Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2269(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0168/2008

Indgivne tekster :

A6-0168/2008

Forhandlinger :

PV 21/05/2008 - 4
CRE 21/05/2008 - 4

Afstemninger :

PV 21/05/2008 - 5.13
CRE 21/05/2008 - 5.13
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0224

Vedtagne tekster
PDF 61kWORD 86k
Onsdag den 21. maj 2008 - Strasbourg
Statusrapport 2007 for Tyrkiet
P6_TA(2008)0224A6-0168/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 21. maj 2008 om statusrapport 2007 for Tyrkiet (2007/2269(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens rapport for 2007 om Tyrkiets fremskridt hen imod tiltrædelse (SEK(2007)1436),

-   der henviser til sine tidligere beslutninger af 27. september 2006 om Tyrkiets fremskridt imod tiltrædelse(1) og af 24. oktober 2007 om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet(2),

-   der henviser til sine beslutninger af 6. juli 2005(3) og af 13. februar 2007(4) om kvindernes rolle i det sociale, økonomiske og politiske liv i Tyrkiet,

-   der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2008/157/EF af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Republikken Tyrkiet(5) ("tiltrædelsespartnerskabet") samt til Rådets tidligere afgørelser om tiltrædelsespartnerskabet af 2001, 2003 og 2006,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0168/2008),

A.   der henviser til, at der blev indledt tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 3. oktober 2005 efter Rådets godkendelse af forhandlingsrammen, og at indledningen af disse forhandlinger er udgangspunktet for en varig og tidsubegrænset proces,

B.   der henviser til, at Tyrkiet har forpligtet sig til reformer, gode naboforbindelser og gradvis tilpasning til EU, og at disse bestræbelser også bør ses som en mulighed for Tyrkiet til selv at modernisere yderligere,

C.   der henviser til, at fuldstændig overholdelse af alle Københavnskriterierne og EU's integrationskapacitet i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i december 2006 fortsat er grundlaget for tiltrædelse af EU, som er et fællesskab baseret på fælles værdier,

D.   der henviser til, at Kommissionen i sin statusrapport for 2007 konkluderede, at der kun er "sket beskedent fremskridt i 2007 med politisk reform" i Tyrkiet,

E.   der henviser til, at Tyrkiets demokrati i 2007 blev styrket, at der blev valgt et nyt parlament, som er repræsentativt for landets politiske mangfoldighed, og at der blev dannet en regering, som har et stærkt mandat,

F.   der henviser til, at Tyrkiet fortsat ikke har gennemført bestemmelserne fra associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet og tillægsprotokollen hertil,

G.   der henviser til, at der blev indledt fem forhandlingskapitler i 2007,

Reformer i retning af et demokratisk og velstående samfund

1.   glæder sig over tilsagnet fra ministerpræsident Erdogan om, at 2008 bliver året for reformer; opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til at opfylde sine løfter ved at gøre brug af sit store flertal i parlamentet til effektivt at tilstræbe reformer, der er afgørende for Tyrkiets omdannelse til et moderne og velstående demokrati baseret på en sekulær stat og et pluralistisk samfund;

2.   understreger, at en sådan modernisering først og fremmest er i Tyrkiets egen interesse; erkender dog også den strategiske betydning for EU af et stabilt, demokratisk og velstående Tyrkiet; gentager, at opfyldelsen af de forpligtelser, der er anført i tiltrædelsespartnerskabet, er af central betydning for Tyrkiet og dets fremtidige forbindelser med EU;

3.   understreger sin overbevisning om, at kun et samfund, som styres af respekt for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og som er baseret på demokrati, retsstatsprincippet og en socialt orienteret markedsøkonomi, kan udvikle sig til et fredeligt, stabilt og velstående samfund;

4.   understreger, at det er vigtigt, at Tyrkiet bekæmper alle former for forskelsbehandling i overensstemmelse med artikel 13 i EF-traktaten, som kræver lighed for alle uanset køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering;

5.   bemærker den seneste revision af tiltrædelsespartnerskabet; er opmærksom på, at denne revision, som er den tredje siden 2001, på de fleste områder forlænger ikke-opfyldte prioriteter i en yderligere periode; opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til nu at omdanne prioriteterne og tidsfristerne som anført i partnerskabet i sine reformplaner, eftersom yderligere forsinkelser alvorligt påvirker tempoet i forhandlingerne;

6.   glæder sig over, at demokrati i 2007 havde forrang for militærets forsøg på at gribe ind i den politiske proces; tilskynder den tyrkiske regering til yderligere systematisk at bestræbe sig på at sikre, at det demokratisk valgte politiske lederskab har det fulde ansvar for formuleringen af indenrigs-, udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder over for Cypern, og at hæren respekterer dette ansvar ved fuldt ud og entydigt at anerkende civil kontrol; påpeger navnlig behovet for at etablere fuldstændig parlamentarisk tilsyn med militær- og forsvarspolitik og alle dermed forbundne udgifter;

7.   er bekymret over den aktuelle udvikling i forbindelse med mulig opløsning af AKP-partiet; forventer, at den tyrkiske forfatningsdomstol respekterer retsstatsprincipperne, de europæiske standarder og retningslinjerne om forbud mod og opløsning af politiske partier og tilsvarende foranstaltninger, vedtaget af Europarådets Venedigkommission den 10.-11. december 1999; anmoder det tyrkiske parlament om at bringe forfatningen i overensstemmelse med disse standarder for forbud mod politiske partier;

8.   opfordrer den tyrkiske regering til, når den tilstræber reformer, at respektere pluralisme og diversitet i et sekulært og demokratisk Tyrkiet, og opfordrer regeringen og samtlige politiske partier til at konstruktivt at engagere sig i at opnå konsensus om de vigtige skridt i forbindelse med modernisering af landet;

9.   anser de ændringer af straffelovens artikel 301, som blev vedtaget af det tyrkiske parlament den 30. april 2008, for at være et indledende skridt i retning af en gennemgribende reform af denne artikel samt andre artikler i straffeloven og ser frem til yderligere skridt i denne retning; understreger, at der må gøres fremskridt med hensyn til ytringsfrihed, både i teori og i praksis; beklager, at antallet af personer, der er blevet retsforfulgt i henhold til lovbestemmelser, der muliggør vilkårlige begrænsninger af ikke-voldelige meningstilkendegivelser, er steget yderligere i 2007(6); er af den opfattelse, at tilbagekaldelsen af artikel 301 og andre lovbestemmelser, der udgør en utilladelig indskrænkning af ytringsfriheden, der er garanteret i international ret, ville være den bedste løsning med henblik på at sikre, at Tyrkiet til fulde garanterer ytringsfrihed og pressefrihed i overensstemmelse med de standarder, der er forankret i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (ECHR);

10.   glæder sig over det tyrkiske parlaments nylige vedtagelse af lovgivningen om foreninger; glæder sig over Kommissionens plan om at gennemgå den nye tekst og understreger, at den bør analysere, om lovgivningen omhandler alle mangler, som de ikke muslimske trossamfund står over for med hensyn til ejendomsforvaltning og -erhvervelse, herunder konfiskeret ejendom, der er solgt til tredjemand; opfordrer de tyrkiske myndigheder til at sikre, at lovgivningen gennemføres i overensstemmelse med ECHR og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis;

11.   tilskynder den tyrkiske regering til efter det positive skridt, der er taget med vedtagelsen af lovgivningen om foreninger, at opfylde sine forpligtelser vedrørende religionsfrihed ved i overensstemmelse med ECHR og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis at etablere en retlig ramme, der gør det muligt for alle trossamfund at fungere uden unødige begrænsninger, navnlig hvad angår deres juridiske status, uddannelse af præster, valg af hierarki, religionsundervisning og bygning af religiøse steder; gentager sin opfordring til øjeblikkelig genåbning af det græsk-ortodokse Halki-præsteseminarium og offentlig brug af den kirkelige titel økumenisk patriark; deler Rådets bekymring af 24. juli 2007 vedrørende den tyrkiske kassationsrets dom over det økumeniske patriarkat og forventer, at denne afgørelse ikke yderligere vil hindre patriarkatets og andre ikkemuslimske trossamfunds udøvelse af deres rettigheder i henhold til ECHR;

12.   opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til som en prioritering at iværksætte et politisk initiativ, der fremmer en varig løsning på det kurdiske problem, som kun kan baseres på mærkbare forbedringer i de kulturelle, økonomiske og sociale muligheder, der er til rådighed for de kurdiske borgere, herunder reelle muligheder for at lære kurdisk på statslige og private skoler og universiteter og anvende sproget i radio- og tv-udsendelser, i dagliglivet og i adgangen til offentlige ydelser; mener, at et muligt forbud mod DTP er kontraproduktivt og ikke bidrager til en politisk løsning;

13.   opfordrer DTP, dets parlamentsmedlemmer og borgmestre til klart at distancere sig fra Kurdistans Arbejderparti (PKK) og gå konstruktivt ind i arbejdet med at finde en politisk løsning på det kurdiske spørgsmål inden for den demokratiske tyrkiske stat; opfordrer også alle andre politiske partier i Tyrkiet til at engagere sig konstruktivt i indsatsen for at nå det samme mål;

14.   beklager, at mange retssager ført imod valgte borgmestre og andre politikere for at bruge det kurdiske sprog eller for at give udtryk for deres mening i det kurdiske spørgsmål, såsom det forløb, der endte med den nylige dom imod Leyla Zana og de 53 DTP-borgmestre;

15.   gentager sine tidligere opfordringer til den tyrkiske regering om at fremlægge en omfattende masterplan til styrkelse af den samfundsøkonomiske og kulturelle udvikling i det sydøstlige Tyrkiet, hvor over halvdelen af befolkningen fortsat lever under fattigdomsgrænsen; er af den opfattelse, at denne masterplan også bør beskæftige sig med de sociale, miljømæssige, kulturelle og geopolitiske problemer, der hidrører fra Sydøstanatolien-projektet; anmoder Kommissionen om at forbinde det regionale element af bistanden ydet under Instrumentet for Førtiltrædelsesbistand (Ipa)(7) med hurtig udformning af en sådan strategi;

16.   opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til at udvikle en generel national strategi for at tage fat på spørgsmålet om internt fordrevne personer, der ville fjerne de nuværende juridiske og praktiske mangler og tilvejebringe den nødvendige finansielle og anden støtte for at håndtere internt fordrevnes hjemvenden og kompensation korrekt;

17.   noterer sig den kommende procedure til udarbejdelse af en ny, civil forfatning; betragter det som en afgørende faktor at lade beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder være en central del af forfatningen; gentager, at der er behov for at etablere et system af kontrolforanstaltninger, som garanterer demokratiet, retsstaten, social samhørighed og adskillelse mellem religion og stat; understreger endvidere, at den nye forfatning bør sikre ligestilling mellem mænd og kvinder, at den bør undgå anvendelsen af uklare kriterier som f.eks. almindelig moral; at den bør afholde sig fra primært at opfatte kvinder som familiemedlemmer eller fællesskabets medlemmer, og at den bør bekræfte kvinders menneskerettigheder, herunder deres seksuelle og reproduktive rettigheder, som deres individuelle rettigheder;

18.   understreger nødvendigheden af en bred inddragelse af civilsamfundet i denne forfatningsproces for at opnå konsensus om Tyrkiets konstitutionelle fremtid med plads til politiske partier, etniske og religiøse mindretal og arbejdsmarkedets parter; konstaterer den skuffelse og bekymring, der hersker i en del af befolkningen, over, at ophævelsen af forbudet mod hovedtørklæder i universiteter ikke var del af en bredere reformpakke baseret på en omfattende høring af civilsamfundet; gentager sin tidligere henstilling indeholdt i den ovennævnte beslutning af 27. september 2006, vedrørende spærregrænsen;

19.   bemærker de fremskridt, der er gjort vedrørende domstolenes effektivitet; bifalder den tyrkiske regerings plan om at gennemføre en reformstrategi, der er udformet til at styrke domstolenes uafhængighed og upartiskhed og øge den tillid, som offentligheden har til domstolene; er af den opfattelse, at denne strategi som en prioritet bør sikre at lovgivning vedrørende menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder fortolkes i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonventions standarder; noterer, at strategiens mål ikke kan opnås uden et ambitiøst genuddannelsesprogram for domstolenes ansatte; er bekymret over den negative holdning, der udvises af visse elementer i retsvæsenet, hvad angår internationale aftaler om grundlæggende rettigheder og friheder, og over for de afgørelser, der er truffet af den europæiske menneskerettighedsdomstol imod Tyrkiet for krænkelser af ECHR;

20.   opfordrer indtrængende den tyrkiske forfatningsdomstol til at gøre fremskridt med hensyn til sin endelige afgørelse om lovgivningen om ombudsmanden for at give regeringen mulighed for snarest at oprette ombudsmandens kontor; anbefaler Tyrkiet at samarbejde om dette spørgsmål med den europæiske ombudsmand og nationale ombudsmænd i EU's medlemsstater;

21.   er foruroliget over den fjendtlighed over for minoriteter, der stærkt kommer til udtryk i visse dele af samfundet, og over politisk og religiøst motiveret vold; opfordrer den tyrkiske regering til at gribe ind over for de organisationer og grupper, som opildner til denne fjendtlighed, at beskytte alle dem, der er truet og frygter for deres liv, og at gøre en vedvarende indsats for at skabe et miljø, der bidrager til fuld respekt for grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder;

22.   opfordrer indtrængende de tyrkiske myndigheder til at gennemføre en komplet undersøgelse af mordene på Hrant Dink og på de tre kristne i Malatya samt alle andre tilfælde af politisk, religiøst eller racistisk motiveret vold; beklager de langsommelige retssager i disse sager, mistanken om partiskhed og den fornemmelse af straffrihed, som følger heraf, og anmoder myndighederne om at sørge for en fuldstændig afklaring af beskyldningerne over for de kompetente myndigheder om forsømmelse, og at drage de ansvarlige til ansvar;

23.   opmuntrer de tyrkiske myndigheder til beslutsomt at foretage undersøgelser af den kriminelle organisation Ergenekon under streng overholdelse af retsstatsprincipperne, fuldt ud at afdække gruppens netværk, der strækker sig ind i statsstrukturerne, og at drage de involverede til ansvar for domstolene;

24.   noterer sig Kommissionens vurdering af den fortsatte faldende tendens i antallet af tortur- og mishandlingssager og den positive effekt af de relevante lovgivningsmæssige beskyttelsesforanstaltninger; anmoder imidlertid Kommissionen om at undersøge, om antiterrorlovgivningen og lovgivningen om politiets beføjelser ikke svækker dette positive resultat; opfordrer den tyrkiske regering til at optrappe sin kamp mod tortur, der begås uden for og i tilbageholdelsescentre, og mod straffrihed for retshåndhævelsespersonale, og at ratificere og gennemføre den valgfri protokol til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvorved der tilvejebringes systematisk forebyggelse af tortur og uafhængig overvågning af tilbageholdelsescentre;

25.   noterer sig ministerpræsident Erdogans vurdering af assimilering som udtrykt under hans nylige officielle besøg i Tyskland; er derfor af den opfattelse, at den tyrkiske regering bør tage skridt til at sætte alle borgere i stand til at udvikle deres kulturelle identitet inden for den demokratiske tyrkiske stat; påpeger i den forbindelse de forpligtelser, der er fastlagt i forhandlingsrammen vedrørende respekt for og beskyttelse af mindretal, og effektiv adgang til uddannelse i og transmission af andre sprog end tyrkisk og adgang til offentlige ydelser på disse andre sprog;

26.   glæder sig over de fremskridt, der er opnået vedrørende beskyttelse af kvinder mod vold, og roser det arbejde, der er udført af offentlige institutioner og organisationer i civilsamfundet i denne henseende; opmuntrer de tyrkiske myndigheder til yderligere at udrydde vold i hjemmet, såkaldte "æresdrab" og tvangsægteskaber, navnlig ved fuldt ud at gennemføre den relevante lovgivning, fortsætte en vedvarende offentlig kampagne, stille flere krisecentre til rådighed for ofrene, optrappe uddannelse for retshåndhævende organer og nøje overvåge gennemførte initiativer; konstaterer med bekymring, at adgang til pålidelige data om tilfælde af vold mod kvinder fortsat er et problem, og opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til at afhjælpe denne mangel;

27.   anerkender, at et betragteligt antal kvinder har vigtige stillinger inden for det økonomiske, det politiske og det akademiske område i Tyrkiet, og gentager, at ligebehandling, adgang til uddannelse og styrkelse af kvinders rolle i den politiske, økonomiske og sociale sektor er væsentlig for yderligere økonomisk vækst og velfærd i Tyrkiet; bemærker dog med bekymring, at den samlede erhvervsfrekvens for kvinder i Tyrkiet stadig kun er 23,8 %(8), og at der næsten ikke er sket nogen stigning i kvinders deltagelse i politik; opfordrer derfor den tyrkiske regering til at træffe yderligere mærkbare foranstaltninger til at øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, med særlig fokus på landdistrikter, og at øge deres inddragelse i sundhedssystemer og sociale sikringsordninger samt udforme instrumenter eller midlertidige foranstaltninger for at øge kvinders aktive deltagelse i politik;

28.   roser den tyrkiske regering for dens støtte af vellykkede samarbejdsprojekter mellem EU og tyrkiske partnere, som f.eks. det parvise projekt, som er ved at forberede vejen for et uafhængigt ligestillingsorgan, og som er ved at uddanne 750 tjenestemænd inden for integration af ligestillingsaspektet, forventer at et sådant ligestillingsorgan oprettes snarest muligt;

29.   bemærker, at det er uklart, hvilke beføjelser der tillægges det tyrkiske parlaments foreslåede ligestillingskommission; opfordrer det tyrkiske parlament til at nedsætte et specialiseret udvalg med lovgivningsbeføjelser som et vigtigt instrument til at forbedre kvinders rettigheder og ligestilling i Tyrkiet;

30.   respekterer og går stærkt ind for det arbejde, der udføres af kvindeorganisationer i Tyrkiet, som bidrager til at styrke kvinders rolle i samfundet, bidrager til at beskytte dem mod vold og fremmer deres iværksætterånd, samtidig med at der foregås med et positivt eksempel på styrkelse af kvinders position og bidrages til ligestilling mellem kvinder og mænd;

31.   roser Tyrkiet for den positive udvikling i landets økonomi; gentager sit synspunkt om, at kun et socialt sammenhængende samfund, støttet af en stærk middelklasse, kan nyde velstand; beklager derfor den ringe indvirkning, som den stærke økonomiske vækst har på det fortsat svage arbejdsmarked; påpeger behovet for at løse problemet med den sorte økonomi og at placere det sociale sikringssystem på et bæredygtigt grundlag; mener, at en større rolle til små og mellemstore virksomheder ville kunne bidrage til en hurtigere økonomisk vækst;

32.   påpeger muligheden for en effektiv social dialog til opbygning af de partnerskaber, der er påkrævet, for at en socialt orienteret markedsøkonomi kan fungere; er skuffet over de begrænsede fremskridt, der er gjort med hensyn til styrkelse af mekanismerne i den sociale dialog; opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til fuldt ud at gennemføre ILO-konventionerne og understreger behovet for at fjerne nuværende begrænsninger i forsamlingsfriheden, retten til at strejke og retten til at forhandle kollektive overenskomster;

33.   er bekymret over det tyrkiske politis overdrevne brug af vold imod demonstranter på første maj-mødet i 2008 i Istanbul; understreger atter, at forsamlingsfrihed og fagforeningernes fredelige udøvelse af deres aktiviteter udgør en grundlæggende rettighed i henhold til ECHR;

34.   understeger, at adgang til uddannelse er vigtigt for et socialt sammenhængende samfund; roser den tyrkiske regering og civilsamfundet for kampagnen for at øge pigers optagelse på skoler; påpeger dog behovet for at sikre, at alle børn registreres ved fødslen, og at forbedre overvågning og håndhævelse af undervisningspligten for yderligere at reducere antallet af børn, der ikke går i skole; roser den tyrkiske regering for de positive resultater, der er opnået med hensyn til reduktionen af børnearbejde, og opmuntrer den til at fortsætte sine bestræbelser på dette område;

35.   udtrykker sin bekymring med hensyn til korruptionsniveauet; opfordrer indtrængende de tyrkiske myndigheder til at fastlægge en samlet antikorruptionsstrategi, der er udformet til effektivt at bekæmpe korruption;

36.   er bekymret over de store udviklingsmæssige uligheder mellem tyrkiske regioner og også mellem landdistrikter og byområder; opfordrer den tyrkiske regering til at fremlægge en omfattende strategi, der forholder sig til disse uligheder; opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2008 at forsyne Parlamentet med oplysninger om EU's bidrag til denne strategiske planlægning under Ipa-instrumentet i 2007 og 2008;

37.   opfordrer den tyrkiske regering til at anvende europæiske standarder for projekter med vidtrækkende virkninger, såsom bygning af dæmninger i Munzur-dalen, Allianoi-dæmningen, bygning af Ilisu-dæmningen og guldudvinding i Bergama og andre regioner, der truer såvel den historiske arv og unikke, værdifulde landskaber; opfordrer den tyrkiske regering til at betragte EU-retten som rettesnor ved udformningen af regionale udviklingsprojekter;

38.   fordømmer på det kraftigste den vold, som PKK og andre terrorgrupper i Tyrkiet har begået; fordømmer angrebet i Diyarbakir i januar 2008, hvor seks mennesker blev dræbt og over 60 mennesker såret, og udtrykker sin dybeste medfølelse med familierne til ofrene for denne forbrydelse; gentager sin solidaritet med Tyrkiet i landets kamp mod terrorisme og opfordrer igen PKK til at erklære og respektere øjeblikkelig og betingelsesløs våbenhvile;

39.   gentager sine anmodninger til den tyrkiske regering om ikke at deltage i uforholdsmæssige militære operationer, der krænker Iraks territorium; opfordrer indtrængende Tyrkiet til at respektere Iraks territoriale integritet, menneskerettigheder og retsstaten, og til at sikre, at civile dødsfald undgås; opfordrer indtrængende Iraks regering og den kurdiske regionale regering i Irak til ikke at tillade, at irakisk territorium anvendes som base for terrorhandlinger mod Tyrkiet; bifalder den kommunikation, der finder sted mellem Tyrkiets og Iraks regeringer, og opfordrer også til foranstaltninger til en optrapning af samarbejdet med den kurdiske regionale regering i Irak for at muliggøre effektiv bekæmpelse af terrorangreb under irakisk ansvar;

Regionale spørgsmål og eksterne forbindelser

40.   minder om Tyrkiets engagement i gode naboforbindelser og understreger sin forventning om, at Tyrkiet vil afholde sig fra trusler mod nabolande og løse alle udestående tvister fredeligt i overensstemmelse med FN-pagten og andre relevante internationale konventioner og bilaterale aftaler og forpligtelser; opfordrer navnlig de tyrkiske myndigheder til i det gode naboskabs ånd at intensivere dialogen med Grækenland (f.eks. om den ægæiske fastlandssokkel) og Bulgarien (f.eks. om ejendomsrettigheder for bulgarske flygtninge fra Trakien) med henblik på at finde en løsning på alle uafklarede bilaterale spørgsmål;

41.   understreger behovet for at nå frem til en bred løsning på Cypern-problemet; glæder sig over aftalen mellem lederne af de to samfund på Cypern den 21. marts 2008 og opfordrer begge parter til at anvende det nuværende vindue af muligheder med henblik på at opnå en bred løsning inden for FN-systemet på grundlag af de principper, som EU hviler på; minder i den forbindelse om sine tidligere beslutninger, hvori det fastslås, at tilbagetrækning af de tyrkiske styrker ville lette forhandlingerne om en løsning;

42.   er tilfreds med, at der er oprettet et finansielt støtteinstrument for at opmuntre til økonomisk udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund; opfordrer igen Kommissionen til specifikt at rapportere om gennemførelsen og effektiviteten af dette instrument;

43.   glæder sig over de bedre forbindelser, der er opnået mellem Grækenland og Tyrkiet gennem det sidste årti, og videreførelsen af det gode politiske klima, som kom til udtryk under Den Hellenske Republiks premierminister Kostas Karamanlis' officielle besøg i Tyrkiet, som give håb om en yderligere forbedring af forholdet mellem Grækenland og Tyrkiet, navnlig en fredelig løsning af alle punkter, der er gjort opmærksom på i Parlamentets tidligere beslutninger, på grundlag af folkeretten og i overensstemmelse med de forpligtelser, der er indgået i forhandlingsrammen;

44.   opfordrer den tyrkiske regering til at genåbne sin grænse til Armenien og genoprette fulde økonomiske og politiske forbindelser med landet; opfordrer igen den tyrkiske og den armenske regering til at indlede en forsoningsproces vedrørende nutiden og fortiden, der gør det muligt åbent og ærligt at drøfte fortidens begivenheder; opfordrer Kommissionen til at lette denne forsoningsproces;

45.   anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig partner for EU med henblik på realisering af EU's udenrigspolitiske mål i Sortehavsområdet, Centralasien og Mellemøsten i bredere forstand; opfordrer Kommissionen og Rådet til bedre at udnytte potentialet i nære forbindelser mellem EU og Tyrkiet i disse regioner;

46.   opfordrer indtrængende Tyrkiet til at underskrive Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol, da denne er et vigtigt multilateralt instrument;

47.   roser Tyrkiets bidrag til missioner og operationer som led i Den Europæiske Sikkerheds- og Forsvarspolitik (ESFP) i Bosnien-Hercegovina og Den Demokratiske Republik Congo og dets bidrag til NATO-ledede operationer i Kosovo, Darfur og Afghanistan;

48.   beklager imidlertid Tyrkiets indsigelser mod at gennemføre EU's og NATO's strategiske samarbejde baseret på og rækkende udover Berlin Plus-aftalen; er bekymret over de negative følger heraf for beskyttelsen af EU's udsendte personale, især EU's politimission i Afghanistan og EU's retsstatsmission i Kosovo (EULEX-missionen), og opfordrer til, at Tyrkiet trækker sine indsigelser tilbage så hurtigt som muligt;

Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet

49.   opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til fuldt ud og øjeblikkeligt at gennemføre bestemmelserne i associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet samt tillægsprotokollen; erindrer om, at manglende opfyldelse af Tyrkiets forpligtelser vil fortsætte med alvorligt at påvirke forhandlingsprocessen;

50.   anerkender Tyrkiets ambition om at blive et omdrejningspunkt for energi i de eurasiske lande og den rolle, som landet kan spille ved at bidrage til Europas energisikkerhed; roser de fremskridt, som Tyrkiet har opnået inden for energi; erindrer om sin ovennævnte beslutning af 24. oktober 2007, som støtter indledningen af forhandlinger på området; opmuntrer Tyrkiet til at tilslutte sig det europæiske energifællesskab som fuldgyldigt medlem for at styrke energisamarbejdet mellem EU og Tyrkiet, hvilket kan gavne alle involverede parter; opfordrer Tyrkiet til fuldt ud at støtte Nabucco-rørledningsprojektet, som er et europæisk prioriteret projekt;

51.   opfordrer Kommissionen og den tyrkiske regering til at indlede forhandlinger om en aftale om lettelse af udstedelse af visum mellem EU og Tyrkiet;

52.   påpeger, at en af de vigtigste immigrationsruter til Europa fra Mellemøsten i bred forstand og Sydasien går gennem Tyrkiets territorium; bemærker de begrænsede fremskridt, der er opnået inden for forvaltningen af migration; opfordrer Kommissionen og Tyrkiet til at intensivere forhandlingerne om en tilbagetagelsesaftale i overensstemmelse med grundlæggende menneskerettigheder med henblik på straks at indgå en sådan aftale; opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til korrekt at gennemføre de eksisterende bilaterale tilbagetagelsesaftaler og -protokoller med EU-medlemsstater;

53.   glæder sig over de fremskridt, der er opnået af den tyrkiske regering inden for uddannelse, ungdom og kultur, for så vidt angår tilpasning til den gældende EU-ret; understreger betydningen af nært og bæredygtigt samarbejde mellem EU og Tyrkiet på disse områder, som er afgørende for en vellykket langsigtet modernisering af det tyrkiske samfund;

54.   glæder sig over udpegelsen af Istanbul som europæisk kulturby i 2010 som en mulighed for at styrke den interkulturelle dialog og samarbejdet mellem EU og Tyrkiet;

55.   gentager sin støtte til civilsamfundsdialogen mellem EU og Tyrkiet og anmoder Kommissionen om at aflægge rapport om aktiviteter, der udføres inden for denne ramme, samt om bistand ydet til det tyrkiske civilsamfund under Ipa-instrumentet; opfordrer den tyrkiske regering til i højere grad at inddrage civilsamfundet i reformprocessen;

56.   bifalder den kendsgerning, at Ipa skaber grundlag for støtte til aktioner, der fremmer en mere velinformeret offentlig debat om EU's udvidelse; opfordrer såvel den tyrkiske regering som ikke-statslige aktører i Tyrkiet og EU til fuldt ud at gøre brug af disse midler for at øge støtten til reformprocessen og yderligere styrke forbindelserne mellem EU og Tyrkiet;

57.   beklager, at Kommissionen ikke har udsendt en opfølgning på den konsekvensanalyse, der blev præsenteret i 2004, og opfordrer indtrængende til, at en sådan straks forelægges for Parlamentet;

58.   opfordrer den tyrkiske regering til at oprette alle de strukturer, der er nødvendige for fuldt ud at gennemføre Ipa-bistanden og øge Tyrkiets absorptionskapacitet; opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2008 at aflægge rapport om bistand ydet til Tyrkiet under Ipa siden 2007;

59.   gentager vigtigheden af bilaterale og trilaterale grænseoverskridende samarbejdsprogrammer (Tyrkiet-Grækenland-Bulgarien) og ligeledes de programmer, der gennemføres under ENPI (europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument )/CBC (samarbejde over landegrænser )-Sortehavsprogrammet, som et væsentligt instrument til opmuntring af tættere sociale, kulturelle og økonomiske kontakter mellem de lokale partnere i grænseregionerne;

o
o   o

60.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Europarådets generalsekretær, præsidenten for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Tyrkiske Republiks regering og parlament.

(1) EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 284.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0472.
(3) EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 385.
(4) EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 174.
(5) EUT L 51 af 26.2.2008, s. 4.
(6) Kommissionens meddelelse med titlen "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2007-2008" (KOM(2007)0663), s. 60.
(7) Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82).
(8) Statistisk bilag til ovennævnte rapport om Tyrkiets fremskridt 2007.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik