Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2080(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0188/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0188/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 22/05/2008 - 9.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0225

Pieņemtie teksti
PDF 204kWORD 37k
Ceturtdiena, 2008. gada 22. maijs - Strasbūra
Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2008 projekts
P6_TA(2008)0225A6-0188/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 22. maija rezolūcija par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2008 projektu, III iedaļa - Komisija (9190/2008 – C6-0192/2008 – 2008/2080(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 177. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1), un it īpaši tās 37. un 38. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada vispārējo budžetu, ko galīgi apstiprināja 2007. gada 13. decembrī(2),

–   ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada budžeta grozījuma Nr. 2/2008 provizorisko projektu, kuru Komisija iesniedza 2008. gada 14. martā (COM(2008)0150),

–   ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 2/2008 projektu, ko Padome sagatavoja 2008. gada 14. maijā (9190/2008 – C6-0192/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un tā IV pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0188/2008),

A.   tā kā Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 2 projektā ir iekļauti šādi jautājumi:

   to Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fondam (EZF) paredzēto saistību apropriāciju iekļaušana 2008. gada budžetā, kuras netika izlietotas 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu plāna pirmajā gadā konstatēto aizkavēšanos dēļ. Tas rada saistību apropriāciju pieaugumu par EUR 378 miljoniem 1.b izdevumu kategorijā "Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai" un par EUR 393,6 miljoniem 2. izdevumu kategorijā "Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana";
   grozījumi Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) amatu sarakstā pēc Pediatrijas komitejas izveides;
   grozījumi Eiropas Jūras drošības aģentūras (EJDA) amatu sarakstā, lai ņemtu vērā Eiropas Datu centra identifikācijai un uzraudzībai lielos attālumos izveidi,

B.   tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2008 projekta mērķis ir šos budžeta pielāgojumus oficiāli iekļaut 2008. finanšu gada budžetā,

1.   pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 2/2008 provizorisko projektu;

2.   apstiprina budžeta grozījuma Nr. 2/2008 projektu bez grozījumiem;

3.   atgādina, ka 2008. gada budžetā daļu no administratīvajiem izdevumiem, kas saistīti ar struktūrfondiem un lauku attīstību, tas iekļāva rezervē, lai paātrinātu darbības programmu apstiprināšanu;

4.   atzīmē, ka saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē teritoriālās darbības programmas, sešus mēnešus tos pārvaldīs Komisija;

5.   atzīmē, ka 2007. gadā 1.b un 2. izdevumu kategorijā netika izlietotas saistību apropriācijas EUR 3525 miljonu apmērā, no kuriem EUR 1491 miljons tika pārnests uz 2008. gadu un EUR 2034 miljoni jāpārnes uz vēlākiem gadiem saskaņā ar Iestāžu nolīguma 48. punktu;

6.   ar gandarījumu atzīmē, ka tika apstiprinātas visas Eiropas Sociālā fonda darbības programmas;

7.   atzīmē, ka dažas no ERAF darbības programmām nepārvaldīja Komisija;

8.   pauž bažas par kavēšanos lauku attīstības, kas ir viena no Parlamenta politiskajām prioritātēm, darbības programmu apstiprināšanā;

9.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1525/2007 (OV L 343, 27.12.2007., 9. lpp.).
(2) OV L 71, 14.3.2008.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp., Nolīgums grozīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2008/29/EK (OV L 6, 10.1.2008., 7. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika