Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0098(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0087/2008

Внесени текстове :

A6-0087/2008

Разисквания :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Гласувания :

PV 21/05/2008 - 5.5
CRE 21/05/2008 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0217

Приети текстове
PDF 627kWORD 248k
Сряда, 21 май 2008 г. - Страсбург
Условия, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач ***I
P6_TA(2008)0217A6-0087/2008
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение
 Приложение
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 май 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач (COM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0263),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 71 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0145/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0087/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 21 май 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета
P6_TC1-COD(2007)0098

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 71 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

след като се консултираха с Европейския надзорен орган по защита на данните,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(3),

като имат предвид, че:

(1)  Осъществяването на вътрешен пазар на автомобилни превози в условия на лоялна конкуренция изисква уеднаквено прилагане на общи правила за разрешаване на допускането до професията на автомобилен превозвач на товари или на пътници, наричана по-долу "професия на автомобилен превозвач". Тези общи правила могат да допринесат за повишаване на професионалната квалификация на превозвачите, за рационализиране на пазара, за подобряване качеството на извършената услуга в интерес на превозвачите, клиентите им и икономиката като цяло, както и за по-голяма пътна безопасност. Те могат да допринесат за действителното упражняване на правото за установяване на превозвачите.

(2)  Директива 96/26/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно допускане до професията на автомобилен превозвач на товари и автомобилен превозвач на пътници и взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация, предназначени да улеснят упражняването на правото на свободно установяване на тези превозвачи за осъществяване на вътрешни и международни превози(4) определя минималните условия за допускане до професията на автомобилен превозвач, както и взаимното признаване на документите, които се изискват за тази цел. Опитът, оценката на въздействието и различни проучвания показват въпреки това, че тази директива се прилага много разнородно в различните държави-членки. Тези различия имат редица отрицателни последици, и по-специално нарушаване на конкуренцията, известна непрозрачност на пазара, неравномерна степен на контрол и опасността предприятия с по-ниска професионална квалификация да проявяват недобросъвестност или да спазват в по-малка степен нормите за пътна безопасност и социалните правила, което може да навреди на репутацията на отрасъла.

(3)  Тези последици са още по-отрицателни, тъй като могат да нарушат доброто функциониране на вътрешния пазар на автомобилни превози. Достъпът до пазара на международни превози на товари и на някои каботажни операции действително е отворен за предприятия от цялата Общност. Единственото условие, наложено на тези предприятия, е да притежават лиценз на Общността, който могат да получат от момента, в който изпълнят условията за достъп до професията съгласно Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета от ... [относно определяне на общи правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари](5) и Регламент (ЕО) №…/2008 на Европейския парламент и на Съвета от .... [относно общи правила за достъп до пазара на услуги, извършвани с автобуси](6).

(4)  Следва да се модернизират съществуващите правила за допускане до професията на автомобилен превозвач, за да се гарантира по-уеднаквено и по-ефективно прилагане. Тъй като спазването на тези правила представлява основно условие за допускане до пазара на Общността и приложимите инструменти на Общността по отношение на достъпа до пазара са регламенти, за регулиране на достъпа до професията регламентът е най-подходящият инструмент.

(5)  За да се осигури лоялна конкуренция, общите правила за упражняване на професията трябва да се прилагат възможно най-широко във всички предприятия. В същото време не се налага в настоящия регламент да се включат предприятията, които реализират единствено превози с ограничено влияние върху пазара на превози.

(6)  Държавата-членка, в която е установено предприятието, съблюдава за това то да отговаря постоянно на условията, определени в настоящия регламент, за да бъде в състояние в случай на необходимост да вземе решение за временно отнемане или прекратяване на лицензите, които позволяват на въпросното предприятие да действа на пазара. Точното спазване на условията за допускане до професията и надеждният им контрол изискват от предприятията да бъдат действително и устойчиво установени.

7)   ║Физическите лица, които притежават необходимата добра репутация и професионална компетентност, следва да бъдат ясно идентифицирани и посочени на компетентните органи. Тези лица, наречени "ръководители на транспортна дейност", трябва да са постоянно пребиваващи в държавата-членка и да ръководят постоянно и ефективно транспортните дейности на предприятия за автомобилни превози. Уместно е да се уточни при какви условия се счита, че дадено лице ръководи постоянно и ефективно транспортната дейност в дадено предприятие.

(8)  Добрата репутация на ръководител на транспортна дейност изисква той да не е осъждан за тежки престъпления или да не са му налагани сериозни санкции, по-специално за нарушаване на разпоредбите на Общността в областта на автомобилните превози. В сферите, обхванати от разпоредбите на Общността, е необходимо да се определят общи видове нарушения и съответната им тежест, които могат да навредят на добрата репутация на дадено предприятие.

(9)  Комисията следва да си постави за цел да гарантира, че тежките нарушения се наказват с еднаква строгост в различните държави-членки, и да взема съответните мерки в тази насока.

(10)  Едно предприятие за автомобилни превози следва да има минимална финансова стабилност, за да бъде гарантирано нормално пускане в действие и добро управление на предприятието.▐ Следва да се прибегне до ▐добре определени и ▐точни финансови показатели, които могат да бъдат установени от годишните отчети. Предприятията, които желаят това, следва да имат възможност да докажат финансовата си стабилност с банкова гаранция или с друг финансов инструмент, като например застраховка, което за тях може да представлява по-опростен и финансово по-изгоден метод.

(11)  Високото ниво на професионална квалификация е в състояние да увеличи социално-икономическата ефективност на автомобилните превози. Затова следва кандидатите за поста ръководител на транспортна дейност да бъдат обучени качествено. За да се гарантира по-голяма уеднаквеност на условията за обучение и изпит, както и прозрачност за кандидатите, следва да се предвиди държавите-членки да акредитират изпитните центрове и центровете за обучение според определени от тях критерии.▐ След изграждането на вътрешния пазар националните пазари вече не са отделени. Следователно лицата, чието задължение е да ръководят транспортни дейности, трябва да притежават необходимите знания за управление на транспортни операции, както на национално, така и на международно ниво. Списъкът с учебните предмети, по които се изискват познания за получаване на удостоверение за професионална квалификация, както и условията за организиране на изпити, може да се изменят в хода на техническия прогрес и затова следва да се актуализират.

(12)  Лоялната конкуренция и автомобилните превози, при които се спазват изцяло правилата, се нуждаят от еднаква степен на надзор и мониторинг в държавите-членки. Националните органи, които отговарят за надзора на предприятията и следят за валидността на лицензите им, имат много важна роля в това отношение и следва да се гарантира, че в случай на нужда вземат подходящи мерки, по-специално за временно отнемане или прекратяване на лицензи в най-тежките случаи, или за обявяване в неспособност на ръководители на транспортна дейност, които са небрежни или недобросъвестни. Това трябва да бъде предшествано от сериозно обмисляне на мярката съобразно принципа за пропорционалност. Предприятието следва да бъде предупредено предварително и да разполага с разумен срок, за да узакони положението си, преди да му бъдат наложени санкции.

(13)  По-организирано административно сътрудничество между държавите-членки ще подобри ефикасността на надзора на предприятията, осъществяващи дейността си в повече държави-членки, и ще намали административните разходи. Електронните регистри на предприятията, свързани на европейско ниво, които спазват правилата на Общността за защита на личните данни, улесняват това сътрудничество и намаляват разходите, свързани с контрола както на предприятията, така и на администрациите. Национални електронни регистри вече съществуват в повечето държави-членки. Освен това вече съществува инфраструктура за връзка между държавите-членки. Следователно по-системното прибягване до националните регистри на предприятията и свързването им на европейско ниво може да бъде по-изгодно финансово, но за сметка на това да подпомогне значително за намаляване на административните разходи за контрол, като в същото време подобри ефикасността им.

(14)  Някои данни в тези регистри, свързани с нарушения и санкции, са от личен характер. Следователно държавите-членки следва да предприемат необходимите мерки, за да спазят Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(7), по-специално по отношение на контрола на обработката на тези данни от обществения орган, правото на съответните лица за получаване на информация, правото им на достъп и възражение. За целите на настоящия регламент е необходимо подобни данни да се съхраняват за минимален срок от две години, за да се избегне установяването в други държави-членки на предприятия, които са лишени от права.

(15)  Свързването на националните регистри е от основно значение, за да се осигури бърз и ефикасен обмен на информация между държавите-членки и да се гарантира, че превозвачите не се изкушават да извършват или да поемат риска да извършват тежки нарушения в държава-членка, различна от тази, в която са установени. Това свързване изисква определянето на общ точен формат на данните, които трябва да бъдат обменени, както и на техническите процедури за обмен.

(16)  За да бъде ефективен обменът на информация между държавите-членки, трябва да бъдат посочени национални служби за връзка и трябва да бъдат уточнени някои общи процедури във връзка със срока и вида на минималните информации, които трябва да бъдат предадени.

(17)  За да се улесни свободното установяване, създаването на съответните документи, издадени от компетентен орган на страната по произход на автомобилния превозвач, като в същото време се гарантира, че въпросните лица не са били обявени за неспособни да упражняват тази професия в държавите-членки, от които произлизат, се приема за достатъчно доказателство за добра репутация, която дава право на допускане до въпросните дейности в приемаща държава-членка.

(18)  По отношение на професионалната компетентност в държавата-членка на установяване за достатъчно доказателство се приема само един образец на удостоверение, издадено съгласно разпоредбите на настоящия регламент, за да се улесни свободата на установяване.

(19)  На ниво на Общността е необходим по-стриктен мониторинг на прилагането на разпоредбите на настоящия регламент, което предполага предаване от Комисията на редовни доклади за добрата репутация, финансовата стабилност и професионалната компетентност на предприятията в отрасъла на автомобилните превози, въз основа на доклади, направени с данни от националните регистри.

(20)  Държавите-членки следва да предвидят санкции, приложими за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент. Тези санкции трябва да са ефективни, пропорционални и превантивни.

(21)  Доколкото, целта на настоящия регламент, а именно модернизирането на правилата за допускане до професията на автомобилен превозвач, за да се осигури по-уеднаквено и сравнимо прилагане в държавите-членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде по-добре постигната на нивото на Общността, Общността може да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора. Съгласно принципа на пропорционалност, посочен в цитирания член, настоящият регламент не превишава необходимото за постигане на тези цели.

(22)  Следва да се приемат необходимите мерки за прилагане на настоящия регламент в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(8).

(23)  По-специално на Комисията следва се предостави правомощието за съставяне на списък с категориите, видовете и тежестта на сериозните нарушения, които при определени обстоятелства могат да доведат до загуба на необходимата добра репутация на автомобилните превозвачи; за адаптиране към техническия прогрес на приложението към настоящия регламент, свързано със знанията, които се вземат под внимание за признаване на професионалната компетентност от държавите-членки, както и на приложението, отнасящо се до образеца на удостоверение за професионална компетентност, и за съставяне на списък с ▐нарушения, които могат да накарат органите, при определени обстоятелства и пропорционално на характера на нарушението, да помислят за временно отнемане или прекратяване на лиценз за упражняване на професията или издаване на документ за обявяване в неспособност. Тъй като тези мерки имат общо приложение и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент или да допълнят настоящия регламент с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО. По причини за ефективност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, трябва да бъдат съкратени за актуализацията на образеца на удостоверение за професионална компетентност.

24)   ║Директива 96/26/ЕО следва да бъде отменена.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Цел и приложно поле

1.  Настоящият регламент урежда допускането до професията на автомобилен превозвач и упражняването на тази професия.

2.  Настоящият регламент се прилага за всички предприятия, установени в Общността, които упражняват професията на автомобилни превозвачи. Той се прилага също и за предприятия, които имат намерение да упражняват професията на автомобилни превозвачи, и позоваването на предприятия, които упражняват професията на автомобилни превозвачи, включва, ако това е целесъобразно, позоваване на предприятия, които имат намерение да упражняват такава дейност.

3.  Чрез дерогация от параграф 1, настоящият регламент не се прилага за:

   a) предприятия, които упражняват професията на автомобилни превозвачи на товари единствено с моторни превозни средства или комбинация от превозни средства с допустимо тегло на товара до 3,5 тона. Въпреки това, държавите-членки могат да намалят посочените ограничения за всички или за някои категории превози;
   б) предприятия, предоставящи безплатни услуги за автомобилен превоз на пътници изключително с нетърговска цел, чиято основна дейност не е тази на автомобилен превозвач на пътници и които използват превозни средства, управлявани от техни служители;
   в) предприятия, които упражняват професията на автомобилен превозвач единствено с моторни превозни средства с максимална разрешена скорост, непревишаваща 40 км/ч.

Член 2

Определения

║ За целите на настоящия регламент:

   a) "професията на автомобилен превозвач" е професията на автомобилен превозвач на пътници или професията на автомобилен превозвач на товари;
   б) "професията на автомобилен превозвач на товари" е дейността, осъществявана от всяко предприятие за превоз на товари за чужда сметка с моторни превозни средства или комбинация от превозни средства;
   в) "професията на автомобилен превозвач на пътници" е дейността, осъществявана от всяко предприятие посредством моторни превозни средства, конструирани и оборудвани по такъв начин, че да са подходящи за превозване на повече от девет лица – включително и водача - и предназначени за тази цел, пътнически транспортни услуги за обществеността или за определени категории пътници срещу заплащане от страна на превозваното лице или от организатора на превоза;
   г) "предприятие" е всяко физическо лице, всяко юридическо лице, независимо дали работи с цел печалба или не, всяко сдружение или група лица без правосубектност, независимо дали със стопанска или нестопанска цел, или всеки официален орган, независимо дали има собствена правосубектност или е зависим от институция, която има такава правосубектност;
   д) "ръководител на транспортна дейност" е физическо лице, наето от предприятие, или когато самото предприятие е физическо лице, същото лице или, ако това е предвидено, друго физическо лице, определено от него по силата на договор, което управлява ефективно и постоянно транспортната дейност на въпросното предприятие;
   е) "лиценз за упражняване на професията на автомобилен превозвач" е административно решение, което разрешава на предприятие, отговарящо на условията, предвидени в настоящия регламент, да упражнява професията на автомобилен превозвач;
   ж) "компетентен орган" ▐е орган в държава-членка на национално, регионално или местно ниво, който за целите на издаването на лиценз за упражняване на професията проверява дали дадено предприятие отговаря на условията, определени в настоящия регламент, и който е упълномощен да издава, да отнема временно или да прекратява лиценза за упражняване на професията на автомобилен превозвач;

з)   "държава-членка на установяване" е държавата-членка, в която е установено дадено предприятие, чийто ръководител на транспортна дейност е или не е с произход от друга държава;

Член 3

Изисквания за упражняване на професията на автомобилен превозвач

Предприятията, които упражняват професията на автомобилен превозвач, ║ трябва да отговарят на следните изисквания:

   a) да са установени действително и трайно в една от държавите-членки, както е предвидено в член 5;
   б) да са с добра репутация, както е предвидено в член 6;
   в) да са с подходяща финансова стабилност, както е предвидено в член 7;
   г) да притежават необходимата професионална компетентност, както е предвидено в член 8.

Условията, които трябва да изпълнят, за да отговарят на всяко едно от изискванията, са определени в глава ІІ. Настоящият регламент допуска държавите-членки да вземат решение за налагане на допълнителни условия, които предприятията трябва да изпълнят, за да им бъде разрешено да упражняват професията на автомобилен превозвач.

Член 4

Ръководител на транспортна дейност

1.  Предприятие, което ▐упражнява професията на автомобилен превозвач, определя ▐поне едно физическо лице, наречено ръководител на транспортна дейност, което съответства на изискванията в член 3, букви б) и г), както и на следните условия:

   a) да ръководи действително и постоянно транспортната дейност на предприятието;
   б) да съществува реална връзка между него и предприятието, т.е. да бъде наето, съдружник или директор, да притежава акции или да бъде в подобни договорни отношения с предприятието, или да го ръководи, или, когато предприятието е физическо лице, да бъде същото това лице, или, ако предприятието е гражданско дружество, да има правото да го представлява и да може да взима обвързващи решения от името на дружеството;
   в) да пребивава постоянно в държава-членка.

Предприятието следва да уведоми компетентния орган за определения ръководител или ръководители на транспортна дейност.

2.  Ако едно предприятие не отговаря на изискването за професионална компетентност, определено в член 3, буква г), компетентният орган може да му разреши да упражнява професията на автомобилен превозвач без да има определен ръководител на транспортната дейност в съответствие с параграф 1, при условие че:

   a) посочи ▐друго физическо лице, пребиваващо в държава-членка, което отговаря на изискванията съгласно член 3, букви б) и г) и което е упълномощено по силата на договор да изпълнява функциите на ръководител на транспортна дейност за сметка на предприятието, и уведоми за това компетентния орган;
   б) в договора, обвързващ предприятието с ръководителя на транспортна дейност, се определят постоянните задачи и отговорности на съответното лице като ръководител на транспортна дейност; задачите включват по-специално ║ управление на поддръжката на превозните средства, проверка на договорите и транспортните документи, счетоводство, зачисляване на товарите или услугите на водачите и превозните средства и проверка на процедурите в областта на безопасността;
   в) като ръководител на транспортна дейност, определеното от предприятието лице може да ръководи транспортната дейност на не повече от четири различни предприятия. Компетентният орган може да определи максималния брой превозни средства, ръководени от ръководителя на транспортна дейност, като броят на превозните средства, ръководени от едно лице, не може да надвишава 50;
   г) определеното от предприятието лице е независимо от другите предприятия, които възлагат на предприятието да извършва превози или осъществяват превози за негова сметка.

ГЛАВА II

Условия, които трябва да бъдат спазени

Член 5

Условия, свързани с изискването за установяване

За да отговаря на изискването съгласно член 3, буква а), ▐предприятието е длъжно, в съответната държава-членка,:

   a) да разполага с офис, ║ с помещения, в които съхранява документацията на предприятието за периода от време, определен от закона, по-специално счетоводната документация, документацията, свързана с управлението на персонала, както и всякакви други документи за поддържане сигурността на данните, които следва да се предоставят на компетентния орган, за да издаде лиценз за упражняване на професията, при проверки за спазване на условията, посочени в настоящия регламент, и при спазване на всички приложими стандарти за защита на личните данни;
   б) да разполага с едно или повече превозни средства като пълноправен собственик, или на друго основание, по-специално по силата на договори за покупка на изплащане, за наем или за лизинг, или за покупка, които са регистрирани▐ във въпросната държава-членка;
   в) да извършва своята дейност ефективно и без прекъсване, от оперативен център в съответната държава-членка, снабден с необходимото оборудване и при запитване, да може да удостовери къде в държавата-членка по установяване се паркират превозните средства, когато не се използват.

Член 6

Условия, свързани с изискването за добра репутация

1.  За целите на член 3, буква б), и при спазване изискванията на параграф 2, държавите-членки определят условията, на които дадено предприятие или ръководител на транспортна дейност трябва да отговарят в съответствие с настоящия регламент, за да задоволяват изискването за добра репутация.

Тези условия следва да включват следните изисквания:

  a) няма сериозно основание за съмнения в добрата ▐репутация на транспортното предприятие, на ръководителите на транспортната му дейност или на други отговорни лица, например присъди или наказания за тежки нарушения на действащите национални норми в областта на:
   i) търговското право;
   ii) несъстоятелността;
   iii) условията на заплащане и наемане на работа в рамките на професията;
   iv) пътния транспорт;
   v) професионалната отговорност; и
   vi) трафика на хора или наркотици.
  б) ръководителят на транспортна дейност или транспортното предприятие не са били осъждани ▐ в една или повече държави-членки за тежки ▐нарушения на разпоредбите на Общността, които се отнасят по-специално за:

   i) периодите на управление на превозното средство и почивка на водачите, работното време, както и инсталирането и използването на контролни уреди; проверката следва да обхваща трайното спазване на изискванията, архивирането на данните и защитата на получените лични данни;
   ii) максималното тегло и размери на търговски превозни средства, използвани за международни превози;
   iii) първоначалната квалификация и постоянното обучение на водачите;
   iv) техническата изправност на търговски превозни средства, включваща задължителните технически прегледи на моторните превозни средства;
   v) достъпа до пазара на международни автомобилни превози на товари, или, според случая, достъпа до пазара за превоз на пътници;
   vi) безопасността при автомобилен превоз на опасни товари;
   vii) инсталирането и използването на ограничители на скоростта за някои категории превозни средства;
   viii) свидетелството за управление;
   ix) достъпа до професията.

2.  За целите на параграф 1, алинея втора, буква б):

   a) присъда или наказания, наложени на ръководителя на транспортна дейност или на транспортното предприятие в една или повече държави-членки за изключително тежки нарушения на разпоредбите на Общността, изложени в приложение ІІІ, водят до загуба на добрата репутация след надлежно проведена административна процедура и, ако се налага, след проверка в помещенията на предприятието, освен ако компетентните органи, на извънредни и надлежно мотивирани основания, установят, че тази мярка би била е непропорционална на деянието. В такъв случай, извънредните и надлежно мотивирани основания се вписват в националния регистър и се посочват в доклада по член 25, параграф 1. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, свързани с адаптирането на приложение ІІІ към развитието на законодателството на Общността в сферата на автомобилния транспорт, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 24, параграф 3;
   б) Комисията приема, не по-късно от 1 януари 2010 г., списък на категориите, видовете и степените на тежест на нарушенията, които водят до загуба на добрата репутация. Държавите-членки вземат предвид информацията за тези нарушения, в това число и информацията, получена от другите държави-членки, когато определят приоритетите за проверките съгласно член 11, параграф 2;

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

За тази цел и не по-късно от 1 януари 2010 г. Комисията следва да:

   i) определи категориите и видовете нарушения, които се срещат най-често;
   ii) определи степента на тежест на нарушенията, според потенциала им да създадат опасност за живота или опасност от тежки наранявания; и
   iii) определи честотата на случаите, след която повторните нарушения се разглеждат като по-тежки, като се има предвид броят на шофьорите, използвани в транспортната дейност, ръководена от ръководителя на транспортна дейност.

3.  Изискването за добра репутация продължава да не бъде спазено, докато не влезе в сила възстановяване на права или друга мярка с еквивалентен ефект в резултат на прилагане на действащи национални разпоредби в тази област.

Член 7

Условия, свързани с изискването за подходяща финансова стабилност

1.  За целите на член 3, буква в), всяко предприятие трябва постоянно да бъде в състояние да изпълнява финансовите си задължения в хода на счетоводната година. За целта, предприятието трябва да покаже чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага с капитал и резерви на минимална стойност, равняваща се на 9 000 EUR за едно използвано превозно средство и на 5 000 EUR за всяко допълнително използвано превозно средство.

Капиталовите ресурси се удостоверяват чрез заверен търговски баланс или отчет за данъчни цели. Лицата, кандидатстващи за първи път за упражняване на професията на автомобилен превозвач, трябва да представят заверен встъпителен баланс.

За целите на настоящия регламент, стойността на еврото се фиксира ежегодно в националната валута на държавите-членки, които не участват в третия етап на Паричния съюз. Прилаганите обменни курсове са тези от първия работен ден на месец октомври, които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Те влизат в сила на 1 януари през следващата календарна година.

Счетоводните позиции, посочени в алинея първа ║, имат значението, дадено им в определенията на четвърта Директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества(9).

2.  Чрез дерогация от параграф 1, компетентният орган може да приеме едно предприятие да докаже финансовата си стабилност, като представи удостоверение от една или повече банки или други финансови институции, включително застрахователни дружества, които се обявяват за солидарни поръчители с него чрез банкова гаранция, или всякакво друго подобно средство за сумите, определени в параграф 1, буква a). Компетентният орган, който издава лиценз за упражняване на професията, има право да изиска банковата гаранция или застрахователната полица, която може да бъде освободена само с негово съгласие. Компетентният орган също така определя условията, при които банковата гаранция или застрахователната полица може да бъде изискана и освободена в полза на други кредитори.

3.  Годишните счетоводни отчети, посочени в параграф 1, и гаранцията, посочена в параграф 2, които подлежат на проверка, са тези на икономическия субект установен на територията на държава-членка, където се подава заявлението за лиценз, а не на друг субект, установен в друга държава-членка.

Член 8

Условия, свързани с изискването за професионална компетентност

1.  За целите на член 3, буква г), въпросното лице или лица следва да притежават знания, отговарящи на образователната степен, посочена в приложение І, раздел І, по изброените в него учебни предмети. Това се установява посредством задължителен писмен изпит, който, ако така реши държавата-членка, може да бъде последван от устен изпит. Тези изпити се организират в съответствие с приложение I, раздел ІІ.

2.  Заинтересованите лица полагат изпита в държавата-членка по постоянното им местопребиваване.

3.  Единствено органите и инстанциите, акредитирани за тази цел от държава-членка, при спазване на критерии, които тя определя, имат право да организират и провеждат писмени и устни изпити за установяване на професионална компетентност. Държавите-членки следят редовно за съответствието на условията, при които акредитираните от тях органи или инстанции организират изпитите, с приложение І.

4.  Държавите-членки акредитират по взаимно съвместими критерии, определени от тях, институции, които са в състояние да предложат на кандидатите качествено обучение за ефективната им подготовка за изпита, както и постоянни обучения за актуализиране на знанията на ръководителите на транспортна дейност, които изявяват желание за това. Държавите-членки следят редовно дали тези институции отговарят на критериите, по които са акредитирани.

5.  Държавите-членки могат да освобождават от изпит лицата, които докажат последователен практически опит от минимум десет години на ръководен пост в транспортно предприятие, придобит преди публикуването на настоящия регламент.

6.  Държавите-членки могат да стимулират преминаването през обучението, посочено в приложение І, и изпита по член 8, параграф 1, на ръководителите на транспортна дейност през десетгодишни интервали, за да се гарантира, че те са запознати с новостите в сектора.

7.  Държавите-членки гарантират, че ръководителите на транспортна дейност с практически опит, които се връщат към професията след петгодишен период на отсъствие, преминават необходимите преквалификационни и опреснителни курсове, за да докажат трайна професионална компетентност и познания относно действащите разпоредби на законодателството, приложимо във връзка с тази професия.

8.  Държавите-членки могат да освобождават титулярите на ▐дипломи за висше или техническо образование, издавани в същата държава-членка, които включват участие в курсове по учебните предмети, изброени в списъка в приложение I, определен именно за тази цел, от ▐обучение по учебните предмети, които фигурират във въпросните дипломи, както и от полагането на изпит.

9.  Като доказателство за професионална компетентност се издава удостоверение от органа или инстанцията по параграф 3. Това удостоверение не може да се преотстъпва на друго физическо или юридическо лице. То се издава в съответствие с образеца за удостоверение в приложение ІІ и носи печат или гербова марка на акредитирания орган или инстанция, който(която) го е издал(а).

10.  Комисията адаптира приложения I и II към техническия прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 24, параграф 3, относно приложение І, и в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 24, параграф 4, относно приложение ІІ.

11.  Обменът на опит и информация между държавите-членки във връзка с обучението, изпита и акредитациите се подкрепят главно, но не само, чрез комитета, посочен в член 24, и всяка друга институция, която Комисията може да посочи.

ГЛАВА III

Лицензи и надзор

Член 9

Компетентни органи

1.  Всяка държава-членка определя един или повече компетентни органи, за да гарантира правилното прилагане на настоящия регламент. Тези органи са упълномощени да:

   a) разглеждат подадените от предприятията заявления;
   б) издават лиценз за упражняване на професията, както и да отнемат временно и да прекратяват такива лицензи;
   в) обявяват физическо лице за неспособно да управлява в качеството си на ръководител на транспортна дейност транспортната дейност на дадено предприятие;
   г) извършват необходимия контрол за проверка на това дали дадено предприятие отговаря на изискванията, определени в член 3.

2.  Компетентните органи оповестяват всички условия, които се изискват съгласно настоящия регламент, както и евентуални други национални разпоредби, процедурите за спазване от заинтересованите кандидати и съответните обяснения.

Член 10

Разглеждане и вписване на заявленията

1.  Транспортно предприятие, което отговаря на изискванията, предвидени в член 3, може да кандидатства и да получи лиценз за упражняване на професията на автомобилен превозвач. Компетентният орган установява дали предприятието, което подава заявление, отговаря на изискванията на този член.

2.  Компетентният орган отговаря за актуализирането и поддържането на електронния регистър, посочен в член 15.

Компетентният орган вписва в електронния регистър, посочен в член 15, официалното наименование на предприятието, името на ръководителя на транспортна дейност, определен от предприятието, заедно с информация за това дали той е способен да изпълнява дейност като ръководител на транспортна дейност, адреса на установяване, броя на използваните превозни средства и, ако лицензът е за международни превози, серийния номер на лиценза на Общността и този на заверените копия.

3.  Срокът за разглеждане на заявление за лиценз от компетентен орган е възможно най-кратък и не надхвърля три месеца.

   4. От 1 януари 2012 г. компетентен орган прави проверка, при съмнение, за да прецени добрата репутация на дадено предприятие и дали ▐определеният(ите) ръководител(и) на транспортна дейност не е(са) – по време на подаване на заявлението – обявен(и) в някоя от държавите-членки за неспособен(и) да управлява(т) транспортната дейност на предприятие съгласно член 13.

5.  Предприятията, разполагащи с лицензи да упражняват професията на превозвач, уведомяват в срок от 28 дни компетентния орган, който е издал този лиценз, за промените във връзка с данните, посочени в параграф 2.

Член 11

Контрол

1.  Компетентните органи следят предприятията, на които са издали лицензи за упражняване на професията на автомобилен превозвач, да отговарят постоянно на изискванията, предвидени в член 3. За тази цел, на всеки пет години, те проверяват дали предприятията продължават да отговарят на всяко едно от тези изисквания.

Комисията определя периодичността на редовните проверки на техническия напредък, особено по отношение на националните електронни регистри, както е предвидено в член 15. Тъй като тези мерки са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, те следва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 24, параграф 3.

2.  Освен проверките съгласно параграф 1, компетентните органи извършват контрол, насочен към предприятия, класифицирани като рискови по системата, установена от държавите-членки в приложение на член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10). Държавите-членки разширяват системата за класифициране на риска до всички нарушения, установени в член 6 от настоящия регламент.

3.  Държава-членка пристъпва към необходимия контрол за установяване на това дали дадено предприятие продължава да отговаря на условията за допускане до професията, когато получи искане за това от Комисията. Държавата-членка информира Комисията за резултатите от извършения контрол вследствие на това искане, както и за предприетите мерки, ако се установи, че предприятието вече не отговаря на условията, предвидени в настоящия регламент.

Член 12

Процедура за предупреждение и прекратяване на лицензи

1.  Ако компетентният орган ▐установи, че има риск дадено предприятие да не изпълнява изискванията, предвидени в член 3, той трябва да уведоми предприятието за това. Ако компетентният орган установи, че някое от тези изисквания вече не се спазва, той може да определи срок, през който предприятието има възможност да отстрани нарушенията си в следните граници:

   a) срок до три месеца - за наемане на заместник на ръководителя на транспортна дейност, ако последният не отговаря на изискванията за добра репутация или професионална компетентност, като този срок може да се удължи с три месеца в случай на смърт или физическо увреждане на ръководителя на транспортна дейност;
   б) срок до три месеца - когато предприятието трябва да узакони положението си, показвайки, че е установено действително и устойчиво;
   в) срок до шест месеца - ако не е изпълнено изискването за финансова стабилност, за да се покаже въз основа на финансов план с реалистични хипотези, че изискването за финансова стабилност ще се удовлетвори отново и за постоянно, считано от следващия счетоводен период.

2.  Преди всяка друга мярка за възстановяване на правата, компетентният орган може да наложи на предприятията, чиито лицензи са временно отнети или прекратени, техните ръководители на транспортна дейност да преминат курс на обучение и да държат изпита, посочен в член 8.

3.  Ако компетентният орган установи, че предприятието вече не отговаря на едно или повече от изискванията, посочени в член 3, той временно отнема или прекратява предоставения на предприятието лиценз за упражняване на професията на автомобилен превозвач не по-късно от срока, посочен в параграф 1.

Член 13

Обявяване в неспособност на ръководител на транспортна дейност

1.  При тежки нарушения, като тези, посочени в член 6, параграф 1, буква б), чиято тежест се дължи на системния им характер, на това, че са извършвани умишлено или че са правени опити да се прикрият фактите, като отговорността за това се носи от ръководителя на транспортна дейност, компетентният орган обявява ръководителя на транспортна дейност на предприятието, чийто лиценз е отнет, за неспособен да управлява транспортна дейност на предприятие.

2.  Докато не се предприемат мерки за възстановяване на правата, в съответствие с релевантните национални разпоредби, удостоверението за професионална компетентност, предвидено в член 8, параграф 9, на лицето, обявено за неспособно да управлява транспортна дейност, не важи в никоя държава-членка.

Член 14

Решения на компетентните органи и жалби

1.  Съгласно настоящия регламент отрицателните решения, взети от компетентните органи на държавите-членки, включително за отхвърляне на заявление ▐, за временно отнемане или прекратяване на съществуващ лиценз и за обявяване в неспособност на ръководителя на транспортна дейност, се мотивират.

Тези решения отчитат наличната информация относно нарушенията, извършени в други държави-членки от въпросното предприятие или някой от ръководителите на транспортна дейност, които могат да навредят на добрата репутация на предприятието, както и всяка друга информация, с която разполага компетентния орган.

В решенията се определят мерките за възстановяване на правата, прилагани при временно отнемане на лиценз или обявяване в неспособност.

2.  Държавите-членки следят за това предприятията и заинтересованите лица да имат възможност ▐да обжалват ▐решенията, взети съгласно параграф 1, включително пред съдебна инстанция.

ГЛАВА IV

Опростяване и административно сътрудничество

Член 15

Национални електронни регистри

1.  За прилагането на настоящия регламент, по-специално членове 10, 11, 12, 13 и 25, във всяка държава-членка има национален електронен регистър на предприятията за автомобилни превози и на ръководителите на транспортна дейност, които са получили лиценз от посочен от нея компетентен орган за упражняване на професията на автомобилен превозвач. Данните, които се съдържат в този регистър, се обработват под контрола на публичноправния орган, определен за тази цел, който отговаря също така за използването и актуализирането на тези данни. Националният електронен регистър съдържа един публичен и един поверителен раздел. Електронният регистър е на разположение онлайн за всички компетентни органи на съответната държава-членка, посочени в член 9. Поверителният раздел на електронния регистър е достъпен за други органи освен компетентните органи, единствено ако тези органи са надлежно упълномощени да осъществяват контрол и да налагат санкции в областта на автомобилните превози и чиито служители са положили клетва.

Не по-късно от 1 януари 2010 г., Комисията следва да определи, заедно с държавите-членки, минималната структура на данните, които трябва да се въвеждат в националния електронен регистър.

Разделът на националния електронен регистър, свързан с предприятията за автомобилни превози на държавите-членки, съдържа следните данни:

   a) наименование и правна форма на предприятието;
   б) адрес на установяването му;
   в) имена на ръководителите на транспортна дейност, определени за изпълнение на условието за добра репутация и професионална компетентност, и, ако е различно, името на законния представител на предприятието;
   г) вид на лиценза, брой на включените в него превозни средства, и, ако е уместно, сериен номер на лиценза на Общността и заверените копия, както и регистрационен номер на превозното средство за всяко превозно средство, управлявано съгласно лиценза извън територията на държавата-членка, в която е установено предприятието;
   д) брой, категория и вид тежки нарушения ▐, които са довели до налагане на санкция през последните две години;
   е) имена на лицата, обявени през последните две години за неспособни да управляват транспортната дейност на предприятие, както и приложимите мерки за възстановяване на правата.

Разделът на националния електронен регистър, свързан с ръководителите на транспортна дейност в държавите-членки, съдържа следните данни:

   a) името на ръководителя на транспортна дейност, обявен за годен да управлява транспортната дейност или предприятие;
   б) наименованието, правната форма и адреса на предприятието или предприятията, които той управлява;

Държавите-членки могат да избират дали да съхраняват информацията по алинея трета, букви д) и е) в отделни регистри. В такъв случай, съответните данни трябва да се предоставят при поискване или до тях да имат пряк достъп всички компетентни органи във въпросната държава-членка. Исканата информация трябва да бъде предоставена в рамките на 10 работни дни от получаване на искането.

Във всички случаи информацията по алинея трета, букви д) и е) е достъпна за други освен компетентните органи, единствено ако те са надлежно упълномощени да наблюдават и да налагат наказания в сектора на автомобилните превози и ако техните служители са под клетва или по друг начин официално задължени да пазят тайна.

2.  Данните, отнасящи се за предприятие, чийто лиценз ▐е прекратен или отнет, ▐остават в регистъра в продължение на две години от датата на изтичане на прекратяването или отнемането на лиценза, след което незабавно се заличават.

Данните за лица, обявени за неспособни да упражняват професията, остават в регистъра, докато не се възстанови добрата репутация на тези лица, съгласно разпоредбите на член 6, параграф 3. След възстановяването на правата им или прилагане на друга еквивалентна мярка, данните незабавно се заличават.

В тези данни се уточняват причините, обосноваващи прекратяването или отнемането на лицензи, или обявяването в неспособност и съответния срок.

3.  Държавите-членки вземат всички необходими мерки за актуалността и точността на данните в електронния регистър, по-специално мерките, посочени в параграф 1, алинея трета, букви д) и е).

4.  Най-късно до 31 декември 2010 г. държавите-членки предприемат необходимите мерки за свързване на националните електронни регистри на ниво на Общността. Свързването се извършва, така че всеки компетентен орган на която и да е държава-членка да може да извършва справки в електронния регистър на всички държави-членки. Комисията предприема всяка необходима инициатива за улесняване прилагането на настоящия параграф.

5.  За целите на параграф 4 общите изисквания, свързани с формата на обменяните данни, изискванията относно техническите процедури за автоматична справка в електронните регистри на други държави-членки се постановяват от Комисията според процедурата за консултации, описана в член 24, параграф 2.

Член 16

Защита на личните данни

По отношение на прилагането на Директива 95/46/ЕО държавите-членки се уверяват по-специално, че:

   a) всяко лице е информирано, в случай че са регистрирани данни, свързани с него, или че се предвижда да бъдат предадени на трети страни. В информацията се уточнява органа, отговарящ за обработката на данните, вида на обработваните данни и причините;
   б) всяко лице има право на достъп до данните, свързани с него, пред органа, отговарящ за обработката на тези данни. Това право се гарантира без ограничение през разумни периоди от време и без да се налагат прекомерни срокове или разходи ▐за заявителя;
   в) всяко лице има право да получи възможност за поправка, изтриване или закриване на непълни или неточни данни, свързани с него;
   г) всяко лице има право на възражение по законови и належащи причини срещу обработката на данни, свързани с него. В случай на обосновано възражение не може да се прави обработка на тези данни.

Член 17

Административно сътрудничество между държави-членки

1.  Когато държава-членка установи нарушение на предприятие, чийто лиценз е издаден от компетентен орган на друга държава-членка и тежестта на това нарушение е такава, че може да предизвика временно отнемане или прекратяване на лиценза съгласно настоящия регламент, тази държава-членка съобщава на другата държава-членка всички данни, с които разполага относно тези нарушения, както и санкциите, които е наложила.

2.  Държавите-членки определят национална служба за връзка, натоварена с обмена на информации с другите държави-членки във връзка с прилагането на настоящия регламент. Държавите-членки предават на Комисията името и адреса на тяхната национална служба за контакт най–късно до […](11). Комисията съставя списък с всички национални служби за контакт и го предава на държавите-членки.

3.  Държавите-членки, които обменят информация в рамките на настоящия регламент, използват посочените национални служби за контакт съгласно параграф 2.

4.  Държавите-членки, които обменят информация относно нарушенията, описани в член 6, параграф 2, или евентуални ръководители на транспортна дейност, обявени за неспособни, спазват процедурата и сроковете, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № …/2008 [относно определяне на общи правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари] и Регламент (ЕО) №…/2008 [относно общи правила за достъп до пазара на услуги, извършвани с автобуси] Държава-членка, която получи уведомление за тежко нарушение, в резултат на което е наложена присъда от друга държава-членка, вписва това нарушение в националния си електронен регистър.

ГЛАВА V

Взаимно признаване на удостоверения и други официални документи

Член 18

Удостоверения и други документи за добра репутация

1.  Без да се засяга член 10, параграф 4, за допускане до професията на автомобилен превозвач държавата-членка на установяване приема като достатъчно доказателство за добра репутация представянето на свидетелство за съдимост или, при липса на такова, равностоен документ, издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата-членка или държавите-членки, в която(които) е пребивавал ръководителят на транспортна дейност.

2.  Когато държава-членка налага на собствените си граждани някои условия за добра репутация, доказателство за което не може да бъде получено от документа, посочен в параграф 1, тази държава-членка приема като достатъчно доказателство по отношение на граждани на други държави-членки сертификат, издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата-членка или държавите-членки, в които е пребивавал ръководителят на транспортна дейност, удостоверяващ, че тези изисквания са спазени. Това удостоверение се отнася до конкретни факти, които се вземат под внимание в държавата-членка на установяване.

3.  Ако изискваният в съответствие с параграфи 1 и 2 документ не е издаден от държавата-членка или държавите-членки, в която(които) е пребивавал ръководителят на транспортна дейност, този документ може да бъде заменен с клетвена декларация или тържествена декларация, направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или, ако е уместно, пред нотариус в държавата-членка, където е пребивавал ръководителят на транспортна дейност, който издава удостоверение, доказващо автентичността на клетвената декларация или тържествената декларация.

4.  При представянето им документите, издадени в съответствие с параграфи 1 и 2, не трябва да датират от повече от три месеца. Това условие се прилага и за декларациите, направени в съответствие с параграф 3.

Член 19

Удостоверения, свързани с финансовата стабилност

Когато държава-членка налага на собствените си граждани някои допълнителни изисквания за финансова стабилност, освен посочените в член 7, тя приема като достатъчно доказателство, по отношение на граждани на други държави-членки, сертификат, издаден от компетентен административен орган в държавата-членка или държавите-членки, в която(които) е пребивавал ръководителят на транспортна дейност, удостоверяващ, че въпросните изисквания са спазени. Това удостоверение се отнася до конкретни данни, които се вземат под внимание в новата държава-членка на установяване.

Член 20

Удостоверения за професионална компетентност

1.  Държавите-членки признават като достатъчно доказателство за професионална компетентност удостоверенията, които съответстват на образеца в приложение ІІ и са издадени от органи или инстанции, акредитирани за целта.

2.  Удостоверения, издадени преди […](12), с цел доказване професионална компетентност по реда на разпоредбите в сила към тази дата, се считат за равностойни на удостоверението,чийто образец е представен в приложение ІІ, и се признават като доказателство за професионална компетентност във всички държави-членки. Държавите-членки информират Комисията за удостоверенията, които те признават като доказателство за професионална компетентност по смисъла на настоящия член.

ГЛАВА VI

Заключителни разпоредби

Член 21

Санкции

1.  Държавите-членки определят режима за санкциониране на нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за осигуряване прилагането на тези санкции. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и превантивни. Държавите-членки уведомяват за тези разпоредби не по-късно от 1 януари 2012 г., както и за всякакви свързани с тях последващи изменения в най-кратки срокове.

2.  Предвидените в параграф 1 санкции включват по-специално ▐отнемане на лиценза за упражняване на професията, прекратяване на тези лицензи и обявяване в неспособност на съответните ръководители на транспортна дейност. Тези наказания включват също така и конфискацията на превозното средство, използвано от предприятие, което извършва превози, без да разполага с лиценза, предвиден в настоящия регламент.

Член 22

Преходни разпоредби

Предприятия, разполагащи преди влизане в сила на настоящия регламент с лиценз за упражняване на професията на автомобилен превозвач, се съобразяват с разпоредбите на настоящия регламент най-късно в срок от две години след тази дата.

Член 23

Взаимопомощ

║Компетентните органи на държавите-членки си сътрудничат тясно и си помагат взаимно за прилагането на настоящия регламент. Те обменят информация относно присъдите за тежки нарушения, или други особени факти, които могат да окажат влияние върху упражняването на професията на автомобилен превозвач, като се спазват разпоредбите за защита на личните данни.

Член 24

Комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 18, параграф 1, от Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт(13).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 на Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1-4, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

4.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1-4 и параграф 5, буква б), както и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него. Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в), параграф 4, буква б) и параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се установяват на един месец. Сроковете, предвидени в член 5a, параграф 3, буква в), параграф 4, буква б) и параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/EC, са един месец.

Член 25

Доклади за упражняването на професията

1.  Държавите-членки изготвят на всеки две години доклад за дейността на компетентните органи и го представят на Комисията. Този доклад съдържа :

   a) анализ на отрасъла по отношение на изискванията за добра репутация, финансова стабилност и професионална компетентност;
   б) броят по вид и година на издадени, временно отнети, прекратени лицензи, ▐броят на обявявания в неспособност, както и основанията за тях;
   в) броя на издаваните всяка година удостоверения за професионална компетентност;
   г) основна статистика за ▐ националните електронни регистри и тяхното използване от компетентните органи, и,
   д) анализ на обмена на информация с другите държави-членки, в който се включва по-специално годишния брой на установени нарушения, за които е била уведомена друга държава-членка, и на получените отговори съгласно член 17, параграф 3, както и годишния брой на заявленията и получените отговори съгласно член 17, параграф 4.

2.  На всеки две години Комисията изготвя доклад, предназначен за Парламента и Съвета, за упражняването на професията на автомобилен превозвач по данни от националните доклади. В този доклад се съдържа по-специално оценка на функционирането на обмена на информация между държавите-членки. Той се публикува едновременно с доклада, посочен в член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт(14).

3.  До 1 юни 2009 г. Комисията докладва относно вероятните последици от разширяването на обсега на настоящия регламент, така че да се включат търговски превози, извършвани с превозни средства с подходящ дизайн и оборудване, които са проектирани за превоз на най-много девет лица, в това число водача. В случай на необходимост, Комисията осъществява съответните инициативи.

Член 26

Списъци с компетентните органи

Всяка държава-членка предава на Комисията, най-късно до 1 юни 2009 г., списък с компетентните органи, които е определила за издаване на лицензи за упражняване на професията на автомобилен превозвач, както и списък на органите или инстанциите, акредитирани за организиране на изпитите и за издаване на удостоверенията*. Консолидираният списък на тези органи или инстанции за цялата Общност се публикува от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 27

Уведомяване за националните мерки

Държавите-членки предават на Комисията ▐текста на законовите, подзаконови и административни разпоредби на вътрешното право, които те приемат в областта, уредена с настоящия регламент, не по-късно от шест дни от датата на приемането им, а за пръв път – не по-късно от 1 юни 2009 г.

Член 28

Отмяна

Директива 96/26/ЕО се отменя.

Всички позовавания на отменената директива се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 29

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юни 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен ║.

За Европейския парламент: За Съвета:

Председател Председател

(1) ОВ C […], […] г., стр. […].
(2) ОВ C […], […] г., стр. […].
(3) Позиция на Европейския парламент от 21 май 2008 г.
(4) ОВ L 124, 23.5.1996 г., стр. 1. ║
(5) ОВ L ...
(6) ОВ L ...
(7) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(8) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).
(9) ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11. ║
(10) Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).
(11)* ...
(12)* ...
(13) ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8. ║
(14) ОВ L 102, 11.4.2006 г., стp.1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

I.  СПИСЪК С УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 8

Знанията, които се вземат под внимание за установяване на професионална компетентност в държавите-членки, трябва да покриват минимум включените в настоящия списък учебни предмети, съответно за автомобилни превози на товари и на пътници. По тези учебни предмети кандидатите за автомобилни превозвачи трябва да достигнат нивото на знания и практични умения, необходими за управление на транспортно предприятие.

Минималното ниво на знания, посочено по-долу, не може да е под това на ниво 3 в структурата на образователните нива, предвидени в приложението към Решение 85/368/ЕИО на Съвета от 16 юли 1985 г. относно съответствието между професионалните квалификации та страните-членки на Европейските общности(1), т.е. под нивото, достигнато посредством задължително професионално училищно обучение и допълнително техническо обучение, или посредством техническо училищно обучение на ниво средно образование.

A.  Гражданско право

Автомобилни превози на товари и пътници

Кандидатът следва по-специално:

   1) да познава основните видове договори, използвани при извършване на автомобилните превози, както и произтичащите от тях права и задължения;
   2) да бъде способен да договаря законни договори за превози, по-специално с оглед на условията за превоз.

Автомобилни превози на товари

   3) да може да анализира рекламация от страна на негов възложител относно щети в резултат на загуби или повреди, нанесени на товара по време на превоза, или на забавяне на доставката, както и ефекта от тази рекламация върху отговорността му по договора;
   4) да познава нормите и задълженията, произтичащи от конвенцията CMR относно договора за международни автомобилни превози на товари.

Автомобилни превози на пътници

   5) да може да анализира рекламация на свой възложител, относно щети, нанесени на пътници или багажите им, по време на произшествие при превоза или относно щети, които се дължат на закъснение, както и ефекта от подобна рекламация върху отговорността му по договора.

Б.   Търговско право

Автомобилни превози на товари и пътници

Кандидатът следва по-специално:

   1) да познава условията и формалностите, предвидени за упражняване на търговска дейност и общите задължения на търговците (регистрация, търговски книги и др.), както и последиците от фалит;
   2) да има подходящи познания относно различните форми на търговски дружества, както и нормите за формирането и функционирането им.

В.   Социално право

Автомобилни превози на товари и пътници

Кандидатът следва по-специално:

   1) да познава ролята и функционирането на различните социални институции, участващи в отрасъла на автомобилните превози (синдикати, комитети на предприятия, представители на персонала, инспектори по труда, и др.);
   2) да познава задълженията на работодателите по отношение на социалното осигуряване;
   3) да познава нормите, прилагани за трудови договори на различните категории работници в предприятия за автомобилните превози (форма на договорите, задължения на страните, условия и продължителност на труда, платен отпуск, заплащане, прекъсване на договора и др.);
   4) да познава нормите, които се прилагат по отношение на периодите на управление на превозното средство, времето за почивка и работното време, по-специално разпоредбите на Регламент (ЕО) № 561/2006 ║, Регламент (ЕИО) № 3821/85 ║, Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт(2), и Директива 2006/22/ЕО, както и практическите мерки за прилагането на тези разпоредби;
   5) да познава нормите за първоначална подготовка и постоянното обучение на водачите, по-специално тези, които произтичат от Директива 2003/59/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници(3).

Г.   Данъчно право

Автомобилни превози на товари и пътници

Кандидатът следва да познава по-специално нормите, свързани с:

   1) ДДС за транспортните услуги;
   2) пътния данък;
   3) данъците за някои превозни средства, използвани за автомобилни превози на товари, както и задълженията за плащане и правата за използването на някои инфраструктури;
   4) подоходното облагане.

Д.   Търговско и финансово управление на предприятието

Автомобилни превози на товари и пътници

Кандидатът следва по-специално:

   1) да познава правните и практични разпоредби за използването на чекове, менителници, записи на заповед, кредитни карти и други средства и методи за плащане;
   2) да познава различните форми на кредитиране (банково, документално, чрез гаранция, ипотека, лизинг, наем, факторинг и др.), както и произтичащите от тях такси и задължения;
   3) да знае какво е баланс и как се представя, и да може да го тълкува;
   4) да може да чете и тълкува отчет за доходите;
   5) да може да анализира финансовото положение и доходността на предприятието, по-специално въз основа на финансови параметри;
   6) да може да изготвя бюджет;
   7) да знае от къде се формират различните елементи производствената му цена (фиксирани разходи, променливи разходи, експлоатационни средства, амортизация и др.) и да може да прави изчисления за едно превозно средство, на километър, на пътуване или на тон;
   8) да може да направи органиграма за целия персонал на предприятието и да организира работни планове и др.;
   9) да познава принципите за проучването на пазара (маркетинг), за популяризиране на търговията с транспортни услуги, за изготвяне на досиета за клиентите, за реклама, за връзки с обществеността и др.;
   10) да познава различните видове застраховки за автомобилни превози (застраховки за отговорност, за лица, за предмети, за багажи), както и произтичащите от тях гаранции и задължения;
   11) да познава телематичните приложения в областта на автомобилните превози.

Автомобилни превози на товари

   12) да може да прилага нормите, свързани с фактуриране на услуги за автомобилни превози на товари, както и да познава значението и последиците от Инкотерм;
   13) да познава различните категории спомагателни транспортни средства, ролята, функциите и евентуално статута им.

Автомобилни превози на пътници

   14) да може да прилага правилата, свързани с тарифи и ценообразуване в обществения и частен превоз на пътници;
   15) да може да прилага правилата за фактуриране на автомобилни превози на пътници.

Е.   Достъп до пазара

Автомобилни превози на товари и пътници

Кандидатът следва по-специално:

   1) да познава професионалните нормативни документи за автомобилните превози за сметка на трети лица, за местонахождение на промишлени превозни средства, за подизпълнение, по-специално правилата за официалното организиране на професията, допускането до нея, лицензите за автомобилни превози в Общността и извън нея, както и контрола и санкциите;
   2) да познава нормативните изисквания за създаване на предприятие за автомобилен превоз;
   3) да познава различните документи, необходими за осъществяване на услуги за автомобилни превози и да е способен да въвежда процедури за проверка, както на ниво предприятие, така и за превозните средства, за наличието на съответната документация за всеки извършен превоз, по-специално на документите, свързани с превозното средство, с водача, с товарите или с багажите.

Автомобилни превози на товари

   4) да познава правилата, свързани с организацията на пазара на автомобилни превози на товари, товаро-разтоварните служби, логистиката;
   5) да познава формалностите при пресичане на граници, ролята и обхвата на документите T и TIR-карнетите, както и задълженията и отговорностите, произтичащи от използването им.

Автомобилни превози на пътници

   6) да познава правилата, свързани с организацията на пазара на автомобилни превози на пътници;
   7) да познава правилата за създаване на транспортни услуги и да може да разработва транспортни планове.

Ж.   Технически стандарти и експлоатация

Автомобилни превози на товари и пътници

Кандидатът следва по-специално:

   1) да познава нормите за тегло и размери на превозните средства в държавите-членки, както и процедурите, отнасящи се за превози на специални товари, които са свързани с дерогация от тези правила;
   2) да може да избира според нуждите на предприятието превозните средства, както и елементите им (шаси, двигатели, трансмисии, спирачни системи и др.);
   3) да познава формалностите, свързани с приемането, регистрацията и техническите прегледи на тези превозни средства;
   4) да обръща внимание на мерките за борба със замърсяване на въздуха от емисиите от моторните превозни средства, както и с шума;
   5) да може да съставя планове за периодична поддръжка на автомобилния парк и оборудването му.

Автомобилни превози на товари

   6) да познава различните средства за товарене и обслужване (бордове, контейнери, палети и др.) и да е способен да разработва процедури и инструкции за товаро-разтоварителни операции на товари (разпределение на товара, свързване в партиди, подреждане, напасване, и др.);
   7) да познава различните техники на комбинирани превози чрез железопътно-автомобилна комбинация или транспорт тип "ро-ро";
   8) да може да прилага процедурите, които имат за цел спазване на нормите за превоз на опасни стоки и отпадъци, по-специално свързаните с Директива 94/55/ЕО на Съвета(4), Директива 96/35/ЕО на Съвета(5) и Регламент (ЕО) № 259/93 на Съвета(6);
   9) да може да разработва процедури, които целят спазване на нормите за превоз на развалящи се хранителни продукти, по-специално нормите, произтичащи от споразумението за международни превози на развалящи се хранителни продукти и специалните превозни средства, които трябва да се използват при тези превози (ATP);
   10) да може да прилага процедури, които целят спазване на нормативната уредба за превоз на живи животни.

З.   Пътна безопасност

Автомобилни превози на товари и пътници

Кандидатът следва по-специално:

   1) да познава изискванията за квалификация на водачите (свидетелство за управление, медицински свидетелства, удостоверения за компетентност и др.);
   2) да може да въвежда действия, гарантиращи, че водачите спазват правилника, забраните и ограниченията за движение по пътищата, който е в сила в различните държави-членки (ограничения на скоростта, предимство, спиране и паркиране, използване на светлини, пътна сигнализация и др.);
   3) да може да разработва инструкции за водачите относно проверката на съответните изисквания за безопасност, от една страна, за състоянието на транспортните уреди от оборудването му и за товарене, както и, от друга страна, за предпазливото шофиране;
   4) да може да въведе процедури за управление на превозното средство при произшествие и да приложи подходящи процедури за избягване на повтарянето на произшествия или тежки нарушения;
   5) да може да прилага процедури за безопасно подреждане на товарите и да познава съответните техники за това.

Автомобилни превози на пътници

   6) да има елементарни познания по пътна география на държавите-членки.

II.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТА

1.  Държавите-членки организират задължителен писмен изпит, който могат да допълнят с устен изпит, с цел да проверяват дали кандидатите за автомобилни превозвачи имат необходимото ниво на знания, определено в точка І по посочените в нея учебни предмети, и по-специално дали са в състояние да използват съответните инструменти и техники и да изпълняват предвидените оперативни задачи и задачи за координация.

a)  Задължителния писмен изпит се състои от две части, а именно:

   писмени въпроси, съдържащи въпроси с няколко отговора (четири възможни отговора) или въпроси с пряк отговор, или комбинация от двете системи;
   писмени упражнения/ситуационни задачи.

Минималната продължителност на всеки от тези два изпита е два часа.

б)   Когато се организира устен изпит, държавите-членки могат да поставят като условие за допускане до него успешното полагане на писмения изпит.

2.  Когато и държави-членки организират устен изпит, за всеки един от трите изпита те трябва да предвидят претеглено разпределение на точките, което не може да бъде под 25 %, нито над 40 % от общия брой възможни точки.

Когато държавите-членки организират само писмен изпит, те предвиждат за всеки от двата му етапа, претеглено разпределение на точките, което не може да бъде под 40 % или над 60 % от общия брой възможни точки.

3.  За всички изпити кандидатите трябва да получат средно минимум 60 % от общия брой възможни точки, като процентът на точките, получени за всеки изпит не може да бъде под 50 % от възможните точки. Само за един изпит дадена държава-членка може да намали процента от 50 % на 40 %.

(1) ОВ L 199, 31.7.1985 г., стр. 56.
(2) ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35.
(3) ОВ L 226, 10.9.2003 г., стр. 4.
(4) Директива 94/55/ЕО на Съвета от 21 ноември 1994 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на автомобилния превоз на опасни товари (ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 7.).
(5) Директива 96/35/ЕО на Съвета от 3 юни 1996 г. относно назначаването и професионалната квалификация на консултантите по безопасността на автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари (ОВ L 145, 19.6.1996 г., стр. 10.).
(6) Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно надзора и контрола върху превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност (ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1.), отменен с Регламент (ЕО) № 1013/2006 (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

(Твърда хартия с бежов цвят – формат DIN A4, синтетична хартия с тегло 150 г/м2 или повече)

(Текстът се изписва на официалния език, официалните езици или един от официалните езици на държавата-членка, която издава удостоверението)

Отличителен знак на съответната държава членка (1)

Наименование на акредитирания орган или инстанция(2)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗА АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ [ПЪТНИЦИ](3)

№…………

Долуподписаните………………………………………………………………………………

удостоверяваме, че(4)………………………………………………………………………………………………

роден(а) на…………………………………………………в……………………………………………

Премина обучението и издържа успешно изпитите (година:…………; сесия:…………..)(5), изисквани за получаване на удостоверение за професионална компетентност за автомобилни превози на товари [пътници](6), съгласно Регламент (ЕО) №………/……….от…………………………………

Настоящото удостоверение представлява достатъчно доказателство за професионална компетентност съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № …/… на Европейския парламент и на Съвета от … за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач.

Издадено в ………………………......................……,

на……...................………………………….(7)

(1) Отличителен знак на държавата: (B) Белгия, (BG) България, (CZ) Чешка република, (DK) Дания, (D) Германия, (EST) Естония, (GR) Гърция, (E) Испания, (F) Франция, (IRL) Ирландия, (I) Италия, (CY) Кипър, (LV) Латвия, (LT) Литва, (L) Люксембург, (H) Унгария, (NL) Нидерландия, (A) Австрия, (PL) Полша, (P) Португалия,(RO) Румъния, (SLO) Словения, (SK) Словакия, (FIN) Финландия, (S) Швеция, (UK) Обединеното кралство.
(2) Предварително определен за целта орган или институция от всяка държава-членка на Европейската общност, който отговаря за издаване на настоящото удостоверение.
(3) Зачеркнете ненужното.
(4) Фамилия и име; място и дата на раждане.
(5) Данни за проведения изпит.
(6) Зачеркнете ненужното.
(7) Печат и подпис на акредитирания орган или инстанция, издаващ(а) удостоверението.


Приложение ІІI

Списък на нарушенията, посочени в член 6, параграф 2, буква а), както следва:

1.   а) Надхвърляне на максималното време за шофиране в рамките на шест дни или две седмици с 25 % и повече;

б)   Надхвърляне на дневната норма за максимално време на шофиране с 50 % и повече, без почивка или спиране за поне 4,5 часа.

2.  Липса на монтирани тахограф и/или ограничител на скоростта или използване на незаконни приспособления за промяна на данните, отчитани от записващото устройство и/или ограничителя на скоростта или фалшифициране на […] записаните данни на или на данните, свалени от тахографа или картата на шофьора.

3.  Шофиране без валидна проверка за техническа изправност или когато превозното средство има сериозна неизправност, наред с другото, по отношение на спирачната система, кормилната уредба, колелата/гумите, окачването или шасито, които представляват непосредствен риск за пътната безопасност и които водят до решение за спиране от движение на превозното средство.

4.  Превозване на опасни стоки, чийто превоз се забранява, или на опасни стоки, които се превозват без необходимото обозначение или маркировка на превозното средство.

5.  Превозване на пътници или товари без притежаване на валидно свидетелство за управление на МПС или извършвано от предприятие, което не притежава валиден лиценз на Общността.

6.  Шофьорът използва фалшифицирана шофьорска карта, която не е негова или която е получена въз основа на фалшиви декларации и/или фалшифицирани документи.

7.  Превозване на стоки, надвишаващи максималното допустимо тегло на товара с 20 % и повече.

Правна информация - Политика за поверителност