Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2080(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0188/2008

Pateikti tekstai :

A6-0188/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 22/05/2008 - 9.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0225

Priimti tekstai
PDF 203kWORD 38k
Ketvirtadienis, 2008 m. gegužės 22 d. - Strasbūras
2008 m. taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas
P6_TA(2008)0225A6-0188/2008

2008 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 2/2008 projekto, III skirsnis - Komisija (9190/2008 – C6-0192/2008 – 2008/2080(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2007 m. gruodžio 13 d.(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto Nr. 2/2008 projektą, kurį Komisija pateikė 2008 m. kovo 14 d. (COM(2008)0150),

–   atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr.  2/2008 projektą, kurį Taryba sudarė 2008 m. gegužės 14 d. (9190/2008 – C6-0192/2008)

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir į IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0188/2008),

A.   kadangi 2008 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas apima šiuos klausimus:

   nepanaudotų asignavimų įsipareigojimams, skirtų Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žuvininkystės fondui (EŽF), įtraukimą į 2008 m. biudžetą, kadangi uždelsta įgyvendinti 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos pirmiesiems metams numatytas priemones. Dėl šios priežasties 378 mln. eurų padidėja įsipareigojimų asignavimai pagal 1b subkategoriją "Sanglauda augimui ir užimtumui užtikrinti" ir 393,6 mln. eurų – pagal 2 išlaidų kategoriją "Gamtos išteklių apsauga ir valdymas";
   Europos vaistų agentūros (EVA) personalo plano pataisymus įsteigus Pediatrijos komitetą;
   Europos jūrų saugumo agentūros (EJSA) personalo plano pataisymus siekiant atsižvelgti į Europos tolimojo identifikavimo ir sekimo (angl. LRIT) duomenų centro įsteigimą,

B.   kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 2/2008 projekto tikslas – oficialiai į 2008 m. biudžetą įtraukti šiuos biudžeto koregavimus,

1.   atsižvelgia į preliminaraus taisomojo biudžeto Nr. 2/2008 projektą;

2.   patvirtina Taisomojo biudžeto Nr. 2/2008 projektą be pakeitimų;

3.   primena, kad dalį administracinių išlaidų, susijusių su struktūriniais fondais ir kaimo plėtra, jis atidėjo į 2008 m. biudžeto rezervą, kad pagreitintų veiksmų programų tvirtinimą;

4.   pažymi, kad remiantis reglamentais, kuriais reglamentuojamos teritorinės veiksmų programos, pastarąsias Komisija vykdys per šešių mėnesių laikotarpį;

5.   pažymi, kad 2007 m. pagal 1b ir 2 išlaidų kategorijas buvo nepanaudota 3 525 mln. eurų, iš kurių 1 491 mln. eurų buvo perkelti į 2008 m. biudžetą, o 2 034 mln. eurų remiantis Tarpinstituciniu susitarimu turėtų būti perkelti į vėlesnių metų biudžetus;

6.   džiaugdamasis pažymi, kad buvo patvirtintos visos Europos socialinio fondo veiksmų programos;

7.   pažymi, kad Komisija neįgyvendino kai kurių EKPF veiksmų programų;

8.   sunerimęs dėl to, kad delsiama patvirtinti kaimo plėtros veiksmų programas, o tai yra vienas Parlamento politinių prioritetų;

9.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9).
(2) OL L 71, 2008 3 14.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1. Susitarimas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2008/29/EB (OL L 6, 2008 1 10, p. 7).

Teisinė informacija - Privatumo politika