Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0099(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0038/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0038/2008

Debates :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Balsojumi :

PV 21/05/2008 - 5.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0218

Pieņemtie teksti
PDF 576kWORD 352k
Trešdiena, 2008. gada 21. maijs - Strasbūra
Starptautiskie kravas autopārvadājumi (pārstrādāta versija) ***I
P6_TA(2008)0218A6-0038/2008
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts
 Pielikums
 Pielikums
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (pārstrādātā versija) (COM(2007)0265 – C6-0146/2007 – 2007/0099(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0265),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 71. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0146/2007),

–   ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par strukturētāku pārstrādāšanas tehnikas izmantošanu tiesību aktos(1),

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas 2007. gada 20. novembra vēstuli saskaņā ar Reglamenta 80.a panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 80.a pantu un 51. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A6-0038/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu, kas pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2.   prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 21. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (pārstrādāta versija)
P6_TC1-COD(2007)0099

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 71. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ║,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru(3),

tā kā:

(1)  Padomes 1992. gada 26. marta Regulā (EEK) Nr. 881/92 par piekļuvi Kopienas kravu autopārvadājumu tirgum, ja pārvadājumus veic uz dalībvalsts teritoriju vai no tās, vai arī šķērsojot vienas vai vairāku dalībvalstu teritoriju(4), Padomes 1993. gada 25. oktobra Regulā (EEK) Nr. 3118/93, ar ko paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem ārvalstu pārvadātāji dalībvalstī drīkst sniegt kravu iekšzemes autopārvadājumu pakalpojumus(5), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvā 2006/94/EK par kopīgiem noteikumiem dažiem kravu autopārvadājumu veidiem(6) jāizdara vairākas būtiskas izmaiņas. Skaidrības un vienkāršošanas dēļ, šie tiesību akti būtu jāpārstrādā un jāapvieno vienā regulā.

(2)  Kopējās transporta politikas izveidošanai inter alia jāizstrādā kopīgi noteikumi par piekļuvi starptautisko kravu autopārvadājumu tirgum Kopienas teritorijā,  kā arī jāparedz nosacījumi, saskaņā ar kuriem ārvalstu kravas pārvadātāji dalībvalstī drīkst sniegt kravu iekšzemes autopārvadājumu pakalpojumus. Šiem noteikumiem jāveicina pārvadājumu iekšējā tirgus  vienmērīga darbība.

(3)  Šajā vienotajā tirgus piekļuves kārtībā paredzēta brīvība sniegt pakalpojumus, atceļot visus pakalpojumu sniedzējiem noteiktos ierobežojumus to valstspiederības dēļ vai tāpēc, ka tie ir reģistrēti citā dalībvalstī nevis tajā, kurā jāsniedz pakalpojumi.

(4)  Lai nodrošinātu starptautisko kravas autopārvadājumu saskaņotu regulējumu visā Kopienā, šī regula  būtu  jāpiemēro visiem starptautiskajiem pārvadājumiem Kopienas teritorijā. Uz pārvadājumiem no dalībvalstīm uz trešām valstīm vēl arvien lielā mērā attiecas divpusēji nolīgumi starp dalībvalstīm un šīm trešām valstīm. Tāpēc šīregula nav jāpiemēro tai brauciena daļai, kas tiek veikta tās dalībvalsts teritorijā, kurā notiek iekraušana vai izkraušana, kamēr nav noslēgti nepieciešamie nolīgumi starp Kopienu un attiecīgajām trešām valstīm. Regula tomēr  būtu  jāpiemēro tās dalībvalsts teritorijā, kuru šķērso tranzītā.

(5)  Uz ienākošo vai izejošo kravu autopārvadājumu, kas ir viens posms no kombinētā pārvadājuma, attiecas Padomes 1992. gada 7. decembra Direktīva 92/106/EEK par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm(7), tādēļ kombinēts dzelzceļa/ceļu transports un/vai ūdens/ceļu transports abos virzienos neatbilst kabotāžas definīcijai.

(6)  Saskaņā ar  Direktīvu 2006/94/EK uz zināmu skaitu pārvadājumu veidu neattiecas  Kopienas atļauju un nekāda cita  pārvadājumu atļauju izsniegšanas sistēma.  Ar šo regulu paredzētās tirgus organizācijas ietvaros daži šo pārvadājumu veidi to īpatnību dēļ arī turpmāk, jāatbrīvo no Kopienas atļauju izsniegšanas un jebkādas citas pārvadājumu atļauju izsniegšanas.

(7)  Saskaņā ar Direktīvu 2006/94/EK kravas pārvadājumiem, izmantojot transportlīdzekļus ar maksimālo masu no 3,5 tonnām līdz 6 tonnām, nepiemēroja prasības par Kopienas atļauju. Tomēr Kopienas noteikumus kravas un pasažieru autopārvadājumu jomā parasti piemēro transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa ir 3,5 tonnas vai vairāk. Tāpēc šīs regulas noteikumi būtu jāsaskaņo ar Kopienas autopārvadājumu noteikumu vispārējo piemērošanas jomu un jāparedz izņēmums tikai transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa ir mazāka par 3,5 tonnām.

(8)  Ir jāparedz, ka starptautiskos kravu autopārvadājumus var veikt tikai ar bezkvotu Kopienas  atļaujām. Jānosaka prasība kravas pārvadātājiem, lai katrā to transportlīdzeklī būtu Kopienas licences apliecināta kopija nolūkā palīdzēt izpildiestādēm veikt efektīvu kontroli, jo īpaši ārpus dalībvalsts, kurā kravas pārvadātājs ir reģistrēts. Tādēļ ir jānosaka Kopienas licences un apliecināto kopiju izkārtojuma un citu iezīmju detalizētāka specifikācija.

(9)  Būtu jānosaka Kopienas licenču izdošanas un anulēšanas kārtība, pārvadājumu veidi,  uz ko tās attiecas, to derīguma termiņš un sīki izmantošanas noteikumi.

(10)  Būtu jāievieš arī autovadītāja atestācija, lai dalībvalstīm dotu iespēju efektīvi pārbaudīt, vai autovadītāji no trešām valstīm ir likumīgi nodarbināti pie kravas pārvadātāja, kas atbild par attiecīgo pārvadājumu, vai likumīgi atrodas tā rīcībā. Autovadītāja atestātam būtu jābūt tādam, lai to saprastu visi attiecīgo pārbaužu veicēji.

(11)  Kravas pārvadātājiem , kam ir izsniegtas Kopienas  licences, kas paredzētas regulā, vai arī pārvadātājiem, kam atļauta dažu kategoriju starptautisko autopārvadājumu pakalpojumu sniegšana, būtu jāatļauj veikt iekšzemes pārvadājumus dalībvalstī, ja šī valsts nav pārvadātāja galvenā uzņēmuma vai tā filiāles reģistrācijas vieta.

(12)  Agrāk šādi iekšzemes pārvadājumi bija atļauti pagaidu kārtā. Praksē bija sarežģīti noteikt, kuri pārvadājumi ir atļauti. Tādēļ ir vajadzīgi skaidri un vienkārši izpildāmi noteikumi. Tomēr ilgākā laikposmā kabotāžas ierobežojumi nav attaisnojami. Tie ir pilnībā jāatceļ, jo šie ierobežojumi neatbilst principiem par iekšējo tirgu bez iekšējām robežām, kur ir garantēta preču un pakalpojumu brīva aprite. Dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu noteikumu vienādu piemērošanu visā ES.

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā(8) noteikumus piemēro, ja kabotāžas pārvadājumu veikšanai kravas pārvadātāji norīko darba ņēmējus, kuri ir darba attiecībās ar minētajiem kravas pārvadātājiem, no dalībvalsts, kurā tie parasti strādā.

(14)  Ierobežojumu noteikšana kabotāžas pārvadājumu skaitam un ilgumam ir vajadzīgs pagaidu pasākums, kam jāmudina dalībvalstis maksimāli saskaņot fiskālos un darba nosacījumus. Tādēļ ar šo regulu uzliktajiem ierobežojumiem ir pagaidu raksturs un no 2014. gada 1. janvāra tie būtu jāatceļ.

(15)  Starp dažām kaimiņdalībvalstīm pastāv ciešas un sen izveidojušās ekonomiskās saites. Tādēļ vajadzētu atļaut šīm dalībvalstīm nodrošināt kaimiņvalstu pārvadātājiem plašāku piekļuvi kabotāžas pārvadājumiem.

(16)  Ir vēlams, lai dalībvalstis sniegtu cita citai savstarpēju palīdzību nolūkā nodrošināt šīs regulas  pareizu piemērošanu.

(17)  Jācenšas nepieļaut, ka trešo valstu pārvadājumi, t. i., pārvadātāja veiktie starptautiskie pārvadājumi starp divām uzņēmējām dalībvalstīm, neviena no kurām nav pārvadātāja dzīvesvietas valsts, rada apstākļus, kuros pārvadājumu regularitātes, pastāvīguma un/vai sistemātiskuma dēļ tie rada traucējumus tirgū, jo attiecīgie nodarbinātības un darba nosacījumi nav tik labvēlīgi kā nosacījumi, kuri pastāv abās dalībvalstīs, starp kurām notiek šie trešo valstu pārvadājumi.

(18)  Pēc iespējas jāsamazina administratīvās formalitātes, neatsakoties no kontrolēm un sankcijām, ar ko garantē šīs regulas pareizu piemērošanu un efektīvu izpildi. Šajā nolūkā spēkā esošos noteikumus par Kopienas licences anulēšanu jāprecizē un jānostiprina. Spēkā esošos noteikumus būtu jāpielāgo, lai dotu iespēju piemērot efektīvas sankcijas par nopietniem ▐ pārkāpumiem, kuri izdarīti dalībvalstī, kas nav reģistrācijas dalībvalsts. Sankcijām būtu jābūt nediskriminējošām un proporcionālām pārkāpumu smagumam. Būtu jāparedz iespēja tās pārsūdzēt ▐.

(19)  Dalībvalstīm būtu jāievada savas valsts autopārvadājumu uzņēmumu reģistrā informācija par visiem nopietniem ▐pārkāpumiem, ko izdarījuši pārvadātāji un kā rezultātā piemērota sankcija.

(20)  Lai uzlabotu un veicinātu informācijas apmaiņu starp valstu iestādēm, dalībvalstīm jāapmainās ar attiecīgo informāciju, izmantojot valstu kontaktpunktus, kas izveidoti atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regulai (EK) Nr. .../2008 [ar ko nosaka kopīgus noteikumus autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanai] (9).

(21)  Šīs regulas īstenošanai nepieciešamos pasākumus būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(10).

(22)  Jo īpaši Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pielāgot I un II pielikumu tehnikas attīstībai un sagatavot vienotu saskaņotu pavadzīmju modeli. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia, papildinot to ar jauniem, nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(23)  Efektivitātes labad regulatīvās kontroles procedūras parastie termiņi šo pasākumu pieņemšanai būtu jāsaīsina.

(24)  Dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz efektīvām, samērīgām un preventīvām sankcijām.

(25)  Tā kā veicamās darbības mērķus dalībvalstis pilnībā nevar sasniegt un tādēļ tos var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, atbilstīgi Līguma 5. pantam. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šo mērķu īstenošanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

 I nodaļa.

Vispārēji noteikumi 

1. pants

Darbības joma

1.  Šī regula attiecas uz starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu, ko veic Kopienas teritorijā.

2.  Veicot pārvadājumus no dalībvalsts uz trešo valsti un otrādi, šī regula attiecas uz braucienu daļu, ko veic tās dalībvalsts teritorijā, kuru šķērso tranzītā. Tā neattiecas uz braucienu daļu, ko veic tajā dalībvalstī, kurā krava tiek iekrauta vai izkrauta, kamēr nav  noslēgts nepieciešamais nolīgums  starp Kopienu un attiecīgo trešo valsti.

3.  Līdz  2. punktā minēto  nolīgumu noslēgšanai starp Kopienu un  attiecīgajām  trešām valstīm šī regula neietekmē:

   a) noteikumus, kas attiecas uz pārvadājumiem no dalībvalsts uz trešo valsti un otrādi, kuri paredzēti dalībvalstu noslēgtos divpusējos nolīgumos ar šīm trešām valstīm.
   b) noteikumus, kas attiecas uz pārvadājumiem  no dalībvalsts uz trešo valsti un otrādi , kuri paredzēti starp dalībvalstīm noslēgtos divpusējos nolīgumos, kas vai nu savstarpēji pilnvarojot, vai saskaņā ar noteikumiem par liberalizāciju ļauj dalībvalstī kravas iekraut un izkraut  šajā dalībvalstī nereģistrētiem .

Pirmās daļas a) apakšpunktā minētos nolīgumus dalībvalstis tomēr pielāgo tā, lai nodrošinātu nediskriminēšanas principa ievērošanu starp Kopienas pārvadātājiem.

4.  Šo regulu piemēro kabotāžas pārvadājumiem.

5.  Šo regulu nepiemēro turpmāk minētajiem pārvadājumu veidiem un braucieniem bez kravas, ko veic saistībā ar šādiem pārvadājumiem, jo uz tiem neattiecas Kopienas licencēšanas sistēma:

   a) pasta pārvadājumi kā universālais pakalpojums;
   b) bojātu vai avarējušu transportlīdzekļu pārvadājumi;
   c) kravu pārvadājumi ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa kopā ar kravu, ieskaitot piekabju svaru, nepārsniedz 3,5 tonnas;
  d) kravu pārvadājumi ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ievērojot šādus nosacījumus:
   i) pārvadājamā krava ir uzņēmuma īpašums, vai arī uzņēmums to pārdevis, nopircis, iznomājis vai nomājis, izgatavojis, ieguvis, pārstrādājis vai remontējis;
   ii) brauciena uzdevums ir atvest kravu uz uzņēmumu vai aizvest no tā, vai arī to pārvietot uzņēmuma teritorijā vai ārpus tās savām vajadzībām;
   iii) šādiem pārvadājumiem izmantojamie mehāniskie transportlīdzekļi jāvada uzņēmuma darbiniekiem;
   iv) kravu pārvadāšanai izmantojamiem transportlīdzekļiem jābūt uzņēmuma īpašumā, pirktiem ar pēcmaksu vai nomātiem, turklāt nomātiem transportlīdzekļiem jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Direktīvas 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem (11) noteikumiem;
   v) salīdzinājumā ar uzņēmuma vispārējo darbību  šādiem  pārvadājumiem jābūt tikai palīgdarbībai;
   e) medikamentu, medicīnas ierīču, iekārtu un citu neatliekamas medicīniskas palīdzības sniegšanai vajadzīgu piederumu pārvadājumi, jo īpaši uz dabas katastrofu piemeklētām vietām.

Pirmās daļas d) punkta iv) iedaļa  neattiecas uz transportlīdzekli, ar ko aizstāj parasti izmantojamo transportlīdzekli tā īslaicīgu bojājumu laikā.

6.   5.punkta noteikumi  neskar nosacījumus, ar kādiem atsevišķas dalībvalstis reglamentē savu valstspiederīgo iesaistīšanos attiecīgajā punktā  minētajās darbībās.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

   1. "transportlīdzeklis" ir dalībvalstī reģistrēts mehānisks transportlīdzeklis vai sakabinātu transportlīdzekļu apvienojums, no kuriem vismaz sakabē esošais mehāniskais transportlīdzeklis ir reģistrēts dalībvalstī, ja tos izmanto tikai kravu pārvadājumiem;
  2. "starptautisks pārvadājums" ir:
   a) brauciens  ar kravu, ko transportlīdzeklis veic no pārvadājuma sākuma vietas līdz galamērķa vietai, kuras atrodas divās dažādās dalībvalstīs, braucot vai nebraucot tranzītā cauri vienai vai vairākām dalībvalstīm vai trešām valstīm;
   b) brauciens  ar kravu, kuru transportlīdzeklis veic no dalībvalsts uz trešo valsti vai otrādi, braucot vai nebraucot tranzītā cauri vienai vai vairākām dalībvalstīm vai trešām valstīm;
   c) brauciens ar kravu, kuru transportlīdzeklis veic starp trešām valstīm tranzītā cauri vienas vai vairāku dalībvalstu teritorijai;
   d) brauciens bez kravas saistībā ar  a), b) un c) punktā minētajiem  pārvadājumiem;

3.   "uzņēmēja dalībvalsts" ir dalībvalsts, kurā kravas pārvadātājs nodarbojas ar pārvadājumu veikšanu, bet kas nav kravas pārvadātāja reģistrācijas dalībvalsts;

   4. "ārvalstu pārvadātājs" ir kravas autopārvadājumu uzņēmums, kas veic pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī;
   5. "vadītājs" ir  jebkura  persona, kas vada transportlīdzekli  pat neilgu laiku  vai tiek vesta transportlīdzeklī, ja tā pienākumos ietilpst to vadīt vajadzības gadījumā;
   6. "kabotāžas pārvadājumi" ir iekšzemes komercpārvadājumi, ko pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī, tātad ievērojot III nodaļas noteikumus;
   7. "Kopienas autopārvadājumu tiesību aktu nopietns pārkāpums ▐ " ir pārkāpumi, kas noved pie labas reputācijas zaudēšanas saskaņā ar Regulas EK Nr. .../2008 [ar ko nosaka kopīgus noteikumus autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanai], 6. panta 1. un 2. punktu.
   8) 8. "trešo valstu pārvadājumi" ir starptautiskie pārvadājumi, ko pārvadātājs veic starp divām uzņēmējām dalībvalstīm, neviena no kurām nav pārvadātāja dzīvesvietas valsts.

II nodaļa

Starptautiskie pārvadājumi 

3. pants

 Princips 

Starptautiskie pārvadājumi veicami ar Kopienas  licenci un, ja vadītājs ir trešās valsts valstspiederīgais, kopā ar autovadītāja atestātu.

4. pants

 Kopienas licence 

1.  Saskaņā ar šo regulu dalībvalsts piešķir Kopienas licenci visiem pārvadātājiem, kas veic kravu komercpārvadājumus ar autotransportu, ja:

   a) viņi saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un ar attiecīgās  dalībvalsts tiesību aktiem ir reģistrēti šajā dalībvalstī;
   b) viņiem dalībvalstī , kurā tie ir reģistrēti, saskaņā ar  Kopienas  tiesību aktiem un pašas dalībvalsts tiesību aktiem par nodarbošanos ar autopārvadājumiem ir tiesības nodarboties ar starptautiskiem kravu autopārvadājumiem.

2.  Kopienas licenci uz atjaunojamu piecu gadu laika posmu  izdod tās  reģistrācijas  dalībvalsts kompetentās iestādes. Kopienas licences un apliecinātās kopijas, kas izdotas pirms šīs regulas piemērošanas dienas, paliek spēkā līdz to termiņa beigām.

3.  Atļaujas turētājam  reģistrācijas dalībvalsts  izsniedz Kopienas  licences  oriģinālu, ko glabā transporta uzņēmumā, un apliecinātas kopijas, kuru skaits atbilst Kopienas  licences  turētāja rīcībā esošo transportlīdzekļu skaitam, kas tam pieder pilnībā vai ir viņa rīcībā, piemēram, ar pirkšanas uz nomaksu, nomas vai līzinga līgumu.

4.  Kopienas  licences un apliecinātās kopijas atbilst paraugam I pielikumā, un minētajā pielikumā aprakstīti arī tās izmantošanas nosacījumi.

Komisija pielāgo I pielikumu tehniskajai attīstībai. Tā kā šo pasākumu mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, tos pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

5.  Uz Kopienas  licences  un apliecinātajām kopijām ir izdevējas iestādes reljefa zīmoga vai spiedoga nospiedums, kā arī oriģināls paraksts un sērijas numurs. Kopienas  licences  un apliecināto kopiju sērijas numurus, kā daļu no kravas pārvadātāja datu kopuma, ievada valsts autopārvadājumu uzņēmumu elektroniskajā reģistrā, kas paredzēts ar Regulas (EK) Nr. .../2008 [ar ko nosaka kopīgus noteikumus autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanai] 15. pantā.

6.  Kopienas licenci izdod uz pārvadātāja vārda. Pārvadātājs to nenodod trešām personām. Apliecinātai  Kopienas licences  kopijai jābūt  katrā kravas pārvadātāja  transportlīdzeklī, un tā jāuzrāda pārbaudei pēc attiecīgi pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma.

Izmantojot sakabinātu transportlīdzekļu apvienojumu,  apliecinātā  kopijai atrodas sakabē ietilpstošajā mehāniskajā transportlīdzeklī. Sakabinātiem transportlīdzekļiem tā derīga arī tad, ja piekabe vai puspiekabe nav reģistrēta vai tiesības izmantot to autopārvadājumiem nav reģistrētas uz  licences  turētāja vārda, kā arī tad, ja piekabes ir reģistrētas vai ja tās atļauts izmantot autopārvadājumiem citā dalībvalstī.

5. pants

Autovadītāja atestāts

1.  Autovadītāja atestātu  dalībvalsts saskaņā ar šo pantu izsniedz visiem pārvadātājiem:

   a) kuriem ir Kopienas licence;
  b) kuri šajā dalībvalstī likumīgi nodarbina autovadītājus, kas ir trešo valstu  valstspiederīgie , vai likumīgi izmanto vadītājus, kuri ir trešo valstu  valstspiederīgie, kas ir viņu rīcībā saskaņā ar šajā dalībvalstī izstrādātiem nodarbinātības un arodmācību noteikumiem:
   i) normatīvos vai administratīvos aktos un attiecīgā gadījumā;
   ii) koplīgumos saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts noteikumiem.

2.  Autovadītāja atestātu pēc Kopienas licences turētāja lūguma reģistrācijas dalībvasts kompetentās iestādes izsniedz visiem autovadītājiem, kas ir trešo valstu valstspiederīgie, kurus Kopienas licences turētājs likumīgi nodarbina vai kuri ir likumīgi nodoti tā rīcībā Autovadītāja atestāts apliecina, ka tajā minētais autovadītājs tiek nodarbināts saskaņā ar 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

3.  Autovadītāja atestāts atbilst II pielikumā parādītajam paraugam.

4.  Komisija pielāgo II pielikumu tehniskajai attīstībai. Tā kā šo pasākumu mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, tos pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

5.  Uz autovadītāja atestāta ir izdevējas iestādes reljefa zīmoga vai spiedoga nospiedums, kā arī oriģinālais paraksts un sērijas numurs. Autovadītāja atestāta sērijas numuru ievada valsts autopārvadājumu uzņēmumu elektroniskajā reģistrā, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. .../2008 [ar ko nosaka kopīgus noteikumus autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanai] 15. pantā, kā daļu no tā kravas pārvadātāja datu kopuma, kurš to nodod atestātā norādītā vadītāja rīcībā.

6.  Autovadītāja atestāts  pieder pārvadātājam, kurš to nodod tā minētā autovadītāja rīcībā, kad šis vadītājs vada transportlīdzekli ar šim pārvadātājam izsniegtu Kopienas  licenci. Autovadītāja atestāta apliecināta  kopija  , ko izdevušas pārvadātāja reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes,  glabājas pārvadātāja telpās.  Autovadītāja atestāts  uzrāda pēc pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma.

7.  Autovadītāja atestātu izsniedz uz termiņu, ko nosaka izsniedzēja dalībvalsts, un tās derīgums nedrīkst pārsniegt piecus gadus. Autovadītāja atestāti, kas izdoti pirms šīs regulas piemērošanas dienas, paliek spēkā līdz to termiņa beigām.

Autovadītāja atestāts ir derīgs, kamēr tiek izpildīti tā izsniegšanai vajadzīgie nosacījumi. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka gadījumā, ja šie nosacījumi vairs netiek izpildīti, pārvadātājs nekavējoties atdod  atestātu  to izsniegušajām iestādēm.

6. pants

Nosacījumu pārbaude

1.  Saņemot pieteikumu saņemt Kopienas licenci – ne vēlāk kā piecus gadus pēc tās izdošanas un pēc tam vismaz reizi piecos gados – reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbauda, vai pārvadātājs atbilst 4. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

2.  Reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes regulāri ar ikgadējām pārbaudēm, kuras aptver vismaz 20 % no šajā dalībvalstī izsniegtajiem derīgajiem atestātiem, pārbauda, vai tiek pildīti 5. panta 1. punktā minētie nosacījumi, ar kuriem autovadītāja atestāts izsniegts.

7. pants

Atteikums piešķirt Kopienas licenci un autovadītāja atestātu un šo dokumentu anulēšana

1.  Ja netiek izpildīti 4. panta 1. punktā vai 5. panta 1. punktā izklāstītie nosacījumi, tās reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pieteikumu par Kopienas licences vai autovadītāja atestāta izsniegšanu vai pagarināšanu noraida ar motivētu lēmumu.

2.  Kompetentās iestādes anulē Kopienas  licenci vai autovadītāja atestātu, ja tā turētājs

   a) vairs neatbilst 4. panta 1. punktā izklāstītajiem vai 5. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem, vai
   b) ir sniedzis nepatiesu informāciju saistībā ar pieteikumu  Kopienas  licences  vai autovadītāja atestāta saņemšanai.

8. pants

Trešo valstu pārvadājumi un nosūtīšana darbā

Ja preču pārvadātājs regulāri, pastāvīgi un/vai sistemātiski veic trešo valstu pārvadājumus starp divām dalībvalstīm, viena no uzņēmējām dalībvalstīm var pieprasīt, lai tiktu piemēroti darba un nodarbinātības nosacījumi, kas minēti šīs regulas 10. pantā.

III nodaļa.

Kabotāža 

9. pants

Princips

1.  Visi pārvadātāji, kuri veic komercpārvadājumus un kuriem ir Kopienas licence, un autovadītāji, ja tie ir trešās valsts  valstspiederīgie, kuriem ir autovadītāja atestāts, ir tiesīgi pēc šās nodaļas noteikumiem veikt kabotāžas pārvadājumus .

2.  Šā panta 1. punktā minētajiem pārvadātājiem ir atļauts ar to pašu transportlīdzekli veikt līdz trīs kabotāžas pārvadājumiem, kas seko starptautiskajam pārvadājumam no citas dalībvalsts vai no trešās valsts uz uzņēmēju dalībvalsti, kad ir nodota krava, kas tika vesta ienākošā starptautiskā pārvadājuma laikā. Šos kabotāžas pārvadājumus atļauts veikt arī tad, ja transportlīdzeklis nav pilnīgi izkrauts. Pēdējai kravas izkraušanai kabotāžas pārvadājumu laikā pirms izbraukšanas no uzņēmējas dalībvalsts jānotiek septiņu dienu laikā pēc pēdējās kravas izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā starptautiskā pārvadājuma laikā.

3.  Kabotāžas pārvadājumus drīkst veikt arī dalībvalstī, kas starptautisko pārvadājumu laikā transportlīdzeklim jāšķērso pēc kravas izkraušanas galamērķa dalībvalstī, ar nosacījumu, ka visīsākais atpakaļceļs ved caur šo dalībvalsti un to veic septiņu dienu laikā pēc kravas izkraušanas galamērķa dalībvalstī.

4.  Kabotāžas pārvadājumu skaita un ilguma ierobežojumus pakāpeniski atceļ. Divus gadus pēc šās regulas stāšanās spēkā 2. punktā minētais kabotāžas pārvadājumu skaits palielinās līdz septiņi. Visus kabotāžas pārvadājumu skaita un ilguma ierobežojumus atceļ 2014. gada 1. janvārī.

5.  Kravas iekšzemes autopārvadājumus, kurus uzņēmējā dalībvalstī veic ārvalstu pārvadātājs, uzskata par atbilstīgiem šai regulai, ja pārvadātājs var iesniegt skaidrus pierādījumus par starptautisko pārvadājumu, kura laikā tas ir ieradies uzņēmējā dalībvalstī, un par katru tajā veiktu secīgu kabotāžas pārvadājumu.

Šajos pierādījumos par katru pārvadājumu jāiekļauj ▐šāda informācija:

   a) kravas nosūtītāja nosaukums vai vārds, adrese un paraksts;
   b) pārvadātāja nosaukums vai vārds, adrese un paraksts;
   c) kravas saņēmēja nosaukums vai vārds un adrese, kā arī tā paraksts un piegādes datums, kad krava ir nodota;
   d) kravas pārņemšanas vieta un datums un paredzētā piegādes vieta;
   e) vispārīgs kravas īpašību un iepakojuma metodes apraksts un bīstamo kravu gadījumā – to vispārēji atzīts apraksts, kā arī iepakojuma vienību skaits un to īpašais marķējums un numuri;
   f) kravas bruto svars vai citādi izteikts kravas daudzums;
   g) mehāniskā transportlīdzekļa un piekabes reģistrācijas numurs.

Šim nolūkam var izmantot kravas pavadzīmi vai jebkuru citu transporta dokumentu.

6.  Dalībvalstis neprasa īpašu papildu dokumentu vai dokumentu dublikātus, ja ir izpildīti 5. punkta noteikumi. Komisija līdz 2010. gada 1. janvārim saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru sagatavo vienotu saskaņotu pavadzīmju modeli, kas visā Eiropas Savienībā ir spēkā attiecībā uz starptautiskajiem, iekšzemes un kabotāžas pārvadājumiem. Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka citu ar trešām valstīm noslēgtu konvenciju noteikumi tiek pieskaņoti šās regulas noteikumiem.

7.  Katram pārvadātājam, kas reģistrācijas dalībvalstī ir tiesīgs saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem veikt 1. panta 5. punkta a), b) un c) apakšpunktā noteiktos kravas komercpārvadājumus ar autotransportu, ir atļauts saskaņā ar šajā nodaļā paredzētajiem nosacījumiem veikt vajadzības gadījumā tā paša veida kabotāžas pārvadājumu operācijas vai kabotāžas pārvadājumu operācijas ar tās pašas kategorijas transportlīdzekļiem.

8.  Atļauja veikt kabotāžas pārvadājumu atbilstīgi pārvadājumu veidiem, kas minēti 1. panta 5. punkta e) apakšpunktā, ir neierobežota.

9.  Katram uzņēmumam, kas reģistrācijas dalībvalstī ir tiesīgs saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem veikt kravas pašpārvadājumus ar autotransportu, kā noteikts 1. panta 5. punkta d) apakšpunktā, ir atļauts veikt kabotāžas pašpārvadājumus.

10.  Šās regulas noteikumi neliedz dalībvalstij atļaut vienas vai vairāku citu dalībvalstu preču pārvadātājiem veikt savā teritorijā neierobežotu kabotāžas pārvadājumu skaitu vai tādu skaitu, kas pārsniedz 2. punktā noteikto, bez laika ierobežojumiem attiecībā uz pēdējo kravas izkraušanu, vai pārsniedzot 2. punktā noteikto termiņu. Atļaujas, kas piešķirtas pirms šās regulas stāšanās spēkā, nezaudē spēku. Dalībvalstis ziņo Komisijai par spēkā esošajām atļaujām un par tām, kuras tiks piešķirtas pēc šās regulas stāšanās spēkā.

11.  Ienākošie un izejošie kravu autopārvadājumi, kas ir viens posms no kombinētā pārvadājuma saskaņā ar Direktīvas 92/106/EEK noteikumiem, neatbilst kabotāžas definīcijai.

10. pants

Kabotāžas pārvadājumiem piemērojamie noteikumi

1.  Kabotāžas pārvadājumu izpildē, izņemot gadījumu, ja Kopienas tiesību aktos paredzēts citādi, ievēro normatīvus un administratīvus aktus, kas uzņēmējā dalībvalstī ir spēkā šādās jomās:

   a) nosacījumi, kam pakļauts pārvadājuma līgums;
   b) autotransporta līdzekļu svars un gabarīti;
   c) prasības attiecībā uz dažu preču veidu, jo īpaši bīstamo kravu, ātrbojīgu pārtikas preču un dzīvnieku, pārvadāšanu;

d)  ▐braukšanas laika un atpūtas periodi;

   e) pievienotās vērtības nodoklis (PVN) transporta pakalpojumiem;
   f) f) darbinieku nosūtīšana darbā saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK noteikumiem.

Pirmās daļas b) punktā minētais svars un gabarīti atkarībā no apstākļiem var pārsniegt attiecīgus rādītājus, ko piemēro reģistrācijas dalībvalstī, bet tie nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt uzņēmējas dalībvalsts iekšzemes satiksmē noteiktos ierobežojumus vai tehniskās specifikācijas, kas norādītas Padomes 1996. gada 25. jūlija Direktīvas 96/53/EK ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos(12) 6. panta 1. punktā minētajos pierādījumos.

2.  Normatīvo un administratīvo aktu prasības, kas minētas 1. punktā, piemēro ārvalstu pārvadātājiem ar tādiem pašiem noteikumiem, kādus piemēro attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgajiem, lai novērstu jebkādu diskrimināciju attiecībā uz  valstspiederību vai reģistrācijas veikšanas vietu.

IV nodaļa.

Savstarpēja palīdzība, drošības pasākumi un sankcijas

11. pants

Savstarpēja palīdzība

Dalībvalstis palīdz viena otrai, lai nodrošinātu šīs regulas piemērošanu un uzraudzību. Tās apmainās ar informāciju, izmantojot valstu kontaktpunktus, kas izveidoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. .../2008, [ar ko nosaka kopīgus noteikumus autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanai,] 17. pantu.

12. pants

Drošības pasākumi

1.  Ja pēc 9. panta 3. punktā minēto ierobežojumu atcelšanas kādā ģeogrāfiskā apgabalā valsts transporta tirgū rodas nopietni traucējumi, dalībvalsts var iesniegt šo jautājumu izskatīšanai Komisijā, lai tā noteiktu aizsargpasākumus, un šī dalībvalsts sniedz Komisijai informāciju un paziņo tai par pasākumiem, ko paredzēts veikt attiecībā uz pārvadātājiem, kas ir rezidenti.

2.  Šā panta 1. punktā:

   - "valsts transporta tirgus nopietni traucējumi kādā ģeogrāfiskā apgabalā" nozīmē šim tirgum specifiskas problēmas, piemēram, ievērojamu un potenciāli ilgstošu piedāvājuma pārsvaru pār pieprasījumu, kas norāda, ka ievērojama pārvadātāju skaita finansiālā stabilitāte un izdzīvošana ir apdraudēta;
   - "ģeogrāfisks apgabals" nozīmē apgabalu, kas aptver visu dalībvalsts teritoriju vai tās daļu, vai aptver arī citu dalībvalstu teritoriju vai tās daļu.

3.  Komisija izskata situāciju, jo īpaši pamatojoties uz Padomes 1990. gada 21. decembra Regulas (EEK) Nr. 3916/90 par pasākumiem, kas veicami kravu autopārvadājumu tirgus krīzes gadījumā(13) 5. pantā minētajiem pēdējā ceturkšņa datiem, un pēc apspriešanas ar padomdevēju komiteju, kas izveidota saskaņā ar šīs Regulas 5. pantu, viena mēneša laikā pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma saņemšanas lemj, vai nepieciešami aizsargpasākumi, un paredz tos, ja tie ir nepieciešami. Šie pasākumi var ietvert attiecīgā rajona pagaidu izslēgšanu no šās regulas darbības jomas. Pasākumi, ko ievieš saskaņā ar šo pantu, paliek spēkā laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus, un šo laikposmu var vienu reizi pagarināt uz tādu pašu derīguma termiņu. Komisija nekavējoties dara zināmu dalībvalstīm un Padomei katru lēmumu, ko tā pieņem saskaņā ar šo punktu.

4.  Ja Komisija pieņem lēmumu veikt aizsargpasākumus attiecībā uz vienu vai vairākām dalībvalstīm, šo dalībvalstu kompetentajām iestādēm jāveic līdzīgi pasākumi attiecībā uz pārvadātājiem, kas ir rezidenti, un šie pasākumi jādara zināmi Komisijai. Šos pasākumus piemēro vēlākais no dienas, kad sāk piemērot aizsargpasākumus, par kuriem pieņemts Komisijas lēmums.

5.  Jebkura dalībvalsts var iesniegt 3. punktā minēto Komisijas lēmumu Padomes izskatīšanai 30 dienu laikā pēc tā izziņošanas. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt atšķirīgu lēmumu 30 dienu laikā pēc dienas, kad tajā vērsusies dalībvalsts vai, ja tajā vērsušās vairākas dalībvalstis, pēc dienas, kad tajā vērsusies pirmā no tām.

Uz Padomes lēmumu attiecas 3. punktā minētie termiņi. Attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm jāveic līdzvērtīgi pasākumi attiecībā uz pārvadātājiem, kas ir rezidenti, un par to jāinformē Komisija. Ja Padome nepieņem lēmumu pirmajā daļā noteiktajā laikā, Komisijas lēmums kļūst galīgs.

6.  Ja Komisija uzskata, ka 3. punktā minētie pasākumi jāpagarina, tā iesniedz priekšlikumu Padomē, kura pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

13. pants

Sankcijas par pārkāpumiem, kuras uzliek reģistrācijas dalībvalsts

1.  Kopienas autopārvadājumu tiesību aktu  nopietnu pārkāpumu ▐gadījumā, kas veikti vai konstatēti jebkurā dalībvalstī,  reģistrācijas  dalībvalsts kompetentās iestādes izdod brīdinājumu un var cita starpā uzlikt turpmāk minētās administratīvās sankcijas:

   a) dažu vai visu Kopienas licencesapliecināto kopiju pagaidu vai pastāvīga anulēšana;
   b) Kopienas licences pagaidu vai pastāvīga anulēšana;
   c) naudas sodu uzlikšana.

Šīs sankcijas nosaka pēc galīgā lēmuma pieņemšanas, kad pārvadātājam, vairs nav juridisku iespēju to apstrīdēt, ņemot vērā Kopienas atļaujas turētāja izdarītā pārkāpuma smagumu un starptautisku pārvadājumu veikšanai izsniegto atļaujas apstiprināto norakstu kopējo skaitu.

2.  Nopietna pārkāpuma ▐gadījumā, kas saistīts ar autovadītāja attestātu jebkādu nepareizu izmantošanu, pārkāpēja reģistrācijas  dalībvalsts kompetentās iestādes piemēro attiecīgas sankcijas, piemēram:

   a) pārtrauc autovadītāja attestātu izsniegšanu,
   b) anulē autovadītāja attestātus,
   c) nosaka papildu noteikumus  autovadītāja attestātu izsniegšanai, lai novērstu to nepareizu izmantošanu,
   d) uz laiku vai pastāvīgi  aptur  dažu vai visu  apstiprināto Kopienas  licences  norakstu derīgumu,
   e) uz laiku vai pastāvīgi anulē Kopienaslicenci,
   f) naudas sodu uzlikšana.

Šīs sankcijas nosaka, ņemot vērā Kopienas  licences  turētāja izdarītā pārkāpuma smagumu.

3.  Ja 14. panta 1. punktā minētajā gadījumā konstatē nopietnu pārkāpumu, reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes lemj par to, kādas sankcijas jāpiemēro attiecīgajam pārvadātājam; tās var būt no brīdinājuma līdz pagaidu vai pastāvīgai Kopienas licences anulēšanai. Tās pēc iespējas drīzāk un vēlākais trīs mēnešu laikā pēc tam, kad uzzinājušas par pārkāpumu, paziņo tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā pārkāpums konstatēts, par to, kuras no šā panta 1. un 2. punktā noteiktajām sankcijām ir uzliktas. Ja nav bijis iespējams uzlikt šādas sankcijas, tās norāda iemeslus.

Ja nav bijis iespējams uzlikt šādas sankcijas, tās norāda iemeslus.

4.  Lēmums par jebkura dokumenta (Kopienas licences, autovadītāja atestāta, apliecināta noraksta) pagaidu anulēšanu nosaka:

   a) pagaidu anulēšanas periodu;
   b) nosacījumus pagaidu anulēšanas izbeigšanai;
   c) gadījumus, kuros Kopienas licenci anulē galīgi, jo b) apakšpunktā minētie nosacījumi saskaņā ar a) apakšpunktu minētajā periodā nav izpildīti.

5.  Kompetentās iestādes  ņem vērā visas sankcijas, kas uzliktas dalībvalstī,  kurā pārkāpums konstatēts,  un garantē, ka sankcijas, ko tā uzliek attiecīgajam pārvadātājam, ir visumā proporcionālas pārkāpumam vai pārkāpumiem, kas bija šo sankciju uzlikšanas cēlonis.

6.  Pārvadātāja reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes var arī, saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem, attiecīgo pārvadātāju saukt pie atbildības kompetentā valsts tiesā vai šķīrējtiesā. Tās paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentai iestādei par saviem lēmumiem, kas pieņemti  šajā nolūkā.

7.  Dalībvalstis nodrošina, ka pārvadātājiem ir tiesības pārsūdzēt jebkuru administratīvu sankciju, kas tiem uzlikta atbilstīgi šim pantam.

14. pants

Sankcijas par pārkāpumiem, kuras piemēro uzņēmēja dalībvalsts

1.  Ja kādas dalībvalsts kompetentās iestādes konstatējušas tās teritorijā šās regulas vai Kopienas autopārvadājumu tiesību aktu nopietnu pārkāpumu, ko izdarījis ārvalstu pārvadātājs, dalībvalsts, kuras teritorijā pārkāpums ir konstatēts, pēc iespējas drīzāk, bet vēlākais viena mēneša laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas dienas, kad pārvadātājam, pret kuru sankcijas vērstas, vairs nav juridisku iespēju tās apstrīdēt, nodod reģistrācijas dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

   a) pārkāpuma apraksts, datums un laiks, kad tas izdarīts;
   b) pārkāpuma kategorija, veids un smagums;
   c) uzliktās sankcijas un izpildītās sankcijas.

Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var pieprasīt , lai reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes saskaņā ar 13. pantu piemēro administratīvās sankcijas.

2.  Neskarot dažāda veida kriminālvajāšanu, uzņēmējas dalībvalsts kompetentas iestādes ir tiesīgas uzlikt sankcijas ārvalstu pārvadātājam, kas to teritorijā kabotāžas pārvadājumu veikšanas laikā ir pārkāpis šo regulu vai konkrēto valstu vai Kopienas tiesību aktus, kas attiecas uz auto pārvadājumiem. Šīs sankcijas uzliek, ievērojot nediskriminēšanas principu. Šīs sankcijas cita starpā var ietvert brīdinājumu vai nopietna pārkāpuma ▐gadījumā pagaidu aizliegumu veikt kabotāžas pārvadājumus tās uzņēmējas dalībvalsts teritorijā, kurā šie pārkāpumi izdarīti.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka pārvadātāji var pārsūdzēt jebkuru administratīvu sankciju, kas tiem uzlikta atbilstīgi šim pantam.

15. pants

Ierakstīšana valsts reģistrā

Dalībvalstis nodrošina, ka informācija par Kopienas autopārvadājumu tiesību aktu nopietniem pārkāpumiem ▐, ko izdarījuši kravas pārvadātāji, kuri reģistrēti attiecīgās valsts teritorijā, un kā rezultātā jebkura dalībvalsts ir uzlikusi sankcijas, kā arī informācija par uzliktajām sankcijām, pēc galīgā lēmuma pieņemšanas, kad pārvadātājam vairs nav juridisku iespēju to apstrīdēt, tiek ievadīta attiecīgās valsts autopārvadājumu uzņēmumu reģistrā, kas izveidots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. …/2008 [ar ko nosaka kopīgus noteikumus autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanai] 15. pantu. Tie ieraksti reģistrā, kas attiecas uz Kopienas licences pagaidu vai pastāvīgu anulēšanu, jāsaglabā datubāzē vismaz divus gadus.

V nodaļa

Īstenošana

16. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes 1985. gada 20. decembra Regulas (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā(14) 18. panta 1. punktu.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu, 5. punkta b) apakšpunktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā, 4. punkta b) ║un ║e) apakšpunktā noteiktais termiņš ir viens mēnesis.

17. pants

Sankcijas

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro šīs regulas noteikumu pārkāpumu gadījumā, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās tiek īstenotas. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis par attiecīgajiem noteikumiem paziņo Komisijai vēlākais ...(15), un nekavējoties paziņo par visām turpmākām izmaiņām.

Dalībvalstis nodrošina, ka visus šos pasākumus piemēro bez diskriminācijas ‐ neatkarīgi no pārvadātāja valstspiederības vai reģistrācijas vietas.

18. pants

Ziņošana

1.  Katru gadu līdz 31. janvārim dalībvalstis informē Komisiju par to pārvadātāju skaitu, kam iepriekšējā gada 31. decembrī ir bijušas Kopienas licences, un sniedz ziņas par apstiprināto kopiju kopskaitu, kurš atbilst šajā dienā apgrozībā esošajam transportlīdzekļu skaitam.

2.  Dalībvalstis arī informē Komisiju par iepriekšējā kalendārajā gadā izdoto autovadītāja atestātu skaitu, kā arī par to autovadītāja atestātu skaitu, kuri bija apgrozībā attiecīgā gada 31. decembrī.

VI nodaļa

Nobeiguma noteikumi

19. pants

Atcelšana

Regulu (EEK) Nr. 881/92, Regulu (EEK) Nr. 3118/93 un Direktīvu 2006/94/EK atceļ.

Atsauces uz atceltajām regulām un atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

20. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

║ […]

Eiropas Parlamenta vārdā - Padomes vārdā

priekšsēdētājs priekšsēdētājs […] […]

(1) 2008. gada 12. marta Atzinums (OV vēl nav publicēts).
(2) OV C ...
(3) Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. maija Nostāja.
(4) OV L 95, 9.4.1992., 1. lpp. ║
(5) OV L 279, 12.11.1993., 1. lpp. ║
(6) OV L 374, 27.12.2006., 5. lpp.
(7) OV L 368, 17.12.1992., 38. lpp.
(8) OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.
(9) OV L ...
(10) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. ║
(11) OV L 33, 4.2.2006., 82. lpp.
(12) OV L 235, 17.9.1996., 59. lpp. ║
(13) OV L 375, 31.12.1990., 10. lpp.
(14) OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.
(15)* 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.


I PIELIKUMS

EIROPAS KOPIENA

(a)

Gaiši zils DIN A4 formāta sintētiskais papīrs, 150g/m2 vai vairāk)

(Licences pirmā lappuse)

(Teksts licences izdevējas dalībvalsts oficiālajā valodā (kādā no oficiālajām valodām))

State issuing the licence:

Licences izdevējas valsts atšķirības zīme(1) Kompetentās iestādes vai organizācijas nosaukums

LICENCE Nr.

APLIECINĀTA KOPIJA Nr.

starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu

Šī licence dod tiesības (2)................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

veikt starptautiskus kravu komercpārvadājumus ar autotransportu jebkurā maršrutā, komercpārvadājumu braucienos vai braucienu daļās Kopienā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.[…] par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (3) , ievērojot vispārējos šīs licences izmantošanas nosacījumus.

Īpašas piezīmes: ..........................................................................................................................................................

Šī  licence  ir spēka no ................................... līdz ...........................................................................................

Izdota (vieta) .........................................., ................................................................................................... (datums)

   4) .................................................................................................................................................................................
  

_______________________________

  

(1) Dalībvalstu atšķirības zīmes: (B) Beļģija, 2(BG) Bulgārija, 1(CZ) Čehijas Republika, (DK) Dānija, (D) Vācija, 1(EST) Igaunija, (IRL) Īrija, (GR) Grieķija, (E) Spānija, (F) Francija, (I) Itālija, 1(CY) Kipra, (LV) Latvija, (LT) Lietuva, (L) Luksemburga, 1(H) Ungārija, (MT) Malta, (NL) Nīderlande, 3(A) Austrija, 1(PL) Polija, (P) Portugāle, 2(RO) Rumānija, 3(SLO) Slovēnija, (SK) Slovākija, 3(FIN) Somija, (S) Zviedrija, (UK) Apvienotā Karaliste.

  

(2) Pārvadātāja vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un pilna adrese.

   3) OV L...
   4) Skat. šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.

(b)

(LICENCES OTRĀ LAPPUSE)

(Teksts licences izdevējas dalībvalsts oficiālajā valodā (kādā no oficiālajām valodām))

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Šī licence izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. .../2008 [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum].

Tā turētājam dod tiesības nodarboties ar starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu jebkurā maršrutā, veicot braucienus vai braucienu daļas Kopienas teritorijā atbilstoši kādam no šiem nosacījumiem:

   ja pārvadājuma sākuma vieta un galamērķa vieta atrodas divās dažādās dalībvalstīs, braucot vai nebraucot tranzītā cauri vienai vai vairākām dalībvalstīm vai  trešām  valstīm,
   ja pārvadājums tiek veikts no dalībvalsts uz trešo valsti vai otrādi, braucot vai nebraucot tranzītā cauri vienai vai vairākām dalībvalstīm vai trešām valstīm,
   ja pārvadājums tiek veikts starp trešām valstīm, braucot tranzītā cauri vienas vai vairāku dalībvalstu teritorijai,
  

kā arī veikt ar šādiem pārvadājumiem saistītus tukšbraucienus.

Veicot pārvadājumus no dalībvalsts uz trešo valsti vai otrādi, šī licence ir derīga brauciena daļai Kopienas teritorijā. Tā ir derīga tās dalībvalsts teritorijā, kurā krava tiek iekrauta vai izkrauta, tikai pēc tam, kad starp Kopienu un šo trešo valsti ir noslēgts attiecīgs nolīgums saskaņā ar Regulu (EK) Nr .../2008 [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum].

Licenci var izmantot tikai tās turētājs, un tā nav nododama trešām personām.

Izdevējas dalībvalsts kompetentā iestāde to var anulēt, sevišķi gadījumos, ja tās turētājs:

   nav ievērojis visus licences izmantošanas noteikumus,
   sniedzis nepatiesu informāciju par datiem, kas nepieciešami licences izdošanai vai pagarināšanai.

Licences oriģināls jāglabā pārvadātāja uzņēmumā.

Apstiprinātai licences kopijai jāatrodas transportlīdzeklī (1). Izmantojot sakabinātus transportlīdzekļus, licencei jābūt mehāniskajā transportlīdzeklī. Sakabinātiem transportlīdzekļiem tā derīga arī tad, ja piekabe vai puspiekabe nav reģistrēta vai tiesības izmantot to autopārvadājumiem nav reģistrētas uz licences turētāja vārda, kā arī tad, ja piekabes ir reģistrētas vai ja tās atļauts izmantot autopārvadājumiem citā dalībvalstī.

Licence jāuzrāda pārbaudei pēc attiecīgi pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma.

Atrodoties kādā dalībvalstī, licences turētājam jāievēro tajā spēkā esošie normatīvie un administratīvie akti, īpaši attiecībā uz pārvadājumiem un satiksmi.

__________________________

"Transportlīdzeklis" nozīmē dalībvalstī reģistrētu mehānisku transportlīdzekli vai sakabinātus transportlīdzekļus, no kuriem vismaz sakabē ietilpstošais mehāniskais transportlīdzeklis ir reģistrēts dalībvalstī, ja to izmanto tikai kravu pārvadājumiem.


II PIELIKUMS

EIROPAS KOPIENA

(a)

(Sārtā krāsā – DIN A4  formāta sintētiskais papīrs, 150g/m2 vai vairāk )

(Atestāta pirmā lappuse)

(Teksts atestāta izdevējas dalībvalsts oficiālajā valodā (kādā no oficiālajām valodām))

Atestāta izdevējas dalībvalsts atšķirības zīme (1)

Kompetentās iestādes vai organizācijas nosaukums

AUTOVADĪTĀJA ATESTĀTS Nr ...

kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu saskaņā ar Kopienas  licenci 

(Regula (EK) Nr. .../2008 [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum](2))

 Šis atestāts apliecina, ka, pamatojoties uz dokumentiem, kurus iesniedzis:

(3)……………………………………………………………………………………….............................................................

………..………………………………………………………….……………………………………………………………….

vadītājs:

Uzvārds un vārds: ……………………………………………………………………………………………………………

Dzimšanas datums un vieta ………………………………………………. Valstspiederība……………………………………

Personas apliecības veids un numurs ………………………………………………………………………………………..

Izdošanas datums ………………………………………………. Izdošanas vieta ……………………………………….

Vadītāja apliecības numurs …………………………………………………………………………………………………….

Izdošanas datums ………………………………………………. Izdošanas vieta ……………………………………….

Sociālās apdrošināšanas numurs ………………………………………………………………………………………………

tiek nodarbināts saskaņā ar normatīvajiem un administratīvajiem aktiem un attiecīgā gadījumā koplīgumiem saskaņā ar šīs dalībvalsts noteikumiem par to vadītāju nodarbināšanas kārtību un arodmācību noteikumiem, kuri veic autopārvadājumus šajā valstī:

…………………………………………………………………………………………………………………………………(4)

Īpašas piezīmes: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Šis atestāts ir derīgs no.……………………………….. līdz..………………………………………………………...

Izdota (vieta) ………………………………………………, (datums) ……………………………………………….

………………..………………………………(5)

_______________

(1) Dalībvalstu atšķirības zīmes: (B) Beļģija, 3 (BG) Bulgārija, 2 (CZ) Čehijas Republika, (DK) Dānija, (D) Vācija, 2 (EST) Igaunija, (IRL) Īrija, (GR) Grieķija, (E) Spānija, (F) Francija, (I) Itālija, 2 (CY) Kipra, (LV) Latvija, (LT) Lietuva, (L) Luksemburga, 2 (H) Ungārija, (MT) Malta, (NL) Nīderlande, 1(A) Austrija, 2 (PL) Polija, (P) Portugāle, 3 (RO) Rumānija, 2 (SLO) Slovēnija, (SK) Slovākija, 1(FIN) Somija, (S) Zviedrija, (UK) Apvienotā Karaliste.

(2) OV L ...

(3) Pārvadātāja vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un pilna adrese.

(4) Reģistrācijas dalībvalsts.

(5) Izsniegušās kompetentās iestādes vai organizācijas paraksts un zīmogs.

(Atestāta otrā lappuse)

(Teksts atestāta izdevējas dalībvalsts oficiālajā valodā (kādā no oficiālajām valodām))

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

 Šis atestāts izdots  saskaņā ar ║ Regulu (EK) Nr. .../2008 [par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum].

Tas apliecina, ka tajā minētais autovadītājs ir nodarbināts saskaņā ar normatīvajiem un administratīvajiem aktiem un attiecīgā gadījumā koplīgumiem saskaņā ar šīs dalībvalsts noteikumiem par to autovadītāju nodarbināšanas kārtību un arodmācību noteikumiem, kuri veic autopārvadājumus šajā valstī.

Autovadītāja atestāts pieder pārvadātājam, kurš to nodod tajā minētā autovadītāja rīcībā, kad šis autovadītājs, veicot pārvadājumu, vada transportlīdzekli (1) ar šim pārvadātājam izsniegtu Kopienas  licenci. Autovadītāja atestāts  nav nododams citai personai. Autovadītāja atestāts  ir derīgs, kamēr ir izpildīti tā saņemšanas nosacījumi, un pārvadātājam tas nekavējoties jāatdod izsniedzējai iestādei, ja šie nosacījumi vairs netiek pildīti.

Izdevējas dalībvalsts kompetentā iestāde to var anulēt, sevišķi gadījumos, ja  turētājs:

   nav ievērojis visus atestāta izmantošanas noteikumus,
   sniedzis nepatiesu informāciju par datiem, kas nepieciešami atestāta izdošanai vai pagarināšanai.

A certified true copy of the attestation must be kept by the haulage undertaking;

Apstiprinātu atestāta kopiju glabā transporta uzņēmums; atestāta oriģinālu glabā transportlīdzeklī, un vadītājam tas jāuzrāda pēc pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma.

_____________________

(1) "Transportlīdzeklis" nozīmē dalībvalstī reģistrētu mehānisku transportlīdzekli vai sakabinātus transportlīdzekļus, no kuriem vismaz sakabē ietilpstošais mehāniskais transportlīdzeklis ir reģistrēts dalībvalstī, ja to izmanto tikai kravu pārvadājumiem.


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EEK) Nr. 881/92

Regula (EEK) Nr. 3118/93

Direktīva 2006/94/EK

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 3. punkts

1. panta 3. punkts

1. panta 4. punkts (jauns)

1. panta 1. un 2. punkts, I pielikums; 2. pants

1. panta 5. punkts

2. pants

1. panta 6. punkts

2. pants

2. pants (ar grozījumiem)

3. panta 1. punkts

3. pants

3. panta 2. punkts

4. panta 1. punkts (ar grozījumiem)

3. panta 3. punkts

5. panta 1. punkts (ar grozījumiem)

4. pants

5. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts (ar grozījumiem)

5. panta 2. punkts

4. panta 3. punkts (ar grozījumiem)

5. panta 3. punkts

4. panta 4. punkts (ar grozījumiem)

4. panta 5. punkts (jauns)

5. panta 4. punkts, I pielikuma 2. lpp. 7. rindkopas otrais un trešais teikums

4. panta 6. punkts (ar grozījumiem)

5. panta 5. punkts

4. panta 2. punkts

6. panta 1. punkts

5. panta 2. punkts (ar grozījumiem)

6. panta 2. punkts

5. panta 2. punkts (ar grozījumiem)

6. panta 3. punkts

5. panta 3. punkts (ar grozījumiem)

6. panta 4. punkts

5. panta 4. punkts

6. panta 5. punkts

5. panta 5. punkts

7. pants

6. pants

8. panta 1. punkts

7. panta 1. punkts

8. panta 2. punkts

7. panta 2. punkts

8. pants (jauns)

8. panta 3. punkts

13panta 1. punkts (ar grozījumiem)

8. panta 4. punkts

13panta 2. punkts

9. panta 1. punkts

13panta 7. punkts (ar grozījumiem)

9. panta 2. punkts

13. panta 7. punkts (ar grozījumiem)

1. panta 1. punkts

9. panta 1. punkts

9. panta 2. punkts

9. panta 3. punkts (jauns)

9. panta 4. punkts (jauns)

9panta 5. punkts

9panta 6. punkts (jauns)

1. panta 2. punkts

9. panta 7. punkts

1. panta 3. punkts

9. panta 8. punkts

1. panta 4. punkts

9. panta 9. punkts

9. panta 10. punkts (jauns)

2. pants

3. pants

4. pants

5. pants

6. panta 1. punkts

10. panta 1. punkts (ar grozījumiem)

6. panta 2. punkts

6. panta 3. punkts

10. panta 2. punkts

6. panta 4. punkts

7. pants

10. pants

18panta 1. punkts (ar grozījumiem)

11. panta 1. punkts

11pants (ar grozījumiem)

11. panta 2. punkts

14. panta 1. punkts (ar grozījumiem)

11. panta 3. punkts

13. panta 3. punkts (ar grozījumiem)

11.a pants

12. pants (jauns)

8. panta 1. punkts

11pants (ar grozījumiem)

8. panta 2. punkts

14. panta 2. punkts (ar grozījumiem)

8. panta 3. punkts

14. panta 2. punkts (ar grozījumiem)

8. panta 4. punkta pirmā un trešā daļa

13. panta 4.punkts (jauns)

8. panta 4. punkta otrā daļa

13. panta 5. punkts (ar grozījumiem)

8. panta 4. punkta ceturtā un piektā daļa

13. panta 6. punkts (ar grozījumiem)

9. pants

14. panta 3. punkts (ar grozījumiem)

15. pants

16. pants

17. pants

12. pants

-

19. pants

13. pants

-

14. pants

10. pants

-

11. pants

-

15. pants

12. pants

20. pants

3. pants

-

4. pants

-

5. pants

-

II, III pielikums

-

I pielikums

I pielikums

II pielikums

1. panta 5. punkts

III pielikums

II pielikums

I pielikums

-

II pielikums

-

III pielikums

-

IV pielikums

-

Juridisks paziņojums - Privātuma politika