Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2080(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0188/2008

Esitatud tekstid :

A6-0188/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/05/2008 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0225

Vastuvõetud tekstid
PDF 194kWORD 37k
Neljapäev, 22. mai 2008 - Strasbourg
Paranduseelarve nr 2/2008 projekt
P6_TA(2008)0225A6-0188/2008

Euroopa Parlamendi 22. mai 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 2/2008 projekti kohta, III jagu – Komisjon (9190/2008 – C6-0192/2008 – 2008/2080(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eriti selle artikleid 37 ja 38;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 13. detsembril 2007;(2)

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse komisjoni 14. märtsil 2008. aastal esitatud Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 2/2008 esialgset projekti (KOM(2008)0150);

–   võttes arvesse nõukogu 14. mail 2008. aastal koostatud paranduseelarve nr 2/2008 projekti (9190/2008 - C6-0192/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0188/2008),

A.   arvestades, et 2008. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 2 projektis võetakse arvesse järgmisi punkte:

   - 2007.–2013. aasta mitmeaastase finantsraamistiku esimese aasta eelarve täitmise hilinemisest tulenevalt kasutamata jäänud Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Kalandusfondi kulukohustuste assigneeringute lisamist 2008. aasta eelarvesse; see sisaldab kulukohustuste assigneeringute suurenemist 378 miljoni euro võrra alamrubriigis 1b (ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks) ning 393,6 miljoni euro võrra rubriigis 2 (loodusvarade kaitse ja majandamine);
   - pediaatriakomitee loomisele järgnenud muudatusi Euroopa Ravimiameti (EMEA) ametikohtade loetelus;
   - muudatusi, mis on tehtud Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) ametikohtade loetelus, et võtta arvesse laevade kaugtuvastuse ja kaugseire Euroopa andmekeskuse (LRIT) loomist;

B.   arvestades, et paranduseelarve nr 2/2008 projekti eesmärk on kirjendada need eelarve korrigeerimised ametlikult 2008. aasta eelarvesse,

1.   võtab teadmiseks esialgse paranduseelarve nr 2/2008 projekti;

2.   kiidab paranduseelarve nr 2/2008 projekti muutmata kujul heaks;

3.   tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli suunanud osa struktuurifondide ja maaelu arenguga seotud halduskuludest 2008. aasta eelarve reservi, eesmärgiga kiirendada rakenduskavade heakskiitmist;

4.   märgib, et piirkondlikke rakenduskavasid reguleerivate õigusaktide kohaselt peab komisjon nendega tegelema kuuekuulise perioodi jooksul;

5.   märgib, et 2007. aastal alakasutatud summad rubriikides 1b ja 2 ulatusid 3 525 miljoni euroni, millest 1 491 miljonit eurot kanti üle 2008. aastasse ning 2 034 miljonit eurot tuleks institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 48 kohaselt kanda üle järgmistesse aastatesse;

6.   märgib rahuloluga, et kõik Euroopa Sotsiaalfondi rakenduskavad on saanud heakskiidu;

7.   märgib, et mõnede ERFi rakenduskavadega ei ole komisjon tegelenud;

8.   tunneb muret heakskiidu andmise viibimise pärast maaelu arengu rakenduskavadele, mis on Euroopa Parlamendi üheks poliitiliseks prioriteediks;

9.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk 9).
(2) ELT L 71, 14.3.2008.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. Kokkulepet on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2008/29/EÜ (ELT L 6, 10.1.2008, lk 7).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika