Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2009(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0163/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0163/2008

Keskustelut :

PV 20/05/2008 - 7
CRE 20/05/2008 - 7

Äänestykset :

PV 20/05/2008 - 8.14
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0213

Hyväksytyt tekstit
PDF 137kWORD 67k
Tiistai 20. toukokuuta 2008 - Strasbourg
Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka
P6_TA(2008)0213A6-0163/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. toukokuuta 2008 Euroopan unionin yhdennetystä meripolitiikasta (2008/2009(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka" (KOM(2007)0575, SEC(2007)1283),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Päätelmät eurooppalaista meripolitiikkaa koskevasta kuulemisesta" (KOM(2007)0574),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen yhteiseksi kolmikantajulistukseksi Euroopan meripäivän perustamisesta (SEC(2007)1631),

–   ottaa huomioon komission vihreän kirjan "Euroopan unionin tuleva meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys" (KOM(2006)0275) ja parlamentin 12. heinäkuuta 2007 antaman päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 8. ja 9. maaliskuuta 2007 pidetyn kokouksen puheenjohtajan päätelmät asiakirjan "Eurooppa-neuvoston toimintasuunnitelma (2007-2009) – energiapolitiikka Euroopalle" hyväksymisestä Eurooppa-neuvostossa,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Kaksi kertaa 20 vuonna 2020 – Ilmastonmuutostoimet – mahdollisuus Euroopalle" (KOM(2008)0030),

–   ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 23. helmikuuta 2006 tekemän merenkulkualan työvoimaa koskevan yleissopimuksen määräykset; tähän yhteen sopimukseen sisältyvät kaikki ILOn vuoden 1919 jälkeen tekemät merenkulkualan työvoimaa koskevat sopimukset ja niiden muutokset,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja kalatalousvaliokunnan lausunnot (A6-0163/2008),

A.   katsoo, että valtameret ja meret ovat taloudelliselta ja ekologiselta kannalta keskeisiä tekijöitä EU:lle; ottaa huomioon, että EU:lla on rannikkoalueilla ja syrjäisimmillä alueilla 320 000 kilometriä rannikkoa, jolla asuu kolmasosa unionin väestöstä,

B.   ottaa huomioon, että meriteollisuus ja -palvelut ja rannikkoalueet tuottavat yhteensä 40 prosenttia EU:n BKT:sta,

C.   katsoo, että ilmastonmuutos on kaikkien politiikan alojen suurin haaste 2000-luvulla; ottaa huomioon, että rannikkoalueita uhkaa ilmastosta johtuva merenpinnan kohoaminen, joka saattaa olla hyvin suuri ja jonka seuraukset asukkaille saattavat olla tuhoisat,

D.   ottaa huomioon, että EU:n merialueet ja erityisesti syrjäisimmät alueet ovat hyvin keskeisessä asemassa turvallisuuden suhteen torjuttaessa rikollista toimintaa, kuten laitonta maahanmuuttoa, terrorismia ja salakuljetusta, ja että alueet ovat sen lisäksi alttiina erityisille ympäristötuhoille,

E.   ottaa huomioon, että yhteisön kalastus-, kauppa- ja matkustaja-aluksiin Afrikan rannikon läheisyydessä sijaitsevilla kansainvälisillä vesillä kohdistuneiden rikollisten hyökkäysten määrä ja esiintymistiheys ovat viime vuosina kasvaneet, mikä muodostaa suuren vaaran miehistöjen hengelle ja vaikuttaa merkittävällä tavalla kielteisesti kansainväliseen kauppaan,

1.   pitää myönteisenä sitä, että komissio on hyväksynyt edellä mainitut tiedonannot sekä toimintasuunnitelman, joka on esitetty edellä mainitussa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa;

2.   toistaa 12. heinäkuuta 2007 hyväksymänsä päätöslauselman ja pitää myönteisenä, että komissio on ainakin jossain määrin ryhtynyt käsittelemään suurta osaa parlamentin pyynnöistä;

3.   huomauttaa, että EU:lla on rannikoidensa ja syrjäisimpien alueidensa ansiosta erityisen merkittävä merellinen ulottuvuus, joka tarjoaa ainutkertaisia mahdollisuuksia innovaatioiden, tutkimuksen, ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden aloilla, ja että nämä on otettava huomioon EU:n yhdennetyssä meripolitiikassa, ja tähdentää, että syrjäisimmät alueet tarjoavat erinomaisen pohjan tiedonkululle liikenteeseen ja turvallisuuteen liittyvissä tarkoituksissa EU:ssa ja maailmanlaajuisesti;

4.   tukee vahvasti komission aikomusta hyödyntää entistä paremmin jäsenvaltioiden välistä lähimerenkulkua ja sisävesiliikennettä ja sen liittämistä sisämarkkinoihin mahdollisimman pian sekä kannattaa komission aikomusta jouduttaa yhteistä meriliikennealuetta koskevia ehdotuksiaan yhdessä kattavan meriliikennestrategian kanssa vuosille 2008–2018;

5.   kannustaa jäsenvaltioita lisäämään keskinäistä yhteistyötään ja yhteistyötä naapurimaiden kanssa, jotta Euroopan laajuisia liikenneverkkoja ja muita EU:n rahoitusmekanismeja (kuten Marco Polo) voitaisiin hyödyntää asianmukaisesti "merten moottoriteitä" ja lähimerenkulun verkostoja koskevien hankkeiden toteuttamiseksi;

6.   pitää myönteisenä komission aikomusta parantaa merivalvonnasta vastaavien EU:n virastojen koordinointia ja korostaa erityisesti laittoman toiminnan (ihmisten ja huumeiden salakuljetus, laiton maahanmuutto ja terrorismin uhka) ennalta ehkäisyä, jossa kiinnitetään erityistä huomiota kansainvälisiin vesiin;

7.   suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen perustaa eurooppalainen merivalvontaverkosto ja parantaa jäsenvaltioiden rannikkovartiolaitosten välistä yhteistyötä; kehottaa komissiota käsittelemään EU:n rannikkovartioston perustamista koskevan toteuttamiskelpoisuustutkimuksen tulokset, sillä tutkimus oli tarkoitus julkaista ja esitellä parlamentille ja neuvostolle vuoden 2006 loppuun mennessä;

8.   katsoo, että meriklusterit sopivat erityisen hyvin edistämään yhdennetyn meripolitiikan saavuttamista; kehottaa komissiota käynnistämään pikaisesti eurooppalaisen meriklusteriverkostohankkeen;

9.   tukee ehdotusta vuosittaisen Euroopan meripäivän järjestämisestä 20. toukokuuta; katsoo, että tällaista teemapäivää tulisi hyödyntää meripolitiikan merkityksen korostamiseksi alan asiantuntijapiirien ulkopuolella ottamalla siihen mukaan tavalliset kansalaiset, koulut, yliopistot ja kansalaisjärjestöt; muistuttaa komissiota tämän ehdotuksesta myöntää palkkio esimerkillisille merialueille parhaiden käytäntöjen edistämiseksi;

10.   on kuitenkin asiaa kokonaisuutena tarkastellen sitä mieltä, että toimintasuunnitelma ei sisällä riittävästi konkreettisia toimia, ja kehottaa komissiota käyttämään jatkossa kunnianhimoisemmin välineitä, joita sillä on käytettävissään perussopimusten nojalla;

11.   pitää valitettavana, että toimintasuunnitelmassa käsitellään ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita sitoumuksetta; toistaa kantansa siitä, että EU:n meripolitiikan yhtenä tehtävänä on oltava varautuminen ja sopeutuminen ilmastonmuutoksen seurauksiin sekä kiireellisten säännösten antaminen vaadittavista sopeuttamistoimenpiteistä, etenkin jäätiköiden sulamisen vuoksi, joka johtaa merenpinnan kohoamiseen sekä lisääntyneeseen tulvariskiin satamissa ja rannikkoalueilla, ja edellyttää tässä yhteydessä, että kaikki asiaan kuuluvat politiikan alat, erityisesti tutkimuspolitiikka, antavat tukensa;

12.   muistuttaa, että jäätiköiden sulaminen aiheuttaa paitsi merenpinnan kohoamista myös korjaamatonta vahinkoa ihmisten, eläinten ja kasvien elinympäristöille, ja suhtautuu siksi myönteisesti komission aikomukseen esittää Pohjoista jäämerta koskeva aloite; kehottaa lisäksi tiedeyhteisöä ja päätöksentekijöitä kartoittamaan uusia mahdollisuuksia napajäätiköiden suojelemiseksi;

13.   katsoo, että merten kestävä hoito edellyttää rannikkoalueiden kestävää hoitoa ja että EU:n rannikoiden rakennushankkeissa on siksi aina otettava huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset ja ilmastonmuutoksesta johtuva merenpinnan nousu, hiekkaeroosio sekä myrskyjen esiintymistiheyden ja voimakkuuden kasvu;

14.   tukee maaliskuussa 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston asettamaa tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä puolella vuoteen 2050 mennessä ja toistaa vaatimuksensa siitä, että meripolitiikalla vähennetään huomattavasti kyseisiä päästöjä muun muassa sisällyttämällä merenkulku päästökauppajärjestelmään sekä lisäämällä tutkimusta sekä merten käytöstä uusiutuvana energialähteenä että entistä puhtaampien alusten uusien propulsiotekniikoiden kehittämistä silmällä pitäen; katsoo, että Euroopan asema edelläkävijänä ilmastonmuutoksen torjunnassa voisi edistää ja laajentaa Euroopan johtavaa asemaa ympäristöteknologiassa ja tutkimuksessa;

15.   kehottaa painokkaasti komissiota torjumaan entistä kunnianhimoisemmin rikin ja typen oksidien päästöjä sekä alusten kiinteitä jätteitä; toistaa tässä yhteydessä, että on tarpeen tiivistää yhteistyötä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kanssa, sekä kehottaa erityisesti:

   laatimaan typen oksidien päästöjä koskevia sääntöjä EU:n satamissa käyville aluksille;
   nimeämään Välimeren, Mustanmeren ja Koillis-Atlantin rikkipäästöjen valvonta-alueiksi (SECA) alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen (Marpol-yleissopimus) mukaisesti;
   vähentämään matkustaja-aluksilla käytettävän polttoaineen suurinta sallittua rikkipitoisuutta rikkipäästöjen valvonta-alueilla 1,5 prosentista 0,5 prosenttiin;
   ryhtymään verotuksellisiin toimiin kuten alusten rikkidioksidipäästöihin ja typen oksidien päästöihin perustuvien verojen ja maksujen käyttöönottoon sekä sellaisten keinojen määrittelyyn, joilla kyseisiä toimia ja maksuja voidaan määrätä kaikille niille aluksille, jotka käyvät yhteisön satamissa tai liikennöivät EU:n jäsenvaltioiden vesillä, lippuvaltiosta riippumatta;
   edistämään eriytettyjen satama- ja väylämaksujen käyttöönottoa rikkidioksidin ja typen oksidien päästöiltään vähäisten alusten suosimiseksi;
   ottamaan asteittain käyttöön vaatimus, jonka mukaan satamissa olevien alusten on otettava tarvitsemansa sähkö maista;
   ehdottamaan EU:n direktiiviä alusten käyttämien polttoaineiden laadusta;

16.   pitää tervetulleena toteutettuja toimenpiteitä, jotka koskevat joidenkin alusten merellä harjoittamien valvomattomien päästöjen satelliittivalvontaa; kehottaa kuitenkin laatimaan sääntöjä, joilla alukset velvoitetaan käyttämään ulkoisista tekijöistä riippumattomia (ja patentoituja) laitteita, jotka mustien laatikoiden tapaan mahdollistavat säiliöihin ja tankkeihin otettavien ja niistä poistuvien nesteiden määrän ja luonteen säännöllisen tallentamisen muistiin; katsoo, että näiden tallenteiden tarkastelu antaisi mahdollisuuden selvittää, onko öljyjätteiden valvomattomia ja laittomia päästöjä tapahtunut;

17.   toistaa jäsenvaltioille ja komissiolle antamansa kehotuksen tarjota nykyistä huomattavasti parempia kannustimia maissa tuotetun sähkön toimittamiseksi satamissa oleville aluksille, kun otetaan huomioon monia satamakaupunkeja ja -alueita vaivaavat ilmansaasteet; kehottaa näin ollen tekemään ehdotuksen energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27. lokakuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY(2) muuttamiseksi siten, että jäsenvaltioita, jotka hyödyntävät kyseisen direktiivin 14 mukaista verovapautusta säiliö-öljyn osalta, olisi vaadittava vapauttamaan verosta vastaavasti myös maista otettava sähkö; huomauttaa, että sähkön ja säiliö-öljyn yhdenvertainen verokohtelu kannustaisi merkittävästi satamia ja laivanomistajia osallistumaan satamakaupunkien ilmansaasteiden vähentämiseen panostamalla sähkön toimittamiseen aluksille satamissa;

18.   toteaa jälleen, että merten saastuminen maalta käsin muodostaa merkittävän osuuden merten kaikista saasteista ja että komissio ei ole tähän mennessä käsitellyt tätä asiaa; pyytää siksi jälleen komissiota antamaan toimintasuunnitelman kyseisen saastumisen vähentämisestä ja korostaa jäsenvaltioille suuntaamaansa vaatimusta panna viipymättä täytäntöön asiaa koskevat säädökset kuten vesipuitedirektiivi(3); painottaa, että vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoon kuuluu myös toimintasuunnitelma viime sotien ammusjätteiden määrittämisestä ja poistamisesta Pohjanmerestä ja Itämerestä;

19.   kehottaa komissiota auttamaan jäsenvaltioita käynnistämään hylkyjen ja vedenalaisten arkeologisten paikkojen kartoittamisohjelman – kun otetaan huomioon, että ne ovat tärkeä osa yhteisön historiallista kulttuuriperintöä – jolla edistettäisiin näiden paikkojen tuntemusta ja tutkimusta, estettäisiin niiden pilaantuminen ja mahdollistettaisiin siten niiden tarkoituksenmukainen suojelu;

20.   kehottaa asiasta vastaavia toimielimiä hyväksymään mahdollisimman pian kolmannen Erika-meriturvallisuuspaketin ja kehottaa jäsenvaltioita aloittamaan viipymättä meriturvallisuuspaketin toimeenpanon tarjoamalla sellaisia oikeudellisia välineitä, joita tarvitaan merialueiden kehityksen kannalta tuhoisien onnettomuuksien tai tapahtumien, kuten Erika - ja Prestige-alusten onnettomuuksien, estämiseksi tai niiden seurausten korjaamiseksi;

21.   katsoo, että meristrategiapuitedirektiivin(4) olisi oltava EU:n yhdennetyssä meripolitiikassa ympäristönäkökohtien kulmakivenä; toteaa, että mainitussa direktiivissä lausutaan, että alueilla, joilla meren tila on kriittinen, olisi suunniteltava ja toteutettava nopeutettuja toimenpiteitä ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi; korostaa, että tällaisilla alueilla on erityisen tärkeää, että komissio koordinoi eri aloja, ohjelmia ja strategioita sekä myöntää riittävästi taloudellista tukea; korostaa, että yhdennetyn meripolitiikan saavuttamiseksi siihen on liitettävä myös maissa tapahtuva toiminta, kuten maatalous, jätevesihuolto, liikenne ja energian tuotanto; katsoo, että kyseiset alueet voivat toimia todellisen ja täysin yhdennetyn meripolitiikan pilottialueina;

22.   pitää myönteisenä komission tekemää kartoitusta merenkulkijoiden jäämisestä sosiaaliturvaa ja työntekijöiden suojelua koskevan yhteisön eri alojen lainsäädännön ulkopuolelle (esimerkiksi direktiivi 98/59/EY työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(5), direktiivi 2001/23/EY työntekijöiden oikeuksien turvaamisesta yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä(6), direktiivi 2002/14/EY työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä(7) ja direktiivi 96/71/EY palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon(8)); ehdottaa, että näitä direktiivejä tarkistetaan tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa;

23.   kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä niin tehneet, ratifioimaan mahdollisimman pian vuonna 2006 hyväksytyn merenkulkualan työvoimaa koskevan yleissopimuksen, jolla pyritään parantamaan merenkulkijoiden elin- ja työolosuhteita ja estämään epäoikeudenmukainen kilpailu merenkulun alalla päivittämällä ja kodifioimalla voimassa olevia kansainvälisiä työnormeja kokonaisuudessaan;

24.   kehottaa komissiota ajantasaistamaan merenkulkijoiden työajan valvonnasta yhteisön satamissa käyvillä aluksilla annetun direktiivin 1999/95/EY(9) sekä niitä kysymyksiä koskevan lainsäädännön, jotka kuuluvat komission toimivaltaan mutta joita ei säännellä tai säännellään vain osittain yhteisön tasolla, kuten työvoiman vuokrausyrityksiä koskevat säännöt tai työntekijän oikeus saada kirjallinen työsopimus;

25.   katsoo, että alueellisten ja paikallisten kumppaneiden osallistuminen on erittäin tärkeää meripolitiikan menestymisen kannalta; katsoo, että näin ollen Euroopan rannikkoalueiden välistä yhteistyötä ja yhteyttä on tiivistettävä edistämällä koordinoituja strategioita kehityksen ja kilpailukyvyn vauhdittamiseksi sekä sovittamalla hallinnon eri tasot tehokkaammin yhteen;

26.   toistaa vaatimuksensa EU:n meripolitiikan yhdennetyn lähestymistavan noudattamisesta tulevaisuudessa ja kehottaa komissiota vahvistamaan sen poliittista kehystä sekä alueellista, sosiaalista ja taloudellista koheesiota luomalla yhteyden Manner-Euroopan olennaisiin politiikan aloihin; kehottaa julkaisemaan EU:n meripolitiikkaa koskevan kertomuksen joka toinen vuosi ja käymään säännöllistä ja julkista keskustelua kaikkien osapuolten kanssa; kehottaa tulevia neuvoston puheenjohtajavaltioita sisällyttämään meripolitiikan työohjelmiinsa; kehottaa lisäksi komissiota selvästi osoittamaan vuosittain kaikki EU:n varoin rahoitetut meriä koskevat hankkeet;

27.   suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen edistää neuvotteluja, joissa pyritään parantamaan merialueita koskevan yhteisen vastuun hallintaa kolmansien maiden kanssa, ja kannattaa vahvasti yhteistyön lisäämistä naapurimaiden kanssa kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolella olevien merialueiden suojelemiseksi;

28.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan YK:n ja IMO:n puitteissa aktiivisesti useiden jäsenvaltioiden ajamaa aloitetta, jonka mukaan oikeus meri- ja ilmateitse tapahtuvaan takaa-ajoon olisi ulotettava rannikkovaltioiden aluevesille sillä edellytyksellä, että kyseiset maat siihen suostuvat, sekä kehittämään keskinäisen avunannon mekanismin merirosvoustilanteiden varalle;

29.   kehottaa komissiota luomaan uuden integroidun meripolitiikan puitteissa mahdollisimman pian koordinointia ja keskinäistä avunantoa koskevan yhteisön järjestelmän, joka antaa jäsenvaltion lipun alla purjehtiville ja kansainvälisillä vesillä toimiville sota-aluksille mahdollisuuden suojella toisten jäsenvaltioiden kalastus- ja kauppa-aluksia;

30.   katsoo, että kattava EU:n meri- ja merentutkimusstrategia on elintärkeä ja että sille on annettava asianmukainen rahoitus nykyisestä tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta sekä tulevista ohjelmista;

31.   kannattaa sitä, että meripolitiikka otetaan huomioon asianmukaisesti EU:n talousarviossa ja välineissä vuoden 2013 jälkeen, ja kehottaa ottamaan tämän huomioon EU:n meripolitiikasta säännöllisesti annettavien kertomusten yhteenvedoissa;

32.   panee myös tyytyväisenä merkille 14. joulukuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston antaman suosituksen, jonka mukaan meripolitiikassa olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden erilaiset ominaispiirteet ja merialueet, mukaan lukien rannikkoalueet, saaret ja syrjäisimmät alueet;

33.   tunnustaa päätösvallan kuuluvan tällä alalla jäsenvaltioille, mutta odottaa kuitenkin mielenkiinnolla komission julkaisemaa suunnitelmaa merten aluesuunnittelun helpottamiseksi jäsenvaltioissa; huomauttaa, että on säilyttävä asianmukainen tasapaino talouteen, yhteiskuntaan, alueisiin ja ympäristöön liittyvien näkökohtien välillä;

34.   korostaa, että rannikkoalueiden, saarten ja syrjäisimpien alueiden Euroopan unioniin tuoma poikkeuksellinen merellinen ulottuvuus tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia muun muassa innovaation, tutkimuksen, ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden alalla, ja että tulevan yhdennetyn eurooppalaisen meripolitiikan on hyödynnettävä näitä mahdollisuuksia; tunnustaa huippuosaamiskeskusten perustamisen olevan toivottavaa ja suosittaa, että rannikkoalueilla sijaitsevia nykyisiä yliopistojen tutkimuskeskuksia kannustettaisiin ja tuettaisiin;

35.   katsoo, että aaltoenergia on merkittävä vaihtoehtoinen puhdas energianlähde, ja kehottaa komissiota ottamaan tämän energiamuodon huomioon tulevissa toimintasuunnitelmissaan;

36.   katsoo, että Euroopan unionin yhdennetyn meripolitiikan tavoitteena olisi kalastusalalla oltava alan nykyaikaistamisen ja kestävän, tasapainoisen ja oikeudenmukaisen kehityksen edistäminen koko unionissa varmistamalla sen sosioekonominen elinkelpoisuus ja kalavarojen kestävyys ja turvaamalla elintarvikeomavaraisuus, elintarviketurvallisuus, kalatuotteiden saatavuus, työpaikkojen säilyminen ja kalastajien elinolosuhteiden parantaminen;

37.   katsoo, että tähän asti meren luonnonvarojen kestävyydestä tai kalastuslaivastojen ja unionin rannikkoyhteisöjen elinkelpoisuudesta ei ole huolehdittu asianmukaisesti yhteisessä kalastuspolitiikassa ja että siksi unionin yhdennettyä meripolitiikkaa pitäisi kehittää niin, että yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP) vältettäisiin epäkohdat, esimerkiksi liiallinen keskittyminen ja puutteet vesialueiden alueellisen erilaisuuden huomioon ottamisessa;

38.   katsoo, että mereen liittyvien uusien ja parempien työpaikkojen luominen etenkin kalastusalalla riippuu myös siitä, että varmistetaan oikeudenmukaiset ja riittävät tulot, asianmukaiset työolot (terveys ja turvallisuus mukaan luettuina) ja koulutusmahdollisuudet alalla työskenteleville henkilöille;

39.   vaatii jäsenvaltioita tunnustamaan vastavuoroisesti kalastusalusten perämiehen ja mekaanikon tehtäviin vaadittavat ammattitutkinnot;

40.   toistaa, että tarvitaan tuki- tai korvausmekanismeja, joiden avulla maksetaan korvauksia kalakantojen elvytys- tai ekosysteemien suojelutoimenpiteiden sosioekonomisista vaikutuksista kärsimään joutuneille kalastajille etenkin epäsuotuisimmilla alueilla ja köyhimmissä yhteisöissä;

41.   toistaa, että on tarpeen lisätä eri jäsenvaltioissa suoritettavan tieteellisen tutkimuksen tukea kalastusalalla erityisesti tutkimusta, teknologian kehittämistä ja demonstrointia koskevan seitsemännen puiteohjelman toimilla;

42.   kehottaa antamaan yhteisön tukea tarvittavien tehokkaiden toimenpiteiden toteuttamiseen, jotta varmistetaan asianmukaiset varat miehistöjen evakuointi-, avustus- ja pelastustoimille;

43.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0343.
(2) EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51.
(3) EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
(4) Hyväksytyt tekstit 11.12.2007, P6_TA(2007)0595.
(5) EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16.
(6) EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16.
(7) EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29.
(8) EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1.
(9) EYVL L 14, 20.1.2000, s. 29.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö