Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2269(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0168/2008

Esitatud tekstid :

A6-0168/2008

Arutelud :

PV 21/05/2008 - 4
CRE 21/05/2008 - 4

Hääletused :

PV 21/05/2008 - 5.13
CRE 21/05/2008 - 5.13
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0224

Vastuvõetud tekstid
PDF 153kWORD 87k
Kolmapäev, 21. mai 2008 - Strasbourg
Türgi 2007. aasta eduaruanne
P6_TA(2008)0224A6-0168/2008

Euroopa Parlamendi 21. mai 2008. aasta resolutsioon Türgi 2007. aasta eduaruande kohta (2007/2269(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni 2007. aasta eduaruannet Türgi kohta (SEK(2007)1436);

–   võttes arvesse oma 27. septembri 2006. aasta resolutsiooni Türgi edusammude kohta ühinemise suunas(1) ja 24. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni ELi ja Türgi vaheliste suhete kohta(2);

–   võttes arvesse oma 6. juuli 2005. aasta(3) ja 13. veebruari 2007. aasta(4) resolutsioone naiste rolli kohta Türgi sotsiaal-, majandus- ja poliitilises elus;

–   võttes arvesse Türgiga peetavate läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 3. oktoobril 2005. aastal;

–   võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsust 2008/157/EÜ, millega sätestatakse Türgi Vabariigiga loodud ühinemispartnerluse põhimõtted, prioriteedid ja tingimused(5) ("ühinemispartnerlus"), ning nõukogu varasemaid 2001., 2003. ja 2006. aasta otsuseid ühinemispartnerluse kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse väliskomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A6-0168/2008),

A.   arvestades, et ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. oktoobril 2005. aastal pärast seda, kui nõukogu oli läbirääkimiste raamistiku heaks kiitnud, ning arvestades, et kõnealuste läbirääkimiste alustamine on pikaajalise tähtajatu protsessi lähtekoht;

B.   arvestades, et Türgi on võtnud endale kohustusi seoses reformide, heanaaberlike suhete ja ELile järk-järgult lähenemisega, ning arvestades, et kõnealuseid jõupingutusi tuleks pidada Türgi võimaluseks veelgi enam ajakohastuda;

C.   arvestades, et täielik vastavus Kopenhaageni kriteeriumidele ja ELi integratsioonivõimele kooskõlas Euroopa Ülemkogu 2006. aasta detsembri kohtumise järeldustega on endiselt ELi kui ühistele väärtustele rajatud ühendusega ühinemise alus;

D.   arvestades komisjoni järeldust 2007. aasta eduaruandes, mille kohaselt saavutati 2007. aasta poliitiliste reformidega Türgis vähe edu;

E.   arvestades, et Türgi demokraatia tugevnes 2007. aastal: valiti uus parlament, mis esindab riigi poliitilist mitmekesisust, ning moodustati tugeva mandaadiga valitsus;

F.   arvestades, et Türgi ei ole siiani rakendanud EÜ ja Türgi assotsiatsioonilepingu ning selle lisaprotokolli sätteid;

G.   arvestades, et 2007. aastal avati viis läbirääkimiste peatükki;

Reformid demokraatliku ja jõuka ühiskonna suunas

1.   väljendab rahuolu peaminister Erdogani võetud kohustusega teha 2008. aastast reformide aasta; nõuab tungivalt, et Türgi valitsus täidaks oma lubadust, kasutades oma tugevat parlamendienamust selleks, et viia otsustavalt ellu hädavajalikke reforme, mis muudaksid Türgi nüüdisaegseks ja jõukaks demokraatiale rajatud ilmalikuks riigiks ja pluralistlikuks ühiskonnaks;

2.   rõhutab, et niisugune ajakohastamine on eelkõige Türgi enda huvides; tunnistab samuti stabiilse, demokraatliku ja jõuka Türgi strateegilist olulisust ELi jaoks; kordab, et ühinemispartnerluses esitatud kohustuste täitmine on Türgile ja tema edasistele suhetele ELiga hädavajalik;

3.   toonitab oma seisukohta, et üksnes sellisest ühiskonnast, mis juhindub inimõiguste ja põhivabaduste austamisest ning rajaneb demokraatial, õigusriigil ja sotsiaalse suunitlusega turumajandusel, saab areneda rahumeelne, stabiilne ja jõukas ühiskond;

4.   rõhutab, kui oluline on, et Türgi võitleks kõikide diskrimineerimise vormidega, lähtudes EÜ asutamislepingu artiklist 13, milles nõutakse kõigi võrdset kohtlemist hoolimata soost, rassilisest või etnilisest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, puuetest, vanusest või seksuaalsest sättumusest;

5.   võtab teadmiseks ühinemispartnerluse hiljutise läbivaatamise; on teadlik asjaolust, et mainitud läbivaatamises, mis on 2001. aastast alates kolmas, pikendati enamikes valdkondades saavutamata prioriteete edasise ajavahemiku võrra; nõuab tungivalt, et Türgi valitsus viiks partnerluses esitatud prioriteedid ja tähtajad nüüd üle oma reformikavadesse, võttes arvesse, et edasine viivitamine kahjustaks tõsiselt läbirääkimiste kulgu;

6.   väljendab heameelt asjaolu üle, et 2007. aastal saadi demokraatiaga võitu sõjaväe katsetest sekkuda poliitikasse; julgustab Türgi valitsust tegema täiendavaid süstemaatilisi jõupingutusi, tagamaks, et demokraatlikult valitud poliitiline juhtkond kannaks täielikku vastutust sise-, välis- ja julgeolekupoliitika väljatöötamise eest, sealhulgas Küprose suhtes, ning et relvajõud austaksid kõnealust vastutust, tunnustades täielikult ja üheselt tsiviilkontrolli; juhib eelkõige tähelepanu sellele, et sõja- ja kaitsepoliitikale ning sellega seonduvatele kõigile kuludele tuleb kehtestada täieulatuslik parlamentaarne järelevalve;

7.   tunneb muret AK erakonna keelustamise tagajärgede pärast; ootab, et Türgi konstitutsioonikohus austaks õigusriigi põhimõtteid, Euroopa standardeid ning suuniseid erakondade keelustamise ja laialisaatmise ning sarnaste meetmete kohta, mis võeti vastu Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni poolt 10.-11. detsembril 1999; palub Türgi parlamendil viia põhiseadus kooskõlla nende standarditega erakondade keelustamise kohta;

8.   kutsub Türgi valitsust üles austama reformide elluviimisel pluralismi ja mitmekesisust ilmalikus ja demokraatlikus Türgis, ning nõuab tungivalt, et valitsus ja kõik erakonnad osaleksid konstruktiivselt üksmeele otsimisel riigi ajakohastamisega seotud tähtsate sammude suhtes;

9.   peab karistusseadustiku artikli 301 muutmist, mille Türgi parlament kiitis heaks 30. aprillil 2008, esimeseks sammuks selle artikli ja ka teiste karistusseadustiku artiklite põhjaliku reformimise teel, ning ootab selles küsimuses uusi samme; rõhutab, et sõnavabaduse küsimuses tuleb saavutada edu nii teoorias kui praktikas; mõistab hukka asjaolu, et nende inimeste arv, keda süüdistatakse seadusesätete alusel, mis võimaldavad meelevaldseid kitsendusi vägivallatu arvamuse avaldamise eest, suurenes 2007. aastal veelgi(6); on seisukohal, et artikli 301 ja teiste rahvusvahelise õigusega tagatud sõnavabadust ebaseaduslikult kitsendavate seadusesätete tühistamine oleks parim lahendus tagamaks, et Türgi austaks täielikult sõna- ja ajakirjandusvabadust kooskõlas Euroopa inimõiguste konventsiooni standarditega;

10.   väljendab heameelt selle üle, et Türgi parlament võttis hiljuti vastu sihtasutuste seaduse; väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle uut teksti uurida ning rõhutab, et komisjon peaks analüüsima, kas seaduses käsitletakse kõiki mittemoslemite usukogukondade kinnisvarahalduse ja kinnisvara omandamisega seotud puudusi, kaasa arvatud kolmandatele pooltele müüdud konfiskeeritud varaga seotud küsimused; kutsub Türgi ametivõime üles tagama, et seadust rakendatakse kooskõlas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ning Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendiõigusega;

11.   julgustab Türgi valitsust pärast sihtasutuste seaduse vastuvõtmisega astutud positiivset sammu täitma oma kohustusi usuvabaduse küsimuses, luues kooskõlas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ning Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendiõigusega õigusliku raamistiku, mis võimaldab kõikidel usukogukondadel toimida liigsete piiranguteta, eelkõige selles osas, mis puudutab nende õiguslikku seisundit, vaimulike koolitust, hierarhiaga seonduvaid valimisi, usuõpetust ja pühakodade rajamist; nõuab religiooni- ja kultuuripärandi kaitsmist; kordab oma nõuet, et viivitamatult taasavataks kreeka õigeusu Halki seminar ja hakataks avalikult kasutama oikumeenilise patriarhi vaimulikutiitlit; jagab muret, mida nõukogu väljendas 24. juulil 2007. aastal Türgi kassatsioonikohtu otsuse pärast oikumeenilise patriarhaadi kohta, ning loodab, et kõnealune otsus ei takista edaspidi patriarhaadil ja teistel mittemoslemite usukogukondadel kasutamast neile Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga tagatud õigusi;

12.   nõuab tungivalt, et Türgi valitsus teeks esmajärjekorras poliitilise algatuse kurdi küsimuse lõplikuks lahendamiseks, mille aluseks saab üksnes olla kurdi päritolu kodanikele kättesaadavate kultuuriliste, majanduslike ja sotsiaalsete võimaluste tegelik paranemine, sealhulgas tegelik võimalus õppida kurdi keelt riigi- ja erakoolides ning kasutada seda ringhäälingus, igapäevaelus ja avalikele teenustele juurdepääsuks; peab Demokraatliku Ühiskonna Partei (DTP) võimalikku keelustamist poliitilise lahenduse saavutamisele kahjulikuks;

13.   kutsub DTPd, selle parlamendiliikmeid ja linnapeasid üles eristuma selgelt Kurdistani Töölisparteist (PKK) ning tegema konstruktiivset koostööd kurdi küsimuse poliitiliseks lahendamiseks demokraatlikus Türgi riigis; palub samuti teistel Türgi erakondadel teha konstruktiivset koostööd sama eesmärgi saavutamise nimel;

14.   mõistab hukka paljud kohtuasjad valitud linnapeade ja teiste poliitikute vastu seetõttu, et nad kasutasid kurdi keelt või avaldasid oma arvamust kurdi küsimuse suhtes, näiteks kohtumenetlus, kus Leyla Zana ja 53 DTP linnapead hiljuti süüdi mõisteti;

15.   kordab uuesti oma varasemaid palveid Türgi valitsusele töötada välja ulatuslik üldkava sotsiaalmajandusliku ja kultuurilise arengu tugevdamiseks Türgi kaguosas, kus üle poole elanikkonnast elab endiselt alla vaesuspiiri; on seisukohal, et kõnealune üldkava peaks samuti käsitlema Kagu-Anatoolia projektist tulenevaid sotsiaalseid, ökoloogilisi, kultuurilisi ja geopoliitilisi probleeme; palub komisjonil siduda ühinemiseelse abi rahastamisvahendist(7) (IPA) antava abi piirkondlik element kõnealuse strateegia kiire väljatöötamisega;

16.   nõuab tungivalt, et Türgi valitsus töötaks välja üldise riikliku strateegia riigisiseselt ümberasustatud isikute küsimuse lahendamiseks, millega kõrvaldataks praegused õiguslikud ja praktilised puudused ning pakutaks rahalist ja muud toetust, mida on vaja kõnealuste isikute naasmise ja neile hüvitise maksmise nõuetekohaseks käsitlemiseks;

17.   võtab teadmiseks uue, tsiviilvõimul rajaneva põhiseaduse koostamisprotsessi; peab seda oluliseks võimaluseks seada inimõiguste ja põhivabaduste kaitse põhiseaduse keskmesse; kordab uuesti, et tuleb kehtestada kontrolli- ja tasakaalumehhanismid, mis tagaksid demokraatia, õigusriigi, sotsiaalse ühtekuuluvuse ning usu ja riigi lahususe; toonitab ka, et uues põhiseaduses tuleks tagada sooline võrdõiguslikkus, vältida selliste häguste kriteeriumide nagu "üldine moraal" kasutamist, hoiduda naiste kujutamisest peamiselt pere- või kogukonna liikmetena ning uuesti kinnitada naiste inimõigusi, sealhulgas nende seksuaal- ja reproduktiivõigusi, kui üksikisiku õigusi;

18.   rõhutab vajadust kodanikuühiskonna laialdasema osalemise järele kõnealuses põhiseaduse väljatöötamise protsessis, et jõuda konsensusele Türgi põhiseadusliku tuleviku suhtes, mis hõlmab erakondi, rahvus- ja usuvähemusi ning sotsiaalpartnereid; märgib osa elanikkonna pettumust ja muret, et ettepanek tühistada ülikoolides pearäti kandmise keeld ei olnud osa laiaulatuslikumast kodanikuühiskonnaga konsulteerimise reformipaketist; kordab oma varasemat, eespool mainitud 27. septembri 2006. aasta resolutsioonis sisalduvat soovitust valimiste künnise kohta;

19.   märgib kohtunike töö tõhustamiseks tehtud edusamme; väljendab rahulolu Türgi valitsuse kavaga rakendada kohtunikkonna sõltumatust ja erapooletust tugevdavat reformistrateegiat ning suurendada avalikkuse usaldust kohtunike vastu; on seisukohal, et nimetatud strateegiaga tuleks esmajärjekorras tagada inimõigusi ja põhivabadusi käsitlevate õigusaktide selline tõlgendamine, mis vastaks Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni standarditele; märgib, et strateegiat ei ole võimalik saavutada ilma kohtunike ambitsioonika ümberõppeprogrammita; väljendab muret kohtunikkonna teatud liikmete negatiivse suhtumise pärast inimõigusi ja -vabadusi käsitlevatesse rahvusvahelistesse lepingutesse ning Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni rikkumise eest Türgi kahjuks tehtud kohtuotsustesse;

20.   nõuab tungivalt, et Türgi konstitutsioonikohus jõuaks lõplikule otsusele ombudsmani seaduse kohta, et valitsus saaks viivitamata luua ombudsmani ameti; soovitab Türgil teha kõnealuses küsimuses koostööd Euroopa Ombudsmaniga ja riiklike ombudsmanidega ELi liikmesriikides;

21.   tunneb muret ühiskonna teatud osades rohkelt esineva vähemustele suunatud vaenulikkuse ja viha ning poliitika- ja usupõhise vägivalla pärast; kutsub Türgi valitsust üles võtma meetmeid kõnealusele vaenulikkusele õhutavate organisatsioonide ja rühmituste suhtes, kaitsma kõiki neid, keda ähvardatakse ja kes kardavad oma elu pärast, ning tegema püsivaid jõupingutusi sellise keskkonna loomisel, mis soodustaks inimõiguste ja -vabaduste täielikku austamist;

22.   nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud uuriksid põhjalikult Hrant Dinki ja kolme kristlase mõrvu Malatyas ning ka teisi poliitika-, usu- või rassipõhiseid vägivallajuhtumeid; mõistab hukka nimetatud juhtumite kohtumenetluse aegluse, sellest tulenevad kahtlused erapooletuse suhtes ja karistamatusetunde ning nõuab ametivõimudel põhjalikult selgitada pädevate asutuste väidetavat hooletust ning võtta süüdlased vastutusele;

23.   julgustab Türgi ametivõime otsustavalt uurima Ergenekoni kuritegelikku ühendust, pidades rangelt kinni õigusriigi põhimõtetest, et paljastada selle riigistruktuuridesse ulatuv võrgustik ning võtta osalised vastutusele;

24.   võtab teadmiseks komisjoni hinnangu piinamise ja väärkohtlemise registreeritud juhtude arvu jätkuva langustendentsi ning vastavate seadusandlike kaitsemeetmete positiivse mõju kohta; palub komisjonil siiski analüüsida, kas terrorivastane seadus ja politseivolituste seadus seda positiivset tulemust ei nõrgesta; kutsub Türgi valitsust üles tõhustama võitlust piinamise vastu, mis pannakse toime väljas- ja seespool kinnipidamiskeskusi, ning õiguskaitseametnike karistamatuse vastu, ning ratifitseerima piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise konventsiooni vabatahtliku protokolli ja seda rakendama, tagades sel viisil süstemaatiliselt piinamise tõkestamise ning kinnipidamiskeskuste sõltumatu järelevalve;

25.   võtab teadmiseks peaminister Erdogani hiljutisel Saksamaa ametivisiidil antud hinnangu assimileerimise kohta; on seetõttu arvamusel, et Türgi valitsus peaks võtma meetmeid, et võimaldada kõigil kodanikel arendada oma kultuurilist identiteeti demokraatlikus Türgi riigis; juhib sellega seoses tähelepanu läbirääkimiste raamistikus esitatud kohustustele, mis käsitlevad vähemuste austamist ja kaitset ning tegelikku juurdepääsu peale türgi keele ka muude keelte õppimisele, muudes keeltes ringhäälingule ja avalikele teenustele;

26.   väljendab rahulolu saavutatud edusammudega naiste kaitsmisel vägivalla eest ning kiidab avalike asutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide selles valdkonnas tehtud tööd; julgustab Türgi ametivõime veelgi enam likvideerima koduvägivalda, nn aumõrvu ja sundabielusid, eelkõige rakendades täieulatuslikult asjakohaseid õigusakte, jätkates pidevat avalikku kampaaniat, pakkudes ohvritele enam varjupaiku, tõhustades õiguskaitseorganite koolitust ning pingsalt kontrollides tehtud algatusi; märgib murega, et juurdepääs naistevastaste vägivallajuhtumitega seotud usaldusväärsetele andmetele on jätkuvalt probleemne, ning nõuab, et Türgi valitsus kõrvaldaks selle puudujäägi;

27.   tunnistab, et Türgi majanduses, poliitikas ja akadeemilises maailmas on juhtivatel kohtadel märkimisväärsel arvul naisi, ning kordab oma arvamust, et naiste võrdne kohtlemine, nende juurdepääs haridusele ja nende mõjuvõimu suurendamine poliitikas, majanduses ja sotsiaalsfääris on Türgi edasiseks majanduse ja jõukuse kasvuks üliolulised; märgib siiski murega, et naiste üldise tööhõive tase on endiselt kõigest 23,8 %(8) ning et naiste osalus poliitikas ei ole peaaegu üldse suurenenud; kutsub seetõttu Türgi valitsust üles võtma täiendavaid konkreetseid meetmeid, et suurendada naiste osalust tööjõus, eelkõige maapiirkondades, laiendada nende hõlmatust tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteemis ning töötada välja vahendid või ajutised meetmed naiste aktiivseks kaasamiseks poliitikasse;

28.   kiidab Türgi valitsust toetuse eest edukatele koostööprojektidele ELi ja Türgi partnerite vahel, näiteks mestiprojekt, mille käigus valmistatakse ette pinnas sõltumatule soolise võrdõiguslikkuse asutusele ja koolitatakse 750 ametnikku soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise valdkonnas; loodab, et kõnealune soolise võrdõiguslikkuse asutus luuakse viivitamata;

29.   märgib, et on ebaselge, milline on Türgi parlamendi kavandatava võrdsete võimaluste komisjoni pädevus; julgustab Türgi parlamenti looma õigusloomepädevusega erikomisjoni kui olulist vahendit naiste õiguste olukorra parandamiseks ja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks Türgis;

30.   austab ja toetab igati Türgi naiste organisatsioonide tööd, kes aitavad tugevdada naiste rolli ühiskonnas, kaitsta neid vägivalla eest ja edendada nende ettevõtlikkust, näidates ühtlasi positiivset eeskuju naiste mõjuvõimu suurendamisel ning soolisse võrdõiguslikkusse panustamisel;

31.   avaldab Türgile tunnustust majanduse positiivse arengu eest; kordab oma seisukohta, et üksnes sotsiaalselt sidus ühiskond, mida toetab tugev keskklass, võib saada jõukaks; väljendab seetõttu kahetsust, et suur majanduskasv ei ole avaldanud tugevamat mõju endiselt nõrgale tööjõuturule; juhib tähelepanu asjaolule, et tuleb lahendada varimajanduse probleem ja rajada jätkusuutlik sotsiaalkindlustussüsteem; on seisukohal, et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suurem roll võib aidata kiirendada majanduskasvu;

32.   juhib tähelepanu sellele, et tulemusliku sotsiaalse dialoogi abil oleks võimalik luua sotsiaalse suunitlusega turumajanduseks vajalikke partnerlusi; on pettunud sotsiaalse dialoogi tugevdamise meetmete vähestes edusammudes; nõuab tungivalt, et Türgi valitsus rakendaks täielikult Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioone, ning toonitab, et praegused piirangud ühinemisvabadusele, õigusele streikida ja kollektiivläbirääkimiste õigusele tuleb kaotada;

33.   on mures Türgi politsei kasutatud liigse jõu pärast demonstrantide vastu 1. mai 2008. aasta massimiitingul Istanbulis; kinnitab taas, et ühinemisvabadus ja ametiühingute rahumeelne tegevus on vastavalt Euroopa inimõiguste konventsioonile põhiõigus;

34.   rõhutab, et sotsiaalselt sidusa ühiskonna seisukohast on juurdepääs haridusele ülioluline; tunnustab Türgi valitsust ja kodanikuühiskonda kampaania eest, mille raames suurendati tütarlaste kooliskäimist; juhib siiski tähelepanu vajadusele tagada, et kõik lapsed registreeritaks pärast sündi, ning täiustada koolikohustuse järelevalvet ja jõustamist, et veelgi vähendada koolis mittekäivate laste arvu; tunnustab Türgi valitsust positiivsete tulemuste eest laste töö vähendamisel ning ergutab valitsust vastavaid jõupingutusi jätkama;

35.   väljendab muret korruptsioonitaseme pärast; ergutab Türgi ametivõime välja töötama korruptsioonivastast üldstrateegiat, mille eesmärk oleks võidelda tulemuslikult korruptsiooni vastu;

36.   tunneb muret Türgi erinevate piirkondade ning maa- ja linnapiirkondade vaheliste suurte arenguerinevuste pärast; kutsub Türgi valitsust üles koostama kõnealuste erinevuste vähendamise terviklikku strateegiat; palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile enne 2008. aasta lõppu andmed mainitud strateegia kavandamisele IPA vahendi raames eraldatud ELi toetuse kohta 2007. ja 2008. aastal;

37.   kutsub Türgi valitsust üles kohaldama Euroopa standardeid kaugeleulatuva mõjuga projektidele, näiteks tammide ehitamisele Munzuri orus, Allianoi tammi ja Ilisu tammi ehitamisele ning kulla kaevandamisele Bergamas ja teistes piirkondades, mis ohustavad nii ajaloolist pärandit kui ka ainulaadset väärtuslikku maastikku; kutsub Türgi valitsust üles juhinduma regionaalarengu projektide kavandamisel ELi õigusest;

38.   mõistab teravalt hukka PKK ja muude terrorirühmituste vägivallateod Türgi pinnal; mõistab hukka 2008. jaanuaris tehtud rünnaku Diyarbakiris, mille käigus sai kuus inimest surma ja üle 60 haavata, ning avaldab sügavat kaastunnet kuriteoohvrite perekondadele; väljendab uuesti oma solidaarsust Türgiga riigi terrorismivastases võitluses ja kutsub PKKd veel kord üles viivitamata relvarahu välja kuulutama ja sellest tingimusteta kinni pidama;

39.   kordab uuesti oma nõuet Türgi valitsusele hoiduda Iraagi territoriaalset terviklikkust rikkuvatest ebaproportsionaalsetest sõjalistest operatsioonidest; nõuab tungivalt, et Türgi austaks Iraagi territoriaalset terviklikkust, inimõigusi ja õigusriiki ning tagaks tsiviilohvrite vältimise; nõuab tungivalt, et Iraagi valitsus ja Iraagi Kurdistani piirkondlik omavalitsus ei võimaldaks Iraagi territooriumi kasutada Türgi-vastaste terroriaktide baasina; väljendab heameelt Türgi ja Iraagi valitsuste vahelise teabevahetuse üle ning nõuab meetmeid, mille abil tihendada koostööd Kurdistani piirkondliku omavalitsusega Iraagis, et Iraak saaks vastutada terroriaktide tulemusliku ennetamise eest;

Piirkondlikud küsimused ja välissuhted

40.   tuletab meelde Türgi kohustust hoida heanaaberlikke suhteid ning rõhutab lootust, et Türgi hoidub naaberriikide ähvardamisest ja lahendab kõik lõpetamata vaidlused rahumeelselt kooskõlas ÜRO põhikirja ning muude asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonide ja kahepoolsete lepingute ja kohustustega; kutsub eelkõige Türgi ametiasutusi üles tõhustama heanaaberlike suhete vaimus dialoogi Kreekaga (nt Egeuse mandrilava kohta) ja Bulgaariaga (nt Traakia Bulgaaria pagulaste omandiõiguste kohta), et lahendada kõik seni lahendamata kahepoolsed küsimused;

41.   rõhutab, et Küprose küsimuses tuleb leida terviklik lahendus; tervitab kokkulepet, milleni Küprose kahe kogukonna juhid jõudsid 21. märtsil 2008. aastal, ja kutsub mõlemaid pooli üles kasutama praegust võimalust, et saavutada terviklik lahendus ÜRO raamistikus, võttes aluseks ELi aluspõhimõtted; tuletab sellega seoses meelde oma varasemaid resolutsioone, milles väideti, et Türgi vägede väljaviimine hõlbustaks läbirääkimisi lahenduse küsimuses;

42.   väljendab heameelt rahastamisvahendi loomise üle, mille eesmärgiks on soodustada Küprose türgi kogukonna majandusarengut; kutsub uuesti komisjoni üles esitama aruannet kõnealuse rahastamisvahendi rakendamise ja mõjususe kohta;

43.   väljendab rahulolu Kreeka Vabariigi peaministri Kostas Karamanlise hiljutise ametivisiidi üle Türgisse, mis annab lootust, et Kreeka ja Türgi kahepoolsed suhted paranevad veelgi, eelkõige rahumeelse lahenduse leidmisel kõikidele Euroopa Parlamendi varasemates resolutsioonides tõstatatud küsimustele kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja läbirääkimiste raamistikus võetud kohustustega;

44.   kutsub Türgi valitsust üles taasavama oma piiri, taastades täielikult majandus- ja poliitilised suhted selle riigiga; kutsub Türgi ja Armeenia valitsusi veel kord üles alustama lepitusprotsessi, mis käsitleks nii tänapäeva kui ka minevikku ja võimaldaks minevikusündmuste avameelset ja avatud arutelu; kutsub komisjoni üles kõnealust lepitusprotsessi hõlbustama;

45.   tunnustab Türgi rolli ELi olulise partnerina ELi välispoliitiliste eesmärkide saavutamisel Musta mere piirkonnas, Kesk-Aasias ja Lähis-Idas laiemalt; kutsub komisjoni ja nõukogu üles kasutama paremini ära ELi ja Türgi tihedate suhete potentsiaali kõnealustes piirkondades;

46.   nõuab tungivalt, et Türgi kirjutaks alla Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudile, kuna see on ülioluline mitmepoolne dokument;

47.   kiidab Türgi panust Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonidesse ning operatsioonidesse Bosnias ja Hertsegoviinas ning Kongo Demokraatlikus Vabariigis, samuti Türgi panust NATO juhitud operatsioonidesse Kosovos, Darfuris ja Afganistanis;

48.   väljendab siiski kahetsust seoses Türgi vastuseisuga ELi ja NATO strateegilise koostöö rakendamisele, mis põhineb Berlin Plus kokkuleppel ja on sellest isegi laiem; tunneb muret selle vastuseisu negatiivse mõju pärast ELi töötajate kaitsele, kes operatsioonides osalevad, eeskätt ELi politseimissioonis Afganistanis ja ELi õigusriigi missioonis (EULEX) Kosovos, ning nõuab, et Türgi loobuks viivitamata oma vastuseisust;

ELi ja Türgi vahelised suhted

49.   nõuab tungivalt, et Türgi valitsus rakendaks täielikult ja viivitamata EÜ ja Türgi assotsiatsioonilepingust ja selle lisaprotokollist tulenevaid sätteid; tuletab meelde, et Türgi täitmata jäetud kohustused mõjutavad oluliselt läbirääkimiste kulgu;

50.   tunnustab Türgi soovi saada Euraasia energiakeskuseks ning rolli, mida Türgi võiks etendada Euroopa energiavarustuskindlusesse panustamisel; avaldab kiitust Türgi edusammude eest energia valdkonnas; tuletab meelde oma eespool nimetatud 24. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni, millega toetati läbirääkimiste alustamist kõnealuse peatüki üle; ergutab Türgit liituma Euroopa Energiaühendusega täieõigusliku liikmena, et tugevdada ELi ja Türgi vahelist energiakoostööd, mis tooks kasu kõikidele osapooltele; kutsub Türgit üles täielikult toetama Nabucco torujuhtme projekti, mis on Euroopa esmatähtis projekt;

51.   kutsub komisjoni ja Türgi valitsust üles alustama läbirääkimisi ELi ja Türgi vahelise viisalihtsustuslepingu üle;

52.   juhib tähelepanu asjaolule, et üks põhilisi Euroopasse sisserände marsruute Lähis-Idast laiemalt ja Lõuna-Aasiast läbib Türgi territooriumi; märgib, et rändehalduse vallas on saavutatud piiratud edu; kutsub komisjoni ja Türgit üles tõhustama tagasivõtulepingut käsitlevaid läbirääkimisi kooskõlas põhiliste inimõigustega, et sõlmida see leping viivitamata; nõuab tungivalt, et Türgi valitsus rakendaks nõuetekohaselt ELi liikmesriikidega sõlmitud kahepoolseid tagasivõtulepinguid ja protokolle;

53.   väljendab heameelt Türgi valitsuse edusammude üle hariduse, koolituse, noorsoo ja kultuuri valdkondade vastavusse viimisel ELi õigustikuga; rõhutab, kui oluline on ELi ja Türgi vaheline tihe ja jätkusuutlik koostöö nimetatud valdkondades, mis on Türgi ühiskonna edukaks ajakohastamiseks pikas perspektiivis ülitähtsad;

54.   tervitab Istanbuli nimetamist 2010. aasta Euroopa kultuuripealinnaks kui võimalust tugevdada kultuuridevahelist dialoogi ja koostööd ELi ja Türgi vahel;

55.   avaldab uuesti toetust ELi ja Türgi kodanikuühiskonna dialoogile ning palub komisjonil anda aru kõnealuses raamistikus toimunud tegevusest ja IPA raames Türgi kodanikuühiskonnale antud toetusest; kutsub Türgi valitsust üles kaasama kodanikuühiskonda aktiivsemalt reformiprotsessi;

56.   tervitab asjaolu, et IPAst antakse toetust meetmetele, millega edendatakse ELi laienemise teemalist teadlikumat avalikku arutelu; kutsub Türgi valitsust ning valitsusväliseid organisatsioone Türgis ja ELis kasutama neid vahendeid täiel määral, et tagada toetus reformiprotsessile ja ELi–Türgi suhete edasisele tugevdamisele;

57.   avaldab kahetsust, et komisjon ei ole esitanud järelaruannet 2004. aastal esitatud mõju hindamise uuringule, ning nõuab tungivalt selle viivitamatut esitamist Euroopa Parlamendile;

58.   kutsub Türgi valitsust üles looma kõiki IPA toetuse täielikuks rakendamiseks vajalikke struktuure ning tõhustama Türgi suutlikkust toetust vastu võtta; palub komisjonil enne 2008. aasta lõppu anda aru IPA raames alates 2007. aastast Türgile eraldatud toetuse kohta;

59.   rõhutab piiriüleste kahepoolsete ja kolmepoolsete (Türgi-Kreeka-Bulgaaria) koostööprogrammide ning ENPI (Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument) ja CBC (piiriülene koostöö) Musta mere programmide tähtsust vahendina, millega ergutatakse tihedamaid sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke kontakte kohalike partnerite vahel piirialadel;

o
o   o

60.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Nõukogu peasekretärile, Euroopa Inimõiguste Kohtu presidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Türgi Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 284.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0472.
(3) ELT C 157 E, 6.7.2006, lk 385.
(4) ELT C 287 E, 29.11.2007, lk 174.
(5) ELT L 51, 26.2.2008, lk 4.
(6) Komisjoni teatis pealkirjaga "Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed 2007-2008" (KOM(2007)0663), lk 58).
(7) Nõukogu 17. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (ELT L 210, 31.7.2006, lk 82).
(8) Eespool nimetatud Türgi 2007. aasta eduaruande statistikalisa.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika