Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2206(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0165/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0165/2008

Συζήτηση :

PV 20/05/2008 - 20
CRE 20/05/2008 - 20

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2008 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0221

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 298kWORD 75k
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο
Γυναίκες και επιστήμη
P6_TA(2008)0221A6-0165/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 σχετικά με τις γυναίκες και την επιστήμη (2007/2206(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1999 με θέμα "Γυναίκες και επιστήμη"(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την επιστήμη και την κοινωνία και τις γυναίκες και την επιστήμη(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για την ίση πρόσβαση και συμμετοχή στην κοινωνία της γνώσης με στόχο την ανάπτυξη και την καινοτομία(3),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2005 για την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων στην επιστήμη και την τεχνολογία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)(4) (ΠΠ7),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας(5),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2001, με τίτλο "Επιστήμη και κοινωνία - Πρόγραμμα δράσης" (COM(2001)0714),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο "Γυναίκες και Επιστήμη: Αριστεία και Καινοτομία – Ισότητα των Φύλων στην Επιστήμη" (SEC(2005)0370),

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Νέες προοπτικές" (COM(2007)0161), και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2007)0412),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: "Γυναίκες και επιστήμη - Κινητοποίηση των γυναικών με σκοπό τον εμπλουτισμό της ευρωπαϊκής έρευνας"(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τον συνδυασμό της επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής(7),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2006 με τίτλο "Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010" (COM(2006)0092), και το σχετικό ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007(8),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για μέτρα συνδυασμού της οικογενειακής ζωής και των σπουδών για τις νέες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση(9),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2007(10),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0165/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα αντιπροσωπεύει έναν καίριο τομέα για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η Ευρώπη πρέπει να προσλάβει 700 000 επιπλέον ερευνητές στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερευνήτριες αποτελούν μειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς συνιστούν το 35% κατά μέσο όρο των ερευνητών που εργάζονται σε κυβερνητικούς κλάδους και κλάδους της ανώτερης εκπαίδευσης και συνιστούν μόλις το 18% κατά μέσο όρο των ερευνητών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κοινά αποδεκτό το γεγονός ότι η διαφορετικότητα αυξάνει τη δημιουργικότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον και αυτό θα μπορούσε επίσης να λεχθεί και για την έρευνα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των γυναικών στις ανώτερες πανεπιστημιακές βαθμίδες σπάνια υπερβαίνει το 20% και ότι οι άνδρες έχουν τριπλάσιες πιθανότητες από ό,τι οι γυναίκες να καταλάβουν έδρα καθηγητή ή αντίστοιχη θέση,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα δεδομένα ανά φύλο για τους ερευνητές ανά επαγγελματικά προσόντα, επιστημονικό πεδίο και ηλικία, ακόμη και στα κράτη μέλη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερευνήτριες αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά τον συνδυασμό εργασιακής και οικογενειακής ζωής σε σύγκριση με τους ερευνητές,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία γυναικών σε ηγετικές επιστημονικές θέσεις εξακολουθεί να είναι σπάνια,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων των πανεπιστημίων δεν είναι αρκετά υψηλή ώστε να διασφαλίζει την εφαρμογή ισόρροπης από άποψη φύλου πολιτικής,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πλειονότητα των χωρών εξακολουθεί να μην έχει επιτευχθεί η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε επιστημονικά συμβούλια,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους τομείς προτεραιότητας για ανάληψη δράσης εκ μέρους της ΕΕ που αναφέρεται στον προπαρατεθέντα Χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 είναι η ισότιμη εκπροσώπηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του στόχου εκπροσώπησης των γυναικών σε ποσοστό 25% σε ηγετικές θέσεις στην έρευνα του δημόσιου τομέα, που πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέχρι το 2010,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) δεν έχει επιτύχει την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων με τη συμμετοχή μόνο 5 γυναικών επί συνόλου 22 ατόμων στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που οι γυναίκες συνιστούν ποσοστό άνω του 50% των ευρωπαίων σπουδαστών και κατέχουν το 43% των διδακτορικών διπλωμάτων στην ΕΕ, το ποσοστό τους σε ανώτερες ακαδημαϊκές θέσεις είναι κατά μέσο όρο μόνο 15% και, συνεπώς, ασκούν πολύ λιγότερη επιρροή όσον αφορά τις θέσεις λήψης αποφάσεων στον ερευνητικό τομέα,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής του 2008 με τίτλο "Χαρτογράφηση του Λαβύρινθου: Φέρνοντας περισσότερες γυναίκες στην Κορυφή της Έρευνας" δείχνει ότι μολονότι οι διαδικασίες διαφανούς και δίκαιης αξιολόγησης και προαγωγής είναι απαραίτητα εργαλεία, δεν επαρκούν από μόνα τους: απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας ώστε να βελτιωθεί η ισορροπία των φύλων στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της έρευνας,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον ΠΠ7 δεν απαιτεί υποχρεωτικά σχέδια δράσης με βάση το φύλο για προτάσεις έργων,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελέτες δείχνουν ότι τα υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης και πρόσληψης δεν είναι ουδέτερα από άποψη φύλου,

1.   εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στο γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να συντηρούν στερεότυπα όσον αφορά το φύλο, ιδίως σε τομείς έρευνας όπως οι φυσικές επιστήμες·

2.   πιστεύει ότι είναι ύψιστης σημασίας να προωθείται η επιστήμη ως τομέας που παρουσιάζει ενδιαφέρον και για τα δύο φύλα ήδη από μικρή ηλικία· ζητεί να ληφθεί το στοιχείο αυτό υπόψη κατά τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού και κατά την κατάρτιση των καθηγητών· ενθαρρύνει τα πανεπιστήμια και τις σχολές να αναλύσουν τα συστήματά τους για την επιλογή των εισαχθέντων προκειμένου να εντοπισθεί ενδεχόμενη αφανής διάκριση βάσει του φύλου και να διορθωθούν τα συστήματα επιλογής αντιστοίχως·

3.   διαπιστώνει ότι υπερβολικά υψηλή αναλογία γυναικών εγκαταλείπει κάποια στιγμή την επιστημονική σταδιοδρομία και κρίνει ότι το φαινόμενο αυτό, το οποίο αναφέρεται συχνά ως "διαρροή αγωγού" (leaking pipeline), πρέπει να αναλύεται με βάση διάφορα μοντέλα, όπως, μεταξύ άλλων, των "παραγόντων ώθησης και έλξης'· καλεί τις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη, όταν θα προτείνουν λύσεις, τους διάφορους παράγοντες, όπως το εργασιακό περιβάλλον, τα επαγγελματικά στερεότυπα, τον ανταγωνισμό, τις απαιτήσεις κινητικότητας και τις οικογενειακές ευθύνες·

4.   σημειώνει ότι η συμβατική προσέγγιση για την αξιολόγηση της "αριστείας" και της "επίδοσης", μεταξύ άλλων όσον αφορά τον αριθμό των δημοσιεύσεων μπορεί να μην είναι ουδέτερη ως προς το φύλο, αλλά είναι περιοριστική και δεν λαμβάνει υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, όπως η χρηματοδότηση, ο χώρος, ο εξοπλισμός και το προσωπικό, και τις ιδιότητες που είναι απαραίτητες για κάθε ερευνητή, όπως είναι η δυνατότητα οργάνωσης και διατήρησης της συνοχής μιας ερευνητικής ομάδας ή η κατάρτιση των νεότερων μελών της ομάδας·

5.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη στους ορισμούς της αριστείας και του "καλού ερευνητή" τις διαφορές μεταξύ των τυπικών επιστημονικών σταδιοδρομιών ανδρών και γυναικών· τονίζει ότι οι ερευνήτριες συμβάλλουν επίσης στον κόσμο της έρευνας με διαφορετικές προοπτικές και επιλογές θεμάτων έρευνας·

6.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα διαλείμματα που κάνουν οι γυναίκες στις επιστημονικές σταδιοδρομίες για οικογενειακούς λόγους έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ευκαιρίες τους για σταδιοδρομία, καθώς οι περισσότεροι άνδρες συνάδελφοι δεν κάνουν διαλείμματα και, συνεπώς, μπορούν να επιτύχουν αντίστοιχες θέσεις σε νεαρότερη ηλικία και να αποκτήσουν πλεονεκτήματα στη συνέχεια των σταδιοδρομιών τους· ζητεί, συνεπώς, να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία ως κριτήριο αριστείας σε συνδυασμό με την οικογενειακή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των προστατευόμενων μελών των οικογενειών του ερευνητή· ζητεί, επιπλέον, από όλους τους ευρωπαϊκούς φορείς και τα πανεπιστήμια της ΕΕ να προβλέπουν επιχορηγήσεις για διδακτορικές σπουδές σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την άδεια μητρότητας·

7.   επισημαίνει ότι τα όρια ηλικίας για την χορήγηση υποτροφιών επηρεάζουν δυσμενώς τους νέους, στην πλειονότητά τους γυναίκες, που φροντίζουν προστατευόμενα μέλη· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, θα θεσπισθούν νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διόρθωση αυτής της ανωμαλίας, όπως η προσθήκη ενός έτους στο όριο ηλικίας για την υποβολή αιτήσεων για κάθε χρόνο φροντίδας προστατευόμενου μέλους·

8.   διαπιστώνει ότι η κινητικότητα είναι ένας από τους κρίσιμους τρόπους ανάπτυξης και επιβεβαίωσης της ανέλιξης της ερευνητικής σταδιοδρομίας, και ότι αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να συνδυαστεί με την οικογενειακή ζωή και ότι πρέπει επομένως να ληφθούν κατάλληλα μέτρα πολιτικής για να καταστήσουν τον στόχο αυτό περισσότερο εφικτό·

9.   επισημαίνει τον ρόλο των υποδομών στη διευκόλυνση βιώσιμης εξισορρόπησης βίου-εργασίας, καθώς και τη σημασία της ενίσχυσης της ασφάλειας των επιστημονικών σταδιοδρομιών·

10.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την κατάσταση με την ενσωμάτωση της πτυχής της οικογένειας μέσω δυνατοτήτων για ευέλικτα ωράρια εργασίας, βελτιωμένες εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας και πρόσβασης σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε διασυνοριακή βάση· ζητεί οι προϋποθέσεις χορήγησης γονικής άδειας να παρέχουν σε άνδρες και γυναίκες πραγματική ελευθερία επιλογών· τονίζει ότι η συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής αποτελεί ευθύνη τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών·

11.   επισημαίνει ότι η προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής του 2008 συμπεραίνει ότι η δέσμευση σε ανώτατο επίπεδο έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στην έρευνα, και ότι μια τέτοια δέσμευση πρέπει να εκφράζεται σε εθνικό και θεσμικό επίπεδο·

12.   καλεί τα κράτη μέλη να αναλύσουν τους παράγοντες που αποθαρρύνουν την παρουσία των γυναικών σε ανώτερες θέσεις σε πανεπιστήμια και άλλους φορείς εκπαίδευσης, μειώνοντας σημαντικά την επιρροή τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων στον χώρο της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να προτείνουν κατάλληλες λύσεις·

13.   ενθαρρύνει τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εγκρίνουν και να υλοποιήσουν στρατηγικές για την ισότητα των φύλων στις οργανώσεις τους και να διενεργούν αξιολογήσεις των επιπτώσεων των μέτρων τους σε κάθε φύλο στο πλαίσιο των διαδικασιών λήψης των αποφάσεών τους·

14.   ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράσεις ευαισθητοποίησης στην επιστημονική κοινότητα, καθώς και μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με το ζήτημα των ίσων ευκαιριών στην επιστήμη και την έρευνα·

15.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαφανέστερες διαδικασίες πρόσληψης και να υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ των φύλων στις ομάδες αξιολόγησης και στις επιτροπές επιλογής, και κάθε άλλου είδους επιτροπές, καθώς και σε οριζόμενες ομάδες και επιτροπές, αποβλέποντας στον μη δεσμευτικό στόχο της εξασφάλισης ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής γυναικών 40% και ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής ανδρών 40%·

16.   επικρίνει τον μη φιλόδοξο και ανεπαρκή στόχο της ΕΕ για την εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις του δημόσιου ερευνητικού τομέα σε αναλογία 25%, και υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι η ισότητα των φύλων συνεπάγεται την εκπροσώπηση των γυναικών τουλάχιστον σε αναλογία 40%·

17.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δίδεται προσοχή στη συμμετοχή των γυναικών σε ερευνητικά επιστημονικά προγράμματα, παρέχοντας σαφώς προσανατολισμένη και ευαισθητοποιημένη βάσει του φύλου εκπαίδευση για τα άτομα που βρίσκονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων, συμμετέχουν σε συμβουλευτικές επιτροπές και ομάδες αξιολόγησης, καταρτίζουν προσκλήσεις υποβολής προσφορών και υποβάλλουν προσφορές και ηγούνται διαπραγματεύσεων συμβάσεων·

18.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κατά τη διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του ΠΠ7 η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών θα αξιολογηθεί θετικά· προτρέπει τα κράτη μέλη να κάνουν τις ίδιες διευθετήσεις στα εθνικά και τα περιφερειακά προγράμματά τους·

19.   θεωρεί ότι τα σχέδια δράσης που αφορούν το φύλο στο στάδιο των προτάσεων και της αξιολόγησης του ΠΠ7 αποτελούν ουσιώδες μέρος της συνολικής στρατηγικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της πολιτικής περί ισότητας των φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· διαπιστώνει, συνεπώς, ότι θα πρέπει να παραμείνουν αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την έρευνα·

20.   πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να εισαχθούν συγκεκριμένα μέτρα για τη στελέχωση, την κατάρτιση και τις δημόσιες σχέσεις, ούτως ώστε να προαχθεί και να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε τομείς όπως η τεχνολογία, η φυσική, ο κλάδος των μηχανικών, η πληροφορική και άλλοι τομείς·

21.   ζητεί, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν θετικές δράσεις για την ενθάρρυνση των ερευνητριών και για την περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης και καθοδήγησης, καθώς και στοχευμένων πολιτικών προώθησης· σημειώνει ότι ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα θα είχε η ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών προσανατολισμού για επαγγελματική σταδιοδρομία και παροχής συμβουλών που, μεταξύ άλλων, θα απευθύνονται και σε γυναίκες επιστήμονες·

22.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χαράζουν αποτελεσματικές πολιτικές που θα εξαλείψουν τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων· σημειώνει ότι στον τομέα της επιστήμης, η αρχή της "ίσης αμοιβής" θα πρέπει επίσης να ισχύει και για τις υποτροφίες και για τις επιχορηγήσεις·

23.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν κονδύλια έρευνας που να απευθύνονται στις γυναίκες προκειμένου να αντισταθμιστεί η υποχρηματοδότηση των γυναικών στην έρευνα·

24.   τονίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης των νεαρών κοριτσιών να ακολουθούν επιστημονικές σταδιοδρομίες και συνιστά στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώκουν το στόχο αυτό με την προώθηση των ερευνητριών ως προτύπων και με την υιοθέτηση και την εφαρμογή άλλων μέτρων που θα συμβάλουν στην επίτευξη του εν λόγω στόχου·

25.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν δράσεις που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση με σκοπό την ενημέρωση και ενθάρρυνση των κοριτσιών να ακολουθήσουν επιστημονικές και τεχνολογικές πανεπιστημιακές σπουδές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις διαδικασίες ανταλλαγής γνώσεων, δεδομένου ότι στα διάφορα κράτη μέλη υπάρχουν πολύ διαφορετικά πρότυπα εκπαιδευτικών επιλογών·

26.   εφιστά την προσοχή στην ανάγκη ύπαρξης ειδικών προγραμμάτων στα πανεπιστήμια που θα αυξήσουν το ενδιαφέρον των νεαρών κοριτσιών και των γυναικών για επιστημονική σταδιοδρομία·

27.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προγράμματα καθοδήγησης και υποστήριξης των νεαρών γυναικών επιστημόνων όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα και την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών, με σκοπό να τις βοηθήσουν να παραμείνουν στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο·

28.   χαιρετίζει τις δραστηριότητες μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανισμών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην επιστήμη και την αύξηση του αριθμού των επιστημόνων γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων·

29.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τη δικτύωση μεταξύ των επιστημόνων γυναικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο ΕΕ, εφόσον η δικτύωση έχει αναγνωριστεί ως ουσιαστικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα τόσο για την προσέλκυση περισσότερων γυναικών σε επιστημονικές σταδιοδρομίες όσο και για την ενθάρρυνση των γυναικών επιστημόνων να συμμετέχουν στον διάλογο πολιτικής και να ενισχύσουν την επαγγελματική τους πρόοδο·

30.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 201, 16.7.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ C 199, 14.7.2001, σ. 1.
(3) ΕΕ C 317, 30.12.2003, σ. 6.
(4) EE L 412, 30.12.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 269, 5.10.2002, σ. 15.
(6) EE C 309, 27.10.2000, σ. 57.
(7) ΕΕ C 102 E, 28.4.2004, σ. 492.
(8) ΕΕ C 301 E, 13.12.2007, σ. 56.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0265.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0423.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου