Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2206(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0165/2008

Předložené texty :

A6-0165/2008

Rozpravy :

PV 20/05/2008 - 20
CRE 20/05/2008 - 20

Hlasování :

PV 21/05/2008 - 5.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0221

Přijaté texty
PDF 228kWORD 67k
Středa, 21. května 2008 - Štrasburk
Ženy a věda
P6_TA(2008)0221A6-0165/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. května 2008 o ženách a vědě (2007/2206(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na usnesení Rady ze dne 20. května 1999 o ženách a vědě(1),

-   s ohledem na usnesení Rady ze dne 26. června 2001 o vědě a společnosti a o ženách ve vědě(2),

-   s ohledem na usnesení Rady ze dne 27. listopadu 2003 o rovném přístupu žen a mužů ke znalostní společnosti pro růst a inovace a jejich účasti v této společnosti(3),

-   s ohledem na závěry Rady ze dne 18. dubna 2005 o posílení lidských zdrojů ve vědě a technologii v rámci Evropského výzkumného prostoru,

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)(4),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky(5),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. prosince 2001 nazvané "Akční plán pro vědu a společnost" (KOM(2001)0714),

-   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný "Ženy a věda: špičková kvalita a inovace – rovné postavení žen a mužů ve vědě" (SEK(2005)0370),

-   s ohledem na zelenou knihu Komise nazvanou "Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy" (KOM(2007)0161) a pracovní dokument útvarů Komise (SEK(2007)0412), který tvoří přílohu této knihy,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2000 o sdělení Komise nazvaném "Ženy a věda – mobilizace žen na pomoc evropskému výzkumu"(6),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2004 o rovnováze mezi pracovním, rodinným a osobním životem(7),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. března 2006 nazvané "Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010" (KOM(2006)0092) a s ním související usnesení ze dne 13. března 2007(8),

-   s ohledem na své unesení ze dne 19. června 2007 o legislativním rámci pro opatření umožňující mladým ženám v rámci Evropské unie skloubit rodinný život s obdobím studia(9),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2007 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2007(10),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0165/2008),

A.   vzhledem k tomu, že výzkum je pro hospodářský rozvoj Evropské unie klíčovým odvětvím a pro splnění Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost je v Evropské unii třeba přijmout dalších 700 000 výzkumných pracovníků,

B.   vzhledem k tomu, že v Evropské unii je mezi výzkumnými pracovníky méně žen než mužů – ženy tvoří v průměru 35 % počtu výzkumných pracovníků působících ve státním sektoru a sektoru vysokoškolského vzdělávání a pouze 18 % počtu výzkumných pracovníků v soukromém sektoru;

C.   vzhledem k tomu, že se má obecně za to, že rozmanitost v podnikatelském prostředí přináší více tvořivosti, a dalo by se říci, že totéž platí pro oblast výzkumu,

D.   vzhledem k tomu, že podíl žen ve vedoucích akademických pozicích jen zřídka překročí 20 % a u mužů je třikrát větší pravděpodobnost, že získají profesuru či podobný titul,

E.   vzhledem k tomu, že i v členských státech lze jen obtížně získat údaje o výzkumných pracovnících podle jejich kvalifikace, vědního oboru a věku, které by byly rozlišeny podle pohlaví,

F.   vzhledem k tomu, že se ženy ve výzkumu v porovnání s muži potýkají s většími obtížemi, pokud jde o vyváženost pracovního a rodinného života,

G.   vzhledem k tomu, že nedostatečné zastoupení žen na vedoucích pozicích v oblasti vědy je stále velmi výrazné,

H.   vzhledem k tomu, že účast žen v orgánech s rozhodovací pravomocí na vysokých školách je nedostatečná pro realizaci politiky vyváženého poměru mužů a žen,

I.   vzhledem k tomu, že ve většině zemí nejsou ženy rovnoměrně zastoupeny ve vědeckých radách,

J.   vzhledem k tomu, že jednou z prioritních oblastí pro činnost EU v rámci výše uvedeného plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010 je rovné zastoupení v rozhodovacím procesu, včetně cíle do roku 2010 dosáhnout 25% zastoupení žen ve vedoucích pozicích v oblasti výzkumu ve veřejném sektoru,

K.   vzhledem k tomu, že Evropská rada pro výzkum nedosahuje rovného zastoupení z hlediska pohlaví, neboť z dvaceti dvou členů vědecké rady je pouhých pět žen,

L.   vzhledem k tomu, že ženy zastávají v průměru pouze 15 % vysokých akademických postů, a mají tudíž podstatně menší vliv, pokud jde o pozice s rozhodovací pravomocí v oblasti výzkumu, a to přesto, že v EU představují více než 50 % studentů a získávají 43 % ze všech doktorských titulů,

M.   vzhledem k tomu, že ze zprávy Komise nazvané "Mapping the Maze: Getting More Women to the Top in Research" (Mapování labyrintu: jak umožnit více ženám dosáhnout špičkového postavení v oblasti výzkumu) vyplývá, že ačkoliv jsou transparentní a spravedlivé postupy hodnocení a povyšování nezbytnými nástroji, samy o sobě nejsou dostačující: k dosažení větší rovnováhy v zastoupení žen a mužů při rozhodování v oblasti výzkumu je zapotřebí změna kultury,

N.   vzhledem k tomu, že současný sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj nepožaduje, aby společně s návrhem projektu byl povinně předložen akční plán pro zajištění rovného postavení žen a mužů,

O.   vzhledem k tomu, že ze studií vyplývá, že stávající nástroje hodnocení a přijímání do zaměstnání nejsou neutrální, co se týče pohlaví,

1.   upozorňuje členské státy na to, že ve vzdělávacích systémech v Evropské unii přetrvávají stereotypy týkající se pohlaví, zejména v takových oblastech výzkumu, jako jsou přírodní vědy;

2.   je přesvědčen, že je nanejvýš důležité podporovat vědu jakožto zajímavou oblast pro obě pohlaví, a to již od dětství; naléhavě žádá, aby tato skutečnost byla zohledněna při tvorbě vzdělávacích materiálů a v odborné přípravě učitelů; vyzývá vysoké školy a fakulty, aby zkoumaly své systémy přijímacího řízení s cílem zjistit případnou skrytou diskriminaci na základě pohlaví a tyto systémy odpovídajícím způsobem upravit;

3.   poukazuje na to, že určitá část vysoce vzdělaných žen opouští v průběhu let vědeckou dráhu; domnívá se, že tento jev, který byl často popisován jako model "děravého potrubí", je třeba analyzovat na základě různých modelů, jako např. modelu "faktorů přitažlivosti a odpudivosti"; vyzývá příslušné orgány, aby při hledání řešení braly v úvahu různé faktory, jako je pracovní prostředí, profesní stereotypy, konkurence, požadavky na mobilitu a rodinné povinnosti;

4.   konstatuje, že běžný přístup k hodnocení "špičkové kvality "a "výkonu", mimo jiné podle počtu publikací, není vždy neutrální z hlediska pohlaví, ale je omezující a nebere ohled na dostupné zdroje, jako jsou finanční prostředky, prostory, vybavení a personál, ani kvality nezbytné pro každého výzkumného pracovníka, například schopnost zorganizovat a udržet výzkumný tým či školit mladé členy týmu;

5.   vyzývá Komisi a členské státy, aby v definicích "špičkové kvality" a "dobrého výzkumného pracovníka" plně zohlednily rozdíly mezi profesní dráhou žen a mužů; zdůrazňuje, že ženy k výzkumu také přispívají odlišným pohledem a výběrem výzkumných témat;

6.   vyjadřuje politování nad tím, že přestávky žen v profesní vědecké dráze z rodinných důvodů mají negativní dopad na jejich možnosti pracovního uplatnění, neboť jejich mužští kolegové takové přestávky nečiní, a proto mohou dosáhnout srovnatelného postavení již v mladším věku, a jsou tak ve své další profesní dráze zvýhodněni; žádá proto, aby byl věk zohledněn jako kritérium špičkové kvality společně s rodinnou situací, zejména počtem osob, které jsou na výzkumném pracovníkovi závislé; vyzývá rovněž veškeré evropské výzkumné instituce a vysoké školy, aby vypisovaly granty na doktorská studia v souladu s vnitrostátními ustanoveními o mateřské dovolené;

7.   poukazuje na to, že věková omezení pro přidělování grantů poškozují mladé lidi, kteří se starají o závislé osoby, a že jsou mezi nimi převážně ženy; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby zajistily, že za takových okolností budou přijata legislativní opatření, která tento nedostatek napraví, například tím, že se posune hranice pro podávání žádostí o jeden rok za každý rok, v němž se žadatel staral o závislou osobu;

8.   konstatuje, že jednou z klíčových cest, jak zajistit kariérní postup ve vědě, je mobilita, a konstatuje, že ji lze jen obtížně skloubit s rodinným životem, a proto by měla být přijata vhodná politická opatření, která by to usnadnila;

9.   zdůrazňuje úlohu, jakou má pro usnadnění udržitelné vyváženosti pracovního a osobního života infrastruktura, a rovněž to, že je nezbytné posílit jistotu vědecké profesní dráhy;

10.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily situaci tím, že zapojí rodinný úhel pohledu umožněním pružné pracovní doby, zlepšením zařízení pro péči o děti a přeshraničním přístupem k sociálnímu zabezpečení; požaduje, aby podmínky rodičovské dovolené skutečně umožňovaly ženám a mužům svobodnou volbu; zdůrazňuje, že odpovědnost za skloubení rodinného a pracovního života spočívá rovným dílem na ženách i mužích;

11.   bere na vědomí závěr, k němuž dospěla výše uvedená zpráva Komise z roku 2008, a sice že pro dosažení rovného postavení mužů a žen v oblasti výzkumu je nezbytné odhodlání na nejvyšší úrovni a že takové odhodlání je nutné projevit na vnitrostátní a institucionální úrovni;

12.   vyzývá členské státy, aby analyzovaly faktory, které odrazují ženy od výkonu nejvyšších pozic na vysokých školách a ve vzdělávacích institucích vzhledem k tomu, že tato skutečnost výrazně snižuje jejich vliv na rozhodování v oblasti výzkumu v Evropské unii, a aby navrhly vhodná řešení;

13.   vyzývá vysoké školy, výzkumné ústavy a soukromé podniky, aby ve svých organizačních strukturách přijaly a prosazovaly strategie rovnosti a aby v rámci svého rozhodovacího procesu prováděly posouzení dopadu z hlediska rovnosti žen a mužů;

14.   vyzývá Komisi, aby učinila kroky ke zvýšení informovanosti ve vědecké komunitě, a to i mezi tvůrci politik, o otázce rovných příležitostí ve vědě a výzkumu;

15.   vyzývá Komisi a členské státy, aby se zasadily o průhlednější postupy přijímání do zaměstnání a zavázaly se zajistit rovnováhu z hlediska pohlaví ve skupinách hodnotitelů, výběrových i dalších komisích a při jmenování do panelů a výborů s nezávazným cílem, aby nejméně 40 % tvořily ženy a nejméně 40 % muži;

16.   kritizuje cíl EU týkající se 25 % zastoupení žen na vedoucích pozicích ve výzkumu ve veřejném sektoru jako neambiciózní a nedostatečný; připomíná Komisi a členským státům, že pojem rovnoměrné zastoupení mužů a žen znamená alespoň 40 % žen;

17.   vyzývá Komisi, aby zajistila, aby v programech vědy a výzkumu byla věnována pozornost účasti žen ve vědě cestou poskytování cíleného informačního školení o rovném postavení žen a mužů určeného osobám na pozicích s rozhodovací pravomocí, členům poradních výborů a skupin hodnotitelů, zpracovatelům výzev k výběrovým řízením a samotných výběrových řízení a osobám, které vedou jednání o kontraktech;

18.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že ve výběrových řízeních v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace bude kladně ohodnocen vyrovnaný počet žadatelů a žadatelek z řad vědeckých pracovníků; naléhavě vyzývá členské státy, aby podobná opatření přijaly ve svých vnitrostátních a regionálních programech;

19.   považuje akční plány pro rovné postavení žen a mužů v návrhové fázi a ve fázi hodnocení sedmého rámcového programu za významnou součást celkové strategie poskytování rovných příležitostí mužům a ženám i politiky rovnosti pohlaví Evropské unie; shledává proto, že by měly zůstat nedílnou součástí evropských fondů pro výzkum;

20.   je pevně přesvědčen o tom, že je třeba přijmout konkrétní opatření týkající se přijímání do zaměstnání, odborné přípravy a styku s veřejností s cílem podpořit a podnítit větší účast žen v oblastech, jako jsou technologie, fyzika, strojírenství, počítačová věda a další obory;

21.   vyzývá Komisi a členské státy, aby učinily pozitivní kroky směřující k podpoře výzkumných pracovnic a dalšímu rozvoji systémů podpory a poradenských programů a také politik povyšování s jasně definovanými cíli; konstatuje, že obzvláště příznivé výsledky by přinesl rozvoj podpůrných struktur pro kariérní poradenství a poskytování poradenství zaměřeného mimo jiné na vědecké pracovnice;

22.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly účinné politiky s cílem odstranit rozdíl mezi platy mužů a žen; konstatuje, že v oblasti vědy by zásada stejné odměny měla platit rovněž pro stipendia a odměny učitelů;

23.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily finanční prostředky pro výzkum určené pro ženy, a bojovaly tak proti nedostatečnému financování žen ve výzkumu;

24.   zdůrazňuje, že je nezbytné podpořit dívky v jejich rozhodnutí nastoupit vědeckou profesní dráhu, a navrhuje, aby tak Komise a členské státy činily prostřednictvím propagace výzkumných pracovnic jakožto vzorů, a rovněž přijetím a provedením dalších opatření přispívajících k dosažení tohoto cíle;

25.   vyzývá členské státy, aby podporovaly aktivity ke zvýšení informovanosti a podpoře dívek při studiu a získání titulu na vysokých školách s vědeckým a technickým zaměřením; členské státy rovněž vyzývá, aby zlepšily postupy sdílení odborných poznatků, neboť v jednotlivých členských státech se možnosti vzdělávání výrazně liší;

26.   upozorňuje na to, že je zapotřebí, aby na vysokých školách existovaly zvláštní programy zvyšující zájem mladých dívek a žen o vstup na vědeckou profesní dráhu;

27.   vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily programy zaučování a podpory mladých vědeckých pracovnic při účasti na výzkumných programech a při podávání žádostí o granty s cílem napomoci těmto ženám k setrvání na akademické půdě a ve výzkumu;

28.   vítá činnost nevládních organizací a agentur na evropské a vnitrostátní úrovni zaměřenou na posílení účasti žen ve vědě a zvýšení počtu vědeckých pracovnic na pozicích s rozhodovací pravomocí;

29.   vyzývá Komisi a členské státy, aby dále posílily budování kontaktních sítí mezi vědeckými pracovnicemi na vnitrostátní a regionální úrovni i na úrovni EU, neboť tyto sítě kontaktů jsou považovány za významný nástroj, který ženám dává větší moc, a přilákaly tak nové vědecké pracovnice a povzbudily stávající vědecké pracovnice k účasti na politické diskusi a zlepšení vlastního kariérního postupu;

30.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 201, 16.7.1999, s. 1.
(2) Úř. věst. C 199, 14.7.2001, s. 1.
(3) Úř. věst. C 317, 30.12.2003, s. 6.
(4) Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.
(5) Úř. věst. L 269, 5.10.2002, s. 15.
(6) Úř. věst. C 309, 27.10.2000, s. 57.
(7) Úř. věst. C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
(8) Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
(9) Přijaté texty, P6_TA(2007)0265.
(10) Přijaté texty, P6_TA(2007)0423.

Právní upozornění - Ochrana soukromí