Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2206(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0165/2008

Indgivne tekster :

A6-0165/2008

Forhandlinger :

PV 20/05/2008 - 20
CRE 20/05/2008 - 20

Afstemninger :

PV 21/05/2008 - 5.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0221

Vedtagne tekster
PDF 38kWORD 66k
Onsdag den 21. maj 2008 - Strasbourg
Kvinder og videnskab
P6_TA(2008)0221A6-0165/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 21. maj 2008 om kvinder og videnskab (2007/2206(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets resolution af 20. maj 1999 om kvinder og videnskab(1),

-   der henviser til Rådets resolution af 26. juni 2001 om videnskab og samfund samt om kvindernes rolle inden for videnskab(2),

-   der henviser til Rådets resolution af 27. november 2003 om kvinder og mænds lige adgang til og deltagelse i vidensamfundet med henblik på vækst og innovation(3),

-   der henviser til Rådets konklusioner af 18. april 2005 om styrkelse af de menneskelige ressourcer i videnskab og teknologi inden for det europæiske forskningsområde,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)(4),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår(5),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. december 2001 " Handlingsplan, Videnskab og samfund (KOM(2001)0714),

-   der henviser til Kommissionens interne arbejdsdokument "Women and Science: Excellence and Innovation - Gender Equality in Science" (SEK(2005)0370),

-   der henviser til Kommissionens grønbog "Nye perspektiver på det europæiske forskningsrum" (KOM(2007)0161) og Kommissionens ledsagende interne arbejdsdokument (SEK(2007)0412),

-   der henviser til sin beslutning af 3. februar 2000 om Kommissionens meddelelse "Kvinder og videnskab - mobilisere kvinder til berigelse af europæisk forskning"(6),

-   der henviser til sin beslutning af 9. marts 2004 om forening af arbejdsliv og familie- og privatliv(7),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. marts 2006 "En køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010" (KOM(2006)0092) og sin beslutning herom af 13. marts 2007(8),

-   der henviser til sin beslutning af 19. juni 2007 om en regelramme for foranstaltninger, der giver unge kvinder i EU bedre muligheder for at forene familieliv og studieperioder(9),

-   der henviser til sin beslutning af 27. september 2007 om ligestilling mellem kønnene i Den Europæiske Union - 2007(10),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0165/2008),

A.   der henviser til, at forskning er en afgørende sektor for EU's økonomiske udvikling, og at Den Europæiske Union har brug for at rekruttere 700 000 flere forskere som en del af gennemførelsen af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse,

B.   der henviser til, at kvindelige forskere er i mindretal i Den Europæiske Union, idet de i gennemsnit udgør 35 % af de forskere, der er ansat i staten og på højere læreanstalter, og kun 18 % af de privatansatte forskere,

C.   der henviser til, at det er almindelig anerkendt, at mangfoldighed øger kreativiteten inden for forretningslivet, og at dette kunne siges også at gælde for forskningsverdenen,

D.   der henviser til, at andelen af kvinder med de højeste akademikergrader sjældent overstiger 20 %, og at mænd har tre gange så store chancer som kvinder for at få professorater eller lignende stillinger,

E.   der henviser til, at der stadig stort set ikke foreligger data opdelt efter køn om forskeres kvalifikationer, forskningsområde og alder, selv ikke i medlemsstaterne,

F.   der henviser til, at kvindelige forskere støder på større vanskeligheder end mandlige forskere, når det gælder om at forene arbejde og familieliv,

G.   der henviser til, at der stadig er en markant mangel på kvinder i ledende forskningsstillinger,

H.   der henviser til, at kvinderne ikke er tilstrækkeligt repræsenteret i universiteternes beslutningstagende organer til, at der kan gennemføres en afbalanceret kønspolitik,

I.   der henviser til, at der i de fleste lande stadig ikke er lige så mange kvinder som mænd i videnskabelige udvalg,

J.   der henviser til, at et af de prioriterede områder for handling på EU-plan i ovennævnte køreplan for ligestilling mellem mænd og kvinder 2006-2010 er ligelig repræsentation i de beslutningstagende organer, bl.a. målet om 25 % kvinder i ledende stillinger inden for forskning i den offentlige sektor, der skal være opfyldt inden udgangen af 2010,

K.   der henviser til, at Det Europæiske Forskningsråd ikke har opnået balance mellem kønnene, idet kun fem af de 22 medlemmer i forskningsrådet er kvinder,

L.   der henviser til, at kvinder, selv om de udgør over 50 % af de studerende i EU og tager 43 % af ph.d.-graderne i EU, i gennemsnit kun beklæder 15 % af de højere akademiske stillinger og dermed har betydelig mindre indflydelse på beslutningstagningen inden for forskningen,

M.   der henviser til, at Kommissionens beretning fra 2008 "Mapping the Maze: Getting More Women to the Top in Research" viser, at selv om transparente og retfærdige evaluerings- og forfremmelsesprocedurer er nødvendige instrumenter, er de alene ikke tilstrækkelige, men at der kræves en kulturændring, hvis der skal opnås en bedre balance mellem kønnene i de beslutningstagende organer inden for forskning,

N.   der henviser til, at det syvende rammeprogram ikke kræver obligatoriske handlingsplaner for ligestilling i projektforslag,

O.   der henviser til, at undersøgelser har vist, at eksisterende evaluerings- og ansættelsessystemer ikke er kønsneutrale,

1.   henleder medlemsstaternes opmærksomhed på, at kønsstereotyper stadig opretholdes i uddannelsessystemerne i Den Europæiske Union, især inden for forskningsområder som naturvidenskab;

2.   mener, at det er af største betydning, at videnskab fra et tidligt tidspunkt gøres til et interessant område for begge køn; opfordrer indtrængende til, at dette tages i betragtning i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsmateriale og tilrettelæggelse af læreruddannelser; opfordrer universiteter og fakulteter til at analysere deres optagelsessystemer for at finde frem til eventuel skjult kønsdiskriminering og til at ændre optagelsesordningerne i overensstemmelse hermed;

3.   bemærker, at en meget høj andel af kvinder opgiver deres videnskabelige karriere i årenes løb; mener, at dette fænomen, som ofte er blevet betegnet som "den utætte rørledning", bør undersøges ud fra forskellige modeller, herunder "push and pull factors"-modellen; opfordrer de pågældende myndigheder til, når der foreslås løsninger, at tage højde for forskellige faktorer som f.eks. arbejdsmiljø, faglige stereotyper, konkurrence, mobilitetskrav og familieansvar;

4.   noterer sig, at den konventionelle model til evaluering af "ekspertise" og "præstation", bl.a. hvad angår antallet af publikationer, måske ikke er kønsneutral, men restriktiv, og ikke tager højde for de ressourcer, der står til rådighed, såsom midler, plads, udstyr og personale, og for de kvaliteter, der er væsentlige for enhver forsker, såsom evnen til at organisere og holde sammen på et forskningsteam eller uddanne unge teammedlemmer;

5.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i definitionerne af ekspertise og en "god forsker" at tage behørigt hensyn til de typiske forskelle mellem mænds og kvinders forskningskarrierer; understreger, at kvindelige forskere også bidrager til forskningsverdenen med andre perspektiver og valg af forskningsemner;

6.   beklager, at det har negative konsekvenser for kvinders karrieremuligheder, når de afbryder deres videnskabelige karriere af familiemæssige årsager, idet de fleste mandlige kolleger ikke holder sådanne karrieremæssige pauser og dermed kan opnå tilsvarende stillinger i en yngre alder og få fordel heraf i deres senere karriereforløb; anmoder derfor om, at der tages hensyn til alder som kriterium for ekspertise sammenholdt med den pågældende forskers familiemæssige situation, herunder antal pårørende, som ikke kan klare sig selv; opfordrer desuden alle EU-forskningsinstitutter og -universiteter til at indføre støtte til ph.d.-studier i overensstemmelse med de nationale bestemmelser om barselsorlov;

7.   påpeger, at aldersgrænser for tildeling af legater er en ulempe for unge, der tager sig af pårørende, som ikke kan klare sig selv, og at disse for størstedelens vedkommende er kvinder; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til i sådanne tilfælde at sikre, at deres lovgivning indeholder foranstaltninger, der kan rette op på en sådan skævhed, f.eks. ved i legatansøgninger at forhøje aldersgrænsen med et år for hvert år, en person tager sig af en pårørende;

8.   noterer sig, at mobilitet er en af de centrale faktorer, hvis man ønsker at fremme og sikre en forskningskarriere, og bemærker, at det kan være svært at forene mobilitet med familielivet, og at der derfor bør træffes passende politikforanstaltninger for at gøre det lettere;

9.   understreger infrastrukturens rolle med hensyn til at gøre det lettere at skabe en bæredygtig balance mellem arbejds- og familieliv samt vigtigheden af at forbedre sikkerheden i videnskabelige karrierer;

10.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre situationen ved at integrere familieaspektet i form af mulighed for fleksible arbejdstider, bedre børnepasningsmuligheder og adgang til sociale sikringssystemer på tværs af grænserne; opfordrer til, at der indføres forældreorlovsbetingelser, der reelt giver mænd og kvinder en valgmulighed; understreger, at ansvaret for forening af familie- og arbejdsliv påhviler både mænd og kvinder;

11.   bemærker, at Kommissionens ovennævnte beretning fra 2008 konkluderer, at tilsagn på topplan er yderst vigtige, hvis der skal opnås ligestilling inden for forskning, og at sådanne tilsagn skal gives på nationalt og institutionelt plan;

12.   opfordrer medlemsstaterne til at analysere de faktorer, der hindrer kvinder i at beklæde seniorstillinger på universiteter og hos uddannelsesmyndigheder og således kraftigt reducerer deres indflydelse på beslutningstagningen inden for forskning i EU, og til at foreslå passende løsninger;

13.   opfordrer universiteter, forskningsinstitutter og private virksomheder til at vedtage og håndhæve ligestillingsstrategier i deres organisationer og til at gennemføre kønsspecifikke konsekvensanalyser i deres beslutningsprocesser;

14.   opfordrer Kommissionen til at iværksætte bevidstgørelseskampagner i det videnskabelige miljø og blandt politikere om spørgsmålet om lige muligheder inden for videnskab og forskning;

15.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre mere gennemsigtige ansættelsesprocedurer og til at forpligte sig til at sikre balance mellem kønnene i bedømmelses- og udvælgelsesudvalg og alle andre udpegede råd og udvalg, med et ikke-bindende mål for deltagelse på mindst 40 % kvinder og mindst 40 % mænd;

16.   kritiserer det uambitiøse og utilstrækkelige EU-mål om 25 % kvinder i ledende stillinger i den offentlige forskningssektor, og minder Kommissionen og medlemsstaterne om, at lighed mellem kønnene betyder mindst 40 % kvindedeltagelse;

17.   opfordrer Kommissionen til at sikre, at der tages højde for kvinders deltagelse i videnskabelige forskningsprogrammer ved at sørge for målrettet uddannelse i ligestillingsspørgsmål for personer i beslutningstagende stillinger, som sidder i rådgivende udvalg og bedømmelsesudvalg, udarbejder indkaldelser af bud og afgivelser af bud samt leder kontraktforhandlinger;

18.   opfordrer Kommissionen til at sikre, at en afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder bedømmes positivt ved afgivelse af bud i forbindelse med syvende rammeprogram; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe de samme foranstaltninger i deres nationale og regionale programmer;

19.   mener, at handlingsplaner for ligestilling i forslags- og bedømmelsesfasen for syvende rammeprogram er en vigtig del af EU's generelle strategi for integrering af ligestillingsaspektet og fremme af ligestilling; mener derfor, at de fortsat bør være en integreret del af forskningsfinansieringen i EU;

20.   er fast overbevist om, at der bør indføres særlige ansættelses-, uddannelses- og pr-foranstaltninger for at fremme og tilskynde til større deltagelse af kvinder inden for områder som teknologi, fysik, ingeniørvidenskab, computervidenskab og andre områder;

21.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage positive initiativer til at opmuntre kvindelige forskere og yderligere udvikle støtte- og mentorordninger samt indføre en forfremmelsespolitik med klare mål; påpeger, at udvikling af støttestrukturer for karrierevejledning og rådgivning, der bl.a. er rettet mod kvindelige videnskabsfolk, ville give særligt positive resultater;

22.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre effektive politikker for fjernelse af lønforskellene mellem mænd og kvinder; bemærker, at ligelønsprincippet på det videnskabelige område også bør omfatte stipendier og legater;

23.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afsætte forskningsmidler, som er øremærket til kvinder, for at imødegå underfinansieringen af kvinder inden for forskning;

24.   understreger, at det er vigtigt at opmuntre piger til at vælge en videnskabelig karriere, og foreslår, at Kommissionen og medlemsstaterne gør dette ved at fremhæve kvindelige forskere som rollemodeller samt vedtage og gennemføre andre foranstaltninger, som kan bidrage til at nå dette mål;

25.   opfordrer medlemsstaterne til at fremme oplysningskampagner for at informere og opmuntre piger til at tage videnskabelige og teknologiske universitetsuddannelser og -grader; opfordrer medlemsstaterne til at forbedre videndelingsprocesserne, eftersom der er meget forskellige mønstre for valg af uddannelse i de forskellige medlemsstater;

26.   gør opmærksom på, at det er nødvendigt med særprogrammer på universiteterne for at gøre unge piger og kvinder mere interesserede i at gå i gang med en videnskabelig karriere;

27.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre programmer for coaching og støtte til unge kvindelige forskere i forbindelse med deres deltagelse i forskningsprogrammer og støtteansøgninger for således at hjælpe dem med at blive inden for den akademiske verden og forskning;

28.   glæder sig over de aktiviteter, som gennemføres af ikke-statslige organisationer og agenturer på europæisk og nationalt plan, og som sigter mod at forbedre kvinders deltagelse inden for videnskaben og øge antallet af kvindelige forskere i beslutningstagende stillinger;

29.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at styrke netværk blandt kvindelige forskere på nationalt og regionalt plan samt på EU-plan, fordi netværk har vist sig at være et stærkt værktøj både til at tiltrække flere kvindelige forskere og til at opmuntre kvindelige forskere til at deltage i den politiske debat og forbedre deres faglige forfremmelsesmuligheder;

30.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT C 201 af 16.7.1999, s. 1.
(2) EFT C 199 af 14.7.2001, s. 1.
(3) EUT C 317 af 30.12.2003, s. 6.
(4) EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.
(5) EFT L 269 af 5.10.2002, s. 15.
(6) EFT C 309 af 27.10.2000, s. 57.
(7) EUT C 102 E af 28.4.2004, s. 492.
(8) EUT C 301 E af 13.12.2007, s. 56.
(9) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0265.
(10) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0423.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik