Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2269(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0168/2008

Ingivna texter :

A6-0168/2008

Debatter :

PV 21/05/2008 - 4
CRE 21/05/2008 - 4

Omröstningar :

PV 21/05/2008 - 5.13
CRE 21/05/2008 - 5.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0224

Antagna texter
PDF 157kWORD 79k
Onsdagen den 21 maj 2008 - Strasbourg
2007 års framstegsrapport om Turkiet
P6_TA(2008)0224A6-0168/2008

Europaparlamentets resolution av den 21 maj 2008 om 2007 års framstegsrapport om Turkiet (2007/2269(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av kommissionens framstegsrapport 2007 om Turkiet (SEK(2007)1436),

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 27 september 2006 om Turkiets framsteg inför anslutningen(1) och den 24 oktober 2007 om förbindelserna mellan EU och Turkiet(2),

–   med beaktande av sina resolutioner av den 6 juli 2005(3) och den 13 februari 2007(4) om kvinnors roll i det sociala, ekonomiska och politiska livet i Turkiet.

–   med beaktande av de förhandlingsramar för Turkiet som antogs den 3 oktober 2005,

–   med beaktande av rådets beslut 2008/157/EG av den 18 februari 2008 om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Turkiet(5) (nedan kallat partnerskapet för anslutning), samt rådets föregående beslut om partnerskapet för anslutning 2001, 2003 och 2006,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-0168/2008), och av följande skäl:

A.  Anslutningsförhandlingarna med Turkiet inleddes den 3 oktober 2005 efter rådets godkännande av förhandlingsramarna och detta utgjorde startpunkten för en lång process vars resultat inte kan garanteras i förväg.

B.  Turkiet har åtagit sig att genomföra reformer, upprätthålla goda förbindelser med sina grannländer och gradvis anpassa sig till EU. Dessa insatser bör betraktas som en möjlighet till ytterligare modernisering för landet.

C.  En grundförutsättning för anslutning till EU är fortfarande att alla Köpenhamnskriterier uppfylls helt och hållet och att EU – som är en gemenskap grundad på gemensamma värderingar – har förmåga att integrera nya medlemsstater i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i december 2006.

D.  I sin framstegsrapport 2007 konstaterade kommissionen att när det gäller politiska reformer har bara begränsade framsteg gjorts under 2007 i Turkiet.

E.  Under 2007 stärktes demokratin i Turkiet. Det valdes ett nytt parlament som är representativt för den politiska mångfalden i landet och det bildades en regering med ett starkt mandat.

F.  Turkiet har fortfarande inte genomfört de bestämmelser som följer av associeringsavtalet mellan EG och Turkiet och tilläggsprotokollet till detta.

G.  Under 2007 öppnades fem förhandlingskapitel.

Reformer för att bygga upp ett demokratiskt och välmående samhälle

1.  Europaparlamentet välkomnar premiärminister Tayip Erdogans åtagande om att 2008 kommer att bli ett år av reformer. Parlamentet uppmanar med kraft den turkiska regeringen att infria sina löften genom att utnyttja sin stora majoritet i parlamentet för att beslutsamt genomföra reformer som är avgörande för Turkiets omvandling till en modern och välmående demokrati baserad på en sekulär stat och ett pluralistiskt samhälle.

2.  Europaparlamentet betonar att en sådan modernisering framför allt ligger i Turkiets eget intresse. Parlamentet erkänner också den strategiska betydelsen för EU av ett stabilt, demokratiskt och välmående Turkiet, och upprepar att det är avgörande för Turkiet och dess framtida relationer med EU att landet uppfyller åtagandena i partnerskapet för anslutning.

3.  Europaparlamentet understryker sin uppfattning att endast ett samhälle som styrs av respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och som bygger på demokrati, rättsstatsprincipen och en socialt inriktad marknadsekonomi kan utvecklas till ett fredligt, stabilt och välmående samhälle.

4.  Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att Turkiet bekämpar alla former av diskriminering i överensstämmelse med artikel 13 i EG-fördraget som kräver lika möjligheter för alla oavsett kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

5.  Europaparlamentet konstaterar att partnerskapet för anslutning nyligen reviderades. Parlamentet är medvetet om att denna revidering, som är den tredje sedan 2001, på de flesta områden innebär en förlängning av tidsfristen för prioriteringar som ännu inte har genomförts. Parlamentet uppmanar med kraft den turkiska regeringen nu att omsätta dessa prioriteringar och tidsfrister i sina reformplaner eftersom ytterligare förseningar allvarligt kommer att påverka förhandlingstakten.

6.  Europaparlamentet välkomnar att de demokratiska krafterna 2007 segrade över militärens försök att lägga sig i den politiska processen. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att vidta ytterligare systematiska åtgärder för att se till att den demokratiskt valda ledningen påtar sig det fulla ansvaret för utformningen av inrikes-, utrikes- och säkerhetspolitiken, inbegripet politiken i Cypernfrågan, och att de väpnade styrkorna respekterar detta ansvar genom att fullständigt och otvetydigt underställa sig civil kontroll. Parlamentet påpekar särskilt behovet av att skapa full parlamentarisk insyn i militär- och försvarspolitiken och i alla utgifter i samband med denna.

7.  Europaparlamentet är bekymrat över konsekvenserna av målet om en upplösning av AK-partiet. Parlamentet förväntar sig att den turkiska konstitutionsdomstolen respekterar rättsstatsprincipen, EU:s normer och riktlinjerna om förbud mot och upplösning av politiska partier och liknande åtgärder, som antogs av Europarådets Venedigkommission den 10–11 december 1999. Parlamentet uppmanar det turkiska parlamentet att bringa konstitutionen i överensstämmelse med dessa normer för förbud mot politiska partier.

8.  Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att i sitt reformarbete respektera pluralism och mångfald i ett sekulärt och demokratiskt Turkiet, och uppmanar med kraft regeringen och alla politiska partier att på ett konstruktivt sätt engagera sig i arbetet för att nå samförstånd om de viktiga åtgärderna när det gäller en modernisering av landet.

9.  Europaparlamentet anser att de ändringar av artikel 301 i strafflagen som det turkiska parlamentet antog den 30 april 2008 är ett första steg mot en grundläggande reform av den artikeln och av andra artiklar i strafflagen, och ser fram emot ytterligare steg i denna riktning. Parlamentet betonar att framsteg måste göras i fråga om yttrandefriheten, såväl i teorin som i praktiken. Parlamentet beklagar att antalet personer som ställs inför rätta på grund av lagstiftning som tillåter godtyckliga inskränkningar i rätten att fredligt uttrycka sina åsikter har ökat ytterligare under 2007(6). Parlamentet anser att ett upphävande av artikel 301 och andra lagrum som på ett otillbörligt sätt begränsar den i internationell rätt garanterade yttrandefriheten vore den bästa lösningen för att se till att Turkiet fullt ut garanterar yttrande- och tryckfriheten i enlighet med de normer som fastställts i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad Europakonventionen).

10.  Europaparlamentet gläds åt att det turkiska parlamentet nyligen antog lagen om stiftelser. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att granska den nya texten och betonar att det bör undersökas huruvida texten löser alla brister i fråga om icke-muslimska samfunds möjligheter när det gäller förvärv och förvaltning av egendom, inbegripet beslagtagen egendom som har sålts till tredje part. Parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att se till att lagen tillämpas i enlighet med Europakonventionen och med rättspraxis hos Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

11.  Europaparlamentet uppmuntrar den turkiska regeringen att efter den positiva insatsen med att anta lagen om stiftelser uppfylla sina åtaganden i fråga om religionsfrihet genom att i enlighet med Europakonventionen och rättspraxis hos Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna inrätta en rättslig ram som gör det möjligt för alla religiösa samfund att fungera utan otillbörliga begränsningar, särskilt i fråga om deras rättsliga ställning, utbildning av präster, val av präster, religiös utbildning och uppförande av lokaler för utövande av religion. Parlamentet efterlyser ett skydd av religions- och kulturarvet. Parlamentet upprepar sitt krav på att det grekisk-ortodoxa Halki-seminariet omedelbart öppnas på nytt och att den ekumeniska patriarkens kyrkliga titel ska användas offentligt. Parlamentet delar den oro som rådet gav uttryck för den 24 juli 2007 över den turkiska kassationsdomstolens avgörande om den ekumeniske patriarken, och förväntar sig att detta beslut inte kommer att innebära ytterligare begränsningar av patriarkens och andra icke-muslimska minoriteters möjlighet att utöva de rättigheter som garanteras i Europakonventionen.

12.  Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att skyndsamt inleda ett politiskt initiativ för att utarbeta en hållbar lösning på kurdfrågan, som endast kan bygga på påtagliga förbättringar av de kulturella, ekonomiska och sociala möjligheterna för medborgare av kurdiskt ursprung, inbegripet verkliga möjligheter att studera kurdiska inom det offentliga och privata skolsystemet och använda detta språk i radio- och TV-sändningar, i det dagliga livet och i kontakterna med offentliga myndigheter. Parlamentet anser att ett eventuellt förbud av Demokratiska samhällspartiet (DTP) skulle motverka en politisk lösning.

13.  Europaparlamentet uppmanar DTP-partiet, dess parlamentsledamöter och borgmästare att klart ta avstånd från Kurdistans arbetarparti (PKK) och att arbeta konstruktivt för att hitta en politisk lösning på kurdfrågan inom den demokratiska turkiska staten. Parlamentet uppmanar också alla övriga politiska partier i Turkiet att på ett konstruktivt arbeta för att uppnå samma mål.

14.  Europaparlamentet beklagar att många rättsliga förfaranden har inletts mot valda borgmästare och andra politiker för att de använt det kurdiska språket eller uttalat sin uppfattning i kurdfrågan, exempelvis de förfaranden som nyligen ledde till en fällande dom mot Leyla Zana och de 53 borgmästarna från DTP-partiet.

15.  Europaparlamentet upprepar sina tidigare uppmaningar till den turkiska regeringen att utarbeta en omfattande plan för att stimulera den socioekonomiska och kulturella utvecklingen i sydöstra Turkiet där mer än halva befolkningen fortfarande lever under fattigdomsgränsen. Parlamentet anser att denna plan också bör ta upp de sociala, ekologiska, kulturella och geopolitiska problem som härrör från projektet i sydöstra Anatolien. Parlamentet uppmanar kommissionen att knyta den regionala delen av det bistånd som utbetalas inom föranslutningsinstrumentet (IPA)(7) till ett snabbt utarbetande av en sådan strategi.

16.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den turkiska regeringen att ta fram en övergripande nationell strategi för att ta itu med frågan om internt fördrivna personer, så att de nuvarande rättsliga och praktiska bristerna avskaffas och så att man erbjuder nödvändigt ekonomiskt och annat stöd för att se till att internt fördrivna personers återvändande och ersättning hanteras på ett korrekt sätt.

17.  Europaparlamentet tar del av den pågående processen för att utarbeta en ny civil konstitution. Parlamentet anser att den är en avgörande möjlighet för att placera skyddet för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna i centrum av konstitutionen. Parlamentet upprepar att det måste införas ett maktdelningssystem som garanterar demokrati, rättssäkerhet, social sammanhållning och separation mellan religion och stat. Parlamentet betonar också att den nya konstitutionen bör säkerställa jämställdhet, förhindra användning av vaga kriterier såsom "allmän moral", inte i första hand se kvinnor som familjemedlemmar eller delar av ett kollektiv utan bekräfta kvinnors mänskliga rättigheter, inbegripet deras sexuella och reproduktiva rättigheter, såsom deras individuella rättigheter.

18.  Europaparlamentet betonar att det civila samhället bör delta i mycket hög grad i denna konstitutionella process i syfte att skapa brett samförstånd bland Turkiets politiska partier, etniska och religiösa minoriteter och arbetsmarknadsparter om landets konstitutionella framtid. Parlamentet konstaterar att delar av befolkningen är besvikna och oroade över att beslutet om att häva förbudet mot att bära slöja på universiteten inte åtföljdes av bredare reformer baserade på ett omfattande samråd med det civila samhället. Parlamentet upprepar sin tidigare rekommendation om spärren till parlamentet i sin ovannämnda resolution av den 27 september 2006.

19.  Europaparlamentet tar del av framstegen i fråga om effektiviteten i rättsväsendet. Parlamentet välkomnar den turkiska regeringens planer på att genomföra en reformstrategi för att stärka rättsväsendets oberoende och opartiskhet och att öka allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Parlamentet anser att denna strategi i första hand bör se till att tolkningen av lagstiftningen i fråga om mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter är förenlig med normerna i Europakonventionen. Parlamentet konstaterar att strategins mål inte kan uppnås utan ett ambitiöst fortbildningsprogram för de anställda inom rättsväsendet. Parlamentet är oroat över den negativa inställning som vissa delar att rättsväsendet visat mot internationella avtal om grundläggande rättigheter och friheter och mot de domar som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna avkunnat mot Turkiet för brott mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

20.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Turkiets konstitutionella domstol att gå vidare med sitt slutliga beslut om lagen om en ombudsman så att regeringen kan tillsätta en ombudsman snarast. Parlamentet rekommenderar att Turkiet samarbetar i denna fråga med Europeiska ombudsmannen och med nationella ombudsmän i EU-medlemsstater.

21.  Europaparlamentet är oroat över den fientlighet som är mycket utspridd i vissa delar av samhället och som visas mot minoriteter och över det politiska och religiösa våldet. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen uppmanas att vidta åtgärder mot de organisationer och grupper som underblåser denna fientlighet och att skydda alla som hotas och fruktar för sina liv samt att göra kraftfulla insatser för att skapa en miljö som bidrar till att de grundläggande mänskliga rättigheterna och friheterna respekteras fullt ut.

22.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt de turkiska myndigheterna att göra en fullständig utredning av morden på Hrant Dink och de tre kristna i Malatya, och även av alla andra fall av politiskt, religiöst eller rasrelaterat våld. Parlamentet beklagar den långsamma behandlingen av dessa rättsfall, de misstankar om partiskhet som råder och de farhågor om straffrihet som dessa ger anledning till, och uppmanar myndigheterna att genomföra en fullständig undersökning av anklagelserna om försumlighet hos de behöriga myndigheterna, samt att ställa alla ansvariga inför rätta.

23.  Europaparlamentet uppmuntrar de turkiska myndigheterna att inom ramen för rättsstatsprincipen beslutsamt utreda den kriminella Ergenekon-organisationen, att helt och hållet avslöja dess nätverk som sträcker sig in i de statliga strukturerna och att ställa alla inblandade inför rätta.

24.  Europaparlamentet tar del av kommissionens bedömning av den fortsatta nedåtgående trenden i fråga om antalet fall av tortyr och misshandel och den positiva effekten av de aktuella rättsliga garantierna, men uppmanar kommissionen att undersöka om antiterrorlagstiftningen och lagen om polisens befogenheter inte försvagar denna positiva trend. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att öka kampen mot tortyr utanför och inom förvarscentren och mot straffriheten för tjänstemän inom de brottsbekämpande myndigheterna samt att ratificera och tillämpa det frivilliga protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och därmed införa bestämmelser som förebygger systematisk tortyr och som öppnar för oberoende kontroll av förvarscenter.

25.  Europaparlamentet tar del av premiärminister Tayip Erdogans bedömning av assimilering vid hans officiella besök i Tyskland nyligen och anser därför att den turkiska regeringen bör vidta åtgärder för att alla medborgare ska kunna utveckla sin kulturella identitet inom den demokratiska turkiska staten. Parlamentet påminner om åtagandena i förhandlingsramarna i fråga om respekt och skydd för minoriteter och verklig tillgång till utbildning, radio- och TV-utsändningar och offentliga tjänster på andra språk än turkiska.

26.  Europaparlamentet välkomnar framstegen i fråga om att skydda kvinnor mot våld och berömmer det arbete som har utförts av de offentliga institutionerna och det civila samhället i detta avseende. Parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att fortsätta att bekämpa våld i hemmet, så kallade hedersmord, och tvångsäktenskap, särskilt genom att fullt ut tillämpa den aktuella lagstiftningen, fortsätta och upprätthålla en informationskampanj, skapa fler härbärgen för offren, utöka utbildningen för de brottsbekämpande organen och noggrant övervaka de initiativ som tas. Parlamentet konstaterar oroat att tillgång till tillförlitliga uppgifter om förekomsten av våld mot kvinnor alltjämt är ett problem, och uppmanar med kraft den turkiska regeringen att råda bot på denna brist.

27.  Europaparlamentet är medvetet om att ett betydande antal kvinnor har viktiga positioner på de ekonomiska, politiska och akademiska områdena i Turkiet. Parlamentet upprepar att lika behandling, tillgång till utbildning och självständighet för kvinnor inom den politiska, ekonomiska och sociala sektorn är avgörande för den ekonomiska utvecklingen och välståndet i Turkiet. Parlamentet konstaterar emellertid bekymrat att sysselsättningsgraden i stort för kvinnor i Turkiet fortfarande endast är 23,8 procent(8), och att kvinnors deltagande i politiken knappast har ökat. Parlamentet uppmanar därför den turkiska regeringen att vidta fler konkreta åtgärder för att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, särskilt i landsbygdsområden, och för att öka deras delaktighet i hälso- och socialförsäkringssystemen samt för att utarbeta instrument eller tillfälliga åtgärder som syftar till att öka kvinnors aktiva deltagande i politiken.

28.  Europaparlamentet lovordar den turkiska regeringen för dess framgångsrika delaktighet i EU:s och Turkiets samarbetsprojekt, såsom den partnersamverkan som omfattar förberedelserna inför inrättandet av ett oberoende jämställdhetsorgan och inbegriper utbildning av 750 tjänstemän när det gäller integreringen av ett jämställdhetsperspektiv. Parlamentet förväntar sig att ett sådant jämställdhetsorgan kommer att inrättas utan dröjsmål.

29.  Parlamentet konstaterar att det är oklart vilka befogenheter det föreslagna jämställdhetsutskottet i det turkiska parlamentet har. Parlamentet uppmuntrar det turkiska parlamentet att inrätta ett specialiserat utskott med lagstiftningsbefogenheter, vilket skulle vara ett avgörande verktyg för att stärka kvinnornas rättigheter och integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i Turkiet.

30.  Europaparlamentet respekterar och ger sitt fulla stöd till det arbete som utförs av kvinnoorganisationer i Turkiet och som bidrar till att stärka kvinnans roll i samhället, skydda kvinnor mot våld och utveckla deras entreprenörsanda och som utgör goda förebilder för kvinnligt självbestämmande och bidrar till jämställdhet mellan kvinnor och män.

31.  Europaparlamentet berömmer Turkiet för den positiva ekonomiska utvecklingen i landet. Parlamentet upprepar sin uppfattning att endast ett socialt sammanhållet samhälle med en stark medelklass kan utveckla välstånd, och beklagar därför att den starka ekonomiska tillväxten har fått ett så dåligt genomslag på sysselsättningen, som är fortsatt svag. Parlamentet påpekar behovet av att lösa problemet med den svarta ekonomin och skapa ett hållbart socialförsäkringssystem. Parlamentet anser att ekonomin skulle växa snabbare om de små och medelstora företagen ges en viktigare roll.

32.  Europaparlamentet påpekar möjligheterna med att använda en effektiv social dialog för att bygga de partnerskap som krävs för att en socialt inriktad marknadsekonomi ska kunna fungera. Parlamentet är besviket över de begränsade framstegen med att stärka mekanismerna för social dialog. Parlamentet uppmanar med kraft den turkiska regeringen att fullt ut tillämpa Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner och understryker behovet av att avskaffa de nuvarande begränsningarna av organisationsfriheten, strejkrätten och rätten att sluta kollektivavtal.

33.  Europaparlamentet är oroat över den turkiska polisens övervåld mot demonstranter vid förstamajdemonstrationerna 2008 i Istanbul. Parlamentet upprepar att föreningsfriheten och fackföreningars fredliga verksamhet utgör en grundläggande rättighet enligt Europakonventionen.

34.  Europaparlamentet understryker hur viktigt det är med tillgång till utbildning för att bygga upp ett samhälle med social sammanhållning. Parlamentet berömmer den turkiska regeringen och det civila samhället för kampanjen för att öka andelen flickor som går i skolan. Parlamentet påpekar dock att det är viktigt att se till att alla barn måste registreras vid födseln och att övervakningen och tillämpningen av skolplikten måste förbättras så att antalet barn som inte går i skolan minskas ytterligare. Parlamentet berömmer den turkiska regeringen för de goda resultaten i kampen mot barnarbete och uppmuntrar regeringen att fortsätta arbetet i detta avseende.

35.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över korruptionens omfattning och uppmanar med kraft de turkiska myndigheterna att utveckla en övergripande strategi för att effektivt bekämpa korruptionen.

36.  Europaparlamentet är bekymrat över de stora skillnaderna i utveckling mellan de turkiska regionerna och även mellan landsbygdsområden och tätortsområden. Den turkiska regeringen uppmanas att utarbeta en omfattande strategi för att ta itu med dessa skillnader och kommissionen uppmanas att före 2008 års utgång informera parlamentet om EU:s bidrag till denna strategiska planering inom ramen för IPA-instrumentet 2007 och 2008.

37.  Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att tillämpa europeiska standarder på projekt med långtgående effekter, såsom exempelvis anläggningen av fördämningar i Munzur-dalen, Allianoi-fördämningen, anläggningen av Ilisu-fördämningen och guldutvinning i Bergama och andra regioner som hotar såväl det historiska arvet som unika, värdefulla landskap. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att betrakta EU-lagstiftningen som vägledande vid planeringen av regionala utvecklingsprojekt.

38.  Europaparlamentet fördömer kraftigt de våldshandlingar som utförts av PKK och andra terroristgrupper på turkisk mark. Parlamentet fördömer attacken i Diyarbakir i januari 2008, där sex personer dödades och över 60 skadades och uttrycker sitt djupa deltagande med familjerna till offren för detta brott. Parlamentet upprepar sin solidaritet med Turkiet i landets kamp mot terrorismen och uppmanar än en gång PKK att utlysa och respektera en omedelbar och ovillkorlig vapenvila.

39.  Europaparlamentet upprepar sina vädjanden till den turkiska regeringen om att inte genomföra några oproportionerliga militära operationer som kränker Iraks territorium. Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet att respektera Iraks territoriella integritet, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet och att se till att det inte sker några civila förluster. Iraks regering och den kurdiska regionala regeringen i Irak uppmanas med kraft att inte tillåta att irakiskt territorium används som bas för terrorattacker mot Turkiet. Parlamentet välkomnar kommunikationen mellan Turkiets och Iraks regeringar och efterlyser även åtgärder för att utöka samarbetet med den kurdiska regionala regeringen i Irak för att göra det möjligt att effektivt förhindra eventuella terrorattacker under irakiskt ansvar.

Regionala frågor och yttre förbindelser

40.  Europaparlamentet påminner om Turkiets åtagande att upprätthålla goda förbindelser med grannområdena och betonar att parlamentet förväntar sig att Turkiet kommer att avhålla sig från eventuella hot mot grannländerna och att lösa alla tvister fredligt i enlighet med FN-stadgan, andra relevanta internationella konventioner och bilaterala avtal och skyldigheter. Framför allt uppmanas den turkiska regeringen att, i en anda av goda grannförbindelser, öka dialogen med Grekland (t.ex. om den egeiska kontinentalsockeln) och Bulgarien (t.ex. om egendomsrättigheter för flyktingar från bulgariska Trakien) för att lösa alla kvarvarande bilaterala tvister.

41.  Europaparlamentet betonar behovet av att åstadkomma en omfattande lösning på Cypernfrågan. Parlamentet välkomnar det avtal som ingicks mellan ledarna för Cyperns båda samhällen den 21 mars 2008. Båda parter uppmanas att använda sig av den nuvarande möjligheten att åstadkomma en omfattande lösning inom ramen för FN, baserad på de principer som ligger till grund för EU. Parlamentet påminner i detta sammanhang om sina tidigare resolutioner om att ett tillbakadragande av de turkiska styrkorna skulle underlätta förhandlingarna om en lösning.

42.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ett finansiellt stödinstrument för att främja den ekonomiska utvecklingen i det turkcypriotiska samhället, och uppmanar på nytt kommissionen att särskilt rapportera om tillämpningen av och effektiviteten i detta instrument.

43.  Europaparlamentet gläds åt den förbättring av förbindelserna mellan Grekland och Turkiet som ägt rum under det senaste årtiondet och åt det fortsatt gynnsamma politiska klimatet. Ett exempel på detta är att den grekiske premiärministern Kostas Karamanlis nyligen avlade ett officiellt besök till Turkiet, vilket ger hopp om ytterligare förbättringar i de bilaterala förbindelserna mellan Grekland och Turkiet, och särskilt om en fredlig lösning på samtliga frågor som tagits upp i parlamentets tidigare resolutioner, på grundval av folkrätten och i enlighet med de åtaganden som gjorts i förhandlingsramarna.

44.  Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att återigen öppna gränsen mot Armenien och återupprätta fullständiga ekonomiska och politiska förbindelser med detta land. Regeringarna i Turkiet och Armenien uppmanas på nytt att inleda en försoningsprocess med respekt för vad som sker i dag och vad som skett i det förgångna, som ger utrymme för en ärlig och öppen diskussion om tidigare händelser. Kommissionen uppmanas att underlätta denna försoningsprocess.

45.  Europaparlamentet erkänner Turkiets roll som viktig partner till EU när det gäller att förverkliga EU:s utrikespolitiska mål för Svartahavsregionen, Centralasien och Mellanöstern i stort. Kommissionen och rådet uppmanas att bättre ta vara på möjligheterna med nära förbindelser mellan EU och Turkiet inom dessa regioner.

46.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Turkiet att underteckna Romstadgan om Internationella brottmålsdomstolen eftersom den är ett mycket viktigt multilateralt instrument.

47.  Europaparlamentet berömmer Turkiets bidrag till uppdragen och insatserna inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken i Bosnien och Hercegovina och i Demokratiska republiken Kongo och dess bidrag till Nato-uppdrag i Kosovo, Darfur och Afghanistan.

48.  Europaparlamentet beklagar dock Turkiets invändningar mot ett strategiskt samarbete mellan EU och Nato som baserar sig på men går längre än Berlin Plus-avtalet. Parlamentet är bekymrat över de negativa konsekvenser som detta får när det gäller skyddet för EU:s utstationerade personal, särskilt EU:s polisuppdrag i Afghanistan och EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo (EULEX), och begär att Turkiet drar tillbaka sina invändningar så snart som möjligt.

Förbindelserna mellan EU och Turkiet

49.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den turkiska regeringen att fullständigt och utan dröjsmål tillämpa de bestämmelser som följer av associeringsavtalet mellan EG och Turkiet samt tilläggsprotokollet till detta och påminner om att så länge Turkiet inte uppfyller sina åtaganden kommer detta att i hög grad påverka förhandlingsprocessen.

50.  Europaparlamentet erkänner Turkiets ambition att bli ett nav för energiförsörjningen i Eurasien och den roll som landet kan spela för att bidra till EU:s energisäkerhet. Parlamentet berömmer de framsteg som Turkiet har gjort inom energiområdet och påminner om sin ovannämnda resolution av den 24 oktober 2007 där parlamentet stödde inledningen av förhandlingar i detta kapitel. Turkiet uppmuntras att ansluta sig till den europeiska energigemenskapen som fullvärdig medlem för att stärka energisamarbetet mellan EU och Turkiet, något som kan gynna alla berörda parter. Turkiet uppmanas att ge sitt fulla stöd till Nabuccoledningsprojektet som är ett prioriterat projekt för EU.

51.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och den turkiska regeringen att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Turkiet om förenklat utfärdande av viseringar.

52.  Europaparlamentet påpekar ett en av de viktigaste invandringsvägarna till Europa från Mellanöstern i stort och Sydasien går genom turkiskt territorium. Parlamentet noterar de begränsade framsteg som har gjorts inom området för migrationshantering. Kommissionen och Turkiet uppmanas att intensifiera förhandlingarna om ett återtagandeavtal i enlighet med grundläggande mänskliga rättigheter i syfte att ingå ett sådant avtal utan dröjsmål. Den turkiska regeringen uppmanas med kraft att korrekt tillämpa de befintliga bilaterala återtagandeavtalen och protokollen med EU:s medlemsstater.

53.  Europaparlamentet välkomnar den turkiska regeringens framsteg i fråga om utbildning, ungdom och kultur när det gäller anpassningen till EU:s regelverk och betonar vikten av ett nära och varaktigt samarbete mellan EU och Turkiet inom dessa områden som är avgörande för en framgångsrik långsiktig modernisering av det turkiska samhället.

54.  Europaparlamentet välkomnar nomineringen av Istanbul som 2010 års kulturhuvudstad eftersom detta är en möjlighet att stärka den interkulturella dialogen och det interkulturella samarbetet mellan EU och Turkiet.

55.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för dialogen mellan organisationer inom det civila samhället i EU och Turkiet och uppmanar kommissionen att rapportera om verksamheten i samband med denna, samt om det stöd som ges till det turkiska civila samhället inom ramen för IPA. Den turkiska regeringen uppmanas att i högre grad involvera det civila samhället i reformprocessen.

56.  Europaparlamentet gläds åt att IPA ger stöd till åtgärder som främjar en mer upplyst offentlig debatt om EU:s utvidgning. Den turkiska regeringen och de icke-statliga aktörerna i Turkiet och EU uppmanas att använda dessa medel fullt ut för att stärka stödet för reformarbetet och för att ytterligare stärka förbindelserna mellan EU och Turkiet.

57.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har följt upp den konsekvensbedömning som lades fram 2004 och kräver att en sådan snarast ska läggas fram för parlamentet.

58.  Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att inrätta de strukturer som krävs för att helt och hållet genomföra IPA-biståndet och förbättra Turkiets upptagningsförmåga. Kommissionen uppmanas att före utgången av 2008 rapportera om det IPA-stöd som Turkiet har fått sedan 2007.

59.  Europaparlamentet understryker vikten av bilaterala och trilaterala program för gränsöverskridande samarbete (Turkiet–Grekland–Bulgarien) och även de som genomförs inom ramen för Svartahavsprogrammet ENPI/CBC (Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, åtgärder för gränsöverskridande samarbete) som ett lämpligt redskap för att uppmuntra närmare sociala, kulturella och ekonomiska förbindelser mellan de lokala partnerna i grannregionerna.

o
o   o

60.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådets generalsekreterare och ordföranden för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, samt till Republiken Turkiets regering och parlament.

(1) EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 284.
(2) Antagna texter, P6_TA(2007)0472.
(3) EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 385.
(4) EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 174.
(5) EUT L 51, 26.2.2008, s. 4.
(6) Kommissionens meddelande med titeln "Utvidgningsstrategi och huvudfrågor 2007-2008" (KOM(2007)0663), s. 63.
(7) Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82).
(8) Statistisk bilaga till den ovannämnda lägesrapporten 2007 om Turkiet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy