Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2080(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0188/2008

Внесени текстове :

A6-0188/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/05/2008 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0225

Приети текстове
PDF 273kWORD 40k
Четвъртък, 22 май 2008 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 2/2008
P6_TA(2008)0225A6-0188/2008

Резолюция на Европейския парламент от 22 май 2008 г. относно проект на коригиращ бюджет № 2/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., Раздел ІІІ - Комисия (9190/2008– C6-0192/2008 – 2008/2080(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., приет окончателно на 13 декември 2007 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 2/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., представен от Комисията на 14 март 2008 г. (COM(2008)0150),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 2/2008, утвърден от Съвета на 14 май 2008 г. (9190/2008 – C6-0192/2008),

–   като взе предвид член 69 и Приложение ІV към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0188/2008),

A.   като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 2 на общия бюджет за 2008 г. включва следните елементи:

   включване в бюджета за 2008 г. на неусвоени бюджетни кредити за поети задължения за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР), които произтичат от забавяния при изпълнението през първата година от Многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г. Това води до увеличение на бюджетните кредити за поети задължения в размер на 378 милиона евро за подфункция 1б "Сближаване за растеж и заетост" и в размер на 393,6 милиона евро за функция 2 "Опазване и управление на природните ресурси",
   промени на щатното разписание на Европейската агенция по лекарствата след създаването на "Педиатричен комитет",
   промени на щатното разписание на Европейската агенция за морска безопасност, с които се взема под внимание създаването на Европейски център за данни от системата за разпознаване и проследяване на кораби на дълги разстояния (LRIT);

Б.   като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 2/2008 е тези бюджетни корекции да бъдат официално внесени в бюджета за 2008 г.;

1.  Приема за сведение предварителния проект на коригиращ бюджет № 2/2008;

2.  Одобрява без изменения проекта на коригиращ бюджет № 2/2008;

3.  Припомня, че постави в резерв в бюджета за 2008 г. част от административните разходи, свързани със структурните фондове и развитието на селските райони, с цел ускоряване на одобрението на оперативните програми;

4.  Отбелязва, че според разпоредбите, които уреждат териториалните оперативни програми, те се разглеждат от Комисията в шестмесечен срок;

5.   отбелязва, че недостатъчното изпълнение през 2007 г. по функции 1б и 2 възлезе на 3 525 милиона евро, от които 1 491 милиона евро бяха пренесени за 2008 г., а 2 034 милиона евро следва да бъдат прехвърлени за следващи години съгласно точка 48 от Междуинституционалното споразумение;

6.  Отбелязва със задоволство, че всички оперативни програми на Европейския социален фонд са одобрени;

7.  Отбелязва, че някои оперативни програми на Европейския фонд за регионално развитие не са били разглеждани от Комисията;

8.  Изразява загриженост относно забавянето на одобрението на оперативни програми за развитие на селските райони - един от политическите приоритети на Парламента;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(2) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1. Споразумение, изменено с Решение 2008/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 6, 10.1.2008 г., стр.7).

Правна информация - Политика за поверителност