Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0098(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0087/2008

Pateikti tekstai :

A6-0087/2008

Debatai :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Balsavimas :

PV 21/05/2008 - 5.5
CRE 21/05/2008 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0217

Priimti tekstai
PDF 713kWORD 264k
Trečiadienis, 2008 m. gegužės 21 d. - Strasbūras
Profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygos ***I
P6_TA(2008)0217A6-0087/2008
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas
 Priedas
 Priedas
 Priedas

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles (COM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0263),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 71 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0145/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6-0087/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. gegužės 21 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008, nustatantį profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles ir panaikinantį Tarybos direktyvą 96/26/EB
P6_TC1-COD(2007)0098

(Tekstas svarbus EEE).

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(2),

pasikonsultavę su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos(3),

kadangi:

(1)  Norint sukurti kelių transporto vidaus rinką, kurioje būtų sudarytos sąžiningos konkurencijos sąlygos, būtina vienodai taikyti bendras taisykles, kurių būtina laikytis siekiant imtis profesinės krovinių ir keleivių vežimo kelių transportu veiklos (toliau – profesinė vežimo kelių transportu veikla). Šios bendros taisyklės gali padėti pakelti vežėjų profesinės kompetencijos lygį, racionalizuoti rinką, pagerinti teikiamų paslaugų kokybę vežėjų, jų klientų ir apskritai ekonomikos labui, taip pat padidinti kelių eismo saugumą. Jos taip pat sudaro geresnes sąlygas realiai įgyvendinti vežėjų įsisteigimo teisę.

(2)  1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/26/EB dėl leidimo verstis krovinių ir keleivių vežimo kelių transportu verslu, taip pat diplomų, sertifikatų ir kitų dokumentų abipusiu pripažinimu siekiant paskatinti veiksmingą šių vežėjų įsisteigimo laisvės įgyvendinimą nacionalinio ir tarptautinio transporto srityse(4) nustatytos minimalios sąlygos, kurių būtina laikytis siekiant imtis profesinės vežimo kelių transportu veiklos, ir gautiniam tikslui reikalingų dokumentų abipusio pripažinimo sistema. Tačiau patirtis, poveikio analizė ir įvairūs tyrimai rodo, kad šią direktyvą valstybės narės taiko labai nevienodai. Šie skirtumai turi keletą neigiamų pasekmių, tokių kaip iškreipta konkurencija, nevienodas kontrolės lygis ir pavojus, kad žemo profesinės kompetencijos lygio įmonės veiks aplaidžiai arba nepakankamai laikysis kelių eismo saugumo ir socialinių taisyklių, o tai gali pakenkti sektoriaus įvaizdžiui.

(3)  Šios pasekmės juo labiau neigiamos, kad dėl jų gali būti sutrikdytas tinkamas kelių transporto vidaus rinkos veikimas. Tarptautinė krovinių vežimo ir kai kurių kabotažo operacijų rinka yra atvira visoms Bendrijos įmonėms. Šioms įmonėms keliamas vienintelis reikalavimas turėti Bendrijos licenciją, kuri išduodama, jei įmonė atitinka sąlygas, kurių būtina laikytis siekiant imtis profesinės vežimo veiklos, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2008 [dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių](5) krovinių vežimo kelių transportu atveju ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008 [dėl bendrųjų patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių](6) keleivių vežimo atveju.

(4)  Taigi norint užtikrinti vienodesnį ir veiksmingesnį galiojančių taisyklių, kurių būtina laikytis siekiant imtis profesinės vežimo veiklos, taikymą reikia jas modernizuoti. Kadangi šių taisyklių laikymasis yra pagrindinė sąlyga norint patekti į Bendrijos rinką, o reglamentai yra Bendrijos priemonės, taikomos patekimo į rinką srityje, reglamentas yra tinkamiausia priemonė reguliuoti sąlygas, kurių būtina laikytis siekiant imtis profesinės vežimo veiklos.

(5)  Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją, bendros profesinės vežimo kelių transportu veiklos taisyklės turi būti taikomos kuo plačiau visoms įmonėms. Tačiau nėra būtina šį reglamentą taikyti įmonėms, kurios vykdo tik labai nežymų poveikį transporto rinkai darančius vežimus.

(6)  Įsisteigimo valstybė narė turi kontroliuoti, ar įmonės visada atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas, kad galėtų priimti sprendimą dėl leidimų, suteikiančių šiai įmonei teisę veikti rinkoje, sustabdymo arba panaikinimo. Siekiant, kad sąlygų, kurios taikomos siekiant imtis profesinės vežimo veiklos, būtų laikomasi tinkamai ir kad jos būtų patikimai kontroliuojamos, įmonės turi turėti tikrą nuolatinę buveinę.

(7)  Fizinių asmenų, turinčių reikalaujamą gerą reputaciją ir profesinę kompetenciją, tapatybė turi būti aiškiai nustatyta ir nurodyta kompetentingoms institucijoms. Šie asmenys, vadinami transporto vadybininkais, turėtų būti valstybes narės gyventojai ir nuolat ir faktiškai vadovauti transporto įmonių veiklai. Reikėtų patikslinti, kokie reikalavimai taikytini asmeniui, kad jį būtų galima laikyti nuolat ir faktiškai vadovaujančiu transporto įmonės veiklai..

(8)  Gera transporto vadybininko reputacija reiškia, kad jis nėra baustas už sunkius nusižengimus pagal baudžiamuosius įstatymus ir jam netaikytos griežtos sankcijos, ypač už Bendrijos kelių transporto srities teisės aktų pažeidimus. Srityse, reguliuojamose Bendrijos teisės aktų, būtina kartu apibrėžti pažeidimų, galinčių pakenkti gerai įmonės reputacijai, rūšis ir atitinkamus jų sunkumo lygius.

(9)  Komisija turėtų siekti užtikrinti, kad skirtingose valstybėse narėse už sunkius pažeidimus būtų baudžiama vienodai griežtai, ir tam imtis atitinkamų priemonių.

(10)  Kelių transporto įmonė turi atitikti minimalius finansinio pajėgumo reikalavimus, kad galėtų tinkamai pradėti veiklą ir valdyti įmonę. ▐Reikia pasitelkti aiškiai apibrėžtus ir tinkamus finansinius rodiklius, kuriuos galima nustatyti pagal metines ataskaitas. Įmonėms, kurios to pageidauja, turi būti sudaryta galimybė įrodyti savo finansinį pajėgumą pateikiant banko garantiją arba kitokia finansine priemone, pvz., draudimu, nes toks metodas šioms įmonėms gali būti paprastesnis ir pigesnis.

(11)  Aukštas profesinės kompetencijos lygis didina socialinį ir ekonominį kelių transporto sektoriaus veiksmingumą. Todėl reikia, kad transporto vadybininko darbo siekiantys asmenys gautų geros kokybės mokymą. Norint užtikrinti vienodesnes mokymo ir egzaminavimo sąlygas, taip pat skaidrumą kandidatų atžvilgiu, reikia nustatyti, kad valstybės narės pagal savo pačių nusistatytus kriterijus akredituotų egzaminų ir mokymo centrus. ▐Sukūrus vidaus rinką, nacionalinės rinkos nebėra izoliuotos. Todėl asmenys, siekiantys vadovauti transporto veiklai, turi turėti žinių, reikalingų vadovaujant ir nacionalinėms, ir tarptautinėms transporto operacijoms. Privalomųjų žinių norint gauti pažymėjimą sąrašas, taip pat egzaminų organizavimo sąlygos gali keistis vykstant technikos pažangai, todėl reikia numatyti galimybę juos atnaujinti.

(12)  Siekiant sąžiningos konkurencijos ir visiško taisyklių laikymosi kelių transporto sektoriuje, reikia, kad visose valstybėse narėse priežiūros ir kontrolės lygis būtų vienodas. Nacionalinių institucijų, atsakingų už įmonių priežiūrą ir jų leidimų galiojimą, vaidmuo šiuo požiūriu yra esminis, todėl reikia užtikrinti, kad prireikus jos galėtų imtis atitinkamų priemonių, pavyzdžiui, kraštutiniais atvejais sustabdydamos ar panaikindamos leidimą arba paskelbdamos aplaidžiai ar nesąžiningai dirbantį transporto vadybininką negalinčiu eiti pareigų. Prieš tai turi būti deramai apsvarstyta, ar šios priemonės atitinka proporcingumo principą. Tačiau įmonė apie tai turi būti iš anksto įspėjama, ir jai turi būti leista per pagrįstą laiką pašalinti pažeidimus, kad tokių sankcijų taikyti neprireiktų.

(13)  Geriau organizuotas administracinis valstybių narių bendradarbiavimas padidintų keliose valstybėse narėse veikiančių įmonių priežiūros veiksmingumą ir padėtų sumažinti administracines išlaidas. Elektroniniai įmonių registrai, sujungti Europos mastu nepažeidžiant Bendrijos taisyklių dėl asmens duomenų apsaugos, gali palengvinti šį bendradarbiavimą ir sumažinti su kontrole susijusias įmonių ir institucijų išlaidas. Nacionaliniai elektroniniai registrai jau veikia daugelyje valstybių narių. Taip pat jau sukurta valstybių narių registrų sujungimo infrastruktūra. Sistemingesnis naudojimasis šiais nacionaliniais įmonių registrais ir bendru jų tinklu Europos mastu pareikalautų mažiau išlaidų ir, be to, padėtų smarkiai sumažinti administracines kontrolės išlaidas ir padidintų jos veiksmingumą.

(14)  Kai kurie šiuose registruose tvarkomi duomenys, susiję su pažeidimais ir sankcijomis, yra asmeninio pobūdžio. Todėl valstybės narės turi imtis reikiamų priemonių, kad valstybės institucijų atliekamos duomenų tvarkymo priežiūros, atitinkamų asmenų susipažinimo su duomenimis teisės ir užginčijimo teisės klausimais būtų laikomasi 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (EB) Nr. 95/46/EB dėl asmenų apsaugos ir laisvo tokių duomenų judėjimo(7). Pagal šį reglamentą tokius duomenis reikia saugoti ne trumpiau kaip dvejus metus, kad diskvalifikuotos įmonės negalėtų įsisteigti kitose valstybėse narėse.

(15)  Norint užtikrinti greitą ir veiksmingą valstybių narių keitimąsi informacija ir garantuoti, kad vežėjai nedarytų sunkių pažeidimų ir būtų atgrasyti juos daryti ne savo įsisteigimo valstybėse narėse, labai svarbu sujungti nacionalinius registrus. Siekiant atlikti sujungimą, reikia kartu apibrėžti tikslų duomenų, kuriais bus keičiamasi, formatą ir technines mainų procedūras.

(16)  Kad valstybės narės informacija galėtų keistis veiksmingai, reikia paskirti kontaktines valstybių institucijas ir tiksliau apibrėžti kai kurias bendras procedūras dėl minimalios perduodamos informacijos ir jos perdavimo terminų.

(17)  Siekiant palengvinti įsisteigimo laisvės įgyvendinimą, atitinkamus vežėjo kelių transportu kilmės šalies išduotus dokumentus reikia pripažinti pakankamais gerai reputacijai, reikalingai norint verstis minėta veikla priimančioje valstybėje narėje, įrodyti, tačiau prieš tai patikrinti, ar atitinkami asmenys savo kilmės valstybėje narėje nebuvo paskelbti negalinčiais eiti pareigų.

(18)  Pagal šį reglamentą įsisteigimo valstybėje narėje išduotas bendro pavyzdžio profesinės kompetencijos pažymėjimas turi būti pripažįstamas pakankamu įrodymu ir palengvinti įsisteigimo laisvės įgyvendinimą.

(19)  Reikalinga glaudesnė šio reglamento nuostatų taikymo kontrolė Bendrijos lygiu, o tam reikia, kad Komisija reguliariai teiktų ataskaitas apie kelių transporto sektoriaus įmonių reputaciją, finansinį pajėgumą ir profesinę kompetenciją, parengtas remiantis pagal nacionalinius registrus parengtomis ataskaitomis.

(20)  Valstybės narės turi numatyti sankcijas, taikytinas už šio reglamento nuostatų pažeidimus. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(21)  Kadangi planuojamos veiklos tikslų – modernizuoti profesinės vežimo veiklos ėmimosi taisykles, siekiant užtikrinti vienodesnį ir lengvai palyginamą jų taikymą valstybėse narėse – valstybės narės pakankamai įgyvendinti negali ir tuos tikslus geriau įgyvendinti Bendrijos mastu, Bendrija laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje numatyto subsidiarumo principo gali imtis priemonių. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(22)  Šiam reglamentui įgyvendinti būtina priimti priemones laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, kuriame nustatyta Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarka(8).

(23)  Ypač svarbu pavesti Komisijai sudaryti sunkių pažeidimų, dėl kurių tam tikromis aplinkybėmis vežėjai kelių transportu gali prarasti reikalaujamą gerą reputaciją, kategorijų, tipų ir sunkumo lygių sąrašą, taip pat suderinti su technikos pažanga šio reglamento priedą dėl privalomųjų žinių, į kurias reikia atsižvelgti pripažįstant profesinę kompetenciją valstybėse narėse, ir priedą dėl profesinės kompetencijos pažymėjimo pavyzdžio, ▐sudaryti ▐pažeidimų, dėl kurių valdžios institucijos tam tikromis aplinkybėmis, laikydamosi proporcingumo pažeidimo pobūdžiui principo, gali svarstyti galimybę sustabdyti arba panaikinti leidimą verstis profesine veikla arba paskelbti vežėją nebetinkančiu eiti pareigas, sąrašą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas arba jį papildyti įrašant naujas neesmines nuostatas, jos turi būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Veiksmingumo sumetimais, įprastai reguliavimo procedūrai su tikrinimu taikomas laikotarpis profesinės kompetencijos pažymėjimo pavyzdžio atnaujinimui turėtų būti sutrumpintas.

(24)  Direktyva 96/26/EB turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šis reglamentas reglamentuoja sąlygas, kurių būtina laikytis siekiant imtis profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygas ir vertimąsi šia profesine veikla.

2.  Šis reglamentas taikomas visoms Bendrijoje įsisteigusioms įmonėms, kurios verčiasi profesine vežimo kelių transportu veikla. Jis taip pat taikomas įmonėms, ketinančioms verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, ir laikoma, kad minimoms įmonėms, užsiimančioms profesine vežimo kelių transportu veikla, tam tikrais atvejais priskiriamos įmonės, ketinančios imtis tokios veiklos.

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, šis reglamentas netaikomas:

   a) įmonėms, vežančioms krovinius kelių transportu tik variklinėmis transporto priemonėmis arba transporto priemonių junginiais, kurių bendroji masė mažesnė kaip 3,5 tonos. Tačiau valstybės narės visoms arba daliai transporto operacijų gali nustatyti mažesnę bendrąją masę;
   b) įmonėms, užsiimančioms ▐keleivių vežimo kelių transportu operacijomis tik ne komercijos tikslais nemokamai, kurioms keleivių vežimas kelių transportu nėra pagrindinė veikla ir kurių transporto priemones vairuoja jų pačių darbuotojai;
   c) įmonėms, vežančioms krovinius kelių transportu tik variklinėmis transporto priemonėmis, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 40 km per valandą.

2 straipsnis

Apibrėžtys

║ Šiame reglamente taikomos šios apibrėžtys:

   a) profesinė vežimo kelių transportu veikla – keleivių arba krovinių vežimo kelių transportu profesinė veikla;
   b) profesinė krovinių vežimo kelių transportu veikla – įmonės, vežančios krovinius variklinėmis transporto priemonėmis arba transporto priemonių junginiais už atlygį, veikla;
   c) profesinė keleivių vežimo kelių transportu veikla – įmonės, kuri specialiai sukonstruotomis ir įrengtomis transporto priemonėmis, pritaikytomis vežti daugiau kaip devynis asmenis, įskaitant vairuotoją, ir skirtomis tam tikslui, teikia viešąsias ar konkrečioms naudotojų kategorijoms skirtas vežimo paslaugas už vežamo asmens arba kelionių organizatoriaus mokamą atlygį, veikla;
   d) įmonė – fizinis arba juridinis pelno siekiantis ar nesiekiantis asmuo, juridinio asmens statuso neturintis pelno siekiantis ar nesiekiantis asmenų susivienijimas ar grupė arba valstybinė įstaiga, turinti savarankiško juridinio asmens statusą ar pavaldi tokį statusą turinčiai institucijai;
   e) transporto vadybininkas – įmonės samdomas fizinis asmuo, arba individualios įmonės atveju jos savininkas arba, kai numatyta, kitas sutartimi jo paskirtas fizinis asmuo, nuolatos ir faktiškai vadovaujantis tos įmonės transporto veiklai;
   f) leidimas verstis profesine vežimo kelių transportu veikla –administracinis sprendimas, kuriuo įmonei, atitinkančiai šiame reglamente nustatytas sąlygas, suteikiama teisė verstis profesine vežimo kelių transportu veikla;
   g) kompetentinga institucija – valstybės narės nacionalinė, regioninė ar vietos valdžios institucija, kuri prieš suteikdama leidimą verstis profesine veikla tikrina, ar įmonė atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas, ir kuri įgaliota išduoti, sustabdyti arba panaikinti leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla;

h)   įsisteigimo valstybė narė – valstybė narė, kurioje įmonė įsisteigusi, neatsižvelgiant į tai,

ar tos įmonės transporto vadybininkas kilęs iš kitos šalies.

3 straipsnis

Vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla reikalavimai

Įmonės, užsiimančios profesine vežimo kelių transportu veikla ║ turi atitikti šiuos reikalavimus:

   a) būti faktiškai ir nuolat įsisteigusios vienoje iš valstybių narių, kaip numatyta 5 straipsnyje;
   b) būti geros reputacijos, kaip numatyta 6 straipsnyje;
   c) būti tinkamo finansinio pajėgumo, kaip numatyta 7 straipsnyje;
   d) turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją, kaip numatyta 8 straipsnyje.

Kiekvienam šių reikalavimų atitikti privalomos sąlygos nurodytos II skyriuje. Šis reglamentas nedraudžia valstybėms narėms nustatyti papildomų sąlygų, privalomų įmonėms, siekiančioms gauti leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla.

4 straipsnis

Transporto vadybininkas

1.  Įmonė, užsiimanti profesine vežimo kelių transportu veikla, nurodo ▐ne mažiau kaip vieną fizinį asmenį, transporto vadybininką, atitinkantį 3 straipsnio b ir d punktuose nustatytus reikalavimus ir taip pat šias sąlygas:

   a) faktiškai ir nuolatos vadovauti įmonės transporto veiklai;
   b) turėti realius ryšius su įmone, kitaip tariant, būti įmonės darbuotoju, partneriu, vadovu, akcininku arba turėti su ja panašių sutartinių santykių, arba jai vadovauti, arba, jei įmonė yra fizinis asmuo, būti tuo asmeniu, arba, jei įmonė yra ūkinė bendrija, turėti teisę atstovauti jai teisiškai ir jos vardu priimti įpareigojančius sprendimus;
   c) gyventi valstybėje narėje.

Įmonė praneša apie vieną ar kelis paskirtus transporto vadybininkus kompetentingai institucijai.

2.  Jei įmonė neatitinka 3 straipsnio d punkte nurodyto profesinės kompetencijos reikalavimo, kompetentinga institucija gali išduoti leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla net jei nėra paskirtas transporto vadybininkas, kaip reikalaujama pagal 1 dalį, su sąlyga, kad:

Transporto vadybininkas praranda šiame reglamente numatytą gerą reputaciją, jei vykdant jo vadovaujamą transporto veiklą padaromi sunkūs arba pakartotiniai tam tikrą nustatytą ribą viršijantys 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti pažeidimai.

   a) jis nurodo ▐kitą fizinį asmenį, gyvenantį valstybėje narėje, kuris atitinka 3 straipsnio b ir d punktuose nurodytus reikalavimus ir kuris sutartimi įgaliotas veikti kaip transporto vadybininkas įmonės vardu, ir praneša apie jį kompetentingai institucijai;
   b) sutartyje, siejančioje įmonę ir transporto vadybininką, nurodomos užduotys, kurias reikia nuolat vykdyti, ir apibrėžiama jo, kaip transporto vadybininko, atsakomybė; prie užduočių aprašymo ypač svarbu nurodyti su transporto priemonių priežiūros valdymu ir remontu, sutarčių ir transporto dokumentų kontrole, apskaita, krovinių ar paslaugų paskirstymu vairuotojams ir transporto priemonėms ir saugumo procedūrų kontrole susijusias užduotis;
   c) paskirtasis asmuo kaip transporto vadybininkas vadovauja ne daugiau kaip keturių skirtingų įmonių transporto veiklai. Kompetentinga institucija gali nustatyti didžiausią leistiną transporto priemonių skaičių, už kurias atsakingas transporto vadybininkas, tačiau šis vienam transporto vadybininkui tenkantis transporto priemonių skaičius negali viršyti 50;
   d) paskirtasis asmuo yra nepriklausomas nuo kitų įmonių, užsakančių, kad įmonė teiktų transporto paslaugas, arba atliekančių vežimą įmonės užsakymu.

II SKYRIUS

Privalomosios sąlygos

5 straipsnis

Sąlygos, susijusios su įsisteigimo reikalavimu

3 straipsnio a punkte nurodytą reikalavimą atitinkanti įmonė susijusioje valstybėje narėje privalo:

   a) turėti buveinę ║ ir patalpas, kuriose tiek, kiek nustatyta įstatymuose, laiko savo įmonės dokumentus, ypač visus buhalterinius, administracinius personalo ir kitus dokumentus saugotinose duomenų laikmenose, su kuriais turi teisę susipažinti leidimą verstis profesine veikla suteikianti institucija, kontroliuojanti šiame reglamente nustatytų sąlygų laikymąsi, laikantis visų atitinkamų reikalavimų dėl asmens duomenų apsaugos;
   b) turėti nuosavybės teise arba kita forma –pagal paskolą įsigytų, nuomos, išperkamosios nuomos arba pagal pirkimo sutartį – jai priklausančią vieną ar daugiau transporto priemonių, registruotų ▐toje valstybėje narėje;
   c) veiksmingai ir nuolat vykdyti veiklą toje valstybėje narėje įsteigtame centre, kuris disponuoja visa būtina įranga ir paprašyta įrodyti, kur toje valstybėje narėje ji laiko transporto priemones, kol jos nenaudojamos.

6 straipsnis

Sąlygos, susijusios su geros reputacijos reikalavimu

1.  Kaip nurodyta 3 straipsnio b punkte ir atsižvelgiant į 2 dalį, valstybės narės nustato sąlygas, kurias įmonė ir transporto vadybininkas pagal šį reglamentą turi laikytis, kad atitiktų geros reputacijos reikalavimą.

Šios sąlygos apima šiuos reikalavimus:

  a) jokia rimta priežastis nekelia abejonių dėl ▐geros transporto įmonės, transporto vadybininkų ar kitų atitinkamų asmenų, reputacijos, kaip antai teistumas ar sankcijos už bet kokius sunkius galiojančių nacionalinių taisyklių pažeidimus šiose srityse:
   i) komercinė teisė;
   ii) bankroto teisė;
   iii) užmokestis už šią profesinę veiklą ir įdarbinimo sąlygos;
   iv) kelių eismas;
   v) profesinė atsakomybė; ir
   vi) prekyba žmonėmis ir narkotikais;
  b) transporto vadybininkas ar transporto įmonė vienoje ar daugiau valstybių narių nėra teisti už sunkius ▐Bendrijos teisės aktų pažeidimus, visų pirma susijusius su:

   i) vairuotojų vairavimo ir poilsio laiku, darbo laiku ir kontrolės prietaisų įrengimu bei naudojimu; turėtų būti tikrinama, ar šių reikalavimų nuolat laikomasi, ar duomenys archyvuojami, taip pat ar gauti asmens duomenys saugomi;
   ii) didžiausiu leistinu tarptautinio transporto komercinių transporto priemonių svoriu ir matmenimis;
   iii) pradine vairuotojų kvalifikacija ir jų kvalifikacijos tobulinimu;
   iv) technine komercinių transporto priemonių būkle, įskaitant privalomą variklinių transporto priemonių techninę apžiūrą;
   v) patekimu į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką arba su patekimu į keleivių vežimo rinką;
   vi) pavojingų krovinių vežimo kelių transportu saugumu;
   vii) greičio ribotuvų įrengimu ir naudojimu tam tikrų kategorijų transporto priemonėse;
   viii) vairuotojo pažymėjimu;
   ix) sąlygomis, kurių būtina laikytis siekiant imtis profesinės veiklos.

2.   1 dalies b punkte nustatytiems reikalavimams vykdyti:

   a) teistumo arba baudų, skirtų transporto vadybininkui arba transporto įmonei vienoje ar daugiau valstybių narių už sunkiausius Bendrijos taisyklių pažeidimus, nustatytus III priede, pasekmė – prarasta gera reputacija, sprendimas dėl reputacijos priimamas po tinkamai atliktos administracinės procedūros ir, prireikus, po patikrinimo įmonės patalpose, nebent kompetentinga institucija, atsižvelgusi į išimtines ir tinkamai pagrįstas priežastis, nustatytų, kad toks sprendimas neproporcingas pažeidimų sunkumui. Tokiu atveju išimtinės ir tinkamai pagrįstos priežastys įrašomos į nacionalinį registrą ir nurodomos 25 straipsnio 1 dalyje minėtoje ataskaitoje. Priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, susijusias su III priedo pakeitimu, siekiant atsižvelgti į Bendrijos acquis kelių transporto srityje raidą, patvirtinamos taikant 24 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu;
   b) Komisija ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 1 d. patvirtina pažeidimų, dėl kurių gali būti prarasta gera reputacija, kategorijų, tipų ir sunkumo laipsnių sąrašą. Valstybės narės, nustatydamos patikrinimų pagal 11 straipsnio 2 dalį prioritetus, atsižvelgia į informaciją apie tuos pažeidimus, įskaitant informaciją, gautą iš kitų valstybių narių.

Priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šio reglamento neesmines nuostatas, susijusias su šiuo sąrašu, patvirtinamos taikant 24 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Šiuo tikslu Komisija ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 1 d.:

   i) nustato dažniausiai pasitaikančių pažeidimų kategorijas ir tipus;
   ii) nustato pažeidimų sunkumo laipsnį pagal galimą mirties arba sunkių sužeidimų pavojų; ir
   iii) pateikia pažeidimų dažnumo ribą, kurią viršijus smulkūs pakartotiniai pažeidimai laikomi sunkesniais, atsižvelgiant į vairuotojų, kurie vykdė vežimo veiklą vadovaujant transporto vadybininkui, skaičių.

3.  Geros reputacijos reikalavimas laikomas nepatenkintu, kol pagal šioje srityje galiojančias nacionalinės teisės normas nebuvo pritaikyta reabilitavimo arba kita tokio paties poveikio priemonė.

7 straipsnis

Sąlygos, susijusios su finansinio pajėgumo reikalavimu

1.  Pagal 3 straipsnio c punkto reikalavimą, įmonė privalo gebėti bet kuriuo finansinių metų laikotarpiu vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Todėl įmonė turi parodyti, pagrįsdama savo metinėmis ataskaitomis, patvirtintomis auditoriaus arba kito tinkamai įgalioto asmens, kad kiekvienais metais ji disponuoja kapitalu ir atsargomis, kurių vertė ne mažesnė kaip 9 000 EUR vienai naudojamai transporto priemonei ir po 5 000 EUR kiekvienai papildomai transporto priemonei.

Kiek kapitalo turima, įrodoma teikiant patvirtintą prekybos balanso ataskaitą arba mokestinę balanso ataskaitą. Asmenys, norėdami pradėti verstis vežėjo kelių transportu

veikla, turi pateikti patvirtintą finansinio laikotarpio pradžios balanso ataskaitą.

Taikant šį reglamentą euro vertė nustatoma kas metai nacionalinėmis valstybių narių, nedalyvaujančių trečiajame etape, valiutomis. Taikomas pirmąją spalio mėnesio darbo dieną nustatomas ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas kursas. Jis įsigalioja kitų kalendorinių metų sausio 1 dieną.

Pirmoje pastraipoje nurodytos atskaitomybės pozicijos suprantamos kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 78/660/EEB, grindžiamoje Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių(9).

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies kompetentinga institucija gali leisti įmonei pakankamą finansinį pajėgumą įrodyti pateikiant vieno ar kelių bankų ar kitų finansinių institucijų, įskaitant draudimo kompanijų, banko garantiją arba kitos lygiavertės priemonės patvirtinimą sumai, nurodytai 1 dalies a punkte. Leidimą verstis profesine veikla suteikianti kompetentinga institucija gali pasinaudoti banko garantija arba draudimu ir tokia garantija gali būti atšaukta tik gavus jos sutikimą. Kompetentinga institucija nustato ir sąlygas, kurioms esant galima pasinaudoti banko garantija ar draudimu ir atšaukti ją kitų kreditorių labui.

3.  1 dalyje nurodyta metinė atskaitomybė arba 2 dalyje nurodyta banko garantija, kurias reikia patikrinti, yra valstybės narės, kurioje prašoma išduoti leidimą verstis profesine veikla, teritorijoje įsisteigusio ūkio subjekto, o ne kitų kitoje valstybėje narėje įsisteigusių subjektų atskaitomybė arba garantija.

8 straipsnis

Sąlygos, susijusios su profesinės kompetencijos reikalavimu

1.  Pagal 3 straipsnio d punkte nurodytus reikalavimus atitinkamas asmuo ar asmenys turi turėti žinių, atitinkančių I priedo I dalyje nurodytą išsilavinimo lygį tame priede išvardytose srityse. Šios žinios tikrinamos per privalomą egzaminą raštu, kuris, jei valstybė narė nusprendžia, gali būti papildytas egzaminu žodžiu. Šie egzaminai organizuojami I priedo II dalyje nustatyta tvarka.

2.  Atitinkami asmenys šiuos egzaminus laiko jų gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

3.  Tik valstybių narių specialiai akredituotos įstaigos ir organizacijos gali pagal apibrėžtus kriterijus organizuoti egzaminus raštu ir žodžiu profesinei kompetencijai nustatyti. Valstybės narės reguliariai tikrina, ar jos akredituotų įstaigų ir organizacijų rengiamų egzaminų sąlygos atitinka I priedo nuostatas.

4.  Valstybės narės pagal savo pasirinktus tarpusavyje suderinamus kriterijus akredituoja organizacijas, galinčias kandidatams teikti kokybišką veiksmingai egzaminui parengiantį mokymą, taip pat kompetencijos tobulinimo kursus, per kuriuos atnaujinamos to pageidaujančių transporto vadybininkų žinios. Valstybės narės reguliariai tikrina, ar šios organizacijos ir nuolat atitinka kriterijus, pagal kuriuos buvo akredituotos.

5.  Valstybės narės nuo egzamino gali atleisti asmenis, kurie įrodo turį ne mažesnę kaip 10 metų nenutrūkstamą praktinę vadovaujamo darbo patirtį transporto įmonėje, įgytą iki šio Reglamento paskelbimo.

6.  Valstybės narės gali skatinti transportų vadybininkų mokymą, kaip nurodyta I priede, ir egzaminus, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje, rengiamus kas dešimt metų transporto vadybininkams, siekiant užtikrinti, kad vadybininkai susipažintų su šio sektoriaus pasiekimais.

7.  Valstybės narės turi užtikrinti, kad darbo patirties turintys transporto vadybininkai, nusprendę po penkerių metų pertraukos vėl verstis šia profesine veikla, išklausytų pakartotinio mokymo kursus ir susipažintų su naujausia informacija, kuri būtina jų tęstinei profesinei kompetencijai ir žinioms, susijusioms su naujausiais šiai profesijai taikomais teisės aktais, užtikrinti.

8.  Valstybė narė ▐toje pačioje valstybėje narėje išduotą aukštojo mokslo ar techninio išsilavinimo diplomą, konkrečiai nurodyta šiam tikslui, turinčius asmenis, kurie mokėsi I priede išvardytų dalykų, gali atleisti nuo ▐diplome nurodytų dalykų kurso ir nuo egzaminų.

9.  3 dalyje nurodytos įstaigos arba organizacijos išduoda pažymėjimus, patikrinusios profesinę kompetenciją. Šis pažymėjimas neperleidžiamas jokiam kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Jis atitinka II priede pateiktą pažymėjimo pavyzdį, ir pažymimas išduodančios įstaigos arba organizacijos antspaudu arba spaudu.

10.  Komisija derina I ir II priedus su technikos pažanga. Šios priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šio reglamento neesmines nuostatas, I priedo atveju patvirtinamos taikant 24 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, o II priedo atveju – taikant 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

11.  Keitimasis patirtimi ir informacija apie mokymus, egzaminus ir akreditavimą aktyviai skatinamas daugiausia, bet ne išimtinai, pasitelkiant 24 straipsnyje nurodytą komitetą ar bet kurią kitą Komisijos paskirtą organizaciją.

III SKYRIUS

Leidimas ir priežiūra

9 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar kelias kompetentingas institucijas, atsakingas už tinkamą šio reglamento vykdymą. Šios kompetentingos institucijos yra įgaliotos:

   a) nagrinėti įmonių pateiktus prašymus;
   b) suteikti leidimą verstis profesine veikla, taip pat jį sustabdyti arba panaikinti;
   c) paskelbti fizinį asmenį netinkamu eiti transporto vadybininko pareigas ir vadovauti įmonės transporto veiklai;
   d) vykdyti reikiamą kontrolę tikrinant, kaip įmonės atitinka 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

2.  Kompetentingos institucijos viešai paskelbia visas pagal šį reglamentą nustatytas sąlygas, galimas kitas nacionalinio lygio nuostatas ir tvarkas, kurių turi laikytis prašymų pateikėjai, bei atitinkamus paaiškinimus.

10 straipsnis

Prašymų nagrinėjimas ir registravimas

1.  Transporto įmonei, kuri atitinka 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus, pateikus prašymą, leidžiama verstis profesine vežimo kelių transportu veikla. Kompetentinga institucija įsitikina, kad prašymą pateikusi įmonė atitinka minėtame straipsnyje nurodytus reikalavimus.

2.  Kompetentinga institucija atsakinga už tai, kad 15 straipsnyje nurodytame elektroniniame registre būtų atnaujinami duomenys ir už jo priežiūrą.

Kompetentinga institucija įrašo į 15 straipsnyje nurodytą elektroninį registrą oficialų įmonės pavadinimą, jos nurodyto transporto vadybininko pavardę, nurodydama, ar jis tinkamas vykdyti transporto valdymą, buveinės adresą, turimų transporto priemonių skaičių ir, jei leidimas galioja tarptautiniams vežimams, Bendrijos licencijos ir patvirtintų kopijų serijos numerius.

3.  Kompetentinga institucija prašymą leisti verstis profesine veikla turi išnagrinėti kuo greičiau, bet ne per ilgesnį nei trijų mėnesių laikotarpį.

   4. Nuo 2012 m. sausio 1 d. kompetentinga institucija, vertindama įmonės reputaciją, kilus abejonių, tikrina, ar paskirtasis (paskirtieji) transporto vadybininkas (vadybininkai) kurioje nors valstybėje narėje tuo metu, kai pradedamas taikyti reglamentas, nėra paskelbti netinkantys vadovauti įmonės transporto veiklai 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

5.  Pasikeitus 2 dalyje nurodytiems duomenims įmonės, turinčios leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, apie juos per 28 dienas praneša šį leidimą išdavusiai kompetentingai institucijai.

11 straipsnis

Kontrolė

1.  Kompetentingos institucijos prižiūri, kad įmonės, kurioms buvo suteikti leidimai verstis profesine vežimo kelių transporto veikla, nuolatos atitiktų 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Todėl kas penkerius metus jos tikrina, ar įmonės vis dar atitinka kiekvieną iš šių reikalavimų.

Komisija nustato reguliarių tikrinimų dažnumą atsižvelgdama į techninę pažangą, ypač į nacionalinius elektroninius registrus, kaip numatyta 15 straipsnyje. Kadangi šios priemonės yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jos turi būti patvirtintos taikant 24 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.  Be 1 dalyje numatytų patikrinimų, kompetentingos institucijos dar atlieka tikslinę įmonių, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB(10) 9 straipsnį valstybių narių įdiegtą sistemą laikomų rizikingomis, kontrolę. Valstybės narės į šią rizikos klasifikavimo sistemą įtraukia visus šio reglamento 6 straipsnyje nurodytus pažeidimus.

3.  Komisijai paprašius, valstybė narė turi atlikti reikalaujamą kontrolę ir patikrinti, ar įmonė vis dar atitinka sąlygas, kurių būtina laikytis siekiant imtis profesinės veiklos. Valstybė narė informuoja Komisiją apie pastarosios prašymu atliktos kontrolės rezultatus ir priemones, kurių buvo imtasi, jei buvo nustatyta, kad įmonė nebeatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

12 straipsnis

Įspėjimo ir leidimų panaikinimo procedūra

1.  Jei kompetentinga institucija nustato, kad yra tam tikra rizika, jog įmonė nebeatitinka 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, kompetentinga institucija praneša apie tai įmonei. Jei kompetentinga institucija nustato, kad vienas iš šių reikalavimų nebevykdomas, kompetentinga institucija gali nustatyti tam tikrą terminą, iki kurio įmonė turi ištaisyti padėtį:

   a) ne ilgesnis kaip trijų mėnesių terminas naujam transporto vadybininkui pasamdyti, jei esamas vadybininkas nebeatitinka geros reputacijos ar profesinės kompetencijos sąlygų; terminas gali būti pratęsiamas dar trims mėnesiams transporto vadybininko mirties arba fizinės negalios atveju;
   b) ne ilgesnis kaip trijų mėnesių terminas, tuo atveju kai įmonė turi ištaisyti padėtį įrodydama turinti nuolatinę ir faktinę buveinę;
   c) ne ilgesnis kaip šešių mėnesių terminas, jei nevykdomas finansinio pajėgumo reikalavimas, per kurį turi būti sudarytas finansinis planas su realiomis prognozėmis, kad nuo kitų finansinių metų finansinio pajėgumo reikalavimas nebebus pažeistas.

2.  Kompetentinga institucija gali pareikalauti iš įmonių, kurių leidimo verstis veikla galiojimas sustabdytas ar panaikintas, kad prieš taikant reabilitavimo priemonę jų transporto vadybininkai išklausytų mokymo kursą ir išlaikytų 8 straipsnyje nurodytą egzaminą.

3.  Jei kompetentinga institucija nustato, kad įmonė nebeatitinka 3 straipsnyje nustatyto vieno ar kelių reikalavimų, ji sustabdo arba panaikina įmonei suteiktą leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla ne vėliau kaip per 1 dalyje nurodytą laikotarpį.

13 straipsnis

Transporto vadybininko paskelbimas netinkamu eiti pareigas

1.  Sunkių pažeidimų, kurie, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies b punkte, laikomi sunkiais dėl jų sistemingo, tyčinio pobūdžio arba todėl, kad buvo mėginta nuslėpti faktus, ir už kuriuos atsakingas transporto vadybininkas, atveju kompetentinga institucija skelbia įmonės, kurios leidimas buvo panaikintas, transporto vadybininką netinkamu vadovauti įmonės transporto veiklai.

2.  Kol, atsižvelgiant į atitinkamas nacionalines nuostatas, nepritaikoma reabilitavimo priemonė, 8 straipsnio 9 dalyje nurodytas profesinės kompetencijos pažymėjimas, priklausantis netinkamu vadovauti transporto veiklai paskelbtam asmeniui, negalioja nė vienoje valstybėje narėje.

14 straipsnis

Kompetentingų institucijų sprendimai ir apeliacijos

1.  Pagal šį reglamentą valstybių narių kompetentingų institucijų priimti neigiami sprendimai, įskaitant sprendimą atmesti prašymą, sustabdyti ar panaikinti jau išduotą leidimą ir paskelbti transporto vadybininką netinkamu eiti pareigas, turi būti pagrįsti.

Priimant tokį sprendimą atsižvelgiama į turimą informaciją apie įmonės arba vieno iš jos transporto vadybininkų kitose valstybėse narėse padarytus pažeidimus, galinčius pakenkti įmonės gerai reputacijai, taip pat į visą kitą kompetentingos institucijos turimą informaciją.

Sprendime nurodomos reabilitavimo priemonės, taikomos leidimo galiojimo sustabdymo arba asmens paskelbimo netinkamu eiti pareigas atvejais.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad ▐ įmonėms ir atitinkamiems asmenims būtų sudaryta galimybė pateikti skundą ▐dėl 1 dalyje nurodytų sprendimų, įskaitant apeliacinį skundą teismui.

IV SKYRIUS

Paprastinimas ir administracinis bendradarbiavimas

15 straipsnis

Nacionaliniai elektroniniai registrai

1.  Šio reglamento, ypač jo 10, 11, 12, 13 ir 25 straipsnių, įgyvendinimo tikslais kiekviena valstybė narė pildo nacionalinį elektroninį kelių transporto įmonių ir transporto vadybininkų, kuriems valstybės įgaliota kompetentinga institucija yra išdavusi leidimus verstis vežimo kelių transportu verslu, registrą. Šio registro duomenų tvarkymą prižiūri specialiai tam paskirta valstybės institucija, taip pat atsakinga už šių duomenų naudojimą ir už jų atnaujinimą. Vienoje nacionalinio elektroninio registro dalyje pateikiami viešai prieinami duomenys, o kitoje – konfidencialūs duomenys. Elektroninis registras tiesiogiai prieinamas visoms 9 straipsnyje nurodytoms atitinkamos valstybės kompetentingoms institucijoms. Elektroninio registro dalis, kurioje pateikiami konfidencialūs duomenys, prieinama ir kitoms valdžios institucijoms, o ne tik kompetentingoms institucijoms, tik jei jos yra gavusios tinkamus įgaliojimus dėl kelių transporto kontrolės bei sankcijų taikymo ir jų pareigūnai yra prisaikdinti.

Komisija kartu su valstybėmis narėmis ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 1 d. nustato minimalią duomenų, kurie turi būti įrašomi į nacionalinį elektroninį registrą, sudėtį.

Nacionalinio elektroninio registro dalyje, susijusioje su valstybės narės kelių transporto įmonėmis, turi būti šie duomenys:

   a) įmonės pavadinimas ir juridinis statusas;
   b) įmonės buveinės adresas;
   c) transporto vadybininkų, nurodytų kaip atitinkančių geros reputacijos ir profesinės kompetencijos reikalavimus, pavardės ir įgalioto atstovo pavardė (jei skiriasi);
   d) leidimo tipas, automobilių, kuriems jis buvo išduotas, skaičius ir, prireikus, Bendrijos licencijos bei patvirtintų kopijų serijos numeriai, ir kiekvienos transporto priemonės, su leidimu eksploatuojamos ne įmonės įsisteigimo valstybėje narėje, registracijos numeris;
   e) sunkių pažeidimų ▐, už kuriuos per paskutinius dvejus metus buvo taikytos sankcijos, skaičius, kategorija ir tipas;
   f) asmenų, kurie per dvejus paskutinius metus buvo paskelbti netinkamais vadovauti įmonės transporto veiklai, pavardės ir taikomos reabilitavimo priemonės.

Nacionalinio elektroninio registro dalyje, susijusioje su valstybės narės kelių transporto vadybininkais, turi būti šie duomenys:

   a) transporto vadybininko, kuris laikomas tinkamas valdyti transporto veiklą ar įmonę, pavardė;
   b) vienos ar kelių valdomų įmonių pavadinimas, juridinis statusas ir adresas;

Valstybės narės gali nuspręsti laikyti trečios pastraipos e ir f punktuose nurodytą informaciją atskiruose registruose. Tokiu atveju atitinkami duomenys pateikiami gavus prašymą arba prieinami tiesiogiai visoms atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Prašoma informacija pateikiama per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo datos.

Bet kuriuo atveju trečios pastraipos e ir f punktuose nurodyta informacija prieinama ne tik kompetentingoms institucijoms, bet ir kitoms valdžios institucijoms tik tada, jei jos yra gavusios tinkamus įgaliojimus dėl kelių transporto kontrolės bei baudų taikymo ir jų pareigūnai yra prisaikdinti arba kitaip formaliai įsipareigoję išsaugoti slaptumą.

2.  Duomenys apie įmonę, kurios leidimas buvo ▐ sustabdytas arba panaikintas, registre saugomi dvejus metus nuo datos, kai baigia galioti sprendimas dėl leidimo sustabdymo arba panaikinimo, ir po to nedelsiant pašalinami iš registro.

Duomenys apie bet kokį asmenį, paskelbtą netinkamu verstis šia profesine veikla, registre saugomi tol, kol pagal 6 straipsnio 3 dalyje išdėstytas nuostatas vėl pripažįstama šio asmens gera reputacija. Po minėto reabilitavimo arba lygiaverčių priemonių minėtieji duomenys nedelsiant pašalinami.

Į šiuos duomenis yra įtraukiama informacija apie priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas sustabdyti arba panaikinti leidimą, arba paskelbti asmenį netinkamą eiti pareigas, ir atitinkamo sprendimo galiojimo trukmė.

3.  Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad visi elektroniniame registre esantys duomenys, ypač nurodyti 1 dalies trečios pastraipos e ir f punktuose, būtų atnaujinami ir tikslūs.

4.  Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, kad nacionaliniai elektroniniai registrai būtų sujungti Bendrijos lygiu ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. Registrai sujungiami taip, kad bet kuri bet kurios valstybės narės kompetentinga institucija ir Komisija galėtų susipažinti su visų valstybių narių elektroniniais registrais. Komisija turi imtis visų iniciatyvų, kad šios dalies nuostatų įgyvendinimas būtų sklandesnis.

5.  4 dalies nuostatoms įgyvendinti Komisija 24 straipsnio 2 dalyje nurodyta patariamąja procedūra tvirtina bendras sąlygas dėl duomenų, kuriais keičiamasi, formato, techninių automatinio prisijungimo prie kitų valstybių narių elektroninių registrų tvarkos.

16 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

║ Direktyvai 95/46/EB taikyti valstybės narės ypač užtikrina, kad:

   a) asmenys būtų informuojami, kada jų duomenys registruojami arba kai planuojama juos perduoti trečiosioms šalims. Pateikiamoje informacijoje nurodomas tikslus už duomenų tvarkymą atsakingos institucijos pavadinimas, tvarkomų duomenų pobūdis ir paskirtis;
   b) visiems asmenims būtų sudaryta galimybė už duomenų tvarkymą atsakingoje institucijoje susipažinti su savo duomenimis. Tokia teisė užtikrinama be apribojimų, pagrįstos trukmės laikotarpiais, pakankamai greitai ir nesukuriant pernelyg didelių išlaidų ▐prašytojui;
   c) visiems asmenims būtų sudaryta galimybė pareikalauti pataisyti, ištrinti ar užblokuoti su juo susijusius duomenis, jei jie yra neišsamūs arba netikslūs;
   d) visiems asmenims sudaryti galimybę pagrįstais ir būtinais atvejais nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi. Pagrįstais nesutikimo atvejais, atitinkami duomenys nebegali būti tvarkomi.

17 straipsnis

Administracinis valstybių narių bendradarbiavimas

1.  Jei valstybė narė nustato įmonės, turinčios kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą leidimą, padarytą pažeidimą, kurio sunkumo lygis šiame reglamente nustatyta tvarka leidžia sustabdyti ar panaikinti leidimą, valstybė narė kitai valstybei narei perduoda visą turimą informaciją apie šį pažeidimą ir už jį paskirtas sankcijas.

2.  Valstybės narės paskiria kontaktinę valstybės instituciją, atsakingą už keitimąsi informacija su kitomis valstybėmis narėmis šio reglamento įgyvendinimo tikslu. Valstybės narės ne vėliau nei iki ...(11) Komisijai praneša savo kontaktinės institucijos pavadinimą ir adresą. Komisija sudaro visų valstybių kontaktinių institucijų sąrašą ir jį perduoda valstybėms narėms.

3.  Šiame reglamente nustatyta tvarka keisdamosi informacija valstybės narės naudojasi valstybių kontaktiniais punktais, nurodytais taikant 2 dalį.

4.  Valstybės narės, kurios keičiasi informacija apie 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus pažeidimus arba apie netinkamus eiti pareigas transporto vadybininkus, tai atlieka laikydamosi Reglamento (EB) Nr. .../2008 [dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių] 12 straipsnio 1 dalyje, arba, prireikus, Reglamento (EB) Nr. .../2008 [dėl bendrųjų patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių] 23 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos ir terminų. Valstybė narė, gavusi iš kitos valstybės narės pranešimą apie sunkų pažeidimą, už kurį buvo nuteista, jį įtraukia į nacionalinį elektroninį registrą.

V SKYRIUS

Abipusis pažymėjimų ir kitų dokumentų pripažinimas

18 straipsnis

Gerą reputaciją liudijančios pažymos ir kiti su ja susiję dokumentai

1.  Nepažeisdama 10 straipsnio 4 dalies reikalavimų, ▐įsisteigimo valstybė narė, suteikdama leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, kaip pakankamą geros reputacijos įrodymą priima išrašą iš teismo duomenų registro arba, jeigu jo nėra, kompetentingos teismo ar administracinės institucijos ▐valstybėje narėje, kurioje gyveno transporto vadybininkas, išduotą lygiavertį dokumentą ▐.

2.  Kai valstybė narė nustato savo nacionaliniams subjektams tam tikras geros reputacijos sąlygas, kurių negalima įrodyti 1 dalyje nurodytu dokumentu, kaip tinkamą įrodymą iš kitų valstybių narių nacionalinių subjektų ji priima vežėjo ▐valstybės narės (arba valstybių narių), kurioje (-iose) gyveno transporto vadybininkas, kompetentingos teismo ar administracinės institucijos išduotą pažymą, kad šios sąlygos įvykdytos. Pažymoje nurodomi konkretūs faktai, į kuriuos atsižvelgiama ▐įsisteigimo valstybėje narėje.

3.  Jei valstybė (-s) narė (-s), kurioje (-iose) gyveno transporto vadybininkas, 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka reikalaujamo dokumento neišduoda, jį galima pakeisti suinteresuoto asmens pareiškimu davus priesaiką arba iškilmingu pareiškimu valstybės narės, kurioje gyveno transporto vadybininkas, kompetentingai teismo arba administracinei institucijai, arba, prireikus, notarui; tokia institucija arba notaras išduoda autentišką šios priesaikos arba iškilmingo pareiškimo pažymą.

4.  1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka išduodami dokumentai galioja tris mėnesius nuo jų išdavimo. Ši sąlyga taip pat galioja pareiškimams, padarytiems 3 dalyje nustatyta tvarka.

19 straipsnis

Finansinio pajėgumo pažymos

Kai valstybė narė reikalauja, kad jos nacionaliniai subjektai be 7 straipsnyje numatytų sąlygų atitiktų tam tikras papildomas finansinio pajėgumo sąlygas, kaip tinkamą įrodymą iš kitų valstybių narių nacionalinių subjektų ji priima ▐valstybės narės, kurioje gyveno transporto vadybininkas, kompetentingos institucijos išduotą pažymą, kad šios sąlygos yra įvykdytos. Pažymoje nurodoma konkreti informacija, į kurią atsižvelgiama naujoje įsisteigimo valstybėje narėje.

20 straipsnis

Profesinės kompetencijos pažymos

1.  Valstybės narės kaip tinkamą profesinės kompetencijos įrodymą pripažįsta II priede nurodyto pažymėjimo pavyzdį atitinkančias pažymas, kurias išduoda įgaliotos įstaigos ar organizacijos.

2.  Pažymos, išduotos iki ...(12) kaip profesinės kompetencijos įrodymai pagal tuo metu galiojusius teisės aktus, prilyginami pažymėjimui, kurio pavyzdys pateiktas II priede, ir pripažįstami kaip profesinės kompetencijos įrodymai visose valstybėse narėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie pažymėjimus, kuriuos jos pagal šio straipsnio nuostatas pripažįsta kaip profesinės kompetencijos įrodymą.

VI SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

21 straipsnis

Sankcijos

1.  Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, tvarką ir imasi visų reikiamų priemonių joms įgyvendinti. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Apie šias priemones valstybės narės praneša ne vėliau kaip iki 2012 m. sausio 1 d. ir nedelsdamos praneša apie visus vėlesnius pakeitimus.

2.  1 dalyje minimos sankcijos apima visų pirma ▐leidimo verstis profesine vežimo veikla sustabdymą, šio leidimo panaikinimą ir pažeidimą padariusių transporto vadybininkų paskelbimą netinkamais verstis šia profesine veikla. Nustatytos sankcijos taip pat apima įmonės, neturint šiame reglamente nustatyta tvarka išduoto leidimo vykdančios vežimus, transporto priemonės konfiskavimą.

22 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Įmonėms, kurios iki šio reglamento įsigaliojimo datos yra gavusios leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, šio reglamento nuostatos pradeda galioti nuo jo įsigaliojimo praėjus ne daugiau nei dvejiems metams.

23 straipsnis

Tarpusavio pagalba

║ Kompetentingos valstybių narių institucijos glaudžiai bendradarbiauja ir teikia tarpusavio pagalbą, reikalingą šiam reglamentui įgyvendinti. Jos, nepažeisdamos asmens duomenų apsaugos srityje galiojančių nuostatų, keičiasi informacija apie teistumą už bet kokius sunkius pažeidimus, arba apie kitus konkrečius faktus, kurie gali turėti įtakos profesinės vežėjų kelių transportu veiklos vykdymui.

24 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų(13) 18 straipsnio 1 dalį.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, nepažeidžiant to paties sprendimo 8 straipsnio nuostatų.

3.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, nepažeidžiant jo 8 straipsnio nuostatų.

4.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys, 5b dalis ir 7 straipsnis, nepažeidžiant jo 8 straipsnio nuostatų. Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte, 4 dalies b punkte ir 4 dalies e punkte nurodomas vieno mėnesio terminas.

25 straipsnis

Ataskaitos apie profesinę vežimo veiklą

1.  Kas dvejus metus valstybės narės rengia ataskaitas apie kompetentingų institucijų veiklą ir teikia jas Komisijai. Šiose ataskaitose pateikiama:

   a) sektoriaus analizė geros reputacijos, finansinio pajėgumo ir profesinės kompetencijos požiūriu;
   b) išduotų, sustabdytų, panaikintų leidimų skaičius (pagal tipą ir metus), ▐sprendimų dėl netinkamumo verstis profesine veikla skaičius, taip pat jų priežastys;
   c) kiekvienais metais išduotų profesinės kompetencijos pažymėjimų skaičius;
   d) pagrindinė į nacionalinius elektroninius registrus įrašytų duomenų ir kompetentingų institucijų naudojimosi jais statistika; ir
   e) informacijos mainų su kitomis valstybėmis narėmis analizė, į kurią įtraukiamas per metus nustatytų pažeidimų, apie kuriuos pranešta kitai valstybei narei, ir atsakymų, gautų 17 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, skaičius ir per metus gautų prašymų bei atsakymų, gautų 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, skaičius.

2.  Kas dvejus metus remdamasi šiomis nacionalinėmis ataskaitomis Komisija parengia ataskaitą Parlamentui ir Tarybai apie profesinės vežimo kelių transportu veiklos vykdymą. Toje ataskaitoje pateikiamas valstybių narių informacijos mainų įvertinimas. Ataskaita skelbiama tuo pačiu metu, kaip 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo(14) 17 straipsnyje nurodyta ataskaita.

3.   Iki 2009 m. birželio 1 d. Komisija informuoja apie galimą šio Reglamento poveikį, jei jis būtų taikomas ir komerciniam vežimui transporto priemonėmis, kurių konstrukcija ir įranga tinkama ir kurios skirtos vežti ne daugiau kaip devynis žmones, įskaitant vairuotoją. Prireikus Komisija imasi atitinkamų veiksmų.

26 straipsnis

Kompetentingų institucijų sąrašas

Kiekviena valstybė narė iki 2009 m. birželio 1 d. Komisijai pateikia kompetentingų institucijų, įgaliotų suteikti leidimus verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, sąrašą ir akredituotų institucijų ar įstaigų, įgaliotų organizuoti egzaminus ir išduoti sertifikatus, sąrašą. Konsoliduotą visų šių institucijų ar įstaigų Bendrijoje sąrašą Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

27 straipsnis

Pranešimas apie nacionalines priemones

Valstybės narės ▐ Komisijai pateikia šio reglamento taikymo srityje priimtų nacionalinių teisės aktų, įgyvendinimo teisės aktų ar administracinių teisės aktų tekstus praėjus ne daugiau kaip šešioms dienoms nuo jų priėmimo datos, o pirmą kartą – iki 2009 m. birželio 1 d.

28 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 96/26/EB panaikinama.

Nuorodos į direktyvą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

29 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ║ …,

Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C ...
(2) OL C ...
(3) 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento pozicija.
(4) OL L 124, 1996 5 23, p. 1. ║
(5) OL L ...
(6) OL L ...
(7) OL L 281, 1995 11 23, p. 31. ║
(8) OL L 184, 1999 7 17, p. 23. ║
(9) OL L 222, 1978 8 14, p. 11. ║
(10) 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinanti Direktyvą 88/599/EEB (OL L 102, 2006 4 11, p. 35).
(11)* ...
(12)* ...
(13) OL L 370, 1985 12 31, p. 8. ║
(14) OL L 102, 2006 4 11, p. 1.


I PRIEDAS

I.  8 STRAIPSNYJE NURODYTŲ SRIČIŲ SĄRAŠAS

Žinios, į kurias valstybėse narėse turi būti atsižvelgta tikrindamos profesinę kompetenciją, turi būti bent jau šiame sąraše nurodytų sričių žinios, atitinkamai krovinių vežimo kelių transportu ir keleivių vežimo kelių transportu atveju. Prašymus leisti verstis profesine vežimo kelių transportu veikla pateikę vežėjai turi turėti praktinių šių sričių žinių ir gebėjimų, reikalingų vadovauti transporto įmonei.

Minimalus toliau nurodytas žinių lygis negali būti mažesnis nei 3 mokymo lygių struktūros lygis pagal 1985 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimo 85/368/EEB dėl Europos bendrijos valstybių narių profesinio mokymo kvalifikacijų palyginamumo(1) priedą, t. y. lygis, pasiekiamas išklausius privalomojo ugdymo kursą, kurį papildo arba profesinis ugdymas ir papildomas techninis mokymas, arba techninis mokymas ar kitoks vidurinis ugdymas.

A.  Civilinė teisė

Krovinių ir keleivių vežimas kelių transportu

Prašymo pateikėjas privalo:

   1) būti susipažinęs su pagrindinėmis kelių transporto srityje naudojamų sutarčių rūšimis bei teisėmis ir prievolėmis, atsirandančiais sudarius sutartį;
   2) sugebėti sudaryti teisiniu požiūriu galiojančias transporto sutartis, visų pirma atsižvelgdamas į vežimo sąlygas.

Krovinių vežimas kelių transportu

   3) sugebėti analizuoti užsakovų pretenzijas dėl atlyginimo už vežant patirtus nuostolius ar sugadintas prekes arba už pavėluotą prekių pristatymą ir tokių pretenzijų poveikį jo sutartinei atsakomybei;
   4) būti susipažinęs su Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR) nustatytomis taisyklėmis ir įsipareigojimais.

Keleivių vežimas kelių transportu

   5) sugebėti analizuoti užsakovo pretenzijas dėl atlyginimo už keleivių sužalojimą arba jų bagažo sugadinimą vežimo metu įvykus avarijai, arba dėl atlyginimo už vėlavimą ir tokios pretenzijos poveikį jo sutartinei atsakomybei.

B.  Komercinė teisė

Krovinių ir keleivių vežimas kelių transportu

Prašymo pateikėjas visų pirma privalo:

   1) būti susipažinęs su privalomais verslo reikalavimais ir formalumais, bei bendrosiomis prievolėmis, (įmonės registravimas, dokumentų tvarkymas ir t. t.), taip pat su bankroto padariniais;
   2) turėti atitinkamų žinių apie įvairias komercinių bendrovių rūšis ir apie šių bendrovių steigimo bei veiklos taisykles.

C.  Socialinė teisė

Krovinių ir keleivių vežimas kelių transportu

Prašymo pateikėjas privalo:

   1) būti susipažinęs su įvairių socialinių institucijų, susijusių su kelių transportu, paskirtimi ir veikimu (profesinės sąjungos, įmonių tarybos, profesinių sąjungų atstovai, darbo inspektoriai ir t. t.);
   2) būti susipažinęs su darbdavio įsipareigojimais socialinio draudimo srityje;
   3) būti susipažinęs su taisyklėmis, reglamentuojančiomis darbo sutartis , sudaromas su įvairių kategorijų darbuotojais, kuriuos samdo kelių transporto įmonės (sutarčių formos, sutarties šalių įsipareigojimai, darbo sąlygos ir darbo trukmė, mokamos atostogos, atlygis, sutarties nutraukimas ir t. t.);
   4) būti susipažinęs su taisyklėmis, reglamentuojančiomis vairavimo, poilsio ir darbo trukmę, ypač ║ Reglamentu (EB) Nr. 561/2006 ║, ║ Reglamentu (EEB) Nr. 3821/85 ║, 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo(2) ir Direktyva 2006/22/EB ir praktinėmis šių nuostatų taikymo priemonėmis;
   5) būti susipažinęs su taisyklėmis, reglamentuojančiomis pirminę vairuotojų kvalifikaciją ir jų kvalifikacijos tobulinimą, ypač su nustatytomis 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo(3).

D.  Mokesčių teisė

Krovinių ir keleivių vežimas kelių transportu

Prašymo pateikėjas privalo būti susipažinęs su taisyklėmis dėl:

   1) transporto paslaugų PVM;
   2) mokesčių už variklines transporto priemones;
   3) mokesčių už tam tikriems kroviniams vežti naudojamas transporto priemones ir rinkliavų bei mokesčių už naudojimąsi infrastruktūra;
   4) pajamų mokesčio.

E.  Įmonės verslo ir finansų valdymas

Krovinių ir keleivių vežimas kelių transportu

Prašymo pateikėjas privalo:

   1) būti susipažinęs su banko čekius, vekselius, įsakomuosius vekselius, kredito korteles ir kitas mokėjimo priemones arba būdus reglamentuojančiomis nuostatomis ir praktika;
   2) būti susipažinęs su įvairiomis kreditavimo formomis (banko kreditu, dokumentuotu kreditu, garantiniu indėliu, hipoteka, išperkamąja nuoma, nuoma, faktoringu ir t. t.), taip pat jomis naudojantis atsirandančiais mokesčiais ir įsipareigojimais;
   3) žinoti, kas yra balansas, kaip jis pateikiamas ir sugebėti jį aiškinti;
   4) sugebėti suprasti ir aiškinti pelno (nuostolio) ataskaitą;
   5) sugebėti įvertinti įmonės finansinę būklę ir pelningumą, visų pirma atsižvelgdamas į finansinius rodiklius;
   6) sugebėti parengti finansinį planą;
   7) būti susipažinęs su savo įmonės išlaidų struktūra (pastoviosios išlaidos, kintamosios išlaidos, apyvartinis kapitalas, nusidėvėjimas, ir t. t.) ir sugebėti apskaičiuoti sąnaudas automobiliui, kilometrui, reisui arba tonai;
   8) sugebėti parengti įmonės struktūros schemą, susijusią su visu įmonės darbuotojų kolektyvu, parengti darbo planus ir t. t.;
   9) būti susipažinęs su rinkodaros principais, transporto paslaugų pardavimo skatinimu bei klientų kartotekos rengimu, reklama ir ryšių su visuomene tvarkymu ir t. t.;
   10) būti susipažinęs su įvairiomis kelių transporto draudimo rūšimis (civilinės atsakomybės draudimas, asmenų, daiktų, bagažo draudimas), taip pat su iš jų atsirandančiomis garantijomis ir įsipareigojimais;
   11) būti susipažinęs su kelių transporte naudojamomis telematikos priemonėmis.

Krovinių vežimas kelių transportu

   12) sugebėti taikyti taisykles, reglamentuojančias sąskaitos išrašymą už krovinių vežimą kelių transportu ir žinoti, ką reiškia ir kaip taikomi tarptautiniai prekybos terminai (Incoterms);
   13) būti susipažinęs su įvairiomis su transporto verslu susijusių įmonių kategorijomis, jų vaidmeniu, pareigomis ir jų statusu.

Keleivių vežimas kelių transportu

   14) sugebėti taikyti taisykles, reglamentuojančias viešojo bei privataus keleivinio transporto bilietų kainas ir vežimo įkainių nustatymą;
   15) sugebėti taikyti taisykles, reglamentuojančias sąskaitos išrašymą už keleivių vežimo paslaugas.

F.  Patekimas į rinką

Krovinių ir keleivių vežimas kelių transportu

Prašymo pateikėjas privalo:

   1) būti susipažinęs su aktais, reglamentuojančiais vežimą kelių transportu samdos pagrindais ar už atlygį, komercinės paskirties transporto priemonių nuomą ir subrangos sutartis, ir visų pirma su taisyklėmis, nustatančiomis teisinį šio verslo organizavimą, sąlygas, būtinas siekiant imtis profesinės veiklos reglamentuojančiomis leidimus Bendrijoje ir už Bendrijos ribų atlikti kelių transporto operacijas, kontrolę ir sankcijas;
   2) būti susipažinęs su kelių transporto įmonių steigimo teisės aktais;
   3) būti susipažinęs su įvairiais dokumentais, reikalaujamais teikiant kelių transporto paslaugas, ir sugebėti įvesti tikrinimo procedūras, kad užtikrintų, jog su kiekvienu vežimu susiję patvirtinti dokumentai, visų pirma transporto priemonės, vairuotojo, krovinio ir bagažo dokumentai, būtų ir transporto priemonėje, ir įmonėje.

Krovinių vežimas kelių transportu

   4) būti susipažinęs su taisyklėmis, reglamentuojančiomis krovinių vežimo kelių transportu rinkos organizavimą, krovinių vežimą, tvarkymą ir logistiką;
   5) būti susipažinęs su pasienio formalumais, tranzito dokumentų ir TIR knygelių paskirtimi ir taikymo sritimi bei įsipareigojimais ir atsakomybe, atsirandančiais naudojant šiuos dokumentus.

Keleivių vežimas kelių transportu

   6) būti susipažinęs su taisyklėmis, reglamentuojančiomis keleivių vežimo kelių transportu rinkos organizavimą;
   7) būti susipažinęs su maršrutų atidarymo taisyklėmis ir sugebėti parengti transporto planus.

G.  Techniniai standartai ir eksploatacija

Krovinių ir keleivių vežimas kelių transportu

Prašymo pateikėjas privalo:

   1) būti susipažinęs su valstybių narių nustatytomis transporto priemonių svorio ir matmenų normomis bei nestandartinių krovinių, kuriems taikomos nuo šių normų nukrypstančios nuostatos, vežimo tvarka;
   2) sugebėti pasirinkti įmonės poreikius atitinkančias transporto priemones ir jų sudedamąsias dalis (važiuoklė, variklis, transmisijos sistema, stabdžių sistema ir t. t.);
   3) būti susipažinęs su pirmiau nurodytų transporto priemonių tipo patvirtinimo, registravimo ir techninės kontrolės formalumais;
   4) gebėti atsižvelgti į priemones, reikalingas sumažinti triukšmą ir mažinti oro taršą, atsirandančią dėl motorinių transporto priemonių išmetamųjų dujų;
   5) sugebėti parengti transporto priemonių ir jų įrenginių periodinės techninės priežiūros planus.

Krovinių vežimas kelių transportu

   6) būti susipažinęs su įvairiais krovinių tvarkymo ir krovos įtaisais (atlenkiami galiniai bortai, konteineriai, krovininiai padėklai ir t. t.) ir sugebėti nustatyti prekių krovimo ir iškrovimo tvarką bei instrukcijas (krovinių paskirstymas, krovimas į krūvas, tvirtinimas, blokavimas ir t. t.);
   7) būti susipažinęs su kombinuotojo vežimo būdais, pavyzdžiui, sunkvežimių priekabų vežimu geležinkelio platformomis arba laivais ir keltais;
   8) sugebėti įgyvendinti procedūras, kad būtų laikomasi pavojingų krovinių ir atliekų vežimo taisyklių, visų pirma nustatytų Tarybos direktyvoje 94/55/EB(4), Tarybos direktyvoje 96/35/EB(5) ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 259/93(6);
   9) sugebėti įdiegti procedūras, kad būtų laikomasi greitai gendančių maisto produktų vežimo taisyklių, visų pirma nustatytų Susitarime dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP);
   10) sugebėti įdiegti procedūras gyvūnų vežimo taisyklėms įgyvendinti.

H.  Saugus eismas

Krovinių ir keleivių vežimas kelių transportu

Prašymo pateikėjas privalo:

   1) žinoti, kokius dokumentus privalu turėti vairuotojams (vairuotojo pažymėjimą, sveikatos pažymėjimą, profesinės kompetencijos pažymėjimą ir t. t.);
   2) sugebėti imtis būtinų veiksmų užtikrinant, jog vairuotojai laikytųsi kelių eismo taisyklių, valstybėse narėse galiojančių draudimų ir apribojimų (greičio ribojimai, pirmumo teisė, laukimo ir stovėjimo apribojimai, šviesų naudojimas, kelio ženklai ir t. t.);
   3) sugebėti parengti instrukcijas vairuotojams, kad patikrintų, ar jie laikosi saugos reikalavimų dėl transporto priemonės, jos įtaisų ir krovinio būklės, taip pat dėl prevencinių priemonių;
   4) sugebėti nustatyti tvarką, kurios privalu laikytis įvykus avarijai, ir įdiegti atitinkamą tvarką siekiant išvengti pakartotinių avarijų arba sunkių pažeidimų;
   5) sugebėti įdiegti saugaus krovinių tvirtinimo procedūras ir būti susipažinęs su atitinkamais techniniais reikalavimais.

Keleivių vežimas kelių transportu

   6) būti bendrais bruožais susipažinęs su valstybių narių kelių tinklu.

II.  EGZAMINO ORGANIZAVIMAS

1.  Valstybės narės organizuoja privalomą egzaminą raštu, kurį jos gali papildyti pasirenkamu egzaminu žodžiu, norėdamos nustatyti, ar prašymus pateikę kelių transporto vežėjai yra įgiję reikalaujamą I dalyje išvardytų sričių žinių lygį, visų pirma jų gebėjimą naudotis atitinkamomis techninėmis ir kitomis priemonėmis atitinkamoms vykdomosioms ir koordinavimo užduotims vykdyti.

a)  Privalomąjį egzaminą raštu sudaro du testai, t. y.:

   raštu pateikti klausimai, iš kurių į kiekvieną pateikiama keletas atsakymų (keturi galimi atsakymai), arba klausimai, į kuriuos reikia pateikti išsamų atsakymą, arba šių abiejų sistemų derinys;
   raštu atliekamų užduočių (konkrečių pavyzdžių) nagrinėjimas.

Kiekvieno testo trukmė ne mažesnė kaip dvi valandos.

b)  Jei rengiamas egzaminas žodžiu, valstybės narės gali nustatyti, kad jį galima laikyti tik sėkmingai išlaikius egzaminą raštu.

2.  Kai valstybės narės rengia ir egzaminą žodžiu, jos turi užtikrinti, kad kiekvieno iš trijų testų įvertinimas sudarytų ne mažiau kaip 25 % ir ne daugiau kaip 40 % bendro balų skaičiaus.

Kai valstybės narės rengia tik egzaminą raštu, jos turi užtikrinti, kad kiekvieno testo įvertinimas sudarytų ne mažiau kaip 40 % ir ne daugiau kaip 60 % bendro balų skaičiaus.

3.  Atlikę visus testus, prašymo pateikėjai privalo surinkti vidutiniškai ne mažiau kaip 60 % bendro balų skaičiaus, o už kiekvieną nustatytą testą surinkti ne mažiau kaip 50 % galimo bendro balų skaičiaus. Valstybė narė gali šį dydį sumažinti nuo 50 % iki 40 % tik vienam testui .

(1) OL L 199, 1985 7 31, p. 56.
(2) OL L 80, 2002 3 23, p. 35.
(3) OL L 226, 2003 9 10, p. 4.
(4) 1994 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyva 94/55/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu keliais, suderinimo (OL L 319, 1994 12 12, p. 7). Su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/89/EB (OL L 305, 2006 11 4, p. 4).
(5) 1996 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 96/35/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais, geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais saugos instruktorių skyrimo ir jų profesinės kvalifikacijos (OL L 145, 1996 6 19, p. 10).
(6) 1993 m. vasario 1 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės (OL L 30, 1993 2 6, p. 1). Panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1013/2006 (OL L 190, 2006 7 12, p. 1).


II PRIEDAS

EUROPOS BENDRIJA

(Standus gelsvas popierius – DIN A4 formatas, sintetinis 150g/m² ar daugiau popierius)

(Valstybės narės, išdavusios pažymėjimą, oficialia (-iomis) kalba (-omis) arba viena iš oficialių kalbų, tekstas)

Skiriamasis valstybės narės simbolis(1)

Akredituota kompetentinga įstaiga arba organizacija(2)

KROVINIŲ [KELEIVIŲ] (3) VEŽIMO KELIŲ

TRANSPORTU PROFESINĖS KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMAS

Nr. …………

(Institucijos pavadinimas)…………………………………………………………………………….....................................................

šiuo dokumentu patvirtina(4), kad ………………………………………………………………………………………..

gimęs(-usi) (vieta)…………………………………………(data)…………………………………………………………….

išklausė mokymo kursą ir sėkmingai išlaikė egzaminą (metai:…………; semestras:…………..)(5) krovinių [keleivių](6) vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimui gauti, vadovaujantis ........... Reglamentu (EB) Nr. ………/……….

Šis pažymėjimas yra pakankamas profesinės kompetencijos įrodymas, nurodytas .........m. ...........d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. ..../2008, nustatančio profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles, 20 straipsnio 1 dalyje.

Išduotas (vieta)………………………………………………, (data)……………………………………………….

………………..…………………………………………..(7)

(1) Skiriamasis valstybės simbolis: (B) Belgija, (BG) Bulgarija, (CZ) Čekija, (DK) Danija, (D) Vokietija, (EST) Estija, (GR) Graikija, (E) Ispanija, (F) Prancūzija, (IRL) Airija, (I) Italija, (CY) Kipras, (LV) Latvija, (LT) Lietuva, (L) Liuksemburgas, (H) Vengrija, (NL) Nyderlandai, (A) Austrija, (PL) Lenkija, (P) Portugalija, (RO) Rumunija, (SLO) Slovėnija, (SK) Slovakija, (FIN) Suomija, (S) Švedija, (UK) Jungtinė Karalystė.
(2) Europos bendrijos kiekvienos valstybės narės šiam tikslui paskirta institucija arba organizacija, išduodanti šį pažymėjimą.
(3) Nereikalingą išbraukti.
(4) Vardas ir pavardė, gimimo vieta ir data.
(5) Egzamino identifikavimas.
(6) Nereikalingą išbraukti.
(7) Pažymėjimą išdavusios kompetentingos įstaigos arba organizacijos parašas ir antspaudas.


III PRIEDAS

Pažeidimai, nurodyti 6 straipsnio 2 dalies a punkte:

1. a)   Maksimalaus nustatyto šešių dienų arba dviejų savaičių vairavimo laiko viršijimas 25 proc. ar daugiau.

b)  Maksimalaus nustatyto dienos vairavimo laiko viršijimas 50 proc. ar daugiau per vieną dieną, vairuojant be pertraukos arba neskiriant ne mažiau kaip 4,5 val. nepertraukiamam poilsiui.

2.   Neįrengtas tachografas ir (arba) greičio ribotuvas arba turint tikslą apgauti naudojama priemonė, sudaranti galimybę keisti įrašančios įrangos ir (arba) greičio ribotuvo įrašus, arba falsifikuojami įrašų lapai ar duomenys, perkelti iš tachografo ir (arba) vairuotojo kortelės.

3.   Važiavimas transporto priemone, kurios techninės būklės patikrinimo pažyma negalioja, arba transporto priemone, kuri turi didelių trūkumų, pvz., be kita ko, stabdžių sistemos, vairo mechanizmo trauklių, ratų ar padangų, pakabos ar važiuoklės, kurie gali nedelsiant kelti grėsmę kelių saugumui ir dėl kurių būtų nuspręsta sustabdyti transporto priemonę.

4.   Vežamas pavojingas krovinys, kurį draudžiama vežti šia transporto priemone, arba pavojingas krovinys vežamas nepasirūpinus reikiamais užrašais ar tinkamu transporto priemonės ženklinimu.

5.   Vežami keleiviai arba krovinys neįsigijus galiojančios licencijos arba įsigijus ją iš įmonės, kuri neturi galiojančios Bendrijos licencijos.

6.   Vairuotojas naudoja suklastotą vairuotojo kortelę, kuri jam nepriklauso arba kuri buvo įsigyta pateikus neteisingus pareiškimus arba suklastotus dokumentus.

7.   Vežamas krovinys viršijus nustatytą maksimalų pakrovimo svorį 20 proc. ar daugiau.

Teisinė informacija - Privatumo politika