Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2080(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0188/2008

Předložené texty :

A6-0188/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/05/2008 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0225

Přijaté texty
PDF 203kWORD 37k
Čtvrtek, 22. května 2008 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2008
P6_TA(2008)0225A6-0188/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2008 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2008 na rozpočtový rok 2008, Oddíl III - Komise (9190/2008 – C6-0192/2008 – 2008/2080(BUD))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na články 37 a 38 tohoto nařízení,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008, schválený s konečnou platností 13. prosince 2007(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2008 na rozpočtový rok 2008, který předložila Komise dne 14. března 2008 (KOM(2008)0150),

-   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 2/2008 sestavený Radou dne 14. května 2008 (9190/2008 – C6-0192/2008)

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0188/2008),

A.   vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2008 obsahuje následující prvky:

   - zahrnutí nevyužitých prostředků na závazky Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského rybářského fondu (ERF) do rozpočtu na rok 2008; tyto prostředky zůstaly nevyužity v důsledku zpoždění při provádění prvního roku víceletého finančního rámce na období 2007−2013. Dojde tedy k navýšení prostředků na závazky ve výši 378 milionů EUR v podokruhu 1b "soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost" a 393,6 milionu EUR pro okruh 2 "ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi",
   - úpravy v plánu pracovních míst pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMEA) v návaznosti na vytvoření Pediatrického výboru,
   - úpravy v plánu pracovních míst Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) s ohledem na zřízení Evropského střediska údajů pro identifikaci a sledování lodí na velké vzdálenosti (LRIT),

B.   vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 2/2008 je formálně zanést tyto úpravy do rozpočtu na rok 2008,

1.   bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2008;

2.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 2/2008 beze změn;

3.   připomíná, že zapsal část prostředků na správní výdaje související se strukturálními fondy a rozvojem venkova do rezervy rozpočtu na rok 2008 s cílem urychlit schvalování operačních programů;

4.   konstatuje, že podle předpisů, kterými se řídí územní operační programy, se Komise těmito prostředky bude zabývat v průběhu šesti měsíců;

5.   poznamenává, že nevyčerpané prostředky v okruzích 1b a 2 dosáhly v roce 2007 částky 3 525 milionů EUR, z nichž bylo do roku 2008 přeneseno 1 491 milionů EUR, přičemž do dalších let by mělo být v souladu s bodem 48 interinstitucionální dohody převedeno 2034 milionů EUR;

6.   poznamenává s uspokojením, že byly schváleny všechny operační programy Evropského sociálního fondu;

7.   poznamenává, že některými operačními programy EFRR se Komise nezabývala;

8.   vyjadřuje obavy v souvislosti se zpožděními při schvalování operačních programů rozvoje venkova, který je jednou z priorit Parlamentu;

9.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněno nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(2) Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. Dohoda ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2008/29/ES (Úř. věst. L 6, 10.1.2008, s. 7).

Právní upozornění - Ochrana soukromí