Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2080(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0188/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0188/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 22/05/2008 - 9.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0225

Hyväksytyt tekstit
PDF 191kWORD 36k
Torstai 22. toukokuuta 2008 - Strasbourg
Lisätalousarvio nro 2/2008
P6_TA(2008)0225A6-0188/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. toukokuuta 2008 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2008 varainhoitovuodeksi 2008, Pääluokka III – Komissio (9190/2008 – C6-0192/2008 – 2008/2080(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2008(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 14. maaliskuuta 2008 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2008 varainhoitovuodeksi 2008 (KOM(2008)0150),

–   ottaa huomioon neuvoston 14. toukokuuta 2008 hyväksymän esityksen lisätalousarvioksi nro 2 varainhoitovuodeksi 2008 (9190/2008 – C6-0192/2008)

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0188/2008),

A.   ottaa huomioon, että vuoden 2008 talousarviota koskevalla alustavalla lisätalousarvioesityksellä nro 2/2008

   otetaan vuoden 2008 talousarvioon sellaiset Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) ja Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) maksusitoumusmäärärahat, jotka ovat jääneet käyttämättä vuodet 2007–2013 kattavan monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisenä soveltamisvuonna hankkeiden toteuttamisessa esiintyneiden viiveiden vuoksi. Tämän seurauksena alaotsakkeen 1 b (Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio) maksusitoumusmäärärahat kasvavat 378 miljoonaa euroa ja otsakkeen 2 (Luonnonvarojen suojelu ja hallinta) maksusitoumusmäärärahat 393,6 miljoonaa,
   tehdään Euroopan lääkeviraston (EMEA) henkilöstötaulukkoon lastenlääkekomitean perustamisen edellyttämät muutokset,
   tehdään Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) henkilöstötaulukkoon alusten kaukotunnistus- ja -seurantajärjestelmää (LRIT) varten tarkoitetun Euroopan tietokeskuksen perustamisen edellyttämät muutokset,

B.   ottaa huomioon, että alustavan lisätalousarvioesityksen nro 2/2008 tarkoituksena on sisällyttää nämä mukautukset muodollisesti vuoden 2008 talousarvioon,

1.   panee merkille alustavan lisätalousarvioesityksen nro 2/2008;

2.   hyväksyy alustavan lisätalousarvioesityksen nro 2/2008 sellaisenaan;

3.   muistuttaa, että se oli siirtänyt osan rakennerahastoihin ja maaseudun kehittämiseen liittyvistä hallintomenoista varantoon vuoden 2008 talousarviossa nopeuttaakseen toimintaohjelmien hyväksymistä;

4.   huomauttaa, että alueellisia toimintaohjelmia koskevien asetusten mukaisesti komission on käsiteltävä niitä kuuden kuukauden aikana;

5.   panee merkille, että otsakkeiden 1b ja 2 määrärahoja jäi vuonna 2007 käyttämättä 3 525 miljoonaa euroa, joista 1 491 miljoonaa euroa siirrettiin vuoteen 2008, ja 2 034 miljoonaa euroa pitäisi siirtää seuraaviin vuosiin toimielinten välisen sopimuksen 48 kohdan mukaisesti;

6.   panee tyytyväisenä merkille, että kaikki Euroopan sosiaalirahaston toimintaohjelmat on hyväksytty;

7.   panee merkille, että komissio ei ole käsitellyt joitakin EAKR:n toimintaohjelmia;

8.   on huolissaan siitä, että parlamentin poliittisiin painopisteisiin kuuluvien maaseudun kehittämistä koskevien toimintaohjelmien hyväksyminen on viivästynyt;

9.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(2) EUVL L 71, 14.3.2008.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1, sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2008/29/EY (EUVL L 6, 10.1.2008, s. 7).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö