Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2269(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0168/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0168/2008

Keskustelut :

PV 21/05/2008 - 4
CRE 21/05/2008 - 4

Äänestykset :

PV 21/05/2008 - 5.13
CRE 21/05/2008 - 5.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0224

Hyväksytyt tekstit
PDF 154kWORD 84k
Keskiviikko 21. toukokuuta 2008 - Strasbourg
Turkin edistymiskertomus 2007
P6_TA(2008)0224A6-0168/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. toukokuuta 2008 Turkkia koskevasta vuoden 2007 edistymiskertomuksesta (2007/2269(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission antaman Turkin edistymiskertomuksen 2007 (SEK(2007) 1436),

–   ottaa huomioon 27. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Turkin liittymisvalmistelujen edistymisestä(1) ja 24. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman EU:n ja Turkin välisistä suhteista(2),

–   ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2005(3) ja 13. helmikuuta 2007(4) antamansa päätöslauselmat naisten asemasta Turkin yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja poliittisessa elämässä,

–   ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 annetun Turkin neuvottelukehyksen,

–   ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2008 tekemän päätöksen 2008/157/EY Turkin tasavallan liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista(5) (liittymiskumppanuus) sekä neuvoston aiemmat, vuosina 2001, 2003 ja 2006 tekemät liittymiskumppanuutta koskevat päätökset,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A6-0168/2008),

A.   ottaa huomioon, että liittymisneuvottelut Turkin kanssa aloitettiin 3. lokakuuta 2005 neuvoston hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että liittymisneuvottelujen aloittaminen käynnisti pitkäaikaisen prosessin, jonka tuloksia ei voi taata etukäteen,

B.   ottaa huomioon, että Turkki on sitoutunut uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen EU:n lainsäädäntöön mukautumiseen ja että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin mahdollisuutena jatkaa nykyaikaistamista,

C.   ottaa huomioon, että Kööpenhaminan kriteerien täysimääräinen täyttäminen ja EU:n integraatiokyvyn ylläpitäminen joulukuun 2006 Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti ovat edelleen Euroopan unioniin liittymisen perusta ja että EU on yhteisiin arvoihin perustuva yhteisö,

D.   ottaa huomioon, että komissio totesi vuoden 2007 edistymiskertomuksessaan Turkin poliittisten uudistusten edenneen rajallisesti vuonna 2007,

E.   ottaa huomioon, että vuonna 2007 Turkin demokratiaa vahvistettiin, vaaleissa valittiin maan poliittista monimuotoisuutta edustava uusi parlamentti ja muodostettiin hallitus, jolla on vahvat toimivaltuudet,

F.   ottaa huomioon, että Turkki ei ole vieläkään pannut täytäntöön EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan määräyksiä,

G.   ottaa huomioon, että vuonna 2007 avattiin viisi neuvottelulukua,

Demokraattiseen ja hyvinvoivaan yhteiskuntaan johtavat uudistukset

1.   pitää myönteisenä pääministeri Erdoganin antamaa sitoumusta, jonka mukaan vuosi 2008 on uudistusten vuosi; kehottaa Turkin hallitusta täyttämään lupauksensa hyödyntämällä vahvaa parlamentaarista enemmistöä ja toteuttamaan määrätietoisesti ratkaisevan tärkeitä uudistuksia, jotta Turkista tulee sekulaariseen valtioon ja moniarvoiseen yhteiskuntaan perustuva nykyaikainen ja hyvinvoiva demokratia;

2.   korostaa, että mainituista uudistuksista hyötyy ennen kaikkea Turkki itse; tunnustaa myös vakaan, demokraattisen ja hyvinvoivan Turkin strategisen merkityksen EU:n kannalta; toistaa, että liittymiskumppanuuden mukaisten sitoumusten täyttäminen on Turkin ja sen tulevien EU-suhteiden kannalta ratkaisevan tärkeää;

3.   korostaa, että vain ihmisoikeuksien ja perusvapauksien noudattamiseen sekä demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja sosiaaliseen markkinatalouteen perustuva yhteiskunta voi kehittyä rauhanomaiseksi, vakaaksi ja hyvinvoivaksi yhteiskunnaksi;

4.   korostaa, että Turkin on tärkeää torjua kaikenlaista syrjintää ja noudattaa EY:n perustamissopimuksen 13 artiklaa, jossa edellytetään kaikkien tasapuolista kohtelua sukupuolesta, rodusta tai etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta;

5.   panee merkille liittymiskumppanuussopimukseen äskettäin tehdyt tarkistukset; on tietoinen, että kolmannessa tarkistuksessa sitten vuoden 2001 annetaan lisäaikaa useiden osa-alueiden täyttymättömille tavoitteille; kehottaa Turkin hallitusta sisällyttämään kumppanuuden tavoitteet ja määräajat uudistussuunnitelmiinsa välittömästi, koska viivästyminen entisestään vaikuttaisi kielteisesti neuvottelujen edistymiseen;

6.   pitää myönteisenä sitä, että vuonna 2007 demokratia pystyi torjumaan armeijan pyrkimyksen puuttua poliittiseen prosessiin; kehottaa Turkin hallitusta jatkamaan pyrkimystään varmistaa järjestelmällisesti, että demokraattisesti valittu poliittinen johto kantaa täyden vastuun sisä-, ulko- ja turvallisuuspolitiikan muotoilusta, Kyproksen kysymys mukaan luettuna, ja että armeija kunnioittaa tätä vastuuta tunnustamalla asevoimien siviilivalvonnan täydellisesti ja yksiselitteisesti; korostaa erityisesti armeijan, puolustuspolitiikan ja puolustusmenojen parlamentaarisen valvonnan tarvetta;

7.   on huolestunut AK-puolueen kieltämisestä; edellyttää, että Turkin perustuslakituomioistuin kunnioittaa oikeusvaltion periaatteita, eurooppalaisia normeja ja 10. ja 11. joulukuuta 1999 kokoontuneen Euroopan neuvostonVenetsian komission suuntaviivoja, jotka koskevat poliittisten puolueiden kieltämistä ja lakkauttamista sekä muita vastaavia toimia; pyytää Turkin parlamenttia saattamaan perustuslain mainittujen normien mukaiseksi poliittisten puolueiden kieltämisen osalta;

8.   kehottaa Turkin hallitusta kunnioittamaan uudistuksia toteuttaessaan moniarvoisuutta ja monimuotoisuutta sekulaarisessa ja demokraattisessa Turkissa, ja kehottaa hallitusta ja kaikkia puolueita pyrkimään rakentavaan yksimielisyyteen Turkin nykyaikaistamista koskevissa tärkeissä kysymyksissä;

9.   katsoo, että rikoslain 301 artiklaan tehdyt muutokset, jotka Turkin parlamentti hyväksyi 30. huhtikuuta 2008, ovat ensimmäinen askel kohti sekä mainitun artiklan että rikoslain muiden artikloiden perusteellista uudistamista, ja odottaa tässä suhteessa uusia toimia; korostaa, että edistystä on saavutettava ilmaisuvapauden osalta sekä teoriassa että käytännössä; pitää valitettavana sitä, että väkivallattoman mielipiteenilmaisun mielivaltaisen rajoittamisen sallivan lainsäädännön perusteella nostettujen syytteiden määrä kasvoi entisestään vuonna 2007(6); katsoo, että 301 artiklan ja muiden kansainvälisen oikeuden takaamaa ilmaisuvapautta laittomasti rajoittavien oikeussäädösten kumoaminen olisi paras keino varmistaa, että Turkki takaa ilmaisuvapauden ja lehdistönvapauden täysimääräisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus) määräysten mukaisesti;

10.   pitää myönteisenä sitä, että Turkin parlamentti hyväksyi äskettäin säätiöitä koskevan lain; pitää myönteisenä sitä, että komissio aikoo tutkia uutta tekstiä ja korostaa, että komission olisi arvioitava sitä, puututaanko laissa asianmukaisesti ei-islamilaisten syrjintään, joka liittyy yhteisöjen omaisuuden hallintaan ja hankintaan, kolmannelle osapuolelle myyty takavarikoitu omaisuus mukaan luettuna; kehottaa Turkin viranomaisia varmistamaan, että mainittu laki pannaan täytäntöön Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti;

11.   kehottaa, nyt kun säätiöitä koskeva laki on hyväksytty, Turkin hallitusta täyttämään uskonnonvapautta koskevat sitoumuksensa siten, että se ottaa käyttöön Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisen oikeuskehyksen, jotta kaikki uskonnolliset yhteisöt voivat toimia ilman aiheettomia rajoituksia, jotka tähän saakka ovat koskeneet erityisesti yhteisöjen oikeusasemaa, papiston koulutusta, kirkon hallintoa, uskonnonopetusta ja pyhäkköjen rakentamista koskevia rajoituksia; kehottaa suojelemaan uskonnollista ja kulttuuriperintöä; toistaa vaatimuksensa, että ortodoksinen Halkin seminaari on avattava välittömästi uudelleen ja ekumeenisen patriarkan kirkollista arvonimeä on voitava käyttää julkisesti; yhtyy neuvoston 24. heinäkuuta 2007 ilmaisemaan huoleen Turkin korkeimman oikeuden ekumeenista patriarkaattia koskevasta päätöksestä ja edellyttää, että kyseinen päätös ei jatka käytäntöä, jonka perusteella patriarkaatti ja muut ei-islamilaiset uskonnolliset yhteisöt eivät voi nauttia Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaamista oikeuksista;

12.   kehottaa Turkin hallitusta käynnistämään mahdollisimman pian poliittisen aloitteen kurdikysymyksen kestävän ratkaisemisen edistämiseksi, mikä voi perustua vain kurdiväestön kulttuurista, taloudellista ja yhteiskunnallista osallistumista koskeviin konkreettisiin parannuksiin sekä todelliseen mahdollisuuteen oppia kurdin kieltä ja käyttää sitä yleisradiotoiminnassa, jokapäiväisessä elämässä sekä julkisten palvelujen yhteydessä; katsoo, että demokraattisen yhteisöpuolueen (DTP) mahdollinen kieltäminen on poliittisen ratkaisun kannalta haitallista;

13.   kehottaa DTP-puoluetta, sen kansanedustajia ja sitä edustavia kaupunginjohtajia sanoutumaan irti Kurdistanin työväenpuolueesta (PKK) ja edistämään rakentavasti demokraattisen Turkin valtion kurdikysymyksen poliittista ratkaisua; pyytää myös muita Turkin puolueita edistämään rakentavasti mainitun tavoitteen saavuttamista;

14.   pitää valitettavina vaaleilla valittuja kaupunginjohtajia ja muita poliitikkoja vastaan nostettuja syytteitä, joiden perustana ovat olleet kurdinkielen käyttäminen ja mielipiteen ilmaiseminen kurdikysymyksestä; tästä on esimerkkinä oikeusprosessi, joka jokin aika sitten johti Leyla Zanan ja 53:n DTP-puoluetta edustavan kaupunginjohtajan vankeustuomioihin;

15.   toistaa aiemmin esittämänsä vaatimuksen, jonka mukaan Turkin hallituksen on laadittava kokonaisvaltainen yleissuunnitelma sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kehityksen vahvistamiseksi Kaakkois-Turkissa, jonka väestöstä yli puolet on edelleen köyhyysrajan alapuolella; katsoo, että yleissuunnitelmassa olisi kiinnitettävä huomiota myös Kaakkois-Anatolian kehittämishankkeen aiheuttamiin sosiaalisiin, ekologisiin, kulttuurisiin ja geopoliittisiin ongelmiin; pyytää komissiota asettamaan liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA)(7) alueellisen osan toteuttamisen ehdoksi yleissuunnitelman laadinnan nopeuttamisen;

16.   kehottaa Turkin hallitusta laatimaan kokonaisvaltaisen kansallisen strategian, jolla hallitus puuttuu maan sisäisten pakolaisten ongelmaan tarkoituksena poistaa olemassa olevat oikeudelliset ja käytännön ongelmat ja antaa asianmukaista taloudellista ja muuta tukea asianomaisten henkilöiden paluun ja korvauksien järjestämiseksi;

17.   panee merkille käynnissä olevan uuden siviilivaltaan pohjautuvan perustuslain valmisteluprosessin; katsoo tässä ratkaisevan mahdollisuuden asettaa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelu avainasemaan perustuslaissa; toistaa, että on perustettava valtiomahtien keskinäinen valvontajärjestelmä, joka takaa demokratian, oikeusvaltion, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden sekä uskonnon ja valtion erottamisen toisistaan; korostaa myös, että uudessa perustuslaissa olisi turvattava sukupuolten tasa-arvo, vältettävä moraalin kaltaisten epämääräisten termien käyttämistä, pidätyttävä asettamasta naiset ensisijaisesti perheen tai yhteisön jäseniksi ja vahvistettava naisten ihmisoikeudet, myös heidän seksuaali- ja lisääntymisoikeutensa, naisten henkilökohtaisina oikeuksina;

18.   korostaa, että kansalaisyhteiskunnan on osallistuttava laajasti tähän rakentavaan prosessiin, jotta Turkin perustuslain tulevaisuudesta päästäisiin yksimielisyyteen, joka kattaa puolueet, etniset ja uskonnolliset vähemmistöt sekä työmarkkinaosapuolet; panee merkille sen, että osa väestöstä on pettynyt ja huolestunut siitä, että yliopistoja koskevan huivikiellon poistaminen ei liittynyt laajempaan uudistuskokonaisuuteen, joka perustuisi kansainyhteiskunnan laaja-alaiseen kuulemiseen; toistaa tässä yhteydessä edellä mainittuun 27. syyskuuta 2006 annettuun päätöslauselmaan sisältyvän äänikynnyksen alentamista koskevan aiemman suosituksensa;

19.   panee merkille edistymisen oikeuslaitoksen toiminnan tehostamisessa; pitää myönteisenä Turkin hallituksen uudistusstrategian täytäntöönpanosuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja puolueettomuutta ja lisätä yleisön luottamusta oikeuslaitokseen; katsoo, että strategialla pitäisi ensisijaisesti varmistaa, että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevaa lainsäädäntöä tulkitaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen normien mukaisesti; panee merkille, että mainittua strategiaa ei voida toteuttaa ilman oikeuslaitoksen määrätietoista uudelleenkoulutusohjelmaa; on huolestunut Turkin oikeuslaitoksen tiettyjen osien kielteisestä asenteesta perusoikeuksia ja perusvapauksia koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin ja Turkkia koskeviin tuomioihin, jotka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on määrännyt Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisen perusteella;

20.   kehottaa Turkin perustuslakituomioistuinta jouduttamaan lopullista päätöstään oikeusasiamiestä koskevasta lainsäädännöstä, jotta hallitus voi perustaa oikeusasiamiehen viraston viipymättä; suosittelee, että Turkki toimii tässä asiassa yhteistyössä Euroopan oikeusasiamiehen ja EU:n jäsenvaltioiden kansallisten oikeusasiamiesten kanssa;

21.   on huolestunut tiettyjen yhteiskuntapiirien vahvasta vihamielisyydestä vähemmistöjä kohtaan sekä poliittisesta ja uskonnollisesta väkivallasta; kehottaa Turkin hallitusta puuttumaan mainittua vihamielisyyttä lietsovien järjestöjen ja ryhmien toimintaan ja suojelemaan kaikkia uhanalaisia ja henkensä puolesta pelkääviä henkilöitä, sekä pyrkimään määrätietoisesti luomaan perusvapauksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamista edistävät olosuhteet;

22.   vaatii jyrkästi, että Turkin viranomaisten on tutkittava perusteellisesti Hrant Dinkin ja kolmen kristityn murhat Malatyassa sekä muut poliittiset, uskonnolliset ja rasistiset väkivaltatapaukset; pitää valitettavana mainittuja tapauksia koskevien oikeudenkäyntien hitautta, epäilyjä puolueellisuudesta ja siitä johtuvaa rankaisemattomuuden tunnetta, ja pyytää viranomaisia tekemään perusteellisen selvityksen väitteistä, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten laiminlyöntejä, ja tuomaan vastuussa olevat oikeuden eteen;

23.   kehottaa Turkin viranomaisia tutkimaan rikollisjärjestö Ergenekonin toimia määrätietoisesti ja oikeusvaltion periaatteita tiukasti noudattaen, paljastamaan sen kaikki yhteydet valtion rakenteisiin ja tuomaan syylliset oikeuden eteen;

24.   panee merkille komission arvion, jonka mukaan kidutus- ja pahoinpitelytapausten määrä vähenee jatkuvasti asianmukaisten lainsäädännöllisten takeiden myönteisen vaikutuksen ansiosta; pyytää komissiota kuitenkin arvioimaan sitä, heikentävätkö terrorismin vastainen laki ja poliisin toimivaltuuksia koskeva laki tätä myönteistä kehitystä; kehottaa Turkin hallitusta tehostamaan pidätyskeskusten ulkopuolella ja sisäpuolella tapahtuvan kidutuksen sekä lainvalvontaviranomaisten rankaisemattomuuden torjumista sekä ratifioimaan ja panemaan täytäntöön kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen lisäpöytäkirjan ja siten huolehtimaan kidutuksen järjestelmällisestä torjunnasta ja vankiloiden riippumattomasta valvonnasta;

25.   panee merkille, että viime talvena Saksaan tekemällään virallisella vierailulla pääministeri Erdogan varoitti Saksassa asuvia turkkilaisia sulautumisesta valtaväestöön; katsoo sen perusteella, että Turkin hallituksen pitäisi antaa kaikille kansalaisille mahdollisuus kehittää kulttuuri-identiteettiään demokraattisessa Turkin valtiossa; korostaa tässä yhteydessä neuvottelukehykseen sisältyviä sitoumuksia, jotka koskevat vähemmistöjen kunnioittamista ja suojelua sekä oikeutta saada opetusta, harjoittaa yleisradiotoimintaa ja käyttää julkisia palveluja muulla kuin turkin kielellä;

26.   pitää myönteisenä naisten väkivallalta suojelemisessa saavutettua edistystä ja antaa tältä osin arvoa julkisten instituutioiden ja kansalaisjärjestöjen työlle; kehottaa Turkin viranomaisia torjumaan myös kotiväkivaltaa, kunniamurhia ja pakkoavioliittoja erityisesti panemalla täysimääräisesti täytäntöön asiaa koskevan lainsäädännön, ylläpitämään jatkuvaa julkista kampanjaa, tarjoamaan uhreille enemmän turvakoteja, lisäämään lainvalvontaviranomaisten koulutusta ja seuraamaan tarkasti toteutettujen aloitteiden täytäntöönpanoa; panee huolestuneena merkille, että luotettavien tietojen saaminen naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja kunniamurhista on edelleen vaikeaa, ja kehottaa Turkin hallitusta korjaamaan mainitun puutteen;

27.   toteaa, että Turkin taloudellisen, poliittisen ja akateemisen alan merkittävissä viroissa on huomattava määrä naisia, ja toistaa, että naisten yhtäläinen kohtelu, koulutukseen pääsy ja poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen vaikutusvallan vahvistaminen ovat Turkin tulevan taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeitä tekijöitä; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että Turkin naisten työllistymisprosentti on vain 23,8(8) ja että ja että naisten osallistuminen politiikkaan ei ole juurikaan lisääntynyt; kehottaa näin ollen Turkin hallitusta toteuttamaan tuntuvampia toimia, joilla edistetään naisten osallistumista työelämään ja politiikkaan erityisesti maaseutualueilla, vahvistetaan naisten sisällyttämistä terveydenhoito- ja sosiaaliturvajärjestelmiin, ja otetaan käyttöön välineitä tai väliaikaisia toimia, joilla lisätään naisten aktiivista osallistumista politiikkaan;

28.   kiittää Turkin hallitusta sen antamasta tuesta EU:n ja turkkilaisten toimijoiden välisille menestyksekkäille yhteistyöhankkeille, esimerkiksi kumppanuushankkeelle, jossa valmistellaan sukupuolten tasa-arvoa edistävän riippumattoman elimen perustamista ja koulutetaan 750 virkamiestä naisten ja miesten tasa-arvon valtavirtaistamisen alalla; edellyttää, että kyseinen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä elin perustetaan viipymättä;

29.   panee merkille, että ehdotetun Turkin parlamentin yhtäläisten mahdollisuuksien valiokunnan toimivaltuudet ovat epäselvät; kehottaa Turkin parlamenttia perustamaan lainsäädäntövaltaa käyttävän erityisvaliokunnan ratkaisevan tärkeäksi Turkin naisten oikeuksien parantamisen ja sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen välineeksi;

30.   kunnioittaa ja kannustaa voimakkaasti Turkin naisjärjestöjen tekemää työtä, joka auttaa lujittamaan naisten asemaa yhteiskunnassa, suojelemaan naisia väkivallalta ja edistämään naisten yrittäjyyttä sekä antaa myönteisen esimerkin naisten vaikutusvallan vahvistamisesta ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa;

31.   antaa Turkille tunnustusta sen talouden myönteisestä kehityksestä; toistaa näkemyksensä, että vain sosiaalisesti yhtenäinen, vahvan keskiluokan tukema yhteiskunta voi olla hyvinvoiva; pitää näin ollen valitettavana sitä, että vahvalla talouskasvulla ei ole ollut suurempaa vaikutusta edelleen heikkoon työmarkkinatilanteeseen; korostaa tarvetta puuttua harmaan talouden ongelmaan ja saattaa sosiaaliturvajärjestelmä kestävälle pohjalle; katsoo, että pienten ja keskisuurten yritysten roolin tehostaminen voisi nopeuttaa talouskasvua;

32.   korostaa, että työmarkkinaosapuolten tehokkaalla vuoropuhelulla voidaan luoda sosiaalisesti suuntautuneen markkinatalouden edellyttämiä kumppanuuksia; pitää valitettavana vähäistä edistymistä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelumekanismin vahvistamisessa; kehottaa Turkin hallitusta panemaan täysimääräisesti täytäntöön Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset ja korostaa nykyisten yhdistymisvapautta, lakko-oikeutta ja työehtosopimusneuvotteluoikeutta koskevien rajoitusten poistamisen välttämättömyyttä;

33.   on huolestunut siitä, että Turkin poliisi käytti suhteetonta väkivaltaa vuoden 2008 vappumarssin aikana Istanbulissa; vahvistaa, että liittymisvapaus ja ammattiliittojen rauhanomainen toiminta ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaamia perusoikeuksia;

34.   korostaa koulutusmahdollisuuksien merkitystä sosiaalisesti yhtenäisen yhteiskunnan keskeisenä osatekijänä; antaa Turkin hallitukselle ja kansalaisyhteiskunnalle tunnustusta kampanjasta, jolla lisätään tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia; korostaa kuitenkin, että kaikki syntyvät lapset on merkittävä väestörekisteriin ja että oppivelvollisuuden noudattamisen valvontaa ja täytäntöönpanoa on tehostettava, jotta koulua käymättömien lasten määrää voidaan edelleen vähentää; antaa Turkin hallitukselle tunnustusta hyvistä tuloksista lapsityövoiman määrän vähentämisessä ja kannustaa sitä jatkamaan näitä ponnisteluja;

35.   on huolissaan korruption laajuudesta; kehottaa Turkin viranomaisia kehittämään yleisen korruption vastaisen strategian, jota voidaan soveltaa tehokkaasti korruption torjunnassa;

36.   on huolissaan Turkin suurista alueellisista kehityseroista sekä maaseutu- ja kaupunkialueiden välisistä kehityseroista; kehottaa Turkin hallitusta laatimaan kokonaisvaltaisen kehityseroja tasoittavan strategian; pyytää, että komissio antaa Euroopan parlamentille vuoden 2008 loppuun mennessä tiedot liittymistä valmistelevasta EU:n tukivälineestä mainitun strategian suunnitteluun myönnetystä rahoituksesta vuosina 2007 ja 2008;

37.   kehottaa Turkin hallitusta soveltamaan eurooppalaisia normeja kauaskantoisia vaikutuksia aiheuttaviin hankkeisiin, kuten Munzurin laakson patojen ja Allianoin padon rakentamiseen, Ilisun padon rakentamiseen sekä kullankaivuuseen Bergamassa ja muilla alueilla, mitkä uhkaavat sekä historiallista kulttuuriperintöä että ainutlaatuisia ja arvokkaita maisemia; kehottaa Turkin hallitusta pitämään EU:n lainsäädäntöä ohjenuoranaan alueellisten kehittämishankkeiden suunnittelun yhteydessä;

38.   tuomitsee jyrkästi PKK:n ja muiden terroristiryhmien Turkin maaperällä harjoittaman väkivallan; tuomitsee tammikuussa 2008 Diyarbakirissa tehdyn pommi-iskun, jossa sai surmansa kuusi ihmistä ja yli 60 loukkaantui, ja esittää surunvalittelunsa rikoksen uhrien omaisille; toistaa Turkille osoittamansa solidaarisuuden terrorismin torjunnassa ja kehottaa jälleen kerran PKK-järjestöä julistamaan välittömän ja ehdottoman tulitauon ja noudattamaan sitä;

39.   toistaa Turkin hallitukselle osoittamansa vetoomuksen, jonka mukaan sen ei tule ryhtyä Irakin aluetta loukkaaviin suhteettomiin sotilaallisiin operaatioihin; kehottaa Turkkia kunnioittamaan Irakin alueellista koskemattomuutta, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita ja varmistamaan siviiliuhrien välttämisen; vaatii, että Irakin hallitus ja Irakin alueellinen kurdihallinto eivät salli Irakin alueen käyttämistä Turkkiin kohdistettujen terrorihyökkäysten tukialueena; pitää myönteisenä Turkin ja Irakin hallitusten vuoropuhelua ja vaatii toisaalta yhteistyön tehostamista myös Irakin alueellisen kurdihallinnon kanssa, jotta Irak voi kantaa vastuun terroritekojen tehokkaasta torjunnasta;

Alueelliset kysymykset ja kansainväliset suhteet

40.   muistuttaa, että Turkki on sitoutunut hyviin naapuruussuhteisiin, ja korostaa toivovansa, että Turkki pidättäytyy uhkaamasta naapurimaitaan millään tavalla ja ratkaisee kaikki avoimet kiistakysymykset rauhanomaisesti YK:n peruskirjan ja muiden asianmukaisten kansainvälisten sopimusten sekä kahdenvälisten sopimusten ja velvoitteiden mukaisesti; pyytää Turkin viranomaisia parantamaan hyvien naapuruussuhteiden hengessä erityisesti vuoropuhelua Kreikan kanssa (esimerkkinä Egeanmeren mannerjalusta) ja Bulgarian kanssa (esimerkkinä Traakian maakunnasta karkotettujen muslimien kiinteistöjen omistusoikeudet) kaikkien avoimien kiistakysymysten ratkaisemiseksi;

41.   korostaa Kyproksen kysymyksen kokonaisvaltaisen ratkaisemisen tarvetta; pitää myönteisenä Kyproksen kahden yhteisön johtajien 21. maaliskuuta 2008 tekemää sopimusta ja kehottaa kumpaakin osapuolta hyödyntämään ainutlaatuisen tilaisuuden saada YK:n puitteissa aikaan EU:n perusperiaatteiden mukainen kokonaisvaltainen ratkaisu; muistuttaa tässä yhteydessä aikaisemmista päätöslauselmistaan, joiden mukaan Turkin armeijan vetäytyminen edistäisi neuvotteluratkaisua;

42.   pitää myönteisenä käyttöön otettua rahoitustuen välinettä, jonka tarkoituksena on edistää Kyproksen turkkilaisyhteisön taloudellista kehitystä; kehottaa jälleen komissiota raportoimaan erityisesti mainitun välineen täytäntöönpanosta ja tehokkuudesta;

43.   pitää myönteisenä Kreikan ja Turkin suhteiden parantumista kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana sekä myönteisen poliittisen ilmapiirin jatkumista, mikä ilmeni Kreikan pääministeri Kostas Karamanlisin äskettäin Turkkiin tekemän vierailun aikana, mikä antaa toivoa Kreikan ja Turkin kahdenvälisten suhteiden edelleen parantamiselle sekä etenkin Euroopan parlamentin aiemmissa päätöslauselmissa korostettujen kysymysten rauhanomaiselle ratkaisemiselle kansainväliseen oikeuden ja neuvottelukehykseen sisältyvien sitoumusten mukaisesti;

44.   kehottaa Turkin hallitusta avaamaan Armenian-vastaisen rajansa uudelleen ja palauttamaan täysimääräisesti taloudelliset ja poliittiset suhteet kyseiseen maahan; kehottaa jälleen kerran Turkin ja Armenian hallituksia käynnistämään sovintoprosessin mennyttä ja tulevaa kunnioittaen ja keskustelemaan suoraan ja avoimesti menneistä tapahtumista; kehottaa komissiota edistämään tätä sovintoprosessia;

45.   tunnustaa Turkin roolin EU:lle tärkeänä kumppanina EU:n ulkopoliittisten tavoitteiden täyttämisessä Mustanmeren alueella, Keski-Aasiassa ja laajemmassa Lähi-idässä; kehottaa komissiota ja neuvostoa hyödyntämään nykyistä paremmin EU:n ja Turkin läheisten suhteiden tarjoamat mahdollisuudet mainituilla alueilla;

46.   kehottaa Turkkia allekirjoittamaan kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön, koska se on ratkaisevan tärkeä monenvälinen sopimus;

47.   antaa Turkille tunnustusta sen osallistumisesta Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyviin tehtäviin ja operaatioihin Bosnia ja Hertsegovinassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä Naton johtamiin operaatioihin Kosovossa, Darfurissa ja Afganistanissa;

48.   pitää kuitenkin valitettavana sitä, että Turkki vastustaa Berliini Plus -sopimukseen perustuvaa EU:n ja Naton strategisen yhteistyön täytäntöönpanoa ja sen täydentämistä; on huolestunut edellä mainitun kannan kielteisistä vaikutuksista operaatioihin osallistuvan EU:n henkilöstön turvallisuuteen, mikä koskee erityisesti EU:n poliisioperaatiota Afganistanissa sekä Eulex-operaatiota (EU Rule of Law) Kosovossa, ja kehottaa Turkkia hyväksymään edellä mainitun yhteistyön täytäntöönpanon mahdollisimman nopeasti;

Euroopan unionin ja Turkin suhteet

49.   kehottaa Turkin hallitusta panemaan täytäntöön EY–Turkki -assosiaatiosopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan määräykset täysimääräisesti ja viipymättä; muistuttaa, että Turkin sitoumusten noudattamatta jättäminen haittaa jatkossakin vakavasti neuvotteluprosessin etenemistä;

50.   tunnustaa Turkin pyrkimyksen toimia Euraasian energiatoimitusten solmukohtana sekä Turkin potentiaalisen roolin Euroopan energian toimitusvarmuuden edistäjänä; antaa tunnustusta Turkin edistymiselle energia-alalla; muistuttaa edellä mainitusta 24. lokakuuta 2007 antamastaan päätöslauselmasta, jossa kannatetaan energiaa koskevan neuvottelujen avaamista; kehottaa Turkkia liittymään Euroopan energiayhteisön täysjäseneksi EU:n ja Turkin välisen energiayhteistyön vahvistamiseksi kummankin osapuolen hyödyksi; kehottaa Turkkia antamaan täyden tukensa Nabucco-putkihankkeelle, joka on EU:n ensisijainen energiahanke;

51.   kehottaa komissiota ja Turkin hallitusta aloittamaan neuvottelut EU:n ja Turkin välisestä viisumien myöntämisen helpottamista koskevasta sopimuksesta;

52.   huomauttaa, että tärkeimpiin kuuluva Eurooppaan pyrkimisen reitti laajemmasta Lähi-idästä ja Etelä-Aasiasta kulkee Turkin alueen kautta; panee merkille, että maahanmuuton hallinnassa on edistytty vain rajallisesti; kehottaa komissiota ja Turkkia tehostamaan takaisinottoa koskevia neuvotteluja ja saattamaan ne viipymättä päätökseen perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi; kehottaa Turkin hallitusta panemaan asianmukaisesti täytäntöön voimassa olevat EU:n jäsenvaltioiden kanssa tekemänsä kahdenväliset takaisinottosopimukset ja pöytäkirjat;

53.   pitää myönteisenä Turkin hallituksen edistymistä opetuksen, koulutuksen, nuorison ja kulttuurin aloilla niiden saattamisessa yhteisön säännöstön mukaisiksi; korostaa EU:n ja Turkin välisen läheisen ja jatkuvan yhteistyön merkitystä näillä aloilla, jotka ovat pitkällä aikavälillä ratkaisevan tärkeitä Turkin yhteiskunnan menestyksekkään nykyaikaistamisen kannalta;

54.   pitää myönteisenä sitä, että Istanbulia on ehdotettu vuoden 2010 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi, sillä se voi vahvistaa kulttuurien välistä vuoropuhelua ja EU:n ja Turkin välistä yhteistyötä;

55.   toistaa tukensa kansalaisyhteiskuntaa koskevalle EU:n ja Turkin vuoropuhelulle ja pyytää komissiota raportoimaan vuoropuhelun puitteissa toteutetuista toimista sekä Turkin liittymistä valmistelevasta tukivälineestä kansalaisyhteiskunnalle annettavasta avusta; kehottaa Turkin hallitusta sallimaan kansalaisyhteiskunnan läheisemmän osallistumisen uudistusprosessiin;

56.   pitää myönteisenä sitä, että liittymistä valmistelevalla tukivälineellä voidaan tukea toimia, joilla edistetään tietoisempaa julkista keskustelua EU:n laajentumisesta; pyytää Turkin hallitusta sekä Turkin sekä EU:n kansalaisyhteiskuntaa edustavia toimijoita hyödyntämään mainittuja tukia uudistusprosessin tukemisen edistämiseksi ja EU:n ja Turkin suhteiden parantamisen jatkamiseksi;

57.   pitää valitettavana sitä, ettei komissio ole esittänyt vuonna 2004 annetun vaikutustutkimuksen edistymiskertomusta, ja kehottaa komissiota esittämään mainitun kertomuksen parlamentille viipymättä;

58.   kehottaa Turkin hallitusta perustamaan kaikki tarvittavat rakenteet liittymistä valmistelevan tuen täytäntöönpanemiseksi kokonaisuudessaan ja tehostamaan Turkin kykyä hyödyntää mainittua tukea; kehottaa komissiota antamaan vuoden 2008 loppuun mennessä kertomuksen valmistelevasta tukivälineestä Turkille vuodesta 2007 lähtien myönnetystä avusta;

59.   korostaa jälleen kerran kahdenvälisten ja kolmenvälisten (Turkki, Kreikka, Bulgaria) rajatylittävän yhteistyön sekä eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI) ja rajat ylittävä yhteistyön (CBC) puitteissa toteutettavien Mustanmeren hankkeiden merkitystä keinoina edistää paikallisten kumppaneiden välisiä sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia yhteyksiä raja-alueilla;

o
o   o

60.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvoston pääsihteerille, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puheenjohtajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 284.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0472.
(3) EUVL C 157 E, 6.7.2006, s. 385.
(4) EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 174.
(5) EUVL L 51, 26.2.2008, s. 4.
(6) Komission tiedonanto "Laajentumisstrategia sekä vuosien 2007 ja 2008 tärkeimmät haasteet (KOM(2007)0663), s. 61.
(7) Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, annettu 17. heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).
(8) Edellä mainitun Turkin edistymiskertomuksen 2007 tilastollinen liite.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö