Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2254(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0101/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0101/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/05/2008 - 5.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0220

Hyväksytyt tekstit
PDF 135kWORD 68k
Keskiviikko 21. toukokuuta 2008 - Strasbourg
Yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistaminen yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla
P6_TA(2008)0220A6-0101/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. toukokuuta 2008 yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistamisesta yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla (2007/2254(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistamisesta yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla (KOM(2007)0394),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Tulosten Eurooppa – yhteisön lainsäädännön soveltaminen (KOM(2007)0502),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Pienet ja keskisuuret yritykset avainasemassa kasvun ja työllisyyden edistämisessä – nykyaikaisen pk-yrityspolitiikan puolivälitarkastelu (KOM(2007)0592,

–   ottaa huomioon 22.–23. marraskuuta 2007 kokoontuneen 2832. kilpailukykyneuvoston päätelmät yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistamisesta yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla,

–   ottaa huomioon kansainvälisistä kirjanpitostandardeista (IFRS) ja kansainvälisen tilinpäätösstandardilautakunnan (IASB) hallinnosta 24. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman(1), jossa Euroopan parlamentti arvosteli IASB:n ehdotusta pk-yritysten kirjanpitostandardiksi ja pyysi komissiota kehittämään EU:n oman pk-yrityksille tarkoitetun nykyaikaisen kirjanpitokehyksen, mahdollisesti nykyaikaistamalla voimassa olevan kirjanpitolainsäädännön,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0101/2008),

Yleiset seikat

1.   pitää myönteisenä, että komissio pyrkii yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistamista yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla koskevassa tiedonannossaan (jäljempänä tiedonanto) vähentämään Euroopan yritysten hallintotaakkaa ja antamaan niille mahdollisuuden kilpailla tehokkaammin sekä menestyä paremmin maailmanlaajuisessa ympäristössä, jossa vallitsee kova kilpailu; toteaa, että komission olisi tukeuduttava lainsäädäntöehdotuksissaan vaikutusten arviointiin, jossa otetaan erityisesti huomioon pienet ja keskisuuret yritykset sekä mikroyritykset, samalla kun taataan oikeusvarmuus ja yhteisön säännöstön noudattaminen koko sisämarkkinoilla ja varmistetaan yhdenmukaisuus raportointivelvoitteita ja tilintarkastusta koskevan meneillään olevan yhdenmukaistamisprosessin kanssa; toteaa lisäksi, että kaikkien toimijoiden, omistajat, sijoittajat, velkojat ja työntekijät mukaan lukien, edut sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate on otettava asianmukaisesti huomioon;

Vaihtoehto 1

2.   torjuu yleisellä tasolla tiedonannossa esitetyn vaihtoehdon 1, että harkittaisiin, olisiko yhteisön yhtiöoikeus muutettava sellaiseksi, että siihen sisältyy ainoastaan säädöksiä, joissa käsitellään valtioiden rajat ylittäviä tapauksia; ei kuitenkaan täysin vastusta sellaisten yksittäisten säännösten kumoamista, jotka eivät osakkeenomistajien kannalta katsoen enää ole tarpeellisia niiden kannalta, joita asia koskee, tai joista ei ole etua yrityksille, edellyttäen, että kumoaminen ei ole vastoin yleistä etua;

3.   muistuttaa vaihtoehto 1:n yhteydessä, että kyseessä olevat yhtiöoikeusdirektiivit, eli toinen(2), kolmas(3), kuudes(4) ja kahdestoista(5) direktiivi, ovat mahdollistaneet rajojen yli toimiville sijoittajille ja velkojille tärkeän yritysten vertailtavuuden, ja siksi niitä ei pitäisi kumota;

4.   muistuttaa vaihtoehto 1:n yhteydessä, että kattavassa vaikutusten arvioinnissa olisi punnittava keskenään direktiivien kumoamisesta odotettavissa olevia säästöjä ja kustannuksia, jotka aiheutuvat kun sisämarkkinoilla sovelletaan 27:ää erilaista yhtiöoikeutta;

5.   panee merkille, että tärkeimmät byrokraattiset rajoitteet, kuten moninkertaiset tietopyynnöt tai raportointivelvoitteet, erityisesti verotusta ja sosiaaliasioita koskevat, tulevat yleensä jäsenvaltioiden hallinnoista eivätkä kuulu yhteisön toimivaltaan;

Täytäntöönpano jäsenvaltioissa

6.   toteaa, että jäsenvaltiot eivät useinkaan turvaudu vaihtoehtoisiin byrokratiaa vähentäviin toimenpiteisiin, jolloin yhteisön lainsäädännössä suodut yksinkertaistamismahdollisuudet eivät välity yrityksille, ja että jäsenvaltiot pikemminkin soveltavat EU-säännösten ohella tiukempia kansallisia säännöksiä; kehottaa komissiota tarkastamaan, onko esimerkiksi avoimuutta koskevan direktiivin(6) kaltaisten direktiivien täytäntöönpano johtanut jäsenvaltioissa Porvoon mitalla toteuttamiseen (Gold-plating); korostaa, että komission olisi edistettävä jäsenvaltioiden välistä parhaiden käytänteiden vaihtamista tekemällä selväksi, mitä myönteisiä vaikutuksia yksinkertaistamisen saralla tehdyistä eri aloitteista koituu;

7.   ehdottaa, että jäsenvaltioiden verohallintoja aletaan koordinoida niin, että yrityksille esitettäviä tietopyyntöjä voidaan yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa;

Vaihtoehto 2

8.   kannattaa lähtökohtaisesti tiedonannossa esitettyä toista vaihtoehtoa eli sitä, että lainsäätäjä keskittyy yksinkertaistamisessa yksittäisiin konkreettisiin toimiin; toteaa, että kaikkiin yksinkertaistamistoimenpiteisiin voi kuulua se, että harkitaan joidenkin yksittäisten vaatimusten kumoamista direktiiveissä;

9.   korostaa, että tarvitaan aikaa direktiiveihin tehtyjen muutosten vaikutusten arvioimiseen, ja muistuttaa, että kolmatta ja kuudetta yhtiöoikeusdirektiiviä muutettiin äskettäin direktiivillä 2007/63/EY(7) ja että määraika sen täytäntöönpanolle päättyy 31. joulukuuta 2008; toteaa, että näihin direktiiveihin tehtävät uudet muutokset saattaisivat vesittää yhdenmukaistettujen muuntosäännösten sisällön, mutta katsoo, että lisäpäivityksiä tarvitaan;

10.   muistuttaa, että toista yhtiöoikeusdirektiiviä muutettiin viimeksi direktiivillä 2006/68/EY(8) ja että määräaika sen täytäntöönpanolle päättyi 15. huhtikuuta 2008; muistuttaa tässä yhteydessä KPMG:n tekemän, vaihtoehtoisia pääoman hankkimisjärjestelmiä koskevan toteutettavuustutkimuksen tuloksista;

11.   kehottaa komissiota selventämään yhtiöoikeusdirektiivien, erityisesti toisen, kolmannen ja kuudennen direktiivin, ja IFRS-standardien välistä suhdetta;

12.   korostaa, että julkisten yhtiöiden tilintarkastus- ja julkistamisvelvoitteet ovat tärkeitä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta ja että uusien sähköisten jakelukanavien ja -tekniikoiden, kuten XBRL:n kaltaisten sähköisten raportointiformaattien, olisi mahdollistettava julkaisuvelvoitteiden hoitaminen edullisesti, tehokkaasti ja ripeästi; pitää myönteisenä, että ensimmäistä(9) ja yhdettätoista(10) yhtiöoikeusdirektiiviä yksinkertaistettaessa pyritään vähentämään julkistamisvaatimuksia; korostaa kuitenkin, että samoin kuin muiden yksinkertaistamistoimien kohdalla, julkistamisvaatimuksia olisi tarkasteltava tapauskohtaisesti käyttäen konkreettisia, yksittäisiä yksinkertaistamistoimia, jotka perustuvat perusteellisiin vaikutusten arviointeihin; ehdottaa, että pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä koskevissa poikkeuksissa olisi keskityttävä vähentämään hallinnollista taakkaa ja kustannuksia vaarantamatta kuitenkaan oikeutettuja tarpeita saada tietoa ja rahoitusmahdollisuuksia; kannustaa vaihtamaan yhteisön sääntöjen yksinkertaistamista ja täytäntöönpanoa koskevia parhaita käytäntöjä;

13.   yhtyy näkemykseen, että yrityksille olisi tehtävä helpommaksi rekisteröidä ja valmistella, toimittaa ja julkaista lakisääteistä tietoa; suosittaa lakisääteisen tiedon valmistelun, toimittamisen ja julkaisemisen toteuttamista yhteentoimivan EU:n laajuisen yritysrekisterin välityksellä; kannustaa painokkasti käyttämään uutta teknologiaa, kuten XBRL; korostaa, että tietojen olisi oltava helposti sijoittajien, velkojien, työntekijöiden ja julkisten viranomaisten saatavilla koko unionissa; kehottaa komissiota esittämään suunnitelman XBRL-muotoisen raportoinnin käyttöönottamiseksi EU:ssa;

14.   painottaa, että EU:n tilinpäätössääntöihin vuonna 2006 tehdyt muutokset edellyttävät arvopaperipörssissä noteeratuilta yhtiöiltä muun muassa selvitystä yrityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä ja enemmän tietoja taseen ulkopuolisista järjestelyistä; palauttaa mieliin, että kyseisten sääntöjen täytäntöönpanon määräaika päättyy 5. syyskuuta 2008; kannustaa jäsenvaltioita soveltamaan sääntöjä hyvissä ajoin; kehottaa komissiota pitämään yhteyttä kansainväliseen tilinpäätösstandardilautakuntaan (IASB), jotta voidaan edelleen parantaa taseen ulkopuolisia välineitä koskevia tilinpäätöstietoja;

15.   pitää tarpeellisena, että eurooppayhtiön sääntöjä tarkistetaan niiden yhtenäistämiseksi yhteisön oikeuden kanssa;

16.   toteaa, että hallinnollisten vaatimusten yksinkertaistamisen päämääränä on oltava kannustaa pk-yrityksiä käyttämään hyväksi sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja toimimaan rajojen yli;

17.   pitää myönteisenä, että mikroyritykset aiotaan vapauttaa tilinpäätöksiä, lakisääteistä tilintarkastusta ja julkaisemista koskevista Eurooppa-oikeuden velvoitteista; kehottaa säilyttämään tiedonannossa mikroyrityksiä varten asetetut raja-arvot pääosin ennallaan, mutta on huolissaan siitä, että kaikkien niiden noudattaminen saattaa aiheuttaa ongelmia erityisesti yrityksissä, joiden tuotantopanokset ovat suuret; ehdottaa, että siirtymäaikoja, jotka koskevat raja-arvot ylittävien yhtiöiden raportointivelvoitteita, pidennetään asianmukaisesti; ehdottaa harkittavaksi, otetaanko vastaavat siirtymäajat käyttöön sellaisten yhtiöiden osalta, joiden oikeudellinen asema muuttuu;

18.   muistuttaa neljännessä(11) ja seitsemännessä(12) direktiivissä vahvistetuista raja-arvoista, joiden nojalla pk-yrityksille myönnetään poikkeuksia tietyistä tilinpäätös- ja tilintarkastusvaatimuksista, että vakaat ja ennakoitavissa olevat säännökset auttavat osaltaan parantamaan oikeusvarmuutta ja rajoittamaan yritysten hallintokustannuksia; korostaa tässä yhteydessä toisaalta, että neljännen direktiivin mukaisia raja-arvoja on äskettäin tarkistettu direktiivillä 2006/46/EY(13) ja että jäsenvaltioilla on 5. syyskuuta 2008 asti aikaa panna kyseinen direktiivi täytäntöön, ja toisaalta, että EU:n laajentuminen on lisännyt Euroopan talouksien monimuotoisuutta ja että tilintarkastus auttaa edistämään tehokkaan, terveen ja vastuullisen markkinatalouden kehitystä;

19.   vaatii komissiota seuraamaan 22.–23. marraskuuta 2007 kokoontuneen neuvoston päätelmissä esitettyä kehotusta edistää sellaisten parhaiden käytäntöjen avointa vaihtamista jäsenvaltioiden välillä, joiden tarkoituksena on virtaviivaistaa raportointivelvoitteita ja lisätä elektronisten välineiden käyttöä yritysten ja julkisen hallinnon välisissä sekä yritysten keskinäisissä suhteissa;

20.   kehottaa komissiota kannustamaan jäsenvaltioita rahoitustietoja koskevien raportointivelvoitteiden luokituksen yhdenmukaistamiseen, jota tehdään muun muassa Alankomaissa, ja lisäämään uusien teknologioiden käyttöä niin, että voidaan vähentää ilmoitusvelvoitteiden kustannuksia säilyttäen samalla edut, joita nämä velvoitteet tarjoavat markkinaosapuolille, poliittisille päättäjille ja julkiselle hallinnolle;

Sarbanes-Oxley-lainsäädäntö

21.   edellyttää, että tiedonannossa mainittujen direktiivien ohella tarkasteltaisiin byrokratiakuormituksen kannalta myös sellaisia direktiivejä ja säännöksiä, jotka on kehitetty Yhdysvaltojen Sarbanes-Oxley-lainsäädännön yhteydessä, kuten avoimuutta koskevan direktiivin, yhteisön esitteitä koskevan lainsäädännön(14) tai neljännen ja seitsemännen yhtiöoikeusdirektiivin säännöksiä;

Muu lainsäädäntö

22.   korostaa, että yksinkertaisemman yritystoimintaympäristön luomiseen kuuluu myös uusien oikeudellisten reunaehtojen laatiminen yrityksiä varten; mainitsee tässä yhteydessä rekisteripaikan siirtämistä rajojen yli koskevan neljännentoista yhtiöoikeusdirektiivin, oikeuden valita joko yksi- tai kaksitasoinen yritysmuoto sekä komission kaavaileman, vuoden 2008 puoliväliin mennessä esitettävän lainsäädäntöaloitteen, joka koskee yksityistä eurooppayhtiötä;

23.   uskoo, että tietyillä aloilla, kuten yhteisösijoittajia koskevan avoimuuden yhteydessä tarvitaan sääntelyjärjestelmiä, jotta yritysympäristöstä tulisi kukoistava;

24.   katsoo, että yhteinen konsolidoitu yhtiöveropohja tekisi eurooppayhtiön säännöistä käyttökelpoisempia ja tehokkaampia;

25.   katsoo, että lykättyjen verojen merkitsemisestä taseeseen aiheutuu kohtuuton rasitus pk-yrityksille, eikä se edes anna merkittävää tietoa tilinpäätöstietoja lukeville; ehdottaa sen vuoksi tästä luopumista;

26.   suosittelee "vain kerran -periaatteen" soveltamista, jotta yritysten ei tarvitse toimittaa samoja tietoja kuin yhden kerran tai vain yhdelle vastaanottajalle;

27.   suosittelee, että järjestetään kuulemisia siitä, onko tarpeellista ja mahdollista perustaa tilinpäätös- ja tilintarkastuspalvelujen valvojan toimi;

o
o   o

28.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0183.
(2) Toinen neuvoston direktiivi 77/91/ETY, annettu 13. joulukuuta 1976, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa (EYVL L 26, 31.1.1977, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/99/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 137).
(3) Kolmas neuvoston direktiivi 78/855/ETY, annettu 9. lokakuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla osakeyhtiöiden sulautumisesta (EYVL L 295, 20.10.1978, s. 36).
(4) Kuudes neuvoston direktiivi 82/891/ETY, annettu 17. joulukuuta 1982, 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla osakeyhtiöiden jakautumisesta (EYVL L 378, 31.12.1982, s. 47), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/63/EY (EUVL L 300, 17.11.2007, s. 47).
(5) Kahdestoista neuvoston yhtiöoikeudellinen direktiivi 89/667/ETY, annettu 21. joulukuuta 1989, yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 40), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/99/EY.
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY, annettu 15. joulukuuta 2004, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2008/22/EY (EUVL L 76, 19.3.2008, s. 50).
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/63/EY, annettu 13. marraskuuta 2007, neuvoston direktiivien 78/855/ETY ja 82/891/ETY muuttamisesta siltä osin kuin osakeyhtiöiden sulautumisesta tai jakautumisesta vaaditaan riippumattoman asiantuntijan lausunto (EUVL L 300, 17.11.2007, s. 47).
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/68/EY, annettu 6. syyskuuta 2006, neuvoston direktiivin 77/91/ETY muuttamisesta julkisten osakeyhtiöiden perustamisen sekä niiden pääoman säilyttämisen ja muuttamisen osalta (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 32).
(9) Ensimmäinen neuvoston direktiivi 68/151/ETY, annettu 9. maaliskuuta 1968, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (EYVL L 65, 14.3.1968, s. 8), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/99/EY.
(10) Yhdestoista neuvoston direktiivi 89/666/ETY, annettu 21. joulukuuta 1989, julkistamisvaatimuksista, jotka koskevat toisen valtion lainsäädännön alaisten, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden jäsenvaltioon avaamia sivuliikkeitä (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 36).
(11) Neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY, annettu 25. heinäkuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä (EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/46/EY (EUVL L 224, 16.8.2006, s. 1).
(12) Seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ETY, annettu 13. kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilinpäätöksistä (EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/99/EY.
(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/46/EY, annettu 14. kesäkuuta 2006, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 78/660/ETY, konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 83/349/ETY, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 91/674/ETY muuttamisesta (EUVL L 224, 16.8.2006, s. 1).
(14) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, annettu 4. marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2008/11/EY (EUVL L 76, 19.3.2008, s. 37).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö