Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2009(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0163/2008

Ingivna texter :

A6-0163/2008

Debatter :

PV 20/05/2008 - 7
CRE 20/05/2008 - 7

Omröstningar :

PV 20/05/2008 - 8.14
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0213

Antagna texter
PDF 137kWORD 64k
Tisdagen den 20 maj 2008 - Strasbourg
En integrerad havspolitik för Europeiska unionen
P6_TA(2008)0213A6-0163/2008

Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2008 om en integrerad havspolitik för Europeiska unionen (2008/2009(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande "En integrerad havspolitik för Europeiska unionen" (KOM(2007)0575 - SEK(2007)1283),

–   med beaktande av kommissionens meddelande "Slutsatser från samrådet om en europeisk havspolitik" (KOM(2007)0574),

–   med beaktande av förslaget från kommissionen om en gemensam trepartsförklaring om inrättandet av en "Havets dag i Europa" (SEK(2007)1631),

–   med beaktande av kommissionens grönbok "Unionens framtida havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven" (KOM(2006)0275) och parlamentets resolution av den 12 juli 2007(1),

–   med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets ordförandeskap av den 8–9 mars 2007 beträffande antagandet av ett dokument "Europeiska rådets handlingsplan (2007–2009) – energipolitik för Europa" av Europeiska rådet,

–   med beaktande av kommissionens meddelande "20 och 20 till 2020 – Europas möjligheter i klimatförändringen" (KOM(2008)0030),

–   med beaktande av bestämmelserna i konventionen om arbete till sjöss från 2006, som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 23 februari 2006 och som samlar och anpassar de konventioner om arbete till sjöss som antagits av ILO sedan 1919,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från utskottet för regional utveckling, utskottet för industrifrågor, forskning och energi och fiskeriutskottet (A6-0163/2008), och av följande skäl:

A.  Oceanerna och haven är väsentliga faktorer för EU:s ekonomi och ekologi. EU har en 320 000 km lång kust som sträcker sig över de kustområden och yttersta landområden där en tredjedel av Europas befolkning bor.

B.  Industri- och tjänsteproduktionen från havet och kustområdena står tillsammans för 40 procent av EU:s BNP.

C.  Klimatförändringen är den största utmaningen för all politik på 2000-talet. Kustområdena hotas av en klimatbetingad höjning av havsytans nivå, som kan bli mycket omfattande och få en dramatisk omfattning för invånarna.

D.  EU:s havsområden, och i synnerhet de yttersta randområdena, spelar en mycket viktig roll för säkerheten och tryggheten gentemot olagliga handlingar som till exempel olaglig invandring, terrorism och smuggling. Områdena är dessutom utsatta för särskilda miljökatastrofer.

E.  Under det senaste året har attackerna mot fiske-, handels- och passagerarfartyg från gemenskapen ökat både i antal och frekvens på internationella vatten nära Afrikas kuster, vilket innebär en stor risk för besättningarnas liv och har en betydande negativ inverkan på den internationella handeln.

1.  Det gläder Europaparlamentet att kommissionen antagit ovannämnda meddelanden samt den handlingsplan som presenteras i ovannämnda arbetsdokument.

2.  Europaparlamentet bekräftar sin resolution av den 12 juli 2007 och välkomnar att kommissionen åtminstone tagit initiativ till att efterkomma en stor del av parlamentets krav.

3.  Europaparlamentet påminner om att den exceptionella havsdimension som kustområdena och de yttersta randområdena representerar inom EU erbjuder unika möjligheter på områden såsom innovation, forskning, miljö och biologisk mångfald, dvs. områden som måste uppmärksammas inom ramen för den integrerade havspolitiken för EU. Parlamentet påpekar att de yttersta randområdena dessutom är utmärkta kontaktplatser för transporter och främjar säkerheten inom EU och i världen.

4.  Europaparlamentet stöder med eftertryck kommissionens avsikt att bättre utnyttja närsjöfartens och de inre vattenvägarnas potential mellan medlemsstaterna och att snabbt integrera den med den inre marknaden. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att påskynda förfarandet för framtagande av förslag om ett gemensamt sjötransportområde tillsammans med en övergripande sjötransportstrategi för 2008–2018.

5.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att stärka samarbetet sinsemellan och med grannländerna för en lämplig användning av TEN-T och andra europeiska finansieringssystem (som Marco Polo) i syfte att slutföra projekten om höghastighetsvattenvägar och närsjöfartsnätverk.

6.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att förbättra samordningen mellan de europeiska organ som arbetar med havsövervakning och betonar framför allt förebyggandet av olaglig verksamhet (människo- och narkotikasmuggling, olaglig invandring och terroristhot) med särskild inriktning på internationella vatten.

7.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att inrätta ett europeiskt nätverk för havsövervakning och främja ett bättre samarbete mellan medlemsstaternas kustbevakningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram resultaten av den genomförbarhetsstudie om en europeisk kustbevakning som skulle publiceras och presenteras för parlamentet och rådet i slutet av 2006.

8.  Europaparlamentet anser att havskluster i allra högsta grad kan bidra till en integrerad havspolitik. Parlamentet uppmanar kommissionen att skyndsamt inleda projektet med ett europeiskt nätverk av havskluster.

9.  Europaparlamentet stöder förslaget att den 20 maj inrätta en årlig europeisk "Havets dag" och anser att en sådan aktionsdag borde användas till att belysa havspolitikens betydelse också utanför fackvärlden hos medborgare, i skolor, högskolor och icke-statliga organisationer. Parlamentet erinrar kommissionen om dess förslag att dela ut ett pris till föredömliga havsområden som ett sätt att främja bästa praxis.

10.  Europaparlamentet anser dock på det hela taget att handlingsplanen innehåller för få konkreta åtgärder och uppmuntrar kommissionen att i framtiden mer ambitiöst utnyttja de instrument som den förfogar över enligt fördragen.

11.  Europaparlamentet beklagar att handlingsplanen endast i allmänt hållna ordalag bemöter de utmaningar som klimatförändringen medför. Parlamentet upprepar sin åsikt att förberedelser för och anpassning till klimatförändringens följder och ett snabbt fastställande av nödvändiga anpassningsåtgärder, i synnerhet glaciärsmältningen som leder till att havsytans nivå höjs och den ökade översvämningsrisken i hamnar och kustområden, måste vara en uppgift för europeisk havspolitik. Därför kräver parlamentet en insats inom alla relevanta politikområden, särskilt forskningspolitiken.

12.  Europaparlamentet erinrar om det faktum att glaciärsmältningen inte bara orsakar att havsytan höjs – den skadar även oåterkalleligen människors, djurs och växters liv – och parlamentet välkomnar därför kommissionens avsikt att lägga fram ett Arktisinitiativ och uppmanar forskarsamhället och beslutstagare att närmare undersöka möjligheterna att skydda polaristäckena.

13.  Parlamentet understryker att en god planering av havsområdet förutsätter en god planering av kustområdet. Alla byggnadsprojekt längs EU:s kust bör beakta följderna av klimatförändringarna, och den höjning av havsnivån som är en följd av detta, erosionen av stränderna samt stormarna som blir allt fler och allt våldsammare.

14.  Europaparlamentet stöder Europeiska rådets huvudmål från mars 2007 att till 2050 halvera utsläppen av växthusgas och upprepar sitt krav på att havspolitiken väsentligt måste bidra till att minska dessa utsläpp, bland annat genom att integrera sjöfarten i handeln med utsläppsrätter och genom att öka forskningsinsatserna för att utnyttja havet som en källa till förnybar energi och för att utveckla ny mindre förorenande teknik för framdrivning av fartyg. Parlamentet anser att Europas roll som föregångare i bekämpningen av miljöförändringen kunde stärka och bygga ut dess ledande roll inom miljöteknik och forskning.

15.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligt kommissionen att vara mer ambitiös i bekämpningen av svavel- och kväveoxidutsläpp och fast avfall från fartyg. Parlamentet upprepar i detta sammanhang behovet av ett närmare samarbete med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och särskilt sitt krav på följande:

   Fastställande av normer för kväveoxidutsläpp från fartyg som anlöper EU:s hamnar.
   Klassificering av Medelhavet, Svarta Havet och Nordostatlanten som övervakningsområden för svavelutsläpp (SECA) enligt den internationella konventionen om förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL-konventionen).
   Sänkning av den maximalt tillåtna svavelhalten för fartygsbränsle från 1,5 procent till 0,5 procent för passagerarfartyg i SECA-områden.
   Införande av skatteåtgärder som skatter eller avgifter för svaveldioxid- och kväveoxidutsläpp från fartyg och fastställande av hur dessa åtgärder och avgifter kan påtvingas samtliga fartyg, oavsett flagg, som anlöper en gemenskapshamn eller seglar i EU:s medlemsstaters farvatten.
   Stöd för införande av differentierade hamn- och farledsavgifter som gynnar fartyg med låga svaveldioxid- och kväveoxidutsläpp.
   Ett stegvis införande av en skyldighet att förse fartyg i hamn med energi från land.
   Förslag till ett EU-direktiv om kvalitet på fartygsbränslen.

16.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som antagits i fråga om satellitövervakning av okontrollerade utsläpp till sjöss som vissa fartyg gör sig skyldiga till. Parlamentet kräver dock att man genom lagstiftning ska tvinga fartyg att använda säkra (och patenterade) anordningar som med de svarta lådorna som förebild gör det möjligt att med korta intervall registrera hur mycket och vilka vätskor som rinner in och ur tankarna och slagvattenbrunnarna. Parlamentet anser att en undersökning av dessa registreringar skulle göra det möjligt att avgöra om okontrollerade och illegala utsläpp av förorenande kolväten ägt rum.

17.  Mot bakgrund av luftföroreningarna i många hamnstäder och regioner, erinrar Europaparlamentet medlemsstaterna och kommissionen om sitt krav på att de bör ge betydligt bättre incitament för energiförsörjning från land för fartyg i hamn. Parlamentet begär därför ett förslag till översyn av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet(2). Denna översyn skulle göra de medlemsstater som enligt artikel 14 i nämnda direktiv utnyttjar möjligheten att befria bunkerolja från skatt skyldighet att i samma utsträckning skattebefria elektricitet från land. Om man behandlar elektricitet och bunkerolja lika skulle detta vara ett viktigt incitament för hamnar och rederier att investera i elektricitetsförsörjningen för fartyg i hamn och därmed bidra till att luftföroreningarna i hamnstäder minskar.

18.  Europaparlamentet pekar än en gång på att nedsmutsningen av haven från land utgör en betydande andel av den totala nedsmutsningen av haven och att kommissionen hittills inte har ägnat sig åt denna fråga. Parlamentet upprepar därför sitt krav på att kommissionen ska lägga fram en handlingsplan för att minska denna nedsmutsning och understryker att medlemsstaterna utan dröjsmål bör införliva de relevanta rättsliga instrumenten, t.ex. ramdirektivet för vatten(3) i sin nationella lagstiftning. Parlamentet understryker att tillämpningen av ramdirektivet för vatten också omfattar en handlingsplan för att hitta och avlägsna gammalt miljöfarligt ammunitionsavfall från tidigare krig i Nordsjön och Östersjön.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa medlemsstaterna att utarbeta en plan för att övervaka och kartlägga fartygsvrak och arkeologiska platser under vatten som tillhör gemenskapens historiska och kulturella arv, vilket skulle göra det lättare att förstå och undersöka dem och bidra till att förebygga den plundring de är föremål för och därmed skydda dem på lämpligt sätt.

20.  Europaparlamentet uppmuntrar de institutioner som deltar att så snart som möjligt godkänna sjöfartspaketet Erika III, och uppmuntrar också medlemsstaterna att tillämpa paketet omedelbart och utveckla tillräckliga rättsliga mekanismer som gör att man kan undvika eller åtgärda olyckor eller tillbud med katastrofala följder för utvecklingen i havsområdena, såsom Erika- och Prestigeolyckorna.

21.  Europaparlamentet framhåller att ramdirektivet om en marin strategi(4) bör utgöra den miljömässiga hörnstenen i den integrerade havspolitiken för EU. I detta direktiv fastställs att regioner där havets tillstånd är kritiskt bör ta fram och genomföra snabbare åtgärder för att uppnå god miljöstatus. I sådana regioner är det särskilt viktigt att kommissionen samordnar olika sektorer, program och strategier och utarbetar och tillhandahåller tillräckligt finansiellt stöd. För att uppnå en sant integrerad havspolitik är det nödvändigt att inkludera landbaserade verksamheter som jordbruk, avloppsvattenhantering, transporter och energiproduktion. Sådana regioner kan utgöra pilotområden för en verklig och fullständigt integrerad havspolitik.

22.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens redovisning beträffande undantaget för sjömän från vissa delar av den europeiska sociallagstiftningen och arbetarskyddet (till exempel direktiv 98/59/EG(5) om massavskedanden, direktiv 2001/23/EG(6) om arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamhet eller delar av företag eller verksamhet, direktiv 2002/14/EG(7) om information till och samråd med arbetstagare och direktiv 96/71/EG(8) om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster). Parlamentet föreslår att dessa direktiv ska omarbetas i nära samarbete med arbetsmarknadens partner.

23.  Europaparlamentet uppmanar bestämt de medlemsstater som ännu inte gjort det, att snarast ratificera konventionen om arbete till sjöss (2006), som antogs i syfte att förbättra levnads- och arbetsvillkoren till sjöss och förebygga illojal konkurrens inom denna sektor genom att uppdatera och kodifiera alla gällande internationella arbetsnormer.

24.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att uppdatera direktiv 1999/95/EG(9) om arbetstidens längd för sjömän, samt lagstiftningen inom områden som faller under kommissionens behörighet men som inte täcks eller endast delvis täcks på gemenskapsnivå, såsom bestämmelserna för bemanningsföretag eller en arbetstagares rätt att erhålla ett undertecknat anställningsavtal.

25.  Europaparlamentet anser att de regionala och lokala parterna måste göras delaktiga i arbetet om havspolitiken ska ha framgång. Parlamentet betonar därför behovet av närmare samarbete och bättre nätverk mellan de europeiska kustregionerna genom främjandet av samordnade strategier för utveckling och konkurrenskraft och effektivare samordning mellan olika förvaltningsnivåer.

26.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att man i framtiden ska fortsätta att fullfölja initiativet med en integrerad havspolitik för EU och uppmanar kommissionen att stärka dess politiska ramar samt den territoriella, sociala och ekonomiska sammanhållningen med kontinentala Europa och dess politikområden. Parlamentet föreslår att ett betänkande om den europeiska havspolitiken ska offentliggöras vartannat år, och rekommenderar en regelbunden offentlig diskussion med alla berörda parter. Parlamentet uppmanar framtida rådsordförandeskap att ta upp havspolitiken inom ramen för sitt arbetsprogram. Parlamentet kräver dessutom en årlig och klar redovisning av alla havsrelaterade projekt som erhållit EU-medel av kommissionen.

27.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att stödja förhandlingar om en bättre förvaltning av det delade ansvaret för havsvattenområden med tredjeländer och stödjer starkt ett ökat samarbete med grannländer så att havsvattenområden skyddas internationellt.

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inom ramen för FN och IMO aktivt stödja det initiativ som flera medlemsstater arbetat för, det vill säga, att utvidga rätten till förföljelse till havs och i luften till kuststaternas territorialvatten, förutsatt att de berörda länderna går med på det, samt utveckla en mekanism för ömsesidigt bistånd mot sjöröveri.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för en ny integrerad havspolitik inrätta ett gemenskapssystem för samordning och ömsesidigt bistånd som skulle göra det möjligt för militärfartyg som seglar under en medlemsstats flagg i internationellt vatten att skydda fiske- och handelsfartyg från andra medlemsstater i ett så tidigt skede som möjligt.

30.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt med en övergripande EU-strategi för havs- och sjöfartsforskning och att tillräckligt med medel måste avsättas till den – redan i det sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration och i kommande program.

31.  Europaparlamentet framhåller att rimlig hänsyn till havspolitiken bör tas vid utarbetandet av EU:s budget och i instrument efter 2013. Parlamentet begär att en kortfattad framställning av denna hänsyn ska ges i de regelbundet utgivna rapporterna om EU:s havspolitik.

32.  Europaparlamentet välkomnar även Europeiska rådets rekommendation av den 14 december 2007, enligt vilken havspolitiken bör anpassas till de olika särdragen i medlemsstaterna och havsregionerna, i synnerhet i kustområden, på öar och i de yttersta randområdena.

33.  Europaparlamentet erkänner medlemsstaternas behörighet på detta område, men ser samtidigt med intresse fram emot kommissionens offentliggörande av en färdplan för att underlätta medlemsstaternas utveckling av fysisk planering för kust- och havsområden. Parlamentet uppmärksammar behovet av att man behåller en lämplig jämvikt mellan ekonomiska, sociala, territoriella och ekologiska hänsyn.

34.  Europaparlamentet erinrar om att den exceptionella havsdimension som kustområdena, öarna och de yttersta randområdena representerar i EU erbjuder unika möjligheter med tanke på innovation, forskning, miljö, biologisk mångfald, utveckling av innovativ havsteknik m.m., och att den framtida integrerade havspolitiken måste uppmärksamma dessa möjligheter. Parlamentet anser att det bör inrättas kompetenscentrum och efterlyser incitament och stöd till de forskningscentrum vid universitet som redan finns i kustområdena.

35.  Europaparlamentet understryker vågenergins betydelse som en ren och alternativ energikälla, och uppmanar kommissionen att beakta denna energikälla i framtida handlingsplaner.

36.  Europaparlamentet anser att det grundläggande målet för den integrerade havspolitiken för EU på fiskeområdet bör vara att främja en modernisering och hållbar, balanserad och rättvis utveckling av denna sektor i hela unionen, varvid sektorns socioekonomiska livskraft och ett hållbart resursutnyttjande bör garanteras och en självständig livsmedelsförsörjning och livsmedelssäkerhet samt den allmänna försörjningen med fisk tryggas samtidigt som man ser till att arbetstillfällen bevaras och att fiskarnas levnadsvillkor förbättras.

37.  Europaparlamentet anser att den gemensamma fiskeripolitiken hittills inte har tillgodosett kraven på vare sig de marina resursernas hållbarhet eller EU:s fiskeflottas och kustsamhällens ekonomiska bärkraftighet. Följaktligen bör den integrerade havspolitiken för EU utvecklas på ett sätt som gör att man undviker bristerna i den gemensamma fiskeripolitiken såsom alltför hög centralisering och oförmågan att beakta de regionala skillnaderna mellan EU:s fiskevatten.

38.  Europaparlamentet anser att skapandet av fler och bättre sjöfartsjobb, särskilt inom fiskesektorn, även förutsätter garantier för en rättvis och tillräckligt hög inkomstnivå, anständiga arbetsförhållanden (inbegripet hälsa och säkerhet) och tillgång till utbildning för dem som jobbar i branschen.

39.  Europaparlamentet anser att medlemsstaterna ömsesidigt bör erkänna utbildningsbevis från gymnasial yrkesutbildning för yrkena som styrman och maskinist på fiskefartyg.

40.  Europaparlamentet upprepar att det måste finnas mekanismer för utbetalning av subventioner eller kompensation till de fiskare som drabbats av de socioekonomiska konsekvenserna av åtgärderna för återhämtning av fiskbestånden eller skydd av ekosystemen, i synnerhet i de minst gynnade regionerna och samhällena och i de yttersta randområdena.

41.  Europaparlamentet upprepar behovet av att stärka den vetenskapliga forskningen inom fisket i medlemsstaterna, i synnerhet inom ramen för det sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

42.  Europaparlamentet efterlyser gemenskapsstöd till antagandet av effektiva åtgärder som garanterar tillgång till lämpliga resurser för att evakuera, hjälpa och undsätta besättningar.

43.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen och till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

(1) Antagna texter, P6_TA(2007)0343.
(2) EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.
(3) EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
(4) Antagna texter, 11 december 2007, P6_TA(2007)0595.
(5) EGT L 225, 12.8.1998, s. 16.
(6) EGT L 82, 22.3.2001, s. 16.
(7) EGT L 80, 23.3.2002, s. 29.
(8) EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
(9) EGT L 14, 20.1.2000, s. 29.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy