Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2001(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0136/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0136/2008

Συζήτηση :

PV 21/05/2008 - 3
CRE 21/05/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2008 - 5.12
CRE 21/05/2008 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0223

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 377kWORD 99k
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο
Επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος: συμπεράσματα και συστάσεις για τη λήψη αποφάσεων
P6_TA(2008)0223A6-0136/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 σχετικά με τα επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος: συμπεράσματα και συστάσεις για τη λήψη αποφάσεων (2008/2001(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την από 25 Απριλίου 2007 απόφασή του σχετικά με τη σύσταση προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος(1), η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 175 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της διάσκεψης κορυφής της G8 της 7ης Ιουνίου 2007 που εκδόθηκε στο Heiligendamm, και ιδίως το τμήμα της με τίτλο "Climate Change, Energy Efficiency and Energy Security – Challenge and Opportunity for World Economic Growth" (Αλλαγή του κλίματος, ενεργειακή αποδοτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια – πρόκληση και ευκαιρία για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης (4η ΕΑ) της διακυβερνητικής ομάδας για την αλλαγή του κλίματος (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα στη Βαλένθια της Ισπανίας στις 17 Νοεμβρίου 2007, καθώς και τις περαιτέρω μελέτες που έχουν παραγγείλει εθνικές κυβερνήσεις ή που έχουν καταρτίσει άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Πρόοδος για την επίτευξη των στόχων του Κιότο" (COM(2007)0757),

–   έχοντας υπόψη την κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση για την αλλαγή του κλίματος που πραγματοποιήθηκε στις 1-2 Οκτωβρίου 2007 με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών,

–   έχοντας υπόψη τη 13η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP 13) στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και την 3η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών που χρησιμεύει ως συνεδρίαση των συμβαλλομένων μερών στο πρωτόκολλο του Κιότο (CΟΡ/ΜΟΡ 3), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Μπαλί της Ινδονησίας από τις 3 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις δημόσιες ακροάσεις και τις ανταλλαγές απόψεων με διακεκριμένες προσωπικότητες, καθώς και τα αποτελέσματα των επισκέψεων των αντιπροσωπειών της προσωρινής επιτροπής του Κοινοβουλίου για την αλλαγή του κλίματος, ιδίως δε τις πληροφορίες που συνελέγησαν μέσω των παρουσιάσεων των εμπειρογνωμόνων και της επακόλουθης συζήτησης κατά τη θεματική σύνοδο της 10ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις "επιπτώσεις των διαφόρων επιπέδων ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη στο κλίμα",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (A6-0136/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της εντολής της, η προσωρινή επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος έχει καθήκον να διατυπώσει συστάσεις για τη μελλοντική ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις αυτές θα έπρεπε να βασιστούν σε έρευνα βάσει των προσφάτων στοιχείων και δεν θα έπρεπε να αποκλείουν τις τελευταίες επιστημονικές αποδείξεις,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδιάμεση έκθεση της προσωρινής επιτροπής ασχολείται αποκλειστικά με τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος βάσει επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελική έκθεσή της η εν λόγω επιτροπή θα διατυπώσει προτάσεις για τη μελλοντική ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος, σύμφωνα με την εντολή που έλαβε και βάσει του συνόλου των πληροφοριών που θα συλλέξει κατά τη διάρκεια των εργασιών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την τελική έκθεση θα καθορίζεται επίσης η θέση του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για το διεθνές πλαίσιο της κλιματικής πολιτικής για την περίοδο μετά το 2012, ενόψει της COP 14, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Poznan της Πολωνίας τον Δεκέμβριο του 2008,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκλιση των απόψεων των επιστημόνων σχετικά με τους παράγοντες πρόκλησης και τις αιτίες της αλλαγής του κλίματος είναι εδραιωμένη και αναγνωρισμένη παγκοσμίως εντός και εκτός της IPCC· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστημονική γνώση και η κατανόηση του ρόλου του ανθρώπινου παράγοντα ως βαθύτερης αιτίας της σημερινής ανοδικής τάσης της θερμοκρασίας του πλανήτη έχουν αναπτυχθεί εντυπωσιακά στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την πρώτη έκθεση αξιολόγησης της IPCC του 1990, και θεωρούνται πλέον επιστημονικά δεδομένα· λαμβάνοντας υπόψη την εδραιωμένη επιστημονική ομογνωμοσύνη σχετικά με τον ρόλο των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο παγκόσμιο κλίμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα της εκτίμησης κινδύνου, η αβεβαιότητα απαιτεί δράση και όχι αναβολή της δράσης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνώσεις σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και τις αιτίες της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη που έχουν αποκτηθεί έως σήμερα μέσω της έρευνας και της συλλογής δεδομένων επαρκούν για να δώσουν το έναυσμα για την ανάληψη της πολιτικής δράσης και τη λήψη των αποφάσεων που απαιτούνται επειγόντως για τη δραστική μείωση των εκπομπών και την προετοιμασία με σκοπό την προσαρμογή στην αναπόφευκτη αλλαγή του κλίματος,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την 4η ΕΑ της IPCC, οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν κατά περίπου 80% μεταξύ του 1970 και του 2004 και ότι αυτές οι αυξήσεις οφείλονται πρωτίστως στη χρήση ορυκτών καυσίμων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα που βασίζεται στις παρατηρήσεις και τη χρήση μοντέλων υπολογισμού δείχνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων στον πλανήτη, εάν δεν ληφθούν σύντομα μέτρα για την επιβράδυνση ή και την πλήρη ανάσχεση της περαιτέρω αύξησης των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου, όπως αυτών που απαριθμούνται στον κατάλογο αερίων του θερμοκηπίου της IPCC,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την περίοδο αξιολόγησης και την επακόλουθη δημοσίευση της 4ης ΕΑ της IPCC, πολυάριθμες νέες επιστημονικές μελέτες έχουν πραγματοποιήσει μετρήσεις και έχουν παρουσιάσει στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ανοδική τάση της θερμοκρασίας του πλανήτη και έχουν προβεί σε περαιτέρω αξιολόγηση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στην ανθρωπότητα από κοινωνική, οικονομική και οικολογική άποψη, καθώς και την ανάγκη προσαρμογής σε αυτή και μετριασμού της,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση Stern καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, εάν δεν ληφθούν μέτρα, το ετήσιο κόστος της προβλεπόμενης αλλαγής του κλίματος θα κυμαίνεται μεταξύ του 5% και του 20% του ΑΕγχΠ το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι για το κλίμα μπορούν να εκπληρωθούν εάν, ξεκινώντας τώρα, το 1% του ΑΕγχΠ δαπανάται ετησίως για τη λήψη μέτρων στον εν λόγω τομέα,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνεχιζόμενος επιστημονικός διάλογος δεν αμφισβητεί πλέον τις βαθύτερες αιτίες της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και της αλλαγής του κλίματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όλος επιστημονικός διάλογος αποτελεί απλώς έκφραση της επιστημονικής προόδου που στόχο έχει την αποσαφήνιση ορισμένων αβεβαιοτήτων ή αμφιβολιών που εξακολουθούν να υπάρχουν και ότι χαρακτηρίζεται ιστορικά από την αναζήτηση βαθύτερης κατανόησης του αντικτύπου της ανθρώπινης δραστηριότητας στις φυσικές διεργασίες,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες επιστημονικές μελέτες έχουν παράσχει περαιτέρω αποδείξεις για την ανθρωπογενή διατάραξη της ατμόσφαιρας της Γης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές επιστήμες για την αλλαγή του κλίματος αξιολογούν τις απτές επιπτώσεις των ήδη υφιστάμενων επιπέδων αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη που έχουν προκληθεί από τις ιστορικές εκπομπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί από τις μελέτες αυτές υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής μέτρων προσαρμογής, προκειμένου να περιοριστεί η πρόκληση ανησυχητικών κινδύνων για τους ανθρώπους, τη βιοποικιλότητα της πανίδας και της χλωρίδας, τους οικοτόπους και τις υποδομές, κατά πρώτο λόγο στον αναπτυσσόμενο κόσμο, αλλά επίσης στην Ευρώπη και άλλες πλουσιότερες περιοχές του κόσμου,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστήμη έχει προσδιορίσει αρκετά αποκαλούμενα "σημεία ανατροπής της ισορροπίας" στο κλιματικό σύστημα της Γης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα "σημεία ανατροπής της ισορροπίας" αντιπροσωπεύουν "σημεία χωρίς επιστροφή" για τις πρακτικώς μη αναστρέψιμες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, τις οποίες λογικά δεν μπορούν να διαχειριστούν οι άνθρωποι· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω "σημεία ανατροπής της ισορροπίας" και οι βιογεωφυσικές διεργασίες που τίθενται κατά τον τρόπο αυτόν σε κίνηση και δεν μπορούν να αναχαιτιστούν, δεν δύνανται να συμπεριληφθούν πλήρως στα υφιστάμενα σενάρια για το κλίμα στο μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω "σημεία ανατροπής της ισορροπίας" περιλαμβάνουν: την τήξη των αενάως παγωμένων εδαφών, με αποτέλεσμα την έκλυση μεγάλων ποσοτήτων μεθανίου στην ατμόσφαιρα, την τήξη των παγετώνων, με αύξηση του ποσοστού απορρόφησης του ηλιακού φωτός, και χαμηλότερη διαλυτότητα του CO2 στο θαλάσσιο νερό, με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, αυτοί οι παράγοντες τείνουν σταδιακά να επαυξήσουν την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη, λόγω του φαινομένου της θετικής ανάδρασης,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20%-30% του συνόλου των ειδών προβλέπεται ότι θα διατρέξει αυξημένο κίνδυνο εξαφάνισης εάν υπάρξει αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5°C-2,5°C· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας κατά 3,5°C είναι 40%-70%, καθιστώντας συνεπώς τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήματα,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι άνω του 70% της επιφάνειας του πλανήτη καλύπτεται από ωκεανούς· ότι άνω του 97% των υδάτων του πλανήτη περιέχεται στους ωκεανούς· ότι οι ωκεανοί παρέχουν το 99% του χώρου όπου υπάρχει ζωή επί της γης· ότι οι ιχθύες παρέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ζωικών πρωτεϊνών που καταναλώνονται από τον άνθρωπο και ότι από τον πόρο αυτό εξαρτώνται 3,5 δισ. άτομα για την πρωταρχική πηγή διατροφής τους και ότι τα τρία τέταρτα των μεγαλουπόλεων του κόσμου είναι παραθαλάσσιες,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστημονική συναίνεση, όπως εκφράζεται στην 4η ΕΑ της IPCC, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα επίπεδα των διεθνών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν κατά 50-85% σε σύγκριση με το 2000, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαροί κίνδυνοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη η επίτευξη του στόχου αυτού εάν οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συνεχίσουν να αυξάνονται έως το 2020 και μετέπειτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη σημειώνουν ικανοποιητική πρόοδο στις προσπάθειές τους να τηρήσουν τους στόχους τους στο πλαίσιο της κατανομής των βαρών εντός της ΕΕ, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να επιτύχει η ΕΕ τον στόχο της στο πλαίσιο του Κιότο έως το 2012· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι μετά το 2012 τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε πολύ πιο φιλόδοξες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που τέθηκαν στο προαναφερθέν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν συλλογικά από τις ανεπτυγμένες χώρες– για τη μείωση κατά 60-80%, σε σύγκριση με το 1990, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η 4η ΕΑ της IPCC δείχνει ότι οι θετικές αναδράσεις μεταξύ της αύξησης της θερμοκρασίας και της μείωσης των χοανών παγίδευσης διοξειδίου του άνθρακα στην ξηρά και στους ωκεανούς απαιτούν ενδεχομένως περαιτέρω σημαντική μείωση των εκπομπών προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ υπάρχει πολιτική συναίνεση όσον αφορά τη ζωτική σημασία που έχει η επίτευξη του στρατηγικού στόχου για περιορισμό της αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα όχι υψηλότερα από 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμοκρασία του πλανήτη έχει ήδη αυξηθεί κατά 0,74°C τον τελευταίο αιώνα και θα εξακολουθήσει αναπόφευκτα να αυξάνεται κατά 0,5°C-0,7°C λόγω των εκπομπών που έχουν ήδη συντελεσθεί,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την 4η ΕΑ της IPCC, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί από την προβιομηχανική εποχή και επί του παρόντος αυξάνονται ταχύτερα από ποτέ, καταγράφοντας άνοδο κατά 70% στο διάστημα από το 1970 έως το 2004 και σημαντική αύξηση κατά 24% από το 1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά φυσικά συστήματα σε όλες τις ηπείρους και στους περισσότερους ωκεανούς πλήττονται ήδη από την αλλαγή του κλίματος σε περιφερειακό επίπεδο μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας, των μεταβαλλόμενων τάσεων των βροχοπτώσεων και των ανέμων και της αυξανόμενης λειψυδρίας,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το κλιματικό σύστημα, αυτό που έχει σημασία είναι η συνολική ποσότητα των συσσωρευμένων αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα, και όχι οι σχετικές εκπομπές ή οι σχετικές μειώσεις, και συνεπώς, για την αποφυγή επικίνδυνων κλιματικών αλλαγών, ο σημαντικότερος καθοριστικός παράγοντας είναι η συνολική ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τα χρόνια και τις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η 4η ΕΑ της IPCC συνεκτίμησε για πρώτη φορά τις υπάρχουσες τεκμηριωμένες ευρείες επιπτώσεις των αλλαγών στο σημερινό κλίμα στην Ευρώπη, όπως η υποχώρηση των παγετώνων, οι μεγαλύτερης διάρκειας περίοδοι βλάστησης, οι μετατοπίσεις της γεωγραφικής κατανομής των ειδών, καθώς και οι επιπτώσεις στην υγεία λόγω ενός άνευ προηγουμένου κύματος καύσωνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρούμενες αλλαγές συμβαδίζουν με αυτές που αποτελούν προβολές για τη μελλοντική κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο συνολικό ισοζύγιο της Ευρώπης, σχεδόν όλες οι περιοχές θα επηρεαστούν αρνητικά από ορισμένες μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, κάτι που θα θέσει προκλήσεις σε πολλούς κοινωνικοοικονομικούς τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αναμένεται να μεγεθύνει τις περιφερειακές διαφορές όσον αφορά τους φυσικούς πόρους της Ευρώπης, π.χ. τη διαθεσιμότητα νερού,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με τη μαζική αστικοποίηση λόγω της αύξησης του πληθυσμού, αναμένεται να αυξήσει τη θερμοκρασία στις αστικές περιοχές, με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία των κατοίκων των πόλεων,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες πολιτικές μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και οι συναφείς πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης, οι οποίες ούτως ή άλλως πρέπει να εντατικοποιηθούν, δεν θα επαρκέσουν ωστόσο για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τις επόμενες δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις συστάσεις των επιστημόνων, το παράθυρο ευκαιρίας για την επιτυχή σταθεροποίηση της παγκόσμιας συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδο το οποίο θα αντιστοιχεί σε πιθανότητα 50% για διατήρηση της αλλαγής του κλίματος σε 2°C θα παραμείνει ανοικτό έως το 2015, οπότε οι παγκόσμιες εκπομπές θα πρέπει να πάψουν να αυξάνονται,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της ομάδας εργασίας III στην 4η ΕΑ της IPCC δείχνει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν αξιολογηθεί από την IPCC έως σήμερα και ο αντίστοιχος πιθανός περιορισμός της ζημίας, τα συμβαλλόμενα μέρη του Παραρτήματος I της UNFCCC θα πρέπει να μειώσουν ως ομάδα τις εκπομπές έως το 2020 κατά 25%-40% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επόμενη έκθεση αξιολόγησης της IPCC πιθανόν δεν θα δημοσιευθεί πριν από το 2012 ή 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσθετες γνώσεις οι οποίες απορρέουν από επιστημονική βιβλιογραφία που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους και από επιστημονικές εκθέσεις που έχουν ζητηθεί από κυβερνήσεις ή έχουν εκπονηθεί από άλλους διεθνείς φορείς ή υπηρεσίες του ΟΗΕ, όπως ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO), το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP), το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP), ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ή η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), συνεισφέρουν σημαντικά στη βαθύτερη κατανόηση του σημερινού και μελλοντικού αντικτύπου της αλλαγής του κλίματος στους ανθρώπους και το περιβάλλον, καθώς επίσης στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στον μετριασμό της,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα αποτελέσματα των προσθέτων αυτών μελετών υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη χωρίς καθυστέρηση· λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι τα τελευταία δεδομένα του WMO, που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2007, δείχνουν ότι η δεκαετία 1998-2007 είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία και ότι το το ίδιο το έτος 2007 θα είναι ένα από τα δέκα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί, με αναμενόμενη ανωμαλία της θερμοκρασίας κατά 0,41°C άνω του μακροπρόθεσμου μέσου όρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 χαρακτηρίστηκε από ανωμαλίες της θερμοκρασίας, η οποία τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο του 2007 υπερέβη κατά περισσότερους από 4°C τους μακροπρόθεσμους μηνιαίους μέσους όρους σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να ιδωθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και οι διάφορες πτυχές της αλλαγής του κλίματος από τη σκοπιά άλλων παγκόσμιων προβλημάτων, όπως η φτώχεια ή τα παγκόσμια ζητήματα υγείας, καθώς τα προβλήματα αυτά θα επιδεινωθούν λόγω των επιπτώσεων της ανόδου της θερμοκρασίας, των ξηρασιών, των πλημμυρών, της ανόδου του επιπέδου της θάλασσας και των όλο συχνότερων ακραίων κλιματικών φαινομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε να αποτελέσει τροχοπέδη για την ικανότητα των χωρών να ακολουθήσουν πορείες αειφόρου ανάπτυξης και να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο επιτυχημένες αναπτυξιακές προσπάθειες και ότι, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να αποτελεί κεντρικό θέμα στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας,

1.   χαιρετίζει την αναγνώριση εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών στην UNFCCC, κατά τη συνάντησή τους στο Μπαλί, ότι η 4η ΕΑ της IPCC αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και έγκυρη αξιολόγηση της αλλαγής του κλίματος έως σήμερα, καθώς παρέχει ολοκληρωμένη ανάλυση των συναφών ζητημάτων από επιστημονική, τεχνική και κοινωνικοοικονομική άποψη, καθώς και την ενθάρρυνση υπέρ της αξιοποίησης των πληροφοριών που παρέχει η έκθεση αυτή για την ανάπτυξη και την εφαρμογή εθνικών πολιτικών για την αλλαγή του κλίματος·

2.   έχει την πεποίθηση ότι η επιστήμη προοδεύει αντιπαραθέτοντας τις καθιερωμένες γνώσεις και υποθέσεις με ανταγωνιστικές ιδέες, και εφαρμόζοντας διαδικασίες ομότιμης αξιολόγησης· εξαίρει την IPCC για το έργο της και την ικανότητά της να ενσωματώνει το έργο χιλιάδων επιστημόνων· πιστεύει ότι η IPCC θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα νέα επιχειρήματα, προκειμένου να συνεχίσει να διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ποιότητα της έρευνάς της·

3.   θεωρεί επαρκώς εδραιωμένη την επιστημονική εξήγηση της αλλαγής του κλίματος και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στον στρατηγικό στόχο της ΕΕ για περιορισμό της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα όχι υψηλότερα των 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, κάτι που, σύμφωνα με αρκετές επιστημονικές εκθέσεις, μπορεί να επιτευχθεί με πιθανότητα γύρω στο 50% με συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα 400-450 ppm ισοδυνάμου CO2 και που, σύμφωνα με την 4η ΕΑ της IPCC, θα απαιτήσει από τις εκβιομηχανισμένες χώρες να μειώσουν έως το 2020 τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 25%-40% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990· πιστεύει, παρά ταύτα, ότι όλες οι προσπάθειες περιορισμού των εκπομπών πρέπει στην πραγματικότητα να στοχεύουν σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα του στόχου των 2°C, καθώς ακόμη και το επίπεδο αυτό ανόδου της θερμοκρασίας θα είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία μας και στον τρόπο ζωής του καθενός μας, ενώ επίσης θα επέφερε σημαντικές αλλαγές στα οικοσυστήματα και στους υδάτινους πόρους·

4.   τονίζει ότι, καθώς αυξάνονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες, θα υπάρξουν δραματικές επιπτώσεις και σοβαρές απειλές για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τους θαλάσσιους πόρους και την αλιευτική κοινότητα, και ότι οι σημαντικές αλλαγές στη θερμοκρασία του ύδατος μπορούν να οδηγήσουν σε μετακινήσεις πληθυσμών θαλάσσιων οργανισμών (μεταναστεύσεις), συμπεριλαμβανομένης της εισβολής χωροκατακτητικών ξένων ειδών και της εξαφάνισης των ιθαγενών ειδών·

5.   αναγνωρίζει ότι οι προβολές των υπαρχόντων στοιχείων για το 2050 δείχνουν με σαφήνεια ότι πρέπει να αναληφθεί δράση τώρα· υπογραμμίζει ότι το παράθυρο ευκαιρίας για την έναρξη των προσπαθειών μετριασμού που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου των 2°C θα κλείσει έως τα μέσα της επόμενης δεκαετίας·

6.   τονίζει ότι τα επιστημονικά στοιχεία από όλες τις ηπείρους και τους περισσότερους ωκεανούς δείχνουν ότι πολλά φυσικά συστήματα πλήττονται ήδη από περιφερειακές κλιματικές αλλαγές που οφείλονται στις ήδη συντελεσθείσες εκπομπές άνθρακα από τις εκβιομηχανισμένες χώρες· υπογραμμίζει ότι είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι βαθύτερες αιτίες της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη είναι κατά κύριο λόγο ανθρωπογενείς και ότι το επίπεδο των γνώσεων που έχουν συλλεγεί αποδεικνύει με αρκούντως πειστικό τρόπο την ανθρωπογενή διατάραξη της ατμόσφαιρας της Γης·

7.   υπογραμμίζει ότι η προβλεπόμενη οξίνιση των ωκεανών λόγω των αυξανόμενων επιπέδων CO2 μπορεί να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, και ζητεί περαιτέρω έρευνα σε αυτόν τον τομέα προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση του προβλήματος και να προσδιοριστούν οι συνέπειες στη χάραξη πολιτικής·

8.   πιστεύει ότι οι τάσεις όσον αφορά τη θερμοκρασία, το οξυγόνο, την αλατότητα, το pH, την χλωροφύλλη και την ταλάντωση του ανέμου εκδηλώνονται μόνο μετά από πολλά χρόνια· τονίζει την ανάγκη για δεδομένα και ολοκληρωμένη παρατήρηση του πυθμένα των ωκεανών και των θαλασσών, προκειμένου να εξηγηθούν οι τοπικές αλλαγές που επηρεάζουν την αλιεία και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα αίτια και τις συνέπειες των αλλαγών του οικοσυστήματος·

9.   τονίζει ότι τα επιστημονικά πορίσματα δείχνουν με σαφήνεια πώς θα συμβεί η αλλαγή του κλίματος στο εγγύς μέλλον, ακολουθώντας διάφορα περιφερειακά μοντέλα, και ότι η παγκόσμια άνοδος της θερμοκρασίας αποτελεί τόσο αναπτυξιακό ζήτημα όσο και παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα, ενώ περισσότερο ευάλωτοι είναι οι φτωχοί άνθρωποι και οι αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί ότι η προσαρμογή με στόχο τη διαχείριση των αναπόδραστων συνεπειών της παγκόσμιας ανόδου της θερμοκρασίας που προκαλείται από τις ήδη συντελεσθείσες εκπομπές των εκβιομηχανισμένων χωρών είναι εξίσου σημαντική με τις έντονες προσπάθειες μετριασμού για την αποφυγή περαιτέρω ανεξέλεγκτης παγκόσμιας ανόδου της θερμοκρασίας·

10.   υπογραμμίζει ότι τα σημεία ανατροπής της ισορροπίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της σταδιακής καταστροφής του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, της τήξης των παγετώνων στη Γροιλανδία και του παγοκαλύμματος της δυτικής Ανταρκτικής, της κατάρρευσης των ινδικών μουσώνων και της μαζικής έκλυσης μεθανίου από τη σιβηρική τούντρα, είναι δύσκολο να προβλεφθούν αλλά μπορούν όλα πιθανότατα να φθάσουν σε κρίσιμο σημείο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος αιώνα υπό τις παρούσες συνθήκες αλλαγής του κλίματος· υπογραμμίζει ότι η αποφυγή αυτών των σημείων ανατροπής της ισορροπίας προϋποθέτει εντονότερες προσπάθειες μετριασμού από αυτές που υποδεικνύει η 4η ΕΑ της IPCC·

11.   χαιρετίζει εν προκειμένω τα αποτελέσματα, κατόπιν της συνεκτίμησης τεκμηριωμένων επιστημονικών συμβουλών, της COP 13 και της COP/MOP 3, και ιδίως τον Χάρτη Πορείας του Μπαλί, ο οποίος θα πρέπει να αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της COP 14 το 2008 και αναμένεται να οδηγήσει σε συμφωνία για ένα διεξοδικό καθεστώς έως το 2009· χαιρετίζει επίσης το έργο που ανατέθηκε στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη μεταφορά τεχνολογίας και το οποίο συνίσταται στην αξιολόγηση των κενών και των εμποδίων στη χρήση και στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους οι οποίοι παρέχονται στις αναπτυσσόμενες χώρες που δεσμεύονται να αναλάβουν σε εθνικό επίπεδο κατάλληλες δράσεις μετριασμού, κατά τρόπο που καθιστά δυνατή τη μέτρηση, την καταγραφή και την επαλήθευσή τους· ομοίως, χαιρετίζει τη σύσταση του ταμείου προσαρμογής και την ένταξη των δασών σε νέα συμφωνία για την προστασία του κλίματος, με στόχο την αποφυγή της περαιτέρω αποψίλωσης και των εκπομπών άνθρακα από πυρκαγιές σε δάση και τυρφώνες, που προκαλούν επίσης τεράστια ζημιά στις τοπικές κοινότητες, περιλαμβανομένης ακόμα και της απαλλοτρίωσης των γαιών τους μέσω παρανόμων ή ημιπαρανόμων διαδικασιών·

12.   διαφωνεί με τις επιστημονικά ατεκμηρίωτες προσπάθειες να παρουσιασθούν τα αποτελέσματα των μελετών για τις αιτίες και τα αποτελέσματα της αλλαγής του κλίματος ως αμφίβολα, αβέβαια ή αμφισβητήσιμα· κατανοεί, ωστόσο, ότι η επιστημονική πρόοδος ανέκαθεν σημαδευόταν από την αμφισβήτηση, από την προοδευτική εξάλειψη της αμφισβήτησης αυτής και από την αναζήτηση εξηγήσεων ή μοντέλων πέραν του εκάστοτε επικρατούντος επιστημονικού ρεύματος·

13.   φρονεί, για τον λόγο αυτόν, ότι για την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων απαιτείται η πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη· θεωρεί, ωστόσο, ότι το επίπεδο των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί έως σήμερα επαρκεί για την κατεπείγουσα διαμόρφωση πολιτικών που θα επιτύχουν μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, περιορίζοντας την αλλαγή του κλίματος σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2°C, και μέτρων για την προσαρμογή στην τρέχουσα αλλαγή του κλίματος·

14.   τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάλυσης και έρευνας σχετικά με τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος, όπως είναι π.χ. οι αντίκτυποι στην οικονομική ανταγωνιστικότητα, το κόστος της ενέργειας και την κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης, στον ρόλο των χρήσεων της γης, στα δάση και την αποδάσωση, στον ρόλο του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στον υπολογισμό του εξωτερικού κλιματικού κόστους του βιομηχανικού τομέα και ειδικότερα του τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικής στάθμισης των επιπτώσεων της ρύπανσης από τα αεροπλάνα· θεωρεί ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες προκειμένου η προσαρμογή και η μείωση των κινδύνων να ενσωματωθούν στα μέτρα για την ανάπτυξη και για τη μείωση της φτώχειας·

15.   υποστηρίζει την πρόσθετη έρευνα για τον αντίκτυπο της πολιτικής της προώθησης των βιοκαυσίμων και τις επιπτώσεις τους στην αύξηση της αποδάσωσης, στην επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και στον παγκόσμιο επισιτιστικό εφοδιασμό·

16.   τονίζει την ανάγκη να διερευνηθεί η φυσιολογία και η οικολογία των θαλάσσιων ιχθύων, ιδιαίτερα στις τροπικές θάλασσες όπου έχει πραγματοποιηθεί συγκριτικά ελάχιστη έρευνα· επισημαίνει ότι, καθώς εμπλουτίζεται η βάση δεδομένων μας, οι επιστήμονες θα είναι σε θέση να προβούν σε ακριβέστερες προβλέψεις και να αναζητήσουν σχετικές λύσεις· φρονεί ότι η εκφόρτωση όλων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων για επιστημονική ανάλυση θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη βάση δεδομένων μας· αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη συνεχούς έρευνας για τον αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος στα θαλάσσια πτηνά, μέσω της πίεσης για την εξεύρεση τροφής και τις συνέπειες όσον αφορά την επιτυχή αναπαραγωγή και επιβίωση·

17.   φρονεί ότι η ενημέρωση σχετικά με τις επιστημονικές αποδείξεις για τον αντίκτυπο της ανθρώπινης δραστηριότητας στο παγκόσμιο κλίμα πρέπει να αποτελέσει το βασικό στοιχείο ευρύτερης προσπάθειας ευαισθητοποίησης των πολιτών και της συνακόλουθης εξασφάλισης και διατήρησης της δημόσιας στήριξης για τη λήψη πολιτικών μέτρων με σκοπό τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, μέσω π.χ. της αλληλεπίδρασης με τους διάφορους κοινωνικούς παράγοντες, όχι μόνο στις εκβιομηχανισμένες χώρες αλλά και στις αναδυόμενες οικονομίες· ζητεί από την IPCC να δημοσιεύσει σύνοψη των εκθέσεων αξιολόγησής της για το κοινό· πιστεύει, επιπλέον, ότι απαιτούνται αλλαγές του τρόπου ζωής σε ατομικό επίπεδο, αλλαγές που θα έπρεπε να προωθηθούν στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενημέρωσης για τις αιτίες και τις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη·

18.   καλεί συνεπώς την επιστημονική κοινότητα και τους πολιτικούς εκπροσώπους να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ευαισθητοποίηση και την άσκηση πίεσης για "μικρά πράγματα που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά", λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ακόμη και κοινότητες με καλά αναπτυγμένη ικανότητα προσαρμογής στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος παραμένουν ευάλωτες σε ακραία και απρόβλεπτα γεγονότα·

19.   υπογραμμίζει ότι η λεπτομερής ενημέρωση που απαιτείται για την εκπαίδευση σε τρόπο ζωής με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων επί παραδείγματι των δηλώσεων περί αποτυπώματος των αερίων του θερμοκηπίου στα καταναλωτικά αγαθά και της επισήμανσης για τα αέρια του θερμοκηπίου, είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένη σήμερα και πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθεί με ταχύ ρυθμό· υπογραμμίζει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες θα πρέπει ιδεωδώς να βασίζονται σε κοινά πρότυπα και θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις ενσωματωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις εισαγωγές·

20.   ζητεί από την προσωρινή επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος να συνεχίσει το έργο της και, στο τέλος της θητείας της, να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση που να περιλαμβάνει τις συστάσεις που ενδεχομένως θα κριθούν σκόπιμες όσον αφορά τις δράσεις ή τις πρωτοβουλίες, καθώς και τα μέτρα προσαρμογής και μετριασμού, που θα πρέπει να αναληφθούν για τη μελλοντική ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος, σύμφωνα με τον στόχο της ΕΕ για περιορισμό της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδα όχι υψηλότερα από 2°C και σύμφωνα με τα ευρήματα και τις συστάσεις της 4ης ΕΑ της IPCC·

21.   καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να υποστηρίξουν στο υψηλότερο επίπεδο διαπραγματεύσεις και διάλογο σχετικά με την στρατηγική επέκταση σε όλες τις χώρες εταίρους, σε ολόκληρο τον κόσμο, εξαιρετικά αποδοτικών στρατηγικών, αρχών και προτύπων των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και δράσης για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις συστάσεις της επιστημονικής κοινότητας·

22.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) EE C 74 E, 20.3.2008, σ. 652.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου