Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2080(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0188/2008

Teksty złożone :

A6-0188/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/05/2008 - 9.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0225

Teksty przyjęte
PDF 204kWORD 39k
Czwartek, 22 maja 2008 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 2/2008
P6_TA(2008)0225A6-0188/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr  2/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja III - Komisja (9190/2008 – C6-0192/2008 – 2008/2080(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 Traktatu WE oraz art. 177 Traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 13 grudnia 2007 r.(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr  2/2008 na rok budżetowy 2008 przedstawiony przez Komisję dnia 14 marca 2008 r. (COM(2008)0150),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr  2/2008, sporządzonego przez Radę dnia 14 maja 2008 r. (9190/2008 – C6-0192/2008)

–   uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0188/2008),

A.   mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na rok 2008 obejmuje:

   włączenie do budżetu na 2008 r. niewykorzystanych środków na zobowiązania, dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), wynikających z opóźnień w realizacji wydatków pierwszego roku w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013; oznacza to zwiększenie środków na zobowiązania o 378 mln EUR w poddziale 1b "Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" oraz o 393,6 mln EUR w dziale 2 "Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona";
   zmiany w planie zatrudnienia Europejskiej Agencji Leków (EMEA) związane z utworzeniem Komitetu Pediatrycznego;
   zmiany w planie zatrudnienia Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) związane z utworzeniem europejskiego centrum gromadzenia danych na potrzeby systemu dalekiego zasięgu do identyfikacji i śledzenia statków (LRIT);

B.   mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 2/2008 jest formalne wpisanie tych dostosowań budżetowych do budżetu na rok 2008,

1.   przyjmuje do wiadomości wstępny projekt budżetu korygującego nr 2/2008;

2.   zatwierdza projekt budżetu korygującego nr 2/2008 bez poprawek;

3.   przypomina, że w celu szybszego zatwierdzenia programów operacyjnych Parlament przeniósł w budżecie na 2008 r. do rezerwy część środków na wydatki administracyjne związane z funduszami strukturalnymi i rozwojem obszarów wiejskich;

4.   odnotowuje, że zgodnie z przepisami regulującymi terytorialne programy operacyjne Komisja dysponuje sześciomiesięcznym okresem na ich rozpatrzenie;

5.   odnotowuje, że w 2007 r. niewykorzystane środki z działów 1b i 2 wyniosły 3 525 mln EUR, z czego 1 491 mln EUR przeniesiono na 2008 r., a na mocy ust. 48 porozumienia międzyinstytucjonalnego dalsze 2 034 mln EUR powinno zostać przeniesione na następne lata;

6.   zauważa z zadowoleniem, że wszystkie programy operacyjne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zatwierdzone;

7.   zauważa, że niektóre programy operacyjne w ramach EFRR nie zostały jeszcze rozpatrzone przez Komisję;

8.   wyraża zaniepokojenie opóźnieniami w zatwierdzeniu programów operacyjnych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, stanowiących jeden z politycznych priorytetów Parlamentu;

9.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
(2) Dz.U. L 71 z 14.3.2008.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2008/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 7).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności