Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2269(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0168/2008

Внесени текстове :

A6-0168/2008

Разисквания :

PV 21/05/2008 - 4
CRE 21/05/2008 - 4

Гласувания :

PV 21/05/2008 - 5.13
CRE 21/05/2008 - 5.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0224

Приети текстове
PDF 397kWORD 108k
Сряда, 21 май 2008 г. - Страсбург
Напредък на Турция през 2007 г.
P6_TA(2008)0224A6-0168/2008

Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2008 г. относно напредъка на Турция през 2007 г. (2007/2269(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид доклада на Комисията за напредъка на Турция през 2007 г. (SEC(2007)1436),

–   като взе предвид своите предходни резолюции от 27 септември 2006 г. относно напредъка на Турция по пътя към присъединяването(1) и от 24 октомври 2007 г. относно отношенията между ЕС и Турция(2),

–   като взе предвид своите резолюции от 6 юли 2005 г.(3) и от 13 февруари 2007 г.(4) относно ролята на жените в обществения, икономическия и политическия живот в Турция,

–   като взе предвид рамката за преговори с Турция от 3 октомври 2005 г.,

–   като взе предвид Решение 2008/157/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно принципите, приоритетите и условията на Партньорството за присъединяване с Република Турция(5)("Партньорство за присъединяване"), както и предходните решения на Съвета относно партньорството за присъединяване от 2001, 2003 и 2006 г.,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по външни работи и становището на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0168/2008),

А.   като има предвид, че преговорите с Турция започнаха на 3 октомври 2005 г. след одобрение от Съвета на рамката за преговори, и като има предвид, че започването на тези преговори представлява началото на дългосрочен и отворен процес;

Б.   като има предвид, че Турция е поела ангажимент за провеждане на реформи, поддържане на добросъседски отношения и постепенно сближаване с ЕС, и като има предвид, че тези усилия трябва да се разглеждат като възможност за допълнително модернизиране на самата Турция;

В.   като има предвид, че цялостното изпълнение на критериите от Копенхаген и интеграционният капацитет на ЕС, в съответствие със заключенията на Европейския съвет, проведен през декември 2006 г., продължават да бъдат основа за присъединяване към ЕС, който е общност, основаваща се на споделени ценности;

Г.   като има предвид, че в своя доклад за напредъка през 2007 г. Комисията заключи, че "напредъкът в политическите реформи през 2007 г. бе ограничен" в Турция(6);

Д.   като има пред вид, че през 2007 г. демокрацията в Турция беше укрепена, беше избран нов парламент, отразяващ политическото многообразие в страната, и беше сформирано правителство, разполагащо със силен мандат;

Е.   като има предвид, че Турция все още не е привела в изпълнение разпоредбите, произтичащи от Споразумението за асоцииране между ЕС и Турция и Допълнителния протокол към него;

Ж.   като има предвид, че през 2007 г. бяха отворени пет глави от преговорите;

Реформи за изграждане на демократично и благоденстващо общество

1.  Приветства поетия от министър-председателя Ердоган ангажимент, че 2008 г. ще бъде година на реформи; настоятелно призовава турското правителство да изпълни обещанията си, като се възползва от голямото си парламентарно мнозинство, и да проведе с решимост реформите от първостепенно значение за превръщането на Турция в съвременна и благоденстваща демокрация, основаваща се на светско държавно управление и на наличието на плуралистично общество;

2.  Подчертава, че модернизацията е преди всичко в интерес на самата Турция; потвърждава също така стратегическото значение, което има за ЕС една стабилна, демократична и благоденстваща Турция; отново заявява, че изпълнението на ангажиментите, изложени в Партньорството за присъединяване, е от особено значение за Турция и за бъдещите й отношения с ЕС;

3.  Подчертава своята убеденост, че единствено общество, което се ръководи от принципа на зачитане на правата на човека и основните свободи и се основава на демокрацията, принципа на правовата държава и социално ориентираната пазарна икономика, може да се превърне в мирно, стабилно и благоденстващо общество;

4.  Подчертава, че за Турция е от значение да се бори с всички форми на дискриминация в съответствие с член 13 от Договора за ЕО, който изисква равнопоставеност за всички, без значение на пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация;

5.  Отбелязва извършеното наскоро преразглеждане на Партньорството за присъединяване; запознат е с факта, че в повечето области това преразглеждане, което се явява трето по ред от 2001 г. насам, налага удължаване на периода за неизпълнените приоритети; настоятелно призовава турското правителство да пристъпи към промяна на приоритетите и определените срокове в своите планове за реформи в контекста на партньорството, като има предвид, че допълнителните закъснения ще имат сериозно отражение върху хода на преговорите;

6.  Приветства факта, че през 2007 г. демокрацията надделя над опитите на военните за намеса в политическия процес; насърчава турското правителство да продължи да полага систематични усилия, с които да гарантира, че избраното по демократичен път политическо ръководство поема изцяло отговорността за определянето на вътрешната и външната политика и политиката за сигурност, включително по отношение на Кипър, и че въоръжените сили зачитат тази отговорност, като изцяло и недвусмислено признаят контрола от страна на цивилните органи; изтъква необходимостта от установяване на пълен парламентарен контрол върху военната политика и политиката в областта на отбраната, както и върху всички свързани с тях разходи;

7.  Изразява загриженост относно последиците от производството за закриване на Партията на справедливостта и развитието; очаква, че турският конституционен съд ще зачете принципите на правовата държава, европейските стандарти и насоките относно забраната и разпускането на политически партии и аналогичните актове, приети от Венецианската комисия на Съвета на Европа на 10-11 декември 1999 г.; отправя искане към турския парламент да приведе Конституцията в съответствие с тези норми относно забраната на политически партии;

8.  Призовава турското правителство да зачита плурализма и многообразието в светска и демократична Турция при провеждането на реформи и настоятелно приканва правителството и всички политически партии да участват конструктивно в търсенето на консенсус относно важните стъпки за модернизиране на страната;

9.  Счита промените на член 301 от Наказателния кодекс, приети от турския парламент на 30 април 2008 г. като първа стъпка към извършване на основна реформа на този член, както и на други членове от Наказателния кодекс, и очаква още стъпки в това отношение; подчертава, че трябва да бъде постигнат напредък относно свободата на изразяване на мнение, както на теория, така и на практика; изразява съжаление, че броят на лицата, подлагани на наказателно преследване по силата на законови разпоредби, предоставящи възможност за произволни ограничения на изразяването на мнения, с които не се пропагандира насилие, се е увеличил през 2007 г.(7); счита, че отмяната на член 301 и други правни разпоредби, които представляват нелегитимно ограничение на свободата на изразяване на мнение, гарантирана от международното право, биха били най-доброто решение, за да се осигури, че Турция гарантира изцяло свободата на изразяване на мнение и свободата на печата в съответствие със стандартите, залегнали в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ);

10.  Приветства наскоро приетия от турския парламент Закон за фондациите; приветства намерението на Комисията да разгледа новия текст и подчертава, че тя би следвало да установи дали законът запълва всички празноти, пред които са изправени немюсюлманските религиозни общности по отношение на управлението и придобиването на имоти, включително конфискувани имоти, продадени на трети лица; призовава турските органи да гарантират, че законът се прилага в съответствие с ЕКПЧи със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека;

11.  Насърчава турското правителство, след извършената положителна стъпка чрез приемане на Закона за фондациите, да изпълни своите ангажименти в областта на свободата на религия, като установи, в съответствие с ЕКПЧ и със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, законова рамка, която да предоставя възможност на всички религиозни общности да развиват дейност, без да им бъдат създавани неправомерни пречки, особено що се отнася до правния им статус, обучението на духовенството, избора на висши духовници, религиозното образование и построяването на места за богослужение; призовава за опазване на религиозното и културното наследство; повтаря своя призив отново да бъде отворена гръцката православна семинария в Халки и да се използва в публичното пространство църковното звание Вселенски патриарх; споделя загрижеността, изразена от Съвета на 24 юли 2007 г., по повод на решението на турския касационен съд относно Вселенската патриаршия и очаква това решение да не възпрепятства допълнително упражняването от патриаршията и от други немюсюлмански религиозни общности на правата им, гарантирани съгласно ЕКПЧ;

12.  Настоятелно приканва турското правителство да поеме, като свой приоритет, политическа инициатива, благоприятстваща трайното уреждане на кюрдския въпрос, което може да има за основа единствено конкретни подобрения в културните, икономически и социални възможности, с които разполагат гражданите от кюрдски произход, включително реални възможности за изучаване на кюрдски език в рамките на системите на обществените и частните училища и за употребата му в ефир, в ежедневието и при достъпа до обществени услуги; счита, че възможната забрана върху Партията за демократично общество е в разрез с търсенето на политическо решение;

13.  Призовава Партията за демократично общество, нейните членове на парламента и кметове да се дистанцират недвусмислено от Кюрдската работническа партия (ПКК) и да предприемат конструктивни действия в търсене на политическо разрешение на кюрдския въпрос в рамките на демократичната турска държава; също призовава всички други политически партии в Турция да предприемат конструктивни действия за постигане на същата цел;

14.  Изразява съжаление относно многобройните съдебни производства срещу демократично избрани кметове и други политици, образувани срещу тях във връзка с това, че са използвали кюрдския език или са изразили мнението си по кюрдския въпрос, например производствата, довели до неотдавнашните обвинителни присъди срещу Лейла Зана и 53-ма кметове от Партията за демократично общество;

15.  Отново призовава турското правителство да представи всеобхватен стратегически план за стимулиране на обществено-икономическото и културното развитие на Югоизточна Турция, където повече от половината население все още живее под прага на бедността; на мнение е, че този план би следвало да отговаря на обществените, природозащитни, културни и геополитически проблеми, произтичащи от Проекта за Югоизточен Анадол; изисква от Комисията да обвърже регионалния компонент на подпомагане по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)(8) с бързото изготвяне на такава стратегия;

16.  Настоятелно приканва турското правителство да изготви цялостна национална стратегия, насочена към въпроса за вътрешно разселените лица, която би премахнала настоящите юридически и практически недостатъци и би предоставила финансова и друга подкрепа, необходима с цел да се подходи правилно към завръщането и предоставянето на обезщетения на заинтересованите лица;

17.  Отбелязва настоящия процес на изготвяне на нова гражданска конституция; счита, че той представлява ключовата възможност защитата на правата на човека и на основните свободи да бъде включена като централен елемент в конституцията; отново заявява, че е необходимо установяването на система на взаимен контрол, която да гарантира демокрацията, зачитане на принципа на правовата държава, социалното сближаване и разграничението между религия и държава; подчертава също, че в новата конституция следва да се гарантира равенството между половете, да се избягва използването на неясни критерии като общ морал и разглеждането на жените предимно като членове на семейството или общността, както и да се потвърдят човешките права на жените, включително сексуалните и репродуктивните им права, като техни индивидуални права;

18.  Подчертава необходимостта от по-широко участие на гражданското общество в този конституционен процес с цел постигане на консенсус относно конституционното бъдеще на Турция, което включва политически партии, етнически и религиозни малцинства и социалните партньори; отбелязва разочарованието и загрижеността на част от населението във връзка с това, че снемането на забраната върху носенето на забрадки в университетите не е било част от пакет от реформи с по-голям обхват, основаващ се на широкообхватна консултация с гражданското общество; отново отправя своята препоръка, съдържаща се в гореспоменатата резолюция от 27 септември 2006 г., относно избирателния праг;

19.  Отбелязва постигнатия напредък по отношение на ефективността на съдебната власт; приветства плана на турското правителство за прилагане на стратегия за реформи, имаща за цел да укрепи независимостта и безпристрастността на съдебната власт и да увеличи доверието, с което се ползва тя сред обществеността; на мнение е, че тази стратегия би следвало да гарантира, като свой приоритет, че законодателството относно правата на човека и основните свободи се тълкува в съответствие със стандартите на Европейската конвенция за правата на човека; отбелязва, че стратегията не може да бъде приложена без амбициозна програма за преквалификация на съдийското съсловие; изразява загриженост във връзка с негативното отношение, демонстрирано от някои представители на съдебната власт, към международните споразумения относно основните права и свободи, както и към съдебните решения на Европейския съд по правата на човека срещу Турция във връзка с нарушения на Европейската конвенция за правата на човека;

20.  Настоятелно приканва турския конституционен съд да осъществи напредък с оглед на вземането от негова страна на окончателно решение относно Закона за омбудсмана, с цел да се предостави възможност на правителството незабавно да учреди длъжността омбудсман; отправя препоръка към Турция, че тя следва да сътрудничи по този въпрос с Европейския обмудсман и с националните омбудсмани на държавите-членки на ЕС;

21.  Изразява загриженост относно силно осезаемата в някои части от обществото враждебност, проявявана спрямо малцинствата, и относно политически и религиозно мотивираното насилие; призовава турското правителство да предприеме мерки срещу организациите и средите, които подклаждат тази враждебност, да защити всички онези, които се намират под заплаха и се страхуват за живота си, и да положи систематични усилия за създаването на атмосфера, способстваща за пълното зачитане на основните права и свободи на човека;

22.  Настоятелно приканва турските власти да проведат пълно разследване на убийствата на Хрант Динк и на тримата християни в Малатия, както и на всички други случаи на насилие на политическа, религиозна или расова основа; осъжда бавността на съдебните процеси по тези случаи, подозренията за пристрастност и чувството за безнаказаност, произтичащи от това забавяне и иска от турските власти да гарантират пълно изясняване на твърденията за небрежност от страна на компетентните органи, както и да подведат под съдебна отговорност всички лица, отговорни за тези деяния;

23.  Насърчава турските власти да проявят решимост при разследването на престъпната организация Ергенекон, като същевременно тясно се придържат към принципите на правовата държава, с цел изцяло да разкрият мрежите на организацията, достигащи до държавните структури, и да подведат замесените под съдебна отговорност;

24.  Отбелязва оценката на Комисията относно продължаващия спад на броя на случаите на мъчения и малтретиране и относно положителния резултат от съответните законодателни мерки; при все това изисква от Комисията да проследи дали законът срещу тероризма и законът за полицейските правомощия не помрачават тази положителна картина; призовава турското правителство да активизира борбата си срещу изтезанията, извършвани извън и в рамките на центровете за задържане, и срещу безнаказаността на представителите на правоприлагащите органи, както и да ратифицира и приложи факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, като по този начин предостави възможност за систематично предотвратяване на изтезанията и за извършване на независимо наблюдение върху центровете за задържане;

25.  Отбелязва оценката на министър-председателя Ердоган относно асимилацията, изразена по време на неговото неотдавнашно официално посещение в Германия; в тази връзка счита, че турското правителство следва да предприеме стъпки за осигуряване на всички свои граждани на възможност да развиват своята културна идентичност в рамките на демократичната турска държава; посочва във връзка с това установените в рамката за преговори ангажименти относно зачитането и защитата на правата на малцинствата, ефективния достъп до образование, телевизионно излъчване и публични услуги на език, различен от турски;

26.  Приветства постигнатия напредък в областта на защитата на жените от насилие и изразява задоволство от работата, извършена от публичните институции и организациите на гражданското общество в тази насока; насърчава турските власти за по-нататъшно премахване на домашното насилие, т. нар. "убийства на честта" и принудителните бракове, по-специално чрез пълно прилагане на съответното законодателство, продължаване на устойчивата обществена кампания, осигуряване на подслон за повече жертви, разширяване на обучението на правоприлагащите органи и внимателно наблюдение на осъществяваните инициативи; отбелязва със загриженост, че достъпът до достоверни данни за насилието срещу жени все още представлява проблем и настоятелно призовава турското правителство да отстрани този недостатък;

27.  Признава, че значителен брой жени заемат важни позиции в икономическата, политическата и академичната сфера в Турция и изразява повторно позицията си, че равенството между половете, достъпът до образование и предоставянето на права на жените в политическата, икономическата и социалната сфера са от съществено значение за по-нататъшния икономически растеж и за благоденствието на Турция; отбелязва обаче със загриженост, че общото равнище на заетостта сред жените в Турция все още е само 23.8 %(9) и че не се наблюдава почти никакво повишаване на участието на жените в политиката; поради това призовава турското правителство да предприеме по-нататъшни осезаеми стъпки за повишаване на равнището на участие на жените в работната сила, с по-специално внимание към селските райони, както и за разширяване на включването им в системите за здравеопазване и социална сигурност и да създаде инструменти или временни мерки за повишаване на активното участие на жените в политиката;

28.  Поздравява турското правителство във връзка с оказаната от него подкрепа за успешното осъществяване на проекти за сътрудничество между партньори от ЕС и Турция, като например туининг-проекта за подготовка на създаването на независим орган по въпросите на равнопоставеността на половете, в рамките на който се провежда обучение на 750 държавни служители по въпросите на интегрирания подход за равно третиране на половете; очаква такъв орган по въпросите на равнопоставеността на половете да бъде създаден своевременно;

29.  Отбелязва, че не са ясни компетенциите на предложената комисия по равните възможности на турския парламент; насърчава турския парламент да създаде специализирана комисия със законодателни правомощия като съществен инструмент за подобряване на положението с правата на жените и за интегриране на равенството между половете в Турция;

30.  Изразява уважение и силна подкрепа за работата на женските организации в Турция, които спомагат за укрепването на ролята на жените в обществото, за защитата им срещу насилието и поощряват икономическата инициатива сред тях, като изграждат положителен пример за разширяване на правата на жените и допринасят за равенството между жените и мъжете;

31.  Поздравява Турция за положителното развитие на нейната икономика; изразява повторно позицията си, че само едно социално сплотено общество, подкрепено от силна средна класа, може да постигне благоденствие; изразява във връзка с това съжаление за слабо изразеното влияние на високия икономически ръст върху все още слабия пазар на труда; изтъква необходимостта от преодоляване на проблема със сивата икономика и поставяне на системата за социално осигуряване на устойчива основа; счита, че една по-голяма роля на малките и средни предприятия би могла да подпомогне постигането на по-бърз икономически растеж;

32.  Изтъква потенциала на ефективния социален диалог за изграждането на партньорството, необходимо за функционирането на социално ориентираната пазарна икономика; изразява разочарование от ограничения напредък, отбелязан в укрепването на механизмите на социалния диалог; призовава турското правителство да прилага конвенциите на Международната организация на труда и подчертава необходимостта от премахване на съществуващите ограничения на свободата на сдружаване, правото на стачка и правото на колективно договаряне;

33.  Изразява загриженост по повод прекомерната сила, употребена от турската полиция срещу демонстранти на първомайския митинг в Истанбул през 2008 г.; отново заявява, че свободата на сдружаване и мирната дейност на професионалните съюзи представлява основно право според ЕКПЧ;

34.  Подчертава значението на достъпа до образование като ключов елемент за социално сплотеното общество; поздравява правителството и гражданското общество на Турция за кампанията за увеличаване на броя на момичетата, посещаващи училище; изтъква обаче необходимостта да се осигури регистрирането на всички деца при раждане, както и да се подобрят контрола и прилагането на задължението за образование с цел по-нататъшно намаляване на броя на децата, които не посещават училище; поздравява турското правителство за положителните резултати, постигнати в ограничаването на детския труд, и го насърчава да продължава усилията си в тази насока;

35.  Изразява загрижеността си от равнището на корупцията; призовава турските власти да разработят обща антикорупционна стратегия, имаща за цел ефективна борба срещу корупцията;

36.  Изразява загриженост от значителното неравенство в равнището на развитие между отделните турски региони, както и между селските и градските райони; призовава турското правителство да изработи цялостна стратегия, насочена към преодоляване на тези различия; приканва Комисията да представи на Парламента до края на 2008 г. информация за приноса на ЕС към това стратегическо планиране в рамките на ИПП през 2007 и 2008 г.;

37.  Призовава турското правителство да прилага стандартите на Европейския съюз при проекти с широкообхватни последствия, като например при изграждането на язовири в долината Мунзур, при изграждането на язовира Алианой и при строежа на язовира Илису, както и при добиването на злато в Бергама и други региони, при които дейности възникват заплахи за културното наследство, както и за уникалните и ценни природни обекти; призовава турското правителство да използва правото на ЕС като ръководна насока при планирането на регионални проекти за развитие;

38.  Остро осъжда насилието, извършвано от ПКК и други терористични групи на турска територия; осъжда атентата в Диарбекир от януари 2008 г., в който загинаха шест души и над 60 бяха ранени, и изразява най-искрените си съболезнования на семействата на жертвите на това престъпление; изразява солидарността си с Турция в борбата й срещу тероризма и отново призовава ПКК да обяви незабавно и безусловно примирие и да го спазва;

39.  Отново призовава турското правителство да се въздържа от несъразмерни военни операции, нарушаващи границите на Ирак; призовава Турция да зачита териториалната цялост на Ирак, човешките права и принципите на правовата държава и да гарантира избягването на жертви сред цивилното население; настоятелно призовава правителството на Ирак и Регионалното кюрдско правителство в Ирак да не допускат иракската територия да бъде използвана като база за терористични действия срещу Турция; приветства контактите между правителствата на Турция и Ирак и призовава за предприемане на мерки за засилване на сътрудничеството с Регионалното кюрдско правителство на Ирак, което да позволи под ръководството на Ирак да се осъществи ефективно предотвратяване на терористичните атаки;

Регионални въпроси и външни отношения

40.  Припомня поетия от Турция ангажимент за добросъседски отношения и подчертава очакванията си Турция да се въздържа от заплахи срещу съседни страни и да разрешава всички съществуващи спорове по мирен начин в съответствие с Хартата на ООН и други съответни международни конвенции и двустранни споразумения и задължения; по-конкретно приканва турските органи на властта, в духа на добрите междусъседски отношения да подобрят диалога с Гърция (напр. относно континенталния шелф в Егейско море) и България (напр. относно правата на собственост на българските тракийски бежанци) с цел разрешаване на всички съществуващи двустранни спорни въпроси;

41.  Подчертава необходимостта от постигане на цялостно разрешаване на кипърския проблем; приветства споразумението, постигнато от лидерите на двете общности в Кипър на 21 март 2008 г., и призовава двете страни да се възползват от съществуващата в момента възможност за постигане на цялостно разрешаване на проблема в рамките на ООН, на базата на принципите, върху които се основава ЕС; в тази връзка припомня предишните си резолюции, в които се посочва, че оттеглянето на турските сили би улеснило преговорите по уреждането на въпроса;

42.  Приветства създаването на инструмент за финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската кипърска общност; отново призовава Комисията да изготви специален доклад за прилагането и ефективността на този инструмент;

43.  Приветства постигнатите подобрени отношения между Гърция и Турция през последното десетилетие и продължаващия благоприятен политически климат, намерил израз в неотдавнашното официално посещение в Турция на министър-председателя на Република Гърция Костас Караманлис, което дава надежда за по-нататъшно подобрение на двустранните отношения между Гърция и Турция, по-специално за мирно уреждане на всички въпроси, изтъкнати в предходните резолюции на Парламента, на основата на международното право и в съответствие с ангажиментите, поети в рамката за преговори;

44.  Призовава турското правителство да отвори отново своята граница с Армения, като по този начин възстанови изцяло икономическите и политическите отношения с тази страна; призовава отново правителствата на Турция и Армения да започнат процес на помирение по отношение на настоящето и на миналото, позволяващ искрена и открита дискусия по събитията от миналото; призовава Комисията да улесни процеса на помирение;

45.  Признава ролята на Турция като важен партньор на ЕС от гледна точка на реализацията на целите на външната политика на ЕС в Черноморския регион, Централна Азия и широкия Близък изток; призовава Съвета и Комисията да използват по-добре потенциала на близките отношения между ЕС и Турция в тези региони;

46.  Призовава Турция да подпише Римския статут на Международния наказателен съд, тъй като това е ключов многостранен инструмент;

47.  Приветства приноса на Турция в мисиите на Европейската политика за сигурност и отбрана и операциите в Босна и Херцеговина и в Демократична република Конго, както и приноса й в операциите на НАТО в Косово, Дарфур и Афганистан;

48.  Изразява обаче съжаление във връзка с възраженията на Турция срещу прилагането на стратегическото сътрудничество ЕС-НАТО, основаващо се на споразумението "Берлин-плюс" и представляващо негово продължение; изразява загриженост във връзка с отрицателните последствия за закрилата на персонала на ЕС, по-специално на полицейската мисия на ЕС в Афганистан и мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона (EULEX) в Косово и призовава Турция да оттегли тези възражения във възможно най-кратък срок;

Отношения ЕС-Турция

49.  Настоятелно приканва турското правителство да приложи изцяло и незабавно разпоредбите, произтичащи от Споразумението за асоцииране между ЕС и Турция и Допълнителния протокол към него; припомня, че неизпълнението на ангажиментите, поети от Турция, ще продължи да влияе сериозно върху преговорния процес;

50.  Отбелязва амбицията на Турция да се превърне в евроазиатски енергиен център, както и ролята, с която тя може да допринесе за енергийната сигурност на Европа; приветства напредъка, постигнат от Турция в енергийната област; припомня посочената по-горе резолюция от 24 октомври 2007 г. в подкрепа на започването на преговори по тази глава; насърчава Турция да се присъедини към Европейската енергийна общност като пълноправен член, като по този начин се задълбочи сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на енергетиката, което може да бъде от полза за всички участващи страни; призовава Турция да подкрепи изцяло проекта за изграждане на газопровод Набуко, представляващ приоритетен проект за Европа;

51.  Призовава Комисията и турското правителство да започнат преговори по споразумение за визови облекчения между ЕС и Турция;

52.  Изтъква, че един от основните имиграционни маршрути от широкия Близък изток и от Южна Азия към Европа преминава през територията на Турция; отбелязва ограничения напредък, постигнат в областта на управлението на миграционните процеси; призовава Комисията и Турция да ускорят преговорите по споразумението за реадмисия, в съответствие с основните права на човека, с цел то да бъде сключено без забавяне; настоятелно призовава турското правителство да прилага надлежно съществуващите двустранни споразумения и протоколи за реадмисия, сключени с държавите-членки на ЕС;

53.  Приветства напредъка, постигнат от турското правителство в областта на образованието, обучението, младежта и културата по отношение на съгласуването с достиженията на правото на ЕС; подчертава значението на близкото и продължително сътрудничество между ЕС и Турция в тези области, които са от съществено значение за успешната модернизация на турското общество в дългосрочна перспектива;

54.  Приветства определянето на Истанбул за Европейска столица на културата за 2010 г. като възможност за укрепване на междукултурния диалог и за сътрудничество между ЕС и Турция;

55.  Отново изразява своята подкрепа за диалога между ЕС и Турция по въпросите на гражданското общество и изисква Комисията да изготви доклад за дейностите, извършени в рамките на този диалог, както и за помощта, предоставена на турското гражданско общество в рамките на ИПП; призовава турското правителство към по-тясно сътрудничество с гражданското общество в процеса на реформите;

56.  Приветства факта, че ИПП предвижда подкрепа по отношение на мерки за насърчаване на по-добра информираност при обществените разисквания във връзка с разширяването на ЕС; приканва турското правителство, както и неправителствените участници в Турция и ЕС да използват пълноценно тези средства с цел увеличаване на подкрепата за процеса на реформа и по-нататъшно укрепване на отношенията между ЕС и Турция;

57.  Изразява съжаление за това, че Комисията не е издала продължение на представеното през 2004 г. изследване на въздействието и призовава то да бъде представено на Парламента незабавно;

58.  Призовава турското правителство да създаде всички необходими структури за пълно усвояване на помощта в рамките на помощта по ИПП и да увеличи капацитета на Турция за усвояване на тези помощи; приканва Комисията да изготви доклад до края на 2008 г. относно помощта, предоставена на Турция по ИПП от 2007 г. насам;

59.  Отново изтъква значението на двустранните и тристранни програми за трансгранично сътрудничество (Турция-Гърция-България), а също така и на тези, осъществени в рамките на програмата за Черно море на Инструмента за европейско добросъседство и партньорство и Трансграничното сътрудничество, като подходящ инструмент за насърчаване на по-тесни социални, културни и икономически връзки между партньорите на местно равнище в граничните райони;

o
o   o

60.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на генералния секретар на Съвета на Европа, на председателя на Европейския съд по правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на правителството и парламента на Република Турция.

(1) OВ C 306 E, 15.12.2006, стp. 284.
(2) Приети текстове, P6_TA(2007)0472.
(3) OВ C 157 E, 6.7.2006 г., стp. 385.
(4) OВ C 287 E, 29.11.2007 г., стp. 174.
(5) OВ L 51, 26.2.2008, стp. 4.
(6) Заключения относно Турция, доклад на Комисията относно напредъка на Турция през 2007 г., COM(2007)663/SEC(2007)1436.
(7) Съобщение на Комисията, озаглавено "Стратегия в областта на разширяването и основни предизвикателства 2007-2008 г." (COM(2007)0663), стр. 68.
(8) Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82.
(9) Статистическо приложение към гореспоменатия доклад за напредъка на Турция за 2007 г.

Правна информация - Политика за поверителност