факта, че замърсяването на моретата от наземни източници съставлява значителен дял от цялостното замърсяване на моретата и че Комисията досега не се е занимавала с този въпрос; поради това повтаря своя призив Комисията да представи план за действие за намаляване на това замърсяване и изтъква призива си към държавите-членки без отлагане да транспонират съответните правни актове, като например рамковата директива за водите(3), в национално законодателство; подчертава, че план за действие за идентифициране и отстраняване на неизбухнали снаряди от изминалите войни в Северно и Балтийско море представлява част от транспонирането на рамковата директива за водите;

19.  Настоятелно приканва Комисията да окаже съдействие на държавите-членки в прилагането на план за проучване и локализиране на претърпели корабокрушение кораби и подводни археологически обекти - тъй като те представляват част от историческото и културно наследство на Общността - и следователно да съдейства за познаването и изучаването на такива обекти и да спомогне за предотвратяването на разграбването, на което са подложени понастоящем, и по този начин позволи тяхното правилно съхраняване;

20.  Настоятелно приканва участващите институции да приемат възможно най-бързо морския пакет "Ерика III" и призовава държавите-членки незабавно да започнат да прилагат пакета с цел осигуряване на необходимите правни средства за предотвратяване или поправяне на катастрофи или произшествия с пагубни последствия за развитието на морските райони, като катастрофите "Ерика" и "Престиж" са два примера за това;

21.  Счита, че Рамковата директива за морската стратегия(4) следва да представлява крайъгълен камък от екологична гледна точка на интегрираната морска политика за ЕС; отбелязва, че директивата гласи, че райони, в които състоянието на морето е критично, следва да разработят и приложат по-бързи мерки за постигане на добро състояние на околната среда; подчертава, че в такива райони е особено важно Комисията да координира различните сектори, програми и стратегии и да предоставя достатъчна финансова подкрепа; изтъква, че за да се постигне такава интегрирана морска политика е необходимо да се включат наземни дейности като селско стопанство, управление на отпадъчните води, транспорт и производство на енергия; счита, че такива райони могат да представляват пилотни райони за реална и напълно интегрирана морска политика;

22.  Приветства прегледа на Комисията относно изключването на моряците от редица аспекти от европейските разпоредби за социална и трудова защита (напр. Директива 98/59/EО(5) относно колективните уволнения, Директива 2001/23/EО(6) относно гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности, Директива 2002/14/EО(7) относно информирането и консултирането на работниците и служителите, както и Директива 96/71/EО(8) относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги); предлага преработването на тези директиви в тясно сътрудничество със социалните партньори;

23.  Настоятелно приканва държавите-членки, които все още не са ратифицирали Конвенцията за морски труд от 2006 г., да ратифицират в най-кратки срокове тази конвенция, приета с оглед на подобряването на условията на живот и труд на моряците и предотвратяването на нелоялната конкуренция в корабната индустрия посредством актуализиране и кодифициране на всички действащи международни трудови норми;

24.  Настоятелно приканва Комисията да актуализира Директива 1999/95/EО(9) относно работното време на моряците и законодателството по въпроси от сферата на отговорностите на Комисията, които не са уредени или са уредени отчасти на общностно равнище, например правилата относно агенциите за набиране на персонал или правото на работника на подписан трудов договор;

25.  Счита включването на регионални и местни партньори за съществено с цел морската политика да постигне успех; във връзка с това заявява, че трябва да съществува по-тясно сътрудничество и взаимна връзка между европейските крайбрежни райони, които да бъдат постигнати чрез насърчаване на координирани стратегии за подпомагане на развитието и конкурентоспособността и чрез постигане на по-ефективно съответствие между различните нива на управление;

26.  Възобновява призива си и в бъдеще да продължи да бъде следван пътят към интегрирана морска политика за ЕС и призовава Комисията да укрепи нейната политическа рамка, както и териториалното, социалното и икономическото сближаване с континентална Европа и нейните политики; предлага публикуването на доклад за европейската морска политика на всеки две години, както и редовен публичен обмен на мнения с всички участващи страни; призовава бъдещите председателства на Съвета, в рамките на своята работна програма, да обърнат внимание на морската политика; преди всичко, призовава Комисията всяка година ясно да определя всички финансирани от ЕС и свързани с морето проекти;

27.  Приветства инициативата на Комисията да насърчава преговорите за по-добро управление на подялбата на морските ресурси с трети държави и категорично подкрепя засиленото сътрудничество със съседни държави с оглед на защитата на морета извън рамките на националните юрисдикции;

28.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят активно в рамките на ООН и Международната морска организация издигнатата от няколко държави-членки инициатива за разширяване на приложното поле на правото на преследване по море и въздух по отношение на териториалните води на крайбрежните държави, при наличие на съгласие на засегнатите държави, както и за разработване на механизъм за взаимно подпомагане в случай на пиратство по море;

29.  Отправя искане към Комисията, в рамките на новата интегрирана морска политика, да създаде общностна система за координация и взаимно подпомагане, която би позволила на военноморските плавателни съдове, плаващи под флага на държава-членка в международни води, да защитават при първа възможност риболовните и търговските плавателни съдове на други държави-членки;

30.  Счита, че широкообхватна европейска стратегия за мореплавателските и морските изследвания има съществено значение и трябва да бъде съответно финансирана, още в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и в бъдещи програми;

31.  Изразява подкрепа за това морската политика да намери подобаващо място в бюджета и в инструментите на ЕС след 2013 г. и призовава това да бъде отразено в резюмета в редовните доклади относно европейската морска политика;

32.  Приветства също така препоръката, направена от Европейския съвет от 14 декември 2007 г., а именно че морската политика следва да бъде адаптирана към различните специфични особености на държавите-членки и морски региони, включително крайбрежните райони, островите и най-отдалечените райони;

33.  Макар и да признава компетенциите на държавите-членки в тази област, очаква с интерес публикуването от страна на Комисията на пътна карта, която да ги улесни при разработването на морско пространствено планиране; насочва вниманието към необходимостта от поддържане на подходящия баланс между икономическите, социалните, териториалните и свързаните с околната среда съображения;

34.  Подчертава, че изключителното морско измерение, което крайбрежните райони, островите и най-отдалечените райони придават на ЕС, предлага неповторими възможности по отношение на иновациите, научноизследователската дейност, околната среда, биологичното разнообразие, разработването на иновационни технологии, свързани с морето, и други области, и че бъдещата интегрирана морска политика трябва да се възползва от тези възможности; отчита, че е желателно да се създадат изследователски центрове за високи постижения и препоръчва университетските изследователски центрове, които вече съществуват в крайбрежните зони, да бъдат насърчавани и подкрепяни;

35.  Насочва вниманието към значението на енергията от морските вълни като алтернативен чист източник на енергия и призовава Комисията да вземе предвид тази форма на енергия в бъдещи планове за действие;

36.  Счита, че основната цел на интегрираната морска политика за Европейския съюз в сектора на рибното стопанство следва да бъде насърчаване на модернизацията и устойчивото, балансирано и справедливо развитие на този сектор в целия ЕС, като се осигури социално-икономическата му жизнеспособност и устойчивост на ресурсите, и като се гарантира независимост по отношение на храните и безопасност на храните, снабдяване на населението с риба, запазване на заетостта и подобряване на условията на живот на рибарите;

37.  Счита, че досега нито устойчивият характер на морските ресурси, нито икономическата жизнеспособност на риболовния флот и на крайбрежните общности на ЕС не са били правилно обслужвани от Общата политика в областта на рибарството и че при това положение е уместно интегрираната морска политика на Европейския съюз да се разработи така, че в Общата политика в областта на рибарството да се избегне появата на недостатъци като прекомерна централизация и невъзможност за вземане предвид на регионалното разнообразие на водите на ЕС;

38.  Счита, че създаването на повече и по-добри работни места, свързани с морето, по-специално в сектора на рибното стопанство, зависи също така от гарантирането на справедливи и адекватни доходи подходящи условия на работа (включително по отношение на здравето и безопасността), както и от достъпа до обучение за работещите в този сектор;

39.  Призовава държавите-членки да пристъпят към взаимно признаване на дипломите за завършено средно професионално образование за щурмани и механици на риболовни плавателни съдове;

40.  Припомня необходимостта от механизми за отпускане на помощи или компенсации на рибарите, засегнати от социално-икономическите последици от планове или мерки за възстановяването на риболовните запаси или опазване на екосистемите, особено в по-малко облагодетелстваните райони и общности и в най-отдалечените райони;

41.  Потвърждава необходимостта от засилване на подкрепата за научните изследвания, които се провеждат в сектора на рибното стопанство в различните държави-членки, по-специално в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности;

42.  Призовава за общностна подкрепа за прилагането на ефикасни мерки за гарантиране на подходящи средства за евакуация, оказване на помощ и спасяване на екипажи;

43.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

(1) Приети текстове, P6_TA(2007)0343.
(2) OВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51.
(3) ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, 11 декември 2007 г. P6_TA(2007)0595.
(5) ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16.
(6) ОВ L 82, 22.3.2001г., стр. 16.
(7) ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29.
(8) ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1.
(9) OВ L 14, 20.1.2000 г., стр. 29.

Правна информация - Политика за поверителност